Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

II. Lovens plan/programbegreb

Hvad forstås ved en plan og et program?

Begrebet ”planer og programmer” omfatter forskellige benævnelser for

planlægningsdokumenter mv., som tilvejebringes med hjemmel i lovgivningen. Det være sig

planloven og dens plantyper, men også anden lovgivning, som indeholder bestemmelser om

tilvejebringelse af planer, programmer, strategier, handlingsplaner, indsatsplaner,

udbygningsplaner eller lignende benævnelser.

Det afgørende vil være, om et planlægningsdokument har en sådan karakter eller et sådant

indhold, at det fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser i almindelighed eller

aktiviteter, der kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder 1 .

Hvilke planer og programmer er omfattet af kravet om miljøvurdering?

1)

Følgende planer og programmer er obligatorisk omfattet af kravet om miljøvurdering:

Planer og programmer, der fastlægger rammer for anlægstilladelser til projekter, som er

omfattet af lovens bilag 3 og 4 inden for følgende sektorer:

Landbrug.

Skovbrug.

Fiskeri.

Energi.

Industri.

Transport.

Affaldshåndtering.

Vandforvaltning.

Telekommunikation.

Turisme.

Fysisk planlægning og

Arealanvendelse.

Det er i den forbindelse vigtigt at notere sig, at selvom lovens bilag 3 og 4 er identiske med

VVM-direktivets bilag I og II, så skal bilagene 3 og 4 anvendes anderledes, end de tilsvarende

bilag anvendes i forbindelse med VVM-reglerne. Bilag 4 er i forbindelse med miljøvurdering af

planer og programmer det vigtigste bilag, idet de anlægstyper, der fremgår af bilag 3 (på nær

nogle ganske få anlægstyper), også vil fremgå af bilag 4.

Det er også vigtigt at notere sig, at det ikke kun er planer, der sætter rammer for VVM-pligtige

anlæg, der omfattes af kravet om miljøvurdering. Også planer og programmer for anlæg, der er

opført på bilag 4 – dvs. alle anlæg, som efter VVM-reglerne skal screenes – er omfattet af

kravet om miljøvurdering.

1

Bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 2003 om afgrænsning og administration af internationale

naturbeskyttelsesområder

8