Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

natmus.dk

Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

Projektnummer 1030-3140: Førkristne kultpladser

Nordens sene, førkristne religion er i de senere år blevet genstand for en stigende

forskningsinteresse. Gennem nye arkæologiske fund og analyser af materiale fra den sene jernalder

og vikingetid skal projektet identificere og beskrive dels miljøet og de personer, som organiserede

og forestod de førkristne kultritualer, dels i hvilke handlinger og fysiske udtryk de religiøse ritualer

bestod. Det 5-årige projekt ”Førkristne kultpladser vil gå i dybden med en række centrale aspekter

af den førkristne religion, hvori indgår en beskrivelse af datidens religiøse verden og forløbet op til

overgangen til Kristendommen.

Ansvarlig: Lars Jørgensen

Startdato: 1.9. 2010.

Slutdato: 31.8 2015.

Præsentation/rapportering: Publicering af de arkæologiske stormandsresidenser ved Hoby, Gudme,

Toftegård og Tissø, samt analyser og publicering af en række rituelle pladser fra bl.a. Trelleborg og

Hundstrup Mose.

Finansiering: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Projektnummer 10872410: Nordboernes agerbrug i Grønland ; et agerbrug på nordgrænsen

Nordboerne i Sydvestgrønland var bønder, der ernærede sig ved husdyrbrug og fangst, men

skriftlige kilder fortæller også om forsøg på korndyrkning. Hvilken udstrækning agerbruget havde,

ved vi dog stort set intet om. Nordboerne kom til Grønland med en tusindårig tradition som

agerbrugere; hvorledes tilpassede de sig da de nye og anderledes forhold? Forsøgte de at opretholde

et agerbrug, ligesom de opretholdt kvægbruget på trods af besværet med det barske klima eller

opgav de hurtigt at dyrke jorden? Nærværende projekt prøver at besvare disse spørgsmål ud fra

dels makrofossilanalyser af affaldslag, hvor eventuelle rester af afgrøderne kan være bevaret, dels

fosfat-analyser af jordbunden i og omkring bosættelserne med henblik på at belyse

gødningsøkonomien i nordbosamfundet.

Ansvarlig: Peter Steen Henriksen

Website: http://nordligeverdener.natmus.dk/forskningsinitiativer/samletprojektoversigt/nordboernes-agerbrug-i-groenland-et-agerbrug-paa-nordgraensen/

Startdato: 1. feb 2010

Slutdato: 31. dec 2012

Finansiering: Augustinusfonden

Publikationer

Bidrag til tidsskrift/avis

Nielsen, Bjarne Henning; Axboe, Morten: Ofret til guderne – fundet af bønder. De store

guldofferfund fra ældre germansk jernalder i Vesthimmerland. Årbog 2011. Vesthimmerlands

Museum, p. 31-50.

Nielsen, J.; Baastrup, Maria Panum: Detektorfundne amuletter fra Fredshøj i Gl. Lejre. ROMU

2010, p. 111-127, 2011.

Bonde, Niels; Stylegar, Frans-Arne: Roskilde 6 – et langskib fra Norge. Proveniens og alder. Kuml

2011, p. 247-262.

30

More magazines by this user
Similar magazines