Spildevandsplan 2009-2015 - Thisted vand

thistedvand.dk

Spildevandsplan 2009-2015 - Thisted vand

11 BYGVÆRKER

Bygværker omfatter pumpestationer, bassinanlæg

og overløbsbygværker.

11.1 PUMPESTATIONER

Status

Der er samlet ca. 250 pumpestationer i

kommunen - heraf 170 større pumpestationer

og 80 mindre pumpestationer (typisk til

indpumpning af spildevand fra mindre kloakoplande

eller ved kloakerede ejendomme i

det åbne land).

Thisted Kommune - Spildevandsplan 2009-2015

Pumper ved pumpestation i Vigsø.

Plan

I starten af planperioden skal der udarbejdes

en samlet plan for inspektion og renovering

af pumpestationerne.

Inspektions- og renoveringsplan for pumpestationer

o Tidsplan for inspektion af pumpestationer.

o Kriterier for renovering af pumpestationer.

o Standard for vurdering af pumpestation.

o Krav til nyt maskinelt udstyr.

o Generelle krav til opbygning af pumpestationer

(såvel nye som renoverede)

o Kortlægning af pumpestationer med nødoverløb

sker i 2009/2010

36

I forbindelse med etablering af transportanlæggene

Frøstrup-Skårup, Vang-Jannerup

og Sønderhå-Snedsted påregnes etableret

en række større pumpestationer.

Ved kloakeringen af ejendomme i det åbne

land samt ved nykloakeringer vil der ligeledes

i et vist omfang være behov for etablering

af mindre pumpestationer.

Det samlede omfang af ovenstående er

endnu ikke kendt.

11.2 OVERLØBSBYGVÆRKER

Overløbsbygværker har til formål at aflaste

vand til nærmeste recipient, hvis kloaksystemet

under regn er ved at blive overbelastet.

Overløbsbygværker er placeret i fælleskloakerede

oplande.

Kloaksystem

(fællessystem - både

regn- og spildevand)

Skumskærm

Eksempel på overløbsbygværk (snit).

Funktion: Et overløbsbygværk regulerer vandmængden

i kloaksystemet under regn bl.a. for at undgå oversvømmelser.

Når kloaksystemet er fyldt (typisk ved større regnhændelser)

løber den overskydende vandmængde således

gennem risten og ud i recipienten.

Plan

I planperioden vil Thisted Kommune sætte

fokus på overløbsbygværkerne med henblik

på at reducere udledningen fra disse til recipienterne

(vandløb, søer etc.).

Plan for overløbsbygværker

Vandret rist

Overløb

til recipient

o Fastlægge renoveringsbehov ved de enkelte

overløbsbygværker.

o Fastlægge ved hvilke overløb, der skal

opsættes måleudstyr til måling af antal aflastninger

og varighed.

o Fastlægge ved hvilke overløb, der skal

etableres bassinanlæg for at reducere udledningen

(se afsnit om bassinanlæg).

More magazines by this user
Similar magazines