Fredagen den 27. August 1920 Kl. 1 Eftm.

kunstbib.dk

Fredagen den 27. August 1920 Kl. 1 Eftm.

Falkenbergs Auktioner

Fredagen den 27. August 1920 Kl. 1 Eftm.

bliver ved Auktion, der afholdes

®f. ftongeoej 27 & 29

(D et n y T he ater)

bortsolgt en Samling

EFTERSYN:

Onsdag den 25. August Kl. 10—5.

Torsdag „ 26. -- , 10—4.


KONDITIONER.

l.

Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og

forefindes samt uden Ansvar for undertegnede i nogen Retning,

og henligger fra samme for Køberens Regning og Risiko, og

sælges det paa nærmere Approbation efter Auktionen. Det

købte skal være afhentet Auktionsdagen inden Kl. 4i/2. Dersom

det solgte ikke afhentes til rette Tid, kan det uden Varsel paany

bortsælges enten underhaanden eller ved Auktion for første Købers

Regning, og er denne da pligtig at erstatte det deraf flydende

Tab uden at have Adgang til det mulige Overskud. Ejendomsretten

over det solgte overgaar først til Køberen ved Købesummens

fulde Erlæggelse. Forretningen paatager sig ingen

Garanti for Transporten af det Købte.

2.

Den, der byder for en anden, forpligter sig derved som Selvskyldnerkautionist.

3.

Betalingen, hvortil i Auktionsomkostninger betales et Tillæg af

12i 9 pCt., erlægges til undertegnede enten ved Tilslaget eller

paa Anfordring, dog kan vederhæftige Købere, der forinden

Auktionen henvender sig til mig, forvente 4 Ugers rentefri Henstand,

imod, naar som helst af Inkassator paafordres, at stille saa-

dan Sikkerhed for det skyldige Beløb, som af ham maatte an

ses betrygende. Stilles Sikkerheden ikke paa Anfordring, er Betalingen

straks og uden Hensyn til den givne Henstand forfalden.

4.

De Købere, der ikke betaler i rette Tid, har, hvad enten de

bliver sagsøgte eller ikke, at tilsvare i Rente 6 pCt. p. a. fra

Hammerslagets Dato, indtil Betalingen sker, samt alle Omkostninger

skadesløst. I Søgsmaalstilfælde er de pligtige — uden

Hensyn til, hvor de bor eller opholder sig — at give Møde for

Københavns Forligskommission og Jurisdiktion efter Varsel

som til indenbys boende, underkastede den hurtige Retsforfølgning

efter Retsplejelovens Kapitel 41 samt undergivne Udpantning

efter Lov af 29. Marts 1873 § 1 Nr. 10 a.

Tillæg til Konditionerne og Forandring i Katalog-Teksten forbeholdes.

København i Aug. 1920

F alk en b erg s Auktionør.

Nr.

1 C. Fischer: Frederiksborg

2 F. Schmidt: Marine

3 C. L u n d : Hedebakker ved Hald

4 Hermans: Solnedgang

5 A. Jensen Birkhammer: Fra Sæbygaard

Skov

6 Alfred Olsen: Fra Lofoten

7 K a j Berendt: Solnedgang paa Heden

8 Axel Jacobsen: Strandparti fra Bornholm

9 Louis V. Jensen: Hedebakker ved Hald

10 N i e 1 s Hansen: GI. Teglværk ved Lyngbyvej

1902

11 H. L .: Optrækkende Uvejr

12 Krogh Petersen: Kanalparti i Verona

13 Prof. Andersen Lundby: Skovpaiti

14 Holger Fischer: Vase med Roser

15 Prof. Andersen Lundby: Herregaard ved

Miinchen

17 Reinh. Nielsen: Fra Bagsværd

18 G. V i n e r : Landskab

19 Paul V a 1 a t : Brænding


Nr.

20 N o v e y : Faar

4

21 A. T e r lov: Skovparti

22 Emilie Mundt: En lille Pige ved et Skovled

23 A. Hammer: Stedmoderblomster

24 N. A. Liitzen 1847: Stillleben

25 N. P. M o 1 s : En Tyr

26 Axel Jacobsen: Motiv fra Sydsjælland

27 A. K r o g h - P e t e r s e n : Parti fra Narnberg

Slot

28 Viktor Johansen: Vestberg Fyr v. Samsø

29 Jules Didier: Landskab

30 Søren Lund: Hjorte i Dyrehaven

31 C. Fey: Stillleben

32 Prof. Carl Locher: I Sundet udfor Kulien

33 Alex. Ludvigsen: Motiv fra Foldingbro

34 E. V. B ø g h : Interiør

35 Ubekendt: GI. Marine

36 O le Ravn: Strandparti

37 Alf. Larsen: Sommerdag v. et Husmandshus

%

38 R e i n h. Nielsen: GI. Hus i Dyrehaven

39 Prof. Otto Sinding: Lille Pige m. Blomster

40 Otto Lind: Landskab

41 Michael Ancher: Skagensfisker 1908

42 A. B e c h : GI. Gaard i Køge

Nr.

43 M. R ør b y : Italienerinde

44 O le Ravn: Strandparti

45 Edv. Hansen: Vinterlandskab

5

46 Axel Birkhammer: Augustdag i Frederiksværkegnen

47 A. H o 1 m b o m : Køerne vandes

48 Jens Sinding: Frederiksberg Slot

49 Schmidt-P h iseldeck: Fra Parnas ved

Sorø 1884

50 Louis V. Jensen: Fra Silkeborgsøerne

51 E. L i p p e r t : Dame ved Klaveret

52 A. Krogh-Peter sen: SchGnbrunnen i Niira*

berg

53 Chr. Hansen: Motiv fra Dragør

54 Harald Pryn: Fra Dragør

55 C. L u n d : En Fanøstue

56 C. A a g a a r d : Efter Fyraften

57 T. v. H e e r n s t e i n : Skovparti

58 Professor Alf. Jensen: I Sundet udfor Kronborg

59 E. Egeberg: Sommeraften ved Sveibæk

60 N. Martoft: Bondehus med Stokroser

61 Alf. Larsen: Ved gi. Vandmølle

62 Holger Fischer: Roser i Vase

63 N. C. Vantore: Spahierinde


6

Nr.

64 Amalie Møller: Djævle mosen ved Hellebæk

1887 (udst. Charlottenb.)

65 A. H ø y : Solnedg. i Skoven

66 V. Maegaard: Gaardinteriør

67 Holger Fischer: Et Glas med Roser

68 E. P o v 1 s e n : Fra Vildersplads

69 G. A c h e n : Landskab

70 Friis-Nyboe: Interiør fra Frederiksborg

Slot

71 C. Bartsch: Hestestutteriet v. Helsingør

72 K aj Berendt: Sommeraften paa Vejlefjord

73 H. P o v 1 s e n : Motiv fra Snoghøj

74 Fritz Stær-Olsen: Sommerdag v.Ham*

mermølledammen

75 E. F i r n h a b e r : Flodlandskab

76 Ejnar Sørensen: Frugter

77 A. Krogh-Petersen: Kanalparti i Niirnberg

78 Louis V. Jensen: Vej gennem Heden

79 N. P. Rasmussen: Røde Aakander

80 R e v i 11 o : Neapolitanerinde

81 E. Egeberg: Hedeegn ved Herning

82 E. Poulsen: Det Indre af Havnen

83 H. C a s t e n s k j o 1 d : Det Indre af en Bondegaard

84 G a r d i e 11 a : En Caprifisker

Nr.

7

85 Jens Andersen: Aaløb i Frederiksværk

86 H. Rømer Frost: Valmuer

87 Holger Fischer: Roser paa et Bord

88 Ubekendt: GI. Maleri

89 — Bjerglandskab

90 R e v i 11 o ; En Loggia paa Capri

91 Ubekendt: Landskab

92 Vilhelm Jensen: Ved Fuglsangssøen

93 G. v. D i x e r : Bjerglandskab

94 A. Frandsen: Marine

95 E. Hammer: Parti fra Dyrehaven

96 Ubekendt: Landskab

97 Manschetto: Hedelandskab

98 E. Jacobsen: Eremitagesletten

99 E. B e r g : Parti fra Schweiz

100 E. M u n c k : Marine

101 E. Jacobsen: Uvejr paa Søen

102 Au g. Johansen: Parti fra Bergen

103 E. Jacobsen: Landskab med Sø

104 E. M u n c k : Italienske Anemoner

105 M a n c h e 11 o : Hedelandskab

106 Ubekendt: Fra den norske Skærgaard

107 E. Jacobsen: Dyrehaven


8

Nr.

108 M a n i c h e 11 o : Hedelandskab

109 V. Bonfils: Blomst

110 — Stillleben

Blomster

Calbergs Bogtrykkeri, København

More magazines by this user
Similar magazines