Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

Også staten har informationer, som vil kunne bruges. Fx er miljøministeren forpligtet til mindst

hvert 4. år at udgive en eller flere rapporter, der redegør for miljøtilstanden i landet. Danmarks

Miljøundersøgelser (DMU) udarbejder med jævne mellemrum tilstandsrapporter.

Miljøministeriets hjemmeside indeholder oversigter og data om miljøets tilstand. Også andre

statslige statusredegørelser kan være yderst relevante i kortlægningsarbejdet.

Amternes overvågning inden for en lang række områder kan med fordel anvendes i

kortlægningen af miljøstatus. Men også organisationer som eksempelvis Danmarks

Naturfredningsforening (DN), Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og lokale museer kan have

relevante oplysninger, som de eventuelt kan stille til rådighed.

Hvor findes oplysninger om miljøtilstanden?

Det Grønne regnskab - her findes forbrugsopgørelser over el, vand og varme. Det er frivilligt for

kommunerne, om de vil udarbejde grønne regnskaber.

Lokal Agenda 21-strategi - her findes ofte en statusbeskrivelse. De emner, som status for miljøtilstanden

ofte dækker er: Bæredygtig byudvikling, miljøbelastning og biologisk mangfoldighed. Lokal Agenda 21strategien

er lovpligtig og skal revideres hvert fjerde år.

Miljøhandlingsplan - her findes mål og handlinger indenfor miljøområdet, og eventuelt indgår status i

miljøhandlingsplanen. Det er frivilligt for kommunerne, om de har en miljøhandlingsplan.

Statslige tilstandsrapporter - Miljøministeriet udarbejder redegørelser for miljøtilstanden i landet.

41

EKSEMPEL

Efter indsamling af relevante eksisterende data om miljøstatus for et planlagt område kan den

ansvarlige myndighed skabe et samlet billede af miljøstatus.

Nye oplysninger om miljøstatus

I enkelte tilfælde kan det blive nødvendigt at supplere med nye undersøgelser. Dette vil

primært være tilfældet i to situationer:

- For detaljerede planer vil supplerende undersøgelser typisk være rettet mod specifikke

miljøforhold, som vurderes at kunne blive væsentligt påvirket af den planlagte udvikling.

- Hvis de eksisterende miljøoplysninger er forældede, skal de naturligvis ikke anvendes i

miljøvurderingen, da de vil give et misvisende billede. I sådanne tilfælde vil det være

hensigtsmæssigt at overveje en ajourføring af data.

Miljøstatus og overvågning bør koordineres

Kortlægning af miljøstatus kan være udgangspunkt for den overvågning af forventede og

uventede miljøpåvirkninger, der skal foretages, når planen er gennemført.

Kortlægning af miljøstatus giver overblik over eksisterende miljøoplysninger, samt over

hvornår og hvordan disse indsamles. Denne viden kan anvendes direkte, når

overvågningsprogrammet skal tilrettelægges.

0-alternativet

Med udgangspunkt i miljøstatus er det muligt at vurdere 0-alternativet. 0-alternativet er den

udvikling, som må forventes at finde sted, hvis planen ikke gennemføres. 0-alternativet skal

altid vurderes. Det skal vurderes på samme vis som planforslaget. Det er afgørende, at 0-

More magazines by this user
Similar magazines