Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

2. Opstilling af lokale mål for miljøvurdering

Hvorfor er lokale mål centrale i arbejdet med miljøvurderinger? Hvordan opstilles

mål for miljøet? Hvordan koordineres miljøvurdering og vedtagne mål for en

bæredygtig udvikling? Hvordan kan specielt lokal Agenda 21-strategier være

relevante for miljøvurderingerne?

Brug af lokale mål i miljøvurderingen

Myndighederne skal i miljøvurderingen tage hensyn til en række miljøforhold.

For at gøre miljøvurderingen praktisk gennemførlig er det nødvendigt at afklare, hvad der

menes med de forskellige miljøforhold. Det kan ske ved at opstille miljømål knyttet til de

enkelte miljøforhold. Mål angiver en ønsket retning, fx ’reducere luftforurening’ eller ’forbedre

den menneskelige sundhed’.

For hvert miljømål kan vælges indikatorer, som er måling af et miljøforhold over rum og tid.

Indikatorer vil typisk kunne anvendes, når miljøtilstanden skal beskrives og overvåges. Mål og

indikatorer kan anvendes, når den miljømæssige indvirkning skal vurderes.

Miljøforhold Menneskers sundhed.

Miljømål Mindske støjbelastning af boliger.

Nedbringe trafikkens sundhedsmæssige konsekvenser.

Øge trafiksikkerheden.

Indikatorer Andel af støjbelastede boliger.

NO x emissionsniveau.

Uheldsstatistik.

30

EKSEMPEL

Valg af miljømål

Myndighederne har allerede mange mål formuleret i de eksisterende strategier, politikker,

planer og programmer. En udfordring vil derfor i mange tilfælde være at få et overblik over de

vedtagne mål – også i forhold til, hvilke emner der eventuelt ikke er dækket af mål i dag.

Når myndigheden vælger mål, er det vigtigt, at målene er entydige og ikke kan fortolkes

forskelligt. Fx er ’mindske belastning af boliger med trafikstøj’ mere entydig end ’mindske

støjpåvirkning’.

Det er også vigtigt at sondre mellem geografiske niveauer ved opstilling af mål. Mål for et

lokalt område kan godt medføre en negativ påvirkning på et nationalt mål. Fx kan et mål om at

reducere støjbelastningen fra trafik i et lokalområde indebære trafikomlægninger, som

indebærer længere transport - og dermed mulighed for øget trafik- og støjbelastning i andre

områder. Hertil kan der også ske øget udslip af bl.a. CO2 til atmosfæren.

I bilag A er vist eksempler på miljømål knyttet til de forskellige miljøforhold angivet i loven.

Listen kan bruges som inspiration og er på ingen måde udtømmende.

More magazines by this user
Similar magazines