1 - Hospitalsenhed Midt

hospitalsenhedmidt.dk

1 - Hospitalsenhed Midt

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

skopet ønsker læserne en god sommer.

Vi er på gaden igen 9. august 2007.

Uge 27 - 31

5. juli

2007


Nye autoklaver til sterilcentralen

Torsdag den 28. juni 2007 gik med sikkerhed over i

sterilcentralens historiebog.

- Det er en stor ting for os - i dobbelt forstand, sagde

afdelingssygeplejerske Karsten Mæng, da han forvent-

ningsfuldt stod sammen med sit personale og iagttog,

hvordan muskel- og nervestærke mænd fra vognmands-

firmaet Henning Poulsen måtte udfolde den allerstørste

kreativitet for at få bakset to velvoksne autoklaver ind i

afdelingen - eller rettere: ned i afdelingen. For sterilcen-

tralen ligger i kælderniveau i behandlingsbygningens

etage 2, og de to autoklaver, som hver vejer to tons,

skulle bugseres ned ad en stejl trappe og ind gennem

et til lejligheden anrettet hul i facadeelementerne for

enden af en af sterilcentralens lange gange - lige under

MR-tilbygningen.

(Be)skidt, før det bliver godt

Sterilcentralens autoklaver steriliserer operationsin-

strumenter og andet medicinsk udstyr for hele huset.

De gamle, totalt nedslidte autoklaver, som har funge-

ret siden behandlingsbygningen blev taget i brug i

slutningen af 1970’erne, kan først slukkes, når de nye

fungerer stabilt.

Den foreløbige kulmination på apparatur-revolutionen

skete oven på næsten en måned i byggerod.

- Vi har ikke for megen plads i forvejen. Og pladsen er

ikke blevet mindre trang af, at vi blandt andet har måt-

tet rydde det store sterile lager, hvor de nye autoklaver

skal stå, siger Karsten Mæng.

Sterilcentralens personale har egenhændigt - med

hjælp fra OP, intensiv og portørcentralen - ryddet det

sterile lager, inden håndværkerne gik i gang med at

indrette ståsted for de nye autoklaver. Flytningen blev

udført på bare to dage - inklusive adskillelse og sam-

ling af lagerreolerne. Ikke meget står længere, hvor det

plejer, og personalet har udsigt til yderligere to store

flytte-seancer, for der skal også lægges nyt gulv i præ-

“En stor ting” til og for sterilcentralen

parationen og det nye sterile lager. Hver en kvadratcen-

timeter - ja, man fristes til at skrive kubikcentimeter - er

i brug, for også andre rum er midlertidigt “dømt ude”.

Kraftig, mat plastdug, omhyggeligt tapet i loft og ved

gulv, danner en uigennemtrængelig barriere mellem

håndværkernes støv og de sterile instrumenter inde i

præparationen.

- Det er på mange områder en stor udfordring at få en

sterilcentral til at fungere under sådanne forhold. Men

personalet tager det helt fantastisk - faktisk oplever jeg

en imponerende korpsånd, siger Karsten Mæng.

Han understreger, at det er lykkedes sterilcentralen at

opretholde sædvanlig høj produktion indtil nu.

- Kvaliteten af vores arbejde holder vi selvfølgelig også

nøje øje med. Og den er også i orden, tilføjer han.

Ser frem til at få normale tilstande

Selv om humøret ikke fejler noget, ser personalet dog

frem til at få normale tilstande igen. Det sker formentlig

i slutningen af august.

De nye svenske rengøringsmaskiner har en kapacitet,

der er dobbelt så stor som de gamle. I de knap 30 år,

der er gået, siden de gamle blev installeret, er der des-

uden sket en stor udvikling på det arbejdsmiljømæs-

sige område. Personalet i sterilcentralen kan se frem

til at kunne pakke godset på store tårnvogne, som kan

køres direkte ind i autoklaven. Tunge løft og omlastning

er snart en saga blot.

De fire tons autoklave koster tilsammen 4,7 mio. kr.

De nødvendige ombygninger løber op i 2,5 mio. kr.

De gamle autoklaver var blevet utætte og levede ikke

længere op til Arbejdstilsynets bekendtgørelser.

På side 3 har vi valgt nogle billeder, som blev optaget, da

autoklaverne kom i hus. Billedet nederst til højre viser, hvor

de nye autoklaver skal stå - og den interimistiske plastic-

afdækning til de sterile områder.

2 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 27-31, 2007


“En stor ting” til og for sterilcentralen

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 27-31, 2007

3


Referat af hovedMED-udvalgets

ordinære møde den 12. juni 2007

Til stede:

Jens Anton Dalgaard, Birgit Nøhr, Bodil Fransgård, Carsten Pedersen, Fritz J. Skytte, Gitte Nielsen, Hanne Bjerre Niel-

sen, Anette Sørensen, Helle Balling Engelsen, Irene Johansen, Grete Grønnerup, Frank Lindgaard Kristensen, Lilli

Kirkeskov, Lis Lykke Gregersen, Magne Juhl, Susanne Kleppe-Hansen, Tove Kristensen, Ulla Veng, Ole Østerballe,

Gitte Kragh, Karen Jakobsen (i stedet for Jytte Larsen).

Fraværende:

Lene Laier, Frits Pedersen og Christian Jessen.

Referent:

Line L. Brøns.

Dalgaard indledte mødet med at byde velkommen til

Line Brøns, som HMU kan vælge til kommende sekretær

til udvalget. Der var ingen indvendinger mod valget,

og Line Brøns er herefter sekretær for HMU.

1. Godkendelse af referat.

Referat fra HMU-møde den 10. april 2007 blev god-

kendt uden kommentarer.

Helle Balling Engelsen havde en forespørgsel til dagsor-

denen, da punktet om tjeneste på grundlovsdag, 1. maj

og fredag efter Kr. himmelfart ikke er med. Dalgaard

orienterede om, at punktet kommer på næste møde

efter sommerferien.

2. Nyt fra sikkerhedsorganisationen.

LMU på organkirurgisk afdeling har anmodet om

ændring af antallet af sikkerhedsgrupper fra én til to,

således, at centralsekretariatet samt lægerne er i én

gruppe og de øvrige sekretærer samt sengeafsnit og

ambulatorium er i den anden gruppe.

Det indstillede vedtages af HMU uden yderligere kom-

mentarer.

Referat fra møde i HMU

3. Høring af notat af 11. marts 2007 om MED-syste-

mets dialog om kompetenceudvikling.

Region Midtjylland har sendt et notat om den fremti-

dige indsats og evaluering af kompetenceudvikling til

alle hoved-MED, således vi kan afgive høringssvar her-

til. Carsten Pedersen orienterede om, at indsatsen for

kompetenceudvikling er en del af overenskomsterne

i denne periode, og at der for flere grupper skal udar-

bejdes individuelle kompetenceplaner.

Carsten Pedersen henviste til personalepolitikkens side

9 samt side 18, hvor de overordnede mål for kompe-

tenceudvikling samt sammenhængen med hospitalets

målsætninger fremgår. Det blev herefter drøftet, hvor-

dan evalueringen af kompetenceudviklingsindsatsen

fremover vil blive optimal. Helle Balling Engelsen frem-

hævede, at for at evalueringen skal give mening, skal

hovedarbejdet ligge i LMU’ene, hvor man nemmest kan

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 27-31, 2007


Referat fra møde i HMU

følge op på, om der i afdelingerne arbejdes med kom-

petenceudvikling. LMU kan så én gang om året melde

tilbage til HMU, som herefter kan samle evalueringerne

og melde til regionsMED, hvad status er.

Lilli Kirkeskov fremførte vigtigheden af, at kompeten-

ceudviklingen er koblet op på medarbejderudviklings-

samtalerne.

Overordnet var der enighed i HMU om, at det er et godt

notat og en god ramme at arbejde videre med kompe-

tenceudvikling ud fra. Det blev besluttet at svare regio-

nen, at HMU har drøftet notatet, og at vi har rammerne

i personalepolitikken, men at vi vil bruge papiret til at

bygge videre på indsatsen. Høringssvaret fremsendes

til orientering til alle LMU sammen med notatet.

4. Akutdebatten.

Den 23. maj var hovedMED til offentliggørelse af Re-

gion Midtjyllands administrations forslag til den frem-

tidige akut-struktur. Som det nok er alle bekendt, er

Regionshospitalet Viborg indstillet som akuthospital,

mens Regionshospitalet Skive ifølge forslaget mister

sin medicinske akutmodtagelse. Dalgaard pointerede,

at han havde modtaget forslaget med blandede følel-

ser, men at det altså kun er administrationens forslag.

Der er ingen, der ved, hvordan den politiske beslut-

ning bliver.

Dalgaard fremhævede, at det ikke er en kvalitetsdiskus-

sion – der bliver brug for alle – der er intet overflødigt

i Skive. Der skal sandsynligvis bygges lige så mange

kvadratmeter i Viborg for at kunne huse funktionerne

fra Skive. Men set i det lange perspektiv kan det blive

nødvendigt med disse ændringer for at være på forkant

med rekrutteringssituationen.

Regionernes økonomiforhandlinger med regeringen

faldt på plads i sidste uge, og Dalgaard orienterede om,

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 27-31, 2007

at der var 2,3 mia. ekstra til regionerne. Der var deri-

mod ikke aftalt nogle penge til anlægsudgifter, og der

er nedsat en uvildig gruppe af bygningseksperter, der

skal gennemgå regionernes bygningsmasse. Før denne

gruppe kommer med en udtalelse, kan der ikke påbe-

gyndes byggeri – og det er Dalgaards overbevisning, at

vi vil være et stykke henne i 2008, før vi ved noget om,

hvornår Skive-funktionerne kan flyttes. Herudover vil

det tidligst være muligt at etablere patologisk institut

i Viborg i 2009.

Hertil kommer, at Region Midtjylland ikke har spe-

cialeplanlægning på plads endnu, og før vi kender

den, ved vi ikke, hvor megen ekstra plads der bliver

behov for.

Dalgaard orienterede om, at Region Midtjylland har

haft besøg af en gruppe – primært læger – fra Boston,

som har erfaring med samlede akutmodtagelser – så-

ledes at også det, vi kender som praktiserende læger,

er integrerede heri. Gruppen skal se på sygehusene i

Region Midt- og Nordjylland og komme med deres syn

på fremtidens akutmodtagelser.

Slutteligt opfordrede Dalgaard til, at vi nu alle primært

koncentrerer os om den nære drift, indtil en klar politisk

beslutning foreligger.

Grete Grønnerup spurgte ind til, hvorvidt klinisk im-

munologisk afdeling er en del af det fremtidige akut-

beredskab her på hospitalet. Dalgaard svarede, at det

jo ikke kunne afvises, at regionen valgte at samle kli-

nisk immunologi ét sted, men han kunne ikke forestille

sig en akutmodtagelse uden et klinisk immunologisk

beredskab.

5. Drøftelse af parkeringssituationen.

Dalgaard orienterede om, at det er planen, at cykelpar-

keringspladsen på etage 0 laves større.

5


Angående bilparkering er der etableret flere hundrede

nye pladser på det gamle godsbaneterræn. Forudsæt-

ningerne herfor var, at hospitalsledelsen skulle sikre, at

patienter og gæster kan holde tæt på hospitalet. Trods

reklame i skopet samt vin-gaver er det ikke lykkedes

at få tilstrækkelig mange af de ansatte til at benytte

den nye plads.

Dalgaard understregede, at vi er her for patienternes

skyld og ikke omvendt. Han har derfor i overvejelserne

at pege på banearealet som medarbejderparkerings-

plads, således at p-huset fremover kun er til patienter

og gæster. Dog skal det være muligt for aften/natte-

vagter at holde i p-huset. Herudover kan der være an-

dre, der undtagelsesvist kan få lov, hvis man f.eks. har

gangproblemer.

Dalgaard ønsker, at dette fremover bliver en del af de

ansattes ansættelsesvilkår.

HMU var ikke uenigt med Dalgaard – det er nødvendigt

at gøre noget ved situationen. Det blev derfor aftalt,

at ledelsen på næste HMU skal have et konkretiseret

forslag til beslutning med, således at p-huset kun må

benyttes af patienter og gæster i dagtiden fremover

– dog med de ovenfor nævnte undtagelser.

6. Kutymer og uskrevne regler på hospitalet.

Medarbejdersiden ønskede at diskutere, hvordan vi

skal håndtere uskrevne regler, som nogle kender, og

som andre ikke kender. Som eksempel blev nævnt si-

tuationen ægtefæller ansat i samme afdeling, hvilket

fra ledelsens side er blevet nævnt som en situation,

man ikke finder hensigtsmæssig, og som man ønsker

at undgå – men som der ikke står noget om i perso-

nalepolitikken.

Dalgaard understregede, at ægtefæller gerne må arbej-

de i huset, men at de ikke må have reference til hinanden

– det vil sige, være i et leder/medarbejderforhold.

HMU diskuterede, hvorvidt der fremover skal være

skrevne regler herom i personalepolitikken. Umiddel-

bart virker det ikke som et oplagt emne at “lovgive” om,

da der kan være flere skøn og hensyn at tage. HMU er

dog enigt om, at næste gang personalepolitikken skal

revideres, skal der være udtrykt en holdning heri til

spørgsmålet. HMU blev enigt om, at sekretæren bli-

ver tovholder i at samle kommende input til persona-

lepolitikken.

7. Orientering.

Hospitalsledelsen:

Der kommer et forslag fra Region Midtjylland om,

hvor der fremover skal mamma-screenes. Det behø-

ver ikke være i forbindelse med hospitalet – f.eks. skal

der fremover i Århus screenes i Scandinavian Center.

Vi har foreslået: 1. det gamle vaskeri i psykiatrien eller

2. stadionbygningen.

Der skal installeres nye autoklaver i sterilcentralen, og

dette vil blive en stor udfordring for både de ansatte

i sterilcentralen samt dens kunder. Dalgaard henstil-

ler til, at alle viser hensyn, således at der er plads til

både almindelig drift samt installeringen af de nye

autoklaver.

De nye stuer på OP, 5. sal, er snart klare til at blive taget

i brug. Dette giver os mere kapacitet, men det bliver

også nødvendigt, når ventetiden fra 1. oktober maksi-

malt må være 1 måned.

Ambulancehallen er delvist væk for at give plads til den

nye elevator til patienthotellet.

Referat fra møde i HMU

Dalgaard orienterede om, at han er nyudnævnt direk-

tørreference for regionens indkøbs- og logistikafdeling

og dermed også får ansvaret for edb-systemet ILM. Der

er cirka 10 medarbejdere i Århus. Dalgaard er klar over,

at systemet ikke fungerer optimalt endnu, så det bliver

en stor udfordring at få det på skinner.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 27-31, 2007


Referat fra møde i HMU

Medarbejderne:

Anette Sørensen fastslog, at medarbejderne synes, at

uniformerne er alt for varme at bruge her om somme-

ren. Dalgaard udtrykte forståelse herfor, og det blev

aftalt, at Fritz J. Skytte skal undersøge, om det kan

lade sig gøre at leje knickers i sommerperioden – og

hvad det koster.

Sikkerhedslederen:

Birgit Nøhr orienterede om, at alle afdelinger skal lave

APV hvert 3. år. Der arbejdes i Region Midtjylland på

en ensartet APV, men indtil videre er der metodefrihed

med hensyn til kortlægningen. RegionsMED ønsker en

kortlægning i starten af 2008.

Vi kan ikke bruge det gamle APV-system, da det er ba-

seret på Notes. Så hvis nogen har brug for data fra før

2007, kan de henvende sig til Birgit Nøhr.

Birgit Nøhr afholder d. 26. juni orienteringsmøde for

sikkerhedsgrupperne, hvor hun vil fremlægge, hvor-

dan APV’en kan laves og med hvilke skemaer. Vi får

standardskemaer, som LMU skal sende videre til HMU

og videre til RMU.

Omkring arbejdsulykker har vi indtil dato 2007 haft 12

ulykker med fravær. Den 16. april havde hospitalet et

uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet, som lavede en stik-

prøvekontrol på grund af de seneste tre forflytnings-

skader. Dette gav dog ikke anledning til påbud.

Birgit Nøhr orienterede om, at der p.t. er gang i indkøb

af udstyr til bariatriske patienter. Den 20. juni er der

demonstration af en seng, der kan tage patienter op

til 450 kg. Det er aftalt med HR fysisk arbejdsmiljø, at

vi skal have vore A-instruktører undervist i forflytning

af bariatriske patienter via et 2-dages kursus. Ligeledes

skal B-instruktørerne undervises – måske med 2 ens

temadage til efteråret.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 27-31, 2007

Birgit Nøhr henstiller i øvrigt til, at afdelingsledelserne

fremover ikke selv sender ansatte på sikkerhedskurser.

Birgit Nøhr styrer centralt tilmeldingerne, ligesom be-

talingen for kurserne sker fra central side.

Udvalg:

Personalepolitikudvalg: Helle Balling Engelsen foreslår,

at Kirsten Würcel indtræder i stedet for Gro Hauge. Ind-

stillingen vedtages.

Efteruddannelsesudvalg: Helle Balling Engelsen fore-

slår, at Grete Møller indtræder i stedet for Lene Laier.

Indstillingen vedtages.

Transportgruppen: Helle Balling Engelsen foreslår, at

Ulla Person indtræder. Indstillingen vedtages.

Teknologiudvalget: Har været hvilende længe og op-

løses hermed.

Feriefonden: Det blev aftalt, at vi retter henvendelse

til regionen med henblik på at få vores repræsentant

(Gitte Nielsen) repræsenteret i bestyrelsen.

Børnehaven: Dalgaard har modtaget en forespørgsel

fra en yngre læge omkring døgnpasning. Kontaktudval-

get undersøger, hvorvidt der er behov herfor. Såfremt

det viser sig, at der er et behov, vil hospitalsledelsen

rette henvendelse til Viborg Kommune herom.

8. Eventuelt.

Regionen har fået trykt MED-aftalen samt en Pixi-ud-

gave heraf. Dette blev runddelt til medlemmerne, og

det blev aftalt, at materialet skal fremsendes til alle

formænd for LMU, således at LMU-medlemmer også

får et eksemplar.

Mødet sluttede kl. 15.15.

Næste møde: 11. september 2007 kl. 12.00 – 16.00.

7


Diplom i ledelse til to ledende sekretærer • Korrektion til ferielukke-oversigten

SÅDAN!

Af ledende sekretær Dorthe Kondrup, ortopædkirurgisk afdeling, og

ledende sekretær Karin Skammelsen, billeddiagnostisk afdeling

Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup har nu to

ledende sekretærer, der har gennemført diplomuddan-

nelsen i ledelse, idet vi - Dorthe Kondrup, ortopædkirur-

gisk afdeling, og Karin Skammelsen, billeddiagnostisk

afdeling - den 31. maj 2007 bestod vores eksamen med

et meget tilfredsstillende resultat.

Der er ingen tvivl om, at vi igennem de seneste to år i

forbindelse med uddannelsen er blevet klædt endnu

bedre på i forhold til at udøve ledelse på en effektiv og

professionel måde, og at vi har udviklet vores ledelses-

kompetencer på en sådan måde, at vi nu kan imødegå

de mange nye krav og udfordringer, som et samfund i

konstant forandring kræver!

Vi har skrevet vores afgangsprojekt med udgangspunkt

i en vision om en ændret ledelsesmæssig struktur inden

for lægesekretærområdet.

Det har været en spændende proces, hvor vores tillærte

teoretiske, metodiske og praktiske kompetencer har

været sat i spil. Vi har igennem denne proces udvik-

let os personligt, hvilket har udmøntet sig i en meget

Korrektion til ferielukke-oversigten i skopet uge 25:

kreativ tænkning. Der er ingen tvivl om, at vi hele tiden

er blevet forstyrret i vores umiddelbare tænkning af

såvel fokusgrupperepræsentanter, men også via egen

refleksion, hvilket har medført, at vores vision er blevet

ændret mange gange.

Vores bevæggrunde for at skrive hovedopgave om en

ændret ledelsesmæssig struktur bunder blandt andet

i, at vi kan se et perspektiv i en omorganisering - dels

med henblik på at fremme udviklingen inden for orga-

nisationen, dels med henblik på at skabe strømlinede

patientforløb og ikke mindst at skabe fremsynethed

og kreativitet både mono- og tværfagligt.

Vi konkluderer i vores hovedopgave, at der er kultu-

relle barrierer, der skal nedbrydes for at ændre den

nuværende organisering, men med kommunikation,

anerkendelse, tillid og gode ledelsesmæssige kompe-

tencer er alt muligt!

Eller med andre ord: Med dialog, dygtighed og dristig-

hed skaber vi, i relationer, en fælles fremtid!

Billeddiagnostisk afdeling i Kjellerup

23. juni - 22. juli nedsat aktivitet.

23. juli - 5. august lukket.

6. august - 19. august nedsat aktivitet.

Med venlig hilsen afdelingsledelsen,

billeddiagnostisk afdeling

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 27-31, 2007


Dåbsfad til neonatalafsnittet

Dåbsfad som gave til neonatalafsnittet

- På et sted, hvor så meget er på spil ... hvor der er

megen sårbarhed ... hvor forældrene midt i den store

glæde, det er at få et barn, også skal forholde sig til

truslen om at miste barnet med den sorg og frygt, der

hører hertil.

Sådan beskrev hospitalspræsterne de særlige forhold,

som omgærder en dåb på et neonatalafsnit, da de ved

en lille højtidelighed fornylig kunne overdrage et nyt

dåbsfad som gave til afsnittet.

I forbindelse med afsnittets forestående flytning til nye

rammer havde præsterne fået den tanke, at man kunne

lade det eksisterende, noget beskedne dåbs-(vaske)fad

af rustfrit stål afløse af noget, som ville bidrage til mere

smukke rammer om dåben, og de havde derfor henvendt

sig til den lokale træskulptør Søren Brynjolf, som

straks var interesseret. Idéen udviklede sig, og træet

som et levende materiale blev snart kombineret med

glas fra den ligeledes lokale glaskunstner Anne Birgitte

Ellebæk. Flere udkast gik forud for den endelige

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 27-31, 2007

udformning, hvor en font af udskåret elmetræ bærer

et glasfad med indlagt hjerte og kors. Både træfont og

glasfad er også hjerteformede, hvilket var kunstnernes

idé, og ved overdragelsen betegnede hospitalspræst

Lisbeth Andersen hjerteformen som et så indlysende

symbol på kærligheden, at hun næsten måtte undre

sig over, at ikke alle landets døbefonte har denne

form. Langs træfontens kant er udskåret et salmevers:

“Gik alle konger frem på rad i deres magt og vælde, de

mægted ej det mindste blad at sætte på en nælde”.

Gaven er finansieret med en donation fra “A.P. Møller

og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene

formål”, og fra fondsbestyrelsens side har der været

vist stor interesse for projektet og for at se det endelige

resultat.

Det er givernes tanke, at dåbsfadet skal stå fremme

som “et kunstværk, der kan ses og forhåbentlig være til

glæde og berigelse som symbol på tro, håb og kærlighed

midt i et liv, der også er sårbart og farefuldt”.

Dåbsfadet afsløres af sygeplejerske Karen Thorhauge og afdelingssyge-

plejerske Karin Hallum, B56, og overlæge Jens Peter Nielsen. Til venstre

ses kunstnerne Anne Birgitte Ellebæk og Søren Brynjolf sammen med hospitalspræst

Lisbeth Andersen og Anders Juul Fuglsang.


Nye ”hjælpemidler” til ernæringsscreening

og risikovurdering af underernærede

Der er stadig mange hospitalspatienter, der er under-

ernærede - mellem 15 og 50 procent af alle patienter.

Problemet er størst blandt de ældste. Forskning doku-

menterer, at hospitalspersonalet kun erkender proble-

met og sætter ind med relevant behandling hos halv-

delen af de patienter, der er underernærede .

Også på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

kunne indsatsen over for underernærede være bedre

end i dag. Derfor har hospitalets kostråd i en større lit-

teratursøgning undersøgt

• hvilke ernæringsscreenings- og vurderingsmetoder

der aktuelt er tilgængelige for klinikere

• hvilke af disse metoder der er evidens for at være

brugbare

• om der findes en metode, som er simpel; let at

bruge og acceptabel for patienten.

Konklusionen er, at litteraturen ikke beskriver metoder,

der er mere korrekte end dem, Sundhedsstyrelsen anbefaler

- og som vi anvender aktuelt. Dog har kostrådet

fundet ud af, at der er lige så høj evidens for, at ernæringsrisikovurderingen

og den følgende handleplan

kan foretages inden for 48 timer, dvs. ikke nødvendigvis

inden for 24 timer som hidtil anbefalet.

Derudover har kostrådet fundet vurderingsinstrumentet

MUST (malnutrition universal screening tool), som

er testet i et større engelsk studie, og som har den

fordel, at det kan bruges uden vægt- og højdemåling.

Patienterne blev i dette studie screenet inden for de

første 48 - 72 timer med et tidsforbrug på 3 - 5 minutter

pr. patient. I studiet indgår en alternativ metode til

at finde frem til BMI.

Hjælp til afdelingerne

Kostrådet er på vej med nyt materiale, der gerne skulle

lette arbejdet med ernæringsscreening og risikovurdering

af underernærede patienter:

• først og fremmest er dokumentationen af ernæ-

ringsrisikovurderingen blevet integreret som en

del af EPJ (findes som en handling)

• der er udarbejdet et kostregistreringsskema, som

afsnittene får leveret via diætisterne. Efter en test-

periode (kostrådet vil meget gerne have feedback)

vil skemaet blive tilgængeligt som en depotvare

• vejledning i anvendelse af vurderingsinstrumen-

tet MUST er ligeledes på vej ud i afsnittene og vil

fremgå af kosthåndbogen

Underernærede patienter

• endelig vil kostrådet med plakater gøre opmærk-

som på kostens betydning for helbredelse under

mottoet “Spis dig rask”. Plakaten omhandler både

under- og overvægt, idet udgangspunktet for over-

vægtige patienter er, at de ikke skal tabe sig under

indlæggelse, da det primært er muskelmasse, man

taber under sådanne omstændigheder.

Læs kostrådets anbefalinger på side 12.

10 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 27-31, 2007


Underernærede patienter

Underernæring

Mange forskningsstudier viser, at underernæ-

ring påvirker patientens evne til helbredelse og

forebyggelse af sygdom. Underernæring medfø-

rer højere sygelighed, højere dødelighed, læn-

gere indlæggelsestid for patienten - og dermed

øgede sundhedsudgifter for samfundet.

Hurtig ernæringsscreening og behandling af

underernærede patienter reducerer indlæg-

gelsestiden.

Ernærings- og risikovurdering bør derfor finde

sted, så de patienter, der har ernæringsproble-

mer eller risikerer at få det, bliver identificeret

og behandlet efter det.

Frokost

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 27-31, 2007

Formiddag

Kop: 125 ml Glas: 150 ml Tudkop: 200 ml

Navn Vægt Dato

Væskebehov: 30ml/kg/dag Energibehov Proteinbehov

Madvarer Drikkev

Serveret

Morgen

Spist Type mad kJ/

port

1 dl havregrød 250 2 Kaffe/te

1 dl øllebrød 400 2 Vand/Fun light

Prot/

port

1 dl cornflakes 240 1 1 gl. saftevand 230

Indtag

kJ

½ sk. rugbrød 230 2 1 gl. juice 260

Indtag

protein

1 sk. franskbrød 350 3 1 gl. sødmælk 420

1 brik smør 300 - ½ dl kaffefløde 235

11

Serveret

1 sk. (16g) ost 45+ 240 4 ½ dl piskefløde 750 1

Indt.

ml

1 sk. (25g) ost 20+ 240 8 1 gl. proteindrik 750 10

1 tsk. marmelade 90 - 1 gl. p-drik -sukker 650 10

1 tsk. honning 70 - 1 gl. kakaomælk 375 5

1 spsk. sukker 250 - 1 Nutridrink/Fortifresh 1260 12

1 dl frugtyoghurt 380 3 1 Ensini 1280 8

1 dl ymer 300 6 1 Fortimel 1260 20

1 dl tykmælk/A38 280 4 100 ml sonde Fiber 420 4

1 spsk. drys/müsli 150 1 100 ml sonde Energy 630 6

1 æg 325 6

1 sk. franskbrød 350 3 1 gl. sødmælk 420 5

1 Mariekiks 100 - 1 gl. kakaomælk 375 5

1 Digestivekiks 275 1 1 gl. minimælk 240 5

1 brik smør 300 - 1 gl. juice 260 -

1 sk. ost 45+ 240 4 1 gl. saftevand 230 -

1 tsk. marmelade 90 - 1 gl. proteindrik 750 10

1 sodavandsis 310 - 1 gl. p-drik - sukker 650 10

1 vanilleispind 230 1 1 Nutridrink/Fortifresh 1260 12

½ sk. rugbrød 230 2 Vand/Fun light - -

1 sk. franskbrød 350 3 1 gl. saftevand 230 -

1 stk. flûtes, lys 380 4 1 gl. juice 260 -

1 stk. flûtes, grov 490 4 1 gl. sødmælk 420 5

”Ernæringsordbog”:

1 Ensini 1280 8

1 Fortimel 1260 20

1 brik smør 300 - 1 gl. kærnemælk 225 5

1 stk. pålæg 100 3 1 gl. minimælk 240 5

1 sk. (16g) ost 45+ 240 4 1 gl. proteindrik 750 10

Underernæring: Utilstrækkeligt indtag af kost

1 sk. (25g) ost 30+ 250 7 1 Nutridrink/Fortifresh 1260 12

1 sk. (25g) ost 20+ 240 8 1 Ensini 1280 8

til at imødegå kroppens behov for energi og

2 dl frostsuppe 600 7 1 Fortimel 1260 20

2 dl karrysuppe

2 dl grønsagssuppe 400 2

I alt I alt

næringsstoffer.

Ernæringsscreening eller ernæringsvurderings-

redskab: En serie spørgsmål, hvor specielt risi-

kofaktorer i forhold til underernæring er i fokus

- og hvor svarene resulterer i en kategorisk eller

kvantitativ score for ernæringsrisiko.

Screening: En simpel proces, som retter sig mod

at identificere underernærede - eller de, som har

risiko for at blive underernæret.

Vurdering: En mere kompleks proces, der invol-

verer adskillige målinger til afgørelse af ernæ-

ringsstatus.

Væske


Nye “hjælpemidler” til ernæringsscreening og risikovurdering af underernærede -

fortsat fra side 10 og 11.

Kostrådet anbefaler

• at alle patienter, der er indlagt mere end 48 timer,

ernæringsrisikovurderes og får iværksat relevant

handleplan. Undtaget herfra er børn, fødekvinder

og terminale patienter

• at personalet i de enkelte specialer fortsat udvikler

de enkelte patientforløb. Ernæringsrisikovurdering

bør indgå i de forambulante besøg, og hensigtsmæssige

tiltag iværksættes


- også mellem måltiderne

Underernærede patienter

• at Sundhedsstyrelsens metode for ernæringsscreening

og -risikovurdering fortsat anvendes, og

• at MUST (malnutrition universal screening tool) anvendes

supplerende

Kostrådet er MERE END LYDHØRT, hvis du har kommentarer,

gode ideer eller andet, der kan forbedre hospitalets

indsats i forhold til underernærede patienter.

Kontakt til kostrådet foregår via et medlem af afdelingens

kostteam.

• Spis godt, mens du er indlagt - for god mad

giver dig kræfter til at “komme på højkant”

igen.

• ”Køkkenet” er åbent 24 timer i døgnet.

• Tal med personalet om, hvad der er rigtig

god mad for DIG!

Regionshospitalet

Viborg, Skive, Kjellerup

12 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 27-31, 2007


EPJørnet • Region Midtjylland i økonomiske vanskeligheder

• Vi afholder en ekstra undervisning til nyansatte i plejen.

Det bliver den 14. august 2007.

• Vi forventer, at alle afdelinger i løbet af efteråret bliver undervist i

og sat i gang med at bestille blodprøver via EPJ.

• Når I ser dette ikon i EPJ

betyder det, at patienten har været indlagt i 24 timer uden at have fået en kontakt-

person tilknyttet, eller at patienten har været på sit 2. ambulatoriebesøg uden at have fået

en kontaktperson.

EPJ

• Hvis der på afdelingen er problemer med at fjerne tablet-ikonet,

er I velkomne til at ringe til EPJ-gruppen - så vil vi være behjælpelige med dette.

Telefonnumre til EPJ-gruppen er:

EPJ-sygeplejerske Bitten Kjærsgård: 2674 • EPJ-sygeplejerske Ane Gleerup: 2652

EPJ-sygeplejerske Hanne Rask: 3279 • IT-planlægger Anne Kristiansen: 2691

RH Viborg, Skive, Kjellerup skal

spare 13, mio. kr. i 2007

1,2 mia. statskroner er bedre end ingenting. Men beløbet, som regionsrådsformand Bent Hansen havde med sig

hjem til det midtjyske sundhedsvæsen efter forhandlingerne mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes

økonomi for 2008 i sidste måned, løser ikke Region Midtjyllands økonomiske problemer med et pennestrøg.

Faktum er, at regionens sundhedsvæsen - selv med det mest optimistiske skøn - mangler mindst 700 mio. kr. i 2007

og 2008 ud over den statslige saltvandsindsprøjtning.

Region Midtjyllands forretningsudvalg (det, der svarer til amternes økonomiudvalg) har derfor på sit møde 27. juni

2007 besluttet at udmelde besparelseskrav for 100 mio. kr. på regionens hospitaler i 2007. Heraf skal Regionshospitalet

Viborg, Skive, Kjellerup dække 13,4 mio. kr.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 27-31, 2007

13


Stærke farver på hvide kar-vægge

En lang, hvid væg i karkirurgisk ambulatoriums ho-

vedfærdselsåre er med ét blevet forvandlet. Patienter

og personale hilses nu velkommen ved indgangen til

ambulatoriet med et væld af stærke farver, som mødes

i velkomponeret sammenhæng i tre (snart fire) store

billedrammer.

Den 84-årige autodidakte, viborgensiske maler, Henry

Lundgren, har skænket billederne til det kunsthung-

rende, nyindrettede ambulatorium, som han i øvrigt

ikke har relationer til som patient. Men via sin genbo,

sygeplejerske Inge Lise Lykke Schmidt, hørte han om de

mange hvide, lodrette kvadratmeter, som afdelingen

forgæves har forsøgt at sætte kulør på ved at tilbyde sig

som hjemsted for kunstneriske vandreudstillinger.

Henry Lundgren, som ved siden af sin kreative fritid har

arbejdet i 37 år som plejeassistent i Søndersøparken,

Maleri-donation til karkirurgisk ambulatorium

har en samling på omkring 100 billeder af eget ophav.

Alt, hvad der til sin tid måtte være tilbage efter ham,

er testamenteret til det lokalhistoriske arkiv på hans

fødeegn. For kunst er der nok af i familien i forvejen -

Lundgrens kunstneriske åre har forplantet sig til både

børn og børnebørn. Et oldebarns udfoldelser studeres

med intens interesse og forventning!

Karkirurgisk ambulatorium modtog den farvestrålende

kunstgave ved en “vernissage” den 26. juni med takke-

taler ved ledende overlæge Eskild W. Henneberg og

afdelingssygeplejerske Karen Gaarn-Larsen. Gaven be-

stod oprindelig af tre billeder, men kunstneren øjnede

ved selvsyn mulighed for at placere yderligere ét i den

lange gang - så det blev doneret på stedet. Billedet er

fra “vernissagen” - den glade giver er foreviget med et

af sine værker - og hustruen Marie Møller.

1 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 27-31, 2007


Orden på pumperne i intensiv

En patient blander sig i arbejdsmiljøet

Rustfrie stålstativer af enhver tænkelig observans har fyldt

hele hans arbejdsliv. Og da Willy Mortensen en dag havner

i sengen som patient på intensivafsnit I25, kan han ikke

undgå at bemærke, at et fleksibelt fast ophæng til medi-

cin- og væskepumper er en åbenlys mangelvare.

Ideen om pumpeophænget spøger stadig i Willy Morten-

sens baghoved efter udskrivelsen. Han diskuterer den med

sønnen, som nu er chef for det firma, Willy Mortensen star-

tede, og med svigerdatteren Anne Dorte Mortensen, som

er sygeplejerske i I25. Her har problemet med “de løsagtige”

pumper på dropstativerne tidligere har været til debat.

Den tidligere patient og smedemester tilbyder at udvikle

et pumpeophæng - og tilbuddet bliver vel modtaget i

I25. Afsnittets egen “Ole Opfinder”, Svend Erik Middelhe-

de fra teknisk afdeling, bliver tilknyttet som “konsulent”.

Der tegnes, tages mål, og der opstilles en prøvemodel,

som efter ganske få korrektioner fungerer så tilfredsstil-

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 27-31, 2007

lende, at I25 bestiller skræddersyede ophæng nok til

alle sengepladser i afsnittet. Med til historien hører, at

produktionsprisen er særdeles fordelagtig.

Pumperne er nu kommet af vejen i stedet for at være i

vejen, fordi ophænget fæstnes til de eksisterende væg-

skinner. Her indgår også noget patientsikkerhed - perso-

nalet kommer ikke så let til at støde ind i en pumpe med

risiko for at ændre indstillinger. Desuden er der kom-

met orden på ledningerne, fordi ophænget indeholder

strømforgreningsstik til de pumper, der monteres.

- Lyseslukkeren vil måske hævde, at det “bare er en

stang”. Men nogle gange er det det enkle, der viser sig

at være det mest geniale, siger oversygeplejerske Kim

W. Jacobsen, anæstesi- og operationsafdelingen.

På billedet øverst til højre ses Svend Erik Middelhede, Willy

Mortensen og Anne Dorte Mortensen. De to førstnævnte

har i øvrigt kastet sig over et nyt, fælles udviklingsprojekt.

15


Til åbent hus i gynækologisk afsnit Y17

- Det var en stor udfordring at skulle starte et nyt,

selvstændigt afsnit med ganske kort varsel - uden af-

delingssygeplejerske og “kun” halvdelen af sygeple-

jerskestillingerne besat samt en manko på lægese-

kretærsiden. Men det var piger af den rette støbning,

som havde valgt gynækologien, og som lagde alle

kræfter i, at det skulle lykkes. En stor tak til “jer gamle

piger”. I fortjener megen ros for jeres engagement og

arbejdsindsats.

Sagde oversygeplejerske Inge Lise Hermansen fra

kvindeafdelingen, da gynækologisk afsnit Y17 havde

inviteret til indvielse den 22. juni. Indvielsen markerede

afslutningen på en proces, der dels har “genskabt” et

selvstændigt gynækologisk afsnit på Regionshospita-

let Viborg; dels har forvandlet de fysiske rammer, idet

Y17 indtil i begyndelsen af december 2006 var domicil

for neonatalafsnittet, som nu er flyttet til erstatnings-

byggeriet.

- Det lykkedes os at trække i de rigtige tråde på det

rigtige tidspunkt og også at overvinde nok den største

forhindring - nemlig placering og fordeling af lægekon-

torerne, fortsatte Inge Lise Hermansen. Og dén tråd tog

afdelingssygeplejerske Inge Lundholm op i sin tale:

- I læger har haft nogle bekymringer omkring læge-

kontorerne hernede - men vi må sande, at vi har stor

gavn af at have jer så tæt på. Det er dejligt, at vagterne

i en kneben stund, hvor man kun er én sygeplejerske,

kan spille bold med jer. Jeg oplever virkelig team-spi-

rit - og det afspejles også i patienternes oplevelse af

forløbet, sagde hun.

Den nyansatte “coach”, som blev “købt tilbage” efter et

par år på en sydligt beliggende udebane, kunne se til-

bage på en spændende genstart i Viborg.

- Der stod 12 håbefulde spillere klare på gynækologisk

afsnit den 2. januar. De blev suppleret med to nye teo-

Åbent hus i Y17

ritrænede spillere den 1. februar. I er håndplukkede til

dette afsnit og er hurtigt blevet et godt elitehold med

mange individuelle spillere. Træningen har været hård,

udfordringsrig, sjov og meget lærerig for os alle, sagde

Inge Lundholm, og fortsatte:

- Den 8. januar flyttede vi ind på vores fremtidige hjem-

mebane - dog med flere patienter, end vi havde kalku-

leret med. På en bane, hvor vores midlertidige udskift-

ningsbænk og headquarter var en inddraget enestue,

som vi hurtigt fik gjort hyggelig - her måtte der drøftes

mange ting, laves aftaler og drøftes forventninger til

hinanden; døgnrytmen skulle på plads.

Orange vogne på gangen med nødtørftige utensilier.

Der var mange ting på dagsorden ved siden af vores

primære opgave med patientplejen. Godt halvdelen

af afsnittets 15 sygeplejersker skulle introduceres og

oplæres i specialet - en stor opgave for de erfarne sy-

geplejersker - men så sandelig lige så flot gået af de

nye - at kunne agere i det kaos, som det var.

Jeg erkendte hurtigt, at én af mine nøglefunktioner de

kommende måneder udover at være coach også var

sjakbajs - hvilket kun kunne lade sig gøre, fordi I påtog

jer et stort ansvar og magtede selvledelse, når opgaver-

ne var fordelt. Døgnrytmen skulle gennemdrøftes, an-

svarsområder som EPJ, hygiejne, kost, apotek etc. skulle

fordeles ud fra spidskompetencer og interesser.

Sammen med sin oversygeplejerske uddelte afdelings-

sygeplejersken herudover stor tak for hjælp og tålmo-

dighed - til håndværkere fra huset og ude i byen; til

sekretærer; rengøringsassistenter; naboafsnittet Y07;

til personalet i centraldepotet, driftsafdelingen, it-af-

delingen og indkøbsafdelingen.

- Vores træningslejr er slut, og jeg må sande: Vi er kom-

met i god form. Vi har fået Nordeuropas flotteste og

bedste gynækologiske afsnit og er kampklar til de kom-

mende turneringer, sluttede Inge Lundholm sin pep-

talk til de mange fremmødte samarbejdsparter.

1 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 27-31, 2007


Åbent hus i Y17 • Sølvbrudepar i BDA

Dirigentklokken var fremme, men afdelingssygeplejerske Inge Lundholm måtte holde tale uden talerstol!

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 27-31, 2007

Man går da på arbejde

på sin sølvbryllupsdag

Sølvbrylluppet - den fælles jubilæumsdag, et ægtepar

kan fejre efter 25 års sammenhold - trækker sædvan-

ligvis en del opmærksomhed fra omgivelsernes side. I

Polen er “fejrings-traditionerne” imidlertid mere beher-

skede, så derfor var det naturligt for det polske ægtepar

Elzbieta og Stanislaw Wasilewski at tilbringe en tred-

jedel af deres sølvbryllupsdøgn den 26. juni på deres

fælles arbejdsplads, billeddiagnostisk afdeling i Viborg,

hvor hun er reservelæge, og han er overlæge.

Overraskelsen gjorde dog ikke BDA-kollegerne hand-

lingslammede. Med lynets hast fik de fremstillet pære-

dansk fejrings-krydderi til det polske ægtepar.

17


Referat fra kontaktudvalgsmøde

torsdag den 31. maj 2007

1. Valg af ordstyrer: Helen Kragh.

2. Referent: Lene Laier.

3. Kommentarer til referatet fra KU-mødet den

26./4. 2007:

Feriefonden: De tidligere feriefonde nedlægges

officielt pr. 1./7. 2007. Feriefondens bestyrelse har

afsluttet regnskabet fra sidste år. Ansatte fra det

gamle Viborg Amt kan stadig leje ferieboliger.

SIR-repræsentation i KU: De tre SIR bør før hvert

møde sørge for, at mindst en af dem er til stede.

Underudvalg under HMU: Kirsten Wurcel er ind-

stillet til personalepolitik-udvalget i stedet for Gro

Hauge.

4. Godkendelse af dagsorden:

Godkendt.

5. Sager til drøftelse:

A. Akutberedskab i Region Midtjylland:

Enighed om, at administrationens udspil til ens

kvalitet ikke er opfyldt med forsøgsprojektet for

akutbilen med redderbemanding i Skive. Det gi-

ver ikke ens forhold for regionens borgere. På næ-

ste HMU vil akutberedskabet blive drøftet. Skive-

folkene fortæller, at der er en udbredt afmatning

hos de ansatte. Man føler ikke, at protester nytter

noget længere.

B. Lokal lønforhandlinger:

Terapeuter i Skive: Har måttet sende to forskellige

indstillinger til ledelsen, da man ikke har kunnet

blive enige: en fra afdelingsledelsen og en fra ba-

sisgruppen.

Kontaktudvalget - forum af tillidsrepræsentanter på hospitalet

Fra flere afdelinger forlyder det, at man har fået

den besked, at tilbageløbsmidlerne ikke kan

komme i spil. Uforstående overfor dette! Der er

ingen udmøntningsgaranti på tilbageløbsmid-

lerne. Disse er ikke fagspecifikke.

Det drøftes, om der kan ske en skævvridning af løn

i huset på sigt, når grundlaget for forhandlingerne

er “Forbrugt løn”.

C. Dagsordenpunkter til HMU den 12./6.:

Drøftelse af ledelsens dagsordenpunkter, som

medarbejdersiden tilslutter sig med en tilføjelse

om skrevne / uskrevne regler efter en drøftelse (se

næste punkt).

Dagsordenpunktet parkeringssituationen gav an-

ledning til følgende kommentarer:

Alle er enige om, at problemet er stort. Opfordring

til bedre skiltning, da der mangler skiltning til den

nye p-plads, da ikke alle, som kommer til hospi-

talet, er kendt i Viborg. Enighed om, at der holder

en del i parkeringshuset, som ikke har sin gang på

hospitalet, men at det er vigtigt, at personalet ikke

blokerer for, at patienterne kan holde tæt på.

D. Kutymer, skrevne/uskrevne regler i hospita-

lerne. Hvad har vi af dem?

Uskrevne regler kan vi ikke forholde os til. Gæl-

dende regler skal skrives ned. Det viste sig, at flere

kendte flere uskrevne regler end andre og var sikre

på, de var gældende. Enighed om en drøftelse af

det i HMU.

6. Orientering fra arbejdsmiljørepræsentanterne:

Den 26. juni afholdes stort fælles SIR-møde.

Den 16. april var der kontrol fra Arbejdstilsynet v.

Ejler Bonde på grund af tre utilsigtede hændel-

ser i forbindelse med løft - vrid. Han godkendte

arbejdsgangene.

Helle orienterer om, at der fortsat arbejdes med

en fælles TR-SIR-aftale på regionsplan.

1 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 27-31, 2007


Kontaktudvalget - forum af tillidsrepræsentanter på hospitalet

7. Gensidig orientering:

OK 07 og OK 08

Rekruttering af nyt personale – Fastholdelse af

personale

Punktet blev udsat til næste møde i KU.

8. Referater:

9. Eventuelt:

10. Foreløbige punkter til næste KU-møde i

august:

Akutberedskab

Lokale lønforhandlinger

Personalepolitik i regionen

OK 08.

Til tillidsrepræsentanterne på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup og de tre sikkerhedsrepræsentanter i HMU:

Hermed indkaldes til kontaktudvalgsmøde

torsdag den 30./8. 2007 kl. 13.00 - kl. 15.00 i lokale 23 + 24.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer: HK.

2. Referent: HK.

3. Kommentarer til referatet fra KU-mødet 31./5. 2007.

4. Godkendelse af dagsorden.

5. Sager til drøftelse:

A. Akutberedskab i Region Midtjylland.

B. Lokal lønforhandlinger.

C. Dagsordenpunkter til HMU den 11./9.

D. Udkastet til regionens personalepolitik (sendes

ud på mail senere).

6. Orientering fra arbejdsmiljørepræsentanterne.

7. Gensidig orientering:

• OK 07 og OK 08.

• Rekruttering af nyt personale - Fastholdelse af

personale.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 27-31, 2007

8. Referater:

• RMU døgnseminar den 25.-26./6.

9. Eventuelt.

10. Foreløbige punkter til næste KU-møde i oktober:

• Akutberedskab.

• Lokale lønforhandlinger.

Der serveres kaffe / te. Er du forhindret, så send venligst

afbud, hvis din suppleant også er forhindret.

Med venlig hilsen

formand for kontaktudvalget

Helle B. Engelsen, 11-1/K05 i Viborg

lokalnr.: 2461 / kode: 88-2461 / mobil: 5155 4483

E-mail: “helle.balling.engelsen@sygehusviborg.dk”

1


Medicinsk afdeling: Månedens buket

Fredag den 15. juni overrakte ledende overlæge Carsten Thordal “Månedens buket” til reservelæge Britta Gehrt på M12-3.

- Britta Gehrt er indstillet af sekretæren i mave-tarm-ambulatoriet. Her har Britta Gehrt udvist såvel stor faglig dygtighed,

sans for empati og en enestående evne og vilje til at sikre smidige og gode forløb for patienterne. Alt koblet til et godt

humør. Hun fremstår som eksempel på, hvorledes en læge skal fungere i et ambulatorium!

Når man forhører sig rundt i afdelingen, viser det sig, at vurderingen holder, og at glæden ved at arbejde sammen med

Britta Gehrt er lige så stor de andre steder, hun arbejder.

Til lykke! Medicinsk afdelingsledelse

Månedens buket i medicinsk afdeling • Obduktioner

Ingen voksen-obduktioner i uge 2 - 2 - 30

På grund af ferieafvikling foretages ikke voksen-obduktioner i nævnte periode.

Med venlig hilsen

Jens Chr. Møller, specialeansvarlig, patologisk-anatomisk institut

20 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 27-31, 2007


Åbne arrangementer på sygeplejeskolen • Jubilæum

Sygeplejeskolen i Viborg:

Åbne arrangementer i august

RUM OG ARKITEKTUR

Forelæsning/workshop/dialog

Tirsdag den 21. august 2007 kl. 14.30 – 16.00

Ved lektor Kristian Larsen

Kristian Larsen har beskæftiget sig med arkitekturens

betydning for menneskers måde at udfolde deres prak-

sis på og har bl.a. redigeret bogen: Arkitektur, krop og

læring (2005, Hans Reitzels Forlag).

Kristian Larsen vil gerne i dialog om emnet, hvorfor arran-

gementet både vil rumme elementer af forelæsning og

workshop – afhængigt af de fremmødtes baggrund.

Kristian Larsen er ph.d., cand. phil. i pædagogik og syge-

plejerske. Ansat som lektor ved Danmarks pædagogiske

Universitet og unit chair på masteruddannelsen ved Sy-

geplejerskeuddannelsen i Viborg/Deakin University.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 27-31, 2007

UNGE KVINDER MED DIABETES – LIV OG LIVSFASER

Forelæsning

Torsdag den 23. august 2007 kl. 14.00 – 16.00

Ved lektor Bodil Rasmussen

Bodil Rasmussen vil forelæse om fund og metoder

i sit studie af unge, kvindelige diabetikeres erfarin-

ger.

Forelæsningen tager afsæt i hendes ph.d.- afhandling

med titlen: Turning Points and Transitions: Experiences

of young women with Type 1 diabetes.

Bodil Rasmussen er lektor ved School of Nursing,

Deakin University, og fungerer fra august 2008 som

australsk koordinator for masterprogrammet Viborg/

Deakin.

Forelæsningen vil foregå på engelsk og dansk.

Begge arrangementer er gratis og afholdes på Sygeplejeskolen i Viborg, Toldbodgade 12, 8800 Viborg.

Tilmelding: Senest den 1. august til Helena Lynggaard: “helena.lynggaard@sygeplejeskolen.com” eller tlf. 8927 3805.

Arrangeret af masteruddannelsen Viborg/Deakin.

25-års-jubilæum

Sygeplejerske Grete Sørensen

intensiv-opvågningsafsnit I25

har 25-års-jubilæum tirsdag den 31. juli 2007.

Vi fejrer dagen med formiddagskaffe

klokken 9.30 i anæstesi-konferencerummet på 5. etage.

På vegne af intensiv-opvågningsafsnittet

Marie Svolgaard

21


Sygeplejerske-TR’er holder sommerferie • Kursustilbud fra Region Midtjylland

Sommerferieplan for sygeplejerskernes

tillidsrepræsentanter

Helle B. Engelsen, FTR K11-1 / K05 Uge 30 – 31 - 32

Dorthe Goul, FTR-suppl. B56 Uge 27 – 29 - 30

Maja Fleischer Rehab. 2041, Skive Uge 29 – 30 - 31

Gitte Pedersen Obs. 2131, Skive Uge 26 – 31 - 32

Lone Kristensen I25 Uge 30 - 31

Gitte Dahlmann Hjertemed. amb. Uge 27 – 28 - 29

Randi S. Eilenberger R22 Uge 29 – 30 - 32

Ellen Margr. Velborg Anæstesi, Kjellerup Uge 28 – 29 – 30 - 31

Sanne Rasmussen Ø05 Uge 27 – 28 - 29

Helle Sus. Laursen N09 Uge 31 - 32

Jytte Pedersen An/opr, Viborg Uge 27 – 32 -

Conny Sinkjær Skade-modt. Uge 18 – 31 - 32

Lise Bruun MMA12-1 Uge 29 – 30 - 31

Tillidsrepræsentantkontoret er lukket fra uge 26 til og med uge 32.

• FTR Helle B. Engelsen går med kalder 2461 i uge 27 – 28 – 29 og kan kontaktes på K 11-1, lokal 2111, hvis der

bliver behov for det . Følgende kan kontaktes via kalder 2461 i uge 30 – 31 - 32

• FTR-suppl. Dorthe Goul, B 56, lokal 2170, i uge 31 - 32

• TR Gitte Dahlmann, lokal 2679, i uge 30

Kursustilbud fra Region Midtjylland

• Omkostningsbaserede regnskaber og budgetter - uddannelsesforløb i efteråret 2007

Se: “www.asb.dk/courses/2007/ef2007_omkostningsbaserede_regnskaber.aspx”

• Lederudviklingsprogram med forskellige kursusforløb, der henvender sit til hhv. lederaspiranter, nye ledere,

funktionsledere og ledere med personaleansvar og endelig et forløb for ledere, der har ledelse for andre ledere.

Se “www.ol.rm.dk”.

• Tilvalgs-moduler - Lederudviklingsprogrammet består af 12 forskellige, kortevarende “værktøjskurser” til ledere. Kurserne

henvender sig til ledere, der har deltaget i lederudviklingsprogrammet, men de er også åbne for andre ledere i

regionen. De 12 kurser har følgende overskrifter: Personalejura, Lønforhandlinger i praksis, Økonomistyring for ikkeøkonomer,

Medarbejderudviklingssamtalen, Gruppeudviklingssamtalen, Lederen og sygesamtalen, Effektiv mødeledelse,

Mundtlig og skriftlig kommunikation, Markedsorientering af en offentlig virksomhed, Lederen som er leder

for projektledere, Lederen som coach, Nye opgaver – nye roller – i en ny region. Se “www.ol.rm.dk”.

22 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 27-31, 2007


HK’ere tager til København • Næste intro for nyansatte

HK-kontorklubben og Lægesekretærklubben

ved Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup arrangerer i samarbejde

besøg for klubbernes medlemmer i HK-huset i København lørdag den 1. september 2007

Program:

Kl. 07.00 Afgang med bus fra administrationsbygningen i Viborg

Kaffe/te og rundstykker i bussen

Kl. 11.30 Ankomst til HK-huset i København

Kl. 12.00 – 13.00 Guidet rundvisning i HK-huset

HK er vært ved frokostsandwich og sodavand

Kl. 13.00 Eftermiddagen er til fri disposition f.eks. shopping (lang lørdag på Strøget), Tivoli o.l.

Kl. 18.30 Afgang mod Viborg – opsamlingssted aftales nærmere i bussen

OBS – der er ingen servering i bussen under hjemturen

Kl. ca. 23.00 Forventet hjemkomst til Viborg

Egenbetaling for deltagelse i turen er 150 kr.

Tilmelding – efter “først-til-mølle”-princippet: Send en e-mail til adressen: “mona.oestergaard@sygehusviborg.dk”

eller “ellen.marie.nymann@sygehusviborg.dk” med oplysning om navn, afdeling og klubtilhørsforhold.

Vi skal have din tilmelding og betaling senest den 6. august 2007. Pengene indbetales via kontonr. 7831-141165-

2, Jyske Bank – husk at mærke indbetalingen med KBH-TUR + NAVN.

Næste introduktion for nyansatte afholdes den 1.

august 2007.

Herudover vil der blive afholdt introduktion for nyansatte

klokken 8.00 i mødelokale 22, Viborg:

• 3. september 2007.

• 1. oktober 2007.

• 1. november 2007.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 27-31, 2007

Kursus i patientforflytning for plejepersonale m.fl.

holdes på følgende dage:

• Regionshospitalet Viborg:

Onsdag den 8. august 2007 fra kl. 9.00 - 12.00 samt

kl. 12.30 - 15.30.

• Regionshospitalet Skive: Der holdes ikke forflytningskursus

i august.

Med venlig hilsen

løn- og personaleafdelingen

lokal 2583

23


Ledige job

Oversigten omfatter de jobannoncer, der er opslået i uge 26 med ansøgningsfrist efter 5. juli 2007. Opslagenes

fulde ordlyd kan ses på “www.sygehusviborg.dk/sw476.asp”.

Internt opslag:

Uddannelsesansvarlig sygeplejerske

Kvalitets- og uddannelsesafdelingen

Kvalitets- og uddannelsesafdelingen søger klinisk un-

derviser eller anden sygeplejerske til vikariat for den

uddannelsesansvarlige sygeplejerske i medicinsk af-

deling fra 1. oktober til 7. december 2007.

Ansøgning 265 senest 16. august 2007 med morgen-

posten.

------------------------------------------------------------------------

Operationssygeplejerske

Anæstesi- og operationsafdelingen

Operationsafsnittet på Regionshospitalet Viborg sø-

ger operationssygeplejerske fra 1. august 2007 eller

snarest derefter.

Ansøgning 272 senest 12. juli 2007 med morgenpo-

sten.

------------------------------------------------------------------------

Sygeplejerske

Anæstesi- og operationsafdelingen

Observationsafsnittet på Regionshospitalet Skive søger

sygeplejerske fra 1. august 2007 eller snarest derefter

og frem til 31. marts 2008.

Ansøgning 273 senest 12. juli 2007 med morgenpo-

sten.

------------------------------------------------------------------------

Anæstesisygeplejersker

Anæstesi- og operationsafdelingen

Anæstesiafsnittet på Regionshospitalet Viborg søger

anæstesisygeplejersker 37 timer pr. uge fra 1. septem-

ber 2007.

Ledige job på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Ansøgning 274 senest 12. juli 2007 med morgenpo-

2 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 27-31, 2007

sten.

------------------------------------------------------------------------

Anæstesisygeplejerske

Anæstesi- og operationsafdelingen

Anæstesiafsnittet på Regionshospitalet Kjellerup søger

anæstesisygeplejerske fra 1. september 2007.

Ansøgning 275 senest 9. juli 2007 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Sygeplejerske

Reumatologisk afdeling

Paraplegifunktionen søger tre sygeplejersker 37 timer

pr. uge fra 1. september 2007.

Ansøgning 276 senest 6. august 2007 med morgen-

posten.

------------------------------------------------------------------------

Social- og sundhedsassistent

Reumatologisk afdeling

Paraplegifunktionen søger social- og sundhedsassi-

stent 32 timer pr. uge fra 1. september 2007.

Ansøgning 277 senest 6. august 2007 med morgen-

posten.

------------------------------------------------------------------------

Farmaceut

Hospitalsapoteket

Hospitalsapoteket søger vikar for farmaceut 37 timer

pr. uge fra 1. september 2007 og et år frem.

Ansøgning 278 senest 13. august 2007 med morgen-

posten.

------------------------------------------------------------------------


Ledige job på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Ledige job, forts.:

Social- og sundhedsassistent

Neurologisk afdeling

Neurorehabiliteringsafsnit N2041 søger social- og

sundhedsassistent 30 timer pr. uge fra 1. september

2007 eller snarest derefter.

Ansøgning 279 senest 19. juli 2007 med morgenpo-

sten.

------------------------------------------------------------------------

Portør

Transportafdelingen

Transportafdelingen søger portør fra 1. august 2007

eller snarest derefter. Portøren skal indgå i et selvaflø-

sende team på cirka 12 personer med primær funktion

på fødegangen samt etage 6 og 7. Ansøgere med por-

tøruddannelse foretrækkes, men ingen betingelse.

Ansøgning 280 senest 12. juli 2007 med morgenpo-

sten.

------------------------------------------------------------------------

Portør

Transportafdelingen

Transportafdelingen søger portør fra 1. august 2007

eller snarest derefter. Portøren skal indgå i et selvaflø-

sende team på cirka 12 personer med primær funktion i

paraplegifunktionen. Ansøgere med portøruddannelse

foretrækkes, men ingen betingelse.

Ansøgning 281 senest 12. juli 2007 med morgenpo-

sten.

------------------------------------------------------------------------

Portør

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 27-31, 2007

Transportafdelingen

Transportafdelingen søger portør fra 1. august 2007

eller snarest derefter. Portøren skal indgå i et selvaf-

løsende team på 14 personer. Arbejdet består af leve-

ring og indsamling af linned og indsamling af affald på

Regionshospitalet Viborg. Desuden viceværtfunktion

cirka to timer daglig. Ansøgere med portøruddan-

nelse og kørekort til B og C foretrækkes, men ingen

betingelse.

Ansøgning 282 senest 12. juli 2007 med morgenpo-

sten.

------------------------------------------------------------------------

Afdelingssygeplejerske

Børneafdelingen

Børneafsnit B16 søger afdelingssygeplejerske 37 timer

pr. uge fra 1. oktober 2007 eller efter aftale. Funktions-

beskrivelse kan rekvireres.

Ansøgning 283 senest 17. august 2007 med morgen-

posten.

------------------------------------------------------------------------

Er du interesseret i et stillingsopslag, som du

ikke har mulighed for at se elektronisk på vores

hjemmeside, kan du bestille et print af det i

informationsafdelingen, lokal 2593 eller 2594.

Jobnyt i skopets sommerferie:

Vi henviser til hospitalets hjemmeside:

“www.sygehusviborg.dk/sw476.asp”.

25


skop-sommer07.p65

4.Kantinen serverer 1 . - 22. juli

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Anretninger Det lune Det varme

Tun med salat, ananas, ærter,

majs, tomat, creme fraichedressing

og flute. Omelet med

tomat, purløg og rugbrød.

Kyllingebryst med fransk

dressing og flute.

Broccolitærte med skinke.

Dampet rødspættefilet med

kaviarrand, dressing og grovbrød.

Salat med høns, ananas, rød peber,

bladselleri, krydderdressing og flute.

Frikadeller med kold

kartoffelsalat.

Pastasalat med skaldyr og flute.

Croissanter med rejesalat.

Chefsalat med grovbrød.

Svensk pølseret.

Bøfburger.

Kalkunschnitzel med græske

kartofler.

Stegt kylling med ris,

kryddersovs og agurkesalat.

Hamburgerryg med

gratinerede kartofler.

Koteletter med rødkål, asier

og rugbrød.

Kalkun-cordon bleu med

persillekartofler.

Grøntsagssuppe.

Bøf stroganoff med kartoffelmos

og syltet agurk.

Jordbær-/rabarbergrød med mælk.

Tomatsuppe med porrer.

Kålrouletter med kartofler, skysovs

og rødbeder.

Orangeshake med tvebakker.

Blomkålsuppe med gulerødder.

Stegt lever med løg, kartofler, løgsovs og rødbeder.

Kirsebærgrød med mælk.

Italiensk bønnesuppe.

Græsk farsbrød med kartofler, skysovs og råkost.

Kalvekødsuppe med kød- og melboller.

Fiskefrikadeller med kartofler, persillesovs og

gulerødder.

Solbærgrød med mælk.

Krydderkylling med løse ris, kryddersovs og ærter.

Frugtsalat.

Hamburgerryg med kartofler, gulerødder og

aspargessovs.

Brombærtærte med creme fraiche.

Herudover salatbar og smørrebrød. Med forbehold for udsolgte retter.

skop-sommer07.p65

5. Kantinen serverer 23. - 2 . juli

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Anretninger Det lune Det varme

Melon med spegeskinke, cherrytomat,

salat, lucernespirer, grovbrød.

Salat med æg, rejer, asparges,

tomat, dressing og flute.

Tunsalat med æg og flute.

Græsk pastasalat med feta, oliven,

rucolasalat og flute

Fiskesalat med rejer, dressing og

grovbrød.

Chilistykke med kalkun og bacon.

Kyllingebryst med champignon,

ananas, karrydressing og flute.

Ørredtatar med grovbrød.

Pitabrød med skinke, æg, grøntsager

og Thousand Island-dressing.

Kyllingesalat Madagascar med

grovbrød.

Kantinemenu ugerne 29 og 30 (Uge 28: Se bagsiden)

Blomkålsgratin med råkost,

kryddersmør og flute.

Bøf med løgsovs, stegte kartofler

og rødbeder.

Flæskesteg med bådkartofler

og agurkesalat.

Frikadeller med stuvede grøntsager.

Indbagt rødspætte med rejer,

råkost og flute.

Krydderkylling på porrebund

med ris.

Rødspættefilet med remoulade,

gulerodsråkost og rugbrød.

Juliennesuppe.

Kogt laks med kartofler, ærter og

hollandaisesovs.

Alliancegrød med mælk.

Champignonsuppe.

Bøfbourguignon med kartofler og asier.

Pærer med rugbrødscreme.

Kalvekødsuppe med kød- og melboller.

Kogt kalvekød med kartofler, blomkål og frikassésovs.

Legeret suppe med broccoli og gulerødder.

Bøf med stegte kartofler, løgsovs og rødbeder.

Hybensuppe med flødeskum.

Karrysuppe med ris.

Stegt kylling med hvidløg, kartofler, skysovs og råkost.

Jordbærshake.

Forloren hare med kartofler, rødkål og skysovs.

Kvarkfromage med saftsovs.

Oksesteg med kartofler, haricots verts, tyttebær og

skysovs.

Henkogt fersken med ymercreme.

Herudover salatbar og smørrebrød. Med forbehold for udsolgte retter.

2 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 27-31, 2007


Kantinemenu ugerne 31 og 32 (Uge 28: Se bagsiden)

skop-sommer07.p65 Kantinen 1. serverer 30. juli - 5. august

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Anretninger Det lune Det varme

Vestkystsalat med grovbrød.

Italiensk flute med skinke og

ananas.

Tortellinisalat med grøn peber,

oliven og grovbrød. Roastbeefsalat

med champignons, haricots verts

og flute.

Ørredmoussé med rejer, dild,

creme fraiche-dressing og flute.

Kyllingesalat med ris, ananas, rød

peber og grovbrød.

Maskeret blomkål med skinke.

Pebermakrel med

krydderdressing, asparges,

tomat og flute.

Valnøddepaté med frisésalat, haricots

verts, cherrytomat, lucernespirer og

grovbrød. Pastasalat med røget

kalkun og grovbrød.

Tarteletter med høns i

asparges.

Græske frikadeller med kold

kartoffelsalat.

Kotelet med løg, peber,

champignon, rösti og

blandet salat.

Forårsruller og

gulerodsråkost med ananas

og ristede græskarkerner.

Biksemad med rødbeder.

Karbonade med blomkål,

gulerødder og kryddersmør.

Kyllingepie

med råkost.

Herudover salatbar og smørrebrød. Med forbehold for udsolgte retter.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 27-31, 2007

Champignonsuppe.

Karbonade med kartofler, skysovs og

agurkesalat.

Hindbærgrød med mælk.

Legeret suppe med ærter og gulerødder.

Paprikagryde med løse ris, asier og råkost.

Ymerkoldskål med kammerjunkere.

skop-sommer07.p65

2.Kantinen serverer . - 12. august

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Minestronesuppe.

Farsbrød med urter, kartofler, skysovs og majs.

Æblegrød med mælk.

Anretninger Det lune Det varme

Orientalsk salat med hønsekød,

rejer og flute.

Porre-skinketærte med råkost.

Tunmoussé med rejer, dild, dressing

og grovbrød. Pitabrød med salat, krydderkylling,

feta, ananas, ærter, tomat,

agurk og cremefraichedressing.

Croissanter med hønsesalat.

Pasta Rustica med flute.

Røget ørred med æble-løgsalat.

Chilistykke med æg og rejer.

Tomattærte med skinke.

Fiskesalat med rejer, selleri og

grovbrød.

Indbagt sejfilet med

gulerodsråkost, citron og

flute.

Fyldt kalkunbryst med

græske kartofler.

Chili con carne med ris og

blandet salat.

Sprængt kam med kartoffelgrøntsagsfad.

Lasagne med råkost.

Medisterpølse med rødkål,

asier og rugbrød.

Blomkålsgratin med

kryddersmør, råkost og

flute.

Rosenkålsuppe.

Stegt rødspættefilet med kartofler, remouladesovs,

citron og råkost.

Jordbærgrød.

Italiensk suppe.

Medisterpølse med kartofler, skysovs, asier og rødkål.

Kold sprængt kam med persillekartofler, legeret sovs

og ærter.

Pærer med makronfløde.

Bankekød med kartofler, skysovs og haricots verts.

Vaniljeis med vafler.

Blomkålsuppe med gulerødder.

Ungarsk gullasch med kartofler og råkost.

Jordbærgrød med mælk.

Karrysuppe med kylling.

Stegt fars med æbler, bacon, kartofler,

skysovs og asier.

Ymerfromage med saftsovs.

Oksekødsuppe med kød- og melboller.

Isingfilet med laks, kartofler, ærter og hollandaisesovs.

Kirsebærgrød med mælk.

Tomatsuppe med nudler.

Bøf med løg, kartofler, løgsovs og rødbeder.

Orangeshake med tvebakker.

Juliennesuppe.

Frikadeller med kold kartoffelsalat og råkost.

Blommegrød med mælk.

Koteletter med kartofler, skysovs og blomkål.

Rabarbersuppe med flødeskum og kammerjunkere.

Stegt kylling med kartofler, gulerødder, skysovs og

agurkesalat.

Ferskner med cremesovs.

Herudover salatbar og smørrebrød. Med forbehold for udsolgte retter.

27


skop-sommer07.p65

3.Kantinen serverer . - 15. juli

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Anretninger Det lune Det varme

Pasta Rustica med flute.

Torskerognssalat med

grovbrød.

Rissalat med rejer, appelsin og

grovbrød.

Kyllingefilet med bacon, ananas,

mango-karrydressing og flute.

Kyllinge-skinke moussé med

dressing og flute.

Foreller med æggesovs og

grovbrød.

Pastasalat med skinke og flute.

Tunsalat med æg og grovbrød.

Pølsesalat med grovbrød.

Solsikkestykke med kalkun og

bacon.

Herudover salatbar og smørrebrød. Med forbehold for udsolgte retter.

Kantinen i Viborg er åben på hverdage klokken 07.00 - 09.15; klokken 11.45 - 13.15 og klokken 17.30 - 18.15.

I weekenden og på helligdage er åbningstiden om middagen klokken 11.45 - 13.00, og der er lukket om aftenen.

Kantinen i Kjellerup er åben på hverdage klokken 11.45 - 13.15.

Kantinen i Skive er åben på hverdage fra klokken 11.30 - 13.30.

I Viborg og i Kjellerup er der mulighed for at benytte smørrebrødsautomat uden for kantinens åbningstider.

OBS! Kantinerne tager ikke imod kreditkort.

Frikadeller med rødkål, asier

og rugbrød.

Broccoli-gratin med

kryddersmør, råkost og

flute.

Pizza med skinke og

gulerodsråkost.

Tortellini i fad med blandet

salat.

Marineret kyllingefilet med

gratinerede kartofler.

Indbagt sejfilet med

gulerodsråkost og rugbrød.

Bøf med løgsovs,

bådkartofler og rødbeder.

Spidskålsuppe.

Kødboller med løse ris, karrysovs og råkost.

Solbærgrød med mælk.

Porresuppe.

Millonbøf med kartofler og rødbeder.

Jordbærmoussé.

Kantinemenu i uge 28

Aspargessuppe.

Italiensk farsbrød med kartofler, skysovs og asier.

Æblegrød med mælk.

Legeret kyllingesuppe.

Kogt kalv med frikassésovs, haricots verts og kartofler.

Rabarberkage.

Italiensk suppe.

Stegt sejfilet med kartofler, persillesovs, citron og

råkost.

Hindbærgrød med mælk.

Kalkunkotelet med stegte kartofler og løg, skysovs og

ærter.

Kærnemælkskoldskål med tvebakker.

Flæskesteg med kartofler, skysovs og rødkål.

Nougatis med marengs.

Kantinemenu ugerne 2 - 32: Se side 2 - 27

© skopet udgives af Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup - dels i trykt version, dels elektronisk på hospitalets hjemmeside: “www.sygehusviborg.dk”.

skopet er et internt personaleblad for hospitalets ansatte. Det udkommer hver torsdag.

Deadline for indlæg til skopet: Fredag klokken 12.00 for indlæg til torsdag i næste uge.

Redaktion: Informationsafdelingen: Susanne Overgaard (tlf. direkte: 8927 2593, kalder 7-2593; e-post: “susanne.m.overgaard@sygehusviborg.dk”). Karl Aage Dissing

(tlf. direkte: 8927 2594; e-post: “karl.aage.dissing@sygehusviborg.dk”).

Layout-skabelon: Nida Nielsen.

Sats: Informationsafdelingen.

Foto, hvor intet andet er angivet: Klinisk foto: Lisbeth Justesen (kl. 7.30-14) (tlf. direkte: 8927 2934; e-post: “klinisk.foto@sygehusviborg.dk”). Informationsafdelingen:

Nida Nielsen, (tlf. direkte: 8927 2595; e-post: “nida.nielsen@sygehusviborg.dk”).

Repro og tryk: Born Grafisk Tryk ApS.

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt andre hospitalers personaleblade.

Vi forventer at blive kontaktet inden omtale i dagspressen.

More magazines by this user
Similar magazines