Kirkeblad-2011-2.pdf - Skalborg Kirke

skalborgkirke.dk

Kirkeblad-2011-2.pdf - Skalborg Kirke

KIRKEBLADET

2

2011

SKALBORG SOGN


2

Kirkebladet

Udgives af Skalborg Menighedsråd

Redaktion:

Poul A. Nielsen (ansv. red.), Hannah S. Jensen

Dorte Sandegaard, Søren Thing Andersen og

kirkens præster.

Provst Peter A. Krogsøe, Birke Alle 41

Træffes 11.30­12.30 undtagen mandag

Tlf. 98 18 13 83 pakr@km.dk

Sognepræst Heine Hansen, Klarupgårdvej 1

Træffes 11.30­12.30 undtagen mandag

Tlf. 98 18 72 57 hloh@km.dk

Sognepræst Helle Rosenkvist

Lindholmsvej 60 st., 9400 Nørresundby

Tlf. 21 62 24 40 hros@km.dk

Sognepræst Hanne Pahuus

Egehusvej 4, 9520 Skørping

Tlf. 98 65 68 64 hkp@km.dk

Mobiltlf. 21 60 00 90

Kordegn Bente Schüsler

Tlf. 98 34 33 58

Kirketjener Jane Jensen

Tlf. 98 13 34 28 (privat), 20 93 42 05 (kirken)

Organist Eva­Marie Kjæhr Olesen

Tlf. 98 18 49 44 (privat), 98 18 22 03 (kirken)

organist@skalborgkirke.dk

Kirkekontoret, Digtervejen 6, 9200 Aalborg SV

Tlf. 98 18 00 69 skalborg.sogn@km.dk

Fax 98 18 02 69 www.skalborgkirke.dk

Mandag lukket

Tirsdag ­ fredag 09.30­13.00

Torsdag tillige 16.00­18.00

Lørdag, kun tlf. 10.00­12.00

Menighedslokalerne tlf. 98 18 85 92

Menighedsrådets formand

Henning Bentzen, Rungsvej 21, 9200 Aalborg SV

Tlf. 98 18 33 90 hbe@gvdnet.dk

Næste nummer udkommer 20. august 2011

Layout og tryk:

Ballermanns Eftf. Bogtryk & Offset A/S

Forsiden: Forsidebilledet findes på www.sxc.hu

Hjemtaget i overensstemmelse med reglerne.

3. klasserne i kirken

I ugen fra mandag den 4. april havde Skalborg

Kirke besøg af 3.klasserne fra Sofiendalskolen.

Eleverne oplevede og lærte en masse

om kirke og kristendom. Her får en gruppe

fortalt om døbefont og dåb:

Påskebegivenhederne blev gennemgået i

fortælling og billeder. Der skulle øves drama

og korsang, og der var kreativ værksted, hvor

eleverne fremstillede

flotte billeder.

Således dette

med Jesu himmelfart:

En af dagene var

der ekskursion til

Domkirken og

Klosteret.

Ved den afslutten de

gudstjeneste viste

eleverne de fine resultater af ugens arbejde

med drama, kor og billeder.


Kristenhedens ”høje” tider

I anledning af årsdagen for den tyske besættelse

af Danmark i 1940 spurgte Nordjyske

Stiftstidende en række unge mennesker, deriblandt

flere gymnasieelever, om, hvad de forbinder

med 9. april, og hvad dagen betyder for

dem. ”Noget med en fodboldkamp?” svarede

en. ”Dronningens fødselsdag?” eller måske

”Jesu opstandelse?” var andre bud. Kun et

mindretal vidste, hvad datoen står for. Til gengæld

var stort set alle enige om, at: ”Datoen

siger ikke mig noget”, eller ”Det betyder ikke

noget for mig, for jeg var der ikke”.

D.v.s for disse unge synes virkeligheden at

være defineret af den skygge, de kaster, med

egen navle som centrum.

Dette klaustrofobiske syn på verden finder vi

dog ikke kun hos denne tilfældigt udvalgte

gruppe unge. Hvor nødig vi end vil, må vi nok

erkende, at det – i mere eller mindre raffineret

udgave – deles af de fleste mennesker uanset

alder og status. ”Vi tror på det, vort øje ser:

det kendte, sikre – intet mér – en jordfødt

bundet viden” (DDS 248, Lisbeth Smedegaard

Andersen).

Ved hjælp af vores fornuft erhverver vi os

bestandig ny viden, som på én gang gør

tilværelsen lettere og mere kompliceret for os.

Videnskaben gør vores verden større. Men

lader vi os forblinde af de imponerende videnskabelige

landvindinger og hengiver os til

en fundamentalistisk tro på fornuftens magt,

eller undlader fornuften, der kan spørge og

spørger om alt, at sætte spørgsmålstegn ved

sig selv og sine egne forudsætninger, lukkes

vores verden.

Det er f.eks. det der sker, når det hævdes, at

spørgsmålet, om Jesus er stået op fra de døde,

kan afgøres ad fornuftens vej.

En amputeret virkelighedsopfattelse kan også

have sin grund i den modgang, som ethvert

menneske uundgåeligt kommer ud for. Smerten,

der tilføjes mig, døden, som skiller

mig fra dem, jeg

holder af, mine

kæres og min

egen død, frygt og

bekymring, lidelse,

sorg og savn kan

fylde sindet i en

grad, så jeg ikke

har blik for andet.

Peter A. Krogsøe

For det lukkede

rum, som vi alt for

villigt lader os spærre inde i, er evangeliet

om Kristus opstanden og himmelfaren som

en pinsestorm, der slår vinduer og døre op

på vid gab. Lyset og den friske luft strømmer

ind, og der åbnes os udblik til den rige

mangfoldig hed, som ligger ud over, bagved,

under det, vi umiddelbart forefinder, og som

vi i selvoptaget indskrænkethed kalder for

”virkeligheden”. Ved evangeliets stormvej

blæses alt, hvad der hæmmer det frie udsyn,

bort, og vi ser ind i evigheden, ser et liv, som

ingen grænser ved.

Og når stormen har lagt sig og er afløst af åndens

stille susen, hører vi fuglesangen, Guds

”fugles morgensang i den høje sommer, der,

hvor dag er altid lang, natten aldrig kommer”

(DDS 785 Jakob Knudsen).

Påske, Himmelfart og Pinse er kristenhedens

”høje” tider. På netop denne tid af året, hvor

der gøres forårsrent både inde og ude, og hvor

vi i naturen oplever ”verdens igenfødelse”,

fejrer vi i kirken med Kristi opstandelse og

himmelfart, at det gamle er forbi, noget nyt

er blevet, livet har sejret over døden, og ved

Ånden lader vi os forvisse om, at Guds kærlighed,

som er magten til at være til i alt det,

som er, aldrig hører op, men omslutter os i al

evighed.

3


15 millioner mod sult Fastelavn og sult

Der var landsindsamling den 13. marts til

Folkekirkens Nødhjælp i 1308 sogne med i

alt 20.000 indsamlere.

Også en af ministrene

var med, som det ses.

Der var færre sogne og

især færre indsamlere

end sidste år, men det

samlede resultat blev

alligevel på 15 mio. kr.,

kun lidt mindre end

sidste års 16 mio. kr.

Her i Skalborg var vi med 15 indsamlere også

færre end sidste år, så ikke alle 25 ruter fik

besøg i år.

Vores resultat på 14.968 kr. blev da også lidt

mindre end sidste års 19.409 kr.

­ Det går altid bedre med indsamlingerne, når

man har børnene med.

4

Søndagen før var der fastelavnsfest i Skalborg

Kirke med rigtig mange deltagere til tøndeslag

ning og fastelavnsboller.

Vi var så heldige

at have besøg af

en gruppe elever

fra Silkeborg

Højskole, der lige

havde været i

Afrika. De fortalte

om verdens sult­

proble mer, som

kan løses, hvis vi

bare vil. Det blev

en god optakt til

den følgende søndags sogneindsamling.

De arrangerede også et løb med poster, der

illustrerede de ulige vilkår i verden.

Således blev deltagerne på ét hold bundet

sammen to og to, medens man på et andet

hold kunne løbe frit og derfor kunne nå at

samle meget mere ind.


For lopper i skole

Formålet med kirkens loppemarked lørdag

den 16. april var at sikre skolegang for børn

i Kangahun, hjemstedet for vores venskabsmenighed

i Sierra Leone. Sagen er, at skolegang

forudsætter en skoleuniform, og det har

mange familier ikke råd til.

Der var godt 20 hjælpere til at sælge de mange

ting af snart sagt enhver art. Sælgerne havde

stor ekspertise inden for de forskellige varegrupper,

og de var på plads, da dørene blev

åbnet kl. 10.

Loppemarkedet sluttede kl. 14, og arbejdsgrup

pen med Mogens Aarup­Jensen som primus

motor kunne med stor tilfredshed notere

sig dagens salg på 15.600 kr. Det betyder, at et

par hundrede børn i Kangahun nu kan få den

skolegang, der er så nødvendig for deres og

samfundets fremtid.

Frivillige i kirken

Kirkebladets redaktion har sat sig for at kaste

lys ind over det alsidige, frivillige arbejde,

der foregår i Skalborg Kirke, og uden hvilket

kirken ville fremstå mindre indbydende og

mindre levende.

Vi begynder med kaffelauget, der byder på

kaffe/the efter hver gudstjeneste. En af dem er

Ellen­Margrethe

Christiansen, der

har været med

i ”umindeligt”

mange år.

Hun fortæller:

­ Jeg har vagten ca

hver anden måned.

Så møder jeg kl.

9.15 og starter

kaffema skinen.

Inden gudstjenesten

har jeg gjort rulle bordet klar med 40 par

kopper, termokander med kaffe og the, og

småkager. Det kører jeg så frem efter gudstjenesten.

Nemmere kan det ikke være.

­ Det er en rar opgave at være med til. Mange

er jo glade for, at man ikke behøver gå hjem

fra kirke uden at have snakket med nogen.

Bagefter kører jeg rullebordet tilbage til køkkenet,

og jeg er hjemme igen ved 12­tiden.

Kaffelauget mødes et par gange om året og

fordeler vagterne mellem sig. På billedet

ovenover er det en af de andre medlemmer,

Rita Kock, der er i funktion.

5


Sigurd i kirken

300 børn, forældre, bedsteforældre og andre

var den 11. april til koncert med Sigurd i Skalborg

Kirke. I en god times tid var kirken fyldt

med forrygende musik og sang og action.

Og dygtige børnekor var med fra kirkerne i

Skalborg, Storvorde­Sejlflod og Kongerslev­

Komdrup foruden Skipper Clement Skolen.

Der blev klappet, sunget og oplevet bibelhistorie,

som kun Sigurd kan formidle det,

i højdepunkter fra skabelsens første dag til

opstandelsen med ”Vi ses igen”.

Også Snapper var

med og leverede sine

finurlige indfald, og

da koncerten var slut,

blev det klart for alle,

hvordan Snapper

egentlig fungerer.

Fotos: Christian

Roar Petersen

6

Friluftsgudstjeneste

På Kr. Himmelfartsdag den 2. juni flyttes

gudstjene sten fra Skalborg Kirke til Lundby

Krat, og tidspunktet ændres til kl. 11.00.

Ligesom de sidste par år er det et fælles arrangement

for alle sognene i Østre Provsti.

Flere af provstiets præster medvirker, og der

vil være et stort fælles kor med sangere fra

alle dele af provstiet akkompagneret af Nordvestjysk

Brass Band.

Før gudstjenesten kan man deltage i kortere

pilgrimsvandringer i det smukke område. Der

vil både være en børne­ og en voksenrute. De

starter begge fra festpladsen kl. 9.30.

Der er bænke til at sidde på, men man må

naturligvis gerne medbringe egen stol eller

tæppe. Efter gudstjenesten er der fællessang,

og der bydes på kaffe.

I tilfælde af (meget) dårligt vejr flyttes gudstjenesten

til Gug Kirke.

Skalborg Kirkekontor hjælper gerne med

kørsel til gudstjenesten. Kontakt kirkekontoret

senest dagen før.


Gudstjenester

Maj

Søndag 29. 10.00 Heine Hansen 5. søndag efter påske. Joh. 16,23b­28

Juni

Torsdag 2. 11.00 Hanne Pahuus Friluftsgudstjeneste i Lundby Krat

Søndag 5. 10.00 Peter A. Krogsøe 6. søndag efter påske. Joh. 15,26­16,4

Torsdag 9. 17.00 Helle Rosenkvist Spaghettigudstjeneste

Søndag 12. 10.00 Helle Rosenkvist Pinsedag. Joh. 14,22­31. BIL

Mandag 13. 10.00 Heine Hansen Anden pinsedag. Joh. 3,16­21

Søndag 19. 10.00 Heine Hansen Trinitatis søndag. Joh. 3,1­15

Søndag 26. 10.00 Hanne Pahuus 1. søndag efter trinitatis. Luk. 16,19­31

Juli

Søndag 3. 10.00 Heine Hansen 2. søndag efter trinitatis. Luk. 14,16­24

Søndag 10. 10.00 Peter A. Krogsøe 3. søndag efter trinitatis. Luk. 5,1­10. BIL

Søndag 17. 10.00 Hanne Pahuus 4. søndag efter trinitatis. Luk. 6,36­42

Søndag 24. 10.00 Helle Rosenkvist 5. søndag efter trinitatis. Luk. 5,1­11

Søndag 31. 10.00 Helle Rosenkvist 6. søndag efter trinitatis. Matt. 5,20­26

August

Søndag 7. 10.00 Heine Hansen 7. søndag efter trinitatis. Luk. 19,1­10. BIL

Søndag 14. 10.00 Peter A. Krogsøe 8. søndag efter trinitatis. Matt. 7,15­21

Søndag 21. 10.00 Heine Hansen 9. søndag efter trinitatis. Luk. 16,1­9

Søndag 28. 10.00 Helle Rosenkvist og 10. søndag efter trinitatis. Luk. 19,41­48

Heine Hansen

Indsamlingsformål

Indtil næste kirkeblad udkommer i august, går indsamlingerne til det kirkelige børne­ og

ungdomsarbejde.

Gudstjenester – Drachmannshave, Sofiegården & Stationsmestervej

Gudstjenesterne er på tirsdage kl. 14.15. Der er altergang ved alle gudstjenester.

Drachmannshave Sofiegården

7. juni Hanne Pahuus 14. juni Helle Rosenkvist

5. juli Heine Hansen 12. juli Peter A. Krogsøe

2. august Heine Hansen 9. august Heine Hansen

Stationsmestervej

21. juni Heine Hansen

19. juli ingen

16. august Peter A. Krogsøe

7


Kirkens kalender

Juni

Onsdag 1. 9.00

Kirkens sommerudflugt.

Onsdag 8. 19.00

Menighedsrådsmøde

Juli

Tirsdag 12. 16.00

Skriv præstens prædiken

August

Torsdag 11. 19.00

Menighedsrådsmøde

Kirkens sommerudflugt

Skriv præstens prædiken

Eva­Marie Kjæhr Olesens 40 års jubilæum som organist

blev fejret med en storslået koncert og efterfølgende

reception den 13. marts.

Udflugten finder sted onsdag den 1. juni med afgang kl. 9.00 fra Skalborg Kirke. Ad smukke veje

kører vi nordpå. Formiddagskaffe i Dronninglund Storskov. Langs kysten fortsætter vi til Sæby.

Der besøger vi den smukke kirke. Frokosten

indtager vi på Sæby Fiske restaurant. Bagefter

vil der blive lejlighed til at gå lidt omkring

i det maleriske miljø på havnen og ved åen.

Turen går videre til Frederikshavn. Derpå op

i højderne til Pikkerbakkerne. Hjemkomst til

Skalborg Kirke ca. kl. 17.00.

Tilmelding til Skalborg Kirkes kontor senest

fredag den 27. maj.

Pris 150, ­ kr. Højskoleudvalget

Vær med til at bestemme, hvilke salmer vi skal synge, hvilke bønner der skal bedes ved

gudstjenesten, og hvad prædikenen skal handle om.

Tirsdag den 12. juli kl. 16.00 er alle velkomne til at komme hen i kirkens lokaler og over en

kop kaffe og kage tage en snak om den kommende søndags gudstjeneste. Vi gennemgår de

bønner, man kan vælge mellem, læser de tekster, der skal bruges om søndagen, tager en snak

om, hvad der siger os noget, hvad vi undrer os over eller inspireres af, og sammen kigger vi

på, hvilke salmer der kunne synges.

Eftermiddagen er åben for alle. Der kræves ingen forkundskaber og ingen forberedelse

hjemmefra. Helle Rosenkvist

More magazines by this user
Similar magazines