Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

10. Miljørapport, offentlighedsfase og sammenfattende redegørelse

Hvilket detaljerings- og kvalitetsniveau skal en miljørapport have? Hvordan formidles

rapportens indhold på en let tilgængelig måde? Hvordan kan myndigheden integrere

miljøhensyn, når den udarbejder og vedtager en plan eller program? Hvordan

inddrages offentligheden? Hvordan kan myndigheden tage hensyn til miljørapporten,

inden planen eller programmet vedtages endeligt? Hvad bruges den sammenfattende

redegørelse til?

Miljøvurderingen indebærer, at den ansvarlige myndighed udarbejder to dokumenter med et

lovbestemt indhold: En miljørapport og en sammenfattende redegørelse.

Når miljørapporten er offentliggjort sammen med forslaget til plan eller program, er der 8 ugers

offentlighedsfase. De bemærkninger, der indkommer i offentlighedsfasen, skal der redegøres

for i den sammenfattende redegørelse. Det er den ansvarlige myndighed, som udarbejder den

sammenfattende redegørelse i forbindelse med, at den endelige planen vedtages politisk.

Miljørapport

Miljøvurderingen dokumenteres i en miljørapport, som skrives parallelt med udarbejdelsen af

planforslaget. Heri fastlægges, beskrives og evalueres miljøforhold, som forventes at blive

påvirket væsentligt. Det er en fortløbende proces at udarbejde en miljørapport og integrere

miljøhensyn i planforløbet. I arbejdet med miljøvurderingen kan der løbende komme

oplysninger, som vil føre til overvejelser om, hvorvidt planforslaget vil kunne ændres, således

der kan tages mest muligt hensyn til miljøet.

Arbejdet med miljørapporten kan med fordel være en integreret del af planarbejdet. Miljørapportens

indhold kan indgå i planens redegørelse, men den kan også udarbejdes som særskilt rapport.

53

VEJLEDNING

Miljørapportens detaljeringsgrad

Detaljeringsgraden af de informationer, som indgår i miljørapporten, skal svare til

detaljeringsniveauet for den pågældende plan. En tommefingerregel vil derfor være, at en

detaljeret plan eller program kræver en detaljeret miljøvurdering, og en overordnet plan eller

program fordrer, at miljøvurderingen gennemføres på et overordnet niveau. For en plan eller et

program på et overordnet niveau beskrives spillerummet – fx hvad der er muligt. Herefter kan

der opstilles rammer for den planlagte udvikling.

Miljørapportens hovedoverskrifter kan være:

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelse til andre planer

2. Et ikke-teknisk resumé

3. Nuværende miljøstatus

4. Miljøforhold i berørte områder

5. Eksisterende miljøproblemer

6. Miljøbeskyttelsesmål og hensyntagen hertil

7. Alternativer

8. Planens sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet (miljøvurdering)

9. Afbødende foranstaltninger

10. Forslag til overvågningsprogram

VEJLEDNING

More magazines by this user
Similar magazines