Spildevandsplan 2009-2015 - Thisted vand

thistedvand.dk

Spildevandsplan 2009-2015 - Thisted vand

Renseanlæg

Målsætningen er opfyldt, hvis:

o Det rensede spildevand fra de offentlige

renseanlæg skal som minimum overholde

gældende kravværdier.

Kloakeringsprincip

Målsætningen er opfyldt, hvis:

Thisted Kommune - Spildevandsplan 2009-2015

o Procentdelen af fællessystem, hvor

regn- og spildevand afledes i samme

ledningsanlæg, i kommunen falder i perioden

2009 til 2015.

Udledninger fra afløbssystemet

Målsætningen er opfyldt, hvis:

o Udledningen fra regnvandsudløb, bassiner

og overløbsbygværker ikke er en

hindring for opnåelse af recipientmålsætningen.

13

Spildevandshåndtering i det åbne land

Målsætningen er opfyldt, hvis:

o Spildevandsrensningen på enkeltejendomme

beliggende i de af amtet udpegede

oplande inden udgangen af 2012

forbedres i henhold til renseklasserne

angivet i Regionplan 2005.

o ikke udgør en risiko for drikkevandsindvindinger

eller grundvandsressourcen.

Pumpestation ved Vigsø.

More magazines by this user
Similar magazines