Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

4. Screening med høring

Hvordan afgør den ansvarlige myndighed, om en plan eller program skal

miljøvurderes? Hvem er de berørte myndigheder? Hvornår skal de berørte

myndigheder høres? Hvilke informationer skal de berørte myndigheder have, når de

høres om spørgsmålet om screening? Hvornår kan den ansvarlige myndighed forvente

at få svar fra de berørte myndigheder? Hvem afgør i sidste ende, om der skal

gennemføres en miljøvurdering?

Nogle planer og programmer skal altid miljøvurderes. De fremgår lovens §3, stk. 1, mens

undtagelser herfra fremgår § 3, stk. 2. Desuden skal der for planer og programmer som

omfattes af § 3, stk. 1, nr. 2 og 3 kun gennemføres en miljøvurdering hvis planen og

programmet må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt.

I screeningen skønnes det, om en plan eller program som ikke obligatorisk er omfattet af

kravet om miljøvurdering, vil kunne påvirke miljøet væsentlig. Screeningen er med andre ord

en umiddelbar vurdering af, om en plan eller program skal miljøvurderes eller ej.

Fokus i screeningen

Screeningens fokus er den konkrete plan eller program. Som start på screeningen beskrives den

pågældende plans formål og det overordnede indhold. Beskrivelsen laves så detaljeret, som det

er muligt. Planens formål og karakter vurderes, og denne vurdering holdes op imod

sårbarheden af de lokaliteter, som kan blive berørt af planen.

Væsentlige miljøkonsekvenser

I screeningen skønner myndighederne helt overordnet, hvilke mulige miljøkonsekvenser en

plan eller program kan få. Myndighederne vurderer i samme omgang, hvorvidt disse

konsekvenser er væsentlige og derfor skal undersøges nærmere. Til vurdering af

væsentligheden skal myndigheden tage kriterierne i lovens bilag 2 i betragtning.

Screeningsproceduren

Den ansvarlige myndighed kan i screeningen vurdere enten, at den pågældende plan skal

miljøvurderes eller, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Disse to tilfælde er

beskrevet nedenfor.

Screening: Der gennemføres en miljøvurdering

Hvis den ansvarlige myndighed vurderer, at en screeningspligtig plan eller program skal

miljøvurderes, kan den ansvarlige myndigheds pligt til at høre berørte myndigheder vedrørende

screeningen ske samtidig med myndighedens pligt til at høre de berørte myndigheder i

forbindelse med scopingen.

Screening: Der gennemføres ikke en miljøvurdering

Hvis den ansvarlige myndighed vurderer, at en screeningspligtig plan eller program ikke skal

miljøvurderes, skal den ansvarlige myndighed høre andre berørte myndigheder, om de er enige

heri inden myndigheden endeligt træffer beslutning om ikke at ville gennemføre en

miljøvurdering. Det kan gøres på følgende måde:

34

More magazines by this user
Similar magazines