K;it a loir

kunstbib.dk

K;it a loir

I f3M

K;it a loir

over

som Malerne: Bentzen-Bilkvist, C. Carlsen, Gud-

mundsen-Holmgreen, Milton Jensen, Stæhr-OIsen

og Gyde Petersen m. fl. lade bortsælge ved Auktion

Manåatt ta 2. November 1903, Kl. lT|a Foril

K risten B ern ik ow sgad e 3, Stuen.

Hjørnet af Citygade.

EFTERSYN

paa Auktionsstedet Lørdag den 31. Oktober og Søndag den

1. November Kl. 10—4.

OOM MISSION ER

modtages af den Tilsynshavende ved Eftersynet.

St. Calbergs Bogtrykkeri, København K.


KONDITIONER.

T.

Effekterne sælges i den Stard, hvori de ved Hammerslaget ere

og forefindes uden Ansvar for Undertegnede og ligge fra Hammerslaget

for Køberens Regning og Risico i alle Maader. Det købte

skal være afhentet fra Auktionsstedet inden Forløbet af den Dag,

Auktionen holdes, og kan hvis det ikke afhentes til rette Tid, uden

Varsel paany bortsælges — under Haanden eller ved Auktion — for

første Købers Regning, og er denne da pligtig til at erstatte det

deraf muligen opstaaede Tab uden at have Adgang til det mulige

Overskud.

2.

Den, der byder for en anden, forpligter sig derved som Selv-

skyldnerkaut'onist.

3-

Betalingen af den Sum, for hvilken Hammerslag gives trmed

Tillæg af 10 pCt. i Auktionsomkostninger erlægges ved Hammerslaget

kontant eller paa Anfordring til Undeitegnede, dog kunne vederhæftige

Købere vente at erholde 3 Ugers rentefri Credit, naar de

forinden Auktionen henvende sig til mig; men de ere pligtige til at

betale paa Anfordring, saafremt jeg maatte forlange sagdant, uanset

at det nævnte Tidsrum fra Auktionsdagen ikke er udløben.

4 -

Ejendomsretten til det solgte overgaar først til Køberen ved

Betalingens Erlæggelse.

5-

I Tilfælde af Misligholdelse med Betaling er Køberen, hvad

enten han sagsøges eller ikke, pligtig at svare Rente 6. pCt. pro

anno af Auktionsbeløbet fra Auktionsdagen og indtil Betaling sker

samt alle Omkostninger skadesløst, og i Søgsmaalstilfælde er han

og de eventuelle Kautionister pligtige at lide Tiltale og Dom ved

Hof- og Stadsretten i København efter forudgaaet Forligsprøve ved

Københavns Forligskommission, eller ved Københavns Gældskommission,

samt efter Stævnemaal til saavel Forligskommissionen som

Retten med Varsel som til Indenbys Boende; de ere derhos underkastede

den hurtige Retsforfølgning efter Frd. 25. Januar [828, samt

undergivne Udpantning efter Lov af 29. Marts 1873 S ^ ^ r- 10 a-

Kjøbenhavn, i Oktober 1903.

I. T. N a th a n sen,

Overretssagfører.

Nørregade 28, 1. Sal.

Carl Neumann

1 Marine, sign.

Prof. O 11 e s e n

2 Fra Heidelberg, sign.

A 1 f r. Olsen

3 Parti fra Blokhus, sign.

Hugo Larsen

4 Landskab, sign.

C. O. Zeuthen

5 Sommerspiret, Møens Klint, (Udst.

Charlottenborg 1877), sign.

D. M o n i e s

6 To Portrætter

Agnes Lunn

7 En jydsk Hest, sign.

C 1 e m e n s

8 Landskab fra Mecklenburg. sign.

G e r h. Blom

9 Kroketspillere, sign.


Louise Bonfils

10 Fra Hundested Havn, sign.

Hans Fischer

11 Landskab, sign.

Agnes Slot t-M øller

12 Dansk Fjordparti, sign.

Mich. Ancher

13 Fra Skagens Strand, sign.

Ludv. Møgelgaard

14 Parti af Vejle Fjord, i Baggrunden,

Munkebjerg, sign.

Frode Eskesen

15 Sommerdag, Motiv fra Sønderjylland,

sign.

Emma Meyer

16 Ved Gadekæret, sign.

O. A. Hermansen

17 Portræt, sign.

Hans Knudsen

18 Ved en jydsk Bondegaard, sign.

19 Marine

Eckersberg

S. Christiansen

20 Paa Værtshus, sign.

Holga Reinhardt

2T ; Fra Issefjorden, sign.

A. V. B o e s e n

h 22 Interiør’ Sign' IV

Chr. Berthelsen

23 Landskab, sign.

G e r t n e r

(7 24 Portræt af Oehlenschlæger

Ernst Meyer

3 ‘j 25 Ungdomsportræt af Richard Wagner

Prof. C. F. Sørensen

% 26 Brændi"S ved Bornholm, sign.

Prof. C. F Lund

27 Hoved, sign.

Fridolin Johansen

28 Haveparti fra Fredensborg, sign. \w \tT

A 1 f r. Olsen

^£29 Udfor Kulien, sign. ^

■ > />• V o u t i e r (schweitsisk Kunstner)

U 30 Værtshusscene, sign.

an

V. Bille

31 Motiv fra Sundet, sign.

Sigv. Hansen

y0 32 Landskab, Efteraar, sign. 1%^,

Carl Locher

fd 33 Marine, sign.

Eckersberg

^ 34 Portræt af Lars Mathisen ■

F. G. Andersen

35 Afteninteriør, sign.

b trURjruX* vÅMjl.

o b o * V ^ V i lA.'/ 1 - t o ^ j J ,1


Elisabeth Schiøtt

36 j En Skovsø, sign.

E. L i b e r t

Jfj 37 Landskab y'jJ . / / $ ( 1

c.

Emma Meyer [,

2.0 38 Parti fra Hornbæk, sign.

Mie h. Ancher •

|r^ 39 Fra Skagens Strand, sign. i

Carl Møller

7 40 Landskab, sign.

/ t

Emilie Mundt

41 Part. fra Hulerød, sign. ?,„> 3 , |

Louise Bonfils

Å(\ 42 Udsigt fra Esbjerg Strand til Nordby

paa Fanø, sign. •' '


6’6 64

' 65

66

H ©

T > ‘. 68

69

føL! 70

6 b ®

3£ 72

^ ( 73)

80

2^81

^ 8 2

% 83

l i 84

C. Milton Jensen

Skovvej, Marselisborg, sign.

Skovhus, Marselisborg. sign.

Bøgetræer ved Havet, sign, ^£-44-' X

Klitter ved Skagen, sign.

Efteraarsmorgen, Himmelbjerget sign.

Sti til „Knøsen", sign. vuå

Tidligt i Foraaret, sign. Mc'j . ' 1 <

n

Efteraars Skov, sign.

Vintereftermiddag i Skoven, sign.

Udsigt fra Himmelbjerget mod Sejs

Hede. sign.

Fritz Stæhr-Olsen

Udenfor Linz, (Akvarel), sign.

Bygevejr, (Akvarel), sign.

Øresund, (AkvareP, sign.

Kronborg, Bygevejr, (Akvarel), sign.

Strandbred ved Aalsgaard, (Akvarel),

sis n- xJlLi

Klosterneuburg ved Donauen, (Akva- (J v

rel), sign.

Gyde Petersen

Tidlig Foraarsdag i Dyrehaven, sign. M-. »

„Aqua Claudia". Fra den romerske

Campagne, sign.

t/Vyt

Fra Studenterkilden, Ordrup Mose,

sign.

Fra Buegangene i Colosseum i Rom,

Vinterdag i Dyrehaven, sign.

sign.

More magazines by this user
Similar magazines