PO-bladet - Organistforeningen

organistforeningen.dk

PO-bladet - Organistforeningen

ORGANIST OG

SØNDAGSBESAT SIDE 406

MODERNISERING

AF PO PÅ VEJ SIDE 432

NR. 11 NOVEMBER 2011 10. ÅRGANG

PO-bladet


PRÆLUDIUM

Af Anders Thorup,

formand for FPO

NYE KOSTE …

Med folketingsvalget i oktober fik vi en ny regering. Og vi ansatte i Folkekirken

fik ikke blot en ny minister, men også et nyt ministerium. Meget

kan siges, og er allerede blevet sagt, om den ny regering, men ny er

den i hvert fald helt uimodsigeligt. Og det endda i usædvanlig grad, idet

21 af de 23 ministre bærer dette ansvar for første gang. Herunder den

ny kirkeminister – ham vender jeg tilbage til.

I regeringsgrundlaget “Et Danmark der står sammen” kan vi bl.a.

læse: Regeringen ønsker inden for folkekirkens grundlovssikrede særstilling

at indrette en mere tidssvarende og klar styringsstruktur for den

danske folkekirke.

Regeringen vil altså i en eller anden udstrækning “pille ved” folkekirken.

Vi får nok ikke umiddelbart ”svenske” tilstande, men det bliver

utvivlsomt et skridt i den retning. FPO vil nøje følge denne udvikling,

der jo i sidste ende kan medføre væsentlige ændringer i medlemmernes

arbejds-, løn og ansættelsesforhold.

Som nævnt ovenfor har vi også fået et nyt ministerium. Vi hører ikke

længere under Kirkeministeriet, men under Ministeriet for Ligestilling

og Kirke. Bemærk rækkefølgen: der kan meget vel ligge en prioritering

i den. Ikke blot vedrørende ministerens vægtning af de to fagområder,

men måske skal der også arbejdes for større ligestilling mellem folkekirken

og landets øvrige religiøse samfund.

Og så har vi fået en ny kirkeminister. Manu Sareen, nyvalgt for Det

Radikale Venstre, medlem af Københavns borgerrepræsentation siden

2002. Født i Indien i 1967 og har siden 1970 boet i Danmark. Uddannet

som socialpædagog og konfliktløser.

Det er almindelig anerkendt, at det ikke nødvendigvis er en fordel,

hvis en minister har en personlig baggrund i sit ministeriums ressortområde.

Man bør således ikke vælge en officer til forsvarsminister, en

folkeskolelærer til undervisningsminister, osv. Mon ikke vi alle kan blive

enige om, at det heller ikke er nogen fordel med en præst som kirkeminister.

Ud fra den teori burde Manu Sareen altså være overordentlig

velkvalificeret som folkekirkens minister! Vi vil i hvert fald fra FPO ønske

ham tillykke med udnævnelsen og byde ham velkommen med ønsket

og håbet om et godt samarbejde.

Manu Sareen vil – som sine forgængere – modtage en invitation til

vort årsmøde. Vi håber at møde ham i Svendborg til maj.

398 PO-bladet


NYHEDER

POLITIK/MESSE/KURSER

Læs i dette nummer om to nye

ministre, om Dansk Kirkemusiker

Forenings formand, om Allehelgenmesse.dk

og om indholdet

af nye efteruddannelser.

ANMELDELSE

JULIA HELGASON

Tom Pedersen er tilbage som

anmelder. Han er begejstret for

cd’en med Julia Helgason og Aksel

Skjoldan.

PORTRÆT

BIRGIT LYNGE

Hun arbejder professionelt med

terapeutiske virkninger af sang

og musik. Nu kan hun som 63årig

også skrive organist på

cv’et. Det kræver omstilling.

3 ORGANISTER SØGES

Sct. Jacobi Kirke, Varde

Balle sogns kirker

Kvislemark-Fyrendal-Førslev

Kirker

INDHOLD OG KOLOFON

INSPIRATION

vir - gin Ma - ry had a lit-tle ba - by


PO-bladet 399
SIDE 412

SIDE 400 SIDE 406 SIDE

4 FAVORIT-KORSATSER

Ungdomskorleder Hanne Korsgaard

Nielsen fortæller ud fra

sine praktiske erfaringer om en

lille håndfuld af de sange, hun

har haft særlig glæde af.

STILLINGER NYT FRA FPO

SIDE 414 SIDE 428 SIDE 432

NY PO-UDDANNELSE

Poul Mørk-Hansen har været i

Løgumkloster til konference om

de tre kirkemusikskolers studieordninger

– et led i arbejdet med

at forny uddannelserne.

PO-BLADET Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO

Oplag: 1.000 stk. ISSN: 1601-7633

REDAKTION Ansvarshavende redaktør, Filip Graugaard Esmarch, Frederiksberggade 102,

8600 Silkeborg, tlf. 32 10 62 28, e-mail: po-bladet@fpo.dk.

DEADLINE Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før.

Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på e-mail: sekr@fpo.dk

senest den 5. klokken 13 måneden før.

TRYK WERKs Grafi ske Hus a|s, Aarhus, www.werk.dk

FORSIDEN Birgit Lynge ved orglet i Helgenæs Kirke, hvor hun siden januar 2011 har bestridt

sin første organiststilling

Foto: Filip Graugaard Esmarch www.fpo.dk


Pressefoto

NYHEDER

MINISTER VIL SKÆRE I KIRKEMUSIKSTØTTE

Uffe Elbæk, der tiltrådte som kulturminister i oktober, har et ønske om

at flytte støttekroner fra kirkemusikken over til den almene populærmusik.

Men det kan han ikke komme af sted med, beroliger kirkeministeren.

Af Filip Graugaard Esmarch

Tre dage før folketingsvalget den 15. september

lancerede de radikales kulturordfører, Uff e

Elbæk, på sin valghjemmeside en omfattende

plan for, hvordan han vil genoprette det danske

kulturliv. Siden er han som bekendt blevet

kulturminister.

“Der bør ikke eksistere hellige køer i kulturpolitikken,”

lyder Uff e Elbæks grundholdning i

hans såkaldte ”Kulturens Marshallplan”.

Generelt vil ministeren personligt arbejde

for at få øget støtten til det, han betegner

som rytmisk musik, på bekostning af det, han

betegner som klassisk musik. Det ville han i

hvert fald, før han fik ministertaburet.

Blandt Uff e Elbæks konkrete forslag er desuden

følgende:

Kulturminister Uffe Elbæk mener, at statens kunststøtteordninger

”i al for høj grad er bestemt af stive

strukturer og ubrydelige faggrænser”

“Reducér i Kirkeministeriets støtte til musik

i kirkerne (kirkemusikskoler, organister etc.).

Denne støtte udgør i dag næsten 25% af den

statslige musikstøtte. Midlerne flyttes fra kirkeområdet

over til kulturområdet.”

PO-bladet har bedt kirkeminister Manu Sareen

forholde sig til Uff e Elbæks forslag – og

kirkeministerens klare udmelding får tankerne

i ”Marshallplanen” til at ligne luftig ønsketænkning.

HAR INGEN PENGESUGER

“De penge, som folkekirken bruger på kirkemusik,

kan ikke flyttes til kulturområdet. For

pengene kommer fra den kirkeskat, som folkekirkens

medlemmer betaler. De har derfor ikke

noget med statens penge at gøre,” slår kirkeminister

Manu Sareen fast.

Han oplyser, at folkekirken formentlig bruger

omkring 500 mio. kr. om året på noget,

der har med musik at gøre. Men der er først

og fremmest tale om løn til de organister, kirkesangere

og korsangere, som medvirker ved

gudstjenester og kirkelige handlinger. Og det

er som bekendt udgifter, der betales af de lokale

kirkelige kasser, som menighedsrådene

har ansvaret for.

“De kasser kan jeg som kirkeminister ikke

bare suge penge op af for at sende dem et andet

sted hen. Jeg har kun indflydelse på fælles-

400 PO-bladet


Foto: Mogens Engelund / Wikimedia Commons

fonden, som dækker en række af folkekirkens

fælles udgifter. Fællesfonden betaler omkring

20 mio. kr. om året til kirkemusikskolerne. Og

de skoler er nødvendige for at få uddannet nye

organister og andre kirkemusikere til folkekirken,”

indser Manu Sareen.

Hans deler ikke Uff e Elbæks syn på kirkemusikken

som en slagtemoden hellig ko.

“Jeg synes, vi alle kan glæde os over det sto-

Manu Sareen er for mange et overraskende valg som

minister for ligestilling og kirke. Han voksede op i en

hinduistisk tradition, men konverterede som voksen

til kristendommen

NYHEDER

re bidrag, folkekirken giver til det samlede

musikliv i Danmark. Dels gennem musikken

i gudstjenester og kirkelige handlinger, dels

gennem den korvirksomhed og koncertvirksomhed,

som også findes i meget stort omfang

i folkekirken,” lyder det fra kirkeministeren.

FOR FÅ BRUGERE AF KIRKEMUSIK?

PO-bladet har uden held forsøgt at få en kommentar

fra kulturminister Uff e Elbæk til det

forslag, han fremsatte i sit idékatalog forud for

valget.

I “Kulturens Marshallplan” begrunder han

ikke forslaget om at flytte midler fra kirkemusikken.

Men det følger umiddelbart efter hans

forslag om at nedlægge symfoniorkestre og

derved omlægge statsstøtten til musiklivet.

Der skal tilflyde lige mange midler til “rytmisk

musik” og “klassiske musik” – mod i dag henholdsvis

1,0 og 1,8 mia. kr. årligt. Og det begrunder

han med, at langt flere benytter sig af

“rytmisk musik”.


NYHEDER

KIRKEMUSIKERE HAR

FÅET NY FORMAND

I spidsen for Dansk Kirkemusiker Forening

vil Merete Sand styrke samarbejdet mellem

kirkefunktionærer og arbejde for mere efteruddannelse.

Af Filip Graugaard Esmarch

Kirkesanger Merete Wagner Brautsch Sand er

valgt som formand for Dansk Kirkemusiker

Forening. For hende er samarbejde et nøgleord,

og det gælder både i de enkelte sogne og

mellem faggrupper på organisationsplan.

“Jeg mener, vi kan få bedre arbejdsvilkår

ved at samarbejde tæt på tværs af de enkelte

arbejdsfunktioner. Jo mere vi ved om, hvad de

andres opgaver egentlig kræver, og jo mere respekt

vi har for det, desto bedre kan vi støtte

hinanden,” siger den nye formand.

Merete Sand understreger samtidig, at et

nært samarbejde gavner hele gudstjeneste-

og menighedslivet.

“Det højner kvaliteten af arbejdet, når

præst, organist og kirkesanger sammen har

lavet et godt forarbejde. Gudstjenesten hviler

på de tre ben, og hvis bare ét af dem ikke samarbejder,

vælter det hele.”

VI SKAL BRUGE HINANDEN

Kirkemusikerformanden lægger stor vægt på

samarbejdet mellem hendes organisation og

FPO. Hun har endda visioner om, at de to organisationer

i endnu højere grad skal bruge

hinanden fagligt og administrativt.

“Det vil være frugtbart med et større samarbejde

ved personalesager, så ikke begge organisationer

hver gang skal starte forfra, men

høste af hinandens erfaringer. Det er mit ønske,

at de to administrationer på sigt vil hjælpe

hinanden og bruge hinanden mere, ligesom

Anders Thorup og jeg benytter os af enhver

lejlighed til faglig snak,” fortæller hun.

En konkret mærkesag for Merete Sand er

samtidig efteruddannelse.

“Professionelle musikere på alle niveauer

efteruddanner sig løbende. Det skal vi, der arbejder

med musik i kirken også kunne. Ellers

udnytter vi ikke vores potentiale fuldt ud. Jeg

har selv et menighedsråd, der er helt med på,

hvad de får ud af, at jeg efteruddanner mig,

men det gælder desværre ikke for alle vores

medlemmer. Der er meget forskellige forhold

på det område fra kirke til kirke, og det skal vi

have set på,” påpeger hun.

Merete Wagner Brautsch Sand er uddannet sanger fra

Sjællands Kirkemusikskole og ansat som kirkesanger

i Smørum Kirke nordvest for hovedstaden og som

sanger ved Center for Kirkegårde i København. Hun

er gift, har to børn på 19 og 22 år og bor i Bagsværd.

402 PO-bladet

Foto: Dansk Kirkemusiker Forening


NY MUSIK

TIL ALLEHELGEN

Frederik Magle har komponeret musik til en

allehelgenmesse, og noderne er lagt på nettet

til gratis download.

Af Filip Graugaard Esmarch

Præsteparret i Hjortshøj ved Aarhus, forfatter

og salmedigter Iben Krogsdal og sognepræst

Morten Skovsted, har med musikalsk hjælp fra

komponist og organist Frederik Magle lanceret

et udsædvanligt projekt: hjemmesiden Allehelgenmesse.dk.

Den byder på frit tilgængelig ny

kirkemusik til allehelgen og er gjort mulig med

midler fra Den folkekirkelige Udviklingsfond.

Som et erklæret indsatsområde for 2011

ønsker Kirkeministeriet med fondsuddelingen

at sætte fokus på “anvendelse af musik og

kor i gudstjenesten”. Og med allehelgenmessen

er der da også tale om en musikgudstjeneste

med både korsatser, fællessalmer bønner

og læsninger.

Konceptet er tænkt fleksibelt på den måde,

at messen kan fungere med musikalske be-

NYHEDER

sætninger af varierende størrelse, og samtidig

er det enkelt at bruge den som et tagselvbord.

“Vi satte os for at lave noget, som man rundt

omkring i kirkerne kunne tage og plukke noget

fra til eget brug. Det er en messe i fuld udstrækning,

men jeg forestiller mig ikke, at ret mange

vil bruge den på den måde. De fleste præster

foretrækker nok at stykke noget sammen selv,”

siger Morten Skovsted, der har udarbejdet messeliturgien

og står for hjemmesiden.

Salme- og korteksterne er af Iben Krogsdal,

som tidligere har arbejdet sammen med Frederik

Magle. De skrev tilbage i 1998 værket

“Cæcilie-kantate”.

ALLEHELGEN VOKSER

Morten Skovsted fortæller, at det er tidens

“opritualisering” af allehelgen, der har skabt

grobund for arbejdet med at udvikle nye tekster

og ny musik til den dag.

“I kirkerne vokser allehelgen både liturgisk

og musikalsk i de her år. Og med de nye muligheder,

vi lægger frem, håber vi at inspirere

endnu flere til til at udbygge deres markering

af dagen som en fejring af de afdøde og en bøn

om trøst i sorgen,” siger han.


NYHEDER

EFTERUDDANNELSER TAGER FORM

Fokekirkens kirkemusikskoler har udviklet de første skud på stammen

af et fælles efteruddannelsessystem

I PO-bladet nr. 9 skrev vi om kirkemusikskolernes

nye efteruddannelsesstruktur, som er

bygget op omkring seks kompetenceområder.

De første efteruddannelser inden for den nye

struktur har præmiere i foråret 2012, og de

tre kirkemusikskoler løfter nu sløret for, hvad

du som organist har at vælge imellem.

VESTERVIG: LITURGISK SPIL

Vestervig kirkemusikskole udbyder to kurser,

som relaterer til kompetenceområdet ”Musikken

i liturgiens tjeneste”. Her kommer du til at

styrke din grundlæggende forståelse for helheden

i folkekirkens liturgiske praksis. Det

drejer sig ikke kun om kendskab til eksempelvis

salmer og genrer, men også om praktiske

færdigheder – f.eks. det at kunne improvisere

noget passende musik til mindre overledninger

i det liturgiske forløb.

Målet er, at du bliver i stand til at udføre dit

musikalske arbejde med god sans for liturgiens

dynamik og variation. I den liturgiske helhed

skal musikken indgå i et ligeværdigt samspil

med ordet, men det forudsætter dialog.

Som organist skal du gerne kunne begrundede

dit musikvalg til konkrete typer af gudstjenester

og kirkelige handlinger – og til konkrete

liturgiske sammenhænge inden for dem.

De kursusforløb, Vestervig Kirkemusikskole

afholder i foråret 2012, hænger sammen

som to moduler inden for ”Musikken i liturgiens

tjeneste”. Tilsammen vil de hjælpe dig til

at kunne arbejde procesorienteret og kreativt

med gudstjenestens tilrettelæggelse. Det drejer

sig om henholdsvis ”Gudstjenestens liturgi,

salmer og musik” og ”Liturgi og musik ved kirkehandlinger

og særlige gudstjenester”. De to

forløb er tilrettelagt med både organister, kirkesangere

og præster som målgruppe.

LØGUMKLOSTER: HÅNDVÆRKET

Løgumkloster Kirkemusikskole udbyder to

kurser, som relaterer til kompetenceområdet

”Det musikalske håndværk”. Her kommer du til

at videreudvikle selve grundlaget for dit kirkemusikalske

arbejde: dine instrumentale færdigheder.

Det kan være inden for såvel den klassiske

litteratur som den nyere ”rytmiske musik”,

hvoraf becifringsspil udgør en væsentlig del.

De to aktuelle kurser er for det første ”Kunstspillet

i gudstjenesten – præ- og postludier”.

Det omfatter gennemgange af orgelrepertoire

til gudstjenestebrug, diskussion af registrerings-

og opførelsespraksis, samt personlig

undervisning i orgelspil på mindre hold eller

solo. For det andet ”Salmespil, salmesang samt

solosange – det kammermusikalske samarbejde

mellem kirkesanger og organist”. Her vil du

foruden udbygget repertoirekendskab modtage

instrumentalundervisning og instruktion i,

hvordan du bliver en dygtig akkompagnatør.

Løgumkloster Kirkemusikskole planlægger

i øvrigt et kursus i ”Improvisation i gudstjenestesammenhæng”,

som dog ikke bliver udbudt

til foråret.

404 PO-bladet


SJÆLLAND: KORARBEJDET

Sjællands Kirkemusikskole udbyder tre kurser,

som relaterer til kompetenceområdet

”Ledelse af sang, kor og musikaktivitet”. Her

kommer du til at arbejde med ledelse og formidling

af musikaktivitet i bred forstand, og

hvert kursus vil sigte mod en bestemt musikalsk

målgruppe. Du vil både få kendskab til

relevant repertoire og vil opnå de pædagogiske,

didaktiske, tekniske og evt. logistiske færdigheder,

der kræves i arbejdet med den pågældende

målgruppe og musikaktivitet.

De tre aktuelle kurser kan med fordel kombineres,

for de drejer sig om forskellige aspekter i

arbejdet med kor. For det første ”Klaverakkompagnement

til ledelse af fællessang og korarbejde”,

hvor du på et lille hold lærer at indstudere

med andre, realisere becifrede satser og

spille efter gehør, og du arbejder med transposition

og reduktion af eksisterende satser.

VIOLIN og ORGEL

Jochen Brusch

Tlf 0049 17 26 57 84 67

Email: jochen.brusch@gmx.de

www.jochenbrusch.de

Sven-Ingvart Mikkelsen

Tlf 40 87 74 52

Email: sim@km.dk

www.si-mikkelsen.dk

For det andet ”Arrangement for kor og vokalensembler”,

hvor du udarbejder eller bearbejder/forenkler/udtynder

skræddersyede

satser til dit eget kor med og uden instrumentalledsagelse.

For det tredje ”Sangstemmens brug til korarbejde

og ledelse af fællessang”, hvor du på et

lille hold arbejder med at virkeliggøre de gode

principper for det at indstudere med andre og

at synge for – herunder din udtale og stemmedannelse.

Filip

MERE INFO

Alle kurser finder sted på den pågældende

kirkemusikskoles hovedafdeling. Nærmere

information om datoer, undervisere, priser

og tilmelding for de enkelte kurser vil kunne

findes via kirkemusikskolernes nye, fælles

hjemmeside Kirkemusikskole.dk.

Duoen tilbyder berigende og intense musikoplevelser med for eksempel:

- Antonio Vivaldi: De fire Årstider - i et festligt arrangement for violin og orgel

- Johann Sebastian Bach - Sonater og andre mesterværker

- Joseph Haydn: De syv ord på korset - Smuk og meditativ musik til

passionstiden, gerne i samarbejde med kirkens præst

- Musik i Sommernatten - Den lyse nordiske tone, fanget i poetisk musik af

bl.a. Grieg, Olsson, Sinding og Langgaard

- Retro Rock - Procol Harum, Led Zeppelin og Pink Floyd m.fl. i spektakulære

arrangementer af Sven-Ingvart Mikkelsen

NYHEDER


PORTRÆT

ORGANIST OG SØNDAGSBESAT

Birgit Lynge fik som 25-årig en vision om, at hun engang skulle lære at spille

kirkeorgel. Der skulle gå omkring 35 år, før det skete. I dag vil hun som

63-årig organist gerne vide, hvor lang tid det tager at vænne sig til at

holde mandags-fri.

Tekst og foto: Filip Graugaard Esmarch

Klokken er 9.30 en mandag i august 2011.

Birgit Lynge har fortsat sin røde badekåbe på

hjemme i det restaurerede fiskerhus på den

idylliske halvø Helgenæs, dråben på Djurslands

sydside. Egentlig ligner det hende slet

ikke at gå så længe i badekåbe om mandagen,

men det udviklede sig, efter at hun i januar

blev ansat som organist.

Kåbeindhyldelsen er blevet til ren terapi.

Stædigt fortæller den hende, at mandag er altså

hendes søndag. Hendes underbevidsthed

og hendes avis afslører derimod den uskinbarlige

sandhed: Det er mandag formiddag.

Hun må forsøge med et andet trick:

“Birgit, hvad har du så lyst til at lave denne

søndag og fridag?”, spørger hun sig selv.

“Jo, jeg vil da gerne på ARoS med en god ven

og bagefter spise frokost på en restaurant ved

Aarhus Å.”

Bluff nummeret virker et øjeblik – så kommer

hendes rationelle jeg på banen med belæringer

om, at ARoS er altså som de fleste

kunstmuseer lukket om mandagen, og på restauranterne

ved åen rydder personalet op efter

weekendens travlhed.

Under indtagelsen af sin ellers så appetitlige

søndagsmorgenmad – yoghurt med havens

krydderurter og lidt honning blended i

406 PO-bladet


– mugger Birgit Lynge som en lille pige. Venner

og veninder er på arbejde og forsøger derefter

at samle familiens fokus om to do-lister.

Om mandagen er de udelukket som emner,

når man ønsker sig nogen at hænge ud sammen

med.

UNDERFULD LIVSMUSIK

Birgit Lynge har sine udfordringer med at

lære sig selv at holde fri mandag. Og det forstår

man:

“Gennem 30 år som selvstændig erhvervsdrivende

har jeg været slave af arbejdslivet

med 40-50 timer fordelt på ugens fem-sekssyv

dage,” fortæller hun.

Hendes baggrund som både lærer og musikvidenskabelig

kandidat blev senere sup-

PORTRÆT

pleret med en bachelorgrad i musikterapi og

en omfattende indsigt i holistisk sundhedsforståelse.

Det førte hende til at udvikle en række

musiske metoder til personlighedsudvikling,

som hun rådgiver i via sin virksomhed Power-

Design.dk. Blandt andet i form af bøger, foredrag,

vejledning og udviklingsterapi.

Baggrunden for det, hun kalder Power-Design-metoden,

udtrykker hun sådan:

“Der er underfuld livsmusik overalt. Man

skal blot være stille i sig selv og lytte efter.”

For Birgit Lynge personligt har denne livsmusik

i mere konkret henseende ganske alsidige

udtryksformer. Særligt i 1970’erne var

hun aktiv som musiker inden for både rock,

folkemusik og kunstmusik. Siden gik hun bagom

musikken og fandt ud af mere og mere om,

Birgit Lynge ved orglet i Helgenæs Kirke, hvor hun fortæller, at hun er velsignet med en meget musikalsk

præst, som er god til at respondere på hendes spil.

PO-bladet 407


PORTRÆT

hvordan brugen af musik kan hjælpe mennesker

videre.

Efter at hun op gennem 00’erne havde beskæftiget

sig indgående med terapeutisk overtonesang,

tog hun i september 2008 fat på POuddannelsen

på Vestervig Kirkemusikskole. Og

inden hun nåede at blive færdig der, fik hun en

40-procent-stilling i sit hjemsogn, Helgenæs,

sammen med nabosognene Tved og Vistoft.

Sin virksomhed har hun fortsat, så der er nok

at se til. Derfor mangler hun også stadig et par

eksamener, inden hun kan kalde sig PO’er.

NEJ TIL BROMBÆR OG KAJAK

Klokken nærmer sig 13, og Birgit Lynge har

stadig badekåben på. Sådan skal det være,

for det er jo mandag. Hun ved, at så snart hun

skifter til hverdagstøj, vil hun indfanges af arbejdsånden.

“Hvor længe skal der mon gå, før jeg lærer

at cope med den udfordring,” spekulerer hun.

Det bliver alt for hurtigt ensomt og kedeligt at

holde søndag om mandagen – og springe lørdag

over som fridag.

Ved siden af romanen på sofabordet ligger

Berlingeren. Under den tynde fra i dag ligger

den søndagstykke udgave, som hun på grund

af gårsdagens tre tjenester slet ikke nåede at

åbne. Der er nok at gå ombord i. Mulighederne

for sociale og kulturelle tiltag står det sløjere

til med.

Nu ringer telefonen.

“Vil du ikke med på brombærtur på lørdag?”,

spørger hendes ven.

Og kort derefter er det én fra kajakklubben,

der ringer.

“Må vi invitere dig med på kajaktur søndag

klokken 10? Det bliver godt vejr!”.

Men nej, lørdag skal hun spille til tre bryllupper,

ét i hver af kirkerne, og søndag skal

hun naturligvis spille til gudstjenester – denne

gang fordelt mellem morgen, formiddag og

aften. Kajakklubbens ture ligger næsten altid

om søndagen, og for Birgit Lynges vedkommende

plejer det at blive til mere end 100 km

om året, men hun har ind til videre ikke været

af sted i år.

“Hvad er det dog, jeg har indvilliget i?”, tænker

hun.

At droppe helt ud af klubben vil være et

stort off er – på grund af motionen og det sociale

netværk. Hun savner i det hele taget at

408 PO-bladet


kunne gå med den kollektive strøm i samfundet

omkring sig. Og dog er hun taknemmelig

for organistjobbet. Det er noget, hun vil – og

har villet længe.

ET LØFTE SOM HOLDT

Som 62-årig fik Birgit Lynge opfyldt den organistdrøm,

som i hendes ungdom fødtes i hende

ved et orgel i Grønland. At kommunikere

gennem klaverspil havde været et basalt behov,

siden før hun kom i skole. Og hun læste

noder, før hun læste bogstaver.

Opdagelsen af kirkeorglet som instrument

gjorde hun som 25-årig i Hans Egede Kirke,

Nuuk. Sammen med sin mand boede hun lige

over for kirken, da de midt i 1970’erne arbejdede

fire år i Grønland.

“Jeg havde fået lov at låne orglet til min musiceren

i mangel af et klaver eller flygel. Og det

var stort. Det var stor lyd. Samtidig kunne jeg

sidde ved orglet og kigge ud over fjorden og

fjeldene. I Grønland er man tættere på himlen.

Ude i fjeldet er stilheden i udtrykkets bedste

forstand øredøvende – du er sammen med dig

selv og Gud,” erfarer Birgit Lynge.

Hun udtrykker selv, at hun er født som et

dybt åndeligt menneske, men at hun sjældent

har oplevet, at der er blevet kommunikeret så

klart til hende, som da hun boede i Grønland.

Ikke kun i ødemarken. Ved orglet oplevede

hun i pauserne mellem de store klange en stilhed

af den samme betagende slags, som fremmaner

andægtighed og åbenhed.

“Jeg oplevede, at der ligesom fra mit indre i

fuld klang tonede et statement frem: ’Engang

vil du lære at spille rigtigt på orglet – også med

pedalet’,” fortæller hun.

Det statement vendte tilbage, da hun for

længst havde passeret de 50 og var et sted i

PORTRÆT

sit liv, hvor hun havde afsluttet nogle ting. Syv

personer havde hun nu fået oplært i sine terapeutiske

teknikker, og nu skulle hun videre.

“En dag fandt jeg ud af, at en ny organist her

i vores lokale kirker var en mand på 70. ‘Det

kan du også godt nå’, tænkte jeg så. Jeg har en

god fysisk form, og er vant til at sidde i lodlinje,

når jeg mediterer. Og så var det, jeg kom i

tanker om, at det med at lære orgelspillet havde

jeg jo faktisk lovet mig selv,” siger hun.

Det var der ikke andet at gøre, end at komme

i gang med at få undervisning og øve med

fødderne på pedalet.

KIRKELIG SANGTERAPI

Nu har hun selv overtaget orgelbænkene i sognene

på Helgenæs og det sydlige Mols. Ud over

at hun, som hun udtrykker det, er blevet søndagsbesat,

er øveforholdene i uopvarmede

kirker den største udfordring. Men glæderne

er flere.

“Nu er det igen en del af mit arbejde at spille

så meget, som jeg alligevel ikke kan lade være

med. Og jeg er glad for at gå på opdagelse i musikken.

Det er stort at få lov at udtrykke de fineste

kompositioner og de legende impro-

PO-bladet 409


PORTRÆT

visationer på instrumenternes dronning – i

kirkerummets akustik og i Guds nærvær,” fastslår

Birgit Lynge.

På en måde er hendes virke som organist

måske ikke så væsensforskelligt fra hendes

musikterapeutiske virke, hvor hun gennem

årene i stigende grad har lagt vægt på sangens

virkning. Som organist betragter hun sin fornemmeste

opgave som det at støtte og glæde

menigheden i den sanglige dimension.

“Bare det at sidde i kirken og synge en salme

tror jeg har en terapeutisk virkning for dem,

der kommer i kirken og har sorg i sinde. I det

øjeblik, de får brugt deres stemme – igennem

de meget smukke og forløsende ord, som salmerne

oftest har – rummer det sammen med

bønnen en forløsning,” siger hun.

Birgit Lynge oplever begravelserne som de

smukkeste af alle de kirkelige handlinger.

“Her er menneskene så afklædte og ægte, så

kærligheden lever i hele kirkerummet, fra vi

kommer, til vi går med kisten og den afdøde

ud. Ud hvor også musikken kommer fra og går

til. Sådan tror jeg i hvert fald, det er,” funderer

hun.

GLAD IGEN VIA KOLLEGAHJÆLP

Birgit Lynge har beholdt sin badekåbe på indtil

lidt ud på eftermiddagen. Hun har en veninde,

som nogle mandage ringer og siger “er

det med eller uden badekåbe?”. Veninden skal

lige tjekke, om Birgit nu også formår at bruge

mandagen som fridag, for hun ved, at ellers

kan hendes veninde næppe holde til arbejdet.

Denne mandag består lyspunktet dog i stedet

af en e-mail, som er løbet ind på hendes

skærm, mens hun i telefonen har takket høfligt

nej til diverse gode forslag. Det er fra en

organistkollega, som spørger, om hun vil bytte

en gudstjeneste med hende i september, mod

til gengæld at få en frisøndag i oktober. Og det

passer glimrende.

“Hurra! Gode kollegaer er ikke bare guld

værd, men frihed og socialt samvær med familie

og venner værd,” tænker hun og glæder sig

allerede, til hun skal op i kirken og øve orgelspil

i morgen.

Først vil hun fuldende sin “søndag” ved at

tage Søndagsberlingeren med ned til stranden

og læse den midt i andre folks arbejdstid på

denne mandag eftermiddag.

410 PO-bladet

Helgenæs Kirkes orgel


TO GANGE TOP 5

Efter trekvart år som organist i Tved-Vistoft-

Helgenæs har Birgit Lynge følgende stykker

som nogle af sine favoritter:

Præludier

1. “29 Short Preludes for Organ (opus 51), no.

XVIII”, af Carl Nielsen

2. “Air”, af Jonathan Battishill

3. “Salve festa dies. Intrada”, af Ralph Vaughan

Williams, arr. Rebecca Groom te Velde

4. “Kraften fra det høje”, af A.P. Berggreen, arr.

Peter Møller

5. “Air” fra ”Ouverture i D-dur”, af Johann Sebastian

Bach, arr. Martin Bartsch
PORTRÆT

Postludier

1. “I skovens dybe stille ro”, arr. John Høybye

efter Niels Henning Pedersen og Kenny

Drew (til aftengudstjeneste)

2. “A Thornbury Fanfare”, af Malcom Archer

3. “Eine Feste Burg ist Unser Gott”, af Max

Reger

4. “Gavotte”, af Matthew Camidge

5. “Bred dina vida vingar”, svensk folkemelodi.,

arr. Steve Dobrogosz

Og en bobler til sommeraftensbrug:

“Värmlandsvisen”, Arr. Åke Skommar

Læs mere om Birgit Lynges liv og virksomhed

på Power-Design.dk/profil.

.

PO-bladet 411


INSPIRATION

FIRE FAVORITSATSER FOR UNGDOMSKOR

Af Hanne Korsgaard Nielsen

I mit arbejde som organist er korledelse en kilde

til stor glæde og inspiration. I vores korsammenhæng

med børn og unge i alderen 10-16 år

er det vigtigt at etablere en rar og hyggelig atmosfære,

hvor der er plads til alle, der har lyst til

at synge og udvikle stemme og musikalitet. Udgangspunktet

er, at alle kan synge, og at det er en

gave at lære at bruge sit medfødte instrument.

Ved den ugentlige korprøve i vores Kirke-

Kor indleder vi altid med opvarmningsøvelser,

rytmeøvelser, introduktion til noder, og efter

indstudering af sange slutter vi med lidt leg

– gerne ’Hit med sangen’. Vi synger repertoire,

der passer til de gudstjenester, hvor Kirke-

Koret medvirker, og vi synger også årstidens

sange. Korsangerne foreslår ind imellem nogle

helt andre sange fra deres hverdag – og der

findes faktisk rigtig mange egnede pop-sange.

Så lytter jeg på YouTube, og noterer ned.

Der findes jo en ufattelig rigdom i kirkemusikken,

men hos os har hitlisten de seneste år

inkluderet følgende sange.

OPVARMNING

Som en del af opvarmningen bruger vi gerne ”I

østen stiger solen op” – på melodien ”Amazing

Grace”. Der lægges ud i Es-dur, og vers efter

vers transponeres sangen en halv tone op, så

vi ender i As-dur. Vi synger også sangen på vokaler.

På vokalen ’a’ i det dybe leje, og over på

vokalen ’u’ i de fraser, der ligger i højere toneleje.

Det er godt at øve og træne ’opera-klangen’,

som jeg kalder det for sjov, og turde give

lidt slip på lyden i en dejlig velkendt melodi.

1

KANON

Gloria, Gloria in excelsis Deo

Musik: Jacques Berthier,

Findes bl.a. i bogen “Agape, Songs of Hope and

Reconciliation”, Oxford University Press

En enkel Gloria-sats, skrevet som kanon i Taizé-traditionen.

I denne udgave er også anført

instrumental-stemmer, hvis man har mulighed

for det. Som kanon fungerer den rigtig

godt både med og uden akkompagnement.

Harmonierne er enkle og smukke, og her er

også mulighed for at øve længere fraser. En

god måde at komme i gang med at synge latin

og stifte bekendtskab med messeledene.

Med de mange gentagne ord er det også oplagt

at arbejde med vokalplacering – hvordan

skal man egentlig udtale et ‘o’ eller et ‘a’? Det

kan jo gøres på så mange måder. At finde en

fælles, sammensmeltet korklang kræver arbejde

med fælles og ens vokal- og klangfarve.

En oplagt sang til at tage fat på dén del af korarbejdet.

EXITUS

Må din vej gå dig i møde

Tekst: Keltisk trad., overs. Per Harling

Musik: Keltisk trad.

Findes i bogen ”Må din vej gå dig i møde”,

Kirkefondet 2009

Som udgangsmusik – på postludiets plads

– synger vi ofte denne pilgrimssang enstemmigt.

Den findes både med dansk og engelsk

412 PO-bladet

2

3


tekst (“May the road rise to meet you”), og

man kan jo prøve begge dele. Koret synger den

gerne fortsat, mens menigheden går ud af kirken.

Det er festligt og dejligt at synge mennesker

ud af kirken.

DECEMBER

The virgin Mary had a little baby

Tekst: trad.

Musik: trad., arr. Hanne Korsgaard Nielsen

Se sangen nedenfor

5
The vir - gin Ma - ry had a lit-tle ba - by,Oh

1. The Virgin Mary had a little baby

Oh, oh, glory hallelujah

Oh, oh, pretty little baby

Glory be to the new born king

2. Mary what-cha gonna name

your pretty little baby

Oh, oh, glory hallelujah

Oh, oh, pretty little baby

Glory be to the new born king

3. Well some call Him one thing, I know

His name is Jesus

Oh, oh, glory hallelujah

4
pret-ty

lit-tle ba-by,

The virgin Mary


INSPIRATION

Når vi nærmer os november-december har vi

en ufravigelig sang på repertoiret. Det er denne

spiritual i en visestil, som korsangerne elsker.

Vi tilføjer gerne en 2.-stemme i nogle af

linjerne. Selv de yngste i koret kan sagtens

være med på det engelske, bl.a. i kraft af gentagne

tekststrofer i anden og fjerde linje. Lyt

evt. til Mary Hopkins fortolkning til inspiration

for udførelsen (kan findes på YouTube).

PO-bladet 413Oh Glo-ry

Hal-le-lu - ja,

Glo-rybe to the new-born

King.


trad.Oh, oh, I know His name is Jesus

Glory be to the new born king

4. Some call Him one thing,

I’m gonna call Him Savior

Oh, oh, glory hallelujah

Oh, oh, I’m gonna call Him Savior

Glory be to the new born king

5. The Virgin Mary had a little baby

Oh, oh, glory hallelujah

Oh, oh, pretty little baby

Glory be to the new born king

Hanne Korsgaard Nielsen er organist og korleder i Vær og Serridslev Kirker, Horsens

Provsti. Hun er cand.mag. i musik og dramaturgi og har undervist og holdt sangforedrag

i mange sammenhænge. Hun er også medlem af vokalgruppen Koralkvartetten,

der synger danske salmer i Hanne Korsgaard Nielsens egne nye fortolkninger.


ANMELDELSE

GLÆDEN SKINNER IGENNEM

At PO-organist Julia Helgason er en russisk sangerinde af høj klasse, vil mange

af dette blads læsere være bekendt med. Sammen med pianisten Aksel Skjoldan

har hun nu indspillet en cd.

Af Tom Pedersen, Give og Farre Kirker

PR-foto

“Et mix lige fra Taubes vidunderlige nocturne

‘Sov på min arm’ til Faures ‘Ave Maria’.” Sådan

præsenterer Julia Helgason og Aksel Skjoldan

selv indholdet af cd’en, som ikke har anden titel

end deres navne.

Sangerinden Julia Helgason er opvokset i

Sankt Petersborg, hvor hun er uddannet i sang

og kordirektion. Siden har hun også uddannet

sig på Sjællands Kirkemusikskole, og ud over

at optræde som sanger har hun fra 2002 været

organist i Viby Sjælland. Pianisten Aksel

Skjoldan er uddannet 1979 fra Det Kgl. Danske

Musikkonservatorium og har været musikskolelærer

og -leder, givet koncerter, holdt

foredrag mm.

På deres fælles cd bliver vi præsenteret for

17 sange på 6 forskellige sprog. Der er tale om

russiske romancer, religiøse sange, vuggeviser

og kærlighedssange. Og noget så charmerende

som en sømandsvise!

Lad mig straks afsløre, at jeg synes vældig

godt om denne cd. Julia Helgason har jeg jo

oplevet på FPO’s årsstævner, hvor hun ved flere

lejligheder har optrådt med held. Men hun

skal absolut opleves på ”tæt hold”, og på en cd

kommer alle nuancerne frem med mulighed

for at nærlytte og sanse alle kvaliteterne ved

hendes flotte mezzosopran.

BOBLENDE ENERGI

Julia Helgason formår at fange lytteren ind

med et smukt, rent vibrato, en dramatisk indlevelse

i musikken, der understreges af en sikker

fornemmelse for tempo, samt evnen til at

synge fraserne helt ud i alle kroge, f.eks. i “Ave

Maria” og “Ave verum corpus”.

Der er stor energi i Julias stemme, som parret

med et stort udtryk straks fanger lytteren

ind, som f.eks. i “Sømandsvise” og “Nel Cor”.

Sidstnævnte viser desuden, hvor let og ubesværet

Julia svinger sig fra mellemlejet op på

de højere toner – og musikken bobler her af

små glædes-udsmykkede toner.

Det stille udtryk som i Brahms “Wiegenlied”

og i Taubes “Sov på min arm” viser, at Julia

også mestrer det stille, men svære udtryk.

Hun synger her piano med en beherskelse af

vibratoet, der får de små hår til at rejse sig. Jeg

har dog lidt svært ved at forstå ordene i “Sov

på min arm”. Er det svensk eller dansk?

I Alfvens “Så tag mit hjerte”, Bachs “Gib

dich zufrieden” og Stölzels “Bist du bei mir”

414 PO-bladet


er overskrifterne for mig: Gribende og usentimentalt

fortolket.

I “Brændende blod” af Glinka springer hun

virkelig ud med en fandenivoldskhed i stemmen.

Herligt!

PERLERÆKKE AF KLASSIKERE

Jeg synes der er stor overensstemmelse mellem

det valgte repertoire og Julia Helgasons evne

til at forløse dette. Hendes repertoire er ikke

mixet med popsange, musicalnumre, jazzinspireret

musik eller moderne kompositionsmusik

– men er alle perler hentet fra den klassiske musiks

lidt “lettere” og velkendte repertoire. Tilføjet

et par sømandsviser samt melodier i tredelt

takt, som visse steder giver cd’en et ret folkeligt

præg, f.eks. “Ding Ding” og “Den lyse nat”.

Aksel Skjoldan indleder alle sangene med et

forspil. Og han akkompagnerer sangerinden

med et indfølt og levende spil, som uden tvivl

får denne til at føle sig på sikker grund og i gode

hænder. Der er god lyd på flygelet, og i det hele

taget tale er det lydteknisk en fin optagelse.

Ca. 40 minutter er vel lige i underkanten til

en cd. Men hellere 40 gode minutter end 60

minutter på slingrekurs. Det friske coverbillede,

der signalerer en glad Julia dansende “på

dækket”, giver gode associationer i retning af

sømandsvalse og glade sange, hvor glæden

skinner igennem! Blot ærgerligt, at vi ikke fik

en opfindsom titel på cd’en, som skulle have

prydet forsiden af coveret.

Julia Helgason og Aksel Skjoldan ønsker at

optræde i kirker rundt omkring. Så hold jer

endelig ikke tilbage mht. at bestille dem til

en af jeres kommende kirkekoncerter. Jeg har

selv haft fornøjelsen af at hyre Julia til en koncert

i min kirke for en del år siden, og kan nævne,

at det var en stor succes!

ANMELDELSE

Denne cd, der emmer af kvalitet fra først til

sidst, bør ligge under dit juletræ eller hos en

du holder af. Så se at få den bestilt!

Julia Helgason og Aksel Skjoldan

Julia Helgason og Aksel Skjoldan

Eget forlag, 100 kr. + porto

Købes via akselskjoldan.dk

INDHOLD

1. Ding Ding (Jurjev/Jurjev)

2. Den Lyse Nat (Shiskin/Ukendt)

3. Sømandsvise (Gurilov/Grekov)

4. Nel cor (Paisiello/Palomba)

5. Ave Maria (Fauré/Latinsk)

6. Ave Verum Corpus (Mozart/Latinsk)

7. Marias Vuggevise (Reger/Boelitz)

8. Silent Worship (Händel/Somervell)

9. Wiegenlied (Brahms/Tysk Vise)

10. Sov På Min arm (Taube/Taube)

11. Så tag mit hjerte (Alfvén/Ditlevsen)

12. Gib Dich Zufrieden (Bach/Gerhardt)

13. Bist Du Bei Mir (Stölzel/Ukendt)

14. Brændende blod (Glinka/Pushkin)

15. Min engel (Tjajkowski/Fet)

16. Elske Og Omfavne Dig (Shirjaev/Fet)

17. Ak, hvorfor (Batorin/Batorin)

PO-bladet 415


LEDSAGESATS

”Dybt hælder året i sin gang” (DDS 732) er

gudstjeneste-aktuel d. 20. november, hvor det

er sidste søndag i kirkeåret.


416 PO-bladet

VIL DU bidrage med aktuelle noder inden for

kategorierne forspil, efterspil, ledsagesats, modulation

og overstemme (gerne flere af elementerne

til samme salme), eller måske endda en

orgelkoral? Så skriv til po-bladet@fpo.dk.


“En meget smuk og

rørende oplevelse”

Jazznyt

“Et naturligt valg ved

en kirkekoncert”

PO-bladet

DEN DANSKE SALMEDUO

klaver

HANS ESBJERG

NY CD “På stjernetæpper lyseblå”

UDE 21. NOVEMBER

Koncertbooking:

Hans Esbjerg, tlf 4093 0154

kontakt@dendanskesalmeduo.dk

Cd-salg og -distribution:

PladeKisten, tlf 8676 0082

www.pladekisten.dk

saxofon og klarinet

CHRISTIAN VUUST

WWW.DENDANSKESALMEDUO.DK


Koncerter

af alle slags

og i alle prislag

- vælg i ro og mag!

124 udbydere med 340 koncertforslag

sselvelv

Bestil gratis

NYHEDSBREV

på hjemmesiden!

Eller præsentér

dig selv på siden

i ét år med foto,

lydprøve og op til

5 koncertforslag

for kun 775 kr.

Ring 8626 0023 /

mail postmaster@

kirkekoncert.dk


Orglet i Volstrup Kirke

15 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal

Arkitekt Øjvind Jørgensen

BRUNO CHRISTENSEN & SØNNER

ORGELBYGGERI ApS

Terkelsbøl Bygade 59 DK - 6360 Tinglev

Tlf: +45 74 64 44 51 Fax: +45 74 64 24 07

info@bruno-christensen.dk www.bruno-christensen.dk


NYHED

NODELAMPE MED REGULERBAR

LYS OG HÅNDVARME

Temperator orgellampen er udviklet specielt til brug på orgler og

fungerer samtidigt som nodebelysning og varmekilde.

Luften over manualer holdes behageligt opvarmet, hvorved der skabes et

bedre arbejdsklima for organisten selv ved en reduceret rumopvarmning.

Temperatorlampen er fremstillet

i massiv børstet messing og

fremtræder i øvrigt som de

lamper der traditionelt er i brug

på mange orgler landet over.

Det har ved udviklingen været

væsentligt at lampen ikke fremstår

som et “apparat”, men som en

klassisk lampe i bedste

håndværksmæssige udførelse.

Ingeniørfirma B. Skou`s eftf.

MAASS & CO. A/S

Damagervej 24, 8260 VibyJ.

Tlf.: 86 14 59 00 E-mail: maass@maass.dk

Fabrikation og projektering til kirkerum og orgler. Tilbud / rådgivning uforbindende


Musik til advent og jul

JULEMEDITATIONER af Robert Coates over

Away in a manger, Once in Royal Davids City,

O little town of Betlehem og O come all ye faithful

Kr. 130,00

Orgelkoral af Ivar Mæland over

ET LIDET BARN SÅ LYSTELIGT

Norsk folketone

Kr. 65,00

ADVENTSMUSIK

af Robert Coates

Kr. 90,00

www.nodehandleren.dk

NODEhandleren

JULE

MEDITATIONER

af

Robert Coates

Bent Påske

Tlf. 43 53 38 08

paaske@nodehandleren.dk


Orglet i Ørsted Kirke, Fyens Stift

17 stemmer + 1 transmission

HV – SV – P

MARCUSSEN & SØN ORGELBYGGERI A/S

Storegade 24 6200 Aabenraa Tlf. 7462 2350

www.marcussen-son.dk email: info@marcussen-son.dk


Koncertprogram 2012

Den Jyske Sinfonietta kører videre i 2012 med en række spændende

og varierede koncertprogrammer:

Messias til påske 1. – 4. april 2012

J. S. Bach: Komm, du süße Todesstunde

G. Fr. Händel: Messias 2. del

Musik til hele påskeugen med 3 solister og 8 musikere.

Vox Jutlandica og dirigent: Michael Thomsen Pris: 24.000,-

Kammermusik 29/4 til 6/5 2012 eller efter aftale

Kammermusik

A. Vivaldis mesterværk De 4 årstider samt

G. Ph. Telemanns Suite i a-mol for blokfløjte og strygere

En sikker publikumssucces – tilbydes også som familiekoncert.

Solister: Jens Astrup - violin og Hanne Tolbøll - blokfløjte

Pris: 16.000,-

Signe Asmussen synger Händel 24. - 30/9 2012

Anmelderroste Signe Asmussen synger populære opera-arier af Händel.

Arierne suppleres med Händels blokfløjtekoncert i F-dur og sprudlende

orkestermusik. Programmet genoptages nytår 2013 – tilbydes også som

familiekoncert. Pris: 18.000,-

Alle Helgen 29/10 – 4/11 2012

G. Fauré: Requiem og J. Pachelbel: Canon

Faurés medrivende tonesprog og Pachelbels elskede kanon.

2 solister, 8 musikere, Vox Jutlandica. Dirigent: Michael Thomsen

Pris: 20.000,-

Messias til jul 10. –16. december 2012

G. F. Händel: Messias 1. del og A. Corelli: Julekoncert

Händels sprudlende oratiorium og Corellis fredfyldte hyrdeidyl

Vox Jutlandica og orkster. Dirigent: Michael Thomsen

Pris: 30.000,-

For information og booking kontakt

Hanne Tolbøll – hn@doks.dk – tlf. 75 61 41 81

www.denjyskesinfonietta.dk


STILLINGER

VÆRD AT VIDE OM ORGANISTSTILLINGER

Find de generelle Vilkår for besættelse af organiststillinger i PO-bladet nr. 10. På hjemmesiden fpo.dk

ligger vilkårene sammen med andet nyttigt materiale under ”Ansættelse som PO’er”.

Se også de gode råd i menupunktet ”Ny stilling – hvad gør jeg?” under ”Kun for medlemmer”.

Husk, når du får tilbudt en stilling:

Kontakt straks en lokal tillidsrepræsentant.

Vent med at opsige din nuværende stilling, til aftalerne om løn og evt. rammetid er færdigforhandlet

og underskrevet.

Den tilbudte løn er som regel basislønnen. Der skal altid forhandles et personligt tillæg.

Hvis du er tjenestemand, gælder der særlige vilkår (se hjemmesiden).

ORGANIST VED SCT. JACOBI KIRKE, VARDE PROVSTI, RIBE STIFT

En stilling på 31 timer ugentligt som organist

ved Sct. Jacobi kirke er ledig pr. 1.1.2012

LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR

Overenskomstansættelse i henhold til overenskomst

mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen

af 2010 (CO10) og Dansk Organist og

Kantor Samfund (DOKS) for organister. Jf. Kirkeministeriets

cirkulære af 7.oktober 2009 med

tilhørende protokollatter. Jf. i øvrigt vilkår for besættelse

af organiststillinger.

VORES NYE ORGANIST SKAL

have bestået Kirkemusikalsk Diplomeksamen/Kandidateksamen

eller

Præliminær Orgelprøve.

samarbejde med kirkens øvrige organist om

varetagelse af organisttjenesten ved gudstjenester

og kirkelige handlinger samt ved

koncerter.

lede kirkens børnekor

fungere i begrænset omfang som

akkompagnatør for kirkens ungdomskor.

YDERLIGERE OPLYSNINGER kan fås hos organist

Christian Blom Hansen, tlf. 75210834 /

75450595, organist@varde-kirke.dk, samt på

kirkens hjemmeside www.vardekirke.dk.

ANSØGNINGSFRIST fredag den 22. november

2011.

ANSØGNINGEN sendes til Varde menighedsråd,

Kirkepladsen 4, 6800 Varde.

428 PO-bladet


ORGANIST VED BALLE SOGNS KIRKER,

SILKEBORG PROVSTI, ÅRHUS STIFT

STILLINGEN som organist ved Hvinningdal og

Balle kirker i Balle sogn er ledig og ønskes besat

snarest muligt.

Stillingen som 2. organist er på 26 timer

ugentligt. Arbejdet består i almindeligt folkekirkeligt

organistarbejde samt udvidet børnekorarbejde.

I denne stilling lægger vi vægt på kompetencer

indenfor rytmisk musik.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder

i provstiet i overensstemmelse

med de aftaler, menighedsrådet

indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder

herom.

VI FORVENTER

1. at du har sans for og lyst til Folkekirkens liv

og vækst, og at dit arbejde som organist

afspejler dette.

2. at du har interesse for og evner til både den

traditionelle klassiske og den nye rytmiske

kirkemusik.

3. at du har gode samarbejdsevner både med

sognets eksisterende organist, præsterne,

det øvrige personale samt menighedsrådet.

4. at du holder af og er god til børn, og til at

undervise dem bl.a. i korsammenhæng.

SOGNET er stort, over 10.000 medlemmer.

En homogen, moderne Silkeborg-forstad med

mange børnefamilier i overvejende grad i parcelhuse,

3 store folkeskoler.

MEDARBEJDERSTABEN er præget af god intern

kemi og vilje til samarbejde, både i stille

perioder og i perioder med spidsbelastninger.

STILLINGER

Du vil få mulighed for at fremme det rytmiske

aspekt i sognets musikliv.

Din nærmeste foresatte vil være vores fuldtidsansatte

ledende organist.

LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til

overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen

af 2010 (CO10) og Dansk

Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7.oktober

2009 herunder protokollat for organister

med præliminær orgelprøve. Jf. i øvrigt vilkår for

besættelse af organiststillinger.

Nuværende tjenestemandsansatte organister

har ret til at fortsætte som tjenestemænd.

Der er tre måneders prøvetid. Der indhentes

børneattest i forbindelse med ansættelsen.

VIL DU VIDE MERE om stillingen, er du velkommen

til at kontakte menighedsrådsformand

Tom Ebbe Jakobsen på 2012 1411 og organist

Mette Østergaard 4046 7242.

ANSØGNING

Vi skal have din ansøgning senest onsdag den

16. november 2011 kl. 12:00, mærket ”organiststilling”.

Ansøgning med relevante bilag sendes

til: Balle Menighedsråd, att. Tom Ebbe Jakobsen,

Balle Bygade 3, 8600 Silkeborg, eller på

mail: ballesogn@km.dk.

PO-bladet 429


STILLINGER

ORGANIST VED KVISLEMARK-FYRENDAL-FØRSLEV KIRKER,

NÆSTVED PROVSTI, ROSKILDE STIFT

STILLINGEN som organist ved Kvislemark-Fyrendal-Førslev

kirker er ledig og ønskes besat

med en PO-organist hurtigst muligt.

Stillingen er på 22 timer ugentligt.

LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR

Overenskomstansættelse i henhold til overenskomst

mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen

af 2010 (CO10) og Dansk Organist og

Kantor Samfund (DOKS) for organister. Jf. Kirkeministeriets

cirkulære af 7.oktober 2009 herunder

protokollat for organister med præliminær

orgelprøve. Jf. i øvrigt vilkår for besættelse af

organiststillinger.

VI EFTERSPØRGER en fl eksibel person med

gode samarbejdsevner. Det faglige niveau skal

være kendetegnet ved evnen til at kunne deltage

i alle slags kirkelige handlinger, lige fra høj-

messer over børnegudstjenester til deltagelse i

konfi rmandundervisningen. Det vil være en fordel,

hvis du har erfaring med korarbejde, da du

skal lede vores kor Kvislekoret på p.t. 15 medlemmer.

I stillingen indgår også en forpligtelse

til at arrangere og gennemføre en årlig koncert

og ca. 5 musikgudstjenester.

YDERLIGERE OPLYSNINGER kan fås ved henvendelse

til Bodil Clausen på 20 88 68 47.

ANSØGNINGSFRIST: Med post eller pr. email

senest mandag den 21. november 2011 kl.

12.00.

ANSØGNINGEN stiles og sendes til: Kvislemark-Fyrendal-Førslev

Menighedsråd, Bertel

Hansen, Skovhusvej 2, 4262 Sandved, eller på

mail til bertel@arlose.dk.

Kvislemark Kirke Fyrendal Kirke Førslev Kirke

TJEK STILLINGSOPSLAG PÅ HJEMMESIDEN – DER SKER LØBENDE OPDATERING

430 PO-bladet


Folkekirken som virksomhed

Oplæg og drøftelse v/ Mogens Lindhardt

Mogens Lindhardt og Erling Andersen har skrevet en fremragende

bog om Folkekirken som virksomhed og netværk. Kirken er en

kirke på markedets betingelser, og derfor må kirken i helt nye

udstrækninger inddrage brugerne i det at være kirke. Folkekirken er

en virksomhed, som leder tro.

De ansatte skal gå fra at være alene-arbejdere, som udfører deres

job på egne præmisser, til at være med-arbejdere i et netværk af

gensidig afhængighed.

Der efterlyses synlig ledelse, men hvorfor har Folkekirken svært ved

at snakke om ledelse?

Hvad er god ledelse i kirkelig sammenhæng?

Og hvad er det overhovedet, der skal ledes?

Kom og mød Mogens Lindhardt

Hør hans oplæg og drøft det med andre ansatte i Folkekirken!

Takket være trepartsmidlerne inviteres ansatte under

o Danmarks Kordegneforening

o Dansk Kirkemusikerforening

o Foreningen af Danske Kirkegårdsledere

o Foreningen af Præliminære Organister

o Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

til Krybily Kro, Kolding Landevej 160, Taulov, 7000 Fredericia

mandag den 9. januar 2012, kl. 14.00 – 18.00

Foredraget er GRATIS inkl. kaffe midt på eftermiddagen.

Tilmelding er nødvendig senest 1. december 2011

Ved tilmelding skal du opgive navn, mail og forening

Tilmelding til

formand for Sognemedhjælperforeningen

Esther Jensen

Christianskirken, Fredericia

Mobil: 2167 2924, mail: ej@christianskirken-fredericia.dk

Andre ansatte / frivillige i kirken er også velkomne – Tilmelding som ovenfor.


Foto: Clemensfranz / Wikimedia Commons

NYT FRA FPO

MODERNISERING AF

PO-UDDANNELSEN PÅ VEJ

På Løgumkloster Kirkemusikskole blev der i slutningen af september

holdt en konference for alle tre kirkemusikskoler og de faglige organisationer.

Det skete som et led i udviklingen af nye fælles studieordninger.

Af Poul Mørk-Hansen, medlem af FPO’s bestyrelse

Lærere og rektorer på de tre kirkemusikskoler

har i nogen tid arbejdet med at tilpasse

PO-uddannelsen til nutidens krav til en kirkemusiker.

Foreløbige idéer blev præsenteret i

Løgumkloster på en ”Kirkemusikskole-konference”,

hvor også FPO var inviteret.

Overskriften for den toårige heltidsuddannelse

bliver: At forstå, at formidle og samarbejde

om det kirkemusikalske liv i menigheden.

Det blev fremhævet på konferencen, at der

ikke ligger sparekrav som betingelse for ændringerne,

men udelukkende ønsket om en

modernisering. Som noget nyt bliver der ikke

fremover opdeling i hoved- og bifag, men en

ABC-deling af fagene, så man kan sammensætte

sin uddannelse på forskellige niveauer i

Konferencen foregik her i Løgumkloster Kirke

og på refugiet

de enkelte fag, alt efter hvor ens styrker og interesser

ligger. Det skal her tilføjes, at den studerendes

mål er ”at opnå teknisk, musikalsk

og teoretisk basis for at virke som kirkemusiker

i den danske folkekirke med orglet som

hovedinstrument”.

Der skal så, hvis organisten senere ønsker

det, være mulighed for at tilkøbe opgradering

i de enkelte fag, f.eks. fra C til B, eller B til Aniveau.

MERE KLAVER

Et hovedtræk i menighedsrådenes jobannoncer

har de senere år været ønsket om en alsidig

musiker, der udover klassisk orgelspil

mestrer klaveret til nyere musik og rytmer.

Derfor er ”brugsklaver” højt prioriteret i den

nye studieplan. Dette gør sig også gældende i

en helt ny uddannelse, der barsles med: ”Vokal

kirkemusiker”.

Af øvrige prioriteringer blev nævnt en opdeling

af korledelse, så første år bliver elementær

korledelse, og at der først på andet år

kommer børne- og voksenkorledelse til. Endvidere

fremhævede nogle lærere vigtigheden

af i hørelære at arbejde med kirketonale tonearter.

Der er også nye tanker omkring eksamens-

432 PO-bladet


former. Nu skal eksamen i orgelspil, i lang højere

grad end i dag, vise forståelse for gudstjenestens

gang. Det er en klar forbedring i

forhold til afspilning af to vers med forspil og

modulation.

CENTRALE MÅL

Ved gennemført uddannelse forestiller man

sig, at kandidaten har opnået følgende:

Viden og forståelse

• Har kendskab til et bredt repertoire fra de

i folkekirken gængse stilarter og genrer

• Har kendskab til forskellige musikalske udtryksformer,

instrumentalt, vokalt og bevægelsesmæssigt

• Har indsigt i liturgi samt teologiske grundbegreber

• Har kendskab til professionel etik

• Har kendskab til folkekirken som ansættelsesområde,

samt i nogen grad til musik- og

kulturlivet generelt

Færdigheder

• Besidder de nødvendige musikalske og

håndværksmæssige færdigheder for som

organist, pianist og korleder at kunne lede

og ledsage salmesang, fællessang og korsang

indenfor det gængse folkekirkelige

repertoire i forskellige stilarter

• Besidder de nødvendige musikalske og

håndværksmæssige færdigheder for

musikudøvelse med orglet som hovedinstrument

• Besidder grundlæggende kvalifikationer

indenfor formidling

NYT FRA FPO

Kompetencer

• Evner at tage ansvar for egen læring, herunder

prioritering af tid og arbejdsindsats

• Evner at opsøge, indsamle og præsentere

information i en relevant form

• Evner at arbejde selvstændigt og reflektere

over egen praksis

• Evner at træff e begrundede kunstneriske

valg

• Evner at kombinere eksisterende viden og

færdigheder på nye måder

• Evner at kommunikere mundtligt

• Evner at samarbejde

ET MERE FLEKSIBELT STUDIUM

Endelig vurderes det, at der er behov for almindelig

kirkelig oplysning til nye studerende,

da der det seneste årti er kommet en bredere

gruppe af ansøgere til PO-studiet uden et

egentligt kendskab til folkekirken.

Jeg ser det som en klar fordel, at studiet bliver

niveauopdelt, så den enkelte musikers interesser

kan tilgodeses. Også at studiet fortrinsvis

skal være et toårigt fuldtidsstudium.

Det gør det muligt at få studiet godkendt som

tilskudsberettiget til SU. Alt i alt giver det, på

sigt, de nye organister og deres arbejdsgivere

mulighed for at mødes i nogle spændende stillinger,

hvor også mere specielle krav kan opfyldes.

Det er en langvarig proces, der er i gang. Der

er enighed omkring hovedtrækkene, men der

ligger et stort arbejde forude mht. studieplaner,

timefordeling og ikke mindst lærernes tilpasning

til de nye krav. Selvom forandringerne

kun kan ske for langsomt, ser vi nok først den

nye uddannelse taget i brug sommeren 2013.

PO-bladet 433


MEDLEMSNYT

ADRESSEÆNDRINGER

Amanda Vandt, Urtevangen 8,

8920 Randers NV

Jørgen Ellekilde, Urtevangen 8,

8920 Randers NV

UDNÆVNELSER

Kirsten Nyholm ansat ved Eggeslevmagle

Kirke, Roskilde Stift, pr. 1.10.2011

RUNDE FØDSELSDAGE

Bent Mortensen, Frederiksberg,

85 år den 7. november 2011

Enna Ølgaard Buhl, Haslev,

75 år den 24. november 2011

HUSKESEDLEN

KOM TIL TILLIDSREPRÆSENTANTVALG

2011 i dit stift – se tid, sted og program i

PO-bladet oktober side 392-393 (program

for Roskilde/Lolland-Falster Stifter her til

højre) eller på www.fpo.dk

FRIST FOR ANSØGNING om midler fra

Kompetencefonden til kommende kurser

og efteruddannelse er den 28. november

2011 kl. 15:00 – se opslaget fra ministeriet

i PO-bladet oktober side 390

RETTELSE

TR-valgmødet på Fyn afholdes d. 10. november

kl. 19.30 i Munkebjerg Kirke – og det er

en torsdag!

OPSLAGSTAVLEN

ET DOBBELT JUBILÆUM

I Lille Lyngby på Nordsjælland kan organist

Susanne Ketelsen sammen med landsbyens

sangglade børn fejre, at det er 10 år siden,

hun oprettede kirkens korskole for børn i 2.-5.

klasse. Samtidig kan kirkens pigekor for piger

fra 6. klasse og opefter fejre 40-års jubilæum.

Pigekoret medvirker ved alle gudstjenester

og bryllupper. Flere af pigerne har været med

fra korskolens start og kan således også fejre

jubilæum som kirkekorsangere med 10 års erfaring,

Jubilæerne skal fejres med en fælles koncert

i Lille Lyngby Kirke lørdag d. 12. november kl.

15 med efterfølgende reception i det nærliggende

forsamlingshus, Arresøhus.

Send dit opslag til po-bladet@fpo.dk

TILFØJELSE

TR-valgmødet i Roskilde/Lolland-Falster

Stifter, mandag den 21. november kl. 12 i

Sankt Peders Kirke, Næstved

12.00-12.45 Minikoncert med efterfølgende

foredrag omkring orgelprojekt

i Sct. Peders Kirke

12.45-14.00 Spisning

14.00-15.00 Valghandling, derpå afslutning

Kolleger, der ønsker at deltage i den fælles

spisning, bedes tilmelde sig senest mandag

den 14. november – for DOKS’ vedkommende

hos berlars@stofanet.dk og for FPO’ vedkommende

hos anders.thorup@youmail.dk.

434 PO-bladet


FORENINGEN AF

PRÆLIMINÆRE ORGANISTER, FPO

Kløvervej 28 A, 7190 Billund

Tlf.: 7665 9560. Fax. 7665 9563

Kontortid: Mandag - torsdag kl. 10 - 13

www.fpo.dk

Postgiro: 400 0935

Sekretariatsleder: John Poulsen,

e-mail: fpo@fpo.dk

Sekretariatsmedarbejder: Inge Bech Hansen,

e-mail: sekr@fpo.dk

Konsulent: Carsten Bech Madsen,

e-mail: cbm@fpo.dk

Tlf. 6535 1953 / 2327 8953

FPO’s BESTYRELSE

Formand Anders Thorup

Bregnevej 18, 4900 Nakskov

Tlf. 2825 7059 (privat),

5492 1038 (kontor)

E-mail: Anders.Thorup@youmail.dk

Næstformand Helle Zederkof

Vedøvej 1, 8560 Kolind

Tlf. 8639 1036

E-mail: hellez@mail.tele.dk

Kasserer Kenn Therkelsen,

Soluret 31, 5220 Odense SØ,

Tlf. 2960 0683

E-mail: kenntherkelsen@yahoo.com

Sekretær Poul Mørk-Hansen

Frisbækvej 10, 8766 Nørre-Snede

Tlf. 7577 0775

E-mail: moerk-hansen@tdcadsl.dk

Øvrige medlemmer

Henriette Hoppe

Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod,

Tlf. 7524 5215

E-mail: medumgaard@bbsyd.dk

Thilde Madsen

Søndergade 13, 6270 Tønder

Tlf. 9857 4297

E-mail: thilde@tf-madsen.dk

Susanne Mørk-Jensen

Bønfeltvej 16, 9510 Arden

Tlf. 9664 5464 / 40 96 93 54

E-mail: smj@sandborg.dk

FPO’s

TILLIDSREPRÆSENTANTER

ADRESSER OG NUMRE

HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFTER

Inger Marie Riis, tlf.: 3190 7876

E-mail: inger.marie@solvangkirke.dk

Ellen Lorentzen, tlf.: 4097 3556. E-mail: ellenmialo@gmail.com

Bo Andersen, tlf.: 3321 9020

E-mail: bo.andersen.compose@image.dk

Jelena Heiberg, tlf.: 5648 5623 / 2193 0895

E-mail: jelena@heiberg.dk

ROSKILDE SAMT LOLLAND­FALSTER STIFTER

Solveig Bjergkvist, tlf.: 5782 0170.

E-mail: bjergkvist@stofanet.dk

Dorte E. Jensen, tlf.: 2346 7304. E-mail: dej.lig@live.dk

FYENS STIFT

Kenn Therkelsen, tlf.: 2960 0683

Poul Lumbye, tlf.: 6615 3512

E-mail: poullumbye@webspeed.dk

VIBORG STIFT

Nils Henrik Wyke, tlf.: 9712 7787 / 9721 5341

E-mail: nh.wyke@adr.dk

Inge Marie Andersen, tlf.: 9783 6450 / 5364 6450

E-mail: ima@hygum-lemvig.dk

Poul Mørk-Hansen, tlf.: 7577 0775

ÅRHUS STIFT

Helle Zederkof, tlf.: 8639 1036 / 2445 6236

Christian Holdensen, tlf.: 8685 3748 / 2291 3693

E-mail: chr.holdensen@fibermail.dk

Jan Ole Christiansen, tlf.: 8627 2731

E-mail: jomail@vip.cybercity.dk

RIBE STIFT

Mette Nørup, tlf.: 7512 8523, E-mail: men@esenet.dk

Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf.: 4466 0949

E-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk

HADERSLEV STIFT

Mette-Lise Skov Bennedsgaard,

tlf. 7556 5188, E-mail: mlsb@stofanet.dk

Thilde Madsen, tlf. 9857 4297.

Henriette Hoppe, tlf. 7524 5215

AALBORG STIFT

Susanne Mørk-Jensen, tlf. 9664 5464

Anton Schmidt-Jakobsen, tlf. 2171 8814

E-mail: schmidt-jakobsen@live.dk

Annette Bæk, tlf. 9894 9242.

E-mail: annettebaek@mail.dk

PO-bladet 435


Returadresse/Afsender: FPO, Kløvervej 28A, 7190 Billund

ET REGISTER AF PORCELÆN

Byen Meissen i den tyske delstat Sachsen er kendt

for sin traditionsrige porcelænsfabrik. En markant

turistattraktion i byen er et porcelænsklokkespil,

som Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen

tilbage i 1920’erne fremstillede til det åbne

tårn på den lokale Frauenkirche. Samme kirke har

imidlertid længe haft behov for et nyt orgel. Og

porcelænsfabrikkens kunstneriske leder, Ludwig

Zepner, arbejdede forud for sin død i 2010 på at

udvikle en teknik til at fremstille porcelænspiber,

der kan stemmes. Det lykkedes.

På billedet er det Frauenkirche-kantor Karsten

Voigt, der foran kirkens nuværende orgel fremviser

arkitektfirmaet Schubert & Horsts tegning af

det planlagte orgel – som altså skal forsynes med

verdens første register af porcelæn. Som det ses,

vil det nye orgel få et noget mere diskret udseende

end det gamle. Porcelænspiberne vil til gengæld få

en iøjnefaldende placering indbygget i orgelpulpiturets

rækværk.

“Orglets klang skal være noget helt særligt, ikke

dets udseende,” siger kirkens præst, Uwe Haubold,

til avisen Sächsiche Zeitung.

Den eksklusive orgelstemme kommer til at bestå

af 36 porcelænspiber med en længde på mellem

15 og 130 cm. Orglet skal efter planen stå

færdigt i 2016 og ventes at kommet til at koste omkring

1 million euro.

Tekst: Filip Graugaard Esmarch

Foto: Claudia Hübschmann

More magazines by this user
Similar magazines