Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

8. Vurdering af virkninger på miljøet samt afbødning

Hvordan foretages selve miljøvurderingen? Hvordan vurderes væsentlighed? Hvad er

sekundære, kumulative og synergistiske virkninger? Hvordan vurderes disse? Er der

dilemmaer i planen? Hvordan afbødes virkninger på miljøet?

Vurdering af virkninger på miljøet, vurdering af væsentlighed samt afbødning er centrale dele i

vurderingen af virkninger på miljøet:

Vurdering af virkninger involverer en bestemmelse af omfang, varighed m.v. af en påvirkning

på miljøet.

Vurdering af væsentlighed 7 er at bestemme, om en given påvirkning er væsentlig eller ej.

Afbødning handler om at undgå, minimere eller kompensere for de negative virkninger.

Ovenstående tre handlinger hænger tæt sammen, jf. nedenstående figur.

a) Vurdering af virkning:

Hvad er omfang,

varighed mv.?

b) Vurdering af

væsentlighed:

Er virkningen

væsentlig?

Vurdering af de afbødende tiltags virkninger

45

VEJLEDNING

c) Afbødning:

Kan negative

virkninger reduceres?

Kvalitativ eller kvantitativ vurdering?

Miljøvurdering af planer vil ofte dække et større geografisk område og forskellige aktiviteter.

Det betyder, at der kan være usikkerhed omkring planens sandsynlige virkninger.

Vurdering af virkning på miljøet vil generelt på plan- eller program niveauet være kvalitativ, og

kan se ud som fx:

a) CO2-emissionen øges over 15 år.

b) Partikelemissionen vil øges mere under scenarium A end under scenarium B.

c) Adgangen til bynære grønne områder øges.

Vurdering af virkning kan dog også være mere detaljerede og kvantitative, som fx:

a) CO2-emissionen vil øges med 20 % mellem 2005 og 2015.

b) Partikelemissionen øges med 23 % ved scenarium A, og 16 % ved scenarium B.

c) Grønne områder reduceres med x %.

Kvantificering er ikke altid praktisk og muligt på planniveauet. I de fleste situationer vil en

kvalitativ vurdering være lige så valid og hensigtsmæssig – eksempelvis udtrykt på en skala fra

+ (positiv) til – (negativ).

”Kvalitativ” skal dog ikke forstås som ’gæt’. Vurdering af virkninger skal understøttes af fx

referencer til forskning, fagdiskussioner eller høringen, som har hjulpet dem, der udførte

miljøvurderingen, til at nå sine vurderinger. Miljørapporten skal dokumentere eventuelle

7 I forbindelse med Natura 2000 områder gælder forsigtighedsprincippet, som indebærer at påvirkninger, som kan

påvirke beskyttelsesinteressen, som udgangspunkt altid skal betragtes som væsentlige.

More magazines by this user
Similar magazines