Download PDF - WebProof

viewer.webproof.com

Download PDF - WebProof

Med kurs mod

Grenaa havn

Takstblad

2012


Forretningsbetingelser

& takstblad 2012

for Grenaa Havn A/S og Anholt Havn A/S

Betingelserne og taksterne i dette hæfte er

gældende for alle aftaler om aktiviteter på,

til og fra Grenaa Havn og Anholt Havn, med

mindre andet udtrykkeligt og specifikt er aftalt

mellem Grenaa Havn A/S og en aftalepart.

For så vidt at NSAB 2000 og DHAB 2007 ikke

er fraveget i det følgende, er disse regelsæt

gældende for alle aktiviteter på, til og fra

Grenaa Havn.

For yderligere regler for aktiviteter på, til og

fra Grenaa Havn og Anholt Havn henvises til

”Standardreglement for overholdelse af orden i

danske erhvervshavne”, der kan rekvireres hos

administrationen hos Grenaa Havn A/S eller

hos den lokale agent.

Indhold:

Generel information . . . . . . . . . . . . 1

Afgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Skibs- og vareafgift . . . . . . . . . . . . 4

Leje af arealer og bygninger . . . . . . 8

Affaldshåndtering m .m . . . . . . . . . 11

Levering af el . . . . . . . . . . . . . . . 14

Entrepriseopgaver . . . . . . . . . . . . . 15

Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Ansvar og ansvarsbegrænsning . . . 19

Takstblad 2012 . . . . . . . . . . . . . . 20


Generel information

Havneinfo

Grenaa Havn A/S

Neptunvej 1 · 8500 Grenaa

Døgntelefon 87 58 76 00

Fax 86 32 43 71

CVR-nr. 25 13 77 36

info@grenaahavn.dk

www.grenaahavn.dk

Taksthæftet findes på www.grenaahavn.dk

Alle henvendelser vedrørende Anholt Havn A/S bedes rettet til Grenaa Havn A/S.

Direktion

Administrerende direktør Henning Laursen

hhl@grenaahavn.dk

Økonomidirektør Kirsten Hvid Schmidt

khs@grenaahavn.dk

Faciliteter Grenaa Havn

Areal: 1.425.000 m²

Kajlængde: 2.500 m

Vanddybde: op til 11 m

Svajebassin 375 diam

Færgelejer: 3

Ro-Ro lejer: 3

Kraner: op til 120 tons i 23 m

Kraner: rækkevidde op til 48 m

Lastebånd: op til 300 tons pr. time

Containertruck: max. 42 tons

Trucks: max. 28 tons

Pakhuse: 24.500 m²

Tanke: 37.000 m³

El: op til 63 A

Diverse: ferskvand

1


Normal arbejdstid

Grenaa Havn A/S’ normale arbejdstid er:

Mandag til onsdag 07.00 – 16.00

Torsdag og fredag 07.00 – 15.00

Pauser 09.00 – 09.30 og 12.00 – 12.30

Helligdage

Nytårsdag, Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, 2. Påskedag,

St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag, Pinsedag, 2. Pinsedag, Grundlovsdag,

1. maj, 24. December, Juledag, 2. Juledag, 31. December.

International standard

Grenaa Havn er sikret efter de regler, som Den Internationale Maritime

Organisation (IMO) under FN, har udarbejdet.

Der er fire sikringsområder:

• Færgehavnen

• Trafikhavnen

• Oliepieren

• Farvandsvæsenet

Der er opsat hegn. Havnen videoovervåges døgnet rundt,

og alle der færdes på havnen, skal bære synligt ID-kort udstedt af

Grenaa Havn A/S.

Nyt bomsystem etableres i løbet af foråret 2012. Herefter kan man kun komme

ind på den ISPS-terrorsikrede del af havnen med gyldigt ID-kort udstedt af

Grenaa Havn A/S eller ved kontakt til Havnekontoret (Neptunvej 1).

Betaling

Bankforbindelse: Djurslands Bank A/S

Torvet 5

8500 Grenaa

Reg.no.: 7320

Konto: 126552-4

IBAN: DK1673200001265524

Swift code: DJURDK22

Betalingsbetingelser: Netto kontant

2


Afgifter

Taksterne og priserne i dette hæfte, som er gældende for aktiviteter

på, til og fra Grenaa Havn og Anholt Havn, skal betragtes som gældende,

med mindre andet er aftalt med Grenaa Havn A/S.

Takster og priser for aktiviteter og aftaler i 2012 fremgår af Takstblad 2012.

Se tekst side 20.

Alle priser er ekskl. moms, hvis ikke andet er nævnt.

Det påhviler brugere af havnen, dvs. skibsføreren eller skibets agent

at afgive alle nødvendige oplysninger til beregning og opkrævning af

afgifter samt efter anmodning fra havnens personale at fremlægge

skibspapirer, ladningsdokumenter og vægtdokumentation m.v.

Inden et skib afsejler, uanset om skibet har lastet, losset eller blot

henligget i havnen, skal alle afgifter være betalt eller på anden måde

sikret Grenaa Havn A/S.

3


Skibs- og vareafgift

1 . Skibsafgift

1.1. Beregningsgrundlag

1.2. Fritagelser

2 . Vareafgift

2.1. Beregningsgrundlag

2.2. Fritagelser

2.3. Færger

3 . Afgift af jernbanevogne

3.1. Beregningsgrundlag

1 . Skibsafgift

Af alle skibe, fartøjer og flydende materiel, der anløber Grenaa Havn/Anholt

Havn med henblik på omsætning af gods, betales en afgift (skibsafgift) for

henliggen inden for dækkende værker.

Skibsafgiften påhviler skibets ejer eller dets operatør.

For aktuelle priser henvises til Takstblad 2012. Se tekst side 20.

1 .1 . Beregningsgrundlag

Skibsafgiften beregnes af skibets samlede bruttotonnage enten per anløb eller

per måned.

Skibenes bruttotonnage opgøres efter den internationale skibsmålekonvention

af 1969, der trådte endeligt i kraft 18. juli 1994.

Et skib, fartøj eller andet flydende materiel anses for at henligge i havnen fra

ankomstdagen.

Skibsafgiften dækker skibets henliggen i 7 dage, regnet fra ankomstdagen.

Ved anløb af mere end 7 kalenderdages varighed betales skibsafgift for hver

påbegyndt liggeperiode af op til 7 dage.

Betalt månedsafgift kan ikke tilbagebetales, selv om skibet på grund af

havari eller af anden årsag ikke kan anløbe havnen i hele eller dele af den

4


måned, afgiften omfatter. Månedsafgift kan ikke aftales med tilbagevirkende

kraft. Anmodning om månedsafgift skal afgives før den pågældende kalender

måneds start, og afregnes forud.

1 .2 . Fritagelser

a) Skibe indregistreret til fiskeri bortset fra tilfælde, hvor skibet anløber

havnen og losser fisk m.v., der er indladet i en anden havn eller til søs,

hvoraf der betales værdiafgift (jfr. afsnit 2 - vareafgift). Der betales dog

som minimum, hvad der svarer til vandarealet for det pågældende skib.

Pr. 1. januar 2012 opkræves fartøjer i fiskerihavnen skibsafgift i henhold til

takstblad side 20. Der er tale om fartøjer under 10 meter, mellem 10 og 20

meter samt over 20 meter. Der opkræves skibsafgift for minimum et halvt

år. Såfremt man kan dokumentere at afgiften på 2,5 % af landingens værdi,

overstiger summen på skibsafgiften, vil Grenaa Havn A/S efterfølgende

kreditere differencen.

b) Skibe, der efter deres formål normalt anløber havn med henblik på omsætning

af gods, men hvis formål med anløb i Grenaa Havn udelukkende er

proviantering, betaler i stedet for skibsafgift en engangsafgift, som fremgår

af Takstblad 2012. Se tekst side 20.

Uanset et skib måtte være fritaget for betaling af skibsafgift, skal det betale

for bortfjernelse af affald og for andre forbrugsafgifter, se nærmere under disse

overskrifter i dette hæfte.

2 . Vareafgift

For alle varer, der losses, lastes eller på anden måde sø- eller landsættes via

havnen eller de uddybede løb og bassiner, betales en vareafgift til Grenaa Havn

A/S. Vareafgiften påhviler varemodtageren eller vareafsenderen.

De aktuelle takster for vareafgift fremgår af Takstblad 2012. Se tekst side 20.

Opmærksomheden henledes på, at de i Takstblad 2012 anførte vareafgifter

kun er vejledende. Oplysning om gældende vareafgift kan fås ved henvendelse

til Grenaa Havn A/S.

I tilfælde af takstændringer beregnes afgiften efter de takster, der var

gældende ved losningens henholdsvis lastningens begyndelsestidspunkt.

5


2 .1 . Beregningsgrundlag

Ved beregning af vareafgift tages, medmindre andet fremgår nedenfor,

udgangspunkt i den pågældende vares klassifikation i henhold til den af

SKAT udstedte brugstarif.

Delvis fritagelse for vareafgift

• Varer, der uden at have været landsat, overlosses fra skib til skib er delvist

fritaget for vareafgift.

• Delvis fritagelse indebærer, at der kun beregnes 50% af den til enhver tid

gældende vareafgift.

Af konsumfisk og -skaldyr, der oplosses fra fiskefartøjer, fiskekvaser eller fisketransportskibe

i uforarbejdet stand, samt for industrifisk, betales en vareafgift

per landing, der er en refleksion af værdien ved salg i første hånd. Der henvises

til Takstblad 2012. Se tekst side 20.

Ved landing forstås den samlede last pr. anløb fra det enkelte fartøj.

Vareafgiften for fisk m.v. betales af aftageren (auktionsholderen, fiskehandleren,

fiskeopkøberen), der til havnen skriftligt, på tro og love, skal afgive beregningsgrundlaget.

Angivelsen kan efter tilladelse fra havnen afgives for et nærmere

bestemt tidsrum, dog højst en måned. Aftageren er på forlangende af Grenaa

Havn A/S pligtig til at afgive en revisorberigtiget specifikation over indkøbene,

ligesom førere af ovennævnte fartøjer på havnens forlangende er pligtige til at

give oplysninger om lastens vægt og værdi, samt til hvem den er solgt.

Det påhviler aftageren/føreren af det enkelte fartøj selv overfor havnen at dokumentere

en given landingsværdi, såfremt bestemmelsen om maksimum-

afgift pr. landing ønskes anvendt.

2 .2 . Fritagelser

Følgende varer er fritaget for vareafgift:

• Tomme containere, tom genbrugsemballage samt laste- og lossemidler, når

de ikke forsendes som handelsvarer.

• Proviant og stores til skibets eget brug.

• Varer der midlertidigt losses, men igen indlades under samme

ophold i havnen.

6


2 .3 . Færger

Skibs- og vareafgifter for færger opkræves som en kombinationsafgift, der i

hvert enkelt tilfælde aftales mellem færgeselskabet og Grenaa Havn A/S.

3 . Afgift af jernbanevogne

3 .1 . Beregningsgrundlag

I henhold til Takstblad 2012, se tekst side 20, opkræves en afgift pr. jernbanevogn,

der befordrer varer til og fra Grenaa Havn, såfremt varen ikke indenfor 1

måned tidligere eller senere er belagt med vareafgift til havnen.

Virksomheder m.fl., der modtager og/eller afsender afgiftspligtige jernbane-

vogne, skal for hver måned og senest den 5. i den efterfølgende måned indsende

oplysninger til Grenaa Havn A/S om de foretagne ekspeditioner.

7


Leje af arealer og bygninger

1 . Pladsleje for gods

2 . Langtidsleje af arealer

3 . Midlertidig leje af pakhuse

4 . Midlertidig leje af tanke og tankanlæg

5 . Ansvar

1 . Pladsleje for gods

Ved oplægning af gods på havnearealer opkræves en pladsleje pr. m² pr.

påbegyndt uge eller påbegyndt måned i henhold til Takstblad 2012.

Se tekst side 20.

Import- og eksportgods, dog ikke containere, kan henligge på havnens arealer i

7 dage uden betaling af pladsleje forudsat godset er omsat eller skal omsættes

over kaj.

Oplægningstiden i dage regnes fra og med dagen for oplægningens påbegyndelse.

Oplægningsperiode og -betingelser skal aftales, inden der oplægges gods

på havnens arealer.

Gods kan ikke oplægges uden forudgående aftale med havnen.

Lejen opkræves, med mindre andet er aftalt, hos ladningsejer.

Pladsleje for gods er undergivet miljømyndighedernes krav.

2 . Langtidsleje af arealer

Størrelsen af leje for kontraktmæssige lejemål om ubefæstede arealer fastsættes

efter aftale med Grenaa Havn A/S.

Størrelsen af leje for befæstede arealer fastsættes ligeledes af Grenaa Havn A/S

i forbindelse med lejeaftalens indgåelse.

Langtidsleje af arealer er undergivet miljømyndighedernes krav.

8


3 . Midlertidig leje af pakhuse

I havnens pakhuse kan der efter aftale oplægges gods, der skal indlades i skib

eller er udlosset fra skib.

Pakhuslejen aftales med Grenaa Havn A/S.

Ved udlejning per måned træffes der aftale om reservering af arealer

for en måned ad gangen imod forudbetaling af månedslejen.

Lejer er forpligtet til ved lejeaftaler ud over 60 dage:

- at tilsikre, at der er opsat brandslukningsudstyr i produktions- og lager-

lokaler i overensstemmelse med de SKAFOR godkendte ”Forskrifter for

brandslukningsudstyr”.

- at opsætte opslag om ”Forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild”

i bygninger og/eller områder der tilhører under Beredskabsstyrelsens Tekniske

forskrifter for træbearbejdning og træoplag, samt tekniske

forskrifter for brandfarlige væsker.

- at sikre, at udendørs brandbare oplag (f.eks. paller) placeres minimum

3 meter fra bygninger med tagudhæng.

Midlertidig leje af pakhus er undergivet miljømyndighedernes krav.

4 . Midlertidig leje af tanke og tankanlæg

Der kan, efter nærmere aftale, opbevares varer i tanke tilhørende

Grenaa Havn A/S for perioder af minimum 3 måneder.

Prisen for leje afhænger af en række faktorer og kan oplyses ved henvendelse

til Grenaa Havn A/S.

Opbevaring i tankene er undergivet miljømyndighedernes krav.

Lejer er forpligtet til at forsyne udlejer med dokumentation for, at miljømyndig-

hedernes krav om prøvetagning og analyse ved indlagring er overholdt, ligesom

lejer er forpligtet til at forsyne udlejer med øvrig nødvendig dokumentation,

såfremt miljømyndigheder eller andre myndigheder kræver dette i forbindelse

med lejers anvendelse af tanken. Som minimum en årlig lageropgørelse (modtages

senest den 15. januar det efterfølgende år), som viser alle bevægelser på lejet tank

til ejers årlige indberetning til miljømyndighederne.

9


5 . Ansvar

Grenaa Havn A/S påtager sig intet ansvar for svind, skade på eller

destruktion af gods (herunder emballage, fyldte og tomme containere mv.),

der oplægges eller på anden vis placeres på havnens arealer og/eller i tanke.

Grenaa Havn A/S påtager sig heller ikke ansvaret for eventuelle svind og/eller

skader, som det opbevarede gods mv. måtte påføre tredjemand.

Lejere opfordres derfor til at tegne forsikring mod disse risici.

Der henvises i øvrigt til afsnittet Ansvar og Ansvarsbegrænsning side 19.

10


Affaldshåndtering m .m .

1 . Modtagning af skibsaffald m .m .

2 . Maskinslop og andet olieaffald

3 . Kloakspildevand og badevand

4 . Dagrenovation

5 . Sygehusaffald

6 . Lastrester i henhold til Marpolkonventionen

7 . Bestilling

8 . Betaling

9 . Skibe, der er fritaget for skibsafgift

10 . Ansvar

11 . Klageadgang

1 . Modtagning af skibsaffald m .m .

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1632 af 13. december 2006

har Grenaa Havn A/S etableret modtageordning for rimelige mængder driftsaffald

og lastrester fra skibe. Ved ”rimelige mængder” forstås den mængde, skibet

i henhold til afleveringsjournalerne normalt vil oparbejde på rejsen fra sidste

havn, dog maksimalt 1 m³.

Affald leveres til Grenaa Havn A/S indenfor normal arbejdstid jf. Takstblad

2012, se tekst side 20. Der kan træffes særlig aftale om levering udenfor normal

arbejdstid.

En del af affaldshåndteringen er vederlagsfri, jf. nedenfor, dog kun for skibe,

der har betalt skibs- og/eller vareafgift.

Olie- og kemikalieaffald, der ikke er driftsaffald, må skibet og/eller virksomheden

selv foranledige og bekoste afleveringen af, til godkendt modtage- og

behandlingsanlæg.

Olieaffald indeholdende petrokemikalier, fareklasse I og II produkter efter

IMDG-koden eller emulgerende stoffer modtages ikke.

Virksomheder, der reparerer eller ophugger skibe, må selv foranledige og

bekoste aflevering af olieaffald m.v. til et af myndighederne godkendt

modtage- og behandlingsanlæg.

11


2 . Maskinslop og andet olieaffald

Denne ydelse rekvireres på tlf. nr. +45 86 19 63 80 eller info@h2owaste.com

3 . Kloak- og badespildevand

Grenaa Havn A/S modtager ikke kloak- & badespildevand, men kan ved

særskilt aftale foranledige afhentning af ovennævnte fra lokal kloakservice.

4 . Dagrenovation

Almindelig dagrenovation i form af driftsaffald fra skibe kan vederlagsfrit

afleveres i affaldscontainere, der bestilles i forbindelse med fremsendelse af

anmeldelsesformular for affald, jf. nedenfor under afsnittet bestilling.

Kabysaffald kan vederlagsfrit afleveres i affaldscontainere mærket Galley

Garbage. Kabysaffald må ikke blandes med andet affald.

5 . Sygehusaffald

Sygehusaffald modtages ikke af Grenaa Havn A/S. Skibet eller dets agent

skal selv sørge for bortskaffelse til godkendt modtager.

6 . Lastrester i henhold til Marpolkonventionen

Grenaa Havn A/S modtager lastrester efter nærmere aftale. For modtagelse

af lastrester betales afgift jf. Takstblad 2012, se tekst side 20.

7 . Bestilling

Alle bestillinger på afhentning af driftsaffald og lastrester skal afgives

bindende til Grenaa Havn A/S’ driftsafdeling i så god tid som muligt og senest

kl. 10.00 sidste normale arbejdsdag, før afhentning/modtagelse skal finde sted.

Bestillingen skal foretages ved udfyldelse og fremsendelse af en anmeldelsesformular

for affald med oplysninger om hvilke typer og mængder af affald,

der ønskes afleveret. Formularen findes på www .grenaahavn .dk

12


8 . Betaling

Afhentning af rimelige mængder driftsaffald, i henhold til ovenstående,

er uden beregning inden for normal arbejdstid, forudsat bestilling er

foretaget rettidigt.

For afhentning uden for Grenaa Havn A/S’ normale arbejdstid beregnes for den

forbrugte tid inkl. overtid. Der beregnes som minimum for 3 timer.

Såfremt afhentning/modtagelse skal finde sted uden for normal arbejdstid, og/

eller bestillingen ikke er sket arbejdsdagen før, skal der betales pr. m³ for afhentning/modtagelse

i henhold til Takstblad 2012, se tekst side 20.

9 . Skibe, der er fritaget for skibsafgift

Ethvert skib, som ikke har betalt normal skibsafgift til Grenaa Havn A/S, skal

betale for samtlige ovenfor nævnte ydelser, som leveres af Grenaa Havn A/S.

10 .

11 .

Ansvar

Skibet og dets rederi, der anvender havnens modtageordninger, skal friholde

Grenaa Havn A/S for ethvert tab, havnen måtte lide som følge af forkerte, vildledende

eller mangelfulde oplysninger fra skibsføreren om affaldets art, sammensætning,

mængde samt for lækage på grund af eget defekt materiel eller

fejlbetjening af eget materiel. Friholdelsen gælder også person-, ting- eller

formueskade, som bliver påført tredjemand som følge af skibsførerens urigtige,

vildledende eller mangelfulde oplysninger.

Klageadgang

Såfremt et skib eller dets agent vurderer, at der ikke er tilstrækkelige modtagefaciliteter,

findes klageformular i affaldshåndteringsplanen på www.grenaahavn.dk

Klageformularen fremsendes til Grenaa Havn A/S med kopi til Miljøstyrelsen.

13


Levering af el

1 . Bestilling og afmelding af el

2 . Takster og betaling

3 . Ansvar

1 . Bestilling og afmelding af el

Bestilling og afmelding af el skal, uanset brugsformålet, ske til Grenaa Havn

A/S. Afmelding af el skal ske straks efter brug, så strømførende kabler ikke henligger

på kajerne.

Køle- og frysestik må kun anvendes efter aftale med Grenaa Havn A/S.

Ønskes strøm udover 220 V, kontaktes Grenaa Havn A/S minimum 24 timer

før ankomst.

Skibene skal ved indberetning af el til Grenaa Havn A/S oplyse kajnr. og evt.

skabsnr.

Fiskerihavnen er fritaget fra ovenstående, da der er opsat el-standere, hvor man

skal benytte et chip kort. Chip kortet købes med betalingskort i automaten ved

Fiskerikajerne 12.

2 . Takster og betaling

Priser for brug af el på Grenaa Havn fremgår af Takstblad 2012, se tekst side 20.

Anholt Havn A/S har installeret el-standere, som betjenes via chip kort.

Chip kort kan købes i betalingsautomaten ved Sailor House.

Grenaa Havn A/S har installeret el-standere, som betjenes via chip kort.

Chip kort kan købes med betalingskort i betalingsautomaten placeret ved

Fiskerikajerne 12.

3 . Ansvar

Grenaa Havn A/S og Anholt Havn A/S leverer kun tilslutninger ved kajen og

containerdepotet og påtager sig intet ansvar for eventuel påkrævet ekstrabeskyttelse

ifølge stærkstrømsreglementet eller for strømsvigt.

Grenaa Havn A/S og Anholt Havn A/S påtager sig intet ansvar for brugerens

materiel. Brugeren betaler for reparationer, hjælpematerialer m.m. ved udbedring

af eventuelle skader og fejl på havnens materiel forårsaget af brugeren.

Grenaa Havn A/S og Anholt Havn A/S påtager sig intet ansvar for bortkomne

eller ødelagte chip kort.

Der henvises i øvrigt til afsnittet Ansvar og Ansvarsbegrænsning side 19.

14


Entrepriseopgaver

1 . Udlejning af kraner m .m .

1 .1 . Udlejning af kraner og læssemaskiner

1 .2 . Benyttelse af kran med lejers varskomand

1 .3 . Tilbehør til kran

1 .4 . Rengøring af tragt, grab og bånd

1 .5 . Takster og betaling

1 .6 . Fortrinsret

1 .7 . Ansvar for arbejde med kran m .m .

2 . Trosseføring

1 . Udlejning af kraner m .m .

1 .1 . Udlejning af kraner og læssemaskiner

Det er hos Grenaa Havn A/S muligt at leje følgende maskiner:

Fabrikat: Kapacitet: Udlæg: Type:

DEMAG 300 30 / 14 ts 6 / 22 m Mobilkran

DEMAG 900 50 / 15 ts 13 / 34 m Mobilkran

Gottwald 360 E 100 / 25 ts 23 / 48 m Mobilkran

FUCHS Læssemaskine

Sennebogen 860 M 15 / 6,5 ts 9 / 21 m Læssemaskine

Grenaa Havn A/S stiller maskiner med maskinfører og evt. varskomand til

disposition efter nærmere aftale. Såfremt lejer vælger at benytte egen

varskomand gælder særlige regler, se straks nedenfor.

1 .2 . Benyttelse af kran med lejers varskomand

Hvis lejeren selv stiller med varskomand er følgende gældende:

Lejeren eller dennes repræsentant stiller selv fornødent uddannet personale

til rådighed til at dirigere kranens arbejde ved at advisere kranføreren om,

hvilke bevægelser kranen skal foretage. Kranføreren er således undergivet lejers

instruktionsbeføjelse, og arbejdet udføres i det hele på lejers ansvar.

Kraner må kun benyttes til lodrette løft og må ikke benyttes til frigørelse af

stropper og kæder, når godset ligger på disse.

Kraner må ikke benyttes til at løfte byrder, hvis vægt overstiger kranens

maksimale løfteevne. Det påhviler lejer at drage omsorg for dette.

15


Hvis det bliver nødvendigt at forfare en kran, skal kranlejeren eller dennes

repræsentant sørge for, at kranbanen er fri, og at kranens kraftkabel ikke

tager skade under kørslen.

Lejer skal tegne forsikring mod ansvar/risici, forbundet med lejers direkte brug

af og løft med kranen.

1 .3 . Tilbehør til kran

Ved udlejning af kran medfølger grab og krog uden ekstra beregning.

Grenaa Havn A/S påtager sig ikke arbejde med godsets ophængning og leverer

ikke de dertil fornødne stropper og åg, med mindre dette er særskilt aftalt med

Grenaa Havn A/S.

1 .4 . Rengøring af tragt, grab og bånd

Rengøring af tragt, grab eller bånd påhviler lejer, men kan udføres af Grenaa

Havn A/S efter nærmere aftale mod betaling.

Rengøringen skal finde sted umiddelbart efter hvert brug. Løse godsrester samt

emballage m.m. må ikke efterlades på havnearealerne.

1 .5 . Takster og betaling

Priser for leje af Grenaa Havn A/S’ kraner fremgår af Takstblad 2012, se tekst

side 20. I taksterne er betaling for kranfører medregnet. Varskomand betales

særskilt på timebasis.

Betaling gælder fra det øjeblik, kranen kører fra Grenaa Havn A/S’ faste plads,

og til den igen er på samme plads. Dog minimum 1 time.

1 .6 . Fortrinsret

Kranerne udlejes fortrinsvis til lastning og losning af skibe. Skibe laster og

losser almindeligvis i den rækkefølge, de ankommer.

Grenaa Havn A/S kan forlange af lejeren af en kran, når der ligger skib og venter

på kran, at arbejdet fremskyndes så meget som muligt, og at arbejdstiden

udvides med mindst 3 overarbejdstimer dagligt, for lejers regning.

I alle tilfælde gælder det, at Grenaa Havn A/S til enhver tid bestemmer til

hvem, til hvad og i hvilken orden kranerne skal udlejes.

16


1 .7 . Ansvar for arbejde med kran m .m .

Grenaa Havn A/S’ ansvar for skade, der opstår under kranens arbejde eller

transport til arbejdsstedet, er begrænset til ansvar for skade, som kan

tilskrives fejl eller forsømmelse udvist af personer, som er ansat ved Grenaa

Havn A/S og kun i det omfang, der kan pålægges Grenaa Havn A/S et ansvar

i henhold til dansk rets almindelige regler herom.

Kranlejeren er ansvarlig for enhver skade, uanset hvem eller hvad den måtte

ramme, der sker ved brugen af kæder, stropper, tænger m.m. ved godsets

ophængning samt for, at de af arbejdsministeriet stillede fordringer om periodisk

undersøgelse, eftersyn og mærkning af stropper og kæder m.m. overholdes.

Kranlejeren er endvidere ansvarlig for enhver skade, uanset hvem eller hvad den

måtte ramme, der sker ved brugen af kran, når lejer benytter egen varskomand.

Grenaa Havn A/S påtager sig intet ansvar for kranernes uforstyrrede drift.

Der henvises i øvrigt til afsnittet Ansvar og Ansvarsbegrænsning, side 19.

2 . Trosseføring

Trosseføring udføres af Grenaa Boatman Service.

For takster herfor henvises til tlf. +45 70 255 300

17


Rengøring

Spild på havnens arealer, herunder havnebassiner, i forbindelse med oplægning,

lastning og losning eller anden form for godshåndtering skal oprenses i et

sådant omfang, at gældende miljøkrav overholdes.

Det påhviler ladningsejeren at bortskaffe spild i henhold til gældende regler for

området.

Spild må ikke kastes i havnens bassiner. Såfremt varer eller gods tabes i havnebassinerne,

påhviler det ligeledes ladningsejeren at samle det pågældende op

fra bassinerne.

Alle berørte arealer skal rengøres umiddelbart efter, at godshåndteringen er

afsluttet.

Sker dette ikke, er Grenaa Havn A/S berettiget til at lade oprensning foregå for

ladningsejerens regning.

18


Ansvar og ansvarsbegrænsning

Såfremt Grenaa Havn A/S findes ansvarlig efter én af de foranstående

bestemmelser eller i øvrigt pålægges ansvar på anden måde, begrænses

ansvaret som følger:

For tab af gods fastsættes erstatningen til værdien af tilsvarende gods på

det tidspunkt, hvor skaden konstateres. Godsets værdi skal fastsættes efter markedsprisen

- eller i mangel heraf efter den sædvanlige værdi af gods af samme

art og kvalitet.

Erstatningen kan dog ikke overstige de beløbsgrænser, der fremgår af

NSAB 2000 og DHAB 2007.

For så vidt angår containere eller anden transportbeholder med indhold, kan

erstatningen ikke overstige DKK 75.000,-.

Erstatning for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejdere m.v.

mistet markedsandel eller andet indirekte tab ydes ikke.

Grenaa Havn A/S påtager sig ikke ansvaret for skader på gods i pakhuse, tanke

eller på arealer, med mindre andet fremgår ovenfor eller er skriftligt aftalt. Lejer

opfordres derfor til at tegne forsikring mod disse risici.

I tilfælde af ansvar henvises til ansvarsbegrænsningsreglerne i Sølovens §279.

Lejeren har ansvaret for skader, der påføres det lejede, ved godshåndtering, kørsel

med truck, lastbil m.m.

Der ydes ikke erstatning for bortkomne eller ødelagte chip kort.

I øvrigt henvises til NSAB 2000 og DHAB 2007.

19


Takstblad 2012

1 . Skibsafgift

2 . Vareafgift

3 . Landing af fisk i Grenaa og på Anholt

4 . Takster for Grenaa Havn A/S’ materiel

5 . El og vand

6 . Midlertidig leje af tanke og tankanlæg

7 . Øvrige priser

1 . Skibsafgift

Trafikhavn

a) Skibsafgift for hvert anløb ............................. DKK 3,50 pr. BT enhed

b) Forudbetalt månedsafgift med ret til

ubegrænset antal anløb pr. måned ................... DKK 30,00 pr. BT enhed

c) Crewbåde .................................................... DKK 1.800,- pr. uge

Skibe, der anløber havnen med henblik på proviantering, bunkring, besætningsskifte,

eller som anløber havnen af bekvemmelighedsmæssig årsag, skal i stedet

for skibsafgift betale et fast beløb på DKK 1.000,- pr. anløb.

Forbliver skibet i havnen i mere end 12 timer betales tillige normal skibsafgift.

Lystbåde m .v . (Priser er incl. moms)

Skibe 0-11 m .................................................... DKK 150,- pr. døgn

Skibe > 11-13 m ................................................ DKK 200,- pr. døgn

Skibe > 13-15 m ................................................ DKK 250,- pr. døgn

Skibe > 15 m .................................................... DKK 350,- pr. døgn

Ved manuel opkrævning pålægges gebyr på DKK 50,-.

Fiskerihavn og Anholt Havn

Der betales for minimum et halvt år.

Åben jolle ........................................................ DKK 1.050,- pr. halvår

Enmandsbetjent jolle/garnjolle eller

fritidsfartøj < 10 m ............................................ DKK 2.000,- pr. halvår

Fritidsfartøjer/kutterstr. ≥ 10 m og < 20 m ........... DKK 3.875,- pr. halvår

For fartøjer ≥ 20 m aftales nærmere med Grenaa Havn A/S eller

Anholt Havn A/S.

20


Fartøjer der lægges op i Grenaa Havn betaler vandarealleje DKK 30,00

pr. m² pr. måned opgjort efter skibets største længde og bredde.

Der betales dog minimum DKK 7.750,- årligt.

Slæbested ....................................................... DKK 480,- pr. halvår

eller ................................................................ DKK 80,- pr. gang

2 . Vareafgift

2 .1 .

Vareafgiften opkræves pr. hel enhed opgjort efter brugstariffen (toldtariffen).

Varer i containere .............................................. DKK 180,00 pr. container

Lastbiler/anhængere .......................................... DKK 180,00 pr. enhed

Sættevogne med trækker/løstrailere ..................... DKK 180,00 pr. enhed

2 .2 .

Ikke spiselige produkter af animalsk oprindelse.

(Kapitel 5)

Svovl, jord- og stenarter. Gips og kalk.

(Kapitel 25, dog er 25.01 & 25.23 undtaget)

Glasskår og glasaffald. (Tarif 7001 00 10) ............. DKK 4,60 pr. tons

2 .3 .

Læggekartofler. (Kapitel 07.01)

Korn. (Kapitel 10)

Olieholdige frø. (Kapitel 12)

Salt & cement. (Kapitel 25.01 & 25.23)

Gødningsstoffer. (Kapitel 31)

Træ og affald af træ. (Kapitel 44.01 - 44.03)

Varer af sten, gips, cement, asbest og lignende produkter. (Kapitel 68)

Råjern, legeret og ulegeret. Skrot og jernaffald. Stålprodukter.

(Kapitel 72.01-72.17 og 72.19-72.29) .................. DKK 8,50 pr. tons

2 .4 .

Forarbejdet træ, som spånplader m.m. (Kapitel 44.10)

Organiske kemikalier. (Kapitel 29)

Varer af jern og stål, såsom stænger, valsede produkter, profiler, rør og plader.

(Kapitel 73)

21


Halvfabrikata af rustfrit stål. (Kapitel 72.18)

Rammelister, træ profileret, høvlet eller slebet. (Kapitel 44.04)

Stenkul, brunkul og tørv m.m.

(Kapitel 27 dog er olie og benzin undtaget) .......... DKK 10,75 pr. tons

2 .5 .

Olie, benzin m.m. (Kapitel 27.10)

Roemelasse m.m. (Kapitel 23) ............................. DKK 13,00 pr. tons

2 .6 .

Alle øvrige produkter. ......................................... DKK 13,30 pr. tons

3 . Landing af fisk i Grenaa og på Anholt

Af konsumfisk og -skaldyr, der oplosses fra fiskerfartøjer, fiskerkvaser eller fisketransportskibe

i uforarbejdet stand, betales 2,50% af værdien ved salg i første

hånd, dog maksimum DKK 30.000,- pr. landing. (Ved landing forstås den samlede

last pr. anløb fra det enkelte fartøj). Se endvidere pkt. 1.2.a side 5.

Af industrifisk, der oplosses fra fiskefartøjer, betales 2,50% af værdien ved salg

i første hånd.

Det påhviler aftageren/føreren af det enkelte fartøj selv over for havnen at

dokumentere, at en landingsværdi har været over DKK 1.450.000, såfremt

bestemmelsen om maximumsafgift på DKK 30.000,- pr. landing ønskes anvendt.

22


4 . Takster for Grenaa Havn A/S’ materiel

Alt materiel og mandskab udlejes for minimum 1 time .

LÆSSEMASKINE FUCHS

Lastning/losning af skibe med grab.................... DKK 1.050,00 pr. time

Andet arbejde ................................................. DKK 1.375,00 pr. time

Ventetid ......................................................... DKK 320,00 pr. time

Overtidstillæg ................................................. DKK 265,00 pr. time

LÆSSEMASKINE SENNEBoGEN

Lastning/losning af skibe med grab.................... DKK 1.500,00 pr. time

Ventetid ......................................................... DKK 320,00 pr. time

Overtidstillæg ................................................. DKK 265,00 pr. time

DEMAG 300

Lastning/losning af skibe med grab.................... DKK 1.150,00 pr. time

Andet arbejde ................................................. DKK 1.450,00 pr. time

Ventetid ......................................................... DKK 320,00 pr. time

Overtidstillæg ................................................. DKK 265,00 pr. time

Varskomand .................................................... DKK 320,00 pr. time

DEMAG 900

Lastning/losning af skibe med grab.................... DKK 1.400,00 pr. time

Andet arbejde ................................................. DKK 1.450,00 pr. time

Lastning og losning af containere ...................... Ifølge aftale

Ventetid ......................................................... DKK 320,00 pr. time

Overtidstillæg ................................................. DKK 265,00 pr. time

Varskomand .................................................... DKK 320,00 pr. time

Gottwald HMK 360 E

Lastning/losning af skibe ................................. DKK 2.500,00 pr. time

Sværgods over 50 tons ..................................... DKK 3.500,00 pr. time

Sværgods over 75 tons ..................................... DKK 4.500,00 pr. time

Sværgods over 100 tons ................................... DKK 6.000,00 pr. time

Andet arbejde ................................................. Kontakt Grenaa Havn A/S

Lastning og losning af containere ...................... Ifølge aftale

Ventetid ......................................................... DKK 320,00 pr. time

Overtidstillæg ................................................. DKK 265,00 pr. time

Varskomand .................................................... DKK 320,00 pr. time

LØFTEGREj

Såfremt Grenaa Havn A/S stiller med andet løftegrej end grab eller krog

beregnes for dette

Løfteåg 120 tons incl. stropper ......................... DKK 7.000,00 pr. gang

23


CoNTAINERTRUCK

For løft af standard containere på Nordhavnen indenfor ISPS område.

Leje inkl. fører ................................................ DKK 265,00 pr. cont. løft

- Dog minimum 4 containere pr. gang.

Leje inkl. fører ................................................ DKK 1.425,00 pr. time

MINILÆSSER

Leje inkl. fører ................................................ DKK 675,00 pr. time

TRUCK

Leje inkl. fører 0-4 tons ................................... DKK 550,00 pr. time

Leje inkl. fører 2-10 tons .................................. DKK 750,00 pr. time

Leje inkl. fører 10-28 tons ................................ DKK 950,00 pr. time

GUMMIGED

Leje inkl. fører ................................................ DKK 800,00 pr. time

TRAKToRER

Traktor m. vogn el. kost, inkl. fører .................... DKK 575,00 pr. time

Lift inkl. fører ................................................. DKK 1.200,00 pr. dag

BåND

Leje af bånd ................................................... DKK 1,00 pr. ton

Opstilling af bånd ............................................ DKK 525,00 pr. gang

TRAGT

Leje af tragt ................................................... DKK 1,00 pr. ton

Opstilling af tragt ............................................ DKK 700,00 pr. gang

5 . El og vand

FERSKVAND

Forbrug .......................................................... DKK 49,00 pr. m³

Til- og afrigning samt slange ............................ DKK 350,00 pr. gang

AFGIFT FoR ELEKTRICITET

Forbrugsafgift inkl. statsafgift ........................... DKK 2,74 pr. Kwh

Tilslutningsafgift Trafikhavn .............................. DKK 125,00 pr. gang

24


6 . Midlertidig leje af tanke og tankanlæg

For opbevaring af varer og produkter i tanke kan der ved henvendelse til

Grenaa Havn A/S indhentes oplysninger om pris og nødvendige miljøgodkendelser

til det pågældende produkt. Det påhviler lejer at opfylde de af miljømyndighederne

stillede krav om dokumentation.

7 . Øvrige priser

SPoRAFGIFTER

For jernbanevogne som laster/losser varer på havnen, som ikke før eller efter

håndteringen er belagt med kajafgifter ............... DKK 160,00 pr. vogn

ARBEjDSLØN VED ARBEjDE FoR ANDRE

Mandskab udlejes for minimum 1 time .

Drifts- og servicemedarbejdere........................... DKK 320,00 pr. time

Ledere og faglærte .......................................... DKK 600,00 pr. time

Ventetid ......................................................... DKK 320,00 pr. time

Overtidstillæg ................................................. DKK 265,00 pr. time

MIDLERTIDIG PAKHUSLEjE

For opbevaring af varer og produkter i pakhuse kan der ved henvendelse til

Grenaa Havn A/S indhentes oplysning om pris og nødvendige miljøgodkendelser

til det pågældende produkt.

AREALLEjE

Midlertidig pladsleje for gods efter 7 dage .......... DKK 5,00 pr. m² pr. uge

eller .............................................................. DKK 20,00 pr. m² pr. md.

LANGTIDSLEjE AF AREALER

Fastsættes efter aftale med Grenaa Havn A/S.

25


ADMINISTRATIoN

Ved betaling af regninger efter forfaldsdato påløber renter med 1% pr.

påbegyndt måned.

Der beregnes et gebyr på DKK 60,00 for 2. rykker

+ renter 1%

DKK 60,00 for 3. rykker

+ renter 1%

Papir faktura DKK 70,00 pr. faktura

Viderefakturering + 10% på faktura-

be løb

Ved betalinger fra udland DKK 70,00 pr. faktura

ID-kort oprettelse DKK 175,00 pr. kort

ID-kort årlig afgift (hele kalender år) DKK 250,00 pr. kort

Shorepass - depositum DKK 200,00 pr. kort

Minimumsafgift 1 år forud.

ANVENDELSE AF MoDTAGEoRDNING

Rester og blandinger af olie, olieslop m.m. se afsnit 2, side 11

Kloakspildevand efter regning

Driftsaffald DKK 1.250,00 pr. m³

Arbejdsløn:

Drifts- og servicemedarbejdere DKK 320,00 pr. time

Administration og faglærte DKK 600,00 pr. time

Overtidstillæg DKK 265,00 pr. time

Øvrigt drifts- og lastaffald, kemikalier mv. afregnes efter faktiske omkostninger

afhængig af bortskaffelsesmuligheder.

26


Key Account Manager

Kresten Peder Mehlsen

kpm@grenaahavn.dk

Mobil (+45) 21 71 98 54

Driftschef

Lars Mohr Christensen

lmc@grenaahavn.dk

Mobil (+45) 21 71 98 55

Formand

Mats Dahl

mad@grenaahavn.dk

Mobil (+45) 20 28 94 71

More magazines by this user
Similar magazines