Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

5. Fastlæggelse af miljørapportens indhold - Scoping

Hvilke miljøforhold skal indgå i miljøvurderingen? Skal der udover 0-alternativet

indgå andre alternativer – og i så fald hvilke? Hvilket detaljeringsniveau i

miljøvurderingen skal vælges?

Scoping skal lægge rammerne for miljøvurderingen. Den ansvarlige myndighed skal finde frem

til de væsentligste forhold, som skal behandles i miljøvurderingen, samt fastlægge, hvilket

detaljeringsniveau som egner sig bedst til den specifikke vurdering. Myndigheden skal og

tage stilling til, om vurdering af alternativer er relevant.

Afgrænsning af, hvilke miljøforhold der påvirkes, og om der skal udarbejdes alternativer, er

ligeledes en vigtig forudsætning for at kunne organisere arbejdet. På dette trin skal

myndigheden altså bestemme:

- Omfang og detaljeringsniveau af miljøvurderingen.

- Om der skal behandles alternativer - og i givet fald hvilke.

Resultatet af scoping er en slags disposition for miljørapporten og giver dermed et overblik

over det videre arbejde med miljøvurderingen.

Høring af myndigheder

I scopingfasen skal berørte myndigheder høres i forhold til, hvor omfattende og detaljerede

oplysninger, der skal indgå i miljørapporten. Denne høring omkring indhold og detaljering kan,

som regel kombineres med høringen over hvorvidt planforslaget bør miljøvurderes.

Forslag og ønsker til indholdet af miljørapporten – herunder alternativer – som fremsættes af

berørte myndigheder bør som hovedregel imødekommes, idet den berørte myndighedes

godkendelse eller tilladelse netop vil være en forudsætning for planen realisering.

Fleksibel afgrænsning

En miljøvurdering er en fortløbende proces, og den endelige fastlæggelse af miljørapportens

indhold kan derfor ofte forløbe gennem hele processen. Der kan dukke oplysninger op, som

man enten ikke var opmærksom på, eller som blev vurderet anderledes i starten af processen.

Det betyder, at myndigheden må ”gå tilbage” og vurdere, om der skal mere med.

Afgrænsningen af miljøvurderingen skal derfor i princippet holdes åben gennem hele

processen. I praksis vil de fleste forhold dog være på plads i starten af processen.

Valg af miljøforhold for vurdering

Når det mere præcise indhold af planen er ved at tegne sig, skal det overvejes, hvilke

miljøforhold der vil kunne blive påvirket, når planen føres ud i livet. Det skal vurderes, om

påvirkningen vil være væsentlig og dermed skal indgå i miljøvurderingen.

Den første vurdering af, hvilke miljøforhold der kan blive væsentligt påvirket, baserer sig på

idéer og første skitser omkring planen og de aktiviteter, som forventes at ske. De mere

detaljerede dele af planen må miljøvurderes, når de er kendte senere i planprocessen.

36

More magazines by this user
Similar magazines