Noter - Danica Pension I

danicapension.dk

Noter - Danica Pension I

Årsrapport 2005

Danica Pension I


Indholdsfortegnelse

HOVEDTAL………………………………………………………………………………… 2

RESUME…………………………………………………………………………………….. 3

LEDELSESBERETNG

Konkurrencesituationen og salget……………………………………………………… 3

Kunder og Service………………………………………………………………………… 4

Investeringsstrategi og risikostyring…………………………………………………… 5

Organisation, ledelse og samarbejdsrelationer………………………………………. 6

Årets resultat…………………………………………………………………….………… 6

Forventninger til 2006…………………………………………………………………… 8

PÅTEGNINGER

Ledelsespåtegning………………………………………………………………………… 9

Revisionspåtegninger…………………………………………………………………….. 10

REGNSKAB

Anvendt regnskabspraksis………………………………………………………………. 11

Regnskab…………………………………………………………………………………… 17

Ledelse……………………………………………………………………………………… 28

DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005


Danica Pension I hovedtal

(Mio. kr.) 2005 2004 2003 2002 2001

RESULTATOPGØRELSE

Præmier 2.754 1.701 2.036 1.963 534

Investeringsafkast efter pensionsafkastskat 1.206 359 276 -107 8

Forsikringsydelser -210 -86 -66 -9 -8

Ændring i livsforsikringshensættelser og erstatningshensættelser -7 -5 -3 - -

Ændring i hensættelser for unit-link kontrakter -3.440 -1.766 -2.059 -1.681 -519

Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt -172 -134 -139 -127 -44

Resultat af genforsikring 4 1 -1 0 0

Overført investeringsafkast -26 -19 -12 -48 -3

Forsikringsteknisk resultat 109 51 32 -9 -32

Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring -46 -11 -6 -1 0

Egenkapitalens investeringsafkast m.v. 76 52 27 53 3

Resultat før skat 139 92 53 43 -29

Skat -59 -20 -17 -9 11

Årets resultat

BALANCE

80 72 36 34 -18

Aktiver i alt 11.698 7.241 4.897 2.566 828

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter 10.566 6.500 4.245 2.176 508

Egenkapital i alt 850 570 515 329 282

NØGLETAL I PCT.

Afkast før pensionsafkastskat 5,7 5,1 4,4 7,6 3,6

Afkast efter pensionsafkastskat 5,1 4,3 3,5 7,0 2,6

Omkostningsprocent af præmier 5,0 6,2 6,9 6,5 10,4

Omkostningsprocent af hensættelser 2,0 2,5 4,4 9,5 17,5

Omkostninger pr. forsikret i kr. 3.781 4.211 7.149 16.862 59.508

Omkostningsresultat -0,8 -1,1 -2,7 -7,4 -16,0

Forsikringsrisikoresultat -0,1 -0,3 -0,3 0,0 0,0

Solvensdækning 320 364 444 511 1.437

Ejerkapitalforrentning før skat 18,6 17,3 15,4 14,0 -10,9

Ejerkapitalforrentning efter skat 10,6 13,4 10,5 11,0 -6,9

NØGLETAL FOR SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

Bruttoerstatningsprocent 189 104 90 86 88

Bruttoomkostningsprocent 18 23 25 11 0

Combined ratio f.e.r. 166 126 126 117 129

Operating ratio 120 70 77 41 87

De anførte afkastnøgletal omfatter alene selskabets egne midler og ikke unit-link kundernes afkast.

Præmier og ydelser i 2001-2003 er inkl. ind- og udbetalinger på investeringskontrakter.

Regnskabspraksis er ændret fra 2005 i overensstemmelse med Finanstilsynets nye regnskabsbekendtgørelse. Der er foretaget

tilpasning af sammenligningstallene for 2004.

2 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005


RESUME

Danica Pension I, der tegner de markedsbaserede

pensionsordninger Danica Link og Danica

Balance samt unit-link ordninger i den

norske filial, opnåede i 2005 et resultat på 80

mio. kr. mod 72 mio. kr. i 2004.

Bruttopræmierne inkl. indbetalte præmier på

investeringskontrakter og syge- og ulykkespræmier

blev på 3.493 mio. kr. mod 2.199

mio. kr. i 2004.

Danica Link kunder, der havde valgt Danica

Valg med middel risiko, fik et afkast på 21,7

pct. mod 8,7 pct. i 2004.

Afkastet for kunder i Danica Balance blev i

perioden fra produktets start i maj og frem til

31. december på 14,3 pct. for kunder med 75

pct. aktier (middel aktieandel – 30 år til pensionering).

I Danica Pension I udgjorde omkostningsprocenten

5,0 pct.

LEDELSESBERETNING

Konkurrencesituationen og salget

Interessen for at spare op i markedsrenteprodukter

er fortsat stigende. Udviklingen blev

hjulpet godt på vej af de høje investeringsafkast

i 2005, hvor de fleste kunder med Danica

Link og Danica Balance fik et højere afkast

end kunder med Danica Traditionel.

I maj lancerede selskabet et nyt livscyklusprodukt,

Danica Balance. Modtagelsen af

Danica Balance har været meget positiv, og

Danica oplever stor efterspørgsel efter produktet.

Danica Balance kombinerer fordelene ved

kollektiv investering med individuel tilpasning

af investeringerne. Herved opnås et

enkelt produkt, samtidig med at kunden får

mulighed for at vælge en højere aktieandel,

end det er muligt i de traditionelle produkter.

I Danica Balance afhænger aktieandelen af

kundens alder. Jo længere tid der er til pensionsalderen,

jo højere er andelen af aktier i

opsparingen. Omvendt stiger obligationsandelen

i takt med kundens alder. Dermed

sikres det, at afkastet bliver mere stabilt,

efterhånden som kunden nærmer sig pensionsalderen.

Herudover har Danica Balance

tilknyttet en garanti de sidste 10 år. Garantien

er en sikkerhed for, at kundernes opsparing

ikke giver et samlet negativt afkast de

sidste år inden pensionering.

Med lanceringen af Danica Balance tilbyder

Danica et komplet produktsortiment, når det

gælder kundens pension.

PRODUKTSORTIMENT

DANICA BALANCE

Enkelt produkt med valg

Garantier - kun når det er nødvendigt.

Individuel tilpasning af investeringerne.

Optimal kundetilpasset aktieandel.

Høj gennemsigtighed

Kunden vælger investeringsprofil.

Afkast direkte afhængigt af markedsafkast

DANICA LINK

Stor valgfrihed

Valgfri garanti.

Kunden kan selv vælge aktieandel.

Høj gennemsigtighed

Kunden kan selv handle blandt 47 fonde.

Afkast direkte afhængigt af markedsafkast..

DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005 3


DANICA TRADITIONEL

Enkelt produkt uden valg

Obligatorisk garanti - konservativ investeringsstrategi.

Kunden kan ikke påvirke investeringerne.

Mindre andel af aktier.

Manglende gennemsigtighed

Solidarisk grundlag uden valg af investeringsprofil.

Kontorente fastsættes af Danica Pension.

Mulighed for kursværn .

Danica anbefaler yngre kunder med Danica

Traditionel baseret på 1,5 pct. og 2,5 pct. at

omlægge til Danica Balance, mens kunder

med ordninger baseret på 4,5 pct. har en

mere sammensat problemstilling at overveje.

Det er derfor væsentligt, at disse kunder får

omhyggelig rådgivning, inden de eventuelt

omlægger ordningen. I 2005 valgte godt 4.500

kunder delvist at overføre deres traditionelle

ordning i Danica Pension til Danica Balance

eller Danica Link.

Cirka 48.000 af Danicas kunder har allerede

valgt markedsbaserede produkter.

De samlede præmier på markedsprodukterne

Danica Balance og Danica Link steg med 72

pct. til 3,2 mia. kr. Stigningen fordeler sig

med 45 pct. på løbende præmier og 108 pct.

på engangspræmier. Den store stigning i

engangspræmierne skal ses i sammenhæng

med de nedsatte gebyrer for at flytte de traditionelle

ordninger. Således stammer 0,6 mia.

kr. fra reserver overført fra Danica Pension.

Markedsandelen i Danmark udgjorde cirka 55

pct. baseret på bruttopræmier for 1. halvår

2005.

I 2005 blev der i samarbejde med Danske

Bank udviklet et nyt tilbud om individuel

4 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005

investeringsrådgivning til Danica Linkkunder.

Kunder og Service

I 2005 har der løbende været fokuseret på

forbedringer af kundeservice, ligesom arbejdsprocesser

løbende optimeres. Begge

dele understøtter vores målsætninger, som

større tilgængelighed for vores kunder, kortere

ekspeditionstider, professionel kundebetjening,

kvalitetsforbedringer samt lavere

omkostninger.

Siden efteråret 2004 har ekspeditionstider for

nytegninger og policeændringer været tilgængelige

på www.danicapension.dk, og

Danica har nogle af branchens bedste ekspeditionstider.

Danica har tillige et mål om, at alle ekspeditioner

skal være gennemført inden for 4 uger.

Enkelte kunder kan dog opleve en længere

ekspeditionstid, f.eks. når der skal gives

yderligere oplysninger om helbred, foretages

lægeundersøgelser eller lignende.

Gennem hele 2005 er den skriftlige kommunikation

forsøgt forbedret, velvidende at

forsikringsbetingelser, investeringsbetingelser

m.m. ikke altid er lige tilgængeligt stof.

Danica har i 2005 forenklet forsikringsbetingelserne,

og som noget nyt indførtes i november

2005 muligheden for at se forsikrings-

og investeringsbetingelser via ” Din

Netpension”. Dette tilbud kan kunderne

benytte sig af, såfremt deres forsikring er

udstedt eller ændret efter denne dato. Alle

har dog mulighed for på hjemmesiden at se


standardbetingelser med tilhørende forklaringer.

Arbejdet i branchen mellem en række pensionsudbydere

med at skabe et samlet grundlag

for at gøre oplysning om pensionsopsparing

tilgængelig er fortsat i 2005, og det forventes

færdigudviklet i 2007.

Investeringsstrategi og risikostyring

Ultimo 2005 var 47 pct. af de danske Danica

Link kunders midler placeret i obligationsafdelinger

og 53 pct. i aktieafdelinger. Af de

samlede midler var cirka 91 pct. investeret

via Danica Valg. Danica Valg betyder, at

kunderne efter valg af risikoprofil overlader

investeringen af indbetalingerne til Danica.

Danica Valg-porteføljernes aktieandel styres

med udgangspunkt i en global aktieportefølje.

Forskellige regioner eller sektorer kan

over- eller undervægtes alt efter den forventede

fremtidige udvikling. Obligationsandelen

styres primært ud fra forventningerne til

renteudviklingen.

Kunderne kan investere opsparingen i værdipapirer

og samtidig sikre sig mod kurstab,

idet Danica Link tilbydes både med og uden

udbetalingsgaranti. Kunder med udbetalingsgaranti

kan vælge mellem to garantimodeller.

Udbetalingsgaranti I sikrer kunden mindst 95

pct. af indbetalingerne på pensionstidspunktet,

mens Udbetalingsgaranti II sikre kunden

en forrentning, der svarrer til 1,25 pct. p.a. af

indbetalingerne.

Af de samlede hensættelser udgør 39 pct.

hensættelser for unit-link forsikringer med

udbetalingsgaranti ultimo 2005 mod 49 pct.

ultimo 2004.

Kunderne har ligeledes mulighed for at tilknytte

forsikringsdækninger, der sikrer kunderne

ved kritisk sygdom, tab af erhvervsevne

og død, hvilket primært efterspørges i

forbindelse med firmapensionsaftaler.

Danica Balance giver kunderne investeringsfordelene

fra unit-link, uden at de behøver at

beskæftige sig med selve investeringen. Det

eneste, kunden skal tage stilling til, er hvornår

kunden vil gå på pension. Danica investerer

opsparingen i både obligationer og

aktier, og sammensætningen afhænger af

kundens alder og risikovillighed, således at

yngre kunder har en større aktieandel end

ældre kunder. Til produktet tilknyttes automatisk

en garanti, 10 år før kunden går på

pension.

Selskabets egne midler er placeret i obligationer

med en varighed på cirka 2 år.

Risikoen på ”Investeringsaktiver tilknyttet

unit-link kontrakter” påhviler i væsentligt

omfang forsikringstagerne. I Danica Link

afdækkes risikoen på garantierne med afledte

DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005 5


finansielle aktieinstrumenter samt ved omlægning

af investeringerne de sidste fem år

inden udbetaling. Risikoen på garantierne i

Danica Balance styres primært gennem investeringsstrategien.

Danica Pension I har i 2005 overholdt Finanstilsynets

”røde og gule lys”. Danica Pension

I er således i ”grønt lys”, hvilket indebærer,

at Danica Pension I kan modstå en

negativ markedsudvikling med blandt andet

et samtidigt aktiekursfald på 30 pct. og en

renteændring på 1 pct.

Organisation, ledelse og samarbejdsrelationer

Danica Pension I er ejet af Danica Pension,

der indgår i Danske Bank koncernen. Selskabet

driver en filial i Norge.

Der er – udover direktion, aktuar og bestyrelsessekretær

– alene ansatte i selskabets norske

filial.

Selskabets direktion og bestyrelse har været

uændret i 2005.

De norske enheder blev i december 2004

samlet i Trondheim. Den administrerende

direktør Anders Mowe er efter integrationen

fratrådt, og 1. oktober 2005 tiltrådte Jan Petter

Opedal som administrerende direktør for

de norske enheder.

Danica Link udbyder afdelinger fra investeringsforeningerne

Alfred Berg, BG Invest,

Carnegie Worldwide, Danske Invest, Fidelity

Investments, Merrrill Lynch Investment Managers

og T. Rowe Price.

6 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005

Investeringsforeningsafdelingerne analyseres

og vurderes løbende. Analyserne udarbejdes

i samarbejde med Fund Rating & Selection,

der er en del af Danske Bank koncernen. Hvis

en investeringsforeningsafdeling ikke lever

op til de opstillede krav, udskiftes afdelingen.

På den måde sikres, at afdelingerne er af

højeste kvalitet.

Årets resultat

Danica Pension I’s resultat før skat udgjorde

139 mio. kr. mod 92 mio. kr. i 2004. Efter

skat udgjorde resultatet 80 mio. kr. mod 72

mio. kr. i 2004. Årets resultat foreslås overført

til egenkapitalen.

Kommentarer til resultatopgørelsen

Bruttopræmierne inkl. syge- og ulykkesforsikring

og indbetalinger på investeringskontrakter

steg med 59 pct. og udgjorde 3,5 mia.

kr.

BRUTTOPRÆMIER

(Mio. kr.) 2005 2004

Løbende præmier 1.403 1.022

Engangspræmier 1.423 723

Investeringskontrakter 386 127

Danica Link, Norge 281 327

Bruttopræmier i alt 3.493 2.199

I selskabets filial i Norge udgjorde præmieindtægter

inklusiv indbetalinger på investeringskontrakter

281 mio. kr.

I ændringer i hensættelser for unit-link kontrakter

indgår årets ændring i nutidsværdi af

forventet fremtidigt administrationsresultat

med 182 mio. kr.


De forsikringsmæssige driftsomkostninger

steg med 38 mio. kr. til 172 mio. kr., heraf

steg administrationsomkostningerne med 22

mio. kr. Af de samlede omkostninger er 26

mio. kr. afholdt i filialen i Norge.

Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring

udgjorde -46 mio. kr. mod

-11 mio. kr. i 2004. Skadesudviklingen var

utilfredsstillende. Stigningen i antallet af

skader og faldet i antallet af raskmeldinger

fortsatte i 2005.

Skatten udgjorde 59 mio. kr. Skatten af årets

indkomst udgjorde 39 mio. kr. svarende til

28 pct. af resultat før skat, mens nedsættelsen

af selskabsskatteprocenten fra 30 til 28

og indførelsen af territorialbeskatningen i

Danmark har forøget den udskudte skat med

19 mio. kr.

Investeringsafkast

Der var i 2005 kursstigninger på de fleste

investeringsområder, hvilket har medført, at

investeringsafkastene i Danicas pensionsprodukter

har været høje.

Især aktiemarkeder viste stor fremgang. Det

gjaldt f.eks. det danske marked og markederne

i de mindre udviklede økonomier, som

opnåede afkast på henholdsvis 44 pct. og 58

pct.

På obligationsmarkedet faldt de lange renter

generelt set frem til sommeren, hvorefter der

var tale om mindre rentestigninger. Ved udgangen

af 2005 var den 10-årige danske rente

0,57 pct.-point lavere end ved årets begyndelse.

Det samlede investeringsafkast før pensionsafkastskat

blev i 2005 på 1.396 mio. kr.

Kunderne i de markedsbaserede pensionsprodukter

fik også i 2005 et højere afkast end

kunderne i Danica Pension. Det skyldes først

og fremmest de høje aktieafkast. Størstedelen

af kunderne i Danica Link har valgt at placere

deres investering i Danica Valg med middel

risiko, og disse fik et afkast på 21,7 pct.

mod 8,7 pct. i 2004.

DANICA VALG PORTEFØLJERNES AFKAST FØR SKAT

(i pct.) 2005 2004

Danica Valg Garanti 14,0 8,4

Danica Valg 100 pct. Obligationer 4,1 5,6

Danica Valg Lav Risiko 10,7 5,7

Danica Valg Middel Risiko 21,7 8,7

Danica Valg Høj Risiko 30,2 10,1

Danica Valg 100 pct. Aktier 40,9 14,6

Afkastet for kunder i Danica Balance med

middel aktieandel med 30 år til pensionering

blev i perioden fra produktets start i maj og

frem til 31. december på 14,3 pct. for kunder

med 75 pct. aktier.

AFKAST DANICA BALANCE FØR SKAT 1)

(i pct.) 30 år til udløb 5 år til udløb

Risiko Afkast Aktieandel Afkast Aktieandel

Høj 18,1 100 8,7 38

Middel 14,3 75 7,1 27

Lav 10,3 50 5,4 16

1) Omfatter perioden 10. maj – 31. december 2005

Andre ordinære indtægter vedrører indtægter

fra fondsforvaltere. Stigningen fra 34 mio. kr.

i 2004 til 54 mio. kr. i 2005 kan henføres til

den stigende portefølje.

DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005 7


Kommentarer til balancen

Danica Pension I’s balance steg fra 7.241

mio. kr. ultimo 2004 til 11.698 mio. kr. ultimo

2005.

Hensættelser for unit-link kontrakter udgjorde

10.340 mio. kr. mod 6.412 mio. kr. ultimo

2004. Hensættelserne er reduceret med nutidsværdi

af forventet fremtidigt administrationsresultat

på 551 mio. kr. Nutidsværdien

er opgjort på basis af eksisterende ordninger

ultimo 2005 og er baseret på en række forudsætninger

om indtægter, udgifter og kundeafgang

m.v. Den samlede nutidsværdi svarer til

cirka 5 pct. af investeringsaktiverne tilknyttet

unit-link kontrakter.

Selskabets kapital blev den 15. august forhøjet

med nominelt 50 mio. kr. til kurs 4.000

svarende til 200 mio. kr.

Egenkapitalen udgjorde 850 mio. kr. ultimo

2005 mod 570 mio. kr. ultimo 2004. Solvenskravet

udgjorde 265 mio. kr.

Basiskapitalen, der udelukkende består af

egenkapital, udgjorde 850 mio. kr.

Forventninger til 2006.

Den positive forretningsudvikling og stigende

præmier forventes at fortsætte i 2006.

Regnskabsreglerne for beregningen af nutidsværdi

af fremtidigt administrationsresultat

ændres fra 2006, således at hensættelserne i

visse tilfælde som minimum skal svare til

forsikringernes genkøbsværdi. Den ændrede

regnskabspraksis indebærer, at unit-link

8 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005

hensættelserne primo 2006 forøges med op

til 0,6 mia. kr., udskudt skat reduceres med

op til 0,2 mia. kr. og egenkapitalen reduceres

med op til 0,4 mia. kr. Såfremt regnskabet for

2005 var aflagt efter de nye regnskabsregler,

ville resultatet være reduceret med op til 131

mio. kr. På denne baggrund forventes et beskedent

positivt resultat i 2006.

Begivenheder efter balancedagen

Der er i tiden fra 31. december 2005 til regnskabets

underskrivelse ikke indtruffet forhold,

som efter ledelsens opfattelse har væsentlig

påvirkning på selskabets økonomiske

stilling.


Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danica Pension I for

regnskabsåret 2005.

Årsrapporten aflægges efter Lov om finansiel virksomhed.

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret

1. januar - 31. december 2005.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 3. februar 2006

Direktionen

Henrik Ramlau-Hansen Jesper Winkelmann

administrerende

Bestyrelsen

Peter Straarup Sven Lystbæk Tonny Thierry Andersen

formand næstformand

Jakob Brogaard Thomas Falck Gitte Jensen

Jens Rasmussen Erik Sevaldsen

DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005 9


Revisionspåtegninger

Intern revision

Vi har revideret den af ledelsen aflagte årsrapport for Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab for regnskabsåret

2005, der aflægges efter Lov om finansiel virksomhed.

Den udførte revision

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i

finansielle virksomheder og finansielle koncerner samt danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi

tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder

væsentlig fejlinformation. Revisionen er endvidere udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med

ekstern revision, og hvorefter ekstern revision i videst muligt omfang baserer sit arbejde på det af intern revision

udførte arbejde.

Revisionen er planlagt og udført således, at vi i løbet af året har vurderet de forretningsgange og interne kontrolprocedurer,

herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod selskabets rapporteringsprocesser og

væsentlige forretningsmæssige risici. Revisionen af årsrapporten omfatter stikprøvevis undersøgelse af information,

der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den

af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den

samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag

for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at de udarbejdede forretningsgange og interne kontrolprocedurer, herunder den af ledelsen

tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod selskabets rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige

risici, fungerer tilfredsstillende.

Det er tillige vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse

med Lov om finansiel virksomhed.

Ekstern revision

10 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005

København, den 3. februar 2006

Jens Peter Thomassen Palle Mortensen

Revisionschef Afdelingsdirektør

Til aktionærerne i Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab

Vi har revideret den af ledelsen aflagte årsrapport for Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab for regnskabsåret

2005, der aflægges efter Lov om finansiel virksomhed.

Den udførte revision

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi

tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder

væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de

i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte

regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet samt vurdering af den samlede præsentation

af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling

pr. 31. december 2005 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med

Lov om finansiel virksomhed.

København, den 3. februar 2006

KPMG C.Jespersen

Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Per Gunslev Arne Sivertsen Svend Ørjan Jensen Ole Fabricius

statsautoriserede revisorer statsautoriserede revisorer


REGNSKAB

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten udarbejdes efter reglerne i lov om

finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelse

om finansielle rapporter for forsikringsselskaber

og tværgående pensionskasser.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis

For at komme EU’s krav til børsnoterede selskabers

regnskabsaflæggelse (IFRS) i møde, har Finanstilsynet

udsendt en ny bekendtgørelse om

finansielle rapporter for forsikringsselskaber og

tværgående pensionskasser, der har virkning fra 1.

januar 2005.

De væsentligste ændringer er, at unit-link kontrakter

opdeles i forsikrings- og investeringskontrakter,

at erstatningshensættelser vedrørende syge- og

ulykkesforsikring indeholder hensættelser til

fremtidige administrationsomkostninger, og at

udskudt skat ikke længere diskonteres.

Forsikringskontrakter er kontrakter, som indeholder

væsentlige forsikringsrisici eller giver forsikringstager

ret til bonus. Investeringskontrakter er

kontrakter med ubetydelig forsikringsrisiko og er

typisk unit-link kontrakter og andre markedsbaserede

kontrakter, hvor forsikringstageren bærer

investeringsrisikoen.

For unit-link kontrakter, der klassificeres som

forsikringskontrakter, er der ikke sket nogen ændring

i den regnskabsmæssige behandling. Investeringskontrakter

behandles, som finansielle kontrakter,

hvilket indebærer, at præmier og ydelser

ikke indgår i resultatopgørelsen, og at værdiansættelsesprincippet

er ændret. Således foretages ikke

længere fradrag for nutidsværdien af forventet

fremtidigt administrationsresultat, men erhvervelsesomkostninger

periodiseres og aktiveres i det

omfang de vedrører provisioner, der direkte kan

henføres til salget.

Sammenligningstal for 2004 er tilpasset, og den

akkumulerede effekt af ændringerne er indregnet i

egenkapitalen pr. 1. januar 2004. Der er ikke fore-

taget tilpasning af hoved- og nøgletal for årerne

2001-2003.

Effekten af overgangen til den nye bekendtgørelse

er vist i note 21.

Konsolidering

Danica Pension I indgår sammen med moderselskabet

Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab

i koncernregnskabet for Forsikringsselskabet Danica,

Skadeforsikringsaktieselskab af 1999, København,

der indgår som en dattervirksomhed i koncernregnskabet

for Danske Bank A/S, København.

Koncerninterne transaktioner

Transaktioner mellem selskaber i Danske Bank

koncernen foretages på markedsmæssige vilkår

eller på omkostningsdækket basis og efter kontraktlig

aftale mellem virksomhederne, med mindre

transaktionerne er ubetydelige.

Omregning af transaktioner i fremmed valuta

Regnskabet præsenteres i danske kroner, som er

Danica Pension I’s funktionelle valuta. Den funktionelle

valuta i selskabets udenlandske enhed er

valutaen i det land, hvor enheden er hjemhørende,

idet de fleste indtægter og udgifter afregnes i hjemlandets

valuta.

Transaktioner omregnes til den funktionelle valuta

til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, som

opstår mellem valutakursen på transaktionsdagen

og afregningsdagen, indregnes i resultatopgørelsen.

På balancedagen omregnes monetære aktiver og

forpligtelser i fremmed valuta til balancedagens

kurs. Valutakursreguleringer af monetære aktiver

og forpligtelser, der opstår mellem transaktionsdagens

kurs og kursen på balancedagen, indregnes i

resultatopgørelsen.

Ikke-monetære aktiver og forpligtelser i fremmed

valuta, der efterfølgende omvurderes til dagsværdi,

omregnes til valutakursen på omvurderingsdagen.

Valutakursreguleringer indregnes som en

bestanddel af ændringen i dagsværdien af aktivet/

forpligtelsen.

DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005 11


Omregning af udenlandske enheder

Aktiver og forpligtelser i udenlandske enheder

omregnes til danske kroner til balancedagens kurs.

Indtægter og omkostninger omregnes til transaktionsdagens

kurs. Valutakursgevinster og -tab ved

omregning af nettoinvesteringer i en udenlandsk

enhed indregnes direkte på egenkapitalen.

Fra 1. januar 2005 er alle omregningsdifferencer

indregnet direkte på egenkapitalen og specificeret

i noterne.

RESULTATOPGØRELSE

Præmier

Løbende præmier og engangspræmier fra forsikringskontrakter

medtages i resultatopgørelsen på

forfaldstidspunktet. Genforsikringsandelen af

præmierne fradrages. Præmier fra investeringskontrakter

medtages direkte i balancen. Præmier fra

investeringskontrakter vises i noterne.

Investeringsafkast

Renteindtægter og udbytter m.v. indeholder renter

af obligationer, andre værdipapirer, indlån og

tilgodehavender. Endvidere indgår udbytte af

kapitalandele.

Kursreguleringer indeholder realiserede og urealiserede

gevinster og tab samt valutakursreguleringer

på investeringsaktiver.

Renteudgifter indeholder renter af lån og øvrig

gæld.

Administrationsomkostninger i forbindelse med

investeringsvirksomhed indeholder portfoliomanagement

gebyrer til kapitalforvaltere, handelsomkostninger,

depotgebyrer samt egne omkostninger

til administration af investeringsaktiver.

Pensionsafkastskat

Pensionsafkastskatten beregnes ud fra regnskabsårets

opgjorte skattegrundlag og tillægges ændring

i hensættelse til udskudt pensionsafkastskat.

Forsikringsydelser

Forsikringsydelser f.e.r. omfatter årets udbetalte

ydelser på forsikringskontrakter, reguleret med

12 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005

årets ændring i erstatningshensættelser og efter

fradrag for genforsikringens andel. Forsikringsydelser

fra investeringskontrakter medtages direkte

i balancen.

Ændring i livsforsikringshensættelser

Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r. omfatter

årets ændring af livsforsikringshensættelserne

brutto med fradrag for genforsikringens andel.

Ændringen specificeres i noterne på garanterede

ydelser, bonuspotentiale på fremtidige præmier og

bonuspotentiale på fripoliceydelser.

Ændring i hensættelser for unit-link kontrakter

Ændring i hensættelser for unit-link kontrakter

omfatter årets ændring i unit-link hensættelserne

bortset fra præmier og ydelser vedrørende investeringskontrakter.

Forsikringsmæssige driftsomkostninger

Erhvervelsesomkostninger omfatter periodiserede

omkostninger forbundet med at erhverve og forny

forsikringsbestanden. Administrationsomkostninger

omfatter øvrige periodiserede omkostninger

vedrørende forsikringsdriften.

Overført investeringsafkast

Det overførte investeringsafkast består af afkast til

egenkapitalen samt afkast til syge- og ulykkesforsikring.

Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring

Resultatet af syge- og ulykkeforsikring indgår i en

særskilt hovedpost i resultatopgørelsen og specificeres

i en note.

Præmieindtægter f.e.r. medtages i resultatopgørelsen

på forfaldstidspunktet. Præmieindtægter, der

opgøres efter fradrag for skadesuafhængige rabatter

m.v. og afgivne forsikringspræmier, er periodiseret.

Forsikringsteknisk rente, der er et beregnet renteafkast

af de gennemsnitlige forsikringsmæssige

hensættelser f.e.r., overføres fra investeringsafkast.

Beløbet beregnes ud fra den af Københavns Fondsbørs

offentliggjorte effektive gennemsnitsobligati-


onsrente før beskatning. Den del af forøgelsen af

præmie- og erstatningshensættelserne, der kan

henføres til diskontering, overføres fra præmierne/erstatningsudgifterne

til modregning i den

forsikringstekniske rente. Kursregulering indgår

dog under posten investeringsafkast.

Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter årets udbetalte

erstatninger reguleret med ændringen i erstatningshensættelser,

herunder gevinst eller tab på

tidligere års erstatningshensættelser (afløbsresultat).

Endvidere indgår udgifter til vurdering af

skadesager, udgifter til skadesbekæmpelse samt et

skøn over de forventede omkostninger i forbindelse

med administration og skadebehandling af de

forsikringskontrakter, som virksomheden har

indgået. I de samlede bruttoerstatninger modregnes

genforsikringens andel.

Overført investeringsafkast beregnes som en forholdsmæssig

andel af det samlede investeringsafkast

ekskl. unit-link kundernes afkast. Andelen er

beregnet efter forholdet mellem syge- og ulykkeshensættelserne

og de samlede forsikringsmæssige

hensættelser.

Andre indtægter

Omfatter indtægter, der ikke kan henføres til forsikringsbestand

eller investeringsaktiver.

Andre omkostninger

Omfatter omkostninger, der ikke kan henføres til

forsikringsbestand eller investeringsaktiver.

Skat

I resultatopgørelsen indregnes beregnet aktuel og

udskudt skat af årets resultat før skat samt efterregulering

af tidligere års beregnede skat. Indkomstskat

af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen

på grundlag af skattereglerne i de lande, hvor

selskabet driver virksomhed. Skat i forbindelse

med poster, der indregnes på egenkapitalen, indregnes

direkte på egenkapitalen.

BALANCE

AKTIVER

Andre finansielle investeringsaktiver

Køb og salg af andre finansielle investeringsaktiver

indregnes på afregningsdagen til dagsværdi, der

som hovedregel svarer til kostprisen. Indtil afregningsdagen

indregnes ændringer i værdien af det

erhvervede eller solgte aktiv.

Finansielle aktiver klassificeres på indregningstidspunktet

som finansielle aktiver designeret til

dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen.

Når der foreligger et aktivt marked, foretages værdiansættelsen

med udgangspunkt i sidst kendte

markedspris på balancedagen. Når et aktivt marked

ikke findes, anvendes almindeligt anerkendte

værdiansættelsesteknikker, eksempelvis i form af

diskontering af fremtidige cashflow, sammenligning

med tilsvarende instrumenter for hvilke, der

findes markedspriser og andre kendte værdiansættelsesmodeller,

hvor der anvendes markedsbaserede

input.

Afledte finansielle instrumenter indgår under

posten ”Øvrige”, hvis dagsværdien er positiv,

mens de indgår under posten ”Anden gæld”, hvis

dagsværdien er negativ.

Investeringsaktiver tilknyttet unit-link kontrakter

Investeringsaktiver tilknyttet unit-link kontrakter

måles til dagsværdi.

Når der foreligger et aktivt marked, anvendes den

noterede officielle kurs på balancedagen. Når et

aktivt marked ikke findes, anvendes almindeligt

anerkendte værdiansættelsesteknikker, eksempelvis

i form af diskontering af fremtidige cashflow,

sammenligning med tilsvarende instrumenter for

hvilke, der findes markedspriser og andre kendte

værdiansættelsesmodeller, hvor der anvendes

markedsbaserede input.

Tilgodehavender

Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige

hensættelser vises opdelt på præmiehensættelser,

DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005 13


livsforsikringshensættelser, erstatningshensættelser

og hensættelser til unit-link kontrakter.

Tilgodehavender måles til skønnet dagsværdi,

hvilket svarer til pålydende værdi med fradrag af

eventuel nedskrivning til imødegåelse af tab.

PASSIVER

Egenkapital

Omregning af udenlandske enheder

Omregning af udenlandske enheder omfatter omregningsdifferencer

opstået ved omregning af

resultat og nettoinvestering for udenlandske enheder

fra deres funktionelle valutaer til danske kroner.

Derudover indgår valutakursregulering af

finansielle forpligtelser, som afdækker nettoinvesteringen

i udenlandske enheder.

Præmiehensættelser

Præmiehensættelserne vedrører syge- og ulykkesforsikringer

og afsættes svarende til den del af de

opkrævede præmier, der vedrører efterfølgende

regnskabsår.

Livsforsikringshensættelser

Livsforsikringshensættelserne opgøres for hver

forsikring på basis af en nulkuponrentestruktur.

Nulkuponrentestrukturen er estimeret ud fra et

Euro swapmarked med tillæg af spændet mellem

danske og tyske statsobligationer. Rentestrukturen

reduceres med et risikotillæg på 5 pct.

Ved opgørelsen af livsforsikringshensættelserne

anvendes forudsætninger om den forventede fremtidige

dødelighed og invaliditetshyppighed, der er

fastlagt på baggrund af erfaringer fra bestanden i

Danica.

Livsforsikringshensættelserne består af garanterede

ydelser.

Garanterede ydelser omfatter forpligtelser til at

betale ydelser, der er garanteret forsikringstagerne.

Garanterede ydelser er beregnet som nutidsværdien

af de aktuelt garanterede ydelser tillagt nutidsværdien

af de forventede fremtidige udgifter til

administration og med fradrag af nutidsværdien af

de fremtidige præmier.

14 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005

Erstatningshensættelser

Erstatningshensættelser udgør et skøn over forventede

udbetalinger samt forfaldne endnu ikke udbetalte

forsikringsydelser. For skader vedrørende

syge- og ulykkesforsikringer, der afvikles som

løbende udbetalinger, opgøres hensættelsen til

nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger.

Hensættelser til bonus og præmierabatter

Hensættelser til bonus og præmierabatter er beløb,

der tilfalder forsikringstagerne som følge af et

gunstigt skadeforløb for indeværende eller tidligere

år.

Hensættelser til unit-link kontrakter

Hensættelserne opgøres til dagsværdi med udgangspunkt

i den enkelte forsikrings andel af de

tilknyttede investeringsforeninger og under hensyntagen

til indgåede ydelsesgarantier. For unitlink

kontrakter, der er klassificeret som forsikringskontrakter,

foretages fradrag af nutidsværdien

af forventet fremtidigt administrationsresultat. For

den del af forsikringerne, der er tegnet med ydelsesgaranti,

opgøres værdien af garanterede ydelser

og værdien af garanterede fripoliceydelser på basis

af de til Finanstilsynet anmeldte opgørelsesgrundlag.

Udskudt pensionsafkastskat

Udskudt pensionsafkastskat udgør den skat, der

påhviler livsforsikringsselskaberne som følge af, at

de realiserede kapitalgevinster efter pensionsafkastbeskatningslovens

bestemmelser indgår i

skattegrundlaget med en tidsmæssig forskydning.

Udskudte skatteforpligtelser

Udskudt skat opgøres ud fra gældsmetoden på alle

midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige

værdier på aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat indregnes i balancen under posterne

”Udskudte skatteaktiver” og ”Udskudte skatteforpligtelser”

på grundlag af gældende skattesatser.

Skatteaktiver vedrørende uudnyttede underskud

og skattefradrag indeholdes alene i udskudt skat,

hvis det er sandsynligt at sådanne underskud og

skattefradrag kan udnyttes.


Skyldig skat indgår i regnskabsposten skatteforpligtelser.

Tilgodehavende skat indgår i regnskabsposten

”Aktuelle skatteaktiver”.

Nye regnskabsregler for 2006

Regnskabsreglerne for beregning af nutidsværdien

af fremtidigt administrationsresultat er ændret fra

2006, således at hensættelserne i visse tilfælde

som minimum skal svare til forsikringernes genkøbsværdi.

For Danica indebærer det, at unit-link

hensættelserne primo 2006 forøges med op til 0,6

mia. kr., udskudt skat reduceres med op til 0,2

mia. kr., og egenkapitalen reduceres med op til 0,4

mia. kr. Såfremt regnskabet for 2005 var aflagt

efter de nye regnskabsregler, ville resultatet være

reduceret med op til 131 mio. kr.

DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005 15


16 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005


Resultatopgørelse - Danica Pension I

Note Mio. kr.

1 Bruttopræmier

Afgivne genforsikringspræmier

Præmier f.e.r., i alt

Renteindtægter og udbytter m.v.

2 Kursreguleringer

Renteudgifter

Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed

Investeringsafkast, i alt

3 Pensionsafkastskat

Investeringsafkast efter pensionsafkastskat

4 Udbetalte ydelser

Forsikringsydelser f.e.r., i alt

5 Ændring i livsforsikringshensættelser

Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt

6 Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter

Ændring i genforsikringsandel

Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter f.e.r., i alt

Erhvervelsesomkostninger

Administrationsomkostninger

7 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt

Overført investeringsafkast

FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT

8 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

9 Skat

Egenkapitalens investeringsafkast

Andre indtægter

RESULTAT FØR SKAT

ÅRETS RESULTAT

2005

1.396

-190

1.206

-210

-210

-7

-7

-90

-82

-172

-26

109

-46

22

54

139

-59

80

2004

2.754

1.701

-6 -3

2.748

1.698

133 154

1.275

269

-7

-1

-5

-5

417

-58

359

-86

-86

-5

-5

-3.440

-1.766

10 4

-3.430 -1.762

-74

-60

-134

-19

51

-11

18

34

92

-20

72

DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005 17


Balance - Danica Pension I

Aktiver

Note Mio. kr.

Investeringsforeningsandele

Obligationer

Indlån i kreditinstitutter

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

10 Andre finansielle investeringsaktiver, i alt

INVESTERINGSAKTIVER, I ALT

11 INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTER

Genforsikringsandele af erstatningshensættelser

Genforsikringsandele af hensættelser til unit-linked kontrakter

Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser, i alt

Tilgodehavender hos forsikringstagere

Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Andre tilgodehavender

TILGODEHAVENDER, I ALT

Aktuelle skatteaktiver

ANDRE AKTIVER, I ALT

Tilgodehavende renter samt optjent leje

Andre periodeafgrænsningsposter

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT

AKTIVER, I ALT

18 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005

2005

85

668

90

23

866

866

10.549

87

14

101

85

5

72

6

269

1

1

12

1

13

11.698

2004

2

486

-

16

504

504

6.580

29

4

33

71

3

35

2

144

-

-

13

-

13

7.241


Balance - Danica Pension I

Passiver

Note Mio. kr.

Aktiekapital

Overkurs ved emission

Overført resultat

12 EGENKAPITAL, I ALT

Præmiehensættelser

Garanterede ydelser

5 Livsforsikringshensættelser, i alt

13 Erstatningshensættelser

Hensættelser til bonus og præmierabatter

14 Hensættelser for unit-linked kontrakter

HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT

Udskudte skatteforpligtelser

HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT

Gæld i forbindelse med direkte forsikring

Gæld i forbindelse med genforsikring

Gæld til kreditinstitutter

Aktuelle skatteforpligtelser

Anden gæld

GÆLD, I ALT

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

PASSIVER, I ALT

17 Eventualforpligtelser

2005 2004

200

-

650

850

28

15

15

180

3

10.340

10.566

179

179

3

9

28

-

29

69

34

11.698

150

300

120

570

14

8

8

60

6

6.412

6.500

110

110

2

17

3

8

18

48

13

7.241

DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005 19


Noter - Danica Pension I

Note Mio. kr.

1 BRUTTOPRÆMIER, inkl. indbetalte præmier på investeringskontrakter

Direkte forsikringer:

Løbende præmier

Engangspræmier

Direkte forsikringer i alt

Bruttopræmier i alt

Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter tegningsforhold:

Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold

Individuelt tegnede forsikringer

I alt

Antal forsikrede, direkte forsikringer (1.000 stk.):

Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold

Individuelt tegnede forsikringer

Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter bonusforhold:

Forsikringer med egen investeringsrisiko

I alt

Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter forsikringstagers bopæl:

Danmark

Øvrige lande

I alt

I ovenstående bruttopræmier udgør de indbetalte præmier på investeringskontrakter,

som ikke indgår i resultatopgørelsen:

Løbende indbetalinger

Engangsindbetalinger

Indbetalinger i alt

2 KURSREGULERINGER

Investeringsforeningsandele

Obligationer

Øvrige

Kursreguleringer i alt

3 PENSIONSAFKASTSKAT

Friholdt andel

4 UDBETALTE YDELSER

Direkte forsikringer:

Forsikringssummer ved død

Forsikringssummer ved udløb

Pensions- og renteydelser

Tilbagekøb

Udbetalte ydelser i alt

20 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005

2005

1.568

1.843

3.411

3.411

2.713

698

3.411

36

17

3.411

3.411

3.130

281

3.411

240

417

657

1.286

-6

-5

1.275

1,0%

-10

-2

-3

-195

-210

2004

1.077

1.072

2.149

2.149

1.475

674

2.149

25

13

2.149

2.149

1.822

327

2.149

101

347

448

277

-6

-2

269

0,4%

-6

-2

-1

-77

-86


Noter - Danica Pension I

Note Mio. kr. 2005

2004

5 ÆNDRING I BRUTTOLIVSFORSIKRINGSHENSÆTTELSER

Livsforsikringshensættelser primo

Retrospektive hensættelser primo

Ændringer i perioden:

Rentetilskrivning

Forsikringsydelser

Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus

Andet

Ændringer i alt

Retrospektive hensættelser ultimo perioden

Akkumuleret værdiregulering ultimo perioden

Livsforsikringshensættelser ultimo perioden

Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser fordeler sig således:

Ændring i retrospektive hensættelser

Ændring i akkumuleret værdiregulering

Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser

Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser fordeler sig således:

Ændring i garanterede ydelser

Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser

Hensættelserne vedrører samme bestand, med en grundlagsrente på 1,5 pct..

6 ÆNDRING I HENSÆTTELSER FOR UNIT-LINKED FORSIKRINGER

Hensættelser primo

Akkumuleret værdiregulering primo

Retrospektive hensættelser primo

Ændringer i perioden:

Bruttopræmier

Rentetilskrivning

Forsikringsydelser

Omkostningstillæg

Risikogevinst

Andet

Ændringer i alt

Øvrige ændringer:

Indbetaling investeringskontrakter

Udbetaling investeringskontrakter

Overdragelse af hensættelser

Andet

Øvrige ændringer i alt

Retrospektive hensættelser ultimo perioden

Akkumuleret værdiregulering ultimo perioden

Hensættelser ultimo perioden

Ændring i hensættelser for unit-linked forsikringer fordeler sig således:

Ændring i retrospektive hensættelser

Ændring i akkumuleret værdiregulering

Ændring i hensættelser for unit-linked forsikringer

Unit-linked hensættelser er opdelt således:

Forsikringskontrakter

Investeringskontrakter

Unit-linked hensættelser ultimo perioden

8

8

1

-1

1

7

8

16

-1

15

7

7

6.412

342

6.754

2.754

1.182

-208

-109

10

-25

3.604

10.340

3.604

-164

3.440

8.662

1.678

10.340

3

3

-

-1

2

4

5

8

8

8 5

-1

0

7

5

657

-188

-4

23

488

10.846

-506

-

5

5

4.230

238

4.468

1.701

340

-85

-77

12

-21

1.870

448

-40

-1

9

416

6.754

-342

6.412

1.870

-104

1.766

5.485

927

6.412

DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005 21


Noter - Danica Pension I

Note Mio. kr. 2005

2004

7 FORSIKRINGSMÆSSIGE DRIFTSOMKOSTNINGER

Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i året

Antal heltidsbeskæftigede ultimo året

Personaleudgifter:

Lønninger

Pensioner

Andet

Personaleudgifter i alt

Provisioner for direkte forsikringer udgør

Honorar til revisionsvirksomheder:

Samlet honorar til:

KPMG C. Jespersen

Grant Thornton

Heraf honorar vedrørende andre ydelser end revision:

KPMG C. Jespersen

Udover de nævnte honorarer er der afholdt betydelige udgifter til intern revision.

Selskabet har ansat direktion, aktuar og bestyrelsessekretær. Der er

ikke udbetalt vederlag til disse eller til bestyrelsen.

Administrationen varetages af andre selskaber i Danske Bank koncernen.

Administrationsvederlaget dækker bl.a. omkostninger til revision, direktion og bestyrelse.

De medarbejdere, der fremgår af noten er ansat i selskabets norske filial.

22 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005

10

12

-6

-2

-1

-9

-8

-0,4

-0,1

-0,1

11

6

-7

-2

-2

-11

-5

-0,1

-0,1

-


Noter - Danica Pension I

Note Mio. kr. 2005

2004

8 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

Bruttopræmier

Afgivne genforsikringspræmier

Ændring i præmiehensættelser

Præmieindtægter f.e.r.

Forsikringsteknisk rente

Udbetalte bruttoerstatninger

Modtaget genforsikringsdækning

Ændring i erstatningshensættelser

Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser

Erstatningsudgifter f.e.r.

Bonus og præmierabatter

Erhvervelsesomkostninger

Administrationsomkostninger

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt

Investeringsafkast

FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

Afløbsresultat vedrørende tidligere år i alt:

Brutto

For egen regning

Beregning af forsikringsteknisk rente samt investeringsafkast:

Investeringsafkast fordelt til SUL

Forsikringsteknisk rente, sats

Forsikringsteknisk rente, beløb

Diskontering erstatningshensættelse

Diskontering stigende risiko m. alder

Forsikringsteknisk rente f.e.r. - efter diskontering

Investeringsafkast fordelt til syge- og ulykkesforsikring

Investeringsafkast i alt, inkl. kursreguleringer

Heraf overført til forsikringsteknisk rente

Investeringsafkast

Antal erstatninger (stk.)

Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader

Erstatningsfrekvensen

Bruttopræmieindtægter, direkte forsikringer, fordelt efter forsikringstagers bopæl:

Danmark

82

-35

-13

34

-3

-14

5

-116

58

-67

-

-7

-5

-12

2

-46

-26

-16

4

2,05%

2

-4

-1

-3

4

4

-2

68

1,1

0,5%

69

50

-23

-5

22

-1

-6

3

-35

21

-17

-6

-6

-3

-9

0

-11

0

0

1

2,47%

1

-1

-1

-1

1

1

-1

2 0

45

DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005 23


Noter - Danica Pension I

Note Mio. kr. 2005

2004

9 SKAT

Årets skat kan opdeles således:

Skat af årets resultat

I alt

Skat af årets resultat fremkommer således:

Aktuel skat

Efterregulering af tidligere års beregnede skat

Ændring af skat som følge af nedsættelse af skatteprocent

Øvrige ændringer af udskudt skat

I alt

Effektiv skatteprocent:

Dansk skatteprocent

Efterregulering af tidligere års beregnede skat

Effekt af nedsættelse af skattesats

Effektiv skatteprocent

Udskudt skat omfatter nutidsværdi af fremtidigt administrationsresultat.

10 ANDRE FINANSIELLE INVESTERINGSAKTIVER

Heri indgår investeringer i tilknyttede virksomheder således:

Obligationer

Indlån i kreditinstitutter

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

11 INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTER

Kapitalandele

Obligationer

Indlån i kreditinstitutter

12 EGENKAPITAL

Egenkapital primo året

Resultat for perioden

Effekten af ændringer i anvendt regnskabspraksis

Kapitaltilførsler eller -nedsættelser

Egenkapital ultimo året

Aktieantal á 1.000 kr.

13 ERSTATNINGSHENSÆTTELSER

Brutto syge- og ulykkesforsikring

Erstatningshensættelser i alt

14 HENSÆTTELSER FOR UNIT-LINKED KONTRAKTER

Hensættelser for unit-linked kontrakter uden garanti

Hensættelser for unit-linked kontrakter med udbetalingsgaranti I (Danica Link)

Hensættelser for unit-linked kontrakter med udbetalingsgaranti II (Danica Link)

Hensættelser for unit-linked forsikringer med garanti (Danica Balance)

Hensættelser for unit-linked kontrakter i alt

I hensættelser for unit-linked kontrakter med garanti indgår:

Garanterede ydelser

Garanterede fripoliceydelser

15 SOLVENSKRAV

Solvenskrav ved periodens udgang

Solvenskrav ved periodens udgang for syge- og ulykkesforsikring

Solvenskrav ved periodens udgang i alt

24 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005

-59

-59

10

-1

-19

-49

-59

28

1

14

43

-20

-20

20

-1

-

-39

-20

-

-

-

22

115

93

10 -

23

13

5.494

4.949

106

10.549 6.580

570

515

80

72

-

-17

200 -

200.000

850 570

180

150.000

60

6.285

3.287

3.607

2.951

234

174

214 -

10.340

188

77

265

3.297

3.175

108

180 60

6.412

1.421 577

3.060 2.234

141

15

156


Noter - Danica Pension I

Note Mio. kr. 2005

2004

16 BASISKAPITAL

Egenkapital

Kernekapital

Basiskapital

17 EVENTUALFORPLIGTELSER

Til sikkerhed for forsikredes opsparing er registreret aktiver til en samlet balanceværdi ultimo på

Uafviklede købsaftaler vedrørende investeringsaktiver og valuta udgør ultimo

Uafviklede salgsaftaler vedrørende investeringsaktiver og valuta udgør ultimo

Selskabet hæfter solidarisk for betaling af tidligere års selskabsskat i de selskaber,

der indgik i sambeskatningen med Danske Bank A/S før 2005. Fra og med 2005 hæfter selskaberne alene

for deres egen selskabsskat. Selskabet er fællesregistreret med tilknyttede virksomheder for afregning

af lønsumsafgift og moms og hæfter solidarisk herfor.

18 KONCERNINTERNE TRANSAKTIONER

Koncernens edb-drift og -udvikling, intern revision, personaleadministration, indkøb og markedsføring m.v. varetages

af Danske Bank. Afregning herfor sker på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis.

Danica Pension I administreres af Danica Pension, som på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende

basis afregner omkostningerne med de selskaber, der administreres for. I 2005 har Danica

Pension I således refunderet Danica Pension 152 mio. kr.

Herudover varetager Danske Bank porteføljeforvaltning og værdipapirhandel.

19 DANICA PENSION I, SPECIFIKATION AF AKTIVER OG AFKAST

Øvrige kapitalandele:

Børsnoterede udenlandske kapitalandele

Øvrige kapitalandele i alt

Obligationer:

Statsobligationer (Zone A)

Realkreditobligationer

Statsobligationer (Zone A) og realkreditobligationer incl. valutaafdækning

Obligationer i alt

Øvrige finansielle investeringsaktiver

20 FØLSOMHEDSOPLYSNINGER 2005

Rentestigning på 0,7 pct. point

Rentefald på 0,7 pct. point

Aktiekursfald på 12 pct.

Ejendomsprisfald på 8 pct.

Valutakursrisiko (VaR 99,5 pct.)

Tab på modparter på 8 pct.

Fald i dødelighedsintensiteten på 10 pct.

Stigning i dødelighedsintensiteten på 10 pct.

Stigning i invalideintensiteten på 10 pct.

850

850

850

Regnskabsmæssig Nettoinve-

Primo

Ultimo steringer

2

2

2

2

570

570

570

11.150 6.956

100 54

14 1

0

0

Afkast i pct.

p.a. før pensionsafkastskat

og selskabsskat

82

74

-13

3,7

404

677

280

3,0

486 751

267

3,4

486

751

267

3,4

51

184

133

2,1

Minimum

påvirkning

af basiskapitalen

-22

22

-28

-

-

-6

-

-

-

DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005 25

-

-


Noter - Danica Pension I

Note Mio. kr.

21 EFFEKT AF NY PRAKSIS

I nedenstående tabel er vist effekten af den nye regnskabsbekendtgørelse.

RESULTATOPGØRELSE

Mio. kr.

Bruttopræmier

Afgivne genforsikringspræmier

Præmier f.e.r., i alt

Renteindtægter og udbytter m.v.

Kursreguleringer

Renteudgifter

Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed

Investeringsafkast, i alt

Pensionsafkastskat

Investeringsafkast efter pensionsafkastskat

Udbetalte ydelser

Forsikringsydelser f.e.r., i alt

Ændring i livsforsikringshensættelser

Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt

Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter

Ændring i genforsikringsandel

Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt

Erhvervelsesomkostninger

Administrationsomkostninger

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt

Overført investeringsafkast

FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT

FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

Egenkapitalens investeringsafkast

Andre indtægter

RESULTAT FØR SKAT

Skat

RESULTAT

26 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005

Tidligere

praksis

2004

2.149

-3

2.146

154

269

-1

-5

417

-58

359

-126

-20

91

-448

-

-448

-

-

40

-126 40

-5

-5

-2.156

4

-2.152

-74

-60

-134

-19

69

-10

18

34

111

Ændring

-

-

-

-

-

-

-

390

-

-

-19

-

-19

Ny

praksis

2004

1.701

-3

1.698

154

269

-1

-5

417

-58

359

-86

-86

-5

-5

-1.766

4

390 -1.762

-

-

-

-18

-1

-

-

-74

-60

-134

-19

51

-11

18

34

92

-20

72


Noter - Danica Pension I

Note Mio. kr.

21

fortsat

BALANCE

Mio. kr.

Driftsmidler

Andre finansielle investeringsaktiver, i alt

Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter

Genforsikringsandele af de forsikringsmæsssige hensættelser, i alt

Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter, i alt

Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Andre tilgodehavender

Andre aktiver, i alt

Periodeafgrænsningsposter, i alt

AKTIVER, I ALT

Egenkapital, i alt

Præmiehensættelser

Livsforsikringshensættelser, i alt

Erstatningshensættelser

Hensættelser til bonus og præmierabatter

Hensættelser til unit-linked kontrakter

Udskudte skatteforpligtelser

Gæld, i alt

Periodeafgrænsningsposter

PASSIVER, I ALT

Tidligere

praksis

2004

488

6.580

-

71

3

35

2

16

13

7.208

Ændring

Ny

praksis

2004

16 504

-

6.580

33

33

- 71

- 3

-

35

- 2

-16

0

- 13

33 7.241

606

-36

570

-

14

14

8

-

8

30

30

60

20

-14

6

6.365

47

6.412

117

-7

110

49

-1

48

13 - 13

7.208 33 7.241

DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005 27


Bestyrelse og direktion i Danica Pension I

Bestyrelse Direktion

Ordførende direktør

Peter Straarup (formand)

Danske Bank.

Direktør

Sven Lystbæk (næstformand)

Danske Bank.

Økonomidirektør

Tonny Thierry Andersen

Danske Bank.

Viceordførende direktør

Jakob Brogaard

Danske Bank.

Afdelingsdirektør

Thomas Falck

Danica Pension.

Assistent

Gitte Jensen

Danica Pension.

Chefkonsulent

Jens Rasmussen

Danica Pension.

Vicedirektør

Erik Sevaldsen

Danske Bank.

28 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005

Administrerende direktør

Henrik Ramlau-Hansen

Direktør

Jesper Winkelmann

Ansvarshavende aktuar

Niels Jespersen

Adresse

Danica Pension I

Parallelvej 17

2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 45 23 23 23

Telefax: 45 23 20 20

www.danicapension.dk

Registreringsnummer

CVR 25869281.

More magazines by this user
Similar magazines