Reglement Trafikhavn (PDF) - Struer Havn

struerhavn.dk

Reglement Trafikhavn (PDF) - Struer Havn

Prisliste og guide til Holstebro-Struer Havn

NÅR DU HAVNER I

STRUER...

DOCKING IN STRUER...

Tariff and Guide for

Holstebro-Struer Harbour

2012 Udgaven

Havneguiden 2012” er udarbejdet af Havnekontoret, Kulgade 6, 7600 Struer, Telefon +45 9785 0228, Fax +45 9785 5434

E-mail: havn@struer.dk, www.struerhavn.dk


Indholdsfortegnelse

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

Index Side/Page

Trafikhavnen i tørre tal

Facts and figures ................................................................................................................ 4

Reglementer og regulativer

Rules and regulations ...................................................................................................... 7

Modtageordning for drifts- og lastaffald

Policy of reception of operational waste and cargo waste ................................ 8

Standarddimensioner for flanger til koblingsled ..................................................... 15

Kort over Holstebro-Struer Havn ................................................................................. 16

Map of Holstebro-Struer Harbour ................................................................................ 16

Standard dimensions flanges for couplings ............................................................. 18

Skibsafgift

Moorage charges ............................................................................................................... 19

Vareafgift .............................................................................................................................. 21

Regler for overfladebehandling

Rules for surface treatment ............................................................................................ 22

Kranreglement ................................................................................................................... 24

Reglement for bilafgift ..................................................................................................... 26

Reglement for oplægning af gods på havneterrænet ........................................... 26

Regulations for discharging/loading and laying up heavy cargo .................... 27

Regler for losning af muslinger ..................................................................................... 27

Prisoversigt .......................................................................................................................... 28

Tariff ....................................................................................................................................... 30

3


4

Trafikhavnen

i facts

og tørre tal

Max. skibsstørrelse

140 x 18 meter.

Vanddybde i havnen

4,4 meter.

Kajanlægget

750 meter, heraf 2 x 250 meter.

Bredde: 16 meter.

Oplagringsplads

1.000 + 5.000 m2 på kajanlægget

Ledige udlejningsarealer

25.000 m2.

Mobilkraner

1 stk. PLM 50 HD: 36 ton med krog

og max. 300 ton/time med grab.

1 stk. PPM: 16 ton med krog og max.

180 ton/time med grab.

Losse/Laste grej

Gaffeltrucks, Bob-cats, Dozer, transportbånd

og krydsåg til 17 ton samt

pallegaffel til Stevedore og mursten.

Bulkterminal

Max. 200 ton/time.

Installationer på

kajanlægget

El-standere med 220/380 Volt, ferskvandsstik

og brønde for kloakvand.

Betjeningstid

24 timer.

Facts and figures

Max. Size of ship

140 x 18 metres.

Depth of Water

4,4 metres.

Quays

750 metres, incl. 2 x 250 metres.

Width: 16 metres.

Storage Space

1.000 + 5.000 m2 on the Quays.

Available Rental Areas

25.000 m2.

Mobil Cranes

1 PLM 50 HD: 36 ton with hook and

max. 300 ton/h. with a grab.

1 PPM: 16 ton with hook and max.

180 ton/hour with a grab.

Loading/Unloading Equipment

Fork-Lift Trucks, Bob-cats, Dozer,

Conveyer Belts and Cross Yoke: 17 ton

plus Pallet Fork Stevedore and Bricks.

Bulk Terminal

Max. 200 ton/hour.

Installations on the Quay

Electrical outlets, 220/380 Volts. Fresh

water taps. Drains for sewage.

Service Time

24 hours.


Skibsreparation

Lemvig Bedding ApS.

Telefon 9782 2165/2170 9002.

Besejlingsforhold fra Hals

Max. 4.0 meter dybgang ved

Løgstør. Mulighed for lods.

Besejlingsforhold fra

Thyborøn

Max. 4.0 meter dybgang.

Mulighed for lods.

Lodsstationer

Danpilot. . . . . . . . . . . . Tlf: 6325 6666

E-mail: danpilot@danpilot.dk

Lodspligt

Ved passage af Oddesund-Broen er

skibe med en overalt-længde større

end 35 meter, lodspligtige.

Skibe med en dybgang over 3,10

meter har lodspligt ved sejlads i de

uddybede render ved Draget, Mejlgrunden

og over Løgstør Grunde.

Endvidere har skibe med en over-altlængde

på over 80 meter, lods-pligt

gennem broerne i Aalborg.

Tankskibe over 1.500 TDW, som

sejler med last eller med urensede

tanke, har lodspligt på hele

Limfjorden.

Ship Repair

Lemvig Shipyard.

Phone 9782 2165/2170 9002.

Access from Hals

Max. 4.0 metres depth.

Loegstoer. Pilot available.

Access from Thyborøn

Max. 4.0 metres depth.

Pilot available.

Pilot Stations

Danpilot. . . . . . . . . . . . tel: 6325 6666

E-mail: danpilot@danpilot.dk

Requirement for pilot

Ships having an overall length exceeding

35 metres require a pilot for

passage under the Oddesund bridge.

Ships with a displacement exceed-ing

3.10 metres require a pilot for sailing

into the dredged channels

at Draget and Mejlgrunden and over

Løgstør Shoal.

Ships having an overall length exceeding

80 metres also require a pilot

under bridges in Aalborg.

Tankers exceeding 1,500 TDW

sailing with load or with uncleaned

tanks require a pilot for all of the

Limfjord.

5


6

Broer

Oddesund-Broen ....... Tlf: 9787 5055

(Betjenes med 24-timers service)

Aggersund-Broen ...... Tlf: 9822 1052

(Betjenes fra sol op- til sol nedgang)

Limfjordsbroen ........... Tlf: 9812 0035

(Betjenes fra kl. 5.00-21.00 (1/5-30/9))

(Betjenes fra kl. 6.00-19.00 (1/10-30/4))

Jernbane-Broen ......... Tlf: 9812 5229

(Betjenes fra kl. 5.00-21.00)

Vildsund-Broen .......... Tlf: 9793 1143

(Betjenes fra en 1/2 time før solopgang

til 1/2 efter solnedgang)

Broerne kan også kontaktes på

VHF-kanal 16.

Alle broerne kan åbnes døgnet rundt

uden omkostninger. Oddesund-Broen

har døgn-bemanding, hvorimod de

øvrige broer skal rek-vireres for åbning

om natten. Dette gøres senest,

inden brovagterne går hjem. (Aggersund-

og Vildsund-Broen inden

solnedgang og Aalborgbroerne inden

kl. 21.00/19.00)

Isbrydning

Kontakt VHF 12-13-16 eller telefon

9785 0228 og oplys skibets navn og

kaldesignal (evt. tlf.-nr.), om skibet

bruger lods, skibets HK.

Til/fra hvilken havn, årsag til anløb,

tidspunkt for assistance samt sted for

assistance.

Skibsmægler og vejerbod

Aage Andersen & Co ApS,

Kulgade 1-3, 7600 Struer

Telefon 9785 1177

Bridges

Oddesund .................... tel: 9787 5055

(24 hour service)

Aggersund ................... tel: 9822 1052

(From sunrise to sunset)

Limfjord Bridge .......... tel: 9812 0035

(From 5.00-21.00 hrs. (1/5-30/9))

(From 6.00-19.00 hrs. (1/10-30/4))

Railway Bridge. .......... tel: 9812 5229

(From kl. 5.00-21.00 hrs.)

Vildsund-Broen .......... tel: 9793 1143

(From half an hour before sunrise till

half an hour after sunset)

The bridges can be contacted on VHF

kanal 16.

All bridges can be opened around the

clock without costs. The Odde-sund

bridge has 24 hour service while

night passage of all other bridges

must be booked before the bridge

attendant goes home.

(Aggersund and Vildsund before sunset

and the Aalborg bridges be-fore

21.00/19.00 hrs)

Ice Breaking

Contact VHF Channel 12, 13 or 16 or

tel: 9785 0228 and state your vessel’s

name and call sign (Tele-phone

number), whether the ship has a pilot

on board, the ship’s horsepower, to

and from which harbour, reason for

call, time and place for assistance.

Shipbroker/weighing station

Aage Andersen & Co ApS

Kulgade 1-3, 7600 Struer

Telephone 9785 1177


Reglementer

og regulativer

for trafikhavnen

i Struer

Regler for sejlads

For sejlads i det uddybede løb og

inden for havnens område gælder de

i søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr.

779 af 18. august 2000 om regler for

sejlads m.m. i visse danske farvan-

de” anførte bestemmelser samt i

øvrigt følgende: Al sejlads med hurtiggående

motorbåde og speedbåde i

det uddybede løb og inden for hav-

neområdet er forbudt, dog er sejlads til

og fra anløbsplads tilladt med en fart

af højest 3 knob.

Ordensbestemmelser

For overholdelse af orden gælder det

i trafikministeriets bekendtgørelse

nr. 1146 af 25/11-2004 Omhandlende:

“Bekendtgørelse om standard

regle-ment for overholdelse af orden i

danske havne”.

Rules for the

commercial

harbour

in Struer

Rules for Navigation

in Harbour

For navigation in the deepened channel

and inside the harbour “Special

rules for navigation etc. in certain

Danish water” apply. (Nr. 779 published

by the Ministry of See the 18th

august 2000).

Further to this: All navigation with

fast moving vessels and speedboats

is prohibited in the deepened channel

and the harbour except to and

from mooring at max. 3 knots.

Regulations

“Standard regulations for traffic in/

at Danish harbour/bridges” apply as

per the Trafficministry of Public

Works’ circular 1146 of the 25/11-

2004.

7


8

Modtageordning for

drifts- og lastaffald

fra skibe i

Holstebro-Struer Havn

Indholdsfortegnelse:

1. Formål med modtageordningerne

2. Ansvarlig i havnen

3. Generelle regler for modtageordninger

4. Definition af enkelte affaldstyper,

indsamlingsmåde og bortskaffelses-

måde

5. Placering af modtageordningerne samt

liste over godkendte affaldsbehandlere

6. Varslingsskrivelser

7. Klageadgang

8. Konsultation med brugerne

9. Ikrafttræden

1. Formål med modtageordningerne:

Ved etablering af effektive modtageordninger

ønsker Holstebro-

Struer Havn at medvirke til, at der

kan opnås en positiv miljømæssig effekt

ved en forsvarlig håndtering

af skibenes drifts- og lastaffald. Målet

er at gøre det nemt og smidigt for

skibe som anløber Holstebro-Struer

Havn at aflevere deres skibsaffald og

at bidrage til at nedsætte forureningen

af havmiljøet.

2. Ansvarlig i havnen:

Havnebestyrelsen for Holstebro-

Struer Havn er ansvarlig for udarbejdelse

af denne plan for havnens

affaldshåndtering.

Havnemester Lars Brodersen er ansvarlig

for planens gennemførelse

samt vedligeholdelse.

Havneadministrationen kan kontaktes

på tlf. 97850228 vedrørende

modtageordninger.

Policy of reception of operational

waste and cargo waste

from ships/vessels in the

Holstebro-Struer Harbour

Contents:

1. Aim of reception policy

2. Responsibility in the harbour

3. General rules of waste reception

policy

4. Particular types of waste, methods of

handling and disposal

5. Reception facilities and approved

waste treatment units

6. Notification-content report

7. Complaint

8. Consultation with users

9. Validity

1. Purpose of receiving arrangment:

By establishing efficient reception

facilities Holstebro-Struer Harbour

wants to contribute to creation of a

positive environmental effect by proper

handling of waste from ships.

The aim is to obtain an easy and

flexible handling of the waste and to

reduce pollution of the water environment.

2. Responsibility:

The Administration of Holstebro-

Struer harbour is responsible for

this plan and for handling of the

waste.

Harbour Master Lars Brodersen is

responsible for the enforcement of

this plan.

The Administration of the harbour

can be reached on telephone + 45/

9785 0228 regarding reception

arrangements.

3. General rules for reception

facilities:


3. Generelle regler for modtage-

ordninger:

Holstebro-Struer Havn har etableret

modtageordninger for affald fra skibe

i henhold til gældende lovgivning.

Skibe, der anløber havnen er forpligtet

til, at aflevere affald før havnen

forlades jf. Miljøministeriets bekendtgørelse

nr. 1003 af 10. december

2002.

For orlogsskibe og andre statsskibe,

der ikke er omfattet af loven og som

ikke betaler skibsafgifter, må der i

hvert enkelt tilfælde træffes aftale om

betingelserne for at benytte havnens

modtageordninger.

Følgende generelle betingelser skal

opfyldes:

Tidsrum:

Aflevering af affald skal finde sted

indenfor havnens normale arbejdstid.

Den normale arbejdstid er:

mandag til torsdag fra kl. 07.00 til kl.

16.00 og fredag fra kl. 07.00 til 12.30.

Skibe, der udelukkende anløber

Holstebro-Struer Havn udenfor normal

arbejdstid, kan aflevere affald,

hvis skibet kan dokumentere, at

aflevering inden for normal arbejdstid

ikke er mulig. Der vil da være fastsat

særlige betingelser jf. bestemmelser

om de enkelte affaldstyper.

Varsling:

Der skal gives varsel om anløb og

aflevering af affald mindst 24 timer

før skibets ankomst.

Anmeldeformular er indeholdt i Miljøministeriets

bekendtgørelse nr.

1003, bilag 1 eller 2. Bilag kan også

rekvireres på havnekontoret eller

hentes på Miljøstyrelsens hjemmeside:

www.mst.dk eller på havnens

web-adresse: www.struerhavn.dk

Anmeldeformular skal indsendes pr.

Holstebro-Struer Harbour has established

a reception policy for waste

from vessels under the terms of the

legislation in force.

Vessels calling at Holstebro-Struer

harbour are under the obligation

to deliver waste before leaving the

harbour of The Department of The

Environment, Notification no. 1003 of

dec. 10th 2002.

For Naval service vessels and civil

service vessels not comprehended by

the Law and not paying ship-

ping dues an agreement must be

negotiated in each particular case on

the conditions for using the faci-lities

of the harbour.

Following conditions must be complied

with:

Time range:

Delivery of waste must take place

within regular working hours of the

harbour. Regular working hours are

Monday - Tuesday from 07.00-16.00

hrs and Friday from 07.00-12.30 hrs.

Vessels calling at Holstebro-Struer

Harbour solely off regular working

hours can only deliver waste if the

vessel can prove that delivery with-in

regular working hours is not possible.

In that case particular condi-

tions of regulations for various ty-pes

of waste apply.

Notification:

Notification about entering the harbour

and delivery of detained waste

is to be given at least 24 hours

before entering into the harbour.

Notification form is contained in

Notification no 1003 annex 1 or 2

of the Department of The Environment.

Annex can be requested at the

Harbour Master’s office or from the

home page of the Danish EPA www.

9


10

fax 9785 5434 eller pr. e-mail:

havn@struer.dk

Mængder:

Der kan kun afgiftsfrit afleveres

driftsaffald, der svarer til skibets art,

størrelse og i forhold til seneste anløbshavn

(se under punkt 4).

For større mængder driftsaffald samt

lastaffald opkræves særskilt betaling.

Art:

Olieholdigt affald, der indeholder

emulgerende stoffer, som hindrer adskillelse

i en oliefase og en vand-fase

modtages ikke afgiftsfrit.

Holstebro-Struer Havn har ikke ka-pacitet

til at modtage større mæng-der

forurenet og/eller olieholdigt ballastvand.

Ejendomsretten:

Ejendomsretten til driftsaffaldet

overgår til Holstebro-Struer Havn, når

affaldet er accepteret modtaget på

godkendt modtageanlæg.

Ansvar:

Skibets reder indestår for rigtigheden

af samtlige af skibsførerens oplysninger

om affaldet, dets art, sammensætning,

mængder, tidspunkt for

afhentning og for skader, der skyldes

fejl eller mangler herunder ved

betjening.

Skibets reder er således uden hensyn

til skyld ansvarlig for enhver skade,

der er en følge af skibsførerens urigtige,

vildledende eller mangelfulde

oplysninger.

Dette gælder også skader som bliver

påført tredjemand som følge af skibsførerens

urigtige, vildledende eller

mangelfulde oplysninger.

Ifølge bekendtgørelse nr. 631 kan

skibe, der eksempelvis undlader at

aflevere affald ifølge bekendtgørel-

mst.dk or from the web-site: www.

struerhavn.dk

Notification form is to be handed in

by fax +45/9785 5434 or by

e-mail: struer@havn.dk

Amount of waste:

Only generated waste corresponding

to the type and size of the vessel and

depending on latest port of call can

be delivered duty free (see paragraph

4).

Larger quantities of ship-generated

waste or cargo residues will be

charged separately.

Type of waste:

Oil contaminated waste containing

emulsifiers impeding separation into

an oil phase and a water phase is

liable to taxation.

Holstebro-Struer Harbour is not capable

of dealing with large quantities

of polluded and/or oil contaminated

bilge water.

Proprietary rights:

Ownership of the operational waste

passes to Holstebro-Struer Harbour

when reception has been accepted

by an approved reception unit.

Responsibility:

The ship owner is responsible for

the correctness of all information

about the waste given by the shipmaster,

i.e. type of waste, composition,

amount, time of delivery, and

damage due to faulty equipment or

mishandling.

Regardless of quilt the ship owner is

responsible ffir any damage emerged

as a result of incorrect, misleading

or insufficient information.

Pursuant to Notification no. 631 a

vessel refraining from discharging

waste in accordance with the regu-


sens bestemmelser eller som ikke

følger varslingsreglerne, straffes med

bøde, eller hvis der er handlet uagtsomt

endog med hæfte eller fængsel

i indtil 2 år.

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse

til Holstebro-Struer Havn

telefon 9785 0228 i havnens normale

åbningstid.

4. Definition af enkelte affaldsty- per,

indsamlingsmåde, bort-

skaffelsesmåde og priser:

MARPOL Annex I.

1. Olierester og olieblandinger med

vandindhold.

Havnen modtager afgiftsfrit op til 1

m3 olierester og olieblandinger med

vandindhold i en mobil tank, der

opstilles ved skibet. Skibet skal selv

pumpe olierester/blandinger i land.

Større mængder afhentes med slamsuger

til dagspris tillagt admini-strationsomkostninger

på 10%. Godkendt

transportør: Maabjerg Maskinstation

tlf. 9742 0800.

Havnen opbevarer de modtagne

olierester/olieblandinger i tanke, hvor

vandet separeres fra olien. Vandet

ledes igennem havnens

rensningsanlæg, hvor eventuelle rester

af olie og forurening renses fra.

Den frarensede olierest afhentes af

genbrugsfirmaet Dansk Olie Genbrug.

MARPOL Annex II og III.

2: Skadelige og farlige stoffer i pakket

form og kemikalier i flydende form:

Dette affald falder ind under gruppen

specialaffald. Affaldet skal være

lations of the Notification or from

observing the rules of notifying the

harbour will be punished by fines or,

in severe cases of negligence, even

with imprisonment for up to 2 years.

Further information:

Further information to be obtained at

the Harbour Master’s office, tele-phone

no +45/9785 0228 during regular

office hours of the harbour.

4. Types of waste, methods of handling

and disposal, prices:

MARPOL Annex I.

1. Oil residues and other water con-

taining waste oils.

The harbour receives free of charge

in a mobile tank placed along side

the vessel up to 1 m3 oil residues

and oil waste containing water. The

vessel is responsible for pumping

oil residues and composite oil waste

ashore. Large amounts will be collected

by a vacuum tanker at the

market price with the addition of

10%.

Approved transport company: Maabjerg

Maskinstation telephone

+45/9742 0800.

The harhour will store the residues/

composite oils in tanks where the

water is separated from the oil. The

water is led through the wastewater

treatment plant of the harbour

where any oil residue and pollution is

separated.

The separated oil residue will be collected

by Dansk Olie Genbrug.

MARPOL Annex II and III.

2. Noxious or dangerous waste, in

packed and in liquid form:

11


12

emballeret og deklareret i henhold

til gældende IMO forskrifter. Der skal

ske kildesortering.

Omkostningerne vil være et anliggende

mellem skibets eller dets

agent, der afregner direkte med

transportør/modtager. Alternativt kan

havnen medvirke ved etable-ring og

organisering og opkræve faktiske

omkostninger tillagt et administrationsgebyr

på 10 %.

De skadelige og farlige stoffer køres til

Kommune Kemi’s modtagestation.

Godkendt transportør:

Marius Pedersen tlf. 9626 5300.

MARPOL Annex IV.

3. Kloakspildevand:

Det er en forudsætning for modtagning,

at skibet er udrustet med en

koblingsflange, som beskrevet i

vedlagte dimensionsbeskrivelse, bilag

nr. 1. Skibet skal desuden være i

stand til selv at pumpe affaldet i land.

Kloakspildevandet, der modtages afgiftsfrit

i rimelige mængder, pumpes

direkte i modtagestationer i kajen

afmærket med “K” efter aftale med

havnekontoret. Den totale mængde

af det ilandpumpede kloakspildevand

skal oplyses til havne-kontoret.

Større mængder end 10 m3 afregnes

efter dagspris tillagt administrations

omkostninger på 10 %.

Det ilandpumpede kloakspildevand

ledes til Struer Kommunes rensningsanlæg,

hvor det behandles og renses.

MARPOL Annex V.

4. Fast affald:

Almindeligt driftsaffald, der modtages

i rimelige mængder fra skibe, kan

afleveres i havnens affaldscon-

tainere eller i vogn/beholder anbragt

ved skibet.

This type of waste is considered

special waste. The waste should be

packed and declared according to

IMO regulations in force. Graduation

of waste must be specified.

Payment of costs takes place direct-ly

between the ship owner/agent and

the transport company/recipi-ent.

Alternatively the harbour is

willing to assist in organizing and in

collecting the payment with the ad-

dition of a 10% fee. The noxious

and dangerous waste will be transported

to the reception station of

Kommune Kemi. Approved transport

company: Marius Pedersen telephone

+45/9626 5300.

MARPOL Annex IV.

3. Sewage:

A condition for receiving sewage is

that the vessel is equipped with a

shore connection corresponding to

the attached specification of dimen-

sions, annex no. 1. Furthermore the

vessel must be capable of pumping

the sewage ashore. After agreement

with the harbour office the sewage,

which is received free of charge in

reasonable amounts, will

be pumped directly to the onshore

collection point marked with a “K”.

The harbour of fice should be in-

formed of the total amount of sew-

age pumped ashore. Amounts big-

ger than 10 m3 will be charged ac-

cording to market price with the

addition of a 10% fee.

The sewage will then be led to the

wastewater treatment plant of

Struer Kommune where it will be

processed.

MARPOL Annex V.

4. Solid waste

Regular ship-generated waste recei-


Driftsaffald omfatter udover levnedsmiddelaffald

blandt andet genstande

fremstillet af plastic, papir klude, glas,

metal, flasker, lervarer, afsprodsnings-,

forings- og indpakningsmaterialer.

Ikke brændbart affald, herunder

glas, metal, flasker og lervarer, afleveres

kildesorteret i særlige bestilte

containere/beholdere.

Ladningsrester må ikke kastes i af-

faldscontainere. Bortskaffelse af sådanne

rester aftales med havne-kontoret.

Ovennævnte affaldscontainere/beholdere

eller vogn vil kun blive op-

stillet ved skibet efter anmodning fra

skibet eller fra skibets agent. Som

udgangspunkt vil benyttelse af

de opstillede containere/beholdere

være omfattet af no-special fee, hvis

der er tale om mængder, der svarer til

skibets størrelse og norma-

le fartsområde.

I de tilfælde, hvor mængden af det

leverede affald overstiger 5 m 3 eller

hvis der afleveres affald udenfor

normal arbejdstid tillægges der de

faktiske ekstraomkostninger tillagt

10 %.

Ufarligt, brændbart affald og det

kildesorterede affald køres til affaldsterminalen

Måbjerg.

5. Placering af modtageordnin-

gerne samt liste over god-

kendte affaldsbehandlere:

Se under punkt 4 og i oversigtsplan

(bilag nr. 2).

6. Varslingsskrivelser:

Skibsføreren på et skib, som anløber

Holstebro-Struer Havn skal se-

nest 24 timer inden havnen anløbes

indsende en varslings- og anmeldelsesskrivelse.

Anmeldeformular er indeholdt i Miljøministeriets

bekendtgørelse nr. 1003,

ved in reasonable quantities from

vessels can be deposited in the con-

tainers onshore in the harbour or on

a vehicle/container placed along side

the vessel.

Apart from food waste ship-generated

waste also include items made

of plastic, paper cloths, glass, metal,

bottles, pottery, and packing mate-

rial. Non combustible waste i.e. glass,

metal, bottles and pottery should be

graded and delivered in separately

ordered containers. Car-go waste cannot

be deposited in waste containers.

Discharge of car-

go waste must be arranged with the

harbour office.

Above mentioned containers can

only be provided for on request of

the vessel or the agent of the vessel.

In principle, use of the stationaly

containers is part of the No Special

Fee arrangement if the quantity corresponds

to the size and previous

destinations of the vessel.

In cases of delivered waste exceeding

5 m 3 or delivery of waste off

re-gular working hours of the harbour

an extra fee of 10% will be added to

the actual costs.

Harmless combustible waste and the

graded waste will be transpor-ted to

the waste terminal of

Måbjerg.

5. Reception facilities and

approved waste processors:

See paragraph 4 and general plan

(annex no. 2)

6. Notification:

The shipmaster of a ship calling at

Holstebro-Struer Harbour is liable to

hand in a report of arrival (notification)

no later than 24 hours before

arrival at the harbour.

13


14

bilag 1 eller 2. Bilag kan også rekvireres

på havnekontoret eller findes

på Miljøstyrelsens hjemme-side www.

mst.dk eller på havnens web-adresse

www.struerhavn.dk

Anmeldeformular skal indsendes pr.

fax på 9785 5434 eller pr. e-mail:

struer@havn.dk

7. Klageadgang:

Indberetning af eventuel utilstrækkelig

kapacitet eller forslag til forbedring

af havnens affaldsordning kan ske

ved udfyldelse af en klageformular

(bilag nr. 3).

Klageformularen udleveres på havnekontoret,

eller den kan hentes på

havnens hjemmeside

www.struerhavn.dk eller på Miljøstyrelsens

hjemmeside www.mst.dk.

Klagen stiles til havnebestyrelsen,

som fremsender en kopi til Miljøstyrelsen.

8. Konsultation med brugerne:

Holstebro-Struer Havn indkalder årligt

en række af havnens regelmæssige

brugere til en diskussion af modtageordningens

virke. Det sker i forbindelse

med afholdelse af et brugermøde.

9. Ikrafttræden:

Disse regler træder i kraft 1. januar

2006 og erstatter tidligere udsendte

bestemmelser.

Notification form is contained in Notification

no. 1003, annex 1 or 2 by

the Department of the Environment.

The form can also be re- quested

from the Harbour Office or from the

home page of the EPA www.mst.dk

or from the web-site of the harbour

www.struerhavn.dk

Notification form is to be submitted

per fax +45/9785 5434 or per

e-mail struer@havn.dk

7. Complaints:

Insufficient capacity or suggestions to

improve the waste disposal facilities

of the harbour can be effected by filling

in a form of complaint

(annex no. 3). The complaint form is

available at the Harbour Master’s

office or can be requested from the

home page www.struerhavn.dk or the

home page of the EPA

www.mst.dk

The complaint must be addressed to

the Harbour Administration who will

pass on a copy to the Danish EPA.

8. Consultation with users:

The Holstebro-Struer Harbour in-

vites a number of regular users of the

harbour to a meeting every year in

order to discuss the reception facilities.

9. Validity:

The above regulations are valid from

January 1st, 2006 and thus replace

all regulations issued earlier.


Standarddimensioner for flanger til koblingsleddet

mellem modtageordningens rørledninger og skibenes

udtømningsledninger for olieholdige blandinger fra

maskinrummets rendestene.

Udvendig diameter

Indvendig diameter

Boltringens diameter

Flangeudskæringer

Flangetykkelse

Bolte og Møtrikker:

Antal

Diameter

215 mm.

Svarende til rørets udvendige diameter

183 mm.

6 huller med en diameter på 22 mm, som

anbringes med lige store mellemrum på en

boltring af ovennævnte diameter, udskåret

til flangeomkredsen. Udskæringens bredde

skal være 22 mm.

20 mm.

6.

20 mm og af passende længde.

Flangen skal passe til rør med en indvendig diameter op til 125 mm, og skal være af stål eller

andet tilsvarende materiale med en glat overflade. Flangen med tilhørende pakning af

oliebestandigt materiale skal kunne holde til et arbejdstryk på 6 kg/cm 2.

Standarddimensioner for flanger til koblingsleddet

mellem modtageordningens rørledninger og skibenes

udtømningsledninger for kloakspildevand.

Udvendig diameter

Indvendig diameter

Boltringens diameter

Flangeudskæringer

Flangetykkelse

Bolte og Møtrikker:

Antal

Diameter

210 mm

Svarende til rørets udvendige diameter

170 mm.

4 huller med en diameter på 18 mm, som

anbringes med lige store mellemrum på en

boltring af ovennævnte diameter, udskåret

til flangeomkredsen. Udskæringens bredde

skal være 18 mm.

16 mm

4.

20 mm og af passende længde.

Flangen skal passe til rør med en indvendig diameter op til 100 mm, og skal være af stål eller

andet tilsvarende materiale med en glat overflade. Flangen med tilhørende pakning af

oliebestandigt materiale skal kunne holde til et arbejdstryk på 6 kg/cm 2.

15


16

Bro 6

Bro 5

Bro 4

Bro 18

Bro 17 Bro 15/16

Bro 14

1: Havnekontor

- Harbour Master

2: Vejer & måler – Weight station

Skibsmægler Aage Andersen & Co.ApS

3: Dieselolie

Holstebro-Struer Havn

4: P&T - Post Office (Ølbyvej/SuperBest)

5: Struer

Bro 12

Bro 1

Bro 2

7: Betjent mastekran

8: Servicekaj: Mastekran, el, vand og

modtagelse af sanitetsvand og spildolie

9: Revisionskontor

10: Modtagestation for affald

11: Restaurant Marina Club

12: Betalingsautomat og Servicebygning:

Toiletter, vask og bad

Bro 10

Bro 3


Bro 8

13: Sejlklubhus - Club House

14: Fiskehusene

15: Holstebro-Struer Havn

16: DLG

17: Holstebro-Struer Havn – Tanklager

18: Alpha Off-shore, US-boat, Kobbereksperten/Struer

Blikkenslagerforr.,

Galleri: Kunst på kajen

19: Miljøvaskeplads

20: HSH

21: KV Motordoktoren v/Kennet Villadsen

22: Sejlerbixen v/Mads Bendix

23: Sejlloftet v/Michael H. Andersen

24: Averhoff & Co A/S


18

Standard dimensions for coupling flanges

between the waste disposal pipelines and the ships’

discharge valves for oil containing mixtures and residue

from the engineroom gutters.

Outside diameter

Inside diameter

Boltring diameter

Flange slots

Flange Thickness

Bolts and nuts:

Quantity

Diameter

215 mm.

Realating to the outside diameter.

183 mm.

Six 22 mm holes placed with equal intervals

on a bolt ring of the above mentioned

diameter, cut to the flare circumferende.

The width of the cut must be 22 mm.

20 mm.

6.

20 mm and of a suitable length.

The flange must fit pipes with an inside diameter of up to 125 mm, and must be made from

steel or a similar material with a smooth surface. The flange and its oil resistang gasket must be

conditioned to a working pressure of 6 kg./cm 2.

Standard dimensions for coupling flanges

between the waste disposal pipelines and the ships’

discharge valves for sewage.

Outside diameter

Inside diameter

Boltring diameter

Flange slots

Flange Thickness

Bolts and nuts:

Quantity

Diameter

210 mm.

Realating to the outside diameter.

170 mm.

Four 22 mm holes placed with equal

intervals on a bolt ring of the above

mentioned diameter, cut to the flare

circumferende. The width of the cut must

be 18 mm.

16 mm.

4.

16 mm and of a suitable length.

The flange must fit pipes with an inside diameter of up to 100 mm, and must be made from

steel or a similar material with a smooth surface. The flange and its oil resistang gasket must be

conditioned to a working pressure of 6 kg./cm 2.


Regler

for skibsafgift

Almindelige bestemmelser

Af alle skibe, fartøjer og andet flydende

materiel betales en afgift for

henliggen i havnen eller i de uddybede

løb til denne. Skibsafgiften på-

hviler skibet.

Skibsføreren eller skibets agent skal

afgive de for beregningen og opkrævningen

af afgifter nødvendige

oplysninger og på anmodning frem-

lægge skibspapirer, ladningsdokumenter

og vægtdokumentation m.v.

Afgiften skal betales til havnen inden

skibets afsejling. Havnen kan dog

mod depositum eller anden sik-

kerhed, stillet af skibet eller dets agent,

meddele tilladelse til afsejling,

forinden afgiften er betalt.

Et skib anses for at henligge i havnen

m.v. fra ankomstdagen.

Skibsafgiften beregnes af hele bruttoton

(BT).

Beregning af afgift

Skibsafgiften betales efter rederiets

valg:

1. For hvert anløb af op til 7 kalenderdages

varighed. (Se takstblad

side 28).

2. Månedsafgift- kalendermåned

- med ubegrænset antal anløb.

(Se takstblad side 28).

3. Rutefartøjer. (Se takstblad side

Moorage

Charges

General conditions

Moorage charges for docking in the

harbour or in the dredged channels

of the latter is payable by all ships,

vessels and other floating equipment.

The moorage charges is imposed on

the ship.

The ship’s captain or the ship’s agent

shall provide those details required

for calculation and collection of the

moorage charges and shall present

the ship’s papers, loading and weight

documents etc. on request. The

moorage charges are paid to the har-

bour before the ship’s departure. The

harbour may, however, permit departure

before payment of the moorage

charges on deposit or other security

provided by the ship or its agent.

A ship is deemed to have docked in

the harbour etc. from the day of arrival.

The moorage charges is calculated

on the total tons gross weight (GT).

Calculation

of moorage charges

At the shipping company’s option,

the moorage charges may be paid:

1. For each call of up to 7 calendardays’

duration.

(See ratetariff page 28).

2. Monthly moorage charges - calendar

month - for unlimited number

of calls. (See ratetariff page 28).

3. Vessels on scheduled routes.

(See ratetariff page 28).

19


20

Fritagelse for skibsafgift

Følgende skibe er fritaget for afgift:

1. Skibe, som udelukkende ind- eller

udfører varer og materiel til havnens

eget brug samt skibe, som udelukkende

anvendes ved anlægs- og

vedligeholdsarbejder for havnens

regning.

2. Skibe tilhørende havnen eller i

havnens tjeneste.

3. Ved beregningen af afgifter for

olietankskibe helt eller delvis på

grundlag af skibets bruttotonnage

(BT) udelukkes tonnagen af olietankskibets

separate ballasttanke, således

at deres beregninger bygger på

skibets nedsatte bruttotonnage, som

anført under rubrikken “Bemærkninger”

i skibets internationale målebrev

(1969).

Ikrafttrædelse

Nærværende regulativ er vedtaget af

Holstebro-Struer Havnestyrelse, den

23. august 1995, og er gyldig i perioden

1. januar til 31. december 2011.

Exemption

from moorage charges

The following ships are exempt from

moor age charges:

1. Ships which are solely concerned

with the transport of goods and materials

in or out for the harbour’s own

use together with ships which are solely

used for construction and maintenance

works at the harbour’s expense.

2. Ships belonging to the harbour or

in the service of the latter.

3. By calculation of charges for oil

tankers partly or fully on basis of the

ships gross tonnage, the tonnage of

the ships separate ballast tanks is excluded.

The charges will in effect be

based on the reduced gross tonnage

as mentioned under “Remarks” in the

international tonnage certificate of the

ship (1969).

Validity

The current regulations have been

agreed upon by the Holstebro-Struer

Harbour Command on the 23rd Au-

gust 1995 and are valid for the pe-

riod 1 January to 31 December 2011.


Regler for vareafgift

Almindelige bestemmelser

Vareafgift betales af alle varer, der losses

eller lastes eller på anden måde

sø- eller landsættes i havnen eller i de

uddybede løb til havnen. Skibsføreren,

ladningsejeren eller skibets agent skal

afgive de for beregning og opkrævning

af vareafgift nødvendige oplysninger

og på anmodning fremlægge

ladningsdokumenter og vægtdokumentation.

Skibet eller dets herværende

agent skal forinden skibets afsejling

indbetale vareafgiften til havnen.

Havnen kan dog mod depositum eller

i anden sikkerhed meddele tilladelse

til afsejling, forinden afgiften er betalt.

Vareafgiften påhviler varemodtageren,

respektive vareafsenderen og

skibet har regres over for varemodtager,

respektive vareafsender.

Beregning af afgift

Med mindre der er indgået særlig af-

tale, opkræves vareafgiften som angivet

på side 28.

Afgiftsgrupper

Højeste takst omfatter alle varegrupper

med følgende undtagelser:

Mellemste takst beregnes af: Kartofler,

foderærter, tapioca, korn, mel og

gryn af korn, olieholdige frø, andre frø

og frugter, sildemel, oliekager og vegetabilske

produkter m.v. anvendelige

til dyrefoder, salt, cement, gødningsstoffer,

træ, uforarbejdet og groft for-

arbejdet, varer af sten, cement, asbest

m.v., klinker, lerrør, ildfaste sten, mursten,

metaller (uædle), affald samt fisk

og skaldyr.

Laveste takst beregnes af: Ikke spiselige

produkter af animalsk oprindelse,

sukkerroer, andre roer, jord- og sten-

arter, kalk, gips, svovl, malme, slagger,

aske, jernsulfat, kemigips, glasskår og

andet glasaffald.

OLIE OG PETROKOKS af: Olie, petrokoks,

koks, stenkul, brunkul og tørv.

FÆRGEGODS: Beregnes som andre

varegrupper.

CONTAINERGODS: Indholdet beregnes

som andre varegrupper.

Fritagelse for afgift

Nedennævnte varer er fritaget for va-

reafgift:

1. Proviant og andre fornødenheder til

skibets eget brug.

2. Varer og materiel til havnens eget

brug.

3. Varer der midlertidigt oplosses,

men atter indlades under samme ophold

i havnen.

4. For varer, som er indført søværts til

havnen og for hvilke, der til havnen

er betalt vareafgift for indgående,

svares ingen vareafgift for udgående

ved søværts videretransport under

forudsætning af, at varerne ikke efter

losning er undergået nogen forarbejdning

eller behandling, herunder

emballering, at varerne forbliver på

havnens areal samt at videretransporten

finder sted inden 1 måned.

Ikrafttrædelse

Nærværende regulativ er vedtaget af

Holstebro-Struer Havnestyrelse, den

23. august 1995, og er gyldig i perioden

1. januar til 31. december 2013.

21


22

Regler

for overfladebehandling

Erhvervsmæssig

overfladebehandling

Inden for havneområdet må egentlig

erhvervsmæssig overfladebehandling

af skibe m.v. kun foregå på der-

til indrettede land og/eller vandarealer

og kun af virksomheder, der er

godkendte efter miljøbeskyttelsesloven.

Mindre

overfladebehandlinger

Mindre overfladebehandlingsarbejder,

som indebærer sandblæsning,

sprøjtemaling og lign., kan dog tillades

foretaget på dertil, af havnen,

anviste pladser på land og i bassin.

Ved mindre overfladebehandlingsarbejder

forstås almindelig vedligehol-

delse som pletreparationer af få kvm.

Arbejdet udføres på følgende vilkår:

a. ANSØGNING om anvisning af

plads til udførelse af mindre overfladebehandlinger

indsendes til havneadministrationen

indeholdende de

for vurderingen af arbejdets omfang,

nødvendige oplysninger samt en

tidsplan.

b. TILLADELSE. Den anviste plads må

først tages i anvendelse, når der er

sluttet skriftlig aftale med havnen

i overensstemmelse med gældende

standardvilkår.

Rules

for surface

treatment

Professional

surface treatment

Professional surface treatment of

ships inside the harbour area shall

take place on specially adapted

grounds and water areas. More-

over, the treatment shall be carried

out by enterprises authorized by the

legislation on environmental pro-

tection.

Minor surface treatment

Minor surface treatments concerning

sand blasting spray paintings and

similars, can although take pla-ce on

grounds or docks assigned by the

harbour authority.

Minor surface breatments comprehend

normal maintenance such as

spot finishing of a few sq.m.

This kind of work is carried out on

the following conditions:

a. THE APPLICATION for the assignment

of grounds for minor surface

treatments has to be sent to

the harbour authority.

All information necessary for the

evaluation of the work extent, as

well as a time schedule must be stated

in the application.

b. PERMIT. The assigned grounds

cannot be put to use until a written

agreement with the harbour authority

is reached. Such agreement shall


c. STANDARDVILKÅR. Tilladelse til

udførelse af mindre overfladebehandlingsarbejder

på skibe samt emner

af stål eller metal er fra havnens

side betinget af ...

- at der ved sandblæsning o.lign.

træffes foranstaltninger til fuldstændig

tilbageholdelse af sand og afrenset

maling.

- at der ved sprøjtemaling skal etableres

en afskærmning, som sikrer

omgivelserne mod forurening.

- at sand, malerrester m.v. afleveres

efter anvisning fra Struer Kommune.

- at arbejdet ikke giver anledning til

gener og ulemper for havnens øvrige

brugere.

- at entreprenøren til enhver tid er

underkastet de reglementer og bestemmelser,

der gælder for havnen.

- at entreprenøren er forpligtet til at

friholde havnen for ethvert ansvar

og erstatningskrav, der måtte fremkomme

i forbindelse med arbejdet.

- at entreprenøren tegner de nød-

vendige forsikringer i forbindelse

med arbejdet, herunder som minimumskrav,

at der er tegnet en erhvervsansvarsforsikring.

be in conformity with the current

standard conditions.

c. STANDARD CONDITIONS. The

permit concerning minor surface

treatments of ships, steel and metal

materials is given by the harbour

authority on the following conditions:

- in case of sand blasting or similars,

measures must be taken to fully retain

sand and removed paint.

- in case of spray painting, a shielding

must be established to protect

the surroundings from pollution.

- sand and paint rests shall be delivered

according to the local authority

regulations.

- the work shall respect - at any time

- the regulations and decisions that

applies to the harbour.

- the contractor shall consider the

harbour authority as free from any

responsibility and claims of compensation

which might result from the

work.

- the contractor shall effect all the

necessary insurances in connection

with the work.

The minimum requested is a policy

on business responsibility

23


24

Kranreglement

Udlejningsregler

Kranerne udlejes til havnemæssigt

formål med følgende fortrinsret:

a. Losning og lastning af skibe i

trafikhavnen.

b. Arbejde med firmaer på hav-

nen, herunder losning og last-

ning af vogne.

c. Arbejde med Iyst- og fiskefartøjer.

Kranernes tildeles normalt efter ski-

benes tørn. Ved samme modtager/

afskiber dog efter dennes ønske.

Havnekontoret afgør hvilken kran,

der udlejes til hvem, og i tvivlstilfælde

i hvilken rækkefølge.

Når der ligger skib til anden modtager/afskiber

og venter på at komme

til kran, er lejeren af pågældende

kran forpligtet til, at fremskynde ar-

bejdet mest muligt og udvide ar-

bejdstiden med mindst 3 overar-

bejdstimer. Hvis dette ikke overholdes,

kan kranen ved normal arbejdstids

ophør beordres til anden ar-

bejdsplads.

Kranens brug

Havnens virksomhed ved udlejning

af kraner består alene i at stille kranerne

til disposition med fører. Således

påtager havnen sig ikke arbejde

med godsets ophængning i kranen.

Ej heller leverer havnen de dertil fornødne

stropper, sjækler, hager, åg

og lign.

Vedrørende anhugning henvises i

øvrigt til Arbejdstilsynets publ. 50/

1975 samt til bekendtgørelsen 9/7

1932 vedr. vægtafmærkning af gods.

Kranerne er kun beregnet til lodret

løft, og må ikke benyttes, hvor de

udsættes for skråt træk, f.eks. ved

forhaling af skibe eller vogne eller

fremhivning af gods fra vinger eller

parter af lastrum.

Kranerne må ikke benyttes til løftning

af byrder, der overstiger deres

maksimallast.

Når det er nødvendigt at forfare en

kran, skal kranlejeren eller dennes

repræsentant sørge for, at kranbanen

er fri.

Hvor kranføreren fra sin normale

plads ikke kan se byrden, eller hvor

krog eller grab skal landes, skal

kranlejer stille med lugemand.

Når der anvendes lugemand, skal

denne være udpeget for kranføre-

ren, som kun må rette sig efter den-

nes anvisninger. Lugemanden skal

anvende de af Arbejdstilsynet anbefalede

signaler, og skal opfylde reg-

lerne i Arbejdstilsynets publ. 50/

1975 og Arbejdsministeriets be-

kendtgørelse 18/5-1965.

Hvor nyt arbejde påbegyndes, skal

kranlejeren eller dennes repræsentant

være til stede for anvisning af

arbejdsplads.

Fremmede kraner, bortset fra kraner

til optagning og udsætning af både,

samt kraner til egentligt entrepre-

nørarbejde må ikke arbejde på havnen

uden Havnestyrelsens tilladelse.

Denne tilladelse kræves dog ikke,

hvor kranen skal arbejde som er-

statning for de af havnen ejede kra-

ner, eller hvor disse allerede er i arbejde.

Havnen påtager sig intet ansvar for

kranernes uforstyrrede drift, men er

forpligtet til at holde disse i god

driftsmæssig stand.


Kranbestilling

Kranerne bestilles på havnekontoret

eller på telefon 9785 0228.

Betaling for kranernes brug sker til

Holstebro-Struer Havn efter den af

Havnekontoret fremsendte regning.

Bestilling af kraner skal ske med

mindst 2 timers varsel i tidsrummet

8.00 til 16.00 mandag til torsdag og

8.00 til 13.00 fredage.

Bestilling til overarbejde samme dag,

udover 1 time, skal ske senest kl.

12.00.

Ved bestilling skal angives, hvor

længe overarbejdet forventes at ville

vare.

Ved bestilling af overarbejde til samme

dag efter kl. 12.00 betales et

varslingstillæg til kranføreren.

Bestilling af kran til næste arbejdsdags

begyndelse skal ske senest kl.

15.00 foregående arbejdsdag.

Bestilling til arbejde i middagspausen

skal ske senest kl. 11.00.

Bestilling til lørdag samt søn- og hel-

ligdage skal ske senest kl. 12.00

foregående arbejdsdag.

Krantakster

Takster oplistet side 29 fastlægges af

Havnestyrelsen og meddeles lejerne i

god tid forud.

Krantaksterne gælder for perioden

7.00 til 16.00 mandag til torsdag

samt fredag 7.00 til 13.00 med 30

min. frokost 9.00 til 9.30 og 30 min.

middag 12.00 til 12.30. Perioderne

kan afviges efter aftale med Havnekontoret.

Ved overarbejde lørdag samt søn- og

helligdage og de tilfælde, hvor overarbejde

ikke falder i umiddelbar for-

bindelse med normal arbejdstid, be-

tales minimum 2 overarbejdstimer

til kranfører og minimum 1 time til

kranen.

Ved ventetid, hvorved der forstås

stop, der ikke er forårsaget af kranstop,

og som strækker sig over 1

time, betales kun den til enhver tid

gældende timeløn til kranføreren

minus kranførertillæg.

Ansvar

Havnen påtager sig intet ansvar for

kranernes uforstyrrede drift.

Havnen bærer efter dansk rets almindelige

regler alene ansvar for

skader, der skyldes fejl og mangler

ved selve kranen.

Havnen bærer tillige ansvaret for

skader opstået i forbindelse med

kranernes benyttelse, som efter

dansk rets almindelige erstatningsregler,

herunder danske lov 3.19.2,

kan henføres til kranen.

Havnen er ikke erstatningsansvarlig

for skader opstået ved fejl eller

mangler ved de af kranlejeren eller

dennes stedfortræder selv leverede

kæder, stropper, sjækler, åg, kasser

m.m., herunder for disses lovlighed

og dimensionering i forhold til det

stipulerede gods m.v.

Kranen må normalt ikke anvendes

til flytning af skærstokke, kornskot

og lugepontonner. Hvor kranen ef-

ter skibets ønske anvendes hertil, er

havnen ikke erstatningspligtig for

skader, der måtte opstå på skibet,

dettes grej eller ladning.

Regulativet er vedtaget af

Holstebro-Struer Havnestyrelse.

25


26

Reglement for bilafgifter

a. Af gods der befordres pr. bil til og

fra havnen i Struer, opkræves et af

Holstebro-Struer Havnestyrelse fastlagt

beløb pr. ton. Den gældende af-

gift fremgår på side 29.

b. De under a. nævnte takster gælder

ikke gods, der tidligere er belagt

med vareafgift til havnen eller senere

måtte blive det.

Afgiften tjener til dels dækning af

havnens omkostninger ved vedligeholdelse

af veje.

c. De under a. nævnte takster

reguleres hvert år pr. 1/1 af Havnestyrelsen.

d. Det antal ton hvorefter de under a.

nævnte afgifter beregnes, med-

deles til havnekontoret af de afgiftspligtige

firmaer hvert kvartal, senest

den 15. april, 15. juli, 15. oktober og

15. januar.

e. Hvis omsætningen overstiger 3

x areallejen, skal det overskydende

beløb modregnes i den årlige opgørelse

af bilafgiften.

Reglement for oplægning af gods

på havneterrænet

a. På pladser i nærheden af kaj kan

gods, som skal indlades i skib eller

udlosset fra skib, henligge vederlags-

frit i 30 dage, hvis der efter havnekontorets

afgørelse er plads til rådighed.

Oplægningstiden regnes fra op-

lægningens begyndelse.

b. Henligger gods i længere tid, beregnes

for hver påbegyndt måned

regnet fra den 1. efter udløbet af 20

dage en lejeplads fastlagt af Holstebro-Struer

Havnestyrelse. Den gæl-

dende takst fremgår på side 29.

c. På pladser længere fra kaj kan

gods oplægges imod en af Holstebro-Struer

Havnestyrelse fastlagt

takst pr. påbegyndt måned. Den

gældende takst fremgår på side 29.

d. Klassificeringen af de under a. og

c. nævnte områder afgøres af Havnestyrelsen.

De under a., b. og c.

nævnte takster omfatter ikke området

indtil 2 meter fra pakhus.

e. De under b. og c. nævnte takster

reguleres hvert år den 1. januar af

Havnestyrelsen.

f. De under b. og c. nævnte områder

opmåles af havnekontoret, og lejen

beregnes efter det største areal, der

har været beslaglagt til oplægning i

den opgældende måned.


REGULATIONS FOR DISCHARGING/LOADING

AND LAYING UP HEAVY CARGO SUCH AS

BROKEN ROCKS ON THE QUAYS IN

HOLSTEBRO-STRUER HARBOUR

1. Heavy cargo such as broken rocks may

be discharged only to quay sections

pointed out by the port authorib.

2. Heavy cargo such as broken rocks must

be placed at least one metre from the

edge of the quayside and up to a height

of no more than three metres.

3. To prevent cargo from falling into the

water during loading or discharging, the

ship’s crew must set up an intact tarpaulin

between the ship’s side and the

quay. The tarpaulin must cover the

entire working area, and if the position

of the crane or ship changes, the tarpaulin

must be moved accordingly.

4. If the quay section pointed out by the

port authority cannot accommodate

the entire amount of cargo, the duty

officer must contact the ship’s agent

for further instructions.

5. If the ship’s captain or crew do not

observe the regulations for discharging/loading

and laying up heavy cargo

such as broken rocks on the quays, the

ship concerned will be refused permission

to call at Holstebro-Struer Harbour

in the future.

6. Cargo such as broken rocks should be

collected by the recipients immediately

after discharging. The port authority

may give permission to have the cargo

stored on the quay for up to three

days, provided the quay is vacant.

Regler for losning af muslinger,

skaldyr og fisk

Ved losning og opbevaring af muslinger,

skaldyr eller fisk på kajarealerne i Holstebro-Struer

Havn gælder følgende regler:

1. Losning af muslinger, skaldyr og fisk

kræver en forhåndstilladelse fra Havnekontoret.

2. Ved opstilling af kran/containere på

kajarealet beregnes en arealleje. Den gældende

takst fremgår på side 29.

3. Lossede muslinger, skaldyr og fisk skal

overdækkes med fintmasket net, hvis de

henstår på kajen.

4. Lossede muslinger, skaldyr og fisk skal

vejes brutto ved den autoriserede Vejer

og Måler på Holstebro-Struer Havn.

5. Aftageren/Fiskeopkøberen skal senest

den 5. i hver måned skriftlig angive beregningsgrundlaget

for vareafgiften.

Denne skriftlige angivelse skal indehol-de:

Antal kg. Iosset brutto, kutter-nr., dato.

Den gældende afgift pr. ton losset vægt

brutto fremgår på side 29.

27


28

PRISOVERSIGT

for Holstebro-Struer Havn

Vejledende priser for skibsanløb (skibsafgift) og for at benytte Holstebro-

Struer Havn til lastning og losning af varer og gods (vareafgift) i regnskabsåret

2011:

Hvor andet ikke fremgår, er priserne excl. moms, og tillægges derfor ved fakturering 25% moms

Priser for skibsanløb:

Pr. anløb, pr. BT ...................................................................................................... kr. 3,87

Månedsafgift, pr. BT .............................................................................................. kr. 19,39

Rutefartøj, pr. BT .................................................................................................... kr. 12,37

Priser for at benytte kajerne til lastning og losning af gods i

Holstebro-Struer Havn (vareafgift):

0

til

15.000

ton

15.001

til

25.000

ton

25.001

til

35.000

ton

35.001

til

45.000

ton

45.001

til

total

ton

Procent af normal takst 100% 95% 90% 85% 80%

Højeste takst i kr. 16,42 15,60 14,78 13,96 13,14

Mellemste takst i kr. 10,74 10,21 9,67 9,13 8,59

Laveste takst i kr. 5,21 4,95 4,69 4,43 4,17

Olie og petrokoks i kr. 16,53 15,70 14,88 14,05 13,23

Fisk og skaldyr oplosset fra fiskerfartøj og kvaser:

2,5% af lastens værdi

Rejer der i dybfrossen og emballeret stand losses:

22,00 kr. / ton brutto

Priser for modtagelse af skibsaffald:

Ikke afgiftsfri modtagelse af affald:

Faktiske udgifter + 10%

Vandarealleje:

Pr. BT, pr. måned ................................................................................................. kr. 30,46

Minimumsbetaling ............................................................................................. kr. 727,08


Priser for til- eller frakørsel af varer og gods, der ikke lastes

eller losses til skib:

Pr. ton ................................................................................................................. kr. 10,92

Maskinleje:

Polypgrab, pr. time ........................................................................................ kr. 969,67

PLM med 5,5 m3 grab, pr. time ................................................................ kr. 969,67

PLM med 3,8 m3 grab, pr. time ................................................................ kr. 831,42

PLM med krog, pr. time ............................................................................... kr. 831,42

PLM pr. ton (min. 120 t/time) ..................................................................... kr. 6,96

PLM, entreprenørarbejde ............................................................................ kr. 1.389,33

PPM med grab og krog *) ........................................................................... kr. 693,17

PPM, entreprenørarbejde ............................................................................ kr. 1.157,48

*) PPM 32.01 er kran nr. 2.

Havnen benytter fortrinsvis PLM 50 HD til laste- og losseopgaver.

Ventetimer, overtimer, varsling m.v.:

Kranfører excl. tillæg, pr. time ................................................................... kr. 264,19

Kranfører incl. krantillæg, pr. time ........................................................... kr. 277,39

50% overtidstillæg .................................................................................... kr. 126,00

100% overtidstillæg .................................................................................... kr. 252,04

Varslingstillæg ................................................................................................. kr. 53,50

Udkald hverdage før kl. 19,00, pr. gang ................................................ kr. 217,29

Udkald efter kl. 19.00 og helligd., pr. gang .......................................... kr. 380,62

Slæbebåd, pr. time ......................................................................................... kr. 958,35

Traktor, pr. time .............................................................................................. kr. 343,68

Gummiged, pr. time ...................................................................................... kr. 515,53

Aflevering af sanitetsvand, pr. m3 ............................................................ kr. 11,70

Aflevering af spildolie, pr. m3 .................................................................... kr. 2.404,98

Vand:

Pr. m3 (min.: 10 m3) ........................................................................................ kr. 37,03

El:

Pr. kwh ............................................................................................................... kr. 1,82

Tilslutningsafgift pr. dag .............................................................................. kr. 45,06

Tilslutningsafgift pr. måned ....................................................................... kr. 365,26

Midlertidig pladsleje pr. måned:

Ved kaj pr. m2 .................................................................................................. kr. 5,52

Længere væk fra kaj, pr. m2 ...................................................................... kr. 3,28

Arealleje på havn:

Takstklasse I på arealer ved kaj pr. m2 .................................................. kr. 15,08

Takstklasse II på arealer bag kaj pr. m2 ................................................. kr. 9,96

Betalingsbetingelser:

Restance inddrives af Struer Kommunes Inkassoafdeling.

Ved rykning for restance påløber der gebyr, desuden påløber der renter

med 1% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato i henhold til lov om renter

og gebyrer vedrørende visse ydelser, der opkræves eller inddrives af

amtskommuner og kommuner, jf. lov nr. 939 af 27/12-91.

29


30

TARIFF

for Holstebro-Struer Habour

(Recommended tariff valid for the calender year 2011):

The above prices are excluding value added 25% “Vat.”

Moorage charges:

Per call, per GT .................................................................................................. DKK. 3,87

Monthly charge, per GT .................................................................................. DKK. 19,39

Route vessels, per GT ...................................................................................... DKK. 12,37

Cost of loading and unloading of goods via the quays of

Holstebro-Struer Harbour:

0

till

15.000

ton

15.001

till

25.000

ton

25.001

till

35.000

ton

35.001

till

45.000

ton

45.001

till

total

ton

Rate of normal tariff 100% 95% 90% 85% 80%

Maximum tariff, DKK. 16,42 15,60 14,78 13,96 13,14

Medium tariff, DKK. 10,74 10,21 9,67 9,13 8,59

Minimum tariff, DKK. 5,21 4,95 4,69 4,43 4,17

Oil and petrocoke, DKK. 16,53 15,70 14,88 14,05 13,23

Fish, mussels and shellfich discharged from fishing vessels and well smacks:

2,5% of the load value

Shrimps discharged frozen or packed:

22,00 DKK. / ton brutto

Waste charges:

Receipt of chargeable waste:

Actual cost + 10%

Rent of water expanse:

Per GT DKK. 30,46

Minimums charges DKK. 727,08


Cost of collection and delivery of goods not loaded via

the quays of the harbour:

Per ton ............................................................................................................... kr. 10,92

Crane and tug rental:

Polypgrab, per hour ...................................................................................... kr. 969,67

PLM with 5,5 m3 grab, per hour .............................................................. kr. 969,67

PLM with 3,8 m3 grab, per hour .............................................................. kr. 831,42

PLM with hook, per hour ............................................................................ kr. 831,42

PLM per ton (min. 120 t/hour) .................................................................. kr. 6,96

PLM, contracting work, per hour ............................................................. kr. 1.389,33

PPM with grab og hook *) .......................................................................... kr. 693,17

PPM, contracting work, per hour ............................................................. kr. 1.157,48

*) PPM 32.01 is crane number 2.

The harbour mainly use PLM 50 HD for loading and unloading.

Waiting time, overtime, notice, etc.:

Crane operator, excl. supplement, per hour ........................................ kr. 264,19

Crane operator, incl. crane supplement, per hour ............................. kr. 277,39

50% overtime supplement, per hour .................................................. kr. 126,00

100% overtime supplement, per hour .................................................. kr. 252,04

Noticing supplement, per hour ................................................................. kr. 53,50

Call, weekdays before 19,00, per hour .................................................. kr. 217,29

Call, after 19,00 and holidays, per hour ................................................ kr. 380,62

Tug, per hour ................................................................................................... kr. 958,35

Tractor, per hour ............................................................................................ kr. 343,68

Caterpillar with sweeper, crane arm or bucket, per hour ............... kr. 515,53

Discharge of Sanitary water, per m3 ....................................................... kr. 11,70

Discharge of oil waste, per m3 .................................................................. kr. 2.404,98

Water:

Per cubic metre (min.: kr. 345,50) ............................................................ kr. 37,03

El:

Per KWH ........................................................................................................... kr. 1,82

Temporary Space Rental per month:

At quay, per square metre .......................................................................... kr. 5,52

Away from quay, per square metre ........................................................ kr. 3,28

Long Term Space Rental:

Tariff I at quay, per square metre ............................................................ kr. 15,08

Tariff II away from quay, per square metre ......................................... kr. 9,96

Terms of payment:

Arrears will be claimed by the collection department of the city of Struer.

Reminders of arrears will release a fee. Further, 1% of interest will be

charged per month starting from the day of invoice. This is in accordance

to law nr. 939 of the 27/12/91 concerning services offered by cities and

other official authorities.

31


Holstebro-Struer Havn

Kulgade 6

DK - 7600 Struer

Telefon +45 9785 0228

Fax +45 9785 5434

E-mail: havn@struer.dk

www.struerhavn.dk

Similar magazines