Spildevandsplan 2009-2015 - Thisted vand

thistedvand.dk

Spildevandsplan 2009-2015 - Thisted vand

I nedenstående er angivet resultatet af miljøvurderingen.

Samlet vurderes spildevandsplanens tiltag

Thisted Kommune - Spildevandsplan 2009-2015

60

at være bedre end 0-alternativet, hvilket bl.a.

illustreres ved, at spildevandsplanens tiltag

som udgangspunkt alle er miljøforbedrende.

Miljøparametre 0-alternativ Spildevandsplan Bemærkninger

Natur og landskab

Recipientkvalitet

(Vandrammedirektiv og regionplan

målsætninger)

+ ++ Via tiltag i det åbne land, centralisering

af renseanlæg og tiltag ved udløb reduceres

udledningen til vandområderne.

Målsætningerne for recipienterne forventes

forbedret.

Landskab generelt 0 0 Etablering af nye kloakoplande sker i

henhold til kommuneplanen og miljøvurderes

i denne.

Beskyttede og fredede områder

(Naturbeskyttelsesloven)

Internationale naturbeskyttelsesområder

(Natura 2000)

Jord

Jordbundsforhold 0 0

0 0 Transportanlæg placeres så vidt muligt

udenfor beskyttede og fredede områder.

0 + Spildevandsplanen indvirker positivt på

internationalt beskyttede vandområder

grundet bedre rensning ved kloakudløb

samt tiltag i det åbne land.

Jordforurening 0 + Kloakfornyelsen vil reducere eventuel

udsivning fra kloaksystemet til jorden.

Vandforsyning

Grundvandsinteresser

(Regionplan målsætninger)

Luft

- + 0-alternativet vil give flere nedsivningsanlæg.

Spildevandsplanen vil reducere

antallet af nedsivningsanlæg (grundet

kloakering). Kloakfornyelsen vil reducere

eventuel udsivning fra kloaksystemet.

Lugt 0 + Bedre spildevandsrensning forventes at

indvirke positivt på lugtforhold.

Emmisioner 0 0

Klima

Energiforbrug 0 - / + Mere transport af spildevand giver øget

el-forbrug. Dette opvejes af optimeret

rensning på større renseanlæg samt

reduktion i indsivning.

Sundhed

Støj 0 0

Badevandskvalitet 0 0

Service

Forsyningssikkerhed - ++ Centralisering af renseanlæggene og

øget overvågning giver øget forsyningssikkerhed.

Kloakfornyelse giver

bedre og mere driftssikre kloaksystemer

og færre opstuvninger under regn.

Resultat fra miljøvurderingen. (++: meget positiv effekt, +: positiv effekt, 0: neutral og -: negativ effekt).

More magazines by this user
Similar magazines