Læs Roeren fra januar 2011 - Roskilde Roklub

roskilderoklub.dk

Læs Roeren fra januar 2011 - Roskilde Roklub

Det er hvidt herude:

kyndelmisse slår sin knude

overmåde hvas og hård –

hvidt forneden, hvidt foroven.

Pudret tykt står træ i skoven,

som udi min abildgård.

RoskildeRoeren

Januar 2011 . 67. årgang, nr. 1

Inderlig jeg længes

efter vår, men vintren strenges;

atter vinden om til nord!

Kom sydvest, som frosten tvinger!

Kom med dine tågevinger!

Kom og løs den bundne jord!


Havnevej 47 B

4000 Roskilde

Telefon 46 35 09 28

www.roskilderoklub.dk

Kontoret:

Åbent hver anden mandag kl. 18.00-19.00.

Telefon i kontortiden . . . . . . ... . . .46 35 22 28

Formand: Bent Jørgensen . . ... . . 20 22 55 08

Næstformand:

Rasmus Rosenkvist. . . . . . .. . . . . .23 83 15 23

Sekretær:

Mads Peter Klink Engelhardt . . . .. 22 98 08 36

sekretaer@roskilderoklub.dk

Rochef: Dan R. Petersen. . . . . . . . . . . . .

Rochef: Sven Lyster. . . . . . .. . . . .46 36 50 47

Rochef: Joan Lindholt . . . . . . . . . . . . .

Kasserer: Christian Svejgaard .. . . 43 71 76 73

Ungdomsudvalg:

Jens Kristoffersen . . .. ….......... ... .20 91 08 46

Motions- og langtursudvalg:

Annette Lauridsen . . …….. . . . . . . 46 19 42 55

Langtursudvalg: Karsten Hjorth. . 21 70 03 90

Bådudlån: Jan Elleby . . . . . elleby@hotmail.dk

Kaproningsudvalg:

Torben Bech

Kajakudvalg: Birger Lindstrøm. .. .46 36 18 99

Materialeudvalg:

Lars Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 84 80 49

Tutudvalg: Bente Helberg. . . . . . . . . . . . . . . . .

Instruktionsudvalg:

Karsten Stubbe. . . . . . . . . . . . . . . 50 58 55 66

Mastersudvalg: Sven Lyster . . . .46 36 50 47

Kontorudvalg:

Kristine Thomsen . . . . . . . . . . . . . . krit@live.dk

Festudvalg:

Karin Østergaard . . . . . . . . .. . . . . .60 83 23 31

Sommerhus: Henning Kristensen..46 36 96 77

PR-udvalg:

Ove Pedersen…...pr-udvalg@roskilderoklub.dk

Redaktion: Flemming Ravn . . .. . . 46 36 17 70

Mail: . . . . . . . . . . . . . . . . flemming.ravn@sol.dk

Indlevering af stof og artikler til ovenstående, eller

på kontoret i redaktionens skuffe.

Adresseændring:

Kontoret hver anden mandag kl. 18-19

Tryk: Elsgårds Bogtrykkeri, Roskilde

2 RoskildeRoeren nr. 1/2011

Forsiden

Forsidebilledet er taget af Hans Jørgen Bendixen

en hyggelig aften i Stubbekøbing Roklub

med solnedgang over Grønsund.

De to vers skyldes St. St. Blicher: Trækfuglene,

Naturconcert, ”Ouverture”, 1838.

RoskildeRoeren

Næste nummer af RoskildeRoeren udkommer

april 2011.

Sidste frist for artikler og annoncer er mandag

21. marts. Læserbreve og indlæg modtages

gerne.

Afleveres i redaktionens skuffe på kontoret

eller på mail: flemming.ravn@sol.dk


Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub

Generalforsamlingen afholdes i klublokalerne mandag den 7. marts 2011 kl. 19.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning om det forudgående år.

3. Regnskabet fremlægges til godkendelse.

4. Fondsstyrelsens beretning og regnskab.

5. Fremlæggelse af virksomhedsplan og budget for det kommende år.

6. Forslag om kontingentstigning.

I forbindelse med at roklubben mister ca. 115.000 kr. i tilskud fra kommunen, foreslår bestyrelsen

en ændring i basiskontingentet. Jf. vedtægternes § 7 bestemmes ændringer i basiskontingentet af

generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår følgende:

a) At kontingentet for medlemmer mellem 25 og 64 år stiger med 57 kr. i kvartalet, gældende fra 2.

kvartal 2011. Kontingentet vil som følge heraf stige fra 505 kr. til ca. 562 kr.

b) At det nuværende reducerede kontingent for medlemmer over 65 år udfases gradvist, således

at medlemmer i denne alderskategori betaler fuldt kontingent fra 2013. I forbindelse med udfasningen

foreslår bestyrelsen, at kontingentet stiger fra 311 kr. til 395 kr. gældende fra 2. kvartal

2011 og til 495 kr. (2011-niveau), gældende fra 2. kvartal 2012. Kontingentet falder herefter fra 2.

kvartal 2013 sammen med 25-64 åriges kontingent.

7. Indkomne forslag i henhold til vedtægternes § 15.

8. Valg af bestyrelse, revisorer og fondsstyrelse.

9. Eventuelt.

På valg til bestyrelsen er:

Formand Bent Jørgensen – ønsker at fratræde.

Bestyrelsen foreslår Ove Pedersen som formand.

Rochef Sven Lyster - villig til genvalg.

Sekretær Mads-Peter K. Engelhardt - villig til genvalg.

Suppleant Peter Steffensen - villig til genvalg.

Suppleant Tine Rasmussen - villig til genvalg.

De øvrige medlemmer af bestyrelsen er på valg til generalforsamlingen i 2012.

Valg af revisorer: På valg er: Dorthe Pedersen og Peter Dam – bestyrelsens indstilling vil foreligge

til generalforsamlingen.

Valg til fondsstyrelse: På valg er: Henrik Vikelgaard - villig til genvalg.

Om generalforsamlingen: Hvis du har et eller flere forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen,

skal du skrive det til bestyrelsen. Bemærk, at bestyrelsen skal have dit forslag senest 10

dage før generalforsamlingen. Fristen for at sende dit forslag er derfor den 25. februar. Alle forslag afgøres

ved simpel stemmeflerhed, jvf. dog § 18. og § 19. I tilfælde af stemmelighed er formandens

stemme den afgørende.

På generalforsamlingen kan ethvert aktivt medlem, som er fyldt 15 år, og mindst har været medlem af

klubben i 3 måneder, personligt afgive sin stemme. Medlemmer, der skylder kontingent har ikke

stemmeret. Passive medlemmer har adgang, men ikke stemme- og taleret på generalforsamlingen.

Det reviderede regnskab - og evt. indkomne forslag - bliver sat op på opslagstavlen i klubhuset senest

5 dage før generalforsamlingen.

Har du et forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen?

Hvis du har forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal du gøre følgende:

Send dit forslag til roklubbens sekretær, Mads-Peter K. Engelhardt, på mail: sekretaer@roskildero

klub.dk´ Eller: Aflever dit forslag på kontoret eller i brevsprækken i døren til kontoret. Husk at skrive:

Til sekretæren på dit forslag.

Bestyrelsen, den 12. december 2010

RoskildeRoeren nr. 1/2011 3


Bent Jørgensen, formand

2010 med

flotte resultater

På generalforsamlingen den 7. marts vil der

fra bestyrelsen være et forslag om at hæve

kontingentet. Det er heldigvis mange år siden,

at det har været nødvendigt at hæve

kontingentet udover den almindelige prisfremskrivning.

Men for 2011 bliver det nødvendigt,

hvis vi fortsat vil have det samme

niveau for aktiviteter i roklubben.

Baggrunden er, at der fra kommunens

side bliver skåret 115.000 i vores driftstilskud.

Et beløb som bestyrelsen ikke mener,

er forsvarligt at skære tilsvarende i roklubbens

budget. Derfor er forslaget, at vi hæver

kontingentet for aldersgruppen 25-65 årige

med små 60 kr. i kvartallet. Medlemmer under

25 år friholdes og den særlige ordning

med nedsat kontingent for medlemmer over

65 år foreslår bestyrelsen, at den udfases

over 2 år.

Generelt har roklubben en sund økonomi,

men vi er nød til at justere, så vi tilpasser

os den nye virkelighed. Kontingentstigningen

vil dække en del af det. Dertil kommer

at bestyrelsen gennemgår alle poster i budgettet,

så vi sikrer, at vi udnytter midlerne

bedst muligt. Jeg håber, at de fremmødte

medlemmer på generalforsamlingen vil bakke

op om denne mindre stigning i kontingentet.

Alternativet er, at vi skal finde flere

besparelser, hvilket medføre et lavere aktivitetsniveau

i roklubben.

4 RoskildeRoeren nr. 1/2011

2010 har været et år med mange flotte resultater

for vores kaproere. Vi vandt bl.a. for

første gang nogensinde DM i otter og den

ny konstalation i juniorfirer kom også hjem

med et DM-mesterskab. En indsats som også

i november blev belønnet med idrætsprisen.

Ved VM i New Zealand lykkes det Martin

Batenburg at ro sig til en flot bronzemedalje

i letvægts dobbeltfire og i samme båd blev

det også til sølv ved EM. Ved EM hentede

Sophus Johannesen og Jacob Barsø desuden

en sølvmedalje hjem i letvægtsotteren. Dette

var nogle af højdepunkterne ved årets medaljehøst.

Det er en meget flot indsats der

lægger bag disse præstationer.

Roklubben valgte derfor også at markere

disse ved en velbesøgt medaljereception i

november. Tak til alle som mødte op.

En gammel aktivitet blev i 2010 taget op

igen. Nemlig bankospil i roklubben. Der var

fra arrangementskomiteen lagt et stort arbejde,

som jeg gerne her vil takke for. Gaver

var hentet hjem fra sponsorer, der var sørget

for fin forplejning og pyntet sal mv. Spillet

løb af stablen den 21. november og der var

stort fremmøde. Heldigvis var der mange

gaver, så der var noget at spille om. En sjov

og hyggelig eftermiddag, som jeg håber vi

kan gentage næste år. Overskuddet fra spillet

går til Børnehjælpsdagen.

Som nævnt i begyndelse af mit indlæg,

skal vi være bedre til at prioritere klubbens

midler i 2011, så økonomien kan hænge

sammen. Men derfor skal udviklingen af roklubben

ikke gå i stå. Bestyrelsen har derfor

besluttet, at vi på året udvalgsdag den 15. januar

skal bruge tiden på at tale om visioner

og udvikling af roklubben.

Vi vil tage udgangspunkt i de forskellige

udvalgs arbejde og diskutere, hvordan vi kan

gøre det bedre fremover. Jeg håber, at mange

medlemmer vil bidrage til dette, og at vi

kan bruge 2011 til at gøre vores roklub endnu

mere attraktiv for både nye og gamle

medlemmer.


VM bronze til Martin Batenburg

Den danske letvægts dobbeltfirer, med

Roskilde roeren Martin Batenburg samt

Steffen Bonde fra Odder, Hans Christian

Sørensen fra Odense og Christian

Noll fra Hadsund, roede sig til VM

bronze på New Zealand. Efter en træningslejr

præget af småskader og et indledende

løb, hvor holdet lige inden start

knækkede en åre, formåede de i finalen

at ro deres eget løb og lod sig ikke stresse

af at de andre hold lage ud i et meget

højt tempo.

Forholdene på New Zealand har været

svære med megen vind fra skiftende retninger,

dette forhold har tidligere gjort

at mange forhåndsfavoritter ikke har levet

op til forventningerne, men den danske

dobbelt firer med Martin Batenburg

tenburg holdt hovedet koldt hele vejen

og i spurten fik de lige akkurat presset

deres båd foran de mangfoldige italienske

verdensmestre, og under et halvt sekund

fra franskmændene der tog sig af

sølvmedaljerne, Tyskland viste overbevisende

roning og vandt med ca 3 sekunder

til den danske kvartet.

VM bronzen er Martin´s første VM

medalje på seniorplan, han har dog tidligere

vundet VM bronze til U-23 VM og

ved EM i Portugal tidligere på året vandt

holdet som bekendt sølv efter italienerne

som ved VM måtte tage til takke med 4.

pladsen, efter de nådesløst var blevet besejret

af et hold danske roere der kun

havde et i hovedet og det var at få revanche

fra EM, og det fik de.

RoskildeRoeren nr. 1/2011 5


Roskilde Roklubs jobcenter

er stadig på forkant med

meningsfulode jobtilbud

som især retter sig mod

medlemmer som til stadighed

bruger klubbens faciliteter.

Et tilbud det er svært at

sige nej til:

Forårsrengøring

Lørdag den 19. marts

Én gang om året er der

forårsrengøring i roklubben,

hvor vi f.eks.

gør bådehallen, skabene

og de øvrige kroge af

roklubbens lokaler rent.

Tøm dit skab

Husk at tømme dit skab i

omklædningsrummet inden

forårsrengøringen.

Og lad skabet være ulåst.

Forårsrengøringen er i

år lørdag den 19. marts,

og alle medlemmer er

meget velkomne til at

give en hånd med.

Vi starter dagen med

morgenmad kl. 9 og

slutter ca. kl. 12 - 13,

med frokost, hvis der er

stemning for det.

6 RoskildeRoeren nr. 1/2011

Skade satte stopper

for letvægtsfirerens

drøm om guld

Efter en sæson hvor letvægtsfireren,

med roskilde roerne Christian Place

Pedersen, Jens Vilhelmsen og Kasper

Jørgensen samt Morten Jørgensen fra

Næstved, har haft svært ved at finde

de helt gode takter som de er vant til,

og med sæson lavpunktet til EM hvor

det blot blev til en femteplads, var

forventningerne efter de indledende

løb på vej i den rigtige retning, og der

var rigtig god grund til at tro at de 4

roere kunne opfylde det helt store sæson

mål om at stå øverst på skamlen

ved VM på New Zealand.

Men under træning dagen inden

semifinalen rammer holdet en bøje

uheldigt og stroken Morten Jørgensen

forvrider sit håndled, så det ikke er

muligt for ham at ro mere under dette

VM. Derfor måtte der benyttes en reserve,

men hvis man skal blande sig i

toppen, i dette selskab, kræver det

mange kilometer sammen.

I semifinalen blev det til en 5 plads,

som rakte til en plads i B-finalen og i

B-finalen roede holdet sig ind på 3.

pladsen efter Frankrig og Schweiz.

Dette er selvfølgelig ikke den afslutning

på sæsonen som de 4 havde

håbet på, men som de tidligere har

vist er der masser potentiale til fremover

at kæmpe med om medaljerne og

de eftertragtede pladser til OL i London

i 2012


FOREDRAG

Onsdag den 26. januar 2011 – Lige efter yoga..

Et af MTU’s nye tiltag er foredragsaftener. Dette er den første,

og vi har været så heldige, at Jan Elleby har indvilliget i at fortælle

om Libanon.

Foredraget vil berøre landets geografi, befolkning og politiske

forhold til især Israel, Syrien og Iran. Jan har lovet at vise mange

flotte billeder fra det lille land i Mellemøsten.

Jans baggrund er, at han i perioden august 2008 til august 2009

af Udenrigsministeriet var udsendt som Project Advisor i et

projekt hvor en række lande forsøger at støtte Libanon til at

administrere sin grænse til Syrien.

Jan Elleby har mange spændende fotos til at krydre sit foredrag. Til venstre

en by i Libanon og til højre fest og farver ved en valghandling.

Der vil være mulighed for at nyde kaffe, te og kage under foredraget

der varer en times tid, alt efter hvor mange spørgsmål

der måtte være.

Man kan tilmelde sig arrangementet på opslagstavlen senest d.

22. januar!

RoskildeRoeren nr. 1/2011 7


Kontoret meddeler:

Vi er 3 der skiftes til at passe kontoret i åbningstiden mandage fra kl. 18-19.

• Vi tager os af personlige henvendelser, besvarer mails sendt til kontor@roskilderoklub.dk

og besvarer telefonopkald på tlf: 46 35 22 28

• Vi står for indmeldelser, udmeldelser og registrerer ændringer i medlemskartoteket fx

adresseændringer og tilføjelser af nye ro-rettigheder.

• Vi holder styr på udlejning af skabe i omklædningsrummene.

Ved ALLE henvendelser bedes i oplyse jeres medlemsnummer. Det vil lette vores arbejde

meget.

Vedr. skabsudlejning: Inden forårsrengøringen skal skabene tømmes. Hold øje med datoen

i ro-bladet eller på hjemmesiden.

Skabene kan genlejes INDEN 1. maj ved at lægge en kuvert med 125 kr, samt oplysning

om skabsnummer, navn og MEDLEMSNUMMER i brevkassen på kontordøren. Vær sød at

overholde det med lige penge og nævnte oplysninger. Det vil lette vores arbejde meget. Vi

gør os umage med at holde styr på det.

Hvis du ikke vil genleje dit skab, må du meget gerne meddele os dette. Der er mange der

ønsker et skab. Hvis du ikke genlejer dit skab inden 1. maj, udlejes det til en ny, og hvis det

heller ikke er tømt, klippes låsen af og skabet ryddes.

Vi opretter ikke venteliste til ledige skabe, men kom den første mandag efter 1. maj og

spørg om der er ledige skabe. Med venlig hilsen, Kirsten Søby, Inge Kolle og Kristine Thomsen.

Den første langtur i

2011

Søndag den 8. maj 2011 er der

atter en en-dags langtur.

Turens mål er endnu ikke på

plads, men vi låner et antal både

i en klub ikke så langt herfra, og

ror i deres farvand.

Sidste år var vi på Øresund fra

Skodsborg Roklub og året før det

var vi på Esrum sø fra

Fredensborg Roklub.

Sæt dagen af og få en god

forårsrooplevelse. Hold øje med

opslagstavlen om tilmelding. Der

er som regel et stærkt begrænset

antal pladser.

Langtursudvalget.

8 RoskildeRoeren nr. 1/2011

Fælles spisning

Kom og hvad

skorpeskrinet gemmer

INFO-aften

Langture 2011

Fredag 8. april kl. 18.30

Kom og hør om

sæsonens langture.


Instruktion 2011

Vi åbner op for instruktion hele året,

dette gælder for alle nye medlemmer

over 25 år. Nyt tiltag vil blive at i vinterhalvåret

vil instruktionsudvalget introducere

de nye medlemmer til roklubbens

vinter aktiviteter. Man kan melde sig ind

i RR hver mandag i kontorets åbningstid

kl.18-19. Vi holder åbent hus lørdag den

2 april, hvor der også er mulighed for

indmeldelse. Der er 3 instruktionsweekender

i foråret, konceptet har været en

intensiv instruktion lørdag og søndag.

Vi starter instruktion i foråret:

Hold 1 den 9.-10. april

Hold 2 den 7.-8. maj

Hold 3 den 28.-29. juni.

De nye medlemmer bliver instrueret i

roteknik, håndtering i materiel og roning

i inriggerbåde. De får ligeledes en rundvisning,

historik om RR og fyldig information

i det hele taget.

Instruktionsudvalget består af 11 instruktører:

Karsten Stubbe, formand,

Charlotte Thomas, sekretær, Piet Grønlund,

Bette Vikelgaard, Henrik Vikelgaard,

Christina Hansen, Ole Binderup,

Birgitta Dehn, Pernille Lyngbye, Søren

Eriksen og Christian Svejgaard.

Instruktions udvalget

Vær med

Klubbens bådpark skal være klar til

standerhejsningen. Derfor opfordres du

til at deltage i et bådlaug for at deltage i

klargøringen. Der kræves ingen forudsætninger,

udover at du er medlem af

roklubben.

TOP 50

Rojournalen optaget 24. oktober 2010

Nr. Navn .......................................Km

01. Mads Brogaard........................1723

02. Andreas Dyrby ........................1706

03. Ilse Senbergs ..........................1418

04. Ole Binderup ...........................1337

05. Sven Lyster .............................1298

06. Jens Stubbe Østergaard..........1277

07. Christina Hansen.....................1257

08. Signe Weinreich Bech .............1182

09. Birgitta Dehn ...........................1126

10. Hellmuth Christian Stuven .......1077

11. Peter de Place.........................1026

12. Jens Reimer Nielsen ...............1026

13. Steen Friis Jensen...................1024

14. Ib Toft Jensen .........................1021

15. Preben E. Hansen................... 868

16. Karin Larsen............................ 836

17. Susanne Yamakawa ............... 820

18. Jan Elleby ............................... 807

19. Christian Toft Sørensen........... 796

20. Piet Grønlund Nielsen ............. 772

21. Annette Lauridsen ................... 770

22. Mie Toft Nielsson..................... 765

23. Lasse Egelund Andersen ........ 761

24. Knud Jensen ........................... 758

25. Erik Bartholm........................... 752

26. Jan Rud Andersen................... 726

27. Thomas Lynderup ................... 724

28. Flemming Ravn Hansen .......... 711

29. Henning Hansen...................... 658

30. Michael Andersen.................... 649

31. Annemarie Ohms .................... 567

32. Martin Brenøe ......................... 562

33. Eigil Schwencke ...................... 555

34. Marianne Nygaard................... 551

35. Hans Jørgen Bodelsen............ 550

36. Eyoe Kristensen ...................... 538

37. Anni Nielsen............................ 530

38. Henrik Vikelgaard.................... 524

39. Viktor August Stokholm Lous... 512

40. Jan Michno.............................. 510

41. Kristine Thomsen .................... 505

42. Svend Aage Nielsen................ 496

43. Lizzie Rosbjørn Jespersen ...... 475

44. Ulla Werk ................................ 474

45. Søren Anthonsen .................... 467

46. Mille Nissen............................. 457

47. Christian Bang......................... 441

48. Jørn Reimer Nielsen................ 437

49. Birger Langebeck .................... 414

50. Arne Johansen ........................ 404

RoskildeRoeren nr. 1/2011 9


Banko..!

På klubbens generalforsamling marts

2010 blev tanken luftet! ”vil I være med

til at få en gammel tradition i klubben til

at se dagens lys = bankospil”.

Dette bankospil skulle havde et helt

specielt formål = overskuddet går ubeskåret

til Børnehjælpsdagen. Accept fra

salen! Hvem vil være med? Opslag på

klubbens tavle.

Første møde den 26. april – et lille

udvalg blev nedsat. Opslag i Roskilde

Roeren og hjemmesiden at vi glædeligt

modtager præmier fra medlemmerne eller

deres arbejdsgiver.

Næste møde – 13. september, endnu

et medlem til udvalget – bankospillet er

ved at tage form, blot mangler der rigtig

mange præmier.

En fornyet indsats!

Tredje og sidste møde 25. oktober, de

store rammer blev aftalt og præmierne

”vælter” ind! Vi holder vejret – er det

virkelig sandt….

Mandag den 15. november præmierne

hjemme og alle detaljerne på plads - opråber

fundet.

Det store spørgsmål: hvor mange vil

der komme? Har vi gjort vores forarbejde

godt nok? Spændende…..

Søndag den 21. november summede

klubben af omkring 100 mennesker, der

forventningsfulde så præmiebordet og

det dejlige kaffe/gløgg/kage/æbleskive

bord.

Plader blev solgt og spillebrikker indsamlet

og kl. 14:15 gik første spil i gang

efter en kort velkomsthilsen og en stor

tak til de mange fremmødte, der er

kommet for at støtte vores arrangement.

10 RoskildeRoeren nr. 1/2011

Dernæst tog Hans Jørgen dirigentstokken

som opråber og kørte bankospillet i

ca. 3½ time godt nok med en ½ times

pause!

Overskuddet = kr. 8.635 incl kaffebord/aktion

og salg af spilleplader.

Oplevelser fra dagen (Hans Jørgen):

Nummer SYV - 7..... nummer FEM-

OGTREDS - 65..... Gamle Ole, nummer

HALVFEMS - 90..... Ryst posen ! Nej

det går for hurtigt! Kom nuuu - hende

med alle de tre-taller på sine plader, hun

må da bare se at følge med! ..... nummer

FIREHALVTREDS, nej ikke 9-oghalvtreds

- FIREoghalvtreds .... nummer

TYVE - ty.. BANKOOOO!!

Tankerne gik lidt på langfart, mens jeg

stod og råbte alle tallene op. Hvor var

det sjovt at flere medlemmer havde taget

deres familie med - pludselig blev billedet

af både den ene og den anden meget

mere nuanceret. Hvor var det dejligt at

se en god blanding af unge, nye og gamle

medlemmer.

Hvor var det sjovt at se, hvordan alle

fulgte med i dyb koncentration - aldrig

har så mange mennesker i roklubben

været så stille på een gang !!.


Og hvert BANKOOOO blev fulgt af

AHRJJJ-, ØV- og BUUUH-råb i skuffelse

over ikke selv at vinde - konkurrencegenerne

fornægtede sig ikke.

Efterspil

Enkelte præmier blev byttet fra kattefoder

til hundefoder – en røgalarm manglede

en dut – stolen blev købt at en interesseret,

så alt i alt må man sige, at det

har forløbet over alt forventning!

Ny flagstang i Skuldelev

En opfordring!!!

Det kunne være morsomt, hvis dem der

vandt en tur til Lysholmbadet og ølsmagning

i Danske Bank fortæller om

deres oplevelse her til Roskilde Roeren.

Så kan vi andre sidde og ærgre os over,

at det ikke lige var os, der gik med disse

herlige gevinster.

Joe….medlemmerne taler stadig om

den dejlige bankodag i november måned

og bankoudvalgets arme er ved at komme

på plads til normal stilling.

Judith Lyster

”Fætter” Jan og Preben ”Vandmand” støbte fundamentet den 2. november til den

nye 12 meter fiberflagstang. Gruset til støbningen blev leveret på grunden af sponsor

Preben ”Skrald”.

Flagstanden skulle rejses den 11. november hvor ”Fedeklubben” var tilstede, alt gik

standsmæssigt ”Skål-skål”. Den gamle flagstand måtte så lade livet efter mange standerhejsninger

ca. fra år 1971. Preben.

RoskildeRoeren nr. 1/2011 11


Vinteraktiviteterne

Svømning i Maglegårdsbadet hver mandag aften kl.

20.30-21.30.

Her kan du blive undervist af livredder Nina Jørgensen.

Gymnastik i salen hver tirsdag kl. 18.30-19.30 under

ledelse af Signe.

Yoga i salen hver onsdag kl. 18.30-19.30 under ledelse

af Helle.

Olsen-træning i motionsrummet tirsdage og torsdage

kl. 18.45.

Træningstider i motionsrummet:

Mandag:

17.00-18.00: Ungdomsroerne

17.30-19.30: Kaproerne

Tirsdag:

09.00-12.00: Roskilde Ældre Union

16.15-17.15: Masterroerne

17.00-18.30: Kaproerne

18.45-20.00: Olsen-træning

Onsdag:

17.00-18.00: Ungdomsroerne

17.30-19.30: Kaproerne

19.30: Hellas-løberne

Torsdag:

16.15-17.15: Mastersroerne

17.00-18.30: Kaproerne

18.45-20.00: Olsen-træning

12 RoskildeRoeren nr. 1/2011


WELCOME WELCOME TO TO KAMCHATKA

KAMCHATKA

Kamchatka ligger Helt ude til højre,

øverst oppe, der hvor verdenskortet

slutter, når man flytter vores runde klode

over på en flad væg. Hvis man er til vild

natur og store uspolerede vidder, så er

det et godt sted at tage hen.

Man kan flyve direkte til hovedbyen

Petro-Pav-lovsk fra Moskva. Byen er

grundlagt af danskeren Vitus Bering der

under to ekspeditioner i 1730'erne, udsendt

af Peter den Store, udforskede

området, især med henblik på at undersøge

om Rusland og Amerika var landfaste

med hinanden. Petropavlovsk er

navngivet efter hans to skibe Skt. Peter

& Skt. Povl. Vitus døde af skørbug og

udmattelse på en lille ø ud for Kamchat-

Med Med Med Med Vikelgård Vikelgård Vikelgård Vikelgård i ii

i

KKKKaaaajakchatka

jakchatka

jakchatka

jakchatka

ka. I Petropavlovsk er dette monument

rejst til hans minde, det siges at være

Ruslands ældste.

Måske er det denne historie der sidder

i baghovedet på mange fra vores omgangskreds,

eller også er det bare ukendskab

og frygt for Rusland. I hvert fald er

alle overbeviste om at vi bliver røgforgiftet

i Moskva, slået ihjel af Ivan den Grusomme,

for til sidst at ende som bjørneføde

inden vi farer vild og endegyldigt

forsvinder, da vi kundgør vore rejseplaner.

KajakKlubejer Slava viser stolt den lille

klub frem. Bette får en OK Looksha

IV havkajak, Vikel en noget bredere,

men afsted det går på det blikstille hav.

Hverken vores B&B værtinde Marta eller

Slava kan lide ideen om at tage ud på

egen hånd med telt. De snakker hele tiden

om hvordan vi skal agere hvis vi får

RoskildeRoeren nr. 1/2011 13


problemer med militæret. De er langt

mere bange for dem end for bjørne og

hårdt vejr.

Vi tror ikke der vil ske os noget særligt

med mindre de tager os med fotoapparatet

helt nede i en atomubåd, men

hvis vi fejlagtigt går i land på et af de

mange forbudte steder, vil vores værter

garanteret stå i dyre problemer. Korruptionen

er udbredt og fx færdselspolitiet

frygtes med rette. Da vejrudsigten tilmed

siges at sige ”thunder storm” ud på natten

bestemmer vi derfor at vi kun vil tage

på en dagstur.

Turen

Vi lægger ud i fantastisk sigt og ror langs

byens enorme industrihavnekompleks

ud mod de åbne vidder. Når man absolut

skal ro langs en urbaniseret kyst, bliver

det mere spændende af at her ligger

enorme fiske- og flådefartøjer med eksotiske

skrifttegn på siden. Nogle er nymalede

og har dampen oppe, andre er

14 RoskildeRoeren nr. 1/2011

sunkne og brune af rust, samt alt her

imellem.

Overalt er der aktivitet, der svejses,

skæres og hamres. Skibstrafikken er om

ikke intenst så tilstede. Vi er blevet advaret

om at de IKKE er vant til små robåde

o. lign så vi skal ikke forvente de kan

eller vil se os.

Søløver, sæler og alverdens havfugle,

herunder søpapegøjer boltrer sig tæt ved

os, så snart vi er kommet lidt uden for

den mest industrialiserede del. Snart har

vi lagt byen bag os og et malerisk landskab,

med høje klinter og lave strandenge

ligger om bagbord, mens den enorme

bugt, med de høje vulkaner er om styrbord.

Vi er blevet anbefalet at gå over bugten

hvor den er smallest og søge mod en

kæmpe klippeblok, her skulle være nogle

huler man kan ro ind i og en fantastisk

smuk stille bugt. Efterhånden som vi

nærmer os, indhylles det hele dog i en

tyk tåge der kommer rullende ind ude fra


Beringshavet, samtidigt med at det blæser

lidt op. Bølgerne bliver hurtigt høje,

så vi ender med at holde frokostpause i

en solbeskinnet beskyttet bugt. Her er

en del fiskere ved at lande deres fangst,

sølvlaks taget med garn ude i bugten. Vi

er nysgerrige og ser på hvad der bringes

ind.

Mens vi sidder og skriver lidt dagbog,

kommer en af dem, en gammel garvet

knag, i bar senet og muskuløs overkrop

over til os med en stor levende laks, han

smider den i græsset og siger ”Presento”

Vi takker mange gange, og da vi senere

fremviser den til Martha, siger vi at

Bette fangede den med sveskeøjnene.

Den tror Martha gerne på, især da hun

på samme måde får Yuri, Marthas udelukkende

russisktalende mand, til at spille

på harmonika senere på aftenen, efter

vi har indtaget den lækre fisk i fællesskab.

Da vi næsten er tilbage ved udgangspunktet,

får vi øje på en lille bar på

strandpromenaden. Vi lægger ind og får

en gammel ”Urquell” (de udløb sidste

år). Vi ringer til Slava og siger vi er tilbage

om ca. 1 time. Så blæser det voldsomt

op, pludselig og uden varsel er det gået

fra blik til 1 meter bølger.

Der kæmpes

Vi skynder os ud i kajakkerne, der skal

virkelig kæmpes og koncentrationen skal

være knivskarp. Vi mangler under 800

m, men kan stadig nå at tippe og komme

i alvorlige vanskeligheder. De store skibe

der ligger fortøjet giver en falsk tryghed,

for du kan ikke kravle op af de lodrette

sider.

Vi må kæmpe os et stykke forbi landingsstedet

i den hårde modsø, resolut

vende knap 180 grader og gå for fuld

skrue i medsø vinkelret ind på kysten.

Cockpittets dæknet skal være løsnet i

god tid, så du kan springe ud af kajakken

og løbe den op på stranden, sekundet

før den tager bunden. Det er ikke sjovt

at sidde der i brændingen.

Hjemme hos Martha parterer Yuri

laksen, som både rækker til en lækker

middag for fire, foder til hundene samt

til rester dagen efter.

Be inspired

Bette & Vikel

Før kajakturen vandrede vi i

en uges tid, og efterfølgende

tog vi på vulkaner; men

det er en anden historie,

som vi gerne fortæller om

en mørk vinteraften.

Hold øje med opslagstavlen

i din roklub.

RoskildeRoeren nr. 1/2011 15


STEMMER FRA ROKLUBBEN:

SANGAFTEN

FREDAG 4. FEBRUAR

KL. 19.00

Ivan leverer musikken og vi andre

synger…

Pris 50 kr. som dækker

pølse- og ostebord og kaffe/kage.

Øl, vin og vand købes i Tutten.

Af hensyn til indkøb bedes du tilmelde

dig på opslagstavlen.

Sangudvalget.

Herunder ses Arne Johansen - en af

stemmerne fra roklubben.

More magazines by this user
Similar magazines