Strafferettens Specielle del - RASMUSSEN / Data

rasmussendata.dk

Strafferettens Specielle del - RASMUSSEN / Data

Kapitel 1-Forbrydelser mod liv og legeme Strafferet

1.3.2 Ordinær vold, §244

· Dette er ikke specificeret ”øver vold eller på anden måde angriber en andens legeme”.

· Anden form kunne fx være bevidstløshed, forgiftning, afklipning af hår.

· Hvis volden havde uforsætlige skadefølger, er det ikke skærpende medmindre

gerningsmanden indså følgen eller burde have set den (uagtsomt), §20.

1.3.3 Kvalificeret vold, strfl. §245

· Hovedbestemmelsen er ”af særlig rå, brutal eller farlig karakter” eller består i

”mishandling”. Den kvalificerede vold skal klart være præget af grovheds momenter der går

ud over voldsmænds sædvanlige midler.

· Mishandling er vold bestående i gentagen eller anden forlænget voldsudøvelse under

udnyttelse af en fysisk overlegenhed over for et værgeløst offer, fx et barn, en samleverske

eller en frihedsberøvet person.

1.3.4 Særlig grov vold, strfl. §246

· Den grove vold kunne fx være død.

· Forbrydelsen skal også være omfattet af §245, der dog kun har maksimalt 4 års fængsel

som strafferamme, men dommen kan godt lyde på under 4 år for §246 efter formildende

omstændigheder.

1.3.5 Slagsmål og gengældelse af slag, strfl. §248

· Hvis der er blevet slået fra begge sider kan straffen under særlige formildende

omstændigheder bortfalde.

1.3.6 Uagtsom legemsbeskadigelse, strfl. §249

· Her vil legemsbeskadigelsen ikke være indledt af et forsætligt angreb.

1.4 Faredelikter

1.4.1 Hensynsløs farefremkaldelse, strfl. §252

· Strfl. §252,1: den som ”for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende måde volder

nærliggende fare for nogens liv eller førlighed”.

· Stk. har særligt henblik på smitte af AIDS.

1.4.2 Hensættelse i hjælpeløs tilstand, strfl. §250

· Sigter især til en konkret fare som den pågældende ikke ved egne kræfter kan afvende, og

at dette ikke blot kan være en livsfare, men også en fare for at hans helbred vil tage skade

(fx alvorlige forfrysninger).

1.4.3 Uforsvarligt forhold ved barnefødsel, strfl. §251

· Dette er en lempelse af moderens forhold, i forhold til hvis man kun havde: hensættelse i

hjælpeløs tilstand og uagtsomt drab.

1.4.4 Tilsidesættelse af hjælpepligter, strfl. §253

· Tager sigte på tilfælde hvor passivitet er direkte kriminaliseret:

(i) ”Efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare”.

(ii) At træffe de foranstaltninger, som af omstændighederne kræves til redning af nogen

tilsyneladende livløs.

(iii) At træffe de foranstaltninger, … som er påbudt til omsorg for personer, der er ramt

af skibbrud eller anden tilsvarende ulykke.

· Færdselsloven giver en hjælpepligt til trafikanter i tilfælde af uheld.

1.4.5 Farlig beruselse, strfl. §138

· Et særligt delikt består i at fremkalde fare i beruset tilstand.

· At man beruser sig er en forsætlig handling.

1.4.6 Spiritus- og promillekørsel

· Dette er især reguleret i færdselsloven, og de vil oftest benyttes de er i FL§53-54.

1.5 ##Svangerskabsafbrydelse ##

1.5.1 Det retspolitiske system

· Hvis man ikke tillader provokeret abort, så er det et spørgsmål om det ikke er uanstændigt

at have en tilstand af så åbenbar konflikt mellem normerne og de faktiske forhold.

1.5.2 Lovregler

· Enhver kvinde med bopæl i Danmark kan straffrit få afbrudt sit svangerskab indenfor de

første 12 uger, eller senere hvis der er fare for hendes helbred.

4

More magazines by this user
Similar magazines