Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

6. Kortlægning af miljøstatus

Hvad skal beskrivelse af miljøstatus omfatte? Hvor findes eksisterende oplysninger om

miljøstatus? Hvordan beskrives 0-alternativet? Hvem leverer oplysninger til

miljøstatus? Hvordan koordineres oplysninger fra miljøstatus med den planlagte

overvågning?

Miljøstatus er den miljøtilstand, som er i et planlagt område, inden de planlagte ændringer

implementeres. Miljøstatus er vigtig i flere henseender:

- Miljøstatus er den nuværende tilstand, som den planlagte udvikling skal vurderes i forhold

til. Miljøstatus udgør således en referenceramme for miljøvurderingen.

- Miljøstatus danner udgangspunkt for 0-alternativet, som altid skal vurderes.

Oplysninger om miljøstatus har til formål at hjælpe med at identificere:

- Miljømæssige ressourcer eller – kvaliteter (fx historiske bygninger, landskaber,

sundhedstilstand, tilgængelighed til grønne områder).

- Sårbare miljøforhold (fx grundvandskvalitet, sjældne dyr og planter, naturområder,

uforstyrrede landskaber, arkæologi).

- Miljømæssige trusler (fx jordforurening, risikovirksomheder).

- Miljømæssige tendenser (fx øget luftforurening og støjbelastning som følge af øget trafik,

befolkningsændringer, ændrede affaldsmængder eller -arter).

Oplysninger om miljøstatus bruges til at vise, hvordan miljøtilstanden er lige nu, og hvordan

tilstanden forventes at ændre sig, hvis planen gennemføres.

Den ansvarlige myndighed kan kortlægge og beskrive miljøstatus på mange måder og efter

mange metoder. Billeddokumentation er en simpel metode, som kan fortælle meget om status

for et område. Statistik er en anden type dokumentation.

Miljøstatus i miljørapporten

Ifølge lovens bilag 1 punkt b, c og d skal miljøstatus omfatte:

b) relevante aspekter af den nuværende miljøstatus og dennes sandsynlige udvikling, hvis

planen eller programmet ikke gennemføres.

c) miljøforhold i områder, som kan blive væsentligt berørt, dvs. også i områder, som ligger

uden for selve planområdet.

d) relevante, eksisterende miljøproblemer.

Der kan opstå overlap mellem indholdet i c) og d). Derfor kan beskrivelsen af disse to forhold

ofte med fordel behandles under ét i miljørapporten. Hvis den ansvarlige myndighed gør det, er

det vigtigt at være opmærksom på, at:

- punkt c) ikke kun omfatter miljøproblemer men også miljøkvaliteter.

- punkt d) ogomhandler problemer, som ikke nødvendigvis er væsentlige.

Hvilke oplysninger er nødvendige, og hvor er de tilgængelige?

For at rationalisere indsamlingen af miljøoplysninger bør kortlægning af miljøstatus tage

udgangspunkt i eksisterende oplysninger om miljøforholdene i det planlagte område.

Eksisterende oplysninger kan i nogle tilfælde findes i kommunale planer og strategier, grønne

regnskaber, lokal Agenda 21-strategier, kommuneatlas, kulturmiljøatlas mv.

40

More magazines by this user
Similar magazines