Mødestedet - Servicestyrelsen

servicestyrelsen.dk

Mødestedet - Servicestyrelsen

Mødestedet

-et aktivitetssted i lokalområdet


Copyright: VFC Socialt Udsatte og Partnerskabet 2006

Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse

Mette Lykke Lauridsen:

Mødestedet – et aktivitetssted i lokalområdet

Redaktion: Ole Thomsen

ISBN-10: 87-91509-41-6

ISBN-13: 978-87-91509-41-4

1. udgave, 1. oplag

Trykt i 300 eksemplarer

Layout: Aakjærs a/s, Vejle

Tryk: Prinfo Vejle a/s

Yderligere oplysninger om indholdet af projektet kan fås ved

henvendelse til Partnerskabets sekretariat, tlf. 32 55 36 35

eller på www.sundby-moedested.dk

Pris: Gratis

Publikationen kan bestilles på www.vfcudsatte.dk eller ved

henvendelse på tlf. 33 17 09 00.

Det er også muligt at downloade publikationen i pdf-format

på www.vfcudsatte.dk

Byudvikling i Partnerskaber

Sekretariatet

Solvang Centret

Remisevej 15

2300 Kbh. S

Tlf. 32 55 36 35

www.partnerskabet.dk

Byudvikling i Partnerskaber er et forpligtende samarbejde mellem de

syv forvaltninger i Københavns Kommune, Boligorganisationerne FB og

KSB og Fællesadministrationen 3B, lokale beboere, Amager Erhvervsråd,

de lokale skoler, Liv i Sundby samt lokalområdets netværks- og

foreningsliv. Formålet er at løfte et område som i daglig tale har fået

betegnelsen Urbanplanen.

VFC Socialt Udsatte

Suhmsgade 3

1125 København K

Tlf. 33 17 09 00

Fax. 33 17 09 01

kbh@vfcudsatte.dk

CVR/SE: 2718 10 07

VFC Socialt Udsatte er en selvejende institution under Socialministeriet.

Centrets formål er at indsamle, udvikle og formidle viden og praksiserfaring

om socialt udsatte grupper. Centret skal desuden bidrage til

udvikling af det sociale arbejdes metoder og medvirke til udvikling af

handlingsperspektiver og konkrete løsningsforslag.

Vi udfører undersøgelser, evalueringer, analyser og kortlægninger.

Desuden tilbydes konsulentbistand i forbindelse med bl.a. metode-

udvikling og udviklingsopgaver, faglig vejledning og undervisning.

Vi løser opgaver i hele det offentlige system, særligt for statslige,

amtslige og kommunale myndigheder, samt for private og frivillige

organisationer. Vi arbejder både med rekvirerede opgaver og efter

aftale med Socialministeriet.

Læs mere på www.vfcudsatte.dk


Mødestedet

– et aktivitetssted i lokalområdet


Indhold

1. Indledning ...................................................................... 10

Baggrund.............................................................................................10

Formål.og.målgruppe.........................................................................10

Succeskriterier....................................................................................11

Værdier...............................................................................................11

Forankring.og.ressourcer....................................................................12

Evalueringen.......................................................................................12

2. Analyse med udgangspunkt i succeskriterierne .......... 14

Deltagelse.og.tilknytning....................................................................14

Brugerstyring.og.involvering..............................................................19

Netværksdannelse.og.inklusion.........................................................22

Hjemmevejledning.i.netværk.............................................................26

3. Konklusion ...................................................................... 30

4. Perspektivering .............................................................. 32

Det.inklusionsorienterede.arbejde.....................................................32

Ildsjælene.og.fremtiden......................................................................34


Indtryk og udtryk. Mennesker og aktiviteter i Mødestedet.


Denne.rapport.er.en.evaluering.af.Mødestedet..

Mødestedet.er.beliggende.i.boligområdet.Sundby.

Syd,.som.er.en.del.af.Urbanplanen.som.er.en.del.

af.Sundby.Syd.på.Amager.i.København..Møde-

stedet.er.et.værested.fortrinsvis.rettet.mod.men-

nesker.med.et.psykosocialt.handicap.og.benyttes.

primært.af.beboere.fra.Remisevængerne.og.Dyve-

kevænget,.men.også.af.brugere.udefra..Mødeste-

dets.daglige.drift.bliver.finansieret.af.parterne.i.

Byudvikling.i.Partnerskaber,.som.er.et.byudvik-

lingsprojekt.baseret.på.et.samarbejde.mellem.den.

nye.Ørestad,.boligorganisationerne.KSB.og.FB,.

boligafdelingerne.(Remisevænget,.Dyvekevænget.

og.Hørgården),.beboernetværk,.institutioner,.det.

lokale.erhvervsliv.og.Københavns.Kommunes.

forvaltninger..

Byudvikling.i.Partnerskaber.har.ønsket.en.

evaluering.af.Mødestedet,.dels.for.at.opsamle.

erfaringer.i.arbejdet.med.mennesker.med.et.psy-

kosocialt.handicap,.dels.for.at.sikre.den.frem-

tidige.forankring.af.Mødestedet,.når.byudvik-

lingsprojektet.slutter..Evalueringen.er.finansieret.

af.Byudvikling.i.Partnerskabet.og.tilrettelagt.af.

projektleder.Mikkel.Pedersen.fra.Byudvikling.i.

Partnerskabers.sekretariat.i.samarbejde.med.den.

daglige.leder.for.Mødestedet,.Jørgen.Gundlach.

Evalueringen.er.gennemført.af.Videns-.og.For-

midlingscenter.for.Socialt.Udsatte.i.perioden.

december.2005.til.februar.2006..Evalueringen.

er.gennemført.for.VFC.Socialt.Udsatte.af.cand.

scient.soc..Mette.Lykke.Lauridsen.i.samarbejde.

med.konsulent.Martine.Grassov.og.seniorkon-

sulent.Ole.Thomsen..Der.har.løbende.i.forløbet.

været.dialog.mellem.Mødestedet,.Partnerskabet.

og.VFC.Socialt.Udsatte,.men.det.er.alene.VFC.

Socialt.Udsatte,.der.har.gennemført.evalueringen.

og.står.for.konklusion.og.perspektivering...

VFC.Socialt.Udsatte.har.dækket.layout-.og.tryk-

omkostningerne..Dette.er.muliggjort.via.projekt.

’Inklusion.i.lokalsamfundet.af.beboere.med.psy-

kiske.lidelser’,.der.gennemføres.af.VFC.Socialt.

Udsatte.som.en.del.af.Socialministeriets.meto-

deudviklingsprogram.i.perioden.2003-2006..Pro-

jektet.har.til.formål.at.udvikle.metoder.i.socialt.

arbejde.og.formidle.viden.om.disse.metoder.for.

at.øge.kvaliteten.af.samspillet.mellem.borgeren.

og.det.sociale.system..VFC.Socialt.Udsatte.sam-

arbejder.i.forvejen.med.boligområdet.Urbanpla-

nen.omkring.metodeudvikling.for.målgruppen,.

så.der.har.været.god.synergi.i.at.lade.VFC.Socialt.

Udsatte,.med.deres.særlige.viden.om.arbejdet,.

stå.for.evalueringen..

Tak.til.brugerne,.de.ansatte.og.de.frivillige,.der.

beredvilligt.har.medvirket.i.de.interviews.og.er-

faringsopsamlinger,.der.indgår.i.rapporten.

Byudvikling i Partnerskaber, februar 2006

Forord


10

1. Indledning

Baggrund

Mødestedet.blev.startet.i.september.2001.som.en.

del.af.det.boligsociale.projekt.’Nye.veje.i.den.by-.

og.boligsociale.indsats’..Den.boligsociale.indsats.

bestod.af.seks.projekter,.som.udviklede.nye.metoder.i.arbejdet.med.dårligt.stillede.mennesker.

i.seks.udvalgte.boligområder..Projekterne.blev.

igangsat.som.et.samarbejde.i.seks.lokale.partnerskaber,.der.indgik.en.kontrakt.med.Socialministeriet.om.et.treårigt.udviklingsforløb..Som.det.

ene.af.seks.projekter.blev.Socialt.Partnerskab,.

Sundbyvester.(kaldet.SoPaSu).dannet.i.2000. 1 .I.

september.2001.besluttede.SoPaSu.at.etablere.en.

lille.café.–.et.mødested.for.brugere.med.bopæl.i.

Sundbyvester..Formålet.med.dette.cafétilbud.var.

fra.starten.det.beskedne:.at.tilbyde.denne.gruppe.

af.stille.eksistenser.et.uforpligtende.tilbud.om.

hygge,.kaffe,.en.ostemad.og.måske.et.spil.billard..

Siden.2003.har.Mødestedet.været.forankret.i.

Byudvikling.i.Partnerskaber,.som.er.en.kvarterløftslignende.indsats.for.at.løfte.hele.Partnerskabsområdet,.i.daglig.tale.Urbanplanen..Efter.

2003.udvikledes.de.nuværende.målsætninger.for.

arbejdet.i.samarbejde.med.Partnerskabet..

Mødestedet.er.fysisk.placeret.i.en.kælder.under.

Socialcenter.Amager,.Sundby.Syd,.Remisevej.19..

Lokalerne.består.af.et.billardrum,.et.køkken.samt.

et.opholdsrum.med.bl.a..sofaer,.musikscene,.musikanlæg,.fjernsyn.og.bordtennisbord..Mødeste-

det.har.åbent.mandag.kl..16-20,.tirsdag,.onsdag.

og.torsdag.kl..12-19,.fredag.kl..11-14.og.søndag.

kl..11-16.

Formål og målgruppe

Mødestedets.overordnede.formål.er.at.bryde.

isolationen.for.personer.i.lokalområdet.uden.for.

samfundets.hovedstrøm..

Målgruppen.for.Mødestedet.blev.fra.starten.

defineret.som.borgere,.der.havde.et.psykosocialt.

handicap.–.som.ikke.havde.nogen.tilknytning.til.

arbejdsmarkedet.og.havde.få.uformelle.sociale.

kontakter..Det.var.en.gruppe.af.borgere,.der.havde.

store.problemer.med.at.færdes.i.lokalområdet..De.

tilbragte.derfor.en.stor.del.af.dagtimerne.i.deres.

eget.hjem.(eventuelt.foran.fjernsynet).og.udtrykte.

et.ønske.om.adspredelse.og.større.kompetence.i.

hverdagen..Det.var.desuden.hensigten,.at.Mødestedet.skulle.henvende.sig.til.borgere,.der.kun.i.ringe.udstrækning.blev.serviceret.af.andre.traditionelle.tilbud.som.f.eks..Distriktspsykiatrisk.

Center.eller.andre.væresteder. 2 .

Fra.medarbejdere.i.Voksenteam/Lokalcenter.

Sundby.Syd.blev.der.identificeret.en.gruppe.af.

borgere,.som.enten.havde.hjemmehjælp.eller.

støtte-kontaktperson/hjemmevejledning,.men.

som.i.øvrigt.havde.meget.få.sociale.kontakter..

Der.blev.udpeget.en.tovholder.for.Mødestedet,.

der.havde.til.arbejdsopgave.at.søge.kontakt.til.de.

1 Lokalt partnerskab bestående af det almene boligadministrationsselskab Fællesadministrationen 3B, Lokalcentrene Sundby Syd og

Amagerbro, den frivillige sociale organisation SR-Bistand samt vidensvirksomheden Konsulentkompagniet.

2 Målgruppen bliver i evalueringen beskrevet som ’Mødestedets brugere’.


orgere,.som.havde.ingen.eller.meget.lidt.kontakt.

til.”systemet”.og.levede.alene.i.egen.bolig.eller.

på.gaden..

Succeskriterier

Fra.2003.har.det.været.tanken.at.bruge.Mødestedet.til.at.udvikle.og.afprøve.forskellige.metoder.og.tilgange.til.arbejdet.med.psykisk.syge..Følgende.succeskriterier.har.været.bærende.for.arbejdet.

på.Mødestedet.i.Partnerskabsperioden:

•..at.Mødestedet.tiltrækker.et.stabilt.antal.brugere,.der.står.i.forhold.til.stedets.størrelse

•..at.Mødestedet.fungerer.med.udstrakt.grad.af.

brugerstyring.og.involvering.med.udgangspunkt.i.en.empowerment.orienteret.tilgang.

•..at.Mødestedet.arbejder.med.netværksbaseret.

hjemmevejledning.som.alternativ.til.den.traditionelle.indsats.omkring.egen.bolig

•..at.Mødestedet.bidrager.til.brugernes.inklusion.

i.fællesskaber/netværk.i.lokalområdet,.herunder.at.frivillige.’normale’.borgere.indgår.i.

drift.og.aktiviteter..Mødestedet.skal.bidrage.til.

netværksdannelse.for.brugergruppen,.internt.

mellem.brugerne.og.eksternt.i.forhold.til.andre.

grupper.i.lokalområdet

Værdier

Succeskriterierne.skal.ses.i.sammenhæng.med.de.

værdier,.Mødestedet.er.forankret.i..Først.og.fremmest.bygger.stedet.på.en.empowerment.orienteret.tilgang.og.er.derved.baseret.på,.at.brugerne.

gennem.inddragelse.skal.opnå.magt.over.forhold,.

der.relaterer.sig.til.deres.eget.liv...Mødestedet.

arbejder.med.at.bryde.isolationen.for.brugerne.

blandt.andet.ud.fra.et.princip.om.inklusion,.hvor.

målet.er.deltagelse.og.en.berigelse.af.personers.

sociale.miljø..Mødestedet.arbejder.således.med.

at.fremme.brugernes.inklusion.i.det.lokale.boligområde,.ved.at.stedet.deltager.i.områdets.aktiviteter.og.iværksætter.initiativer,.som.skal.medvirke.til.at.fremme.den.gensidige.inklusion.mellem.stedets.brugere.og.”normalbefolkningen”.i.området..Gennem.en.forståelse.af.begreberne.empowerment.og.inklusion.arbejdes.der.på.Mødestedet.med.at.inddrage.brugerne.samt.styrke.deres.

netværk.og.herigennem.fremme.deres.position.

som.selvstændige,.selvbestemmende.individer..

Ud.fra.disse.principper.er.Mødestedet.inspireret.

af.en.recovery.tilgang..Dette.indebærer.en.tro.

på,.at.mennesker.med.psykiatrisk.diagnose.kan.

komme.sig.helt.eller.delvist..Mødestedet.arbejder.

således.gennem.principperne.om.empowerment.

og.social.inklusion.ud.fra.en.overbevisning.om,.

at.brugerne.på.sigt.kan.hjælpes.til.en.tilbagevenden.til.et.deltagende.og.tilfredsstillende.liv.

3 .

3 Begreberne kan findes nærmere beskrevet f.eks. følgende steder, Recovery: www.socialpsykiatri.dk, Empowerment: Andersen m.fl. 2000

- Empowerment på dansk. Inklusion: www.inklusionscentret.dk eller Catharina Juul Kristensen 1997: Gensidig integration – ansatser til en

teoretisk tilgang til differentieret social integration.

11


12

Forankring og ressourcer

Mødestedet.er.organisatorisk.og.personalemæs-

sigt.forankret.i.Lokalcenter.Sundby.Syd.og.er.

fysisk.placeret.i.kælderlokaler.under.lokalcen-

tret..Det.er.lokalcentret,.der.finansierer.husleje,.

lys.og.gas..Mødestedets.drift.varetages.af.stedets.

daglige.leder..Halvdelen.af.hans.arbejdstid.er.

knyttet.til.Mødestedet..I.den.arbejdstid,.han.ikke.

er.på.Mødestedet,.fungerer.han.som.hjemmevej-

leder..Partnerskabet.bidrager.med.aktivitetsmid-

ler.samt.løntilskud,.der.dækker.syv.timer.pr..uge..

En.væsentlig.del.af.stedets.aktiviteter.varetages.

af.frivillig.arbejdskraft...

Evalueringen

Formålet.med.evalueringen.er.at.klarlægge,.hvor-

ledes.den.daglige.drift.af.Mødestedet.opfylder.de.

opstillede.succeskriterier..Ud.fra.kvalitative.in-

terviews.med.først.og.fremmest.brugere.af.Møde-

stedet,.men.også.andre.relevante.interessenter.er.

formålet.med.evalueringen.at.vurdere.dette.arbej-

de.primært.på.baggrund.af.brugernes.tilfredshed..

Selve.evalueringsrapporten.er.bygget.op.omkring.

succeskriterierne,.hvorved.de.enkelte.dele.bi-

drager.til.den.samlede.konklusion..Der.vil.blive.

inddraget.enkelte.cases.som.illustration,.disse.er.

fortalt.af.daglig.leder.Jørgen.Gundlach..Rappor-

ten.er.struktureret.ud.fra.følgende.kapitler:

•..Deltagelse.og.tilknytning.

•..Brugerstyring.og.involvering

•..Netværksdannelse.og.inklusion.

•..Vejledning.i.netværk

Evalueringen.er.baseret.på.en.række.interviews.

med.interessenter,.som.repræsenterer.forskellige.

perspektiver.på.Mødestedet..Den.kvalitative.in-

terviewform.åbner.op.for.fyldige.og.omfattende.

informationer.omkring.de.interviewedes.opfattel-

ser.af.Mødestedet.og.den.måde,.stedet.fungerer.

på..Interviewene.er.hovedsageligt.gennemført.

som.gruppeinterviews.for.at.få.flere.holdninger.

i.spil.på.samme.tid.samt.give.informanterne.

mulighed.for.at.følge.op.på.hinandens.svar,.og.

herved.er.der.blevet.skabt.en.synergi.mellem.de.

interviewede..Interviewene.er.gennemført.som.

semistrukturerede,.hvorved.der.på.forhånd.har.

været.udarbejdet.interviewguides.til.de.enkelte.

interviews,.samtidig.med.at.der.i.selve.inter-

viewsituationerne.har.været.mulighed.for.at.gå.

ud.over.disse.og.følge.op.på.konkrete.udsagn.fra.

informanterne..Det.følgende.er.en.liste.over.de.

interviews,.der.er.foretaget:

•..Et.interview.med.Jørgen.Gundlach,.som.er.

hjemmevejleder.og.står.for.den.daglige.drift.af.

Mødestedet..


•..Et.gruppeinterview.med.fire.brugere.samt.et.

gruppeinterview.med.to.brugere..De.interviewede.brugere.er.alle.personer,.der.kommer.jævnligt.på.Mødestedet,.hvilket.vil.sige.i.gennemsnit.flere.gange.om.ugen..Alle.de.interviewede.

brugere.er.kommet.der.gennem.en.længere.

periode.–.mellem.et.år.og.siden.opstarten. 4

•..Et.gruppeinterview.med.Mødestedets.daglige.

leder,.hjemmevejleder.Jørgen.Gundlach.Voksenteamchef.Gitte.Høeg.Larsen,.som.har.det.overordnede.ansvar.for.Mødestedet.samt.boligrådgiver.Nøk.Dybdahl,.der.qua.sin.stilling.

kommer.cirka.en.gang.om.ugen.på.Mødestedet.

og.bl.a..deltager.i.ferierejser.arrangeret.af..

Mødestedet..

•..Et.gruppeinterview.med.de.frivillige.medarbejdere.på.Mødestedet,.Elsemarie.Sørensen.

og.John.Hansen..De.frivillige.har.deres.daglige.

gang.på.Mødestedet.og.er.en.væsentlig.del.af.

stedets.drift..

4 Efter aftale med brugerne er de anonymiserede i evalueringen for at skabe størst mulig åbenhed og tryghed i interviewsituationerne.

13


14

2. Analyse med udgangspunkt i succeskriterierne

Deltagelse og tilknytning

Det opsøgende arbejde

og udvidelse af målgruppen

Som.nævnt.var.målgruppen.fra.starten.isolerede.

personer,.der.havde.en.eller.anden.form.for.psykosocialt.handicap.–.de.stille.eksistenser.med.

tilknytning.til.psykiatrien..Stedet.henvender.sig.

stadig.overvejende.til.folk.med.en.eller.anden.

form.for.psykosocialt.handicap,.men.brugergruppen.er.udvidet.til.i.dag.også.at.rumme.enkelte.personer.uden.tilknytning.til.psykiatrien..Skiftet.i.brugergruppen.forklares.med,.at.kontakten.til.brugerne.primært.etableres.via.”mund.til.

mund”.metoden..Nye.brugere.begynder.således.

som.oftest.at.komme.på.Mødestedet,.fordi.de.har.

hørt.om.stedet.fra.andre.med.tilknytning..En.del.

af.brugerne.kommer.fra.lokalområdet,.men.der.

er.også.brugere,.som.kommer.udefra,.primært.fra.

den.øvrige.del.af.Amager..

Det.opsøgende.arbejde.omkring.Mødestedet.har.

ligeledes.ændret.karakter.siden.opstarten..I.dag.

har.Mødestedet.et.omfattende.og.værdifuldt.netværk.til.forvaltningen,.distriktspsykiatrisk.center,.

hjemmeplejen.osv..Dette.har.givet.det.opsøgende.

arbejde.en.ekstra.dimension,.idet.disse.instanser.

er.opmærksomme.på.Mødestedets.eksistens.og.

henviser.borgere,.de.kommer.i.kontakt.med..Det.

giver.mulighed.for.at.tiltrække.et.bredere.spekter.

af.brugere.end.i.opstartsfasen..En.af.brugerne.påpeger.dog,.at.der.muligvis.er.behov.for.mere.bred.

information.om.Mødestedet..Han.foreslår,.at.de.

praktiserende.læger.og.andre.professionelle.f.eks..

har.en.brochure,.der.præsenterer.Mødestedet.og.

kan.udleveres.til.potentielle.brugere..Følgende.

case.er.medtaget.som.et.eksempel.på.en.bruger,.

der.er.i.den.primære.målgruppe.for.det.opsøgende.arbejde.omkring.Mødestedet..

Case: En bruger i målgruppen

”Per” er en mand på ca. 60 år. Han er tidligere

postbud, men fik i slutningen af 90’erne bevilget

førtidspension. Han har de sidste 20 år levet i et

havehus, som efterhånden er i så dårlig stand, at

det er ubeboeligt. ”Per” har tidligere haft kontakt

med moderen, to brødre og en søster. I midten

af 90’erne dør både moderen, søsteren og den

ene bror. ”Per” har kun sporadiske kontakter i

havekolonien. På det tidspunkt hvor den opsøgende

medarbejder får kontakt med ham, har

”Per” endvidere ophængt en masse meddelelser

i haven og på huset, der fortæller, at han ikke

ønsker nogen kontakt med andre mennesker og

slet ikke med ’de skiderikker fra systemet’. Efter

lang tids forhandling (ca. seks måneder) lykkes

det imidlertid den opsøgende medarbejder fra

Mødestedet at opnå kontakt med beboeren. Efter

yderligere en tid inviterer medarbejderen ”Per”


hen på Mødestedet, hvilket han accepterer med

en del forbehold, ”man.kan.jo.altid.se,.hvad.det.

er.for.noget”. ”Per” er siden kommet meget regelmæssigt

Mødestedet. (Navnet er opdigtet).

Den overordnede brugertilfredshed

og Mødestedets tilbud

Generelt.er.der.blandt.de.interviewede.brugere.

en.meget.stor.tilfredshed.med.Mødestedet..De.

giver.alle.udtryk.for,.at.de.kommer.jævnligt.på.

Mødestedet,.hvilket.vil.sige.alt.mellem.stort.set.

hver.dag.og.et.par.gange.om.ugen..Flere.brugere.

fortæller,.at.stedet.giver.dem.noget.at.’stå.op.til’..

En.af.brugerne.udtaler.således:.”Jeg ved ikke,

hvad jeg skulle gøre, hvis der ikke var et Mødested,

jeg ville bare ligge derhjemme og glo”..Hun.

er.glad.for.Mødestedet,.da.det.får.hende:.”…op

og får mig ud og får mig til at snakke med nogle

mennesker”..En.anden.bruger.siger.direkte,.at.

han.ikke.er.sikker.på,.han.havde.været.i.live,.

hvis.ikke.han.havde.mulighed.for.at.komme.på.

Mødestedet..Dette.begrunder.han.med,.at.stedet.

giver.ham:.”…et rum, hvor tankerne kan blive

fokuseret på andre ting, som ikke berører det, der

gør mig deprimeret.”

Ud.over.en.grundlæggende.funktion.som.et.

værested,.der.giver.brugerne.et.sted.at.gå.hen.

og.være.sammen.med.andre.mennesker,.udtrykker.brugerne.stor.tilfredshed.med.stedets.tilbud..

Størrelsen.taget.i.betragtning.udbyder.Mødestedet.en.bred.vifte.af.tilbud..Brugerne.er.positive.

omkring.det,.at.der.både.er.mulighed.for.at.være.

med.i.konkrete.aktiviteter.(se.nedenfor).og.for.

blot.at.være.tilstede..De.oplever.således,.at.der.

ikke.bliver.stillet.krav.om.aktiv.deltagelse.i.aktiviteterne..Dette.illustreres.ved,.at.en.bruger.

fortæller,.at.hun.p.t..har.det.meget.dårligt,.men.at.

hun.alligevel.kommer.på.Mødestedet,.hvor.hun.

har.mulighed.for.at.sidde.og.snakke.og.drikke.

kaffe,.uden.der.forventes.noget.af.hende..At.brugerne.har.forskellige.behov.illustreres.bl.a..af.en.

historie.om.en.kvinde,.som.i.en.periode.kom.på.

Mødestedet..Når.hun.kom,.skrev.hun.gerne.et.

enkelt.postkort,.mens.hun.drak.lidt.kaffe..Derefter.tog.hun.en.lur.på.stedet.og.gik.hjem.igen..De.

øvrige.interviewede.brugere.giver.dog.udtryk.for,.

at.de.i.høj.grad.benytter.sig.af.stedets.aktiviteter..

Disse.eksempler.viser,.at.Mødestedets.tilbud.opfylder.forskellige.behov.hos.forskellige.brugere..

Eller.som.en.bruger.udtrykker.det:.”Nogle spiller

musik og nogle lytter til musik”.

Mødestedets fastlagte aktiviteter

•..Madgruppe.hver.tirsdag.samt.ved.højtider.som.

jul.og.nytår..Stedets.brugere.indkøber.og.forbereder.maden.

•..Billardbordet.tiltrækker.dagligt.et.stort.antal.

brugere..Der.arrangeres.billardturneringer.både.

15


1

på.Mødestedet.og.andre.steder.i.lokalområdet,.

hvor.såvel.brugere.af.Mødestedet.som.andre.

deltager.

•..Filmtilbud.hver.anden.torsdag.

•..Teatergruppe.i.samarbejde.med.Partnerskabet,.

hvor.både.andre.beboere.i.Urbanplanen.samt.

brugere.af.Mødestedet.går.ud.og.ser.udvalgte.

teaterstykker.

•..Ture.og.ferier,.f.eks..enkeltdags.cykelture.og.

flere.årlige.længerevarende.ferieture.

•..Musikgruppe.som.består.både.af.brugere.fra.

Mødestedet.og.beboere.i.Urbanplanen.

•..Kunstgruppe.som.mødes.fast.hver.onsdag,.men.

der.er.også.muligheder.for.at.lave.kunst.i.det.

daglige.

•..Motionsgruppe.i.samarbejde.med.Partnerskabet..Her.tilbydes.to.gange.ugentligt.styrketræning.og.løbehold..Deltagere.er.brugere.af.Mødestedet.og.beboere.i.Urbanplanen...

Brugerne.opfatter.det.som.særdeles.positivt,.at.

de.aktiviteter,.der.foregår.på.selve.Mødestedet.

som.f.eks..billard,.kunst.og.musik,.finder.sted.

”midt i det hele”,.og.dermed.fysisk.foregår.i.de.

lokaler,.hvor.alle.brugere.færdes,.inklusiv.dem,.

som.ikke.direkte.deltager.i.aktiviteterne..En.bruger.udtrykker,.at.han.på.andre.væresteder.har.

oplevet,.at.der.har.været.en.bred.vifte.af.tilbud,.

men.at.dette.har.ført.til,.at.folk.har.trukket.sig.

tilbage.for.at.deltage..Han.siger:.”I Mødestedet

foregår aktiviteterne midt i det hele, og alle kan

være med og også bare være rundt omkring, det

hele foregår, så alle føler, de er en del af det”..

Frivillig.Elsemarie.Sørensen.beskriver.ligeledes,.

at.det.har.en.god.indflydelse,.når.der.sker.noget.

på.stedet;.det.skaber.en.hyggelig.stemning,.også.

for.dem,.som.ikke.er.direkte.involveret..En.anden.bruger.mener,.at.aktiviteterne.er.vigtige,.da.

Mødestedet.ikke.bare.”bliver et sted, hvor man

sidder”,.men.at.man.her.er.sammen.om.at.lave.

og.opleve.noget.

.Ud.over.at.der.er.en.generel.tilfredshed.med.de.

aktiviteter,.der.foregår.på.Mødestedet.i.det.daglige,.sætter.brugerne.stor.pris.på,.at.der.jævnligt.bliver.arrangeret.ture.og.ferier..En.bruger.udtrykker,.at.de.hyppige.initiativer.viser,.at:.”der

er en

interesse for, at vi skal ud og opleve noget og ikke

bare parkeres med en kop kaffe”..Ud.over.de.

jævnlige.endags.cykelture,.bliver.der.et.par.gange.

om.året.arrangeret.en.længere.ferietur.et.sted.i.

landet..Brugerne.er.meget.glade.for.disse.ture,.

som.har.en.mere.bred.tilslutning.ikke.alene.fra.

Mødestedets.brugere,.men.også.fra.borgere,.der.

er.tilknyttet.via.f.eks..hjemmevejledning,.SKP..

eller.andet..I.år.har.en.gruppe.på.cirka.15.personer.f.eks..været.i.Silkeborg.i.en.uge..


Antal brugere

Personalet.omkring.Mødestedet.har.svært.ved.

at.angive.præcist.hvor.mange,.der.bruger.stedet..

Dette.er.varierende,.og.nogle.benytter.stedet.

regelmæssigt.for.så.at.holde.pause.i.en.længere.

periode..Det.anslås.dog,.at.der.er.en.brutto.trup.

på.ca..40.brugere,.som.regelmæssigt.kommer.

på.Mødestedet..I.løbet.af.en.uge.er.der.ca..30-40.

mennesker,.der.benytter.Mødestedets.tilbud..

Voksenteamchef.Gitte.Høeg.Larsen.anser.dette.

antal.som.yderst.tilfredsstillende,.når.der.tages.

højde.for.de.ressourcer,.der.afsættes.til.stedet,.

samt.de.fysiske.begrænsninger.der.er..Lederen.

Jørgen.Gundlach.fortæller,.at.han.oplever,.at.

et.stigende.antal.borgere.har.fået.kendskab.til.

Mødestedet..Dette.har.ført.til,.at.han.i.perioder.

har.haft.bekymringer.omkring,.at.antallet.skulle.

blive.for.stort.i.forhold.til.de.muligheder,.der.er.

på.stedet..Men.han.har.erfaring.med,.at.antallet.

er.meget.selvregulerende,.og.der.har.endnu.ikke.

været.sådanne.problemer..

Stemningen på Mødestedet

Både.blandt.de.professionelle,.de.frivillige.og.

brugerne.beskrives.modtagelsen.af.nye.brugere.

på.stedet.som.yderst.velfungerende..En.bruger.

siger,.at.han.med.det.samme,.han.kom.ind.ad.

døren,.følte.sig.velkommen..Frivillig.Elsemarie.

Sørensen.udtrykker,.at.nye.brugere.bliver.mod-

taget.godt.af.ikke.alene.den.daglige.leder.og.de.

frivillige,.men.også.af.de.andre.brugere..Hun.

siger.således:.”Det er ikke kun Jørgens ansvar

eller mit ansvar, alle tager det ansvar at tage godt

imod de nye, fordi de ved jo også, hvordan det

føles at være ny”..

Stedet.synes.at.være.præget.af.en.stor.rummelighed,.og.brugerne.giver.udtryk.for,.at.man.kan.komme,.som.den.man.er.–.der.er.ikke.forventninger.om.en.bestemt.adfærd..Den.daglige.

leder.bliver.af.både.brugerne,.de.frivillige.og.de.

øvrige.professionelle.tillagt.en.stor.betydning.

for.den.gode.stemning.på.Mødestedet..Han.”slår

en god tone an”,.som.præger.stedet.og.herunder.

den.måde,.brugerne.snakker.til.hinanden..Ifølge.

boligrådgiver.Nøk.Dybdahl.medfører.det.bl.a.,.at.

der.blandt.brugerne.er.en.meget.høj.grad.af.omsorg.for.hinanden..Brugerne.beskriver.selv.stemningen.som.afslappet.og.præget.af,.at.man.lytter.til.hinanden..Flere.har.erfaring.fra.andre.væresteder,.hvor.de.ikke.har.oplevet.samme.omsorg,.og.

folk.generelt.har.været.mere.højrøstede..Jørgen.

Gundlach.fortæller,.at.stedet.er.præget.af.en.vis.

adfærdskodeks..Han.oplever,.at.hvis.nogle.brugere.har.skilt.sig.ud.ved.f.eks..at.råbe.og.skælde.

højlydt.ud,.har.de.fået.at.vide.af.andre.brugere,.at.

hvis.de.skal.komme.fremover,.skal.de.opføre.sig.

ordentligt..Nøk.Dybdahl.konkretiserer.dette.med.

en.historie.om.en.bruger,.som.hun.en.dag.sendte.

1


1

i.byen.efter.mælk.med.50.kr..Hverken.brugeren,.

mælken.eller.pengene.dukkede.op.igen..Episoden.gjorde.de.andre.brugere.meget.sure,.og.de.

informerede.personen.om,.at.han.ikke.skulle.

komme.igen,.hvis.ikke.han.kom.med.pengene..

Eksemplet.viser,.at.brugerne.har.en.ejerskabsfølelse.for.stedet,.og.der.er.en.række.normer.for,.hvordan.man.opfører.sig..Dette.afspejler.den.gennemgående.store.brugertilfredshed,.som.medvirker.til,.at.brugerne.værner.om.miljøet.på.stedet...

..

Det fysiske miljø

Brugerne.har.generelt.meget.svært.ved.at.nævne.

nogle.forhold,.der.kan.forbedres.på.Mødestedet..

Jørgen.Gundlach.nævner,.at.det.fysiske.miljø.på.

stedet.har.været.diskuteret.nogle.gange..Mødestedet.er.placeret.i.kælderlokaler,.hvilket.medfører,.

at.der.ikke.kommer.så.meget.lys.ind..Brugerne.

er.dog.ikke.inde.på.dette.som.problematisk.i.interviewene,.men.udtrykker.stor.tilfredshed.med.

lokalerne,.som.de.selv.i.høj.grad.har.været.med.

til.at.indrette..Frivillig.Elsemarie.Sørensen.beskriver.stedet.som.”enhule”,.hvor.der.er.mulighed.for.at.være.privat....

Opsamling på deltagelse og tilknytning

•..Det.opsøgende.arbejde.har.ændret.karakter.

siden.opstarten..Mødestedet.samarbejder.med.

f.eks..hjemmeplejen.omkring.det.at.få.nye.

brugere.til.at.komme.på.stedet..Den.primære.

tiltrækning.foregår.dog.via.mund.til.mund-.

metoden..

•..De.interviewede.brugere.giver.udtryk.for,.at.

Mødestedet.giver.dem.’noget.at.stå.op.til’.og.

derved.er.med.til.at.bryde.deres.isolation.og.

øge.deres.livskvalitet.

•..Brugerne.føler.sig.meget.tæt.knyttet.til.stedet.

og.har.en.vis.ejerskabsfølelse.for.det..

•..Stedet.er.præget.af.en.god.stemning,.hvor.der.

bliver.taget.godt.imod.nye.brugere.

•..Stedet.bliver.opfattet.som.et.frirum,.hvor.brugerne.ikke.bliver.mødt.med.krav,.men.derimod.kan.være.sig.selv.og.blive.afledt.fra.f.eks..depressive.tanker.

•..Alle.de.interviewede.brugere.er.generelt.meget.

tilfredse.med.Mødestedet.og.de.muligheder,.

som.stedet.rummer..Der.er.et.meget.alsidigt.aktivitetsudbud,.som.tilgodeser.forskellige.behov.

for.deltagelse.

•..Stedet.benyttes.af.et.relativt.stabilt.antal.brugere.på.omkring.40.mennesker..Stedets.størrelse.

og.de.fysiske.begrænsninger.taget.i.betragtning,.

må.antallet.af.brugere,.der.benytter.stedet,.vurderes.at.være.tilfredsstillende.


Brugerstyring og involvering

Inddragelse omkring aktiviteter og ture

En.udbredt.grad.af.brugerstyring.er.et.af.succeskriterierne.for.Mødestedet..De.værdier,.der.

danner.baggrund.for.stedet,.lægger.op.til,.at.

brugerne.ses.som.ligeværdige.individer,.der.er.

i.stand.til.at.træffe.selvstændige.beslutninger.

omkring.forhold,.der.vedrører.deres.eget.liv..

Brugerindflydelsen.på.Mødestedet.bliver.både.af.

brugerne.selv,.de.professionelle.og.de.frivillige.

beskrevet.som.baseret.på.en.tæt.kontakt.mellem.

de.mennesker,.der.færdes.der.i.det.daglige..Alle.

beskriver.den.daglige.dialog.som.værende.meget.

åben.og.ligeværdig..Brugerne.oplever,.at.der.er.

rig.mulighed.for.at.gå.til.den.daglige.leder,.hvis.

der.er.noget,.de.er.utilfredse.med,.eller.de.har.

forslag.til.aktiviteter.eller.ture,.de.gerne.vil.have.

iværksat..En.bruger.udtrykker,.at.det.der.gør.det.

særligt.godt.at.være.på.Mødestedet.er:.”…de frie

forhold, vi er os selv, og der er ikke nogle, der

bestemmer mere end andre”..En.anden.bruger.

siger:.”Det, at man er med til at bestemme, giver

en følelse af, at man betyder noget og ikke bliver

tilsidesat”..Han.oplever,.at.hvis.han.fremfører.

et.forslag,.bliver.der.lyttet.til.det,.og.det.bliver.

taget.op,.hvilket.giver.ham.en.følelse.af.at.”man

godt kan”..Dette.står.i.kontrast.til,.at.han.ofte.i.

det.psykiatriske.system.har:.”…følt sig som en

klump støv, der bare skal i skraldespanden”,.idet.

der.ikke.er.blevet.lyttet.til.ham..

Mødestedet.er.bygget.op.omkring.en.meget.flad.

struktur.og.er.baseret.på.den.daglige.uformelle.

kontakt..Jørgen.Gundlach.nævner.udvidelse.af.åbningstider,.som.noget.der.har.udviklet.sig.løbende.i.overensstemmelse.med.ønsker.fremsat.af.brugerne.i.det.daglige..Brugerne.giver.selv.udtryk.for,.at.de.oplever.at.have.særligt.meget.direkte.indflydelse.omkring.ture.og.ferier,.som.bliver.debatteret.og.besluttet.i.fællesskab..Omkring.de.daglige.

aktiviteter.på.Mødestedet.fortæller.de.ligeledes,.at.

det.i.meget.vid.udstrækning.er.muligt.at.fremføre.

forslag,.som.bliver.taget.til.efterretning.og.handlet.

på..En.bruger.udtaler.således:.”Der kan egentlig

ske alt det, man vil have, der skal ske”..

Inddragelse baseret på ligeværd

Flere.af.de.interviewede.brugere.udtrykker,.at.de.

i.meget.stort.omfang.selv.er.med.til.at.igangsætte.

initiativer.omkring.aktiviteter..Dette.underbygges.af.følgende.historie.fra.Jørgen.Gundlach,.som.

illustrerer,.at.brugerne.selv.er.med.til.at.styre.

aktiviteterne.og.til.tider.optræder.som.en.slags.

frivillige..Personen.er.den.samme.som.er.nævnt.i.

afsnittet.om.det.opsøgende.arbejde..Han.var.i.udgangspunktet.meget.kritisk.over.for.at.komme.på.

Mødestedet..Han.dukkede.kun.op.ud.fra.devisen:.

”Man kan jo altid se, hvad det er for noget”..

1


20

Case: Bruger eller frivillig?

”Jens” er, i den periode han er kommet på Mødestedet,

blevet meget inddraget i stedets aktiviteter.

Han er sammen med andre brugere meget

aktiv ved nyindretningen af Mødestedet, ligesom

han indgår som ansvarlig for stedets madgruppe,

cykelgruppe og billardgruppe. ”Jens” indgår i

en række funktioner, hvor han i perioder både

er bruger og frivillig på Mødestedet. (Navnet er

opdigtet).

.

Eksemplet.viser.sammen.med.de.andre.udtalelser,.at.forholdet.mellem.dem.der.kommer.på.

Mødestedet,.er.meget.ligeværdigt..Flere.brugere.

udtrykker,.at.de.indgår.i.aktiviteterne.som.en.

slags.frivillige.pga..særlige.kompetencer.f.eks..i.

forhold.til.kunstgruppen..Samtidig.tilkendegiver.

flere,.at.de.har.været.inddraget.omkring.renovering.af.stedet.....

Den.daglige.leder,.Jørgen.Gundlach,.har.stor.

beslutningskompetence.og.er.i.tæt.kontakt.med.

voksenteamchefen..Han.opleves.som.meget.lydhør,.hvilket.gør,.at.brugernes.muligheder.for.inddragelse.er.væsent-lig.og.relativ.direkte..Som.en.

af.de.frivillige.medarbejdere.udtrykker,.så.er:..

”…vi frivillige, Jørgen og brugerne på lige fod.

Der er ikke nogle af brugerne, der betragter os

som sådan nogle højerestående chefer, der bestemmer”..Denne.holdning.kommer.ligeledes.til.

udtryk.hos.brugerne,.der.beskriver.Jørgen.Gundlach.som.på.ingen.måde.”elitær”..En.af.brugerne.

giver.udtryk.for,.at.dette.er.positivt,.da.han.selv.

personligt.er.ca..20.år.ældre.end.den.daglige.leder..Han.fortæller,.at.han.sandsynligvis.ikke.ville.

komme.på.Mødestedet,.hvis.han.oplevede,.at.

han.blev.dikteret,.hvordan.han.skulle.opføre.sig,.

og.hvad.han.skulle.foretage.sig.af.en.mand,.der.

er.så.meget.yngre.end.ham.selv..Ud.fra.brugernes.

udtalelser.er.det.tydeligt,.at.de.opfatter.Mødestedet.som.et.”frirum”,.hvor.de.selv.bestemmer,.og.hvor.der.ikke.er.nogle,.der.fortæller.dem,.hvordan.de.skal.opføre.sig,.eller.hvad.de.skal.foretage.

sig....

Kan der blive for lidt styring?

Den.flade.struktur,.som.kendetegner.Mødestedet,.kan.dog.ifølge.en.bruger.indeholde.nogle.

konflikter.–.særligt.i.forhold.til.ferierejser..Han.

udtrykker,.at.det,.at.alle.kan.komme.til.orde,.

kan.medføre,.at.der.ikke.altid.er.truffet.så.mange.

bestemmelser.hjemmefra..Han.nævner.som.eksempel,.at.der.ikke.er.truffet.beslutninger.omkring,.hvad.maden.skal.bestå.af..Han.er.inde.på,.

at.det.kan.være.problematisk,.at.nogle.brugere.

har.flere.penge.til.rådighed.end.andre..Det.kan.

skabe.nogle.situationer,.hvor.nogle.brugere.har.

råd.til.f.eks..at.spise.frokost.på.en.kro,.hvor.andre.ikke.har..Et.par.brugere.påpeger,.at.sådanne.


21

situationer.måske.kan.undgås,.hvis.flere.forhold.

var.overvejet.hjemmefra,.og.der.var.truffet.flere.

beslutninger.i.forvejen..Modsat.ser.brugerne.dog.

også.problemer.forbundet.med.for.meget.styring,.

da.det.ville.gøre.det.sværere.for.så.mange.at.del-

tage.i.disse.ture..Mange.deltager.netop.fordi,.der.

ikke.er.så.meget.styring,.og.der.er.mulighed.for.i.

vid.udstrækning.at.tilfredsstille.forskellige.behov.

og.gøre,.som.man.har.lyst.til.

Den.flade.struktur.kan.problematiseres.ud.fra.

den.betragtning,.at.det.sandsynligvis.ofte.vil.være.

de.stærke.brugere,.som.fremkommer.med.øn-

sker.og.utilfredsheder..Hvorimod.de.mere.stille.

og.tilbagetrukne.måske.vil.have.sværere.ved.at.

fremsætte.deres.ønsker.og.derved.få.indflydelse..

Mødestedet.har,.for.at.modvirke.dette,.tidligere.

opereret.med.en.ris.og.ros-kasse,.som.dog.ikke.var.

den.store.succes..Der.er.således.på.Mødestedet.

ikke.skabt.formelle.rammer.for.inddragelse..Her.

må.det.da.anføres,.at.den.løse.struktur.muliggør,.

at.brugerne.kan.bidrage.i.det.omfang,.de.har.res-

sourcer.til.det,.og.måske.i.perioder.kan.engagere.

sig.meget,.mens.de.i.andre.perioder.kan.trække.

sig.lidt.tilbage..De.frie.uformelle.rammer.bliver.

samtidig.af.brugerne.netop.fremhævet.som.et.af.

de.allermest.positive.elementer.ved.Mødestedet..

Den.flade.struktur.må.samlet.set.vurderes.som.

værende.meget.positiv.i.forhold.til.at.skabe.bru-

gerinddragelse.af.målgruppen..Brugerne.udtryk-

ker,.at.de.oplever.gode.muligheder.for.direkte.

indflydelse.og.påvirkning,.og.at.de.føler.sig.som.

ligeværdige.deltagere.i.det.daglige.liv.og.fælles-

skab.på.Mødestedet..Yderligere.oplever.de.særde-

les.gode.indflydelsesmuligheder.omkring.de.be-

slutninger,.der.træffes.på.stedet,.samt.i.forbindelse.

med.ture.og.ferier..Mødestedets.brugere.synes.

at.have.en.oplevelse.af.ikke.at.være.klientgjorte,.

men.derimod.at.blive.behandlet.som.kompetente.

mennesker,.der.er.i.stand.til.at.træffe.beslutninger,.

som.vedrører.deres.eget.liv..Dette.synes.at.skabe.

en.selvtillid.hos.brugerne,.som.i.første.omgang.har.

betydning.for.deres.velbefindende,.men.som.på.

sigt.må.antages.at.kunne.være.en.betydende.faktor.

for.empowerment.på.andre.områder.af.deres.liv.

.

Opsamling på brugerstyring og involvering

•..Mødestedet.er.kendetegnet.ved.en.flad.struk-

tur,.hvor.inddragelsen.foregår.uformelt.via.det.

daglige.samvær..

•..Brugerinddragelsen.er.baseret.på.en.åben.og.

meget.ligeværdig.dialog.mellem.den.daglige.

leder,.de.frivillige.og.brugerne.

•..Brugerne.udtrykker.stor.tilfredshed.med.de.

muligheder,.der.er.for.inddragelse.og.involve-

ring.omkring.planlægning.af.aktiviteter,.ture.og.

ferier..I.og.med.de.oplever.at.blive.inddraget,.

giver.de.udtryk.for.en.myndighedsfølelse.og.en.

fornemmelse.af.at.have.magt.over.eget.liv.på.


22

Mødestedet.(empowerment).

•..Brugerne.inddrages.i.den.daglige.drift.f.eks..i.

forbindelse.med.renovering.af.stedet.

•..Selv.om.der.kan.være.visse.risici.forbundet.

med.en.uformel.inddragelse.uden.nogle.klare.

retningslinjer,.f.eks..at.visse.brugere.har.svært.

ved.at.komme.til.orde,.giver.ingen.af.de.interviewede.udtryk.for,.at.dette.aktuelt.er.tilfældet..

Tværtimod.synes.alle,.at.denne.styringsform.er.

yderst.positiv.i.forhold.til.målgruppen..Brugerinvolveringen.må.således.betegnes.som.godt.

implementeret.og.en.helt.naturlig.del.af.livet.

på.Mødestedet..

Netværksdannelse og inklusion

Bedre hverdagsliv

Det.overordnede.formål.med.Mødestedet.er,.at.

brugerne.skal.indgå.i.et.netværk,.som.skal.bryde.

den.isolation.og.ensomhed,.der.kendetegner.

mange.mennesker.fra.målgruppen..Mødestedet.

arbejder.ud.fra.en.vision.om.at.kvalificere.brugerne.til.et.bedre.hverdagsliv..Da.dette.naturligvis.er.

individuelt,.er.målet,.at.Mødestedet.bidrager.til,.

at.brugerne.ud.fra.deres.egen.selvforståelse.opnår.

at.få.et.bedre.hverdagsliv..

Her.er.det.relevant,.at.brugerne.giver.udtryk.

for,.at.Mødestedet.udgør.en.meget.central.del.af.

deres.daglige.liv,.og.at.de.alle.udtrykker,.at.de.

via.Mødestedet.får.en.kontakt,.som.de.ellers.ikke.har..Det.netværksorienterede.fylder.derved.

en.stor.del.i.brugernes.beretninger..Det.de.alle.

fremhæver.som.hovedformålet.med.at.komme.

på.Mødestedet.er,.at.de.her.er.en.del.af.et.fællesskab.og.har.mulighed.for.at.foretage.sig.noget.

sammen.med.andre..Stedet.giver.dem.som.nævnt.

noget.at.stå.op.til.og.skaber.nogle.relationer,.som.

er.vigtige.for.deres.livskvalitet..En.bruger.udtaler.

således:.

”Det er ikke muligt at blive ved med at lave positive

input til sig selv, hvis man bor alene og

ikke kommer uden for en dør. Det er, når man

kommer ud og skal fungere i et vist omfang, at

man får nogle input, som man ikke selv kan producere.

Man får øjnene op for, at man ikke er så

underlig, og at andre mennesker godt kan forstå,

hvad man siger og måske også selv ser lidt mærkelige

ud. […] Det er vigtigt med den her kontakt

til andre mennesker, så man lærer at turde noget

mere”..

En.anden.bruger.fortæller,.at.han.ofte.går.der-.

hjemme.og.keder.sig.og.føler.sig.meget.ensom..

Så.er.det.rart.at.komme.ned.og.møde.nogle.mennesker.på.Mødestedet,.det.giver.ny.energi.og.et.

overskud.til.at.være.alene.igen..I.første.omgang.


kan.et.bedre.hverdagsliv.og.øget.livskvalitet.således.relateres.til,.at.Mødestedet.giver.dem.en.anledning.til.overhovedet.at.komme.ud.af.lejligheden..På.Mødestedet.får.de.en.vital.menneskelig.

kontakt.og.får.derved.brudt.deres.ensomhed.og.

isolation..Mødestedets.brugere.bliver.inkluderet.

i.et.fællesskab,.en.bruger.udtrykker.direkte,.at.

man.på.Mødestedet.er.”en del af noget fælles”..

Netværk gennem ferie

Ferierne.fremhæves.af.både.brugerne.og.de.professionelle.som.en.aktivitet,.der.er.med.til.at.

opbygge.et.stabilt.netværk.mellem.deltagerne..

Herigennem.får.de.en.tæt.kontakt.til.såvel.andre.

brugere.som.de.professionelle,.der.deltager.på.turene..Både.Jørgen.Gundlach.og.boligrådgiver.Nøk.

Dybdahl.beskriver,.at.ferierne.er.en.vigtig.faktor.

for.at.opbygge.et.netværk.mellem.brugerne..Samtidig.siger.de,.at.ferierne.kan.være.en.udfordring,.

da.de.består.af.tæt.samvær.med.ca..14.andre.

mennesker.i.en.uge..Dette.kan.opleves.som.svært.

for.personer,.der.er.vant.til.at.være.meget.alene,.

og.som.måske.ikke.har.været.væk.hjemmefra.så.

længe.i.en.lang.årrække..Ud.over.at.være.et.’pusterum’.fra.hverdagen.spiller.ferierne.således.en.

rolle.i.forhold.til.at.få.flyttet.nogle.grænser,.som.

psykiatrisk.sygdom.har.bygget.op..Ferierne.fungerer.som.et.centralt.redskab.med.henblik.på.at.

skabe.et.hverdagsliv.med.fokus.på.oplevelser.og.

netværk..Turene.har.yderligere.en.yderst.central.

betydning.i.forhold.til.det.netværksbaserede.arbejde..Det.er.et.forum,.hvor.der.skabes.en.række.

uformelle.kontakter,.og.hvor.brugerne.opnår.en.

tæt.kontakt.med.hinanden,.som.de.kan.trække.

på,.når.de.kommer.hjem.igen..

Lærer noget om andre

Noget.af.det.flere.af.brugerne.fremhæver,.at.de.

får.ud.af.at.komme.på.Mødestedet,.er.en.viden.

om.andre.mennesker.og.herigennem.en.større.

forståelse.for.deres.egne.problemer..Som.tidligere.

nævnt.er.en.bruger.inde.på,.at.han.gennem.kontakten.med.andre.mennesker.på.Mødestedet.har.

fået.nedbrudt.nogle.fordomme.om.sig.selv..Han.

udtrykker.selv,.at.han,.gennem.de.relationer.han.

er.indgået.i.på.Mødestedet,.har.”lært at turde

mere”..Han.har.således.lært.at.etablere.en.kontakt.til.andre.mennesker,.noget.han.også.trækker.

på.ud.over.sin.færden.på.Mødestedet,.nu.tør.han.

f.eks..hilse.på.naboerne.i.opgangen..En.anden.

bruger.udtaler:

”Man lærer på Mødestedet at give sig god tid og

tage hensyn til andre mennesker. Det giver også

selvtillid, at du kan hjælpe andre. Man lærer

ikke kun at se sig selv, man lærer at gå ud af sig

selv og hjælpe andre mennesker, man glemmer

sine egne problemer, det giver en enorm stor

23


24

glæde, når man kan hjælpe andre, så kommer

man selv op af stolen. Man lærer, hvorfor andre

mennesker reagerer, som de gør.”

Mens.en.tredje.bruger.udtrykker,.at:.”Man får

indsigt i en anden verden end sin egen verden,

så man også lærer at komme videre i sin egen

verden”..Ud.fra.brugernes.egne.udsagn.må.den.

inklusion,.der.finder.sted.gennem.det.netværksbaserede.arbejde.vurderes.at.have.en.selvtillidsskabende.rolle..De.udvikler.nogle.kompetencer.

til.at.indgå.i.relationer.med.andre.mennesker,.og.

herigennem.synes.de.at.få.nedbrudt.nogle.fordomme,.de.har.bygget.op.omkring.dem.selv..Udtalelserne.fra.brugerne.viser,.at.de.relationer,.der.

skabes.gennem.Mødestedet.virker.kvalificerende.

i.forhold.til.eget.liv.og.derved.fremmer.brugernes.

livskvalitet.og.empowerment/magt.over.eget.liv.

Billard, kunst og musik

Som.tidligere.nævnt.fremhæver.brugerne.Mødestedets.alsidige.tilbud.som.styrkende.for.det.fællesskab,.der.er.på.stedet..Det.skaber.noget.at.være.

sammen.om,.uanset.om.man.deltager.direkte..

Aktiviteterne.fremmer.derved.meget.direkte.det.

netværk,.der.er.mellem.de.mennesker,.der.kommer.på.Mødestedet.til.dagligt..Samtidig.har.en.af.visionerne.for.Mødestedet.været.at.skabe.relationer.til.lokalsamfundet..Allerede.fra.Mødestedets.

start.har.der.været.fokus.på.inklusion.i.lokalsamfundet,.men.dette.arbejde.er.blevet.mere.målrettet.i.takt.med,.at.aktiviteterne.omkring.musik-.og.

kunstgruppen.er.opstået..

Ud.over.de.aktiviteter.disse.grupper.medfører.

på.selve.Mødestedet,.er.grupperne.netop.centrale.elementer.i.kontakten.med.lokalsamfundet..Musikgruppen.består.både.af.brugere.fra.mødestedet.samt.beboere.fra.Remisevænget.og.har.

givet.flere.koncerter.i.området..Kunstgruppen.

har.holdt.flere.åbne.udstillinger.både.på.Mødestedet.og.på.biblioteket..Disse.udstillinger.har.

været.besøgt.af.en.del.beboere.fra.området..Ud.

over.dette.har.Mødestedet.arrangeret.flere.billardturneringer.f.eks..med.Peder.Lykke.Centret..

Yderligere.foregår.der.en.række.andre.aktiviteter.

i.samarbejde.med.Partnerskabet,.dette.er.f.eks..

motionsgruppe.samt.teaterture..Mødestedet.har.

derved.en.række.kontakter.udadtil,.som.udnyttes.med.henblik.på.at.igangsætte.initiativer,.der.skal.give.brugerne.nogle.oplevelser..Disse.er.forbundet.med,.at.folk.udefra.kommer.og.kigger.på.

deres.kunst.og.hører.deres.musik,.samt.deltager.

i.billardturneringer.med.dem..Brugerne.giver.

udtryk.for.en.stor.tilfredshed.omkring.dette..En.

bruger.siger.således.om.det.at.deltage.i.billard-.

turnering:.”Det er sjovt, fordi man kommer ud og

ser andre mennesker og lærer nye mennesker at

kende og kan se, hvor god man er blevet til bil-


lard”..En.af.de.frivillige.udtrykker,.at.brugerne.er.

glade,.når.folk.udefra.kommer.og.kigger.på.deres.

kunst.eller.hører.deres.musik.–.det.sender.et.signal.om,.at.de.kan.noget,.og.det.giver.selvtillid,.at.

andre.viser.interesse.for.deres.arbejde..

Ud.over.de.nævnte.aktiviteter.er.Mødestedet.

med.i.netværksforeningen.’Liv.i.Sundby’..Via.dette.

samarbejde.deltager.brugere.fra.Mødestedet.i.en.

række.arrangementer.f.eks..i.beboerhuse..Mødestedet.arbejder.således.på.at.udnytte.de.faciliteter,.

muligheder.og.rettigheder,.der.er.i.området..Jørgen.

Gundlach.beskrives.af.alle.som.meget.opsøgende.

i.forhold.til,.hvad.der.sker.i.området.med.henblik.

på.at.inddrage.Mødestedet.i.aktiviteter..Han.arrangerer.jævnligt,.at.dem,.der.har.lyst,.tager.med.

til.f.eks..arrangementer.i.beboerhuse..Brugerne.

siger.selv,.at.de.synes.lokalområdet.giver.gode.muligheder.for.at.lave.ting.sammen.f.eks..at.benytte.

områdets.grillpladser..Ingen.af.dem.tilkendegiver.

dog,.at.de.individuelt.er.begyndt.at.benytte.områdets.tilbud.mere,.efter.de.er.begyndt.at.komme.på.

Mødestedet..

De sædvanlige og de usædvanlige

Boligrådgiver.Nøk.Dybdahl.udtrykker,.at.et.af.

målene.med.at.mødes.med.”almindelige”.borgere.

er.at.”invitere brugere ind i varmen igen”..Der.

arbejdes.således.med.at.skabe.en.forståelse.mellem.dem,.som.de.selv.definerer.som.Mødestedets.

’usædvanlige’.brugere,.og.områdets.’sædvanlige’.

borgere..

Her.er.det.dog.centralt,.at.brugerne.ikke.selv.

oplever,.at.der.er.et.særligt.kendskab.til.Mødestedet.blandt.’sædvanlige’.beboere.i.området..De.frivillige.medarbejdere.udtrykker,.at.det.er.en.fast.lille.kerne,.der.deltager.i.de.nævnte.arrangementer..Alle.interviewede.ser.først.og.fremmest.aktiviteterne.i.og.omkring.Mødestedet.som.styrkende.

for.netværket.brugerne.imellem..Dette.også.ud.

fra.den.betragtning.at.en.del.af.Mødestedets.brugere.ikke.bor.i.lokalområdet..En.vigtig.pointe.er,.

at.det,.at.brugerne.kommer.på.Mødestedet,.først.

og.fremmest.har.ført.til,.at.de.er.blevet.mere.åbne.

udadtil.og.derved.åbne.for.at.skabe.kontakter..

Som.tidligere.nævnt.er.en.bruger.således.inde.

på,.at.han,.i.kraft.af.at.han.er.begyndt.at.komme.

på.Mødestedet,.er.blevet.mere.udadvendt..De.

relationer,.der.skabes.på.Mødestedet.virker.inkluderende.i.den.forstand,.at.brugerne.direkte.får.

et.netværk.af.andre.mennesker..Dette.fremmer.

yderligere.deres.muligheder.for.at.søge.kontakt.

også.ud.over.Mødestedet..Inklusionen.kan.tydeligst.aflæses.ved,.at.brugere,.der.før.var.stærkt.

isolerede,.nu.er.begyndt.at.hilse.og.snakke.med.

naboen..Mødestedet.må.vurderes.kun.i.begrænset.omfang.at.fungere.som.katalysator.for.direkte.relationer.mellem.brugere.af.Mødestedet.og.andre.borgere..Men.det,.at.brugerne.er.begyndt.at.

25


2

komme.på.Mødestedet,.fører.måske.til,.at.de.ikke.

er.så.bange.for.at.tale.med.folk,.de.ikke.kender..

Jørgen.Gundlach.beskriver.dette.som.at.kravle.op.

ad.en.stige..Han.siger.således:.”De starter med

at komme ud, så går de ned i Mødestedet, så begynder

de at snakke med folk i området. Det er

ligesom en proces”..En.forudsætning.for,.at.der.

kan.skabes.inklusion.er,.at.brugerne.overhovedet.

kommer.ud.af.deres.lejligheder.og.får.skabt.nogle.

basale.relationer.til.andre.mennesker..

Opsamling på netværksdannelse og inklusion

•..Brugerne.udtrykker,.at.de.på.Mødestedet.er.en.

del.af.et.fællesskab,.som.er.en.meget.central.

del.af.deres.liv..

•..Ved.at.indgå.i.relationer.med.andre.mennesker.

på.Mødestedet.giver.flere.brugere.udtryk.for,.

at.de.opnår.nogle.kompetencer.til.at.håndtere.

deres.eget.liv.

•..Både.af.brugere.og.professionelle.tillægges.ferieturene.stor.værdi.i.relation.til.at.styrke.sammenholdet.mellem.brugerne..Der.skabes.her.

kontakter,.som.de.også.kan.trække.på.ud.over.

Mødestedet.

•..Brugerne.udtrykker.stor.tilfredshed.med.de.

aktiviteter,.der.foregår.ud.af.huset.bl.a..i.lokalområdet..Dette.giver.nogle.fælles.oplevelser.og.er.en.central.faktor.for.netværksdannelse.brugerne.imellem..

•..Inklusionsarbejdet.er.primært.funderet.i,.at.

brugerne.indgår.i.et.fællesskab.og.herigennem.

får.opbygget.selvtillid.og.mod.til.at.være.mere.

udadvendte.

.

Hjemmevejledning i netværk

Uformel vejledning

Da.den.daglige.leder.ligeledes.er.hjemmevejleder.

og.anvender.en.del.af.sine.timer.på.Mødestedet,.

ydes.en.del.af.den.rådgivning.og.hjælp,.han.kan.

tilbyde,.på.Mødestedet..Kontakten,.som.etableres.

via.Mødestedet,.har.et.positivt.omdrejningspunkt.

og.er.baseret.på.uformelt.samvær.og.fællesskab.

i.både.tid,.sted.og.rum..Den.kontakt,.der.er.på.

Mødestedet,.adskiller.sig.fra.traditionel.hjemmevejledning.ved.i.højere.grad.at.være.baseret.på,.at.

brugerne.selv.opsøger.kontakten.og.vejledningen,.

når.de.har.behov..Det.foregår.i.et.uformelt.miljø,.

hvor.der.er.mere.åbne.muligheder.i.forhold.til,.

hvornår.og.på.hvilken.måde.vejledningen.gives..

Jørgen.Gundlach.beskriver,.at.formålet.med.den.

vejledning,.der.foregår.via.Mødestedet.er.at.supplere.de.andre.tilbud,.som.brugerne.modtager.i.

form.af.f.eks..hjemmevejledning.og.hjemmepleje..

Fordelene.omkring.denne.form.for.vejledning.er,.

at.den.har.en.uformel.karakter,.baseret.på.at.folk.

selv.kommer.ned.på.Mødestedet.og.herigennem.


indgår.i.et.netværk..For.nogle.brugere.har.denne.

metode.store.fordele,.da.de.her.opnår.en.stabil.

kontakt,.som.er.fokuseret.omkring.det.at.foretage.

sig.noget.sammen..Flere.af.brugerne.udtrykker,.at.de.er.glade.for.at.komme.på.Mødestedet.

fordi:.”Man ikke sidder i rundkreds og snakker

om psykiske problemer”..En.bruger.opfatter.det,.

der.foregår.på.stedet.på.følgende.måde:.”Det er

ikke vejledning – for at der skal være tale om

vejledning, skal der være en ekspert, der fortæller

en, hvad man skal gøre”..Ud.fra.dette.udsagn.

synes.han.at.forbinde.ordet.vejledning.med.en.

vis.umyndiggørelse..Han.giver.udtryk.for,.at.han.

ikke.oplever,.dette.sker.på.Mødestedet..Hvis.det.

sættes.i.sammenhæng.med.den.flade.struktur,.

som.generelt.kendetegner.stedet,.bærer.vejledningen.præg.af.at.være.baseret.på.en.uformel.og.ligeværdig.kontakt.mellem.først.og.fremmest.brugerne.og.daglig.leder..

Flere.brugere.udtrykker,.at.de.oplever.den.

vejledning,.de.modtager.på.Mødestedet.som.havende.store.fordele.sammenlignet.med.andre.

former.for.hjælp.og.vejledning..En.bruger.siger,.

at.han.har.frasagt.sig.hjemmehjælp,.da.han.ofte.

er.blevet.mødt.af.en.ny.hjemmehjælper,.som.han.

skulle.fortælle.sin.historie.til..Han.er.tilfreds.

med.den.hjælp,.han.kan.få.via.Mødestedet,.hvor.

han.oplever.at.få.en.mere.personlig.hjælp.af.et.

menneske,.som.kender.ham..Flere.beboere.siger,.

at.hvis.de.har.behov.ud.over.det,.Mødestedet.kan.

tilbyde,.kan.de.tage.kontakt.til.boligrådgiver.Nøk.

Dybdahl..De.giver.udtryk.for,.at.de.herved.har.

tilstrækkeligt.med.muligheder..

Nøk.Dybdahl.siger,.at.hun.især.oplever.ferieturene.som.meget.positive.for.at.skabe.en.god.

kontakt.mellem.brugere.og.professionelle..Hun.

har.her.tid.til.f.eks..at.løse.kryds.og.tværs.med.

deltagerne,.hvilket.aldrig.ville.være.muligt.i.hendes.daglige.arbejde..Dette.illustrerer,.at.der.på.disse.ferier.er.både.tid.og.rum.til.at.skabe.en.vigtig.relation.til.brugerne,.som.kan.udnyttes.i.det.

daglige.sociale.arbejde..

Flere.brugere.fortæller,.at.de.gennem.Mødestedet.har.fået.opbygget.venskaber.til.andre.brugere,.

som.de.også.ser.privat..En.siger,.at.hun.prøver.

at.få.veninder.gennem.Mødestedet,.som.kan.

komme.og.besøge.hende.i.hendes.hjem..Hun.har.

blandt.andet.formået.at.etablere.et.netværk.af.

personer,.som.hjælper.hende.med.at.lufte.hendes.

hunde..

Case: Privat netværk

”Bente” er en førtidspensioneret kvinde på ca.

55 år, som bor i et havehus. Kvinden er kendt af

SKP-ordningen i lokalcentret, men lever meget

isoleret. ”Bente” begynder at komme på Mødestedet,

hvor hun relativt hurtigt får en god kontakt

til medarbejdere og andre brugere. Hun kan såle-

2


2

des profitere af stedets langt mere uformelle rådgivning

fra medarbejderne og modtager diverse

vennetjenester fra andre brugere på Mødestedet.

I de perioder hvor ”Bente” har været psykisk

dårlig – og nægtet at lukke op, når f.eks. medarbejdere

fra Lokalcentret eller Distriktspsykiatrisk

Center har tilbudt hjælp til hende – har ”Bente”

henvendt sig til Mødestedet og dets netværk af

brugere og medarbejdere. (Navnet er opdigtet).

Netværksdannelsen.mellem.brugerne.internt.må.

betegnes.som.stærk.og.meget.betydende.i.forhold.

til.brugernes.hverdagsliv..Mødestedet.formår.at.

inkludere.brugerne.i.et.netværk,.som.giver.dem.

redskaber.til.at.skabe.kontakter,.de.kan.trække.på.

også.ud.over.deres.gang.på.Mødestedet..Samtidig.

viser.ovenstående.eksempel.også,.at.netværk.via.

Mødestedet.kan.have.en.funktion.som.et.slags.

sikkerhedsnet.for.de.brugere,.som.ellers.er.svære.

at.nå.med.andre.tilbud..

Et.punkt,.som.flere.brugere.er.inde.på,.er,.at.de.

modtager.et.personligt.brev,.som.kommer.ud.til.

alle,.der.bruger.Mødestedet,.hver.gang.der.sker.

noget.særligt..Dette.inklusionsorienterede.initiativ.opfattes.som.meget.positivt.af.brugerne..En.

bruger.udtaler:

”Det gør meget, fordi man opnår en følelse af, at

der også er et behov for én personligt. Dette gør

også noget, hvis man f.eks. har været væk et stykke

tid og tænker, der er nok sket alt for meget,

og de har glemt mig, så betyder det meget med

sådan et personligt brev.”.

Ved.at.sende.et.personligt.brev.sender.Mødestedet.et.signal.om,.at.alle.her.er.en.del.af.et.fællesskab,.hvor.der.er.brug.for.hver.enkelt.person..

De frivillige

Det.er.yderligere.relevant.at.nævne.betydningen.

af.de.frivillige.medarbejdere.på.Mødestedet..De.

bruger.mange.timer.på.stedet.og.er.først.og.fremmest.meget.store.drivkræfter.i.den.daglige.drift.

særligt.omkring.aktiviteterne.på.Mødestedet..

Herudover.indgår.de.som.en.naturlig.del.af.den.

vejledning,.der.foregår.på.stedet..Der.er.selvfølgelig.nogle.begrænsninger.forbundet.med,.at.de.

netop.er.frivillige..Brugerne.giver.udtryk.for,.at.

der.er.gode.muligheder.for.at.gå.til.de.frivillige.

medarbejdere..De.frivillige.siger,.at.de.kan.trække.på.den.daglige.leder,.Jørgen.Gundlach,.i.det.

omfang,.deres.egen.kompetence.ikke.rækker.til.at.

hjælpe.brugerne.med.bestemte.problemstillinger..

Jørgen.Gundlach.udtrykker,.at.den.kvindelige.

frivillige.yderligere.har.en.særlig.funktion.som.

vejleder.for.de.kvindelige.brugere,.der.føler.sig.

mere.trygge.ved.en.kvindelig.relation..

.Det.må.dog.pointeres,.at.vejledning.via.Møde-


stedet.ikke.kan.erstatte.andre.tilbud,.men.udelukkende.fungerer.som.et.supplement.til.f.eks..

traditionel.hjemmevejledning..Voksenteamchef.

Gitte.Høeg.Larsen.understreger,.at.de.to.tilbud.er.

rettet.mod.forskellige.formål.og.fungerer.som.et.

supplement.til.hinanden..Det.er.vigtigt.at.understrege,.at.der.kan.være.ting,.der.er.svære.at.klare.

via.Mødestedet,.f.eks..hjælp.omkring.regninger.

og.håndtering.af.breve..

Opsamling på netværksbaseret vejledning

•..Brugerne.opfatter.det.som.positivt,.at.vejledningen.ikke.er.baseret.på.en.system-klient-.

relation,.men.derimod.på.en.uformel.kontakt..

Det.er.især.den.daglige.leder,.der.har.vejledningsfunktionen,.men.i.et.vist.omfang.også.

andre.professionelle.med.kontakt.til.stedet.og.

de.frivillige.medarbejdere.

•..Brugerne.oplever,.at.der.er.gode.muligheder.for.

både.at.drøfte.og.få.hjælp.til.personlige.problemer.og.for.at.få.andre.former.for.hjælp.og.vejledning.

•..Inklusionen.i.netværk.gennem.Mødestedet.har.

stor.betydning,.da.brugerne.her.får.skabt.nogle.

relationer,.de.kan.trække.på.også.ud.over.deres.

gang.på.Mødestedet..Dette.har.i.nogle.tilfælde.

ført.til,.at.brugere,.der.har.begrænsninger.i.

forhold.til.at.klare.sig.selv,.modtager.hjælp.fra.

andre.brugere..

•..De.frivillige.medarbejdere.tillægges.af.både.

brugere.og.professionelle.stor.betydning.i.forhold.til.stedets.daglige.liv,.de.er.meget.engagerede.og.lægger.et.stort.arbejde.i.stedet..

2


30

3. Konklusion

På.baggrund.af.de.interviews,.som.denne.evalueringsrapport.bygger.på,.fremstår.Mødestedet.

som.et.yderst.velfungerende.værested..Stedet.

har.formået.at.skabe.kontakt.til.en.række.mennesker,.som,.hovedsageligt.pga..et.psykosocialt.handicap,.lever.isoleret.og.har.et.meget.begrænset.netværk..Både.brugere,.frivillige.medarbejdere.og.professionelle.med.tilknytning.til.stedet.

giver.udtryk.for,.at.Mødestedet.har.en.positiv.

betydning.for.at.bryde.isolationen.for.de.brugere,.

der.kommer.der..Dette.sker.først.og.fremmest.

gennem.det.netværksbaserede.arbejde..Brugerne.

tilkendegiver,.at.de.på.Mødestedet.er.en.del.af.et.

fællesskab.og.her.får.en.kontakt.med.andre.mennesker,.som.er.en.betydende.faktor.for.at.skabe.mening.i.hverdagen.og.større.livskvalitet..Brugerne.føler.sig.generelt.meget.tæt.knyttet.til.stedet..

De.oplever,.at.stemningen.er.god,.og.stedet.er.

kendetegnet.ved.en.stor.rummelighed..Alle.oplever,.at.der.bliver.taget.hånd.om.nye.brugere..Stedet.benyttes.af.en.bruttotrup.på.ca..40.brugere,.

hvoraf.der.ugentligt.kommer.ca..30-40.brugere..

Stedets.størrelse.taget.i.betragtning.må.dette.antal.betegnes.som.yderst.tilfredsstillende..Der.er.et.alsidigt.udbud.af.aktiviteter,.der.tilgodeser.forskellige.behov.for.deltagelse..Brugerne.oplever.det.som.positivt,.at.de.kan.deltage.på.deres.egne.præmisser,.samt.at.aktivite-terne.foregår.

som.en.integreret.del.af.Mødestedets.daglige.liv..

Der.er.en.stor.brugertilfredshed.forbundet.med.

den.måde,.brugerstyring.og.involvering.foregår..

Stedet.er.kendetegnet.ved.en.flad.struktur,.hvor.

brugerne.oplever,.at.det.er.nemt.at.komme.til.

orde.og.få.indflydelse.både.på.de.daglige.aktiviteter.og.på.ture.og.ferierejser..

Alle.giver.udtryk.for,.at.den.daglige.leder.samt.

de.frivillige.medarbejdere.udgør.en.central.

fak-tor.for.Mødestedets.succes..Lederen.Jørgen.

Gundlach.er.meget.opsøgende.i.forhold.til.udadvendte.aktiviteter,.hvilket.brugerne.er.positive.

over.for,.da.de.herigennem.får.en.række.fælles.

oplevelser.samt.en.følelse.af.”ikke bare at blive

parkeret med en kop kaffe”..Der.er.gjort.et.imponerende.stykke.arbejde.for.at.skabe.et.netværk.

omkring.Mødestedet.og.gøre.stedet.til.en.del.af.

lokalsam-fundet,.bl.a..gennem.udstillinger.og.

koncerter..Inklusionsarbejdet.må.betegnes.som.

vellykket.i.den.forstand,.at.brugerne.gennem.

Mødestedet.benytter.lokalområdets.muligheder..

Samtidig.giver.flere.udtryk.for,.at.de.gennem.deres.gang.på.Mødestedet.har.opnået.selvtillid.og.mod.til.at.tage.kontakt.også.f.eks..til.deres.naboer,.som.de.er.begyndt.at.hilse.på..Den.primære.

inklusion.ligger.dog.i.tilknytning.til.det.netværk,.

de.er.en.del.af.på.Mødestedet.både.i.forhold.til.

andre.brugere,.professionelle.og.de.frivillige....

Brugerne.er.generelt.meget.tilfredse.med.den.

måde,.de.modtager.vejledning.på.Mødestedet..


Den.nære.kontakt.på.stedet.medfører,.at.den.daglige.leder.har.et.kendskab.til.den.enkelte.bruger,.

som.det.kan.være.sværere.for.f.eks..skiftende.

hjemmehjælpere.at.opbygge..Brugerne.opfatter.

det.som.positivt,.at.vejledningen.er.baseret.på.

en.uformel.kontakt,.hvor.de.selv.kan.opsøge.råd,.

hvis.de.har.behov.for.det..De.udtrykker,.at.kontakten.er.baseret.på.en.ligeværdig.dialog,.hvilket.medfører.en.følelse.af.myndiggørelse.(empowerment).over.eget.liv..Den.netværksbaserede.

vejledning,.der.foregår.på.stedet,.er.ment.som.et.

supplement.til.andre.tilbud..Brugerne.udtrykker,.at.dette.fungerer,.da.de.oplever.at.kunne.få.

den.ekstra.hjælp,.de.har.brug.for.ved.f.eks..at.

henvende.sig.til.den.boligsociale.rådgiver,.som.

ligeledes.har.en.relation.til.Mødestedet..Ud.over.

professionel.vejledning.åbner.Mødestedet.op.for,.

at.brugerne.internt.får.etableret.nogle.relationer,.

som.de.kan.trække.på,.når.de.ikke.er.på.Mødestedet.....

..Samlet.set.har.Mødestedet.gennem.et.alsidigt.

aktivitetsudbud.samt.en.god,.ligeværdig.og.afslappet.atmosfære.formået.at.inkludere.isolerede.

mennesker.i.et.fællesskab.baseret.på.netværk.og.

kontakt.med.andre.mennesker..Mødestedets.netværksbaserede.og.inklusionsorienterede.arbejde.

synes.at.give.brugerne.kompetencer,.som.de.kan.

trække.på.i.deres.hverdagsliv..Det.sociale.arbejde,.der.foregår.på.Mødestedet,.må.vurderes.på.

sigt.at.fremme.brugernes.muligheder.for.at.indgå.

i.samfundet.som.selvbestemmende.og.deltagende.

mennesker.på.deres.egne.præmisser..

31


32

Det inklusionsorienterede arbejde

Flere.af.de.interviewede.brugere.samt.profes-

sionelle.med.tilknytning.til.Mødestedet.påpeger,.

at.de.ikke.har.erfaring.med.andre.væresteder.for.

psykisk.syge,.der.arbejder.så.bevidst.med.at.få.

brugerne.inddraget.i.udadvendte.aktiviteter..De.

mange.aktiviteter.på.Mødestedet.har.helt.klart.en.

betydning.i.relation.til.at.fastholde.brugerne.og.er.

derved.en.afgørende.faktor.for.den.tætte.tilknyt-

ning,.som.brugerne.tilkendegiver.at.have.til.stedet..

Det.store.arbejde,.der.bliver.lagt.i.at.skabe.inklu-

sion.i.form.af.oplevelser.og.aktiviteter,.synes.at.

give.afkast.i.kraft.af.en.øget.grad.af.empowerment..

Brugerne.oplever,.at.de.kan.noget.og.er.en.del.af.

noget,.hvilket.giver.en.selvtillid,.som.kan.bruges.i.

andre.sammenhænge.i.livet..Det,.at.de.kommer.på.

Mødestedet.og.indgår.i.stedet.må.således.betragtes.

som.et.stort.skridt.på.vejen.til.en.tilbagevenden.til.

et.deltagende.og.tilfredsstillende.liv.på.deres.egne.

præmisser.(recovery)....

Mødestedet.er.som.nævnt.i.indledningen.for-

ankret.i.Partnerskabet.og.indgår.herigennem.i.et.

metodeudviklingsprojekt 5 .under.Socialministe-

riets.metodeprogram..Projektet.forløber.i.sam-

arbejde.mellem.Videns-.og.Formidlingscenter.

for.Socialt.Udsatte.og.lokale.aktører.og.har.til.

formål.at.udvikle.metoder,.der.kan.fremme.social.

inklusion.af.mennesker.med.psykiske.lidelser.

i.udvalgte.boligområder.–.herunder.Urbanpla-

nen,.hvor.Mødestedet.ligger..Med.en.lidt.anden.

sprogbrug.kan.man.også.sige,.at.projektet.drejer.

sig.om,.hvordan.man.kan.skabe.bedre.mulighe-

der.og.forudsætninger.for,.at.mennesker,.der.er.

eller.har.været.psykisk.syge,.oplever.at.kunne.

deltage.–.blive.inkluderet.–.i.forskellige.former.

for.livsudfoldelse.i.lokalsamfundet..Dette.formål.

stemmer.helt.overens.med.den.del.af.Mødeste-

dets.målsætning,.der.omhandler.inklusion.i.lo-

kalområdet..Det.forventes,.at.projektet.kan.med-

virke.til.at.styrke.Mødestedets.bestræbelser.på.at.

bringe.områdets.’sædvanlige’.og.’usædvanlige’.

beboere.tættere.på.hinanden.og.fremme.en.større.

tolerance.og.åbenhed.i.lokalområdet.generelt..

Mødestedet.er.konkret.involveret.i.projektet.via.

aktiv.deltagelse.fra.både.brugere.og.daglig.leder.

af.Mødestedet.i.en.lokalt.forankret.projekt-.og.

arbejdsgruppe...

Selv.om.det.ud.fra.denne.evaluering.ikke.direk-

te.kan.aflæses,.om.der.er.kommet.en.større.for-

ståelse.mellem.mennesker.med.et.psykosocialt.

handicap.og.’normalbefolkningen’.i.lokalområ-

det.Urbanplanen,.er.det.oplagt,.at.andre.steder,.

der.arbejder.med.samme.målgruppe,.vil.kunne.

trække.på.Mødestedets.erfaringer.med.metoder.

rettet.mod.inklusion.i.lokalsamfundet..Dette.har.

en.række.positive.perspektiver.for.det.sociale.

arbejde.med.målgruppen..Det.udadvendte.inklu-

sionsorienterede.arbejde.er.således.med.til:

4. Perspektivering

5 www.inklusionafsindslidende.dk


33

•..At.skabe.et.netværk.mellem.brugerne,.som.de.

kan.trække.på.også.ud.over.samværet.på.Møde-

stedet.

•..At.give.brugerne.mulighed.for.at.deltage.i.lo-

kalsamfundets.tilbud.på.deres.egne.præmisser.

og.selv.at.bidrage.til.lokalsamfundet.i.form.af.

f.eks..arrangementer.som.kunstudstilling.og.

koncerter.

•..At.skabe.basis.for.en.synliggørelse.af.stedets.

brugere.i.lokalsamfundet,.som.på.sigt.måske.

vil.kunne.nedbryde.eventuelle.fordomme.mel-

lem.brugerne.af.Mødestedet.og.den.øvrige.lo-

kalbefolkning..

•..At.tiltrække.nye.brugere.til.Mødestedet,.som.

vil.kunne.profitere.af.Mødestedets.tilbud.og.

det.fællesskab,.der.er.på.stedet.

I.evalueringen.fremgår.det,.at.der.er.en.vis.ambi-

valent.holdning.hos.brugerne.omkring.det.inklu-

sionsorienterede.arbejde..De.benytter.hovedsa-

geligt.lokalområdets.tilbud.gennem.Mødestedet.

og.giver.ikke.udtryk.for,.at.de.har.fået.betydelig.

mere.kontakt.med.de.’sædvanlige’.borgere.i.

området..Det.ligger.uden.for.denne.evaluerings.

fokus.at.belyse,.hvorvidt.borgerne.i.området.op-

lever.at.have.fået.en.større.åbenhed.og.tolerance.

over.for.Mødestedets.’usædvanlige’.brugere..Der.

må.dog.formodes.også.blandt.de.’sædvanlige’.at.

være.visse.forbehold.tilknyttet.det.at.skulle.ind-

gå.i.en.integrationsproces.med.Mødestedets.bru-

gere,.hvorved.både.de.’sædvanlige’.og.de.’usæd-

vanlige’.naturligt.vil.have.en.række.fordomme.

omkring.hinanden..I.relation.til.at.skabe.en.fa-

stere.forankring.af.inklusionen.mellem.brugere.af.

Mødestedet.og.lokalområdet,.er.det.først.og.frem-

mest.vigtigt.at.fremme.Mødestedets.synlighed.

i.området.og.informere.bredt.omkring.stedet.og.

dets.tilbud..Dette.kan.f.eks..fremmes.gennem.lo-

kalt.forankrede.arrangementer,.hvor.Mødestedet.

og.dets.brugere.indgår..Det.er.centralt,.at.sådanne.

aktiviteter.udføres.i.en.balance.mellem.på.den.

ene.side.at.appellere.bredt.til.områdets.beboere.

og.på.den.anden.side.ikke.gøres.på.en.måde,.så.

det.virker.uoverskueligt.for.Mødestedets.brugere..

Sigtet.med.sådanne.arrangementer.må.ud.over.

synlighed.være.at.nedbryde.fordomme,.der.måtte.

være.omkring.mennesker.med.psykosocialt.han-

dicap..Større.synlighed.og.gensidig.forståelse.kan.

fremme.muligheden.for,.at.Mødestedets.brugere.

på.sigt.kan.opnå.en.inklusion,.som.ikke.alene.er.

forankret.i.Mødestedet.som.institution..Det.lang-

sigtede.mål.må.således.være.at.øge.muligheden.

for,.at.de.som.individer.i.højere.grad.benytter.

områdets.tilbud.og.indgår.i.relationer.med.andre.

beboere..At.iværksætte.sådanne.aktiviteter.er.dog.

både.tids-.og.ressourcekrævende.og.forudsætter,.

at.der.bliver.tilført.såvel.økonomiske.som.men-

neskelige.ressourcer..Samtidig.forudsætter.det.


34

inklusionsorienterede.arbejde.i.et.bredere.per-

spektiv,.at.alle.aktører.er.åbne.for.at.tænke.inno-

vativt.og.derved.kontinuerligt.afprøver.nye.veje.i.

det.sociale.arbejde.med.målgruppen..

Ildsjælene og fremtiden

På.baggrund.af.evalueringen.må.det.konstateres,.

at.Mødestedet.er.et.veldrevet.værested,.hvilket.

i.høj.grad.skyldes.stedets.ildsjæle.i.form.af.en.

meget.engageret.daglig.leder.samt.to.frivillige.

medarbejdere..Disse.personalemæssige.ressour-

cer.er.et.stort.aktiv.for.Mødestedet..For.at.Møde-

stedet.ikke.udelukkende.skal.blive.afhængigt.af.

konkrete.personers.engagement,.er.det.væsentligt.

for.stedets.fortsatte.succes,.at.der.også.i.fremti-

den.arbejdes.med.at.styrke,.udvikle.og.forbedre.

samarbejds-.og.netværksrelationer.til.aktører.in-

den.for.boligområdet,.det.sociale.område.og.det.

psykiatriske.område..Endvidere.vil.en.tilførsel.

af.yderligere.medarbejderressourcer.til.stedet,.

frivillige.såvel.som.professionelle,.kunne.åbne.

op.for.at.udvikle.det.sociale.arbejde,.der.udføres.

med.henblik.på.at.skabe.relationer.til.nye.bruge-

re.og.måske.til.helt.nye.brugergrupper.som.f.eks..

personer.med.anden.etnisk.baggrund.end.dansk...

Inklusionsprojektet.har.afsøgt.muligheder.for.at.

etablere.et.’Mødested.2’.som.supplement.til.Mø-

destedet..Der.er.udarbejdet.en.projektbeskrivelse,.

men.etableringen.er.strandet.på.økonomi,.da.det.

ikke.umiddelbart.var.muligt.at.få.bevilling..Som.

alternativ.arbejdes.der.på.at.etablere.et.cafétilbud.

i.en.boligafdelings.beboerlokaler..De.fleste.af.Mø-

destedets.brugere.oplever.stedet.som.en.slags.asyl,.

der.med.dets.geografiske.afsondrethed.fremmer.

fornemmelsen.af.tryghed.og.giver.mulighed.for,.at.

man.kan.trække.sig.tilbage.og.være.i.fred..

Samtidig.giver.Mødestedets.placering.i.kælder-

plan.begrænsninger.i.forhold.til.visse.brugergrup-

per..Adgangen.er.besværlig.for.kørestolsbrugere.og.

gangbesværede,.og.de.relativt.dårlige.lys-.og.luft-

forhold.kan.føles.lidt.klaustrofobiske..I.forhold.til.

fremme.af.inklusionen.i.lokalområdet.kunne.loka-

ler.i.gadeplan.medv.irke.til.en.mere.naturlig.inter-

aktion.med.den.øvrige.lokalbefolkning.og.dermed.

styrke.brugernes.medborgerskab.i.forhold.til.fæl-

lesskabet.i.lokalområdet..Et.tilbud.i.gadeplan.er.

synligt.og.kunne.tiltrække.flere.brugere.med.be-

hov.for.et.værested..En.synlig.tilstedeværelse.kun-

ne.gøre.gruppen.af.beboere.med.psykiske.lidelser.

til.en.mere.naturlig.del.af.hverdagen.i.lokalområ-

det.og.kunne.medvirke.til.at.nedbryde.fordomme..

Der.kunne.være.et.behov.for.at.supplere.åbningsti-

derne.på.Mødestedet.bl.a..i.weekenderne,.ligesom.

aktivitetstilbudene.kunne.udvides.og.være.åbne.

for.både.de.nuværende.brugere.og.for.nye.bruger-

grupper,.fx.ældre.brugere,.brugere.med.fysisk.han-

dicap,.brugere.med.en.anden.etnisk.baggrund.end.

dansk.og.for.alle.beboere.i.Remisevængerne.

More magazines by this user
Similar magazines