Genopfrisk din viden om kort på side 8

gst.dk

Genopfrisk din viden om kort på side 8

y UDG IVELSER

Skarrehage Vildtreservat*

Et 238 ha stort

reservat med en

mangfoldig natur og

gode muligheder for

at opleve både natur

og kultur. Reservatet

omfatter både søer,

strandeng, skov

og landbrugsjord.

Det fl ade område

nedenfor den stejle

kystskrænt er gammel havbund. Områdets mange

forskellige naturtyper giver grundlag for et rigt

og varieret plante- og fugleliv. Især i træktiden,

forår og efterår, gæstes vildtreservatet af et stort

antal vadefugle og ænder. Men også rovfugle og

standvildt trives i området. Mellem Skarregård og

Molermuseet fi ndes der en fi n natursti med meget

gode udsigtsmuligheder over reservatet. flere

steder langs stierne og gården er der historier

om de stenalderjægere og bønder, som har præget

landskabet ved Skarrehage.

SNS 2010

Det danske netværk af reservater

Danmark er et vigtigt knudepunkt Reservaterne spænder fra store interna-

trækvejene for millioner af svaner, gæs, tionalt vigtige vådområder som for eksem-

ænder og vadefugle.

pel Vadehavet, Ringkøbing Fjord og Det

For at yde vandfuglene beskyttelse imod sydfynske Øhav til små reservater med

jagt og anden forstyrrelse under deres lokal betydning.

ophold i Danmark er der etableret et net- Reservaterne giver mulighed for at flere

værk af natur- og vildtreservater. Reserva- fugle opholder sig i danske kystnære områterne

er fristeder, hvor fuglene har fred til at der og i længere tid. Samtidig kan alle

raste og søge føde. En række reservater naturinteresserede glæde sig over mulighe-

sikrer herudover fugle og sæler fred i yngderne for gode oplevelser i den danske

letiden.

natur.

Denne folder er udgivet af Skov- og Naturstyrelsen 2010

Produktion: PE offset A/S - Varde

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Skov- og Naturstyrelsen, Thy

Tlf. 97 97 70 88 • thy@sns.dk. • www.skovognatur.dk/thy

Akvareller: Jens Overgaard Christensen ( forside: krikænder hunner, bagside: krikand han)

Naturen toppen*

Naturen Toppen” dækker Vendsyssel og den

nordlige del af Hanherred. Området byder

nogle af Danmarks

mest spændende

landskaber og

havområder. De

vidtstrakte klitheder

og plantager i vest,

Skagens Odde med

bl.a. Råbjerg Mile

og Grenen i nord

og de store moser,

strandenge og fuglereservater

i øst. Hæftet samler udbuddet af ture

i området. Der er et rigt udvalg af arrangementer

at vælge mellem, lige fra ture ud i Råbjerg Miles

sand, ture ind i skovene, op og ned af kystskræn-

Naturoplevelser i Vendsyssel

– for hele familien...

38 M I L J Ø D A N M A R K N R . 3 J U N I 2 0 1 0

Skarrehage Vildtreservat

Naturen Naturen Naturen Naturen toppen toppen toppen toppen 2010 2010

Skov- og Naturstyrelsen

Vendsyssel

Miljøministeriet

Skov- og Naturstyrelsen

terne i Hanherred, eller helt ud at sejle det nye

„Blue Reef” ved Læsø Trindel midt i Kattegat.

SNS, Vendsyssel, 2010

Ud i naturen

Udinaturen.dk er et interaktivt kort, som samler

naturtilbud i hele Danmark.

Du gå opdagelse i kortet og fi nde nærmeste

bålplads, snorkelsted, mountainbikerute eller

sytten andre ting. Du kan også få et overblik over

arrangerede ture, opdage helt nye steder, eller

du kan indtaste din egen rute, tilføje billeder og

beskrive din bedste naturoplevelse.

Alt kan naturligvis rates, kommenteres og anbefales

til venner og familie.

Udinaturen.dk

SNS 2010

Miljøstyrelsen

www.mst.dk

Evaluering af vejstøjstrategien,

hovedrapport

Rapporten evaluerer den løbende indsats for støjbekæmpelse

siden

2003. Regeringen

offentliggjorde en

vejstøjstrategi i

2003. Det er del af

strategiens 10 centrale

initiativer, at

der skal gøres status

for støjbekæmpelsen

i Danmark

hvert femte år.

Som en del af evalueringen er også gennemført en

ny vurdering af sammenhængen mellem vejstøj og

sundhedskonsekvenser.

Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 1, 2010

Evaluering af vejstøjstrategien,

hovedrapport

Allan Jensen

Rambøll

Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2010

Ny national kortlægning af vejstøj

Rapporten giver et

nyt opdateret skøn

over antallet af

boliger i Danmark,

der er belastet med

vejstøj. Arbejdet

er udført parallelt

med evalueringen

af vejstøjstrategien

og indgår i dette

arbejde.

Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 2, 2010

Ny national kortlægning af vejstøj

Jacob Høj

Tetraplan A/S

Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2010

Årsrapport for regnskabsåret 2009

Årsrapporten giver en vurdering af Miljøstyrelsens

faglige resultater i 2009, hvor den samlede målopfyldelse

har været tilfredsstillende.

Også det økonomiske område er Miljøstyrelsen

kommet ud med et tilfredsstillende resultat med

et overskud 13,1 mio. kr. fordelt med 10,2 mio.

kr. i løn og resten i drift

MST, 2010

Impact assessment of introduction of

a general scope of the RoHS Directive –

selected aspects

In the proposal for the recast of the current RoHS

Directive the European Commission has introduced

two new annexes describing the scope of the

Directive. The fi rst annex describes broad product

categories and the second provides binding product

lists within each product category.

An alternative defi nition of scope could be a

general scope based on a defi nition of electric and

electronic equipment (EEE).

By introducing a general scope a number of

product groups would change status from being

outside the scope to being inside. Compared to

the binding list of the Commission’s proposal, 77

product groups have been identifi ed that might

change status. The products are mainly large

and small household appliances, electrical and

More magazines by this user
Similar magazines