Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

Indholdet af miljøvurderingen skal som minimum opfylde bilag 1’s krav til miljørapportens

indhold.

Når myndigheden fastlægger miljøvurderingens indhold, er det en god idé at lave brainstorm og

workshops. Her kan myndighedens forskellige fagfolk komme med input til fx, hvilke områder

der bliver berørt, hvorvidt de er sårbare eller ej, hvilke miljøforhold der bør vurderes, hvilke

alternativer der er relevante osv.

Detaljeringsniveau af miljøvurderingen

Detaljeringsniveauet for oplysninger i miljøvurderingen skal afpasses til den pågældende plan

eller programs detaljeringsniveau. Alt andet lige vil en mere konkret og detaljeret plan give

mulighed for at lave mere detaljerede vurderinger. Valg af detaljeringsniveau afhænger ogaf,

hvad der planlægges for, og hvor væsentlig ændringen og påvirkningen er. Nedenstående

forhold er vigtige at overveje, når myndigheden vælger detaljeringsniveau og omfang i

miljøvurderingen:

- Hvor store ændringer medfører planen?

- Er ændringen irreversibel?

- Er der tale om meget store investeringer, omfattende indgreb i eksisterende forhold eller

omfattende teknologiske fornyelser?

- Er der politisk uenighed og usikkerhed?

- Er der stor offentlig interesse eller bevågenhed

Der kan opstå den situation, hvor timingen af miljøvurdering er kritisk i forhold til andre

politiske beslutninger. Denne situation kræver særlig opmærksomhed for at sikre, at

miljøvurderingen udføres tilstrækkeligt dækkende. Ellers er der risiko for forhaling. Hvis

offentligheden har meget væsentlige indvendinger, er det muligt, at miljøvurderingen skal gå

om.

Hvornår alternativer?

Myndigheden skal vurdere ”de relevante aspekter af den nuværende miljøstatus og dens

sandsynlige udvikling, hvis planen ikke gennemføres.” (bilag 1). Dette alternativ skal betragtes

som det bench-mark, som planforslaget skal vurderes i forhold til. Alternativet benævnes 0alternativet.

I miljørapporten skal myndigheden fastlægge, beskrive og vurdere ”rimelige alternativer”. Det

er ikke altid, at alternativer er nødvendige. Alternativer er især relevante i situationer:

- Hvor der er tale om en væsentlig ændring i en plan, som vil medføre væsentlige virkninger

på miljøet.

- Hvis det drejer sig om store, ikke-reversible beslutninger.

- Hvis det drejer sig om meget store investeringer, omfattende indgreb i det eksisterende og

omfattende teknologiske fornyelser.

- Hvis der er politisk uenighed eller usikkerhed omkring, hvad der er den bedste løsning.

- Hvis der er forslag om alternativer fra berørte myndigheder eller offentligheden.

Alternativer – hvilke?

Når myndigheden vurderer, at det er relevant at behandle alternativer udover 0-alternativet, kan

nedenstående typer af alternativer være vejledende.

37

More magazines by this user
Similar magazines