danske - Editions

editions.dk

danske - Editions

til at sætte hele deres faglighed på spil i totalt udfordrende

sammenhænge. Der bliver færre faste jobs. Medarbejdere

trækkes ind på projekter og opsiges, når opgaven er afsluttet.

Det betyder, at rygtet om den pågældendes måde at indgå

i arbejdsgruppen for at løse opgaven er det, der skaffer det

næste job. ”Du hyres på din faglighed, uddannes i kompetencer

og fyres på din opførelse,” som en dansk erhvervsleder

har udtrykt det. Med andre ord: Evnen til at kunne begå sig

og skabe kontakter er af afgørende betydning.

Der er god grund til, at CSI (Corporate Social

Innovation) og Blue Ocean-strategier i praksis efterspørges

i disse år. For hvordan skal en moderne leder ruste sig til at

agere i denne tiltagende konkurrence?

tre karakteristika for ’next level’-netværk

Netværksidéen var i sin oprindelse epokegørende. Erkendelsen

af, at menneskers personlige kontaktflader bliver multidoblet,

hvis de er bevidste om, at de fællesskaber, de indgår

i, breder sig uendeligt ud til alle sider. At ens forretningsoverblik

og informationsniveau kan styrkes markant ved, at

man selv indgår i netværksmæssige sammenhænge, og at der

ingen forhindringer er for at henvende sig til folk også i helt

andre sammenhænge og foreslå dem at udveksle erfaringer

og dele viden.

Der er imidlertid tre nye karakteristika for det ’next level’netværk,

som bl.a. Kabinettet er et eksempel på, der giver helt

nye potentialer, når ’new leadership’ skal afprøves og udvikles:

1. For det første bevidst at ’caste’ efter forskellighed. Forskellighed

giver nye vinkler og rusker op i kulturen. At man altid

har gjort tingene på en bestemt måde, er ikke ensbetydende

med, at det er den bedste måde. Idéen om, at de spejle, man

sætter op for hinanden, ikke blot spejler de fælles erfaringer,

men i lige så stor udstrækning byder ind med modsætninger

og helt andre perspektiver. Det er en måde at skabe vidensdeling

på, som i sit udgangspunkt bliver innovativ, fordi nye

tankesæt kommer i spil.

2. En tendens i de nyere netværksfællesskaber er for det andet,

at de udover at være strategiske netværk, nu også mere direkte

retter sig mod at sætte netværkets medlemmer i spil. Et strategisk

og generøst netværk, der aktivt faciliterer mennesker med

forskellige ressourcer og mødet mellem disse, vil være skabende

for den enkelte både i forhold til personlige muligheder og

i forretningslivet. I Kabinettet er det en erfaring, at der opstår

et intenst og lystfyldt energifelt, når der deles viden ud fra en

massiv indbyrdes anerkendelse, respekt og generøsitet.

3. Det betyder for det tredje, at de nye netværk kan karakteriseres

ved, at de afprøver en ny kombination af det private

og det udadvendte. Fra de traditionelt lukkede netværkssammenhænge

som loger, VL og for den sags skyld basisgrupper

– over de nyere strategisk udbredende og helt åbne strukturer

– forholder ’next level’-netværkene sig altså undersøgende

til, hvilket mix der giver den størst mulige dynamik. På den

fo#02 2007 www.iff.dk

’NeXt LeVeL’ LeDeLsesNetVÆrK - Af Gitte just og Hanna Lundblad

måde ændres opfattelsen af, hvad et netværk er: Fra at være

en ramme til at være en proces, hvor netværkspotentialet

løbende afdækkes i en lang række dimensioner.

tre karakteristika for ’next level’-netværk

Sociologen Zygmund Bauman diskuterer i det sidste nummer af

FO/fremtidsorientering (#1/2007), hvorvidt de moderne netværk

er flygtige og overfladiske samværsformer, der aldrig vil kunne

afløse de solidariske landsbyfællesskaber og familieintimiteten.

Han mener, at de moderne netværk er så løst knyttede kontakter,

at de på sigt vil udhule den menneskelige evne til at knytte

basale konkrete samhørighedsforhold. Vil der overhovedet være

social bæredygtighed i et netværk, når det kommer til stykket?

Og medvirker alle disse eksklusive professionelle fællesskaber

ikke blot til at forstærke en lukket elites muligheder og skabe

nye ’glaslofter’ for den mindre privilegerede arbejdsstyrke?

Vi mener tværtimod. Efter vores mening er de moderne

netværk med deres dobbeltgreb af på den ene side at være en

struktur, der knytter tæt sammen på en udfordrende og fortrolig

måde, og på den anden side en proces, der spreder nye

sociale kontakter, en mulighed for at træne og opdage nye

aspekter af den sociale intelligens. Oplevelsen af, at der både

kan hentes næring i det nære og i det store fællesskab, og at

begge strukturer indbyrdes befrugter hinanden, er vejen frem.

Set i det lys kan de moderne ledelsesnetværk i kraft af

deres praksis gå hen og blive eksperimentarier for nye ledelsesmetoder

– for såvel kvinder som mænd. De bliver fælles

rum, hvor der aflæses, hvad der er gode ændringer, og hvad

der virker mindre godt. Hvor erfaringen med at bygge hinanden

op med udfordringer og generøsitet kan blive konkrete

værktøjer, der kan tages med tilbage i det ledende arbejde.

’Next level’-netværkene bliver de rum, hvor det moderne

arbejdslivs efterspørgsel af større og større specialviden og

enorm mobilitet, henter know-how om sammensatte ledelser

og delte lederskaber. Der er hårdt brug for handlekraftige

teamledelser med stærk samhørighedsfølelse, og der er behov

for, at kraften er spredt ud på flere topkvalificerede kompetencer.

Frem for at blive ved tanken om teamstrukturer, er

der nu en konkret mulighed for at afprøve dem som en strategisk

og generøs netværkspraksis.

Hver tanke sætter spor

Et paradigmeskifte kan ikke italesættes. Det leves ud i virkningsfulde

virkeligheder og har det med at brede sig eksplosivt,

som det altid sker ved gode forandringsprocesser. Hver

tanke sætter et spor.

Der findes også et netværk i vores hjerner: Det neurale.

Det betegner processerne blandt de milliarder af mulige sansninger,

refleksioner og erindringer, en enkelt tanke dannes

af. Når det går rigtigt inspirerende for sig, fortættes alle disse

mentale kortslutninger i en veritabel neuron-sky – også kendt

under navnet: jeg’ets mulighedsrum.

De moderne netværksfællesskaber er en sådan menneskelig

kontakt-sky. En kortslutning til milliarder af nye

mulighedsrum.

49

More magazines by this user
Similar magazines