SB 140313 - Skoleporten Gl. Lindholm Skole

gllindholm.skole.dk

SB 140313 - Skoleporten Gl. Lindholm Skole

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag den 14. marts 2013

Tilstede: Peter Würtz, Eileen Pedersen, Søren Gatzwiller, Kirsten Agerbak, Charlotte Dencker,

Birgitte Kjær, Bendt Godtberg, Heidi Abildgaard, Anders Nielsen, Søren

Roesdahl, Annette Thomsen, Kasper og Linda

Nyt vedr. lærernes overenskomst og varslede lockout

Kort orientering omkring den varslede lockout.

Forældrene opfordres til at følge med på intra. Her vil der løbende blive informeret omkring

situationen, både omkring undervisning og pasning i dus.

Er der yderligere spørgsmål omkring lockouten, rettes henvendelse til skolens ledelse.

Evaluering af stort forældremøde d. 5. marts 2013

Forældremødet var godt besøgt og der blev flittigt diskuteret ved bordene.

Der vil komme en opsamling på mødet – Vil også blive at finde på Intra.

It – opfølgning (hvilke klassetrin får hvilke it-redskaber tilrådighed for det kommende

skoleår). Hvor stor en andel af den kommunale beslutning om it til mellemtrinets elever

står skolen selv for. Og hvor stor en andel giver Kommunen?

Beslutningerne om indkøb af IT træffes af PUU samt IT-gruppen og ledelsen

Bestyrelsen høres.

Eileens afskedsreception. Hvor og hvornår afholdes den? Og hvad skal der ske ☺

Der afholdes reception for Eileen 25. april.

Regnskabsåret 2012/Budget/økonomi

Gennemgang af budgetter ved Charlotte og Peter.

Bestyrelsen godkender budgettet med forudsætning af at der hentes penge ind på

timeregnskabet.

Danmarks bedste lærere – Se tidligere udsendt mail. Vi skal tage stilling til, om vi vil

indstille ”Danmarks bedste lærer” fra Gl. Lindholm Skole.

Skolevejsfolder – Er der bemærkninger hertil

Anbefaling, at vi ikke skal komme med kommentarer, da kommentarerne fra sidst allerede

er indskrevet i folderen.

Dog viste det sig, at forsidebilledet ikke er skiftet ud som planlagt (Busskuret er stadig på

fotoet på forsiden).


Øvrige bemærkninger til skolevejen:

Der er ikke grønt lys lang tid nok ved krydset Lindholmsvej og Forbindelsesvejen. Det har

ikke noget med skolevejsfolderen at gøre. Søren følger op på dette.

Nyt fra ledelsen

Kommunaldirektøren var på rundtur for at kigge efter ledige lokaler (læs overskydende

lokaler) tilbrug for en eventuel sprogklasse.

Fik syn for at alle lokalerne på Gl. Lindholm udnyttes optimalt.

På samme runde blev der spottet defekte vinduer, så måske får vi nye enkelte steder.

Der søges to nye medarbejdere – en til tysk og dansk i overbygningen og en til sløjd og

drengeidræt på mellemtrinet.

Desværre har det været nødvendigt at afskedige personale i dus, fordi timerne til dansk-to

medarbejdere er væk /reduceret.

Ref.

Heidi Abildgaard

More magazines by this user
Similar magazines