Side 1 af 2 Producenten Eternit (Schweiz) AG kan, uden ... - Moland

moland.danmark.dk

Side 1 af 2 Producenten Eternit (Schweiz) AG kan, uden ... - Moland

Producenten Eternit (Schweiz) AG kan, uden ekstra omkostninger, tilbyde at stille en udvidet 10 års

”Systemgaranti” for SWISSPEARL produkter, der garanterer facadebeklædningens konstruktive og

visuelle funktion over tid, i henhold til de data der er givet i den tekniske dokumentation for

produkterne.

Af praktiske årsager omfatter dette tilbud kun projekter hvortil der leveres mindst 400 m 2

SWISSPEARL facadebeklædning.

Eternit (Schweiz) AG har leveret millioner af m 2 facadebeklædning verden over siden midten af

70’erne, og har været pioner ved skiftet til produktion af asbestfri fibercement.

Eternit (Schweiz) AG er markeds ledende indenfor farveteknologi, og er i dag den førende udbyder af

gennemfarvede og overfladebehandlede fibercementplader, med en standard farvepalette der tæller

mere end 30 farver.

Kvaliteten af SWISSPEARL produkterne, dokumenteret ved en forsvindende lille

reklamationsmængde, har gjort det muligt for Eternit (Schweiz) AG at indgå aftale med ZÛRICH

forsikring om, at tilbyde deltagelse i dækning af både materialeomkostninger og arbejdsløn ved

udskiftning af fejlbehæftede facader. Det enkelte projekt er således dækket med en forsikringssum på

10 millioner danske kroner. Er et projekt af en størrelse så forsikringssummen skønnes for lille, kan

garantien deles i etaper så den samlede forsikringssum svarer til projektets størrelse.

Forudsætningerne for at denne garanti kan stilles er følgende:

1. SWISSPEARL plader skal bestilles til det navngivne projekt og skal i videst muligt omfang

skæres fra fabrik. Det er normalt muligt at skære ca. 80 % af pladerne fra fabrik, med

tilpasning af de sidste 20 % på byggeplads.

2. Principdetaljer for SWISSPEARL montage skal godkendes af SWISSPEARL leverandør

inden montagestart. Her tænkes specielt på afslutninger ved sokkel og tag, mod vinduer, ved

etageadskillelser m.v., der viser at der er taget højde for ventilation af facadebeklædningen.

3. Entreprenøren der monterer SWISSPEARL produkterne, skal rekvirere og afholde et

opstartsmøde med en tekniker fra SWISSPEARL leverandøren før montagestart.

4. Fabrikkens anvisninger med hensyn til transport, oplagring, forarbejdning samt montage skal

være fulgt. Med hensyn til montagen skal denne være udført efter de montageanvisninger, som

var gældende ved ordreafgivelsen.

5. Kvaliteten af befæstelsen er en integreret del af den aftale som Eternit (Schweiz) AG har

indgået med ZÛRICH forsikring. Det er derfor et krav at fæstemidler, både nitter og skruer,

samt EPDM fugebånd til underlag af træ, skal være fra Eternit (Schweiz) AG.

Side 1 af 2


Proceduren for udstedelse af omtalte garanti ser typisk ud som følger:

1. Arkitekt/entreprenør kontakter leverandøren (i dette tilfælde HBC A/S) for udveksling af

informationer om aktuelle projekt. Principdetaljer fremsendes af arkitekt/entreprenør til

kommentering/godkendelse hos leverandør.

2. Arkitekt/entreprenør udarbejder stykliste (gerne i samarbejde med leverandør), der danner

grundlag for leverandørens optimering af pladeforbrug og udarbejdelse af skærelister, der sendes

som bilag til specificeret tilbud. Efter leverandørens modtagelse af underskrevet accept af

skæreliste fra arkitekt/entreprenør, ordres SWISSPEARL plader hos producenten og en endelig

leveringstid kan oplyses.

3. Entreprenør indkalder leverandør til opstartsmøde, hvor anvisninger med hensyn til transport,

oplagring, forarbejdning og montage gennemgås. Det anbefales at montere et prøvefelt, der efter

godkendelse fungerer som reference for resterende facade.

4. Efter endt montage af SWISSPEARL facadebeklædning skal entreprenør, arkitekt eller bygherre

indkalde leverandør til en gennemgang af monterede facader og udfyldelse og underskrift af

slutrapport. Rapporten sendes til producenten Eternit (Schweiz) AG, der udsteder et garantibevis

gældende det aktuelle projekt, hvilket betyder at ihændehaver i princippet kan gå direkte til

producenten i tilfælde af fejlbehæftede plader.

Garantien udstedes, som nævnt ovenfor, på det enkelte kendte projekt, efter fabrikkens godkendelse af

dette og efter følgende retningslinier:

A. I de første 5 år efter udlevering dækkes samtlige omkostninger i forbindelse med udskiftning af

fejlbehæftede facader.

B. I tidsrummet 5 til 10 år efter udlevering dækkes nødvendige materialer til udskiftning fortsat

100 %, mens der vil være en degressiv deltagelse i udskiftningsomkostninger som dækkes

således: år 6 80 %

år 7 60 %

år 8 40 %

år 9 20 %

år 10 0 %

For leverancer hvor der ikke udstedes garantibevis gælder de normale salgs- og leverings-betingelser.

Med venlig hilsen

Lasse Jakobsen

Produktchef

lj@hbc-as.dk

Side 2 af 2

More magazines by this user
Similar magazines