SOSU OK08

odenselaererforening.dk

SOSU OK08

SOSU OK08

1. Organisationsaftale

Der er nu indgået ny overenskomst mellem Finansministeriet og centralorganisationerne COII

og LC for lærerne ved social- og sundhedsskolerne. Hvor der tidligere var to overenskomster

på området, nemlig COII’s (Sundhedskartellet) og LC’s (DLF og SL), er der nu én fælles

overenskomst. På statens område hedder det ikke overenskomst, men organisationsaftale.

Ud over organisationsaftalen gælder Fællesoverenskomsten på området (Fællesoverenskomst

mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes

Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation). Se Fællesoverenskomsten

på Personalestyrelsens hjemmeside: http://www.perst.dk/db/filarkiv/13107/025-06.pdf.

2. Dækningsområde

Hvor den tidligere overenskomst dækkede bestemte uddannelser (fx folkeskolelærer,

ernærings- og husholdningsøkonom) dækker den nuværende overenskomst lærere og ledere

på selvstændige sosu-skoler (bortset fra akademikere) og lærere der underviser på sosuuddannelserne

på andre statsskoler (fx erhvervsskolerne). Det var vigtigt i forhandlingen med

Personalestyrelsen at overenskomsten dækker sosu-undervisningen på alle skoler og ikke kun

på de selvstændige sosu-skoler.

3. Arbejdstid

En af knasterne i overenskomstforhandlingerne har været arbejdstiden. Personalestyrelsen

ønskede, at lærerne skulle have samme arbejdstidsregler som lærerne på erhvervsskolerne,

og LC + COII ønskede at tage udgangspunkt i de nuværende arbejdstidsregler.

Resultatet blev de nuværende arbejdstidsregler, men med nogle ændringer/tilpasninger til

erhvervsskolearbejdstiden. Her er det værd at bemærke, at aftaleretten er bevaret.

Forberedelsesfaktoren

I den gamle overenskomst var der 55 minutters forberedelsestid for hver lektion af 45

minutter for undervisning på hjælper- og assistentniveau, og 45 minutters forberedelse for

hver lektion af 45 minutter for undervisning på grundforløbet.

Denne bestemmelse er nu ændret til, at for hver times undervisning på alle tre

undervisningsniveauer gives 51,3 minutters individuel forberedelsestid til læreren og 22

minutters forberedelsestid til en pulje. Anvendelsen af forberedelsestiden i puljen skal

forhandles mellem leder og TR. Ved uenighed følges tvistsystemet for interessekonflikt.

Fordybelsesdage

Hidtil har lærerne kunnet samle en del af forberedelsestiden i op til 20 hele dage, hvor

placeringen af dagene kunne fastsættes af ledelsen efter drøftelse med læreren. Fremover vil

dette ikke være en ret, men en mulighed, og der vil ikke være hverken et minimum eller

maksimum på hvor mange fordybelsesdage den enkelte lærer kan få.

Undervisningsmaksimum

Ifølge de nuværende regler kan læreren normalt højst tillægges 28 lektioner om ugen / 880

lektioner om året. Hvis de 28 timer overskrides betales en godtgørelse på ca. 25 kr. pr. lektion

(nutidskroner). Hvis de 880 timer overskrides betales en godtgørelse på ca. 74 kr. pr. lektion

(nutidskroner). I den nye aftale kan en lærer kun undervise mere end 23,5 timer om ugen

(svarende til ca. 31 lektioner), hvis det sker efter aftale. Hvis en lærer underviser mere end 21

1


timer / 28 lektioner om ugen betales en godtgørelse på ca. 38 kr. pr. time (ca.28 kr. pr.

Lektion), begge dele i nutidskroner. Hvis læreren underviser mere end 660 timer (svarende til

880 lektioner) om året, betales en godtgørelse på ca. 107 kr. pr. time (ca.80 kr. pr. lektion),

begge dele i nutidskroner.

Plustid

Plustid betyder, at arbejdstiden efter aftale kan hæves op til 42 timer om ugen. Det er dog en

forudsætning, at det aftales mellem leder og TR. Hvor der ikke er en TR, skal lederen aftale

det med den lokale kreds.

4. Løn

Til gengæld for indrømmelser på arbejdstiden, er der givet nogle lønstigninger, som sammen

med de aftalte lønstigninger i CFU-forliget, giver ganske pæne lønforbedringer. Hvis du fx i dag

er på løntrin 37 og bor i Hovedstadsområdet, vil din centralt aftalte årsløn pr. 31.03.08 være

på 327.383 kr., svarende til 27.282 kr. om måneden.

Denne løn vil pr. 01.04.08 være på 339.161 pr. år / 28.263 kr. pr. måned. Altså en lønstigning

på ca. 1.000 kr. om måneden. Pr. 1. april 2009 vil årslønnen være 354.765 kr., svarende til en

månedsløn på 29.564 kr. Pr. 1. april 2010 vil årslønnen/månedslønnen være på 365.115 kr. /

30.426 kr. Over 3 år vil lønstigningen således være på 3.144 kr. om måneden, hvis man er på

sluttrin og bor i hovedstadsområdet.

Sosu lærernes løn pr. 31. marts 2008 (løntrin + tillæg)

Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

28 264.986 + 268.453 + 270.853 + 274.320 + 276.719 +

10.138 = 10.138 = 10.138 = 10.138 = 10.138 =

275.124 278.591 280.991 284.458 286.857

32 283.256 + 285.999 + 287.898 + 290.643 + 292.542 +

10.138 = 10.138 = 10.138 = 10.138 = 10.138 =

293.394 296.137 298.036 300.781 302.680

37 308.467 + 310.027 + 311.109 + 312.669 + 313.749 +

13.634 = 13.634 = 13.634 = 13.634 = 13.634 =

322.101 323.661 324.743 326.303 327.383

Pr. 1. april 2008 (reguleringsfaktor: 126,3640)

Basistrin Område Basisløn

01.10.97

Basistrin 1

Basistrin 2

Basistrin 3

Tillæg

01.10.97

Basisløn +

tillæg

01.10.97

Basisløn +

tillæg

01.04.08

Provins 217.600 8.300 225.900 285.456

Hovedstad 226.200 8.300 234.500 296.324

Provins 232.600 8.300 240.900 304.411

Hovedstad 239.400 8.300 247.700 313.004

Provins 253.600 11.200 264.800 334.612

Hovedstad 257.200 11.200 268.400 339.161

Pr. 1. april 2009 (reguleringsfaktor: 129,1462)

Basistrin Område Basisløn

01.10.97

Tillæg

01.10.97

Basisløn +

tillæg

01.10.97

Basisløn +

tillæg

01.04.09

Basistrin 1 Provins 217.600 15.500 233.100 301.040

Hovedstad 226.200 15.500 241.700 312.146

Basistrin 2 Provins 232.600 15.500 248.100 320.412

2


Basistrin 3

Hovedstad 239.400 15.500 254.900 329.194

Provins 253.600 17.500 271.100 350.115

Hovedstad 257.200 17.500 274.700 354.765

Pr. 1. oktober 2009 (reguleringsfaktor 129,9379)

Basistrin Område Basisløn

01.10.97

Basistrin 1

Basistrin 2

Basistrin 3

Tillæg

01.10.97

Basisløn +

tillæg

01.10.97

Basisløn +

tillæg

01.10.09

Provins 217.600 15.500 233.100 302.885

Hovedstad 226.200 15.500 241.700 314.060

Provins 232.600 15.500 248.100 322.376

Hovedstad 239.400 15.500 254.900 331.212

Provins 253.600 17.500 271.100 352.262

Hovedstad 257.200 17.500 274.700 356.939

Pr. 1. april 2010 (reguleringsfaktor 132,9140)

Basistrin Område Basisløn

01.10.97

Basistrin 1

Basistrin 2

Basistrin 3

Tillæg

01.10.97

Basisløn +

tillæg

01.10.97

Basisløn +

tillæg

01.04.10

Provins 217.600 15.500 233.100 309.823

Hovedstad 226.200 15.500 241.700 321.253

Provins 232.600 15.500 248.100 329.760

Hovedstad 239.400 15.500 254.900 338.798

Provins 253.600 17.500 271.100 360.330

Hovedstad 257.200 17.500 274.700 365.115

Basistrin

Basistrin 1: 0 års beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen

Basistrin 2: Efter 4 års beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen

Basistrin 3: Efter 8 års beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen

Stedtillæg

Hovedstad: stedtillægssats V og VI

Provins: resten af stedtillægssatserne.

Overgangsordning

De allerede ansatte lærere indplaceres i basislønsystemet på baggrund af den anciennitet de

har pr. 1. april 2008. Hvis den nye løn (inklusiv centralt aftalte tillæg og kvalifikationstillæg) er

lavere end den hidtidige løn, udlignes forskellen med et personligt, pensionsgivende tillæg

(udligningstillæg). Ved beregning af udligningstillægget ses bort fra funktionstillæg, der

videreføres.

5. Pension

Pensionsbidraget vil være uændret på 17,3 % for LC-gruppen. Sundhedskartellets

pensionsbidrag vil derimod stige fra 16,3 % til 17,3 %. Pengene tages fra COII.

6. Lederne

De øverste ledere på selvstændige sosu-skoler indplaceres i lønramme 36, hvis skolen har

under 300 årselever, og i lønramme 37, hvis skolen har over 300 årselever. Herudover kan der

aftales tillæg og engangsvederlag for mearbejde, særlig indsats og resultatløn efter reglerne i

aftalen om chefløn.

3


Øvrige ledere indplaceres efter aftale mellem Finansministeriet og COII om klassificering af

ledere ved erhvervsskolerne.

Lederne er også omfattet af aftale om plustid (tidligere beskrevet under arbejdstid for lærere).

Der aftales overgangsordning for allerede ansatte ledere.

Herudover kommer de øvrige forbedringer der er aftalt i CFU-forliget:

Barselsorlov

Med virkning fra 1. april 2008 er den samlede orlovsperiode med løn efter den 14. uge efter

fødslen udvidet fra 12 til 18 uger (6 uger til moderen, 6 uger til faderen og 6 uger til deling).

Barns sygedag

Fra 1. oktober 2008 er der også ret til fri med løn på barnets 2. sygedag (på samme

betingelser som den nuværende mulighed for at holde fri med løn på barnets første sygedag).

Tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanters opsigelsesvarsel forlænges med 3 måneder, og tillidsrepræsentanterne

skal have ret til et lokale med telefon og IT-udstyr.

Senior- og fratrædelsesordninger

Alle ansatte omfattet af LC’s forhandlingsområde har ret til en seniorbonus når de fylder 62 år.

Derefter ydes en seniorbonus for hvert ekstra år, den ansatte fortsætter. Denne enkelte kan

højst få tre gange seniorbonus. Medarbejderen har til: 1) at veksle op til den fulde seniorbonus

til et ekstraordinært pensionsbidrag 2) at veksle seniorbonus til et antal seniordage. Aftalen

om seniorbonus gælder i perioden 1. januar 2009 til og med 31. december 2011.

Gruppelivsforsikring

Forsikringssummen i den nuværende aftale om gruppeliv, forhøjes fra 275.000 kr. til 300.000

kr. Beløbet udbetales til de efterladte, hvis den forsikrede dør. Stigningen er med virkning fra

1. april 2008. Fra samme dato udvides dækningen, så man er omfattet af forsikringen til man

fylder 70 år mod tidligere 67 år.

ATP

Fra 1. januar 2010 oprykkes ansatte inden for LC-området fra sats C (48,90 kr. pr. måned) til

sats A (81,30 kr. pr. måned).

Aftale om arbejdstid i forbindelse med kursusdeltagelse

Fremover skal arbejdsvilkårene for kursusdeltagelse aftales mellem LC og personalestyrelsen.

Aldersgrænse

De hidtidige bestemmelser om, at overenskomsterne ikke gælder for ansatte over 70 år,

udgår. Til ansatte, der er fyldt 70 år, udbetales pensionsbidraget som løn, med mindre den

ansatte ønsker, at det bliver indbetalt på en pensionsordning. Pensionsbidraget kan også

anvendes til køb af frihed.

4

More magazines by this user
Similar magazines