EltraPSO_slutrapport_final.doc - Energinet.dk

energinet.dk

EltraPSO_slutrapport_final.doc - Energinet.dk

2

Slurry

P, tid, fordampet opl. middel

3

L

Evakuering

K

Viskositet

Undervarme, luftflow/temp.

4

L

Tø rring

K

MEKET tilsæ tning/afdampning

L

Viskosite tsjuste ring

K

Viskositet

Maskeåbning

L

Filtrering

K

Filterkage

L

Afta gning

K

Visuel insp, vedhæ ftning, tykkelse, læ ngde

Veje kontrol

L

Afvejning

Støbehøjde, -hastighed, slurrylevel

L

Støbning

K

Figur 12. Flowdiagram for tape-casting af anodesupports med angivelse af

proceslogs (L), der opsamles løbende under fremstillingsprocessen, samt

kontroldata (K), der anvendes som kontrolparametre og kvalitetsmål for

delprocessen.

3.Udvikling af ikke-destruktive evalueringsmetoder til kvalitetssikring

Da cellerne er elektrisk seriekoblede i en cellestak, er det af afgørende betydning, at

dårlige celler bliver identificeret og kasseret, inden de havner i en stak. Det er

ligeledes afgørende, at emnerne bliver sorteret fra så tidligt i processen som muligt.

Den ikke-destruktive evaluering af halv- og helceller omfatter primært

følgende elementer: visuel evaluering, elektrolyttæthed, mekanisk fladtrykning samt

krumning, kantkrøl, dimensioner og vægt. Målingerne opsamles i

produktionsdatabasen.

Visuel evaluering

Visuel evaluering udgør et væsentligt element i den etablerede kvalitetskontrol, hvor

emner med kritiske makrodefekter bliver sorteret fra. Den visuelle evaluering finder

sted løbende under hele fremstillingsprocessen.

Der er blevet identificeret en række typiske makrodefekter for halvceller, som

efterfølgende er analyseret mhp. at fastslå årsagerne og derigennem kunne identificere

passende tiltag for at imødegå dem. I den forbindelse er der etableret en database,

hvor de forskellige typer makrodefekter er beskrevet. Denne database har dannet

grundlag for en procesoptimering, hvor især halvcellesintringsprocessen er blevet

optimeret med en betydelig forøgelse af succesraten til følge.

Elektrolyttæthed

Elektrolytten, der kun er ca. 10 µm tyk, skal som den eneste komponent i cellen være

gastæt. Hvis der er utætheder i elektrolytten, vil der ske en opblanding af katode- og

4

3

15

More magazines by this user
Similar magazines