OK-avis - Nnf

nnf.dk

OK-avis - Nnf

BUTIK

HUSK AT STEMME

Det gælder dit arbejdsliv

FORNUFTIGE RESULTATER

De tre overenskomster med Dansk Erhverv skriver sig ind i historiebøgerne, om end det desværre ikke

skyldes det overdådige resultat. Men det ændrer ikke på, at forbundssekretær Flemming Mogensen er tilfreds

Man skal tilbage til 1997 for at finde det sidste selvstændige

overenskomstresultat mellem forbundet

og Dansk Erhverv. Derfor er resultatet i sig selv en

sejr for både medlemmer og arbejdsgivere.

Indholdsmæssigt lægger de tre overenskomster sig

op af de resultater, der ellers er blevet indgået på

minimallønsområdet:

- Vi holder i store træk den ramme, der er udstukket

på området. Jeg er dog særligt tilfreds med det nye anciennitetstillæg

på 2 x 20 øre efter 1 års anciennitet, som vi har fået indført på

bager- og slagteroverenskomsterne. Samtidig har vi omkonverteret det

DE NYE BUTIKSOVERENSKOMSTER

SLAGTEROVERENSKOMSTEN

Lønstigning: Minimallønnen forhøjes med

216,45 kr. pr. måned pr. 1. marts 2012

og med 216,45 kr. pr. måned pr. 1. marts

2013.

Elever: Minimallønnen forhøjes med 2,25 %

pr. måned pr. 1. marts 2012 og med 2,25 %

pr. 1. marts 2013.

Voksenelever: Minimallønnen udgør

16.216,45 kr. pr. måned pr. 1. marts 2012

og 16.432,90 kr. pr. måned pr. 1. marts

2013.

Anciennitetstillæg: 20 øre pr. time efter 1

års anciennitet pr. 1. marts 2012 og 20 øre

pr. time pr. 1. marts 2013.

Særlige tillæg: Tillægget for arbejde på

særlige tidspunkter forhøjes med 1,40 %

1. marts 2012 og 1,40 % 1. marts 2013.

Løn under barsel: Den maksimale udbetaling

af løn under barsel forhøjes fra 130,00

til 135,00 kr. pr. time.

BAGEROVERENSKOMSTEN

Faglærte bager- og konditorsvende:

Minimallønnen udgør 20.216,45 pr. måned

pr. 1. marts 2012.

Minimallønnen udgør 20.432,90 pr. måned

pr. 1. marts 2013.

Brødbagere/kagekonditor: Minimallønnen

udgør 18.716,45 pr. måned pr. 1. marts

2012.

Minimallønnen udgør 18.932,90 pr. måned

pr. 1. marts 2013.

Ufaglært: Minimallønnen udgør 17.216,45

pr. måned pr. 1. marts 2012.

Minimallønnen udgør 17.432,90 pr. måned

pr. 1. marts 2013.

Særlige tillæg: Tillægget for at arbejde

på særlige tidspunkter forhøjes med 1,40 %

1. marts 2012 og 1,40 % 1. marts 2013.

Anciennitetstillæg: 20 øre pr. time efter 1

års anciennitet pr. 1. marts 2012 og 20 øre

pr. time pr. 1. marts 2013.

Løn under barsel: Den maksimale udbetaling

af løn under barsel forhøjes fra 130,00

kr. pr. time til 135,00 kr. pr. time. De 11

ugers forældreorlov skal afholdes indenfor

52 uger efter fødslen.

Udgiver: Fødevareforbundet

NNF • Redaktør og ansvar-

lig i henhold til presseloven:

Kommunikationschef Poul

Damgaard (DJ) • Projekt-

styring: Maria Bernbom

Svejstrup (DJ), Kommuni-

kationshusetReflekt/Mix- erpulten • Redaktion &

tekst: Emilia Maria Van Gil-

se (DJ) • Fotos: Hung Tien

Vu • Layout: VIVA • Tryk:

PE Offset • Oplag: 12.000 •

www.nnf.dk

rådighedstillæg, der var på bageroverenskomsten til en generel lønstigning.

Det betyder en lønfremgang på næsten 2.000 kr., som jeg håber

på, at medlemmerne vil værdsætte, siger Flemming Mogensen.

Tre overenskomster

Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD) meldte sig ind i Dansk

Erhverv pr. 1. marts 2012, og dermed har forbundet nu 3 overenskomster

med Dansk Erhverv. Hvor de to ”gamle” overenskomster for bagere

og slagtere ligger tæt op ad hinanden, adskiller aftalen på det gamle

BKD-område sig fortsat på en række områder. Flemming Mogensen

forventer dog, at de tre overenskomster med tiden vil ligne hinanden

mere og mere.

BKD-OVERENSKOMSTEN

FOR BAGERE OG KONDITORER

Løn

Faglært arbejdskraft: Minimallønnen udgør

20.216,45 pr. måned pr. 1. marts 2012

og 20.432,90 pr. måned pr. 1. marts 2013.

Brødbagere/kagekonditor: Minimallønnen

udgør 18.716,45 pr. måned pr. 1. marts

2012 og 18.932,90 pr. måned pr. 1. marts

2013.

Ufaglært: Minimallønnen udgør 17.216,45

pr. måned pr. 1. marts 2012 og 17.432,90

pr. måned pr. 1. marts 2013.

Ungarbejdere under 18 år: Minimallønnen

udgør 9.661,00 pr. måned pr. 1. marts 2012

og 9.782,00 pr. måned pr. 1. marts 2013.

Voksen lærlinge: Minimallønnen udgør

16.000,00 pr. måned pr. 1. marts 2012 og

16.000,00 pr. måned pr. 1. marts 2013.

Elever: Minimallønnen for elever hæves

med 2,25 % i gennemsnit den 1. marts 2012

og det samme pr. 1. marts 2013.

Særlige tillæg: Tillægget for at arbejde på

særlige tidspunkter forhøjes med 1,40 %

1. marts 2012 og 1,40 % 1. marts 2013.

OK-AVISEN

FØDEVAREFORBUNDET NNF • FORÅRET 2012

GODE

FORHANDLINGER

Forbundsformand Ole

Wehlast ser tilbage på

overenskomstforhandlingerne

med stor tilfredshed

Sjældent er

nye overenskomster

kommet til

verden med så

få vanskeligheder

undervejs.

Og sjældent

er næsten alle

forbundets

marts-overenskomster kommet i

hus inden 1. marts. Men netop de to

omstændigheder er også beviserne

på, at forhandlingsklimaet ved dette

års forhandlinger har været flot:

- Vi har haft et rigtig godt forløb,

der har været godt planlagt. Derfor

er det også lykkedes os at få lukket

forhandlingerne med nogle fornuftige

resultater, konstaterer forbundsformand

og topforhandler Ole

Wehlast.

Han understreger, at de vellykkede

forhandlinger danner fundamentet

for et fornuftigt mæglingsforslag,

der nu sendes til afstemning på det

private arbejdsmarked.

Årets forhandlinger kan også ses

som udtryk for styrke:

- Arbejdsmarkedets parter har med

forhandlingerne bevist, at det er til

alles fordel at lade arbejdstager og

arbejdsgiver styre udviklingen på

arbejdsmarkedet. Vi er i fællesskab

i stand til at samarbejde og skabe

resultater, og det er vores helt klare

styrke.

KODEORD: ANSVARLIG

Ingen prangende resultater, men til gengæld ansvarlige

overenskomster, der kan være med til at sikre fremtiden

De overenskomstforlig,

som nu sendes til afstemning,

byder ikke på

store lønstigninger eller

andre dyre forbedringer.

Til gengæld er de, hvis

man kigger godt efter,

udtryk for det, medlemmerne

har efterspurgt,

nemlig tryghed:

- Den ultimative tryghed består naturligvis i

at beholde sit arbejde, og derfor har vi lavet

nogle overenskomster, der gør det mindre attraktivt

at sende arbejdspladser til udlandet,

forklarer næstformand og topforhandler Jens

Peter Bostrup.

Er man alligevel så uheldig at miste sit job,

er det vigtigt at have andre muligheder på

hånden:

- Vi har skabt et økonomisk grundlag for at

udvikle vores uddannelser samt forbedret

vilkårene for efteruddannelse. Dels ved at

udvide paletten af kurser, og dels ved

at gøre det muligt at spare de to ugers selvvalgt

uddannelse op i op til tre år. Derved

giver vi mulighed for, at man kan bevare sin

værdi på arbejdsmarkedet.

Han understreger, at det har været vigtigt at

kæmpe for, at medlemmerne ikke har mistet

noget:

- I krisetider er det ikke blot svært at få noget

nyt ind i overenskomsterne. Man risikerer

også at miste noget af det, man har. Men det

har vi formået at undgå.

Et enkelt område skiller sig dog ud. Arbejdsgiverforeningen

BKD har nemlig meldt sig ind

i Dansk Erhverv. Og det betyder, at medlemmerne

på denne overenskomst desværre vil

opleve forringelser i deres ansættelse.

Til gengæld lykkedes det at forhandle et forlig

hjem med Dansk Erhverv:

- Denne overenskomst lægger nu linjen

for stort set alle forbundets øvrige butiksoverenskomster.

Derfor er det positivt, at vi

fik forhandlet et selvstændigt forlig hjem, i

stedet for at blive omfattet af forligsmandens

mæglingsskitse.

Alt i alt er det Jens Peter Bostrups vurdering,

at medlemmerne kan være tilfredse med de

indgåede aftaler.

LÆS MERE OM DIN OVERENSKOMST:

Slagter Industri

& Fødevareindustri Side 2 - 3

Butik Bagsiden

FØDEVAREFORBUNDET NNF // OK-AVISEN OK-AVISEN // FØDEVAREFORBUNDET NNF


SLAGTER INDUSTRI & FØDEVAREINDUSTRI

DET INDEHOLDER DE NYE

OVERENSKOMSTER PÅ SLAGTERIOMRÅDET OG

DET FØDEVAREINDUSTRIELLE OMRÅDE

Ligesom tidligere minder de to resultater med DI meget om hinanden. Her kan du se nogle af de

nye elementer, der kommet ind i overenskomsterne ved dette års forhandlinger. Du kan læse

alle de indgåede aftaler (protokollater) på forbundets OK-hjemmeside under ”Bibliotek”

Løn:

Timetillægget forhøjes med

1,60 kr. pr. 1. marts 2012

1,85 kr. pr. 1. marts 2013

Det svarer til, at medarbejderne får cirka

550,00 kr. mere om måneden hen over

perioden.

Genetillæg:

Genetillæg forhøjes med

1,4 % pr. 1. marts 2012

1,4 % pr. 1. marts 2013

Elever:

2,25 % pr. 1. marts 2012

2,25 % pr. 1. marts 2013

(gælder ikke voksenelever, der følger den

overordnede lønstigning)

Sygeløn:

Satserne på slagterioverenskomsten ved

delvis fraværsdag, løn under sygdom og

frihed ved børns sygdom stiger med

1,60 kr. pr. 1. marts 2012

1,85 kr. pr. 1. marts 2013

SÅDAN STEMMES DER

Når der skal stemmes om mæglingsforslaget,

sker det som én samlet afstemning. Enten bliver

det et ja over hele linjen, eller også er det nej

for alle de ca. 600.000 lønmodtagere på det

private arbejdsmarked, som mæglingsforslaget

omfatter

Afstemningsreglerne har to hovedpunkter:

• Hvis mindst 40 procent af de stemmeberettigede deltager i

afstemningen, afgøres det ved almindeligt flertal, om det bliver

et ja eller et nej til mæglingsforslaget.

• Hvis mindre end 40 procent afgiver deres stemme, skal mindst

25 procent af alle stemmeberettigede have stemt nej for at

forkaste mæglingsforslaget og udløse en storkonflikt.

På det fødevareindustrielle område er der

fortsat fuld løn under sygdom.

Uddannelses- og samarbejdsfond

Slagteri- og Fødevareindustriens Uddannelses-

og Samarbejdsfond (den såkaldte

20-øres fond) hæves med 5 øre, så arbejdsgiverne

nu indbetaler 25 øre pr. time.

Kompetencefonden

Positivlisten for Slagteri- og Fødevareindustriens

Kompetencefond – altså listen over,

hvilke uddannelser man kan få dækket

gennem fonden – udvides med positivlisten

for Industriens Kompetencefond.

Den lokale afdeling af Fødevareforbundet NNF sørger for, at du

kan afgive din stemme. Afdelingen fastlægger også de nærmere

regler for, hvordan afstemningen foregår.

Du har stemmeret, når du er medlem af

Fødevareforbundet NNF og:

Forældreorlov

Forældre er ikke længere tvunget til at holde

de 11 ugers forældreorlov i umiddelbar forlængelse

af barselsperioden. Fremover kan

de vælge at holde orloven op til to omgange

hver inden for 52 uger.

Den maksimale udbetaling i forbindelse med

forældreorlov hæves fra 135,00 kr. til 140,00

kr. i timen, og det samlede pensionsbidrag

stiger med 10,50 kr. pr. time.

Uddannelse

I dag bortfalder de to ugers selvvalgt uddannelse,

hvis medarbejderen ikke gør brug af

dem. Fremover må medarbejdere opspare

selvvalgt uddannelse i to år, så de kan få op

til 6 ugers uddannelse.

Løn under sygdom:

Antallet af måneder man skal have været

ansat for at få fuld løn under sygdom,

nedsættes med 3 måneder. Fremover er det

9 måneder for slagterindustriområdet og

forædlingen og 6 måneder for den øvrige

fødevareindustrielle overenskomst.

• Er beskæftiget under en af de overenskomster, der er forhandlet.

• Ledig, men har været beskæftiget under en af de overenskomster,

der er forhandlet.

• Efterlønsmodtager på fleksibel efterløn og på afstemningstidspunktet

er beskæftiget under en af de overenskomster, der er

forhandlet.

• Elev og er beskæftiget under en af de overenskomster, der er

forhandlet.

HUSK AT STEMME

Forhandlerne har forladt forhandlingsbordet.

Nu er det blandt andet op til dig og dine kolleger,

om resultatet skal gælde i jeres hverdag.

Så husk at stemme.

ALT DET VI UNDGIK

Overenskomsten på slagterindustriområdet har

undgået en del af de elementer, andre industrioverenskomster

har fået ind. Og det er

forbundssekretær John Sørensen tilfreds med

- Vi har med dette overenskomstforlig lavet en

ansvarlig overenskomst.

Så kontant er John Sørensen i sin bedømmelse

af overenskomstresultatet på slagterindustriområdet.

Han er især tilfreds med, at det lykkedes forhandlerne

at bevæge sig uden om nogle af de

elementer, som eksempelvis CO-Industri har fået

ind i deres nye overenskomster:

- Jeg er utrolig glad for, at vi har undgået at få lønudbetaling af

merarbejde udover 37 timer. Vores branche har i forvejen fået lagt

begrænsninger på indtjening og arbejdsforhold af Arbejdstilsynet, og

hvis vi havde lavet aftale om arbejdstider udover 37 timer, så tør jeg

slet ikke tænke på, hvad der kunne ske for branchen. Samtidig er de

andre gået med til bruge deres egen pension, SH- og ferietillæg til den

merudbetaling, man kunne få. Det mener jeg slet ikke, at vi kunne

være interesseret i, konstaterer John Sørensen.

Han er på samme måde meget tilfreds med, at overenskomstresultatet

for slagteriarbejderne ikke indeholder den seniorordning, som både

CO-Industri og 3F Transport er gået med til:

- Også denne ordning ville indebære, at vi skulle bruge pension, SH,

ferietillæg og fritvalgskontoen til at betale for nedsat arbejdstid. Den

tendens mener jeg, at vi skal kæmpe imod – også fremadrettet.

Selvom resultatet ikke er prangende, er John Sørensen godt tilfreds,

og anbefaler medlemmerne på slagterioverenskomsten at stemme

”Ja” til det indgåede forlig.

EN OVERENSKOMST,

DER PEGER FREMAD

Blandt de nye elementer i det fødevareindustrielle

overenskomstresultat er beslutningen

om at arbejde videre med en sammenskrivning

af overenskomsten. Sammen med lønstigninger

og andre forbedringer får det forbundssekretær

Tage Arentoft til at anbefale et ja

Den Fødevareindustrielle overenskomst er groft

sagt en samling af en række forskellige overenskomster.

Fødevareforbundet NNF og DI har flere

gange forsøgt at lave en mere sammenskrevet

og ensartet overenskomst, men hidtil har parterne

ikke kunnet nå et resultat.

Det ændrer sig måske nu, for man er enige om at

arbejde målrettet for en sammenskrivning:

- Det har længe været et fælles ønske, og jeg er

tilfreds med, at vi har aftalt, at der skal findes en holdbar løsning. Den

skal ligge klar til de næste forhandlinger i 2014, forklarer Tage Arentoft.

Samtidig håber han, at arbejdsgiverne vil respektere de lønstigninger,

der er kommet ind i den nye overenskomst, og sikre, at de bliver

udmøntet i faktiske lønstigninger:

- Tidligere har nogle arbejdsgivere haft held til gennem lokalaftaler at

reducere i de lønstigninger, som parterne er blevet enige om ved overenskomstforhandlingerne.

Denne gang er resultatet så snævert og

tilgodeser virksomhedernes økonomiske situation, at jeg ikke mener,

at der er belæg for, at stigningerne ikke kommer til udbetaling.

Han understreger samtidig, at en kommende sammenskrivning af

overenskomsten vil blive besværliggjort, hvis arbejdsgiverne gennem

lokalaftaleforhandlinger udhuler den netop indgåede overenskomstaftale

med hensyn til løn og tillæg.

Forhandlingsudvalget på det fødevareindustrielle område anbefaler

medlemmerne at stemme ”ja” til resultatet.

FÅ DETALJERNE MED

Læs dig klogere på de konkrete aftaler på

www.nnf.dk/ok2012 under ”Bibliotek”.

FØDEVAREFORBUNDET NNF // OK-AVISEN OK-AVISEN // FØDEVAREFORBUNDET NNF

More magazines by this user
Similar magazines