Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

7. Nationale og internationale miljøbeskyttelsesmål

Hvor findes miljøbeskyttelsesmål, der er fastlagt på internationalt plan,

fællesskabsplan og/eller medlemsstatsplan? Hvordan bestemmes det, hvilke

miljøbeskyttelsesmål der er relevante for en given plan eller et program? Hvad kan de

internationale og nationale miljøbeskyttelsesmål bruges til i en miljøvurdering?

Hvordan relaterer planens mål sig til de internationale og nationale mål? Hvilke

forbindelser kan der være mellem planen og andre relevante planer?

I miljørapporten skal det beskrives, hvordan der i planen er taget hensyn til relevante

miljøbeskyttelsesmål, der er fastlagt på internationalt plan, fællesskabsplan eller

medlemsstatsplan. Formålet er, at hensynene hertil integreres i planen. Miljøbeskyttelsesmål

er mål, som vedrører det brede miljøbegreb.

Hvor findes miljøbeskyttelsesmål?

Mål for miljøbeskyttelse kan indplaceres i et hierarki: Internationalt plan, fællesskabs-plan,

medlemsstatsplan, regionalt niveau, tværkommunalt niveau, kommunalt niveau og lokalt

niveau. Miljøbeskyttelsesmål findes i forskellige strategier, politikker og planer. Blandt disse

kan nævnes:

Hvor findes miljøbeskyttelsesmål Eksempler

Globale konventioner Fx ”Biodiversitetskonventionen”

EU-direktiver Fx ”Vandrammedirektivet”, ”Habitatdirektivet”,

”NATURA2000”, ”Nitratdirektivet”,

”Drikkevandsdirektivet”, ”Støjdirektivet”

EU-politikker Fx ”EU’s Transportpolitik”

Nationale strategier, Fredninger, Fredsskovpligt,

Naturbeskyttelseslovens § 3

Fx ”FÆLLES FREMTID – udvikling i balance.

Danmarks nationale strategi for en bæredygtig

udvikling”, ”Miljø og sundhed hænger sammen.

Strategi og handlingsplan for at beskytte

befolkningens sundhed mod miljøfaktorer. 2003"

og ”Grøn markedsøkonomi”.

Nationale sektorhandlingsplaner Fx handlingsplaner for: Trafik, energi, affald, miljø

og sundhed

Landsplanredegørelser Fx ”Et Danmark i balance”

Regionale planer og strategier Fx regionale udviklingsstrategier og sektorplaner,

regionplaner, strategier for grundvandsbeskyttelse,

sundhed, handicappede, kriminalpræventiv indsats.

Tværkommunale strategier Fx affaldsstrategier, planstrategier.

Kommunale strategier og planer Fx planstrategier, lokal Agenda 21-strategier,

sektorplaner og kommuneplaner.

Lokale strategier, politikker og planer Fx bymidtestrategier, parkeringspolitik,

sundhedspolitik, lokalplaner.

Eksemplerne ovenfor er ikke udtømmende, men blot eksempler.

Hvordan udvælges internationale og nationale miljøbeskyttelsesmål?

I forbindelse med fastlæggelsen af miljørapportens indhold er det fastlagt, hvordan

miljøvurderingen afgrænses og hermed også, hvilke miljøforhold der skal vurderes i den

konkrete miljøvurdering. Det er således også fastlagt, hvilke miljøbeskyttelsesmål som er

relevante for den specifikke plan.

43

More magazines by this user
Similar magazines