Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

Typer af alternativer:

Alternative strategier for arealanvendelse og lokalisering, fx.:

- Anderledes anvendelse af et område, der er udpeget til specifik aktivitet eller formål.

- Alternative områder for fx. boligudbygning.

Alternative metoder og teknologier, fx.:

- Forskellige metoder for affaldsbortskaffelse inden for en affaldsplan.

- Forskellige metoder for udvikling af et rammeområde i en kommuneplan.

Alternativer for minimering af behov, fx.:

- Forskellige tiltag for at reducere behovet for udbygning af infrastruktur for bilisme i byen.

38

VEJLEDNING

Når myndigheden vælger alternativer, er det vigtigt at sikre:

- At alternativerne er realistiske, dvs. er teknisk, praktisk og økonomisk mulige.

- At alternativer falder ind under den pågældende myndigheds retlige og geografiske

kompetence.

EKSEMPEL

Eksempler på alternative løsninger til sikring af et effektivt transportsystem med øget andel af kollektiv

trafik, cykling og gang:

- Reducere behov for biltransport ved at lokalisere service tættere på brugere, eller boliger tættere

på service.

- Understøtte hjemmearbejdspladser og brug af informationsteknologi.

- Lokalisere service så befolkningen kan klare flere ting på én tur, fx. multifunktionelle bycentre.

- Lokalisere cykelparkering og bussteder mere belejligt end bilparkering.

- Etablere knudepunkter for at sikre hensigtsmæssige skift mellem privat og offentlig trafik.

- Gang/cykelinfrastruktur samt kollektiv transport implementeres, inden bebyggelse tages i brug.

I henhold til bilag 1(h) er der krav om en kort skitsering af grunden til at vælge de alternativer,

der har været behandlet.

Den endelige fastlæggelse af miljørapportens indhold

Fastlæggelsen af miljørapportens indhold betyder at myndigheden har en disposition for

miljøvurderingen. Denne disposition kan med fordel nedskrives og samles i et egentligt

dokument, som derefter fungerer som en huskeliste og ramme for det videre arbejde med

miljøvurderingen.

More magazines by this user
Similar magazines