17.07.2013 Views

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 6. december 2006 kl ...

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 6. december 2006 kl ...

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 6. december 2006 kl ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Referat</strong> <strong>fra</strong> <strong>Provstiudvalgsmøde</strong>, <strong>onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>6.</strong> <strong>december</strong> <strong>2006</strong> <strong>kl</strong>. 12.00<br />

Fraværende med anmeldt forfald: Ingen.<br />

Dagsor<strong>den</strong>:<br />

1.<br />

2.<br />

i<br />

provstikontoret<br />

<strong>Referat</strong> <strong>fra</strong> sidste møde til godkendelse og underskrift.<br />

<strong>Referat</strong> godkendt og underskrevet.<br />

Efterretningssager og meddelelser:<br />

a. J. 698/13/06<br />

Benløse Menighedsråd: Lån til ombygning af Benløse Gl. Skole.<br />

./. Roskilde Stiftsøvrighed bevilger i vedlagte skrivelse af 14. november <strong>2006</strong> et 6-årigt lån i stiftsmidlerne<br />

på kr. 2.000.000 til ombygning af Benløse Gl. Skole. Lånet forrentes for ti<strong>den</strong> med 3%<br />

p.a., og første afdrag forfalder til betaling pr. 30. juni termin 2008.<br />

b. J. 840/1/06<br />

Benløse Menighedsråd: Forslag til lokalplan 197.<br />

Roskilde Stiftsøvrighed forespørger i skrivelse af 29. november <strong>2006</strong>, om forslag til lokalplan<br />

197 Boliger ved Holbækvej berører de kirkelige omgivelser.<br />

Vi svarer stiftet, at de ikke berøres<br />

c. J. 839/1/06<br />

Bringstrup Menighedsråd: Forslag til lokalplan 200.<br />

Roskilde Stiftsøvrighed forespørger i skrivelse af 29. november <strong>2006</strong>, om forslag til lokalplan<br />

200 Udvidelse af skole i Bringstrup berører de kirkelige omgivelser.<br />

Vi svarer stiftet, at de ikke berøres.<br />

1


d. J. 762/7/06<br />

Bromme Menighedsråd: Automatisk <strong>kl</strong>okkeringning i Bromme Kirke – konsulentudtalelse.<br />

./. Roskilde Stiftsøvrighed fremsender 14. november <strong>2006</strong> vedlagte udtalelse af 1. november <strong>2006</strong><br />

<strong>fra</strong> <strong>kl</strong>okkekonsulent Erik Kure vedrørende automatisk <strong>kl</strong>okkeringning i Bromme Kirke.<br />

e. J. 836/1/06<br />

Fjenneslev Menighedsråd: Alkohol- og rusmiddelpolitik.<br />

./. Fjenneslev Menighedsråd fremsender november <strong>2006</strong> vedlagte Alkohol- og rusmiddelpolitik.<br />

f. J. 14/22/06<br />

Nordrupøster Menighedsråd: Automatisk <strong>kl</strong>okkeringning – 5% puljen.<br />

Vi har til Nordrupøster Menighedsråd overført kr. 12<strong>6.</strong>565,19 til automatisk <strong>kl</strong>okkeringning iflg.<br />

fremsendte regninger.<br />

g. J. 554/5/06<br />

Slaglille Menighedsråd: Slaglille Kirke – køb af brugt orgel.<br />

./. Roskilde Stiftsøvrighed godkender i vedlagte skrivelse af 14. november <strong>2006</strong>, at Slaglille<br />

Menighedsråd anskaffer et brugt orgel til Slaglille Kirke i henhold til tilbud af 25. maj 2005 <strong>fra</strong><br />

orgelbyggerhuset Olav Haugland, selvom stiftsøvrighe<strong>den</strong> endnu ikke har haft mulighed for at<br />

høre en orgelkonsulent.<br />

Samtidig har stiftet frigivet kr. 101.044,41 <strong>fra</strong> arv til betaling af orgel - beløbet indeholde tillige<br />

en post vedrørende ændring af knæfald.<br />

h. J. 619/14/06<br />

Sneslev Menighedsråd: Arbejder på Sneslev Kirke – 5% puljen.<br />

Vi har 17. november <strong>2006</strong> overført kr. 14.784,05 <strong>fra</strong> 5% puljen til arbejder på Sneslev Kirke.<br />

Rest til udbetaling <strong>fra</strong> 5% puljen kr. 13<strong>6.</strong>294,12<br />

2


i. J. 837/1/06<br />

Teestrup Menighedsråd: Forslag til lokalplan 74.<br />

Roskilde Stiftsøvrighed forespørger i skrivelse af 22. november <strong>2006</strong>, om forslag til lokalplan 74<br />

for et nyt område til boligformål ved Teestrup Bygade berører de kirkelige omgivelser.<br />

Vi svarer stiftet, at de ikke berøres.<br />

j. J. 489/52/06<br />

Vetterslev – Høm Menighedsråd: Vetterslev Præstegård – udbetaling på lån.<br />

Vetterslev – Høm Menighedsråd anmoder Roskilde Stiftsøvrighed om, at der på lånet frigives kr.<br />

848.048,75 til betaling af fakt. på henholdsvis 823.048,75 og fakt. på kr. 25.000.<br />

Menighedsrådet meddeler, at der tidligere er frigivet kr. 1.218.590,60.<br />

k. J. 679/14/06<br />

Vetterslev – Høm Menighedsråd: Automatisk ringeanlæg i Vetterslev Kirke –<br />

erindringsskrivelse til <strong>kl</strong>okkekonsulenten.<br />

./. Roskilde Stiftsøvrighed fremsender 15. november <strong>2006</strong> vedlagte erindringsskrivelse til<br />

<strong>kl</strong>okkekonsulent Erik Kure om afholdelse af godkendelsesforretning vedrørende installering af<br />

automatisk ringeanlæg i Vetterslev Kirke.<br />

l. J. 727/7/06<br />

Vigersted Menighedsråd: Ansøgning om dækning af beløb ved etablering af køkken i<br />

Vigersted Præstegård.<br />

./. Vigersted Menighedsråd ansøger i vedlagte skrivelse af 13. november <strong>2006</strong> om dækning af elregn.<br />

på kr. 13.167,91 vedrørende etablering af køkken - beløbet søges dækket <strong>fra</strong> kapital efter<br />

salg af forpagterbolig.<br />

Vi fremsender sagen til stiftet med meddelelse om, at provstiet kan godkende, at beløbet<br />

kr. 13.167,91 dækkes af indestående kapital efter salg af forpagterbolig.<br />

m. J. 360/16/06<br />

Vigersted og Kværkeby Menighedsråd: Opslag organiststilling.<br />

./. Roskilde Stiftsøvrighed fremsender 14. november <strong>2006</strong>: Opslag af stillingen som organist ved<br />

Vigersted og Kværkeby Kirke, jf. vedlagte.<br />

3


n. Cirkulærer og meddelelser:<br />

3.<br />

J. 3/387/06<br />

Økonomisk Stiftsudvalg.<br />

Roskilde Stiftsøvrighed fremsender november <strong>2006</strong> referat vedrørende møde i Det økonomiske<br />

Stiftsudvalg i Roskilde Stift d. 11. september 200<strong>6.</strong><br />

Pkt. 2a – 2n taget til efterretning.<br />

Til forhandling:<br />

J. 698/14/06<br />

Benløse Menighedsråd: Den gamle Skole – <strong>kl</strong>oak – tag – vinduer.<br />

./. Benløse Menighedsråd fremsender mail af 21. november <strong>2006</strong>:<br />

”Ombygningen af Den gamle Skole skrider planmæssigt frem.<br />

Da det er et gammelt hus dukker der uforudsete ting frem. Kloa<strong>kl</strong>edningen er skrøbelig, og in<strong>den</strong><br />

for en overskuelig fremtid må der påregnes en ny <strong>kl</strong>oa<strong>kl</strong>edning. Der bliver lagt nyt <strong>kl</strong>oaksystem<br />

under bygningen og det bliver koblet på <strong>den</strong> skrøbelige <strong>kl</strong>oa<strong>kl</strong>edning.<br />

Under nedtagningen af skorstenen og lukningen af skorstenshullet konstaterede håndværkerne, at<br />

taget er i meget dårlig stand og må påregnes udskiftet in<strong>den</strong> for ganske få år. Skiferen er meget<br />

tynd, hullet og blød. Endvidere er <strong>den</strong> store østlige kvist råd<strong>den</strong>.<br />

Menighedsrådet overvejer derfor helt eller delvis at undlade renoveringen af <strong>den</strong> nordlige ende af<br />

1.salen i <strong>den</strong>ne omgang, og lade det vente til taget skal skiftes. Den besparelse, som derved opnås<br />

kunne så anvendes på udskiftning af 7 gamle vinduer i stueetagen. De to vinduer har i øvrigt kun<br />

et lag glas og ingen forsatsruder. Derved bliver underetagen helt færdig, og vi slipper for at<br />

udskifte de gamle vinduer om et par år.<br />

Det vil være mest hensigtsmæssigt at foretage udskiftningen af disse gamle vinduer nu, hvor vi<br />

alligevel foretager en gennemgribende ombygning.<br />

Såfremt der er mulighed for at finansiere vinduerne af provstiets rådighedsmidler, er menighedsrådet<br />

meget åben overfor det. Gert Petersen har oplyst, at vinduerne vil koste 54000 kr.<br />

eks. moms.<br />

Han har endvidere anslået tagets pris til ca. 600000 kr. eks. moms.”<br />

Beslutning:<br />

Provstiudvalget besluttede, at det kun er underetagen som renoveres.<br />

Endvidere skal det meddeles menighedsrådet, at de skal have sikkerhed for, at tagfla<strong>den</strong> er hel.<br />

4


4.<br />

J. 682/3/06<br />

Haraldsted – Allindemagle Menighedsråd: Kirkesangerregulativ – Jeanne Sørensen.<br />

./. Haraldsted – Allindemagle Menighedsråd fremsender 22. november <strong>2006</strong> vedlagte regulativ for<br />

kirkesanger Jeanne Sørensen - kirkesanger ved Haraldsted og Allindemagle Kirke.<br />

5.<br />

Beslutning:<br />

Godkendt, idet det bemærkes, at der ikke må streges i A. Fællesbestemmelser - skal i stedet<br />

opføres i B. Særlige bestemmelser.<br />

J. 250/13/06<br />

Haslev Menighedsråd: Kirkesangerregulativ – Henrik Karlshøj.<br />

./. Haslev Menighedsråd fremsender 24. november <strong>2006</strong> vedlagte regulativ for kirkesanger Henrik<br />

Karlshøj.<br />

<strong>6.</strong><br />

Beslutning:<br />

Godkendt.<br />

J. 250/14/06<br />

Haslev Menighedsråd: Kirkesangerregulativ – John Olsen.<br />

./. Haslev Menighedsråd fremsender 24. november <strong>2006</strong> vedlagte regulativ for kirkesanger John<br />

Olsen.<br />

7.<br />

Beslutning:<br />

Godkendt.<br />

J. 446/3/06<br />

Nordrupøster og Farendløse Menighedsråd: Kirkesangerregulativ – Jeanette Larsen.<br />

./. Nordrupøster og Farendløse Menighedsråd fremsender 18. november <strong>2006</strong> vedlagte regulativ for<br />

kirkesanger Jeanette Larsen - kirkesanger ved Nordrupøster og Farendløse Kirke.<br />

Beslutning: Godkendt.<br />

5


8.<br />

J. 269/21/06<br />

Vetterslev – Høm Menighedsråd: Vurdering af graverstillingerne ved Vetterslev og Høm<br />

Kirke.<br />

Vetterslev – Høm Menighedsråd fremsender 29. november <strong>2006</strong> sagen om vurdering af<br />

graverstillinger til Provstiudvalgets behandling ifølge aftale med Roskilde Stiftsøvrighed.<br />

./. Til sagen vedlægges menighedsrådets skrivelser:<br />

9.<br />

Vurdering af graverstillingerne ved henholdsvis Vetterslev og Høm Kirke af 29. november 200<strong>6.</strong><br />

Cirkulære om beregning af beskæftigelsesgrad for gravere (beregning af graverstillingerne ved<br />

henholdsvis Vetterslev og Høm Kirke af 29. november 200<strong>6.</strong><br />

Den omtalte skrivelse til Roskilde Stiftsøvrighed af 29. september 200<strong>6.</strong><br />

Det kan oplyses, at vurdering af stillingerne har været på <strong>Provstiudvalgsmøde</strong>t d. 29. august <strong>2006</strong><br />

som efterretningssag. (menighedsrådets skrivelse af 21. august <strong>2006</strong> vedlagt dagsor<strong>den</strong>en).<br />

Beslutning:<br />

Provstiudvalget godkendte menighedsrådets skrivelse af 29. november <strong>2006</strong>: Vurdering af<br />

graverstillingerne ved henholdsvis Vetterslev og Høm Kirke.<br />

Sagen fremsendes til Roskilde Stiftsøvrighed.<br />

J. 838/1/06<br />

Ørslev Menighedsråd: Brug af kassebeholdning.<br />

./. Ørslev Menighedsråd anmoder i vedlagte skrivelse af 29. november <strong>2006</strong> om tilladelse til at<br />

bruge ca. 18.000 af kassebeholdningen til lamper i våbenhus samt kistevogn.<br />

Beslutning:<br />

Godkendt.<br />

6


10.<br />

Diverse sager til afgørelse:<br />

a. J. 834/3/06<br />

Bjernede Menighedsråd: Teleslynge og højttaler til Bjernede Kirke – 5% puljen?<br />

./. Bjernede Menighedsråd meddeler i vedlagte mail af 5. <strong>december</strong> <strong>2006</strong>, at de vil indhente 2 tilbud<br />

på nævnte arbejde, og spørger samtidig om Provstiudvalgets fremsendte skrivelse <strong>fra</strong> mødet d.<br />

15. november <strong>2006</strong> må opfattes som et tilsagn om, at man under alle omstændigheder er villig til<br />

at støtte sagen økonomisk.<br />

Beslutning:<br />

Provstiudvalget er indstillet på at afholde udgifterne af 5% puljen – afventer tilbud på<br />

arbejderne.<br />

b. J. 841/1/06<br />

Bjernede Menighedsråd: Lønudgifter – 5% puljen.<br />

./. Med henvisning til om<strong>kl</strong>assificering af graverstillingen anmoder Bjernede Menighedsråd i<br />

vedlagte skrivelse af 5. <strong>december</strong> <strong>2006</strong> (se pkt. ovenstående) om kr. 25.000 <strong>fra</strong> Provstiudvalgets<br />

5% puljen.<br />

Kassereren har <strong>den</strong> 1. november <strong>2006</strong> ved indsendelse af budget 2007 fremsendt saldobalance pr.<br />

31. oktober <strong>2006</strong> og vurderet, at på grund af ekstraordinære lønudgifter må de samlede lønninger<br />

forventes at overstige budgettet med ca. kr. 25.000. Dette skyldes om<strong>kl</strong>assificering af graverstillingen<br />

med efterbetaling <strong>fra</strong> 1. april 2004 samt honorering af kontaktperson <strong>fra</strong> 1. <strong>december</strong><br />

2004.<br />

Beslutning:<br />

Provstiudvalget besluttede, at de ca. 25.000 kan afholdes af kassebeholdningen. Hvis<br />

menighedsrådet får problemer ved afslutningen af året, kan menighedsrådet ansøge på ny.<br />

J. 751/7/06<br />

c. Jystrup og Valsølille Menighedsråd: Renovering af Jystrup Præstegård – licitation.<br />

./. Jystrup og Valsølille Menighedsråd fremsender 5. <strong>december</strong> <strong>2006</strong> budget efter licitation ly<strong>den</strong>de<br />

på i alt kr. 1.84<strong>6.</strong>750.<br />

7


10c. fortsat<br />

11.<br />

12.<br />

Det tidligere skitsemæssige overslag <strong>fra</strong> marts <strong>2006</strong> var på kr. 1.460.000 - og godkendt af<br />

Provstiudvalget i møde d. 9. maj 200<strong>6.</strong> En overskridelse på i alt kr. 38<strong>6.</strong>750.<br />

Beslutning:<br />

Provstiudvalget godkendte projektet herunder, at der kan optages et lån i Roskilde Stiftsmidler<br />

Menighedsrådet har på budget2007 kr. 750.000 til renoveringen.<br />

Sagen fremsendes til Roskilde Stiftsøvrighed.<br />

Kirkekasser og præstegårdskasser - budget 2007 - legalitetskontrol.<br />

Gennemgang/legalitetskontrol for budgetter for 2007.<br />

Beslutning:<br />

Provstiudvalget har foretaget legalitetskontrol.<br />

De indkomne budgetter sendes tilbage godkendt og underskrevet af Provstiudvalgets formand.<br />

5% puljen samt Revisionsprotokollat af <strong>den</strong> 28.11.0<strong>6.</strong><br />

5% - til drøftelse.<br />

./. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Mortensen & Beierholm fremsender 29. november <strong>2006</strong><br />

vedlagte Revisionsprotokollat af <strong>den</strong> 28.11.0<strong>6.</strong> (udleveret på mødet.<br />

Beslutning:<br />

Taget til efterretning.<br />

8


13.<br />

14.<br />

Mødedatoer 2007:<br />

Mødedatoer for det kommende halvår herunder dato for det konstituerende <strong>Provstiudvalgsmøde</strong>.<br />

Husk kalender.<br />

Beslutning:<br />

Det konstituerende møde <strong>onsdag</strong> 3. januar 2007 <strong>kl</strong>. 15 – 17<br />

<strong>Provstiudvalgsmøde</strong>r:<br />

Onsdag <strong>den</strong> 31. januar 2007 <strong>kl</strong>. 15-17<br />

Onsdag <strong>den</strong> 28. februar 2007 <strong>kl</strong>. 15-17<br />

Onsdag <strong>den</strong> 28. marts 2007 <strong>kl</strong>. 15-17<br />

Onsdag <strong>den</strong> 2. maj 2007 <strong>kl</strong>. 15-17<br />

Onsdag <strong>den</strong> 23. maj 2007 <strong>kl</strong>. 15-17<br />

Eventuelt.<br />

Der er afholdes kursus for menighedsrådsmedlemmer i IT-skrivebordet d. 27. marts 2007 på<br />

EUC Ringsted.<br />

Vi meddeler menighedsrådet det i julebrevet. Invitation udsendes i januar.<br />

Således oplæst og vedtaget<br />

Underskrifter:<br />

Peter Fischer-Møller …………………………………………………………………………….<br />

Jørgen Henriksen ………………………………………………………………………………..<br />

Poul O. Nielsen ………………………………………………………………………………….<br />

Gunnar Kjærgård ………………………………………………………………………………...<br />

Dorte Nørgaard …………………………………………………………………………………..<br />

Mødet afsluttet <strong>kl</strong>. 1<strong>6.</strong>00<br />

9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!