S e r p e n S A e n e u S - Kristelig Lægeforening Danmark

klf.dk.org

S e r p e n S A e n e u S - Kristelig Lægeforening Danmark

S e r p e n S A e n e u S

03.12

I n D H O L D

Kristelig Lægeforening

Lederartikel

Generalforsamling

Rejsebrev

Heri Mission Hospital

Bøger

Andagt

Studenterne

2

3

4-5

6-9

10-12

13

14

15

Stiftet i 1897

www.klf-dk.org


2

”Serpens Aeneus” er medlemsblad for

Kristelig Lægeforening i Danmark. ”Serpens Aeneus”

betyder ”Kobberslangen” og henviser til

foreningens logo.

Bladet udkommer 3 gange årligt, 15. april, 15.

august og 15. december. Stof til næste nummer,

som udkommer ca. 15. april 2013, skal

være redaktionen i hænde senest 15. marts.

Redaktion

Ansvarshavende redaktør:

Boje Kvorning Ehmsen

Refsnæsgade 41, 3. th, 2200 København N

T: 30 26 55 53, E: serpens@klf-dk.org

Hans Paulli Jørgensen

Lupinvej 10, 2970 Hørsholm

T: 74 43 21 01, E: hanspaulli@dadlnet.dk

Preben Bredesgaard

Løvvænget 13, 2960 Rungsted Kyst

T: 45 76 76 02, E: bredesgaard@klf-dk.org

Medlemskab

Åbent for enhver læge, der kan tilslutte sig foreningens

formål. Kontingentet er 500 kr. for en

læge og 750 kr. for lægeægtepar. Pensionerede

medlemmer kan søge om kontingentfritagelse.

Studenter betaler 50 kr. årligt.

Gaver

Gaver og gavebreve til Kristelig Lægeforening

er fradragsberettigede efter ligningslovens § 8A

og § 12 stk. 3.

Bank

Nordea reg.nr. 2102 - Kontonr. 0600-818-368.

Nyhedsmail

Ønsker du at modtage KLFs nyhedsmail?

Så send en mail til webmaster Ida Helsø på

ihelso@gmail.com

Kristelig Lægeforening

Bestyrelsen

Formand

Ellen Kappelgaard

Nellikeløkken 14, 3700 Rønne

T: 23364530 - E: klf@klf-dk.org

Næstformand

Anders Winther Voldby,

Nørrebrogade 58B, 2. tv - 2200 København N

T: 61 65 43 24 - E: anders.voldby@klf-dk.org

Sekretær

Lilia Bredtoft, Valkyrievej 27, 3. tv.,

2200 København N

T: 27 26 64 28 - E: lilia.bredtoft@klf-dk.org

Studentersekretær

Anne Bodilsen, Bissensgade 18, 3 tv

8000 Århus C - T: 61 30 81 14

E: anne.bodilsen@klf-dk.org

Medhjælpende studentersekretær

Anders Winther Voldby,

Nørrebrogade 58B, 2. tv - 2200 København N

T: 61 65 43 24 - E: anders.voldby@klf-dk.org

Missionssekretær

Lisbeth M. Thøstesen, Tulipanvej 4,

7000 Fredericia - T: 75 91 50 98 - 30 61 10 02

E: mission@klf-dk.org

International sekretær

Kristian Kristensen, Ingridsvej 74A, Lind,

7400 Herning - T: 97 96 01 90 - 24 63 01 90

E: icmda@klf-dk.org

Suppleant

Andreas Munk, Fabriksvej 21, 3310 Ølsted

T: 38 33 52 04 -51 90 52 04

E: andreas.munk@klf-dk.org

Suppleant

Ellen Mølgaard

Dannebrogsgade 17 3. tv, 1660 København V

E: ellen.moelgaard@klf-dk.org

Kasserer

Karen Nielsen, Stenbakken 23,

8850 Bjerringbro - T: 86 68 48 87

E: sekretariat@klf-dk.org

Forretningsfører

Svend Bernhard,Birkevang 101,

3250 Gilleleje - T: 35 11 08 59 - 27 29 39 04

E: kontor@klf-dk.org

Webmaster

Ida Helsø, Østerbrogade 85, vær 89

2100 København Ø - E: webmaster@klf-dk.org

S e r p e n S A e n e u S


Lederartikel

Leder

v/ formand Ellen Kappelgaard

Som ny formand for Kristelig Lægeforening vil

jeg gerne takke for den tillid og opbakning jeg

har mødt i forbindelse med valget.

Det er fortsat meget nyt for mig, men jeg ser

med både spænding og ydmyghed frem til opgaven.

Sammen med mig har jeg den øvrige bestyrelse,

som har mere erfaring i arbejdet end

jeg, så det er godt. Og jeg håber, at også øvrige

medlemmer vil bidrage med input til arbejdet,

sådan at foreningen må være en levende og givende

forening, vi har lyst til at invitere kolleger

med ind i!

Når det gælder 2013, har bestyrelsen fastlagt temaet

”Evangelisation eller passion”. Hvad ligger

der mon i det?

For mig at se knytter temaet sig meget direkte

til den del af Kristelig Lægeforenings formål, der

hedder: ”at fremme kristendommens indflydelse

i medlemmernes lægegerning”. Fokus er udfordringen

i, hvordan det er at være kristen læge,

hvordan man lever det ud.

En læge har primært et arbejde at udføre uanset

livsholdning og tro. Men holdningerne og synet

på menneskelivet vil uvægerlig præge måden,

den enkelte møder patienterne på. I nogle

situationer kan en kristen læge havne i alvorlige

dilemmaer, når man på den ene side er offentligt

ansat og på den anden side vil arbejde

Ellen Kappelgaard

ud fra et menneskesyn, der værdsætter menneskelivet

fra begyndelse til afslutning. Men også

i den ganske almindelige hverdag er spørgsmålet,

hvordan kristendommen har indflydelse på

den måde, jeg er på og det arbejde, jeg udfører.

Kan det overhovedet mærkes? Og skal det

egentlig kunne det?

En kristen læge er normalt ikke ansat som forkynder.

Men en kristen læge brænder ikke blot

for at være en god læge, men ønsker også, at

ens medmennesker, herunder patienterne må

tro på evangeliet om Jesus Kristus. Det er også

i den sammenhæng, at passionen kommer ind.

Glæd jer til at deltage i møder om dette tema og

mulige dilemmaer. På vintermødet i København

og forårsmødet i Århus vil nogle af vore lægekolleger

give oplæg om deres tanker og erfaringer

ud fra temaet. På årsmødet får vi besøg af psykiater

Pablo Martinez fra Spanien. Han vil belyse

temaet ud fra mere internationale erfaringer og

sætte det i relation til vores kultur og samfund.

Jeg håber rigtig mange af jer har lyst til at være

med til arrangementerne og være med til at nuancere

debatten.

Men inden da kan vi endnu engang fejre jul og

derfor ønskes I en glædelig jul og et godt nytår i

hjem, på arbejdet og i menigheden.

03.12 3


4

Generalforsamling 2012 v/referent Boje Kvorning Ehmsen

1 Valg af dirigent

a. Svend Prytz blev valgt til dirigent.

2 Fremlæggelse af bestyrelses- og udvalgsberetninger

til godkendelse.

a. Formand Hans Holmsgaard: 4 medlemmer

afgået ved døden. Æret været deres minde.

Præsentation af tre nye lægemedlemmer.

Præsentation af nye studenter.

b. Der henvises til den skriftlige beretning i Serpens

for formandsberetning. Taler ved årsmøde

2013 bliver Pablo Martinez (Spansk

psykiater og forfatter). Taler ved årsmøde

2014 bliver Peter Saunders (fra det britiske,

kristne lægeforbund: Christian Medical Fellowship).

c. Hans Holmsgaard har været til konference

om eutanasi i Edinburgh. Der berettes fra

denne.

d. Hans Holmsgaard takker for støtten i hans

formandsperiode.

e. Beretning fra studenterarbejde

v/ Anders Winther Voldby og Anne Bodilsen

I I Odense samles typisk 6-10 personer i

studenterfællesskabet Kristne Medicinere

(KM). Mødes hver 14. dag.

II København: Omkring 40 aktive. Typisk

fremmøde ca 20. Lokal bestyrelse på 4

personer. Opstart af KYL – Kristne Yngre

Læger: Mødes hver 2. måned. En kontinuation

af KMs arbejde og et forsøg på at

fastholde tilknytning til foreningen efter

dimission fra universitetet. Fremmøde ca

6-10.

III Anne Bodilsen har ansvaret for Århus og

Aalborg. Endnu ikke opstartet KM i Aalborg,

men der er kontakt til få kristne medicinstuderende.

IV Peter beretter fra Århus: Fremmøde på

Generalforsamling

ca. 20 personer. Oprettet en lokal bestyrelse.

Får besøg af læger, eller mødes

ude hos læger. Møde hver 14. dag i medicinerhuset.

f. Missionsudvalget v. Lisbeth M. Thøstesen

I Hilsen fra Steen Mølgaard Andersen fra

Tanzania. Steen takker for den tilsendte

dermatologibog med farvebilleder.

II Jutta og Henrik Jørgensen på Zanzibar er

associeret til foreningen.

III James og Gry Abel er udsendt for Adventistkirken

i Tchad ved et hospital og inviterer

interesserede ned og besøge deres

arbejde.

1. Der er allerede to danske medicinstuderende

på ophold ved dette hospital

IV Ane Bøndergaard Iversen måtte rejse

hjem tidligere fra Etiopien end planlagt

pga. pludseligt dødsfald i familien

g. Det internationale arbejde v. Kristian Kristensen

I Beretning fra International Christan Medical

and Dental Association (ICMDA)

II Næste verdenskongres bliver i Rotterdam

19-26. juli i 2014

III Der arbejdes på at oprette en kristen lægeforening

i Kina

IV ICMDA i Eurasia arbejder på et beskedent

budget. Opfordring til støtte i form af

”work a day for ICMDA”

h. Serpens Aeneus v. Hans Paulli Jørgensen (HPJ)

I HPJ træder af som formand for redaktionskomitéen.

Boje Ehmsen overtager

formandsposten. Der henvises til beretningen

i Serpens. HPJ og Preben Bredesgaard

fortsætter i redaktionsudvalget.

I Hjemmesiden ved webmaster Ida Helsø

I Alle medlemmer er velkomne til at sende

indhold til Ida, som så vil uploade det til

hjemmesiden.

S e r p e n S A e n e u S


Generalforsamling

J. Spørgsmål og kommentarer fra plenum

I Mht formandsberetningen.

1. I England er der mange organisationer

som er gået sammen i Care Not

Killing. Det kunne være gavnligt med

et lignende samarbejde i Danmark.

2. Skal vi have et venskabsland?

3. Der er bred opbakning fra salen mht.

foreningsmedlemmers udtalelser i

dagspressen. Der kan næppe opnås

fuldstændig enighed i alle spørgsmål,

men det er vigtigt at foreningen giver

sine holdninger til kende gennem eksempelvis

udtalelser eller kronikker.

4. Skal foreningen engagere sig i selskab

for medicinsk etik, filosofi og

metode?

a. Formentlig ikke på organisatorisk

basis, men det vil være positivt,

hvis enkeltpersoner med interesse

vil engagere sig.

II Mht. studenterarbejdet: Aktivitetsniveauet

kan bølge frem og tilbage. Hvad kan

man gøre for at bibeholde kontinuiteten?

Hvordan fastholder vi kontakten til yngre

læger?

III Mht. det internationale arbejde

1, Der er omkring 65 medlemslande i

ICMDA. Herudover kontakt til en række

andre lande.

IV Mht. Serpens Aeneus

1. Der siges stor tak til HPJ for hans store

arbejde med Serpens.

2. Når Serpens sendes ud, kommer der

gerne en 10-15 eksemplarer retur.

Medlemmer opfordres til at kontakte

KLF, når de skifter adresse.

K. Alle rapporter godkendes

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab

for 2011 til godkendelse og fremlæggelse

af budget for 2013

a. Godkendt af revisoren.

b. Godkendes af årsmødet

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer

a. Ingen indkomne

5. Valg af formand.

a. Hans Holmsgaard modtager ikke genvalg.

b. Bestyrelsen foreslår Ellen Kappelgaard (EK)

I EK er psykiater, bor i Rønne på Bornholm.

Tidl. Medlem af Etisk Råd.

II Fulgt foreningens arbejde siden studietiden

c. Der er ikke øvrige kandidater. Ellen Kappelgaard

vælges som formand med akklamation.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

a. Lilia Bredtoft og Anne Bodilsen er på valg og

villige til genvalg

b. Ingen øvrige kandidater. Lilia Bredtoft og

Anne Bodilsen genvælges med akklamation.

7. Valg af bestyrelsessuppleant

a. Hans Paulli Jørgensen er villig til genvalg,

men ”vil ikke stå i vejen”.

b. Ellen Mølgaard stiller op som suppleant.

I Ellen Mølgaard har tidligere siddet i bestyrelsen.

C. Ellen Mølgaard vælges som suppleant

8. Valg af revisor

a. Samme revisor som sidst. Beierholm v. A.

Bjerglund Andersen

9. Fastsættelse af kontingent

a. 500 kr. for læger

b. 750 kr. for lægepar

c. 100 kr. for studentermedlemmer

03.12 5


6

rejsebrev

fra Tchad

v/ David McWhan og Ida Høgsbro

Vi greb chancen og tog en måned af vores sommerferie

fri til at tilbyde vores hjælp på et lille

nystartet hospital i Moundou i det sydlige Tchad.

Det er primært et kirurgisk hospital, som er opstartet

af Adventist Health International tilbage

i april 2012. David er medicinstuderende på 11.

semester ved AU og Ida på 11. semester ved KU.

Rejsen var en impulsiv indskydelse for os begge,

men heldigvis gik det hurtigt med grønt lys

fra Gry (som i Tchad går under navnet Sara) og

James Appel i Moundou, visa fra ambassaden i

Berlin, vaccinationer og rejseforsiking.

Det er mildt sagt lidt af en tur at komme til

Moundou fra Danmark. Der er flere flyveture, og

rejsen munder ud i en 9 timers bustur fra hovedstaden

N’djamena. Vejen er nogenlunde asfalteret

på den første strækning, men efter et par

timers kørsel bliver højrekørsel erstattet af slalom

uden om de mange, af regnen skabte, huller,

og i en bus uden polstring og støddæmpere

sætter man stor pris på at undgå så mange huller

som muligt.

Da vi tog af sted fra Danmark, var succeskriteriet

for os at være til hjælp efter bedste evne og

David McWhan

rejsebrev

Ida Høgsbro

aflaste James en smule. Det følte vi bestemt, at

vi gjorde, selv om hjælpen dog bare var en dråbe

i havet.

James Appel er ene læge på det lille hospital

med 30 senge. James og Gry bor lige ved siden

af hospitalet, så James, der er på kald 24/7 får

tit henvendelser fra sygeplejerskerne flere gange

på en aften og nat.

James er uddannet speciallæge i almen praksis i

USA og desuden optrænet til forskellige kirurgiske

teknikker - primært i gyn/obs, urologi og ortopædkirurgi.

Nogle teknikker og viden er selvlært

fra bøger – andet lært fra andre kirurger.

James og Gry har boet og arbejdet i Béré nogle

timer fra Moundou i mange år inden de opstartede

det nye hospital.

Hver dag starter kl 7, ”African time”, med en

andagt som personalet skiftes til at holde foran

hospitalet. Alle er velkomne til at deltage, så

personale, patienter og pårørende starter dagen

side om side. Hver andagt slutter med fælles

bøn for dét, som de fremmødte måtte have

på hjerte. Til sidst går man en runde og hilser på

alle. Og så går dagen ellers i gang.

S e r p e n S A e n e u S


ejsebrev fortsat

Hospitalet modtager alt fra slangegift i barneøje,

forstørret prostata, urinretention til et 3 uger

gammelt åbent, inficeret tibiabrud.

Hvis det ellers ikke lige regner, så er gården foran

hospitalet fra morgenstunden fyldt med patienter,

som tålmodigt venter på deres tur til en

konsultation hos den tchadianske medicinstuderende

Thirmon, som står får triage og behandling

af simple tilstande. Ventetiden kan være lang,

hele dagen, men Thirmon går ikke hjem før alle

har været tilset og enten sendt hjem med behandling,

indlagt eller videre til James.

Der kan tages hæmoglobin- og glucoseværdier

og ellers har man sine hænder, stetoskop, klinik

og anamnese til diagnostikken. Nogle patienter

har dog været forbi det lokale sygehus og fået

lavet røntgenbilleder eller taget et større udvalg

af blodprøver inden de ender hos, men det hører

til sjældenhederne.

Når man bliver indlagt på et afrikansk hospital er

det for det meste de pårørende der står for ple-

jen. Sådan er det også her, og nogen gange ser

det næsten ud som om hele familien er flyttet

ind, så der er et leben i og omkring hospitalet.

Uden for muren sidder kvinderne og forbereder

maden til deres syge mens børnene render omkring.

Indenfor er sengene er fyldt med tæpper,

tepotter og meget andet.

Ved stuegang og såreftersyn får man derfor ikke

bare snakket med patienten, men også de pårørende

– og de andres pårørende. Der er ingen

generthed og ingen forsøg på at skjule interessen

i hvad, der skal ske med de andre på salen.

Selvom det kan føles mærkeligt og uetisk

for os skandinaver, giver disse forhold en utrolig

familiær følelse, og der manglede da heller ikke

hænder til at hjælpe med at flytte patienter eller

oversættere, hvis patienten kun talte arabisk.

Arbejdet dér er alt andet end kedeligt og ensformigt

og der er konstant mange valg for lægen

at træffe, ofte med liv eller død til følge. Mange

kommer desværre til hospitalet i sidste øjeblik;

bogstaveligt talt på dødens rand.

03.12 7


8

Mod slutningen af vores ophold modtog vi to

børn med cerebral malaria, som begge havde

takykardi og en respirationsfrekvens på over 100

og derfor brug for ilt, men vi havde kun én iltekstraktionsmaskine,

og så skal der træffes en

svær beslutning.

Da hospitalet kun har været i drift i kort tid, er

det endnu i indkørings- og oplæringsfasen. Der

var mange udfordringer. De nyansatte sygeplejersker

har ikke samme gode uddannelse, som

vi kender det fra Danmark, hvilket har alvorlige

konsekvenser for mange patienter. Septiktanken,

som er for lille til den mængde mennesker

der hver dag lægger deres vej forbi hospitalet,

flød over, mens vi var der. Nogle naboer klagede

over rod ude foran hospitalet. Hospitalets

”ambulance” er under reparation. Den periodisk

strømsvigt, som jo ikke er så galt, hvis ikke også

nødgeneratoren fandt på at strejke.

Man kan ikke andet end at have enorm respekt

for Gry og James. Der er meget arbejde, og de er

rejsebrev fortsat

der hele tiden, men de holder hovedet højt, stoler

på Gud og følger det kald, som de har om at

hjælpe deres næste. Deres gå-på-mod er ufatteligt

og deres kærlighed til lokalbefolkningen

skinner på ethvert tidspunkt igennem. På trods

af opstartsudfordringerne, så er glæden og tilfredsheden

stor, når man ser forskellen de gør,

og de mange liv de redder.

Tchad er grønt og utroligt smukt i regntiden. Vi

nød vores ture ud i landet, hvor vi kørte med

oliemænd i store pick-up-trucks, der nærmest

som tidsmaskiner kørte rundt i et landskab med

lerhytter og landbrug, der mange steder kunne

minde om bondestenalderen. Hvis man har

drømt om tidsrejser, hvilket David har, så er det

en kæmpe oplevelse.

Vores oplevelse af selve rejsen tur-retur er et

godt eksempel på, hvordan en rejse kan ændre

ens opfattelse af verden. På vejen derned mellemlandede

vi i Addis Abbaba, hvor vand dryppede

ned over lamper og ledninger og forret-

S e r p e n S A e n e u S


ejsebrev fortsat

ningerne var så utiltalende, at man havde svært

ved at tro, at de havde gang i salget.

Da vi efter næste flyvetur ankom til N’djamena

blev forbløffelsen endnu større – lufthaven er en

lille, lav bygning som er både primitiv og i dårlig

stand. Men efter køreturen til Moundou og opholdet

der i en måned, da var opfattelsen af lufthavnen

på returrejsen en helt anden.

Den fremstod som en stor moderne og flot bygning,

vi kunne nærmest ikke forstå det. Vi havde

talt om den, men kunne nærmest ikke kende

den, fordi den nu var i relation til bygningerne og

hytterne i Moundou. Addis Ababas lufthavn virkede

”high-tech” og forretningerne var pludseligt

meget indbydende.

Til sidst var ankomsten til Danmark som en rejse

langt frem i tiden, hvor enorm taknemmelighed

over at have bopæl i Danmark var næsten overvældende.

Samtidig er det dog virkeligt svært at

forstå, hvordan vi som mennesker på en så lille

klode kan leve så forskelligt på samme tid i verdenshistorien.

03.12 9


10

Heri Mission

v/ Morten Øster, Rylen 32, Tønder

Landsbyhospitalet Heri blev grundlagt i 1947 af

en amerikansk læge og en dansk sygeplejerske.

I 2005 besøgte min kone Marianne og jeg hospitalet,

hvor min ældste storebror arbejdede som

læge. Han var på det tidspunkt næsten 78 år og

havde været fuldtids ansat i 12 ½ år. Hans afløser

dr. Rocero var på besøg og jeg lovede at

komme tilbage, når jeg var gået på pension som

overlæge i Danmark.

Siden januar 2007 har jeg hvert år arbejdet som

frivillig ulønnet kirurg på hospitalet og kom hjem

fra det sidste besøg d. 9. april 2012.

Hospitalet ligger i den fattigste vestlige del af

Tanzania, 65 km fra den større by Kigoma og

få km fra grænsen til Burundi. Det ligger i 1400

meters højde og der er 80 senge. Det modtager

akutte og elektive kirurgiske og medicinske patienter

og behandler også gynækologiske og fødepatienter.

Der er et stort ambulatorium og foruden

selve hospitalet seks satellitklinikker rundt

omkring hospitalet typisk i 40-60 km afstand,

som hospitalet bemander og har ansvaret for.

Hospitalets officielle navn er Heri Adventist Hospital,

fordi det er ejet af Adventistkirken i Tanza-

Heri Mission Hospital

nia men i folkemunde kaldes det blot Heri Mission,

hvad det da også hed tidligere.

Befolkningen omkring hospitalet tæller 50 000

mennesker, men hospitalet får patienter langvejs

fra på grund af den gode behandling der

gives der.

Mine tre ældste søskende er født i Afrika, da

mine forældre opholdt sig der i 1920’erne. Hospitalet

har elektricitet, men rundt omkring findes

der ingen elektricitet. Hospitalet fik et vandkraftværk

betalt af Danida, og det var bygget, da

vi første gang besøgte hospitalet, men kom først

til at fungere permanent midt i 2006.

Siden januar 2007 har jeg hvert år tilbragt tre

måneder i Tanzania som frivillig ulønnet kirurg.

Min kone som er specialtandlæge har de seneste

tre år tilbragt ca. to måneder sammen med

mig på hospitalet.

Det går for vidt at skrive om alt det vi har sat i

gang for at hjælpe hospitalet og dermed beboerne

omkring hospitalet, men jeg vil nævne nogle

tiltag og også gennemgå nogle af planerne

for fremtiden. Allerede i 2007 fik vi udstyr til at

S e r p e n S A e n e u S


Heri Mission Hospital fortsat

foretage endoskopiske undersøgelser derud (kikkertundersøgelser

af mave og tarm). Dette udstyr

har vi så siden fået suppleret op, så vi nu har

et fint instrumentarium derude. I år havde jeg

et laryngoskop, helt nyt, som firmaet Storchs fra

Tyskland via deres danske afdeling, havde foræret

hospitalet.

Ultralydsundersøgelser kan også foretages på

hospitalet takket være udstyr fra Danmark. Det

er foreløbig lykkedes os at få bragt tre containere

derud med udstyr og med mange af hospitalets

daglige fornødenheder, som vi har samlet

sammen forskellige steder fra i Danmark. Vi

har en ny container klar, der skal sendes om et

par uger.

I december 2009 dannede nogle venner og jeg

en støtteforening for Landsbyhospitalet Heri og i

øjeblikket nærmer vi os 700 medlemmer. Sammen

med ADRA Danmark finansierede vi indkøb

af to biler til hospitalet i 2011. De var en nødvendighed

for hospitalets fortsatte drift. I år opstillede

vi, mens vi var derude, 19 regnvandstanke

på 2000 liter og enkelte større på op til 4000 liter.

Vi fik bygget fundament til tankene og lavet

tagrender så man i tørketiden kan anvende det

opsamlede regnvand. Inden vi forlod hospitalet

købte og betalte vi yderligere ti, som så blev stillet

op senere.

Der er et stort behov for ordentlig tandbehandling

i området. Den nærmeste ordentlige tandklinik

ligger over fem hundrede kilometer væk.

Patienterne kan ikke klare rejseudgifterne og i

mange tilfælde heller ikke klare betalingen for

behandlingen. Vi planlægger oprettelsen af en

tandklinik. En del klinikudstyr er allerede på hospitalet

og resten vil komme med den næste

container. Vi har fået stillet en bygning til rådighed

hvor der kan indrettes tandklinik i den ene

ende og en absolut tiltrængt øjenklinik i den an-

03.12 11


12

den ende. Bygningen er aldrig gjort færdig med

lofter døre og vinduer og installationer såsom el,

vand og kloak. Vi bliver derfor nødt til at finde

godt 100 000 kr. til dette projekt. Vi har kontakt

til flere tandlæger fra Danmark, der er villige til

at gøre en indsats for at bedre tandsundheden i

den del af verden. Vores forening har støttet og

støtter uddannelsen af unge mennesker, der ønsker

ar at arbejde som medicinsk personale på

hospitalet. Vi håber så også at vi kan finde en

egnet ung mand eller kvinde fra lokalområdet

som har lyst og mulighed for at uddanne sig til

tandlæge og som blot mangler midler til at komme

i gang. Vi vil så støtte den person.

Et yderligere projekt vi har på bedding er at skaffe

hospitalet et solcelleanlæg til at skaffe elektricitet

til hospitalet. I tørketiden er der ikke vand

nok i floden til at give elektricitet nok til hospitalet,

og så ville det være oplagt at supplere med

solceller. Vi er ved at spare op til dette. Vi kan få

elektricitet trods manglende vand, men det produceres

så af dieselgeneratorer og med containeren

fra 2011 fik vi bragt to dieselgeneratorer

Heri Mission Hospital fortsat

til hospitalet som afløsning for to uøkonomiske

generatorer de havde før de nye kom til.

Vi fik i år installeret et solcelledrevet køleskab

til hospitalets laboratorium og det fungerer fint.

Det var indkøbt hos Vestfrost i Esbjerg og til containerne,

vi sender ud, har vi modtaget store

støttebeløb fra forskellige fonde og praktisk

hjælp til forsendelsen foruden rabat fra Blue Water

i Esbjerg.

De ni måneder i Danmark bruges til ferie i vores

hus på Samsø. Plejen af familie og venskaber i

Tønder og foredrag og præsentationer af vores

arbejde forskellige steder rundt om i Danmark

foruden jagt på sponsorer til Heri og udstyr vi

med fordel kan sende til Afrika.

Det koster 100 kr. om året per person at være

medlem af vores støtteforening og ved henvendelse

til mig kan man få tilsendt en blanket til

indmeldelse i foreningen, ellers kan man via vores

hjemmeside: www.heri-hospital.dk komme i

kontakt med os.

S e r p e n S A e n e u S


Bøger

Årets tema i KLF er ”Evangelisation eller passion”.

Nedenstående to bøger kredser om dette tema:

At a given moment, Graham McAll

Cure for life, Bernard Palmer

Banias

ved Jordanflodens udspring

Til årsmødet i 2013 får vi besøg af den spanske

psykiater Pablo Martinez. Pablo er forfatter til en

række bøger, som man med fordel kan stifte bekendtskab

med inden årsmødet:

En torn i kødet, Pablo Martinez

Bønnens psykologi, Pablo Martinez

Tracing the rainbow, Pablo Martinez

Alle bøger kan findes ved søgning på titel eller

forfatternavn på www.bogpriser.dk

03.12 13


14

Andagt

v/ stud. med. Ruben Lorentsen

Salme 22

Min Gud, min Gud!

Hvorfor har du forladt mig?

Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig.

Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke,

og om natten, men jeg finder ikke ro.

Sådan starter Salme 22 af David. Ikke med en

kontrolleret klage over tilværelsen, men med et

udbrud af ren og skær fortvivlelse. Og når man

læser salmen igennem, hvilket jeg vil opfordre

til, bliver det klart, hvorfor David ender med sit

skrig. David er blevet offer for uretfærdigheden.

Han har set sig selv som en begrænset skabning,

der er endt i verdens vold. Han er borger

i en verden underlagt syndefaldet. Der er ikke

ret og rimelighed. Ondskaben råder og rammer

som den vil. Nogle gange som reaktion på vores

egne handlinger, nogle gange pga. andres uretfærdige

handlinger. Og nogle gange uden nogles

indblanding.

Hvor skal vi så vende os?

David vender sig til Gud. Han véd, at Guds kærlighed

og omsorg er manifesteret i vidnesbyrdet

fra hans fædre. Når Gud præsenterer sig,

sker det ofte med en hentydning til hans tidligere

handlinger. Han handlede til sit folks bedste

Andagt

i fortiden; han er den samme i dag; hav derfor

forventning om at han også vil handle til vores

bedste nu.

Og det gør Gud. Handler til vores bedste. Selvom

David, i den situation salmen skrives i, er uskyldig,

er han samlet set ikke uskyldig overfor Gud.

Han har også taget del i oprøret imod Gud. Han

er derfor også selv skyld i, at synden og ondskaben

hærger Jorden. Derfor er det så meget desto

mere underfuldt, at Davids efterkommer små

1000 år efter Davids død, fra et kors, råber ”Min

Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?” Især

fordi efterkommeren er Gud selv. Fuldstændig

uskyldig. Om nogen absolut uden skyld i omgivelsernes

vold, spot, hån, tortur og den rådende

ondskab. Men han råber det for Davids skyld. For

min skyld. For din skyld. Råber til en Gud, der har

vendt sit kærlige blik bort fra ham, for at straffe

den synd som manden på korset, Davids efterkommer,

Gud selv, frivilligt bærer for David, for

mig og for dig.

S e r p e n S A e n e u S


Andagt fortsat

”Yea, once, Immanuel’s orphaned cry,

his universe hath shaken -

It went up single, echoless,

“My God, I am forsaken!”

It went up from the Holy’s lips,

amid his lost creation,

That of the lost,

no son should use those words of desolation”

(On Cowper’s grave –

Elizabeth Barrett Browning)

Det er underfuldt. Et udtryk af fortvivlelse, som

verden aldrig har kendt til. Aldrig har hørt før

eller siden. Men han tog fortvivlelsen på sig, så

at vi aldrig skal opleve noget lignende og tage

de ord i vores mund. Det råb fra korset er bevis

for, at Gud ikke er en fraværende Gud. At han

ikke er magtesløs overfor synden. Han gjorde

sig magtesløs, men paradoksalt nok var det i

den magtesløshed han sejrede. Han gjorde sig

magtesløs, for at du og jeg aldrig skal være

uden håb.

Derfor kan David profetisk slutte salmen

med ordene

”Der skal forkyndes om Herren

for kommende slægter,

man skal forkynde hans retfærdighed

for folk, der fødes,

for han greb ind!”

Mod os, de uretfærdige – Gud er god!

Mod de mest uværdige – Gud er god!

Højt, som himlen hvælver sig,

nåden er i Kristus rig.

Kom! Han vil forbarme sig! Gud er god!

(Jubler hver en sjæl på jord –

Howard Kingsbury)

Studenterne

Studenterne

- kristne medicinere

KLF er repræsenteret på universiteterne i Århus,

Odense og København i form af studentergruppen

Kristne Medicinere (KM). KM er altid interesseret

I at få besøg af medlemmer af KLF, som

har noget, de gerne vil dele med de studerende.

De respektive grupper mødes typisk ugentligt eller

hver anden uge til bøn, foredrag, fællesspisning

eller samvær. Søg ”Kristne Medicinere” på

Facebook for at følge med dér.

Århus: Onsdage i ulige uger kl. 16-17.00

i Medicinerhuset, hvor vi er fælles om tro og

studie. Vi snakker om hvad vi har på hjertet og

holder andagt og bøn sammen. Derudover mødes

vi en tirsdag aften i løbet af måneden.

Odense: Tirsdage i ulige uger kl.19.30

København: Hver tirsdag kl. 16.00

Fællesbøn i KMs lokale, Studenterhuset v. Panum.

Kristne Medicinere i København fortsætter i foråret

det berigende fællesskab om Kristus, livet og lægefaget

med fællesspisninger, oplæg og events.

Nationalt:

Der afholdes fælles lejr for KM d. 1.-3. marts 2013

på Kjelsø-lejren, Bøgedal 4, 8643 Ans by.

Kontakt:

Århus: Anne Skytte Dideriksen,

tweenies_anne@hotmail.com

Odense: Heidi Christensen,

pactila@hotmail.com

København: Nadja Skadkær Hansen,

nadjaskadkaer@gmail.com

Eller: kristnemedicinere@gmail.com

Kristne Yngre Læger – KYL

Onsdag d. 19. Dec. kl 17.30 afholdes Julefrokost

og oplæg ved Ole Skjærbæk Madsen under

temaet ”Bøn for syge, helbredelse og heling i

et kristent perspektiv”. Kontakt: Anders Voldby,

E: anders.voldby@gmail.com, T: 6165 4324.

03.12 15


Modtager: Henrik Vinther Krogh

Langerhusevej 46

7673 Harboøre

Afsender: Kristelig Lægeforening . Sprogøvej 27 . 7680 Thyborøn

Kommende arrangementer

VINTERMØDE

Lørdag d. 26. januar kl. 13.00-16.30.

Nordvestkirken, Frederiksborgvej 179, 2400 København NV.

Talere: Praktiserende læge Kristine Engell-Kofoed, Rødovre og reservelæge

Jonas Astrup, Hillerød, og som er i hoveduddannelse i psykiatri.

Tema: Evangelisation eller passion - om Læge-Liv.

FORÅRSMØDE

Lørdag d. 16. marts kl. 13.00-17.00.

Eben-Ezer, Brammersgade 4, 8000 Aarhus C.

Talere: Praktiserende læge Kristine Engell-Kofoed, Rødovre og 1. reservelæge

ved infektionsmedicinsk afd. og lektor Christian Wejse, Aarhus.

Tema som ved vintermødet.

Fællesspisning sammesteds kl. 11.30.

Se KLF’s hjemmeside: klf-dk.org

S e r p e n S A e n e u S

COMPLOT 12673.148

More magazines by this user
Similar magazines