Noter - Danica Pension I

danicapension.dk

Noter - Danica Pension I

Balance - Danica Pension I

Passiver

Note Mio. kr.

Aktiekapital

Overkurs ved emission

Overført resultat

12 EGENKAPITAL, I ALT

Præmiehensættelser

Garanterede ydelser

5 Livsforsikringshensættelser, i alt

13 Erstatningshensættelser

Hensættelser til bonus og præmierabatter

14 Hensættelser for unit-linked kontrakter

HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT

Udskudte skatteforpligtelser

HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT

Gæld i forbindelse med direkte forsikring

Gæld i forbindelse med genforsikring

Gæld til kreditinstitutter

Aktuelle skatteforpligtelser

Anden gæld

GÆLD, I ALT

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

PASSIVER, I ALT

17 Eventualforpligtelser

2005 2004

200

-

650

850

28

15

15

180

3

10.340

10.566

179

179

3

9

28

-

29

69

34

11.698

150

300

120

570

14

8

8

60

6

6.412

6.500

110

110

2

17

3

8

18

48

13

7.241

DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005 19

More magazines by this user
Similar magazines