Ejerforeningen GUBI. Referat af bestyrelsesmøde den 9. maj 2011 ...

gubi.ejerforening.dk

Ejerforeningen GUBI. Referat af bestyrelsesmøde den 9. maj 2011 ...

Ejerforeningen GUBI.

Referat af bestyrelsesmøde den 9. maj 2011 hos Anina.

Mødedeltagere: Anina, Strange, Knud og Benedikte (Repræsenterede Anne).

København, 2011.05.10

1. Konstituering.

Anne blev valgt som formand. Hun havde tilkendegivet, at hun var villig til valget.

Bestyrelsesmøder vil uændret blive afholdt ca. hver 6. uge. Knud påtager sig referentfunktionen.

Dagsordenen til møderne vil som hidtil være følgende: 1. godkendelse af

dagsorden, 2. godkendelse af referat fra sidste møde, 3. meddelelser og henvendelser, 4.

husorden og faste rutiner, 5. igangværende arbejder, 6. økonomi, 7. eventuelt og 8.

næste møde.

2. Der var ingen referat til godkendelse.

3. Meddelelser og henvendelser.

- opfølgning på altanprojektet: Strange kontakter LS Altaner vedrørende reparation af huller

i muren fra stilladser, fjernelse af tomt stativ til altanafskærmningsplader, reparation af

huller i græsplæne samt opsætning af metalstolpe i stedet for træstolpe under altanen på

Guldbergsgade 11, st. th.. Det blev samtidigt besluttet ikke at sænke belægningen på

solpladsen samme sted.

- regning på 270 kr for reparation af aflæsningsmåler på radiator i Guldbergsgade 11, 4. th.

betales af foreningen.

4. Husorden og faste rutiner.

- yngre personer fra foreningen er ofte set tage solbad på ejendommens tag, hvortil de

har haft adgang via loftslemmen. Strange kontakter mulige beboere for at tilkendegive, at

ophold der ikke er tilladt.

- der er placeret mange forskellige ejendele på fællesområder og opgange udenfor tildelte

lofts- og kælderrum. Knud udarbejder meddelelse til alle postkasser, om at dette ikke er

tilladt jf. vedtægterne, samt at alt skal være fjernet senest den 1. juni, hvorefter det ellers

bliver fjernet ved bestyrelsens foranstaltning. Yderligere skal lofts- og kælderrum være

tydeligt afmærket med navn og adresse.

5. Igangværende arbejder.

- Anina kontakter Henrik Seneca med henblik på tilbud om udarbejdelse af tilstandsrapport

for ejendommen. Der er i budgettet afsat 45.000 kr til formålet. Man var ikke tilfreds med

kvaliteten af drifts- og vedligeholdelsesrapporten (2006) fra Strunge Jensen A/S.

PS: bemærk at Strunge-rapporten er udarbejdet af en Henrik Seneca.

- Strange og Knud overtager Rottesagen fra Nana. Knud skal have overdraget alt materiale

fra Nana samt kontakter Rolf Ravnskov fra Kommunen med henblik på besigtigelse og

rådgivning. Der er indhentet tilbud på reparation af kloakledningen fra Aarsleff på 149.945

kr.. To kontaktede VVS-firmaer anbefaler den billigere løsning at opsætte mekaniske

rottedræbere. Anne undersøger, om ejendommens forsikring dækker rotteangreb.

- Strange har kontakt med en VVS-mand (Laurits Ingvordsen), som har megen erfaring

inden for alle VVS-aspekter. Han indhenter her tilbud og muligheder for slutblik på taget,

rensning af tagrender, fejlfinding vedr. koldt/varmt vand samt nævnte kloakrenovering.

6. Økonomi.


- Den økonomiske situation er meget anspændt og tilsiger tilbageholdenhed. Der er i

budgettet afsat 165.000 kr til løbende vedligeholdelse, som formentlig er for lavt til både

kloakrenovering og slutblik.

- Regning på 4000 kr. er modtaget fra Sondberg vedr. rensning af varmtvandskedel.

Firmaet er anmodet om at tilsende aftale vedr. denne tilsyneladende tilbagevendende

årlige rensning. Svaret er, at de ikke kan finde nogen aftale, men tilbyder en reduktion i

prisen på 1129 kr samt har slettet foreningen i deres aftalekartotek. Da kedlen var blevet

renset af andet firma, og Sondberg ikke kan bevise at have foretaget arbejdet, var der

enighed om ikke at betale fakturaen. Anne kontakter firmaet desangående.

7. Eventuelt.

- Anina foretager rundspørge vedr. behov for udarbejdelse af nye navneskilte til

dørtelefoner,

- Benedikte kontakter Nana vedr. genopsætning af brandalarmer,

- Altan opsættes på Birkegade 28, 3.th om ca. 1 måned,

- Der opsættes nyt tørrestativ 13 maj. Pris 4000 kr + moms.

8. Næste møde.

Mandag den 20. juni kl. 20.00 hos Knud, Birkegade 28, 3.tv.

Referent: kp.

More magazines by this user
Similar magazines