2004 Generalforsamling - Elbo

infolink2003.elbo.dk

2004 Generalforsamling - Elbo

REPORTAGE AF REDAKTØR JØRGEN CARL FOTOS: NINA LEMVIGH-MÜLLER

Generalforsamling

2004

En

generalforsamling er virkeliggørelsen af

demokratiet helt ud i bredden. I Dansk Psykolog

Forenings tilfælde helt bogstaveligt: Der

var umådelig langt fra venstre til højre side af

salen, da foreningen i weekenden 20.-21. marts

2004 holdt generalforsamling på Hotel Scandic

Copenhagen.

I det praktiske sørgede to næsten simultane

overheadprojektorer for, at alle kunne følge

med, og det velforberedte arrangement kom

pænt i mål. Livlig talelyst og en udtalt trang til

at debattere bestyrelsens forslag engageret og

kritisk gjorde det spændende at være deltager.

183 var med, hvortil kom 89 fuldmagtsstemmer,

da mødet var på sit højeste.

På de følgende sider kan man hente indtryk

i ord og billeder. Forpligtende tekst i form af

referat ventes bragt i Psykolog Nyt 9/04, som

udkommer 14. maj 2004, ligesom det vil kunne

ses på www.dp.dk

jc

Nr. 7 . 2004 PSYKOLOG NYT

3


Den ny bestyrelse

Der var

mere maratonløb end

dramatik over feltet, da generalforsamlingen

søndag eftermiddag nåede

frem til valgene. Som altid trak tiden

ud, da stemmerne skulle gøres op, og

klokken var hen ad 18, før dirigenterne

fra talerstolen kunne sætte navn og

stemmetal på.

Roal Ulrichsen var på forhånd sikret

genvalg, da der ingen modkandidater

var til formandsposten. Den øvrige

bestyrelse består i 2004-6 af: Kim Gladov,

Arne Grønborg Johansen, Mette

Faaborg, Robert Elverkilde, Vibeke

Søndergaard, Gunnar Hovgesen, Susan

Schlüter og Thomas Iversen. Suppleant:

Claus Wennermark. Studenterrepræ-

4 PSYKOLOG NYT Nr. 7 . 2004

sentanterne var forinden udpeget af

Studentersektionen: Carina Nygaard

(vest) og Louise Fredsgaard (øst).

Ændringerne var dermed ganske

få i forhold til sidste periode. Irene

Christiansen havde af arbejdsmæssige

grunde valgt ikke at genopstille,

og den hidtidige suppleant

Thomas Iversen snuppede den

ledige plads. Ny som suppleant

blev Claus Wennermark. De to

erstattede Kirsten Friis Andersen og

Anne Line Dam Hansen, der nærmer

sig kandidatstatus.

Bestyrelsen påbegynder konstitueringen

på sit første møde 30. marts 2004.

Det ny Etiknævn

Allerede

Roal Ulrichsen

inden generalforsamlingen

havde Etiknævnets formand

Ingrid Jastram Larsen meddelt, at

hun ikke ønskede at fortsætte.

Med et overvældende stemmetal

valgte generalforsamlingen Susanne

Bærentzen som ny formand

for Etiknævnet. Susanne Bærentzen

er privatpraktiserende psykolog og

har i den sidste tiårige periode beklædt

en lang række tillidsposter i

foreningen.

Etiknævnets bestyrelse består

Louise Fredsgaard

Der henvises til www.dp.dk. Her vil

man også kunne læse kandidaternes

stemmetal.

jc

efter de ny valg af Jane Bruun,

Steen Frantzen, Lisbeth Steen Jensen

og Jørn Nielsen. Suppleanter:

Jytte Gand løse, Annemarie Damtoft,

Vibeke Mikkelsen, Nina Koeller.

Efter generalforsamlingen er telefonrådgivningen

i en kort periode

overgået til Jørn Nielsen, indtil det

ny Etiknævn er i gang med arbejdet.

Det vil af den bageste kolofon i Psykolog

Nyt og af www.dp.dk fremgå,

når der ændres i rådgivningen.

jc

Øverst fra venstre: Steen Frantzen, Susanne Bærentzen, Vibeke Mikkelsen, Jørn

Nielsen og Jytte Gandløse. Nederst fra venstre: Annemarie Damtoft, Jane Bruun

og Lisbeth Steen Jensen. Nina Koeller var smuttet før fotograferingen.

Mette Faaborg


Robert Elverkilde

Kim Gladov

Thomas Iversen

Susan Schlüter

Arne Grønborg Johansen

Vibeke Søndergaard

Carina Nygaard

Gunnar Hovgesen

Claus Wennermark

Nr. 7 . 2004 PSYKOLOG NYT

5


Det er

efterhånden adskillige år siden

Dansk Psykolog Forening tog hul på en

analyse af foreningens struktur − som

en mulig forberedelse til at overgå

fra en generalforsamlingsmodel til et

repræsentantskab. Hertil er det endnu

ikke kommet, og GF-2004 fi k da også

sat en fed streg under, at det direkte

demokrati har sine spilleregler. Og at

de skal overholdes, så længe generalforsamlingen

er øverste myndighed.

Et forslag fra bestyrelsen om at gå

væk fra trykning og udsendelse af det

samlede generalforsamlingsmateriale til

alle 7.200 medlemmer og i stedet bruge

hjemmesiden blev således opfattet som

alt for vidtgående. Alle medlemmer skal

modtage et brev med skriftlig invitation

6 PSYKOLOG NYT Nr. 7 . 2004

Pas på demokratiet

Psykolog Nyt gik i

trykken, fi k redaktionen meddelelse

om bestyrelsens konstituering 30. marts

2004. Her en foreløbig præsentation af,

hvordan kabalen gik op. Der henvises

til hjemmesiden og det efterfølgende

referat for mere fuldstændige oplysninger:

Forretningsudvalg: Roal Ulrichsen (formand),

Mette Faaborg (næstformand),

Gunnar Hovgesen, Arne Grønborg

Johansen.

Diverse udvalg − her nævnes kun

udvalgsformændene. Listen er ikke

komplet:

Roal Ulrichsen: Løn- og Stillingsstrukturudvalget,

Det Liberale Forhandlingsudvalg,Lovgivningsudvalget,

Strukturarbejdsgruppen. Sidder

og dagsorden − ellers bliver opmærksomheden

om generalforsamlingen

for ringe. Og det skal være muligt

at rekvirere materialet i trykt form.

Demokrati må gerne koste, fastslog

generalforsamlingen.

Blot fem procent af medlemmerne er

faste læsere af referater i Psykolog Nyt.

Skulle man så ikke fl ytte referaterne af

bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder

til hjemmesiden og spare 75.000 kr.

om året? Nej, sagde generalforsamlingen

− både til dette forslag og til et

ændringsforslag om at komme skepsis

i møde med blødere varianter og tilbud

om gratis referat-abonnementer til de

interesserede.

Demokrati er i høj grad hug og

Sidste nyt:

Konstituering

Lige inden

desuden i AC’s bestyrelse og i AAK’s

bestyrelse.

Mette Faaborg: Professionsudvalget.

Kim Meng Gladov: Arbedsmiljøudvalget,

Uddannelses- og Forskningsudvalget,

ansvarshavende redaktør

for Psykolog Nyt.

Gunnar Hovgesen: Social- og Sundhedspolitisk

Udvalg.

Susan Schlüter: Pensions- og Forsikringsudvalget.

Kursusudvalget.

Vibeke Søndergaard: Beskæftigelsesudvalget.

Thomas Iversen: Specialistuddannelsesudvalget.

Magistrenes Pensionskasses

bestyrelse.

jc

modhug i en levende, debatlysten sal.

Det foregik engageret, urbant og med

udfald, der oftere appellerede til smilet

end til galden: ”Jeg mangler et hoved at

tage mig til!”, lød en kritik af et tredje

bestyrelsesforslag. Fra tilskuerpladserne

så det nu ikke sådan ud − stemningen

var til skyller af klapsalver. Flere på

talerstolen, for og imod.

Og så blev der stemt.

jc


Der stemmes, der tælles

− Alle, der

stemmer for forslaget,

bedes række stemmesedlerne i vejret

… Ja tak.

Dirigenterne ser ud over flokken,

der denne gang breder sig i en vifte

på næsten 180 grader. Vurderer, peger,

tæller, konfererer. Beder måske om en

ny håndsoprækning, inden forslaget

dømmes vedtaget eller faldet.

De er garvede, dirigenterne, skarpe i

blikket. Men må jo undertiden strække

våben, fordi stemmerne ligger for tæt.

Så må stemmetællerne træde i funktion,

inden spændingen udløses.

Kun ved personvalgene bliver det

nødvendigt med skriftlig afstemning.

Søndag eftermiddag glider over i søndag

aften, inden stemmetællerne efter

en times koncentreret indsats kommer

øre ud af tællelokalet. Så ringes der med

dirigentklokken: Vi har et resultat!

jc

Nr. 7 . 2004 PSYKOLOG NYT

7


En joke eller −

En trofast

8 PSYKOLOG NYT Nr. 7 . 2004

generalforsamlingsdeltager −

det er Nina Koeller. Nu afl everer hun sit

kort til dirigenterne og sætter sig med halen

på podiet og venter, til det bliver hendes

tur til at gå på talerstolen. Værsgo, bliver

der så sagt. Et æresmedlem! Salen lytter:

- Jeg er glad for at være medlem af

en forening, der tager det danske sprog

alvorligt, siger hun. Bestyrelsen har

foreslået i vores vedtægter at ændre ordet

regionssammenslutning til region. Det

kan jeg kun støtte.

Så takker hun for ordet og går ned

igen. Salen måber. Og så brager klapsalverne.

jc


− Vi er

Hvilken kurs?

startet som en græsrodsbevægelse

− det er vi ikke længere!

Det bastante udsagn faldt under en

lang og væsentlig debat i tilknytning til

spørgsmålet om fremtidig honorering af

etiknævnsformanden. Etiknævnets formand

modtager et fast årshonorar på de

samme 25.000 kr., som bestyrelsesmedlemmerne

får, men havde sammen med

det øvrige Etiknævn fremsat forslag om

et honorar, som i højere grad modsvarer

timeforbruget. Af et vedtægtsforslag,

som blev formuleret undervejs, fremgik

det, at ca. 100.000 kr. (4 x bestyrelsen)

om året ville være passende.

Generalforsamlingen endte med at

afvise forslaget, men en hel times debat

afslørede, at foreningens selvforståelse

blev udfordret. Det kom nemlig ikke kun

til at handle om honorar eller ikke-hono-

rar for ét bestemt foreningshverv, men

om selve princippet: Arbejder man som

bestyrelsesmedlem, nævns- og udvalgsmedlem,

deltager i arbejdsgrupper osv.

på et ideelt grundlag − altså fordi man

ønsker en fagpolitisk sag fremmet − eller

ser man sin deltagelse i foreningsarbejdet

som en del af indtægtsgrundlaget:

”Vi skal som psykologer til at tage dét

for vores service, som den er værd”,

som en anden generalforsamlingsdeltager

udtrykte det.

Debatten, som var udsprunget af

et oplevet misforhold mellem tidsforbrug

og økonomi, trak dermed i

mere og mere principiel retning. Ikke

mindst bestyrelses- og fagnævnsmedlemmer

leverer mange arbejdstimer

til foreningsarbejdet, og kan vi skrue

et enkelt honorar i vejret uden at tage

hele vores fundament op til revision?

Konklusionen blev, at det kan man ikke.

Ikke kun fordi den samlede økonomi

baserer sig på det frivillige arbejde, men

fordi der, som fl ere påpegede det, først

må helhedsdiskussion til.

Den diskussion vil komme, og

sandsynligvis allerede i indeværende

generalforsamlings periode. Hvilken

kurs skal foreningen tage? Hvor langt

rækker det solidariske princip, og på

hvilke områder vil det være rimeligt at

yde medlemmer økonomisk kompensation

for den arbejdsindsats, de lægger

for hele faggruppen?

Man kan sige, at selve etikken måske

druknede en smugle i debatten. Velsagtens

fordi der er fuld enighed om

dens status …

jc

Nr. 7 . 2004 PSYKOLOG NYT

9


Bliver Løn-

& Stillingsstrukturudvalget,

Beskæftigelsesudvalget og

Arbejdsmarkedsudvalget samlet i ét

nyt udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget?

Nej!

Bliver Social- og Sundhedspolitisk

Udvalg og Lovgivningsudvalget samlet

i ét fælles udvalg: Professionsudvalget?

Nej!

Eller rettere: ikke her og nu. Bestyrelsens

forslag var fremkommet for sent

til, at de kunne nå at blive behandlet

grundigt i de decentrale organer, og

der var på generalforsamlingen fl ere

anbefalinger af, at man udskød en så

omfattende beslutning til GF-2006.

Men så reformen af tilskudsregler til

10 PSYKOLOG NYT Nr. 7 . 2004

Nej, Nej & Ja, Ja −

de faglige selskaber: Bliver det fremover

sådan, at der kun udløses økonomisk

tilskud til ét selskab pr. medlem mod

som hidtil ubegrænset? Nej! sagde generalforsamlingen.

Fagligheden er så

højt prioriteret, at det vil være et helt

galt signal, hvis der skæres i tilskuddene.

Okay, sagde bestyrelsen − og

trak forslaget.

Blandt Ja’erne var: Ja til de foreslåede

ændringer i Kursusudvalget, som

fremover knyttes tæt til foreningens

fagnævn. Ja til at nedlægge Uddannelsesfonden

− men bevare centrale

elementer i indholdet. Ja til en udvidelse

af Bistandsfondens investeringsområde.

Ja til en politik, som sikrer en formand

fra provinsen i at blive holdt økonomisk

skadesløs for nødvendige udgifter, som

det medfører. Ja til et forslag om en kontingentstigning

på 25 kr. pr. kvartal −

som kompensation for nogle af de Nej’er,

der kostede penge.

Og massevis af mindre Ja’er og enkelte

større: et budget med millionunderskud.

Der er plads til underskuddet, fastslog

foreningens selvudråbte ”finansminister”,

bestyrelsens Arne Grønborg.

Og sidst, men ikke mindst: Ja til handlingsprogramet

og dermed opbakning

til grundlaget for det politiske arbejde

de kommende to år.

jc


Fra venstre: Karen Akhøj,

Knud-Erik Sabroe og Lise Møller

Det er

nærmest blevet en lørdagstradition:

Festmiddag, to eller tre retter,

kaffe. Og så præsentation af et eller fl ere

æresmedlemmer.

Sådan gik det også denne gang. Fordelt

på tre indslag mellem retterne bød foreningens

formand hhv. Karen Akhøj, Lise

Møller og Knud-Erik Sabroe velkommen

i den eksklusive kreds af æresmedlemmer

og motiverede i sine taler, hvorfor

valget var faldet på akkurat dem:

Karen Akhøj blev således mindet

om, at hun har mere end 50 års virke

som psykolog bag sig, og at hun er et

fremtrædende eksempel på, hvor vidt

man kan spænde som psykolog. Siden

midten af 1980’erne har hun fl ittigt slået

gerontopsykologiens strenge og i det

hele taget indtaget det standpunkt, at

hver alder har sin psykologi, og at det

ingen brøde er at være gammel. Samtidig

har hun bygget bro mellem gamle

og børn, hvad der minder om hendes

uophørlige engagement i børns vilkår.

Karen Akhøj har gennem sin samlede

indsats ydet et markant bidrag til, at

psykologi ikke har det ry af sekundavare,

som man uforstandigt klæbede

Ære i tre portioner

på faget i 1950’erne, men har vundet

fortjent anerkendelse.

Kalvestegen nåede ikke om anden

gang, før Lise Møller blev hidkaldt og

hædret som aftenens andet æresmedlem.

Æren skyldes ikke mindst det engagement,

hvormed Lise Møller har kombineret

det faglige og det politiske i

sit psykologliv, og som blandt andet

førte til, at hun i 1972-74 var formand

for Dansk Psykolog Forening. Det var

ingen nem tid − rutsjeturen efter tresserne

var sat ind, og ideologierne slog

hårdt mod hinanden. Der skulle der en

stærk formand til at manøvrere i dette

farvand, og det var hun. Gennem sit

faglige virke som klinisk psykolog og

som chefpsykolog i psykiatrien har Lise

Møller synliggjort faggruppen og er ikke

mindst gået forrest gennem sit arbejde

med psykologiske test. I 2004 må vi

ikke glemme, at test for ikke mange år

siden blev opfattet som et upersonligt

instrument og mødt med vrede og indignation

− en holdning, Lise Møller på

eksemplarisk vis fi k skubbet til.

Endelig kom turen til Knud-Erik

Sabroe, hvis mangeårige karriere som

psykolog har Aarhus Universitet som

omdrejningspunkt. Hertil kom han i det

farlige år 1968 − samtidig med bruddet

på det københavnske monopol. Først

som medgrundlægger af Psykologisk

Institut, siden som drivkraft gennem

undervisning, administration og forskning:

formand for instituttet, dekan for

fakultetet, konsistoriemedlem og meget

mere. Som Roal Ulrichsen udtrykte det,

havde Knud-Erik Sabroe ikke alene været

med til at gøre sig fag synligt, men

også positioneret det. Ved en generalforsamling,

hvor etikken fyldte, var det

naturligt at nævne, at Knud-Erik Sabroe

i 1980’erne var med til at udforme de

første etikregler. En fl ittig forsker af

internationalt tilsnit var det også, foreningen

gjorde til æresmedlem, og en

forfatter af et næsten rifbjergsk omfang

− med en helt unik placering inden for

det socialpsykologiske område.

Bragende klapsalver til alle tre, både

efter præmieoverrækkelserne og efter

de tre veloplagte takketaler − en umisforståelig

anerkendelse af, at hæderen

var gået til de helt rette.

jc

Nr. 7 . 2004 PSYKOLOG NYT

11

More magazines by this user
Similar magazines