Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

Dette indebærer naturligt en overvågning af planen eller programmets forventede væsentlige

indvirkninger på miljøet – såvel de positive som negative indvirkninger på miljøet.

Overvågningen tager også sigte på at vurdere, om de tiltag, som planen eller programmet

indeholder for at undgå eller ophæve væsentlige miljøpåvirkninger, har den ønskede effekt.

For at overvågningen i sig selv ikke skal blive en meget omfattende opgave, er det væsentligt i

forbindelse med fastlæggelsen af overvågningsprogrammet at udpege så få og enkle indikatorer

som muligt – og helst indikatorer, der bygger på oplysninger fra allerede etablerede

overvågningsprogrammer. Overvågningen skal dog, uanset at den eventuelt bygger på

oplysninger fra allerede etablerede overvågningsprogrammer, kunne anvendes til at overvåge

de væsentlige miljømæssige konsekvenser af planen eller programmet.

Særligt i forbindelse med de VVM-tillæg, som også forudsætter en miljøvurdering i henhold til

lov om miljøvurdering af planer og programmer, vil det ofte være muligt at basere

overvågningen på de oplysninger, som myndighederne får i forbindelse med det løbende tilsyn,

der følger af de givne tilladelser og godkendelser – eksempelvis VVM-tilladelsen.

Overvågningens hyppighed

Overvågningens hyppighed hænger i høj grad sammen med, hvilken type plan der er tale om, i

hvilket tempo planen realiseres, og muligheden for at ændre planen, hvis uventede og

væsentlige ændringer af miljøet skulle indtræffe.

Planer eller programmer med lang tidshorisont giver som regel de bedste muligheder for at

justere den pågældende plan eller program som følge af udefra kommende forandringer – dette

gælder også utilsigtede eller uventede ændringer i miljøet. I forbindelse med denne type planer

og programmer vil en tilrettelæggelse af en overvågningshyppighed, som stemmer overens med

eventuelle revisionsbestemmelser, være et godt udgangspunkt. Ved en sådan tilrettelæggelse af

hyppigheden kan resultaterne af overvågningen få størst mulig indflydelse på revisionsarbejdet

og den videre planlægning.

Andre plantyper har en kort realiseringsperiode eller har en bindende karakter overfor den

enkelte grundejer - som lokalplaner efter planloven – og lader sig derfor kun vanskeligt ændre.

For disse plantyper sigter overvågningen primært på at forbedre vurderingsmetoder og

kendskabet til miljøpåvirkningernes effekt og i langt mindre grad på at skulle føre til ændringer

i planerne.

I sådanne tilfælde vil en overvågningshyppighed, der stemmer overens med allerede bestående

overvågningsprogrammer, være det mest hensigtsmæssige.

Overvågningen af planer og programmer bør så vidt muligt opsummeres i

kommuneplanrevisionerne, hvor de med fordel kan danne udgangspunkt for en samlet

overvågning og vurdering af kommuneplanens miljømæssige konsekvenser.

Konsekvenser af overvågningen

Overvågningskravet indebærer ikke en pligt til at ændre planen eller programmet, selvom det

skulle vise sig, at de miljømæssige påvirkninger af den pågældende plan eller programs

realisering har en anden karakter eller et større omfang end det, der fremgår af miljørapporten.

24

More magazines by this user
Similar magazines