Lokalplan nr. 360-49 - Lolland Kommune

soap.plansystem.dk

Lokalplan nr. 360-49 - Lolland Kommune

Lokalplan 360-49

og Kommuneplantillæg 11

Hotelvirksomhed i Rødbyhavn

September 2012


LOKALPLAN 360-49 – Hotelvirksomhed i Rødbyhavn

Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk den 18. september 2012:

Offentlig bekendtgørelsesdato: 18. september 2012

LOKALPLAN OG KOMMUNEPLANTILLÆG FOR

HOTELVIRKSOMHED I RØDBYHAVN

Lolland Kommune har den 6. september 2012 endeligt vedtaget ”Lokalplan 360-49 og

kommuneplantillæg 11 for Hotelvirksomhed i Rødbyhavn”.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen udlægger området til erhvervsområde og giver dermed mulighed for, at det nuværende

hotel, Stop’N Sleep, på Færgestationsvej midlertidigt kan udvide med 2x44 værelser

og 1x52 værelser, til ekstra kapacitet på hotellet i årene frem til afslutningen af Femern

Bælt forbindelsen.

For at lokalplanen kunne gennemføres skulle der vedtages et kommuneplantillæg, der muliggør,

at området kan anvendes til erhverv. Kommuneplantillægget er vedhæftet bagerst i

lokalplanen.

Der er ikke kommet nogen indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget og kommuneplantillægget.

Retsvirkninger

Ifølge planlovens § 18 må der i lokalplanområdet hverken retligt eller faktisk etableres forhold,

der er i strid med planens bestemmelser, medmindre Lolland Kommune meddeler dispensation

efter reglerne i lovens § 19 eller § 40. Eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom

kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Du kan efter planlovens § 58 klage over retlige forhold. Du kan f.eks. klage hvis du mener,

at Lolland Kommune ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke

klage over, at Lolland Kommune efter din mening burde have truffet en anden afgørelse.

Eventuelle klager skal sendes Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, Jernbanegade

7, 4930 Maribo eller på e-mail: tmm@lolland.dk senest den 16. oktober 2012. Klagen vil

derefter blive sendt videre til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en forudsætning for nævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500

kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning på gebyret. Sagsbehandling

af klagen vil først blive påbegyndt, når nævnet har modtaget gebyret. Vejledning om gebyrordningen

findes på www.nmkn.dk.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra den 18.

september 2012.

I


HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG OG EN LOKALPLAN?

LOKALPLAN 360-49 – Hotelvirksomhed i Rødbyhavn

Indhold

Et kommuneplantillæg er et tillæg til den eksisterende kommuneplan. Heri fastlægger byrådet

de overordnede rammer for et områdes anvendelse. Kommuneplanen og tillæg danner

grundlag for den videre lokalplanlægning.

En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bestemmelser for et områdes fremtidige

anvendelse, udstykning, placering og udformning af bebyggelse, materialer, beplantning,

vej- og stiforhold mv. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men omhandler

kun fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for området.

Tilvejebringelse

Byrådet kan til enhver tid lave lokalplaner, men der skal altid være en lokalplan, inden et

større byggeri, anlægsarbejde eller nedrivning kan sættes i gang. Lokalplanen må ikke stride

mod kommuneplanen. Er der modstrid, skal kommuneplanen ændres med et tillæg først.

Offentlig debat

Et forslag til lokalplan, skal lægges frem til offentlig debat i mindst 8 uger, hvor borgere og

myndigheder kan komme med ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget.

Byrådet behandler de modtagne bemærkninger og indsigelser og beslutter, i hvilket omfang

de skal imødekommes. Byrådet vedtager forslaget endeligt og bekendtgør herefter planen i

pressen.

Midlertidige retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes på en

måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold. Den eksisterende

lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for at komme med indsigelser mod eller ændringsforslag til lokalplanforslaget er

udløbet, kan byrådet give tilladelse til, at en ejendom bebygges eller udnyttes efter forslaget,

såfremt det er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er tale om et byggearbejde

mv., der ikke er lokalplanpligtig efter planlovens § 13, stk. 2. Det er endvidere en

forudsætning, at ingen statslig myndighed har modsat sig, at lokalplanen vedtages endeligt.

Dette gælder i tiden, indtil den endeligt vedtagne og godkendte lokalplan er offentliggjort -

dog højst et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse.

Endelige retsvirkninger

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme kun

udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen,

fortrænges af denne. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg

mv., der er indeholdt i planen.

Dispensationer

Byrådet kan dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke strider

mod principperne i lokalplanen – som f.eks. anvendelses- og formålsbestemmelserne. Væsentlige

afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Planen er udarbejdet af Lolland Kommune.

II


INDHOLDSFORTEGNELSE

LOKALPLAN 360-49 – Hotelvirksomhed i Rødbyhavn

REDEGØRELSE 1

Baggrund 1

Eksisterende forhold 1

Lokalplanens formål 2

Lokalplanens indhold 2

Lokalplanområdets anvendelse 2

Udstykning 2

Vej- og adgangsforhold 2

Bebyggelsens omfang og placering 3

Bebyggelsens ydre fremtræden 4

Skiltning og belysning 4

Ubebyggede arealer 4

Ledningsanlæg 5

Miljøforhold 5

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 5

Statslig planlægning 5

Museumslovgivning 6

Kommuneplan 6

Servitutter 8

Spildevand, varme, affald, el og vand 9

Miljøvurdering 9

LOKALPLAN 360-49 10

§ 1 Lokalplanen har til formål 10

§ 2 Område og zonestatus 10

§ 3 Områdets anvendelse 10

§ 4 Udstykning 10

§ 5 Vej- og adgangsforhold 10

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering 10

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 11

§ 8 Skiltning 11

§ 9 Ubebyggede arealer og hegning 12

§ 10 Ledningsanlæg 12

§ 11 Miljøforhold 12

§ 12 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 13

§ 13 Tilladelser efter anden lovgivning 13

§ 14 Lokalplanens retsvirkninger 13

§ 15 Vedtagelsespåtegning 13

Kortbilag 1 - Eksisterende forhold

Kortbilag 2 - Forslag 1 - Byggefelt og forsyningsledning

Kortbilag 3 - Forslag 2 - Byggefelt og forsyningsledning

Kommuneplantillæg 11

0


REDEGØRELSE

Baggrund

LOKALPLAN 360-49 – Hotelvirksomhed i Rødbyhavn

Byrådet ønsker med lokalplanen at give mulighed for en midlertidig udvidelse af det eksisterende

hotel, Stop’N Sleep i Rødbyhavn.

Baggrunden er ejerens, ønske om midlertidigt at udvide hotellet, da Femern Bælt forbindelsen

skal igangsættes inden for få år, og der formentlig vil være behov for ekstra kapacitet

på hotellet i årene frem til afslutningen af Femern Bælt forbindelsen.

Eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger tæt på motorvejens

tilkørselen fra Rødbyhavn nr. 50. Området

afgrænses mod nord af tankstationen, mod

vest af motorvejen, mod øst af Færgestationsvej

og mod syd af Scandlines område.

Hele området ligger også vest for DSB’s baneterræn

i Rødbyhavn.

Det nuværende hotel i lokalplanområdet er

blevet opført i forbindelse med færgeforbindelsen,

”Fugleflugtslinjens” åbning i 1963.

Fugleflugtslinjen har i høj grad præget Rødbyhavn,

bl.a. gennem de moderne og funktionalistiske

anlæg, der blev etableret i by- Hotellet som det så ud da det åbnede i 1963.

en, med alt lige fra vej-, jernbane- og havneanlæg,

til hotel, kirke, skraldespande og sågar lygtepæle. Før 1963 har Rødbyhavn været

værftsby, som tydeligt kan aflæses i byens bebyggelsesstrukturer, fremstår Rødbyhavns

moderne bystrukturer med Fugleflugtslinjens fysiske aftryk på byen endnu tydeligere. Fra at

have været en primært industriby betød Fugleflugtslinjen, at andre typer erhverv kom til

byen.

1


Lokalplanens formål

LOKALPLAN 360-49 – Hotelvirksomhed i Rødbyhavn

Lokalplanens overordnede formål er, at udlægge områdets anvendelse til erhvervsformål

med mulighed for liberalt- og serviceerhverv, herunder hotelvirksomhed.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen omfatter regulerende bestemmelser for fremtidig disponering af arealet, bebyggelsens

omfang, placering og rammer for ydre fremtræden.

Lokalplanområdets anvendelse

Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål med mulighed for liberalt- og

serviceerhverv – miljøklasse 1-3. Liberale erhverv er f.eks. advokat, læge, ejendomsmægler,

revisor eller arkitekt. Serviceerhverv er f.eks. transport, rengøring eller reklamevirksomhed.

Der må ikke etableres boliger og detailhandelsbutikker i området.

Udstykning

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan ske udstykninger efter gældende regler i bygningsreglementet,

hvis matrikelgrænsen er nærmere end 2,5 meter til andre bygninger, skal

der tinglyses byggeretslige skel.

Der kan ikke gives byggetilladelse til byggeri henover skelgrænser. De matrikulære forhold

skal derfor ændres, for at byggefelter kan bebygges som vist på kortbilag 2 og 3.

Vej- og adgangsforhold

Vejadgange til lokalplanområdet sker i dag fra Færgestationsvej. Disse vejadgange fastholdes

i lokalplanen.

Der kan etableres ny udkørsel til Færgestationsvej, som vist på kortbilag 2 og 3. Vejen der

går igennem området vil blive lukket, udefra Scandlines areal, som vist på kortbilag 2 og 3.

Vejdirektoratet skal dog høres inden oprettelsen og nedlæggelsen af vejadgange.

Ved byggeri til liberalt– og serviceerhverv, herunder hotelvirksomhed, skal der sikres gode

adgangsforhold for handicappede i henhold til byggeloven.

Vejen som går igennem området og som vil blive lukket fra Scandlines areal.

2


Bebyggelsens omfang og placering

LOKALPLAN 360-49 – Hotelvirksomhed i Rødbyhavn

Den eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet.

Al bebyggelse skal placeres indenfor de på kortbilag 2 eller kortbilag 3 viste byggefelter. Se

også de 2 illustrationsplaner nedenfor, der viser hvordan området kan bebygges inden for

de udlagte byggefelter.

Bebyggelsen kan opføres i en højde op til 8,5 meter indenfor alle byggefelter. Bebyggelsen

indenfor området må maks. opføres i 2 etager.

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom fastsættes til maks. 60.

I lokalplanen fastsættes laveste sokkelkote for nybyggeri til + 1,59 meter DVR90. Dermed

vil en af forudsætningerne for at kunne få erstattet oversvømmelsesskader i henhold til ”Lov

om stormflod og stormfald” være opfyldt. Vandstanden vil nå eller overskride denne kote i

gennemsnit en gang pr. 50. år.

3

Illustrationsplan – Forslag 1.


Bebyggelsens ydre fremtræden

LOKALPLAN 360-49 – Hotelvirksomhed i Rødbyhavn

Lokalplanens bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden skal medvirke til, at der ved

det midlertidige/permanent nybyggeri opføres huse, der er i harmoni med den gamle del af

hotellet og at der opnås en god helhedsvirkning.

Al bebyggelse i lokalplanens område skal gives en ydre fremtræden i høj arkitektonisk

kvalitet, så der skabes en smuk sammenhæng i området.

Der fastsættes derfor bestemmelser om at udvendige facader og gavle skal beklædes med

træfibercement- eller fibercementplader i hvid, grå eller sorte farver eller murværk, som

skal pudses eller vandskures i grålige farver. Til dele af facader og gavle kan der endvidere

anvendes større sammenhængende glaspartier.

Der kan anvendes andre materialer til facader og gavle, såfremt der derved opnås en god

arkitektonisk helhedsvirkning og byøkologiske fordele ved anvendelsen af sådanne materialer.

Bygningerne skal udformes med fladt tag som beklædes med tagpap eller lign., svarende til

det eksisterende byggeri.

Såfremt der vil blive søgt om et container byggeri, der overholder lokalplanens bestemmelser

om ydre fremtræden, vil der i byggetilladelsen blive stillet vilkår om at de nedtages efter

Femern Bælt forbindelsens færdiggørelse (midlertidig tilladelse).

Skiltning og belysning

For at sikre, at erhvervsområdet indpasses i forhold til omgivelserne, er der fastsat en række

bestemmelser til at regulere skiltning og belysning inden for området og der er fastsat

bestemmelse om at al skiltning skal godkendes af byrådet.

Ubebyggede arealer

Lokalplanen fastlægger bestemmelser der sikrer, at der indrettes udendørs opholdsarealer for

såvel hotelgæsterne, som for virksomhedernes ansatte. Der skal således indrettes udendørs

friarealer (ekskl. parkerings- og tilkørselsarealer), svarende til mindst 20 % af etagearealet. En

del af friarealet kan indrettes på flade tage, altaner og lign. til ude ophold.

Antallet af parkeringspladser fastlægges i lokalplanen til 1 parkeringsplads pr. hotelværelse/enhed

på egen grund. Der skal i lokalplanområdet opsættes solitærtræer i et omfang af

min. 1 pr. 20 parkeringspladser. Før ny bebyggelse kan tages i brug, skal parkeringspladserne

være etableret i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

4

Illustrationsplan – Forslag 2.


LOKALPLAN 360-49 – Hotelvirksomhed i Rødbyhavn

Befæstede arealer må kun etableres, hvor det er nødvendigt for trafik, parkering og ophold/terasser.

Formålet med denne bestemmelse er, at den direkte afledning af overfladevand

minimeres af hensyn til kloaksystemerne. Bestemmelsen imødekommer således klimaudviklingen

med tiltagende ekstreme regnskyl, og samtidigt hermed opnås størst muligt areal med

planter og natur.

Ledningsanlæg

Der er tinglyst deklaration om vedligehold og opretholdelse af driften på fælles ledninger indenfor

lokalplanområdet, disse ledninger er ikke vist på kort.

Der er ligeledes tinglyst deklaration om vandledninger, som sikrer, at ledninger skal henligge

uforstyrrede, herunder at beplantningen og om- og nybygning ikke skal ske indenfor 2

meter på hver side af ledningens midterlinje. Den omtrentlige placering af vandledningen

inden for lokalplanområdet er vist på kortbilag 2 og kortbilag 3.

Der er medtaget bestemmelse om, at der skal tinglyses fornødne deklarationer vedrørende

sikring af forsyningskabler og ledninger mv.

Hvis bebyggelse sker ovenpå kloakledninger/vandledninger, så skal ledningerne flyttes, og

bygherre afholder udgifterne hertil.

Miljøforhold

Ingen form for virksomhed i lokalplanområdet må give anledning til væsentlige støjgener.

De af Miljøministeriet til enhver tid fastsatte vejledende grænseværdier for støjbelastning

skal overholdes.

Foranstaltninger til afværgelse af støjgener skal etableres, inden ny bebyggelse tages i

brug.

Lokalplanområdet er områdeklassificeret i henhold til Lov om jordforurening. Områdeklassificeringen

betyder, at jorden som udgangspunkt betragtes som lettere forurenet. Hvis man

flytter jord (mere end 1 m³) fra områdeklassificerede ejendomme, skal jordflytningen altid

anmeldes til kommunen.

Matr. nr. 549h og 549q, begge Rødby markjorder er på nuværende tidspunkt kortlagt på vidensniveau

1, som muligt forurenet. Inden der foretages bygge- og anlægsarbejder på det

kortlagte areal og/eller der sker ændring i arealanvendelsen, skal Miljøafdelingen i Lolland

Kommune kontaktes, således at det kan vurderes om bygge- og anlægsarbejdet og/eller

den ændrede arealanvendelse, udløser krav om en § 8 tilladelse, i henhold til lov om forurenet

jord.

Opdages der jordforurening i forbindelse med byggeri og anlæg, skal arbejdet under alle

omstændigheder standses og kommunen underrettes i henhold til lov om forurenet jord, §

71.

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Statslig planlægning

Der er i planloven fastsat særlige regler for planlægning af kystnærhedszonen (kun landzone)

og de kystnære byzonearealer.

Lokalplanplanområdet er beliggende i byzone, men vurderes ikke at ligge indenfor den kystnære

del af byzonen, idet en ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet ikke med sin placering

og begrænsede højde og volumen vil kunne ses fra kysten og derved kunne påvirke

kystlandskabet.

5


LOKALPLAN 360-49 – Hotelvirksomhed i Rødbyhavn

Lokalplanen vurderes således ikke at være omfattet af planlovens særlige bestemmelser for

kystområder.

Museumslovgivning

Forud for igangsættelse af jordarbejder, f.eks. i forbindelse med opførelsen af nyt byggeri,

skal det lokale kulturhistoriske museum inddrages efter reglerne i museumslovens kapitel 8,

således at området kan undersøges for eventuelle fortidsminder i jorden.

Kommuneplan

I Kommuneplan 2010-2022 indgår området som en del af rammeområde 383-216 – ”Færgehavn

og station i Rødbyhavn”, der er udlagt til tekniske anlæg – havneformål, herunder

station og færgehavn med tilhørende administration samt havnerelateret erhverv.

Af rammebestemmelserne fremgår det, at der er fredsskovsarealer i nærheden af lokalplanområdet

og at der lige udenfor lokalplanområdet er observeret insekter, som er opført på

habitatdirektivet for bilag IV arter.

Lokalplanens gennemførelse kræver, at der vedtages et tillæg til kommuneplanen. Med tillægget

overføres en del af rammeområdets anvendelse fra tekniske anlæg til erhvervsområde.

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2010-2011 er vedlagt bagerst i lokalplanen. Ændringerne i

kommuneplanens rammer er vist på næste side.

6

Fredsskovsarealerne langs Færgestationsvej.


Rammenr.: 383-216

Rammenavn: Færgehavn og station i Rødbyhavn.

Generelle anvendelsesbestemmelser: Tekniske

anlæg - havneformål, herunder station

og færgehavn med tilhørende administration

samt havnerelateret erhverv.

Bebyggelsens omfang og udformning:

Byggelovens bestemmelser om bebyggelsesprocenter

kan anvendes efter konkret vurdering.

Enkelte bygninger/bygningsdele og master

kan tillades i større højde end 8,5 meter.

Maks. etager: 2

Maks. bebyggelseshøjde: 8,5 meter.

Zone: Byzone og landzone. Området i landzone

overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen.

LOKALPLAN 360-49 – Hotelvirksomhed i Rødbyhavn

Notat: Der er fredsskovsarealer i området. Der er indenfor området observeret insekter, som

er opført på habitatdirektivets bilag IV.

Rammenr.: 360-E19

Rammenavn: Erhvervsområde til hotelvirksomhed

i Rødbyhavn.

Generelle anvendelsesbestemmelser: Erhvervsområde

i byen - kategori B – miljøklasse

1-3.

Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent:

Maks. 60 for den enkelte

ejendom.

Maks. etager: 2

Maks. bebyggelseshøjde: 8,5 meter.

Zone: Byzone.

Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan

360-49.

Notat: -

7


Økologiske forbindelser

I Kommuneplan 2010-2022 indgår

området i de udpegede økologiske

forbindelser, som vist på

luftfoto med orange.

Det vurderes at de udenfor lokalplanensområdet

observerede

insekter, som er opført på habitatdirektivet

for bilag IV arter,

ikke vil blive berørt af lokalplanens

udbygning.

Friareal

I Kommuneplan 2010-2022 under

de generelle rammer for hele

kommunen, er friarealet for hoteller

fastsat til min. at udgøre

50 % af etagearealet.

Idet området øst for lokalplanområdet

er udlagt som fredsskov,

vurderes det at dette vil

kunne bruges som friareal, og at

man derfor godt indenfor lokalplanområdet

kan nedsætte friarealet til

min. 20 % af etagearealet.

Servitutter

LOKALPLAN 360-49 – Hotelvirksomhed i Rødbyhavn

Der er tinglyst følgende servitutter inden for lokalplanområdet, som fortsat vil være gældende:

Matrikel nr. 540, Rødby Markjorder:

14.08.1978 Dok. om partsfordeling af digelag mv.

05.12.1988 Dok. om kollektiv varmeforsyning mv.

10.02.2003 Vedtægt for Det lollandske Digelag.

20.12.2005 Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv.

12.01.2006 Dok. om VVS-ledninger og VVS-anlæg i terræn.

16.04.2008 Dok. ang. jernbanetrafik

Matrikel nr. 549h, Rødby Markjorder:

14.08.1978 Dok. om partsfordeling af digelag mv.

04.10.1985 Dok. om kollektiv varmeforsyning mv.

05.12.1988 Dok. om kollektiv varmeforsyning mv.

30.11.1998 Dok. omjernbanedrift, reklame og hegn m.m.

10.02.2003 Vedtægt for Det lollandske Digelag.

20.12.2005 Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv.

12.01.2006 Dok. om VVS-ledninger og VVS-anlæg i terræn.

Matrikel nr. 549q, Rødby Markjorder:

14.08.1978 Dok. om partsfordeling af digelag mv.

04.10.1985 Dok. om kollektiv varmeforsyning mv.

05.12.1988 Dok. om kollektiv varmeforsyning mv.

20.09.2000 Dok. om parkeringsret.

10.02.2003 Vedtægt for Det lollandske Digelag.

20.12.2005 Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv.

12.01.2006 Dok. om VVS-ledninger og VVS-anlæg i terræn.

8

Økologisk forbindelse.


Spildevand, varme, affald, el og vand

LOKALPLAN 360-49 – Hotelvirksomhed i Rødbyhavn

Lokalplanområdet er omfattet af Lolland Kommunes Spildevandsplan 2011-2021.

Tagvand bør ikke afledes sammen med overfladevand fra p-plads, før sidstnævnte har passeret

en olieudskiller. Vælges der at aflede overfladevand fra p-plads til offentlig kloak skal

det passere et veldimensioneret olieudskilleranlæg. Af hensyn til den eksisterende kloaks

kapacitet vil der blive stillet krav om hvor meget vand, der kan afledes (måles i l/s – liter pr.

sekund). Det anbefales dog i forbindelse med gennemførelse af projektet at undersøge muligheden

for hel eller delvis lokal afledning af regnvand, ”LAR” – ved etablering af bassin,

drænasfalt, åbne afløbsrender, faskiner mv.

Befæstes nye parkeringsarealer med asfalt, må det forventes, at afløb af regnvand skal forsinkes

forud for tilslutning til den nuværende regnvandsledning. Dette kan f.eks. ske ved

indretning af et åbent forsinkelsesbassin/”regnvandsbassin”.

Ny bebyggelse skal tilsluttes kloakforsyning leveret af Lolland Forsyning A/S efter gældende

regler. Området er separatkloakeret, og i forbindelse med tilslutning til regnvandsledning

stilles der krav til den udledte regnvandsmængde på Qmax = 1 l/s/ha, dog mellem 5 og 10

liter pr. sekund af hensyn til afløbsledningens selvrensende evne.

Lokalplanområdet er omfattet af Rødby byråds godkendte varmeplan fra 1987, som udlægger

området til fjernvarme med tilslutningspligt. Det er en forudsætning, at ny bebyggelse

før den tages i brug er tilsluttet varmeforsyning fra Rødbyhavn Fjernvarme. Bestemmelsen

er dog ikke til hinder for, at der efter byrådets nærmere godkendelse kan etableres supplerende

energiforsyning i form af solfangere eller lignende.

Elforsyning sker som kabelnet og leveres af SEAS NVE.

Vandforsyning til lokalplanområdet sker fra fælles vandforsyningsnet og leveres af Lolland

Forsyning A/S.

Lokalplanområdet er omfattet af den af byrådet godkendte Affaldsplan 2009-2020. Erhvervsbyggeri

er endvidere omfattet af Regulativ for Erhvervsaffald i Lolland Kommune.

Miljøvurdering

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der foretages en miljøvurdering

af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget og på den

baggrund har byrådet besluttet følgende:

Der foretages ikke en miljøvurdering af lokalplanen og kommuneplantillægget, idet planerne

omfatter et mindre område på lokalt plan og planerne ikke vurderes at danne grundlag for

anlæg, der medfører en væsentlig påvirkning af miljøet jf. § 3, stk. 2 i lov om miljøvurdering

af planer og programmer.

9


LOKALPLAN 360-49

Erhvervsformål til hotelvirksomhed

LOKALPLAN 360-49 – Hotelvirksomhed i Rødbyhavn

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere

ændringer) fastlægges herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område:

§ 1 Lokalplanen har til formål

At udlægge området til erhvervsområde, med mulighed for liberalt- og serviceerhverv,

herunder hotelvirksomhed og

at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for ny bebyggelse.

§ 2 Område og zonestatus

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og omfatter

matrikelnumrene: 540, del af 549h og del af 549q, alle Rødby Markjorder.

2.2 Det samlede lokalplanområde er beliggende i byzone.

§ 3 Områdets anvendelse

3.1 Inden for området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til erhvervsformål.

3.2 Inden for området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til liberalt- og serviceerhverv

– miljøklasse 1-3.

3.3 Inden for hele lokalplanområdet kan placeres mindre transformerstationer til

kvarterets forsyning.

§ 4 Udstykning

4.1 Inden for lokalplanområdet kan der ske udstykning efter reglerne i bygningsreglementet,

dog kan der tinglyses byggeretslige skel.

§ 5 Vej- og adgangsforhold

5.1 Vejadgangene fra Færgestationsvej fastholdes, og adgangsvejen lukkes udefra

Scandlines areal, som vist på kortbilag 2 og 3.

5.2 Der kan etableres ny udkørsel til Færgestationsvej, som vist på kortbilag 2 og 3.

5.3 Ved offentligt tilgængeligt byggeri og erhvervsbyggeri til service og administration

skal der sikres gode adgangsforhold for handicappede i henhold til byggeloven.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

6.1 Ny bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 2 eller på kortbilag 3 viste

byggefelter. Øvrige arealer udlægges til parkering, interne færdselsarealer, opholdsarealer

samt grønne arealer.

6.2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 60.

6.3 Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager. Bygningshøjden må ikke

overstige 8,5 meter.

10


LOKALPLAN 360-49 – Hotelvirksomhed i Rødbyhavn

6.4 Bygningerne skal udformes med fladt tag, svarende til det eksisterende byggeri.

6.5 Transformerstationer, der kan forlanges placeret inden for hele lokalplanområdet

i umiddelbar tilknytning til offentlig vej, skal indpasses i forhold til den øvrige

bebyggelse.

6.6 Laveste sokkelkote for nybyggeri fastsættes til +1,59 meter DVR90.

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1 Al bebyggelse i lokalplanens område skal gives en ydre fremtræden i høj arkitektonisk

kvalitet, så der skabes en smuk sammenhæng i området.

7.2 Til udvendige facader og gavle skal anvendes træfibercement- eller fibercementplader

i hvid, grå eller sorte farver eller murværk, som skal pudses eller vandskures

i grålige farver. Til dele af facader og gavle kan der endvidere anvendes

større sammenhængende glaspartier.

7.3 Der kan anvendes andre materialer til facader og gavle, såfremt der derved opnås

en god arkitektonisk helhedsvirkning og byøkologiske fordele ved anvendelsen

af sådanne materialer.

7.4 Tage skal beklædes tagpap eller lign.

7.5 Der må indbygges solfangere og lign. energibesparende elementer i såvel tagflader

som facader og gavle, når dette sker på en måde, der er arkitektonisk indpasset

med arkitekturen som helhed.

7.6 Alle sokler skal fremtræde i farver dannet af hvidt, sort eller jordfarver eller en

blanding af disse nævnte farver. Til døre, vinduesrammer, skodder og mindre

bygningsdele er andre farver også tilladt.

7.7 Såfremt bebyggelserne opføres af forskellige bygherrer, skal de enkelte bebyggelser

tilsammen danne en arkitektonisk helhed.

§ 8 Skiltning

8.1 Enhver skiltning, reklamering, vinduesgitre, flag og andet facadeudstyr må kun

finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

8.2 Skiltning skal fremtræde enkel og informativ og underordnes husets arkitektur,

bygningsdetaljer og helheden i lokalplanområdet.

8.3 Der må på den enkelte ejendom kun skiltes for erhverv hjemmehørende på ejendommen.

8.4 Skiltning må kun finde sted på facade/gavl i umiddelbar tilknytning til erhverv.

Placering af flere skilte på samme facade skal samordnes, således at der opnås

en god helhed i bygningsfacaden.

8.5 Belysning i og af skilte samt facader skal begrænses og må ikke virke blændende

på forbipasserende og omkringboende. I skilte med indvendig belysning må kun

teksten/bomærket være lysende.

8.6 Der kan inden for området tillades opsat 1 pylon eller tilsvarende i en maksimal

højde på 5 meter til skiltets overkant og med en maks. bredde på 1,4 meter.

11


LOKALPLAN 360-49 – Hotelvirksomhed i Rødbyhavn

8.7 Der kan opsættes et mindre henvisningskilt fra Færgestationsvej i en maks. højde

på 1 meter.

8.8 Der må ikke opsættes rullende reklamer eller bilboards i lokalplanområdet.

8.9 Der må opstilles maks. 2 x 3 flagstænger i en maks. højde på 10 meter inden for

området. Flagstængerne skal placeres i en grupper.

8.10 Al skiltning og reklamering skal fjernes senest 4 uger efter virksomheden ophør.

§ 9 Ubebyggede arealer og hegning

9.1 Der skal etableres parkeringspladser på egen grund, svarende til 1 parkeringsplads

pr. hotelværelse/enhed.

9.2 Der skal indrettes udendørs friarealer (ekskl. parkerings- og tilkørselsarealer),

svarende til mindst 20 % af etagearealet. En del af friarealet kan indrettes på

flade tage, altaner og lign. til ude ophold.

9.3 Belysning af parkeringsarealer, veje, sti- og friarealer må kun udføres som parkbelysning

på lave standere, maks. 4 meter.

9.4 Ubebyggede arealer, herunder også parkeringsarealer, skal ved beplantning, befæstelse

eller lignende gives et ordentligt udseende ligesom en passende orden

skal overholdes.

9.5 Oplagring af affald mv. skal finde sted indenfor bygninger eller tæt hegnede

gårdarealer.

9.6 Langtidsparkering af last-, flytte-, fragtbiler, busser og lign. samt henstilling af

campingvogne, skurvogne, både og lign. er ikke tilladt inden for lokalplanområdet.

9.7 Parkeringsarealer skal gives et grønt udseende med træer, buske, hække eller

græs. Der skal således sættes solitærtræer i et omfang svarende til min. 1 pr. 20

parkeringspladser.

§ 10 Ledningsanlæg

10.1 Der forudsættes tinglyst fornødne deklarationer vedrørende sikring mv. af forsyningskabler

og -ledninger.

10.2 Ledninger skal fremføres som jordkabler.

§ 11 Miljøforhold

11.1 Ingen form for virksomhed i lokalplanområdet må give anledning til væsentlige

støjgener. De af Miljøministeriet til enhver tid fastsatte vejledende grænseværdier

for støjbelastning skal overholdes.

11.2 Opdages der jordforurening i forbindelse med byggeri og anlæg, skal arbejdet

standses og kommunen underrettes i henhold til lov om forurenet jord, § 71.

11.3 De til enhver tid gældende retningslinjer i kommunens affaldsregulativer skal

overholdes.

12


§ 12 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse

LOKALPLAN 360-49 – Hotelvirksomhed i Rødbyhavn

12.1 Før ny bebyggelse tages i brug, skal de for den pågældende bebyggelse nødvendige

parkeringsarealer og friarealer være etableret i overensstemmelse med §§

9.1 og 9.2.

12.2 Ny bebyggelse skal tilsluttes Rødbyhavn Fjernvarme. Byrådet kan dog tillade

supplerende energiforsyning som f.eks. solfangere.

12.3 Før ny bebyggelse tages i brug skal de nødvendige foranstaltninger til afværgelse

af støjgener være etableret, jf. § 11.1.

§ 13 Tilladelser efter anden lovgivning

13.1 Forud for igangsættelse af jordarbejder, f.eks. i forbindelse med opførelse af nyt

byggeri, skal det lokale kulturhistoriske museum inddrages efter reglerne i museumslovens

kapitel 8.

13.2 Når der skal bygges, ombygges eller foretages ændringer, herunder ændret anvendelse,

på de forureningskortlagte grunde, del af matr. 549h og 549q, begge

Rødby Markjorder, kræver det en tilladelse fra byrådet - en såkaldt § 8 tilladelse

efter jordforureningsloven

§ 14 Lokalplanens retsvirkninger

14.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, kan ejendomme,

der omfattes af planen, ifølge lov om planlægning § 18, udstykkes, bebygges

eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv.,

der er indeholdt i planen.

Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens

bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter

af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen.

Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan.

§ 15 Vedtagelsespåtegning

15.1 Forslag til lokalplan 360-49 er vedtaget af byrådet i Lolland Kommune den 31.

maj 2012 i henhold til planlovens § 24.

Stig Vestergaard / Thomas Knudsen

Borgmester Kommunaldirektør

Forslaget til lokalplan 360-49 er fremlagt i offentlig høring fra den 12. juni 2012

til den 7. august 2012.

13


LOKALPLAN 360-49 – Hotelvirksomhed i Rødbyhavn

15.2 Lokalplan 360-49 er endeligt vedtaget af Lolland Kommune den 6. september

2012 i henhold til planlovens § 27.

Gert Mortensen / Bjarne Hansen

Fmd. Klima,- Miljø- Direktør

og Teknikudvalget

Lokalplanens retsvirkninger træder i kraft ved offentlig bekendtgørelse af den

endelig vedtagne plan den 18. september 2012.

14


Tillæg 11 til Kommuneplan 2010-2022

Kommuneplantillæg 11 omhandlende ny ramme for et erhvervsområde til hotelvirksomhed

for realisering af Lokalplan 360-49.

Fremtidige rammebestemmelser:

Rammenummer: 360-E19

Rammenavn: Erhvervsområde til

hotelvirksomhed i Rødbyhavn

Generelle anvendelsesbestemmelser:

Erhvervsområde i byen - kategori B –

miljøklasse 1-3.

Bebyggelsens omfang og udformning:

Bebyggelsesprocent: Max. 60 for den enkelte

ejendom.

Max. etager: 2.

Max. bebyggelseshøjde: 8,5 meter.

Zone: Byzone.

Lokalplaner og byplanvedtægter:

Lokalplan 360-49.

Notat: -

Forslag til Kommuneplantillæg 11 er vedtaget af byrådet i Lolland Kommune den 31. maj

2012 i henhold til planlovens § 24.

Stig Vestergaard / Thomas Knudsen

Borgmester Kommunaldirektør

Forslaget til Kommuneplantillæg 11 er fremlagt i offentlig høring fra den 12. juni 2012 til

den 7. august 2012.

Kommuneplantillæg 11 er endeligt vedtaget af Lolland Kommune den 6. september 2012 i

henhold til planlovens § 27.

Gert Mortensen / Bjarne Hansen

Fmd. Klima,- Miljø- Direktør

og Teknikudvalget

More magazines by this user
Similar magazines