Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

Indledning

Sigtet med miljøvurdering af planer og programmer

Formålet med ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” er at sikre et højt

miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til at integrere miljøhensyn ved udarbejdelsen og

vedtagelsen af planer og programmer, som kan påvirke miljøet væsentligt, for derved bl.a. at

fremme en bæredygtigt udvikling, samtidig gennemføres Europa-Parlamentets og Rådets

direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planer og programmers

indvirkning på miljøet.

Den lovgivningsmæssige ramme

Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lov nr. 316 af 5. maj 2004 udgør det

lovgivningsmæssige grundlag. Loven fastlægger mindstekrav til proceduren for tilvejebringelse

af miljøvurderingen samt mindstekrav til miljøvurderingens indhold, herunder hvilke

miljøfaktorer der skal tages i betragtning.

Lovens procedurekrav sikrer offentlig inddragelse og information, høring af relevante

myndigheder, frembringelse af en egentlig miljørapport og dokumentation for, at fremkomne

synspunkter er indgået i beslutningsprocessen. Miljøvurderingen og de efterfølgende

beslutninger bliver således så transparente og gennemskuelige som muligt.

Lovens miljøbegreb sikrer den størst mulige miljømæssige bredde i miljøvurderingen, og

inddragelsen af en række bredere faktorer i beslutningsprocessen vil utvivlsomt bidrage til mere

bæredygtige og effektive løsninger.

Vejledningens mål og indhold

Formålet med denne vejledning er at lette de planlæggende myndigheders arbejde med

miljøvurderinger af planer og programmer ved at give en uddybende beskrivelse af de

lovgivningsmæssige krav til såvel indhold som proces, ligesom der gives vejledning om mulige

metoder og praktiske anvisninger om udarbejdelse af miljøvurderinger af planer og

programmer.

Vejledningen er delt i to dele:

Del I, som er en vejledning i forhold til loven og dens bestemmelser.

Del II, som giver praktiske eksempler på, hvordan loven kan gennemføres i praksis.

Del I er udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen, mens del II er udarbejdet i samarbejde med

Kørnøv Consulting ApS og Hedeselskabet Miljø og Energi A/S.

Vejledningen bygger på forarbejderne til EU-direktivet, EU-Kommissionens vejledning til

direktivet, lovens forarbejder samt de erfaringer, der gennem de senere år er gjort i forbindelse

med forskellige forsøgs- og pilotprojekter både i Danmark, Norden og i resten af EU.

Vejledningens del I giver en nærmere beskrivelse af miljøbegrebet og beskriver, hvorledes

planer og programmer defineres og afgrænses. Endvidere indeholder den en gennemgang af de

3

More magazines by this user
Similar magazines