Vildbjerg Havekreds historie 1/4 - Vildbjerg og omegns Havekreds

vildbjerg.mono.net

Vildbjerg Havekreds historie 1/4 - Vildbjerg og omegns Havekreds

1 af 4

Havekredsens historie og *videnregnskab”

Forord:

Med et udpluk af Vildbjerg og omegns Havekredshistorie, har jeg

nedskrevet det, der for mig var vigtige data og oplysninger om

kredsens virke gennem årene. Flere gange i de år jeg har været i

bestyrelsen, fra 1976 – 1982 og 1984 til 2011, har jeg med års

mellemrum gennemlæst samtlige protokoller,(som i dag alle er på

Vildbjerg Sogns Lokal Arkiv, i ”Den Gule Bygning” på Burgårdsvej i

Vildbjerg), ikke i første omgang med henblik på at skrive noget ned,

men har dog nedfældet nogle data, som i store træk er markante

punkter i kredsens historie, til brug ved de jubilæer, 40 – 50 – 60-

70 år, som jeg har været med til at markere. Det nedskrevne er ikke

hvad der blev arrangeret af forskelligt gennem årene, - det ville

være for omfattende, men kun markante punkter.

Desuden har jeg lavet nogle scrapbøger, hvor alle programmer fra i

hvert fald 1984, hvor jeg blev formand og indførte og hvert år siden

lavede et program med årets arrangementer findes, foruden de

fleste avisklip der har været vedr. arrangementerne og referater

m.m. Disse scrapbøger blev færdiggjort i 2012 og jeg overdrog dem

som gave til kredsen i anledning af 70 års jubilæet, hvor de siden

har gået på omgang i bestyrelsen, og ”hvor de gerne skulle være at

finde, hvis man er interesseret i at låne dem.

* “Videnregnskab”, er en given viden man har og mister når en

ansat/kollega som har været i en virksomhed i mange år, rejser, eller et

bestyrelsesmedlem som har siddet i mange år i en bestyrelse afgår.

For at sikre “historien” for eftertiden, bør man skrive ting ned, som kan

have interesse for eftertiden.”

En forklaring som Herning Folkeblads lokalredaktør Jørn Verner Stendorff

Jensen gav mig en dag i 2001, og som han opfordrede mig til at gå i gang

med at indhente, hvilket jeg begav mig i kast med. (B.N.)

Der har været gjort et utroligt stort og aktivt oplysende arbejde, fra

de bestyrelser der gennem tiden har virket. De har også kastet sig

ud i kæmpe store opgaver, som vi i dag slet ikke forstår man har

turdet kaste sig ud i og som desværre eller måske godt nok, ikke

blev ført ud i praksis. Det har kostet disse, mange spekulationer og

meget arbejde. Og det viser også, at det altid har været meget

dygtige og engagerede havemennesker, der har virket i

bestyrelserne.

Stor respekt for deres virke. Britta Nielsen, marts 2013

Vildbjerg og omegns Havekreds 70 årige

historie

Den 16. januar 1942 grundlagde en gruppe borgere foreningen Vildbjerg og

omegns Havekreds, en lokalforening under Det jydske Haveselskab.

Den første bestyrelse blev valgt og man konstituerede sig den 21.1. 1942

som følgende:

Formand ved jernbanen Karl Poulsen, formand (fra 21.1. 1942 til 8.11.

1947)


Skrædder Chr. Nielsen, næstformand

Post Jens Helleskov, kasserer

Fabrikant Knud Dahl, sekretær

Lærer v. Rødding Skole Peter Just, bestyrelsesmedlem

Deres første opgaver blev

at forhandle med vandværksbestyrelsen om havevanding,

at anskaffe navneskilte til frugttræer efter opfordring,

samt at få konsulenten ud og holde foredrag med farvelysbilleder.

At der var interesse for foreningen viser medlemstallet for det første år,

nemlig 56 medlemmer og med i kontingentet på 5 kr. var naturligvis

medlemsbladet HAVEN, som kom en gang om måneden. Desuden fik man

vejledning med hensyn til dyrkning og kalkning, fællesindkøb af frugttræer,

frugtbuske og havefrø, fællesindkøb af kemikalier til sprøjtning, samt

indkøb af haveredskaber.

Indtil 2010, var der også oplysningsarbejde gennem foredrag, samt

medlemsbesøg (de sidste mange år mod betaling) ved selskabets

konsulenter.

I 2013 er kontingentet 575 kr. et himmelsk beløb set i forhold til prisen i

1948, men dog ok i dagens pristal.

Sammenholdet i en meget svær tid

Under besættelsen var der forbehold for afvikling af møder, idet tyskerne

beslaglagde alle offentlige bygninger. Og således blev en generalforsamling

flyttet flere gange, fordi det blev forhindret den fastlagte dato. Alle

arrangementer blev holdt om dagen, da der var forbud fra

besættelsesmagten mod, at afholde mødeaktiviteter om aftener.

Men foredragene, havevandringer og medlemsbesøg blev holdt til stor

inspiration, ligesom det sikkert også har været et stort lyspunkt i ”den

mørke tid”, at konsulenterne allerede fra starten kom og fremviste

farvelysbilleder.

Her er det

havebrugskonsulent

Johannes Bertelsen, Struer

som viser farvelysbilleder i

en eller anden havekreds.

Overraskende er det at konstatere, at der allerede i 1948 her i kredsen blev

holdt et foredrag om biodynamiske dyrkningsmetoder, men det vandt ikke

den store interesse dengang. I dag dyrkes mange nyttehaver om ikke

biodynamisk så dog økologisk.

Havebrugskonsulenterne har altid været eftertragtet besøg i kredsene.

Sådan kan man læse, at når en konsulent var på besøg, var der altid

mellem 7 – 10 haveejere der om dagen havde bestilt tid til besøg om


ønsket rådgivning i egen have, (den var jo dengang gratis) og så holdt

konsulenten foredrag om aftenen. I dag, virker det helt uoverkommeligt.

Hvordan konsulenterne dengang ankom til en kreds, om det var med bus

eller tog, vides ikke, men biler var ikke hvermandseje før op i 1960’erne.

Jeg ved personligt fra tidl. havebrugskonsulent Johs. Bertelsen, Struer, at

han i de første mange år, rejste rundt med bus og tog og overnattede hos

formanden eller hvem der i bestyrelsen havde mulighed og plads for en

gæst. Han havde endda et sted, måtte dele seng med manden og konen i

huset, fordi der ikke var andre sovemuligheder, men sådan var tiderne jo.

Den sidste bus eller tog var jo ofte kørt, når et foredrag sluttede.

Store planer og visioner

Vildbjerg Havekreds, havde en god opstart og en stor medlemstilgang fik de

følgende år hurtigt medlemsskaren op og i 1946 var der 141 medlemmer.

Derefter er medlemstallet steget og dalet som en bølge gennem årene.

Men meget har ændret sig i tidens løb. Hvem kan i dag forestille sig, at

havekredsen sidst i 1940'erne arbejdede seriøst for at oprette en

frugtplantage i Rødding, (helt konkret hvor vides ikke) med tilhørende

mosteri? Det var et af kredsens vigtigste formål omkring 1947. Det blev

endog indført i kredsens vedtægter fra den tid, og der blev holdt

ekstraordinært generalforsamling over emnet, om mulighederne for at

skaffe penge til køb af den nødvendige jord, først i Kommuneplantagen i

Rødding senere på et område ved Tranholmvej i Vildbjerg.

“De til anlæg og drift af frugtplantagen og den eventuelle

mostfabrik fornødne midler skulle skaffes til veje ved optagelse af

lån, for hvilke samtlige medlemmer i kredsen skulle hæfte

solidarisk”.

Om det var solidariteten det kneb med, ved vi ikke og hvorfor forslaget om

køb af jord til plantagen efter lang tids snakken frem og tilbage, blev

nedstemt på en ekstraordinær

generalforsamling i 1948 og

det hele løb ud i sandet, er der

formodentlig næppe nogen,

der husker i dag og det står

desværre ikke at læse i de

gamle protokoller.

Som tidligere bogbinder kan

jeg se, at der efter dette,

mangler nogle sider i

protokollen. Og man kan

efterfølgende bemærke, at

hele bestyrelsen derefter var

blevet udskiftet, men der står

ikke noget skrevet herom!

I 1958 besluttede

havekredsene i det gamle

”Hammerum Herred”, at gå

sammen om nogle

arrangementer hver år, og

med stor succes blev der holdt

nogle gode møder hvor

medlemmer fra alle kredse

deltog.


Men i 1968 indførte Det jydske Haveselskab en ny opdeling af kredsene, en

regionsopdeling og derved kom Vildbjerg Havekreds til at tilhøre de

nordligere beliggende kredse, fra Hanstholm i nord til Vildbjerg i syd,

Sundsøre og Karup i øst og Husby i vest. Hvorfor Vildbjerg kom til at tilhøre

denne del, står der ikke noget at læse om i de gamle protokoller. Men det

var en opdeling som gik imod det samarbejde der tidligere var opstået

mellem kredsene i Hammerum Herred.

Første sammenlægning af nabokredse

I 1969 havde nabokredsen, Skibbild Havekreds fejret sit 25 års jubilæum,

oven i købet med den samme formand gennem alle 25 år, tømrer Elvin

Marius Sørensen. Senere samme år, døde tømrer Sørensen. Post Egon

Jensen blev derefter formand, indtil kredsen i begyndelsen af 70'erne, hvor

kredsen blev lagt sammen med Vildbjerg Havekreds og de 46 medlemmer i

Skibbild, blev lagt til de ca. 100 medlemmer man havde i Vildbjerg. Dette,

står der desværre ikke noget som helst at læse om i protokollerne, det er

en viden jeg har skaffet da jeg en tid arbejdede på Lokalarkivet for Skibbild

Nøvling Sogn.

Jubilæer fejres og D.j.H. skifter leder og direktører

Foto: Fra Vildbjerg Havekreds 40 års

jubilæumsfest i 1982, Knud Sørensen

yderst til venstre på fotoet, dernæst

Aage Gylling, Søren Ryge Petersen og

Børge Krabbe.

I 1982 kunne foreningen fejre 40 års

jubilæum, med kommunegartner Knud

Sørensen som formand for foreningen.

Dette blev fejret med en aften på Hotel

Vildbjerg, hvor Det jydske Haveselskabs

leder Aage Gylling, Aarhus var inviteret og holdt tale, desuden holdt Havens

redaktør Søren Ryge Petersen et cusseri over emnet ”Grøn Fritid”. Også

Region II’s formand Børge Krabbe, Struer var inviteret til at festligholde

aftenen.

Der var yderlige underholdning ved den kendte visesangerinde Tove Reinau,

som dengang boede i Herning.

Foto: Bestyrelsen bestod i 1982 af

formand Knud Sørensen bagerst,

kasserer Johs. Zederkoff yderst til

venstre, næstformand Svend Åge

Lauridsen yderst til højre,

bestyrelsesmedlem Elise Kjær foran

til venstre og sekretær Britta Nielsen

forrest til højre.

Årene gik, med stigende stor tilslutning til kredsens arrangementer, oftest

med 60 80 til havevandringer, men dog knap så mange til foredragene. Der

var foredrag ca. 2 gange årligt, konsulent med til havevandringer indenfor

kredsens virkeområde og vi besøgte haver i andre egne. Og

julehyggearrangementerne blev med flere og flere deltagere. Vi blev en af


de kredse, som havde et højt aktivitets niveau og medlemmerne bakkede

det i den grad op.

I Det jydske Haveselskab var Søren Ryge Petersen i den mellemliggende

periode på ca. 10 år blevet direktør, hvor han også samtidig var redaktør af

medlemsbladet HAVEN de fleste år.

Og i 1992 kunne Vildbjerg og omegns Havekreds fejre sit 50 års jubilæum.

Og selskabet havde nu fået ny direktør, biolog Sigurd Christensen.

Jubilæumsåret blev i kredsen fejret med en maser gode aktiviteter, som

startede med at, medlemmerne fik et fantastisk godt og billigt tilbud om at

se Holiday on Ice i Messecenter Herning. Det havde ganske vist ikke noget

med haver at gøre, men bestyrelsen havde fået et fantastisk godt tilbud til

medlemmerne fra MCH, som vi syntes var meget rigtigt at bruge i anledning

af 50 års jubilæet. Rigtig mange medlemmer tog imod tilbuddet og fik en

meget fin aften med et fantastisk is show.

I marts måned, fejrede vi jubilæet med et besøg af vores tidligere direktør

Søren Ryge Petersen, nu også kendt og populær vært fra DR – Derude. Han

holdt denne gang foredrag og viste lysbilleder om ”Den nære natur”. Og

som altid fra hans hånd og mund, nogle fantastiske billeder og rigtig gode

og varme fortællinger om naboer og mennesker han kendte, og den skønne

natur han bor i. Aftenen blev holdt i Aulaen på Vildbjerg Skole, hvor der

blev trakteret med både hjemmebagte kringler, flødeskumslagkager og

småkager. Et kagebord som bekom vores tidl. direktør meget vel. Han er jo

født i Sønderjylland og vandt til de sønderjyske kaffeborde som normalt

byder på mange – mange flere kager.

Og jubilæumsårets sidste højdepunkt,

fandt sted i november på Hotel Vildbjerg,

med et besøg af vores nye direktør

Sigurd Christensen, som holdt et rigtig

interessant og flot foredrag om ”Haver

og natur i Lofoten”. Sigurd Christensen

er gift med en pige fra Lofoten og havde

derfor stort kendskab til det flotte men

barske landskab højt mod nord.

På fotoet kredsbestyrelsen som den så

ud i jubilæumsåret: Fra venstre næstformand Ole Lundager, formand Britta

Nielsen, sekretær Svend Åge Madsen, kasserer Hanne Dinesen,

bestyrelsesmedlem Jørgen Jørgensen, flankeret af direktør Sigurd

Christensen.

60 års jubilæet

Bestyrelsen som i 60 års

jubilæumsåret 2002

bestod af Hans Otto

Larsen, Elna Thomsen,

Britta Nielsen, Ole

Lundager og Mikael

Kjær, havde lavet et

jubilæums års program

med rigtig inspirerende

og entusiastiske

foredragsholdere og

besøg i rigtig mange

skønne og meget


inspirerende haver, både i det lokale og på en heldagsudflugt i egen bil.

Heldagsudflugten startede hos D.j.H’s formand Bent Tving Andersen i

Randbøl, foto til højre.

Bent Tving Andersen døde desværre senere på året af cancer.

Videre til Bindeballe Købmandsgård og sluttelig til to skønne haver i Ølgod.

Vejret var i den grad med os på turen, herligt solskin og meget varme.

Foto: Den ”gamle” købmand i

Bindeballe Købmandsgård v. Egtved

fortæller om stedet. Her kunne vi

nyde vores medbragte frokost, - i

behagelig skygge.

Og senere kunne vi købe

gammeldags bolsje kræmmerhuse

og genopfriske nostalgien i en butik,

som vi huskede det fra vores

barndom.

Foto: Jytte og Knud Skov-Pedersen og Lis og Vagn Pedersen

Selv ”jubilæumsfesten”, havde vi valgt

at holde den 6. nov. 2002, med

kunstmaler, keramiker og

haveentusiast Anne Just, fra Haven i

Hune v. Blokhus.

Hun var endnu ikke kendt fra TV, men

skulle starte udsendelser det følgende

forår.

Jeg havde tidligere mødt Anne Just til

et fortræffeligt foredrag i Vinderup

Havekreds og Kunstforening. Og da

vores hovedkontor blev indviet i 1998

på Clausholm, var det Anne Just’s

fantastiske blomsterbilleder der

prydede væggene i Cafeen.

Desværre blev Anne Just syg og


indlagt et par måneds tid før hun skulle være kommet til vores

jubilæumsfest.

Desværre kom Anne Just ikke til at kunne drage rundt og holde foredrag i

meget lang tid, så aftenen blev desværre aflyst. Det var umuligt for os, at

finde et lige så ”stort og inspirerende” emne som Anne Just.

Anne Just døde nogle år senere. Tabte også kampen mod canceren. Men

inden da, havde vi gennem flere sæsoner kunnet nyde hende og hendes

have i Hune, i nogle vidunderlige TV udsendelser.

Billedet er fra bogen ”Anne Just – mit liv i ord og billeder”.

Samarbejde

Gennem årene har der hvert år været samarbejde om fællesarrangementer

med nabokredsene i Ørnhøj-Grønbjerg, Vinding-Vind og Aulum-Hodsager-

Tvis Havekredse, ja endog Herning Havekreds. Desværre uden den helt

store tilslutning, som man fra alle sider havde håbet og som hensigten var.

Også Ringkøbing Amts Familielandbrugs Havebrugsudvalg og

Folkeuniversitetet har vi flere gange arbejdet sammen med, omkring

foredrag som blev holdt her i Vildbjerg.

Men en meget stor succes og et fortræffeligt samarbejde, har der gennem

næsten alle år været med Vildbjerg Husholdningsforening, som også var

stiftet i 1942.

Samarbejdet har tidligere været både omkring udflugter og en udstilling,

som desværre blev aflyst i tidernes morgen. Denne forening blev sidst i

1980’erne eller først i 90’erne ændret til at hedde Familie og Samfund –

Vildbjerg og blev nogle år senere lagt sammen med en forening af samme

navn i Aulum og kom til at hedde Familie og Samfund Aulum – Vildbjerg.

Sammen med denne forening og deres forgængere, har vi gennem mere

end 25 år, hvert år haft et fælles ”Julehygge” arrangement, altid den sidste

mandag før første søndag i advent. Den har vi lagt os fast på, for så

ødelægger vi ikke for andre foreninger som også har et bestemt tidspunkt

at holde noget julearrangement. Nogle år kom hen ved 130 betalende

gæster til julehyggearrangementet.

Fra år 2000 til 2010 arrangerede vi også et ”Forårs- og påskeinspiration”,

med meget god

tilslutning, dog

højest med ca. 60

– 75 deltagere.

Foto: Lars

Reffsgaard fra

Houmøllers

Blomster i Skive

ved Julehyggen

2001. Ham har vi

haft nogle gange

både til jule og

påske. Han kan

virkelig trække

folk af huse og

laver nogle flotte ting, som alle er glade for hvis de vinder i amerikansk


lotteri, og kan få med hjem.

Desuden har han et sprudlende og smittende humør og kan virkelig få

publikum op at køre.

Der har altid været serveret lækkert og friskbagt hjemmebag, som ”bage

pigerne” i de to foreninger har hjulpet hinanden med, medens mændene i

Havekredsens bestyrelse (og ægtefæller) har stået for blomster til bordene,

opsætning af borde og stole og salg af amerikansk lotter, indgangsbilletter

m.m. Et helt fantastisk teamwork.

De første mange år blev arrangementet holdt i Aulaen i nord fløjen på

Vildbjerg Skole, men blev ad åre flyttet til Kildebakkeskolen, hvor især

køkken forholdene var meget bedre, ligesom tilgængeligheden for

kørestolsbrugere var optimale.

Foto: Altid hjemmebag til arrangementerne.

Familie og Samfund Aulum – Vildbjerg,

blev desværre nedlagt i foråret 2009,

men de to foreninger fortsatte fysisk

samarbejdet indtil ”Julehyggen” 2009

var afviklet.

Dirigentklokken

Efter nedlæggelsen af Familie og Samfund

Aulum – Vildbjerg, fik Vildbjerg og omegns

Havekreds overdraget deres smukke

sølvdirigent klokke, som var blevet skænket

Vildbjerg og Omegns Husholdningsforening,

ved dennes 25 års jubilæum den 14.8. 1967,

af tidligere ”formænd (kvinder)” i bestyrelsen

og som har været flittig brugt til de to

foreningers fællesarrangementer, hvor der

næsten altid var stort fremmøde (ca.100 – 130

personer), som indimellem skulle kaldes til ro.

En meget smuk gestus af pigerne i foreningen.

Vildbjerg Havekreds lod lave et indskrift på

dirigent klokken: Overdraget 1.1. 2010 til

Vildbjerg og Omegns Havekreds.

I 1997 havde vi et samarbejde med andre foreninger, bl.a. nogle af

nabobyernes Borgerforeninger i Trehøje Kommune, nabo Havekredsene og

Vildbjerg Vandværk om et kursus i vandbesparing “Frodige haver med

minimum af vanding”, som også blev en rimelig succes. Allerede dengang

fik vi anvisning på at gøre brug af det regnvand som bare skyllede ud i

kloakkerne, som kunne opsamles og senere bruges og ledes ud i haven og

gøre gavn der, så det ikke belastede det offentlige kloaknet. Et emne som


virkelig kom op igen mange år senere, i 2011/2012.

Det har i de år jeg har været formand, været magtpåliggende ikke, at

ødelægge noget for andre foreninger, men i stedet lave et samarbejde. Der

er så mange foreninger her i kommunen og hvorfor gå og ødelægge noget

for hinanden ved, at gå ind i hinandens “gebet”, - så hellere samarbejde.

Havekredsene har ikke monopol på at tage ud og se haver, men vi ved fra

rigtig mange haveejere, som åbner deres haver for publikum, at de hellere

vil have besøg af en havekreds end andre slags foreninger, som lige

mangler noget kønt at kikke på og et sted at spise en madpakke.

Men et hurtigt, ikke særligt engagerende ”rundkik”, i en ellers spændende

have, er ikke seriøse haveværters højeste ønske.

Fortsættes på 2 af 4

More magazines by this user
Similar magazines