Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

Afbødning

Hvis der er identificeret negative påvirkninger af en plan eller program, skal der udarbejdes

forslag til afbødende foranstaltninger. Formålet med afbødning er:

- At undgå, minimere og/eller kompensere negativ miljøpåvirkninger.

- At sikre, at ingen af de afbødende tiltag i sig selv får en negativ indvirkning.

Bilag 1 (g) krav

Undgå

Minimere

Kompensere

1. Hvordan kan indvirkningen på miljøet undgås?

2.I de tilfælde indvirkning ikke kan undgås - hvordan kan virkning minimeres?

3. I de tilfælde hvor minimering ikke er nok - hvordan kan virkningen kompenseres?

50

VEJLEDNING

Udover at afbøde de negative virkninger kan den ansvarlige myndighed også se på, om der er

mulighed for at øge de positive virkninger af planen.

Afbødende foranstaltninger på planniveauet vil især dreje sig om lokaliseringen og den

konkrete udformning af planen. Det kan også være ændrede formuleringer af

mål/retningslinier, præcisering af rammer for efterfølgende projekter samt foranstaltninger,

som skal tages i betragtning i efterfølgende projekter (eller mere detaljerede planer).

Væsentlig negativ påvirkning af grundvandskvaliteten - hvilke afbødende tiltag er mulige?

Økonomiske Mulighed for at omlægge intensiv jordbrug til ekstensiv skovbrug.

Regulering Friholde sårbare arealer for forureningsrisici.

Uddannelse/info Kampagne for minimering af vandforbrug / kemiske bekæmpelsesmidler.

Tekniske Minimere forbrug gennem bedre dyseteknik ved sprøjtning.

Fysiske Afstandskrav mellem jordbrug og vigtige indvindingsoplande.

Efter vurdering af virkninger på miljøet samt foreslåede afbødende foranstaltninger

skal der være:

- Foretaget en vurdering af positiv og negativ indvirkning på miljøet

omfattende de sekundære, kumulative, synergistiske, kort-, mellem og

langsigtede, vedvarende og midlertidige virkninger.

- Vurderet, hvilket geografisk niveau og område der vil blive påvirket.

- Vurderet, hvorvidt virkningerne er væsentlige eller ej.

- Foreslået afbødende foranstaltninger.

- Sammenlignet alternativer i de tilfælde, hvor flere er vurderet.

EKSEMPEL

More magazines by this user
Similar magazines