Spildevandsplan 2009-2015 - Thisted vand

thistedvand.dk

Spildevandsplan 2009-2015 - Thisted vand

16 MILJØVURDERING

På baggrund af lov nr. 1398 af 22. oktober

2007 ”Bekendtgørelse om miljøvurdering af

planer og programmer” har Thisted Kommune

udarbejdet en vurdering af spildevandsplanens

miljøeffekt.

Vurderingen er lavet som et led i udarbejdelsen

af spildevandsplanen og har til formål at

beskrive planens effekt i forhold til et 0alternativ

indenfor en række miljøparametre.

Bekendtgørelse nr. 1398 af 22/10-2007

§ 3 Når en myndighed i medfør af lovgivningen

tilvejebringer følgende planer og programmer

eller foretager ændringer deri, skal

der udarbejdes en miljøvurdering:

1) Planer og programmer, som tilvejebringes

inden for landbrug, skovbrug, fiskeri, energi,

industri, transport, affaldshåndtering, vandforvaltning,

telekommunikation, turisme, fysisk

planlægning og arealanvendelse, og

som fastlægger rammerne for fremtidige

anlægstilladelser til projekter, der er omfattet

af bilag 3 og 4.

2) Andre planer og programmer, som kan

påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde

væsentligt.

3) Andre planer og programmer, som i øvrigt

fastlægger rammerne for fremtidige

anlægstilladelser til projekter, som

myndigheden vurderer kan få væsentlig

indvirkning på miljøet.

Nærværende afsnit er resultatet af den udførte

vurdering.

Scenarier

I henhold til lovgivningen skal spildevandsplanens

tiltag minimum vurderes i forhold til

et 0-alternativ.

Hvad er et 0-alternativ

Scenarie, hvor spildevandsplanens tiltag

ikke gennemføres.

Dette er ikke nødvendigvis det samme som

bibeholdelse af status quo, men betyder en

fremskrivning af den udvikling, som må

forventes uden den foreslåede plan.

I det følgende er angivet spildevandsplanens

væsentligste tiltag og 0-alternativets tiltag.

Thisted Kommune - Spildevandsplan 2009-2015

58

Thisted Kommunes Spildevandsplan

o Nedlæggelse af Frøstrup Renseanlæg.

o Vedligeholdelse af øvrige renseanlæg.

o Etablering af diverse transportanlæg.

o Etablering af nye kloakoplande i byområder

(grundet befolkningstilvækst og i

henhold til kommuneplanen).

o Kloakfornyelse i kloakoplande så kvalitet

og forsyningssikkerhed også i fremtiden

er i fokus (jf. spildevandskomiteens skrift

27: Funktionspraksis for afløbssystemer

under regn).

o Etablering af bassinanlæg ved udvalgte

udløb.

o Kloakering af 800 ejendomme i det åbne

land.

o Påbud til ca. 600 ejendomme (vurdering)

om forbedret lokal rensning.

0-alternativ

o Eksisterende renseanlæg bibeholdes og

vedligeholdes.

o Etablering af nye kloakoplande i byområder

(grundet forventet befolkningstilvækst

og i henhold til kommuneplanen).

o Kloakfornyelse ved nedbrud af ledninger.

o Etablering af bassinanlæg ved enkelte

udløb.

o Ikke kloakering af ejendomme i det åbne

land.

o Påbud til ca. 1.300 ejendomme

(vurdering) om forbedret lokal rensning

(Regionplanens krav om forbedret

rensning i det åbne land skal efterleves).

More magazines by this user
Similar magazines