17.07.2013 Views

Klik her for at læse kirkebladet - Hjortshøj Kirke

Klik her for at læse kirkebladet - Hjortshøj Kirke

Klik her for at læse kirkebladet - Hjortshøj Kirke

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Noget om sekter i sommervarmen

I dette nummer af kirkebladet tager vi fat på en anden

side af troen. Vi har i tidligere numre af Kirkebladet

og i studiekredse behandlet danskernes tro,

og vi har også haft et temanummer om andre kirkeretninger

inden for den kristne tro. I dette nummer

bevæger vi os væk fra den kristne tro, og nogle vil

endda hævde at vi bevæger os helt over i gråzonen

mellem Det Alternative og det decideret plattenslageriske.

Tro og religion er nemlig et broget marked, og gan-

ske vist er enhver salig i sin tro, men trosmarkedet

rummer også tilbud som sandsynligvis ikke helt holder

hvad de lover, og nogle af dem kaster vi os over

i dag. Det er dem som i daglig tale kaldes Sekter,

selvom de sandsynligvis alle ville modsætte sig den

betegnelse. De har imidlertid det til fælles at de afsondrer

sig selv og deres medlemmer fra omverdenen,

hvor de kristne kirker er åbne så alle kan komme

ind. De er også ofte hemmelighedsfulde om deres

egentlige formål, og endelig er de stort set alle

centreret om en enkelt karismatisk lederskikkelse

som enten er det guddommeliges talerør eller det

guddommeliges jordiske skikkelse.

Der er et bredt udsnit af artikler i bladet. Nogle er

skrevet af en person som selv har været aktivt medlem

af Jehovas Vidner, andre er skrevet af redakti-

onen med hjælp fra tidligere medlemmer af sekter,

og nogle er rent fortællende artikler som orienterer

om nogle af de mest kendte blandt de sekter der

opererer i Danmark.

I de artikler hvor tidligere sektmedlemmer har udtalt

sig, har vi forsynet de medvirkende med dæknavne,

ligesom vi ikke oplyser navnene på de konkrete sekter

eller organisationer. Det skyldes at flere af de i alt

ni medvirkende i artiklerne har været udsat for ubehagelige

episoder i forbindelse med at de forlod sekterne,

og netop det er en væsentlig grund til dette

nummers tema. Der er jo ingen der udsættes for forfølgelse,

trusler eller repressalier fordi de melder sig

ud af Folkekirken. Her fungerer religionsfriheden i så

høj grad at man endda har ret til at være fri for religion.

Men forlader man en sekt, har det ofte anderledes

vidtrækkende konsekvenser.

Sommeren er traditionelt den årstid hvor hverve-

kampagner sættes ind; på gader og stræder ser

man mormoner, scientologer, Hare Krishna-tilhængere

og andre som udbreder det glade budskab. Og

vil du gå dem og sommeren i møde, kan du forhåbentlig

blive rustet til det her. God fornøjelse med

bladet, og nyd livet, sommeren og hinanden.

Ruben Fønsbo

Sommerhøjskole 11.-12. august

Den traditionelle sommerhøjskole nærmer sig. Som altid er der rift om pladserne, og du kan

allerede nu melde dig til. Inde i bladet, på side 21, kan du se beskrivelse og detaljeret program,

men vi kan allerede her afsløre at du vil kunne nyde foredrag, workshops, musik, sang,

lækker mad og dejligt fællesskab.

I år finder en del af Sommerhøjskolen sted i lokalerne i Det nye Sognehus, og der vil også blive

ud-af-huset-oplevelser. Tilmelding kan finde sted ved at skrive til Kordegnekontoret eller ved at

udfylde tilmeldingen på kirkens hjemmeside. Se flere detaljer inde i bladet!

Om dette nummer .......................... 2

Vejen ind i sekter ........................... 4

Efter Jehovas Vidner ....................... 8

Sådan genkender du en sekt ........ 10

Organisationen, vor tids guldkalv ... 12

Osho ............................................. 15

Scientology ................................... 16

Om Moonier .................................. 18

Ud af sekter .................................. 19

Sommerhøjskole ........................... 20

Aktiviteter .................................... 21

Nyt fra kor og café ......................... 22

FDF/Praktisk info ...........................23

Kalenderen ................................... 24

Kirkebladet udgives af Hjortshøj menighedsråd

og udarbejdes af en redaktionsgruppe bestående

af: Ruben Fønsbo, Heidi Jensen og Morten SkovSkovsted (ansv.). Evt. indlæg, kommentarer, kritik eller

ros kan mailes til rubens@email.dk.

Kirkebladet har til formål at oplyse om kirke og

kristendom, at anspore til refleksion og debat

herom samt at oplyse om arrangementer i kirke

og sognegård. Redaktionen ønsker et kirkeblad

skrevet af en bred skare af skribenter, og læserindlæg

modtages derfor gerne. Dette betyder

også, at hvert enkelt indlæg ikke nødvendigvis er

udtryk for redaktionens holdning, men udelukkende

må stå for skribentens egen regning.

Bladet udgives fire gange om året d. 1. marts, 1.

juni, 1. september og 1. december. Deadline en

måned før udgivelse.

Kirkebladet trykkes i 1500 eksemplarer, der hovedsageligt

omdeles i Hjortshøj sogn og forefindes

i kirken. Har du ikke fået Kirkebladet leveleveret, bedes du henvende dig til Hanna Rasmussen,

Løvgangen 1, tlf. 86 22 02 84. Bladet kan også

læses på www.hjortshoejkirke.dk.

2

3


Vejen ind i sekter Af Ruben Fønsbo

Det er velkendt at sekter ikke betragter sig selv som

sekter. Mange anvender i stedet ord som ’kirke’, ’samfund’,

’skole’ eller endda ’familie’, men til forskel fra traditionelle

trossamfund vender en stor del af sektens

virke indad. Sekten afskærer sig og sine medlemmer

fra omverdenen, og uanset deres formål eller egenart

er der andre træk som de fleste sekter har til fælles.

Et er at det er let at blive medlem, men det er som regel

hverken let eller velset at forlade sekten igen, og

mange eks-medlemmer oplever ligefrem forfølgelse eller

chikane.

Hvordan bliver man medlem af en sekt?

Per fortæller ’Det var det allernemmeste. Jeg mødte

dem på Strøget i Århus; to unge kvinder som standsede

mig og ville forære mig en bog og fortælle hvad de

stod for. Egentlig var jeg ikke oplagt til snak; jeg havde

lige været til en jobsamtale som ikke var gået så godt,

og jeg kunne jo godt regne ud at de kom fra et eller andet

nyreligiøst. Det lagde de heller ikke skjul på, men

de var utroligt imødekommende, og de var meget lyttende

og forstående’. Per havde kort forinden mistet sit

job gennem næsten 10 år, og da de to personer hørte

det, gav de tydeligt udtryk for både medfølelse og

trøst.

’Så faldt vi i snak, og det var helt ... Det var først lang

tid senere, det gik op for mig, men han kiggede mig

hele tiden ind i øjnene. Det var som om han fastholdt

mit blik, og alt ved ham udstrålede nærvær og ægte

interesse. Det var helt magisk’. Da Janne senere søgte

hjælp efter sine oplevelser, lærte hun at netop den

tætte øjenkontakt skaber en fornemmelse af nærhed

og intimitet, og det er ifølge de amerikanske psykologer

Ellen Berscheid og Elaine Hatfield et typisk ’scoretrick’.

’Jeg havde det som om det var kærlighed ved første

blik, og vi fulgtes ud af butikken til en café hvor vi tilbragte

adskillige timer med at snakke’, fortæller Janne.

Manden fortalte bl.a. at han hed Karsten og arbejdede

med en organisation som prøvede at hjælpe personer

i samme situation som Janne, og personer som havde

brug for omsorg og kærlighed. Han nævnte intet om

religion eller bagvedliggende formål; kun at det handlede

om at tage sig af sine medmennesker.

Om aftenen fulgte Janne med Karsten hjem. Han boede

på et nedlagt landbrug der fungerede som gruppens

samlingssted og forklarede at der var 14 andre fastboende,

og derudover kom og gik et større antal frivillige

hjælpere. Janne følte sig overordentligt godt modtaget,

og det var først tre dage senere, da hun skulle hente

sine børn hos sin eksmand, at hun igen forlod stedet.

dene mening, og i og med at jeg accepterede ordene,

antog jeg også de ideer som de var udtryk for. Og det

skete uden at jeg overhovedet bemærkede det.’

Ordene var med til at skabe en opdeling af verden i ’indenfor

og ’udenfor’, og Per accepterede uden videre

denne opdeling. Det gjorde det også nemmere at acceptere

de ting som kollektivets leder talte om; nemlig

om de udfordringer der ventede medlemmerne. Han

var ikke specifik om hvad det var for udfordringer, men

der lurede en fare ’udenfor’, og ’indenfor’ var der kærlighed,

lys og glæde. Netop disse tre ord var som mantraer

for medlemmerne; de sagde fx ikke ’Godmorgen’

eller goddag’, men ønskede i stedet hinanden ’Lys’ eller

’Glæde’, og de mødtes altid ’i kærlighed’. Kærligheden

var nøglebegrebet; til at begynde med var den det diffuse

mål som lederen omtalte, og som skulle nås når

trængslerne var overvundet, og senere opdagede Per

at den også var noget rent fysisk.

’Det viste sig efter nogen tid at sex spillede en stor rolle.

Først var det ikke tydeligt, men lidt ad gangen blev

jeg præsenteret for klip fra YouTube der handlede om

sensuel eller seksuel massage, tantra og andre begreber

der kombinerede østlig spiritualitet med sex, og lederens

taler blev mere eksplicitte’.

’Jeg nærmest svævede derfra. Det var som om jeg

Fanget i kærlighed?

Efter blot et par uger i selskab med Stedet og især Stedets

leder var hun klar til at vende verden ryggen. Hun

var blevet tæppebombet med kærlighed, omsorg, var- følte sig højt elsket og nød dels Karstens meget deme,

massage og opmærksomhed. Jeg kunne næsten monstrative kærlighed og dels de andre medlemmers

ikke vente til mine børn igen skulle være hos deres far, tydelige respekt og anerkendelse. Karsten var blid og

så jeg kunne komme tilbage til ’Stedet’, som det blev opmærksom og sagde at kærlighedens fysiske side var

kaldt. Og da jeg endelig kom derud, var det som om mindst lige så vigtig som den åndelige, så hyppig sex

verden udenfor holdt op med at eksistere. Vi snakke- var en del af hendes forhold til ham. Karsten arrange-

Det har været tilfældet for de to medvirkende i denne

de, mediterede, gav og modtog massage, hengav os til rede også en række kurser for Janne og de andre med-

artikel, og derfor fremtræder både de og deres tidlige-

kærlighed ...’.

lemmer, der havde stærkt seksuelle undertoner; fx

re sekter anonymt, men artiklens forfatter er bekendt ’Det var som om de bekræftede det urimelige i min fy-

kurser om tantra, eller meditationsformer der fokuse-

med alle relevante navne.

ring, og de var enormt søde og næsten kærlige. Da jeg

Per og pigen

rede på ’seksuelle energier’. I det hele taget opfordre-

gav udtryk for at jeg skulle hjem, sagde de at hvis jeg

En af de to kvinder som havde kontaktet Per på gaden, de Karsten de andre medlemmer til at udforske ’kær-

De to personer er Janne, som er 43 år og pædagog- havde lyst, kunne jeg følge med dem til deres kollektiv

var tydeligvis glad for ham, og han nød både hendes lighedens fysik’, og på et tidspunkt gik det op for Janne

medhjælper, og Per, som er 38 år og selvstændig. Beg- og spise og være der et par timer’. Per var lidt skep-

selskab og hendes opmærksomhed. Når de var sam- at flere af de nye medlemmer, der løbende dukkede op,

ge optræder her under dæknavn. De var blandt de i tisk, men fulgte alligevel med, og i kollektivet fik han en

men, var hun ganske vist ofte optaget af pligter i eller var blevet hvervet ved hjælp af sex.

alt 9 personer som meldte sig til at give input til den- modtagelse der mindede om en filmstjernes. Beboerne

uden for kollektivet. En af pligterne var ’samtaler med

ne artikel, og selv om de 9 personer repræsenterede i bød ham velkommen, var åbne og imødekommende,

lederen’, og de havde mere karakter af monologer fra Kort tid efter at Jannes børn havde mødt Karsten, luf-

alt seks forskellige sekter, er der iøjnefaldende fælles- serverede te og brød, vimsede omkring ham, og han

lederen end egentlige samtaler. Kollektivets medlemtede hendes eksmand ordet ’Sekt’, men det afviste hun

træk. Både personernes første kontakt med sekterne, tilbragte en aften som han selv beskriver som ’fantamer

og udefrakommende tilhængere sad på gulvet om- skarpt: ’Jeg var sikker på at han var misundelig for-

deres engagement, deres arbejde i sekterne og endestisk’ i deres selskab. Næste dag kom han igen.

kring lederen og lyttede, enten til ham eller til videoklip di jeg nu havde fundet den ægte og sande kærlighed,

lig deres afsked med sekterne ligner hinanden, og det

fra YouTube med den indiske guru som havde inspireret og hans advarsler prellede af på mig. Karstens og min

understreger hvad flere observatører beretter, nemlig Tæppebombet med kærlighed

til kollektivets grundlæggelse. Derudover var der me- kærlighed var så stærk at jeg efter kort tid var flyttet

at der på trods af ideologier og personer er flere lig- Janne havde gennemgået en opslidende skilsmisse

ditation, danse, terapeutiske øvelser og naturligvis op- sammen med ham, og de andre fastboende på Stedet

hedstræk end forskelle på sekter. Dialogcentret er et og var gået i boghandelen for at købe en selvhjælpssøgende

arbejde, men den tid der var tilovers, tilbragte fik nu til opgave at indrette en del af den gamle lade

videns- og rådgivningscenter som informerer og vejlebog. Da hun stod i kø, kom en jævnaldrende mand hen

de to sammen.

til værelser for mine børn når de var hos mig’. Det koder

om nye religiøse grupper, og på deres hjemmeside til hende og gav hende yderligere et par bøger med

stede penge, og dem havde Stedet ikke mange af, så

(www.dci.dk) finder man bl.a. en oversigt over sekte- en kommentar om at han havde hørt hvad hun havde

’Det var som om de første euforiske dage hjalp mig dy- Janne tilbød at sælge sin ejerlejlighed i det centrale Årriske

tendenser. Også forfattere som Mikael Rothstein spurgt ekspedienten om. Han havde, sagde han, selv

bere ind i kollektivet. Man talte et sprog som ofte var hus og på den måde finansiere byggeriet. Det syntes

og Cyril Malka fremhæver fællestræk, og disse træk vil været i hendes situation og havde haft stor glæde af

indforstået og havde specielle ord som ikke umiddel- Karsten var en god idé, og da der nu også var råd til at

4 også ses i det følgende.

netop disse bøger.

bart gav mening. Men i løbet af nogle få dage gav or- indrette opholdsrum, foreslog han at de etablere kur- 5


sus- og terapilokaler så de med Karstens ord kunne

’udbrede troen på kærlighed’ ved at undervise og hjælpe

personer i forskellige former for krise.

’Så snart arbejdet gik i gang, ringede jeg til min chef i

daginstitutionen og sagde op. Karsten havde foreslået

at jeg brugte mine pædagogiske evner til at arbejde på

Stedet, og da det betød at vi kunne være sammen hele

tiden, slog jeg til med det samme’. Det var først da hun

lagde røret på at det gik op for Janne hvad hun var i

gang med. Pludselig havde hun lagt hele sit gamle liv

bag sig og var fuldstændig afhængig af Stedet og Karsten.

Hun fejede dog tvivlen bort og lyttede til Karstens

ord om at det hun gjorde, var med til at sikre at man

ville nå det fælles mål: ’et liv med evig kærlighed’.

Da arbejdet gik i gang, følte Janne sig på temmelig bar

bund. Det viste sig at der kun sjældent var klienter nok

til kursus og terapi, så meget af tiden gik med at opsøge

mulige emner, både til behandling og til aktiviteter

på Stedet. Janne tilbragte meget tid på kontoret med

at ringe til folk som andre af Stedets beboere eller tilhængere

havde kontaktet på gaden, og af og til var hun

med til det opsøgende hvervearbejde. Da der var størst

aktivitet, var der 28 beboere på Stedet, og omtrent

samme antal personer som regelmæssigt besøgte gården

og deltog i aktiviteterne.

Aktiviteterne var tilrettelagt efter et fast mønster, så

hver dag blev indledt med meditation, sang og terapeutisk

dans, hvorefter Karsten holdt en ’forkyndelse’.

Derefter var der praktisk arbejde med fremstilling af

foldere og andet reklamemateriale for Stedet. Ind imellem,

når der var deltagere nok, var der kurser eller behandlinger

for Stedets betalende klienter, men for det

meste gik tiden med rengøring, havearbejde, vedligeholdelse

og kontorarbejde, og dagens program sluttede

altid med meditation og spisning. Karsten stod selv

for madlavningen efter et sæt næringsregler som han

havde udviklet til Stedets åndelige program. Aftenen

sluttede som regel med massage, tantriske øvelser eller

forskellige seksuelle aktiviteter.

Svigt

Per følte sig fanget. Hans kæreste i kollektivet havde

travlt med sine daglige opgaver, og det betød at han

kun sjældent så hende. Han havde også selv travlt, for

den megen tid han brugte sammen med de andre, betød

at han ikke søgte arbejde, men i stedet levede af

det som han tjente ved at sælge blomster, klistermærker

og tryksager for kollektivet. Da Per nævnte sin tvivl

for sin kæreste, anbefalede hun ham at tale med lederen.

Det gjorde han nu ikke, men alligevel blev han

samme aften kaldt til fællesmøde.

’Pludselig befandt jeg mig i noget der lignede en retssag.

Jeg sad midt på gulvet i fællesrummet, og på en

stol foran mig sad lederen. Rundt om os sad de øvrige

i en cirkel, og hver gang lederen råbte beskyldninger

mod mig om dobbeltmoral og svigt, nikkede de alvorligt

og så bebrejdende på mig.’ Det var den første i

en række af lignende hændelser. Per følte sig overvåget,

og uanset hvor han gik hen og hvad han lavede,

var der mindst en af de andre beboere med ham. Når

han skulle hjem til sin lejlighed for at hente post, fulgte

to andre med ham, låste hans dør op, tog posten og

smækkede døren igen, hvorefter turen gik tilbage til

kollektivet. Først efter flere ugers intens overvågning

hvor Per ikke yderligere gav udtryk for tvivl, fik han lov

at færdes alene. Han fik dog ikke meget tid sammen

med kæresten, for hun var oftest ude for at hverve nye

medlemmer.

Mental uligevægt

Det meste af tiden var Janne glad for sit nyfundne liv,

sin kærlighed og det selvværd hun havde genopdaget.

Men der var også perioder med frygt og tvivl; især når

Karsten ikke syntes hun ydede nok til Stedet eller det

fælles mål.

’Han havde nogle helt vilde humørsvingninger. Nogle

gange kunne han skrive lange, næsten maniske kærlighedserklæringer

til mig hvor han kaldte mig de sødeste

og sjoveste ting, og andre gange kunne han være barnligt

sur og frygteligt utilregnelig. En gang læste jeg et af

hans breve for at muntre mig selv op mens han var sur,

og jeg kunne pludselig ikke forstå at det var det samme

menneske. Lige så varm og indlevende og kærlig han

kunne være, lige så indesluttet, krævende, barnlig og

umulig kunne han være. Og han havde et enormt behov

for bekræftelse’.

Når Janne og Karsten en sjælden gang var sammen

med hendes venner, var det tydeligt at Karsten ikke befandt

sig godt ved situationen. Han havde kun få nære

venner selv, og i kraft af sin lederposition på Stedet

havde han ikke tætte relationer til de øvrige beboere.

Når Janne talte om sin fortid, sine venner eller sin familie,

var Karsten nysgerrig og imødekommende, men

der opstod altid en konfrontation kort tid senere. I hans

verden handlede det om at arbejde på at nå det fælles

mål, og hvis Janne brugte tid på gamle venner, familie

og andre udenforstående, modarbejdede hun i realiteten

Stedet og målet om et liv i evig kærlighed. Men målet

kom tilsyneladende aldrig nærmere. Hver gang en

forhindring var ryddet af vejen, dukkede en ny op.

’Enten skulle lokalerne lige males, eller også var indretningen

ikke harmonisk nok og måtte ændres. Eller også

var vi på det forkerte åndelige plan og skulle på kursus.

Eller Stedet skulle udvides, så vi måtte bruge måneder

at skaffe penge. Til sidst var vi afsondrede, stressede

og dybt forgældede, og fordi vi drev kursus- og omsorgsvirksomhed,

havde vi konstant myndighederne på

nakken. Og tingene blev aldrig bedre’. Langsomt begyndte

Janne at tænke på livet uden for Stedet igen.

Flugten fra kollektivet

Da tilliden var genoprettet, blev Per i kollektivet i mere

end et år, men gennem de seneste måneder gik han

med en tiltagende fornemmelse af at der var noget

galt. Han vidste bare ikke hvad det var før hans kæreste

kom og fortalte ham at de nok ikke kunne ses så

meget i den kommende tid, for der var nye gæster i

kollektivet som hun skulle hjælpe. Per havde selv været

med til at tage imod dem og havde oprigtigt kunne

mærke glæden ved at byde dem velkommen og vise

dem omsorg, men da det gik op for ham at hans kæreste

skulle byde de nye velkommen på sammen måde

som hun havde budt ham velkommen, blev det for meget.

Samme aften listede han gennem fællesrummet

og ind på lederens kontor. Her tømte han en skrivebordsskuffe

for kontanter og værdigenstande, og så låste

han sig ud ad bagdøren og forsvandt.

’Næste morgen hamrede det på døren, og det var dem.

Jeg hverken svarede eller åbnede, men de blev ved

længe. Jeg blev i min lejlighed i to uger og levede af

dåsemad og pasta, og jeg turde ikke gå ud, for de kom

flere gange og bankede på døren, lokkede, råbte og

truede gennem brevsprækken og smed breve ind med

opfordringer til at vende tilbage’.

Først da Per kontaktede politiet og viste dem de groveste

af brevene, hørte besøgene og kontakten op, men

Per går stadig ingen steder uden at se sig over skulderen,

og han har gennem mere end et år fulgt et program

som hjælper personer der forlader en sekt. Under

sit ophold i kollektivet ragede Per sit hår af, mistede

kontakten til familie, venner og tidligere kolleger,

og derudover tabte han 11 kg. fordi han fulgte den

diæt af især linser, bønner og grøntsager som lederen

foreskrev. Han får stadig medicin som skal normalisere

stofskiftet og modvirke skadevirkningerne af diæten.

Ud af Stedet

’På et tidspunkt ringede jeg til min eksmand. Jeg havde

ikke set ham længe, for børnene tog selv bussen frem

og tilbage mellem ham og mig, og vi talte ikke sammen.

Men hans telefon var optaget, og af en eller anden

grund turde jeg ikke ringe igen. Det gik op for mig

at jeg var bange for at Karsten skulle opdage det. Da

jeg mødte ham, havde han kommenteret at jeg ofte

talte i telefon og skrev sms’er, og på et tidspunkt gav

han mig en ny telefon med abonnement. Han sagde

at det var af praktiske grunde, for så kunne regningen

trækkes fra i Stedets regnskab, men i virkeligheden var

det måske snarere fordi han så kunne se hvem jeg talte

med ved at tjekke telefonregningen’.

Efterhånden gik det op for Janne at hverken Stedet eller

Karsten gav hende det hun ønskede sig eller havde

brug for, men beslutningen om at forlade begge var en

af de sværeste i hendes liv.

’Jeg havde jo ikke noget at vende tilbage til. Pludselig

gik det op for mig at jeg var flyttet ud af mit eget liv og

ind i Karstens, præcis som alle de andre på Stedet. Jeg

havde ikke set mine venner i et par år, jeg havde ikke

noget arbejde, mit hus og min bil var solgt og pengene

brugt på Stedet, så jeg var helt alene i verden og uden

en krone på lommen. Helt alene.’

Vendepunktet kom da hun mødte en veninde på gaden.

Da veninden spurgte ind til hvad der var sket og hvordan

det gik, brød hun sammen. De tog en taxa hjem

til veninden, som derefter kontaktede Stedet og sagde

at Janne var syg og ville holde sig for sig selv et stykke

tid. Så snart veninden lagde røret på, ringede Karsten

tilbage, først på venindens telefon og derefter på Jannes

mobil, og da de ikke svarede, gik der kun kort tid

før han og to andre bankede på døren efter at have slået

venindens telefonnummer op på Internettet. Kort tid

efter blev også Jannes eksmand kontaktet, men han

gjorde det utvetydigt klart at han ikke havde noget at

snakke med Karsten og Stedet om, og han blev ikke

kontaktet igen. Alligevel blev disse ting begyndelsen på

en månedlang strid som først endte da det lykkedes

Janne at overbevise Karsten om at hun ikke længere

troede på Stedets drøm og ikke kunne forestille sig et

liv med ham og de øvrige beboere på Stedet.

Janne har siden fået sit gamle arbejde igen, bor i en lejet

lejlighed med sine børn og er i sin fritid aktiv i den

støttegruppe som hjalp hende med at holde fast beslutningen

om at forlade Stedet.

Mange sekter er dygtige til at hverve

personer som er ensomme, har psykiske

problemer, er ramt af skilsmisse eller

arbejdsløshed eller på anden måde i krise.

6 7


Hvordan jeg kom videre

efter Jehovas Vidner Af Tanja Friis

bibelen, må jeg sige at jeg føler mig mere åndelig når

jeg læser bibelen og forsøger at leve et liv i glæde med

andre og ønsker andre det godt. Det giver en helt ny

følelse af tilfredshed og ønsket om at gøre godt.

jeg har lært hvor vigtigt det er at være positiv og se livet

som en læring på både godt og ondt.

- og hvordan jeg blev troende igen på min egen måde.

Jeg har i mange år levet med en massiv angst for dø-

For mig set var Jesus den største healer og da helt klart

den største af Guds sønner og døtre på jorden. Og for

mig set forstår jeg godt, hvorfor hans eksempel var

den. Nu tror jeg ikke længere at jeg er mere udsat for værd at følge. Han var imod alle de regler og måden

den fylder for meget i ens liv og man ikke længere fø-

at dø end andre mennesker. Men har alligevel haft det farisæerne dømte folk på. Han mente at kærligheden

ler at man har et håb om liv efter døden. Det kan være

dårligt med det manglende håb efter døden. Men for og ”barmhjertigheden triumferer over dommen.” Han

svært at få et liv efter JV, fordi man jo er nødt til at ska-

et par år siden læste jeg en bog, skrevet af en tidlige- så på mennesket bag handlingen. Og appelerede til det

be et helt nyt verdensbillede og derfor også tit misforre

sognepræst, som havde haft en nærdøds-oplevelse. positive og åndeligheden i os selv. Derfor ser jeg trostår

andre mennesker og føler sig selv misforstået af

Den hedder: ”Lys bag døden” skrevet af Kirsten Mørch- en på Jesus og Gud som nemt foreneligt med filosofien

andre. Det er svært at skabe en ny omgangskreds og

Nielsen. Den gav mig meget at tænke over i forbin- bag reinkarnation. Det at man skal leve et værdigt liv,

få dem til at forstå hvilken situation man er i og hvilken

delse med ,hvordan man i virkeligheden kan vælge at skal lære af livet og erfaringerne og bruge den viden til

angst man (evt.) lever med. Andre forstår bedre ens

leve sit liv og være ond eller god på flere måder. Den forståelse af andre. Og det at man må tage konsekven-

sorg over savnet af familien og vennerne, som man har

gav mig også et nydt aspekt i det at have åndelighed i sen af de handlinger man gør, og tage ansvaret for sit

mistet da man brød med organisationen. Så man kan

sit liv. Efter den har jeg læst flere andre bøger om em- eget liv og de valg man tager.

føle sig meget alene. Samtidig med at andre forvennet

og de bekræfter alle samme erkendelse. Det blev

ter man har sin egen mening om alting, hvilket man jo

springbrættet til, at jeg begyndte at interessere mig for Jeg har i mange år savnet det fællesskab mellem for-

først skal til at danne sig. Da de nok ikke vil kunne for-

reinkarnation. Jeg har i mit liv i forvejen haft flere opskellige aldersgrupper, som jeg synes der var i min

stå, hvis man siger ifølge bibelen eller organisationen

levelser der bekræfter hvad jeg nu læste mig til. Ef- barndom på Ærø, blandt JV. Men i mine nye interes-

… Man er nødt til at lære at diskutere og at man godt

terhånden føler jeg, at jeg har fundet en mening med ser og nye værdier i livet har jeg fundet venner og ven-

kan have hver sin mening uden at blive uvenner af den

mit liv og med de sorger og erfaringer jeg har haft. Det inder i mange aldre, og har også fundet flere at være

grund.

har også givet mig en mere positiv måde at se fremti- åndelige sammen med. Det har beriget mit liv meget.

den på.

Gennem mit arbejde og mit medlemskab i støttegrup-

For mig personligt har det vigtigste i min helingspropen

for tidligere JV har jeg også fundet mange kærlige

ces været, at turde se JVs fortolkninger dybt i sømme-

Jeg føler sagtens jeg kan kæde den tro sammen med mennesker med hjertet på rette sted og med forståne.

Det har været svært at starte op, da det var meget

troen på Gud og Jesus. Det kommer jeg nærmere ind else for mine tanker og følelser. Samtidig med at vi er

angst provokerende for mig at se på den tro og de bi-

på senere i artiklen. Alt i alt føler jeg nu at åndelighed meget forskellige i vores måde at se religion og flere

Artiklens forfatter, Tanja Friis, her fotograferet under

et foredrag i Den Gamle Skole i 2009

bel vers der havde dømt mig til døden. Men efter studie

af flere bøger, især bogen: ”Samvittigheds krise”

skrevet af Raymond Franz, som var med i det styren-

for mig er meget mere end regler og principper. Det

er en livsindstilling. Min angst for døden er også blevet

minimal, nu da jeg tror på mere efter døden og højere

andre emner på. Det er både berigende og ganske forløsende,

at vi kan have det sjovt sammen uden at skulle

være ens.

de råd inden for JV i mange år. Og efter studie af Bi-

mening med livet. Sorgen er samtidig blevet mindre,

Der er nok mange måder at komme videre på efter belen og flere historikeres måde at se den på, må jeg

efter at jeg føler jeg forstår grunden til at jeg skulle op- Den eneste sorg jeg nok aldrig kommer mig over, er

bruddet med Jehovas Vidners organisation. Måske sige at min nye ”sandhed” har frigjort mig. Jeg ser ikke

leve den. Noget der har hjulpet på min dødsangst er, at tabet af min mor, far og lillesøster. Og vreden over at

mest afhængig af, hvad man har følt sig mest presset mere Organisationens fortolkning som sandheden. Nok

forholde mig til at vi alle skal dø. De fleste andre men- en fortolkning af Bibelen og en menneskelig organisa-

af og hvilken frihed man mest har brug for. Hvis man tværtimod. Jeg ser nærmere JV, som nogle mennesker

nesker begynder først at tænke på døden når de bliver tion kan skille mig fra min familie og ødelægge deres

har været socialt presset til at tro på organisationens med en fortolkning af bibelen, som er blevet dem på-

ældre. Men da jeg jo er opdraget til at tænke på døden respekt og kærlighed over for mig som person. Det er

fortolkninger og holde dens regler, kan det jo næsten lagt, uden at de selv studerer bibelen og stiller spørgs-

og harmagedon fra jeg var helt lille, er døden for mig så langt fra, hvad jeg tror Jesus ønskede at man skulle

være en frihed i sig selv, bare at gå ud af Jehovas Vidmålstegn ved noget og uden at de danner sig deres

meget nærværende.

bruge troen og Bibelen til. Men det er desværre mine

ner. Men hvis presset er inde fra, gennem samvittighe- egen mening og dermed heller ikke danner deres egen

vilkår, som en psykolog engang sagde til mig. Til genden

og konstante skyldfølelser. Så er det nok mere tro- samvittighed samt et personligt forhold til Gud. Jeg ser

Jeg har på grund af min angst gået hos en psykolog, gæld ville jeg aldrig have haft så meget empati og foren

der stadig er i en, i en eller anden form. Så kan man dem ,som mennesker der har brug for kollektivt at til-

der både arbejder med kognitiv terapi, som er måden ståelse for andre i samme situation uden den erfaring.

jo let blive sin egen dommer og dermed ødelægge sig bede Gud og føle tryghed i den ”sandhed”, at kun de

at tænke på. Hvorigennem hun har hjulpet mig til at

selv med skyld og dårlig samvittighed og følelsen af al- har sandheden.

vende mine negative tanker og sætninger som ødelag- Min artikel er ikke skrevet fordi jeg ønsker at diskutere

drig at være god nok for Gud og altid være forkert.

de mit liv. Samtidig med at hun arbejder med Geron- min religion og livsindstilling med andre. Det er for mig

Jeg mener nu at vi alle har muligheden for at tilbede

terapi, som er alderdomsterapi. Det har for mig været en meget personlig sag og en lang proces ,som mulig-

Hvis det er sådan man har det, kan det tage mange år Gud og have et personligt forhold til ham gennem Je-

en god kombination, da hun så forstod min dødsangst vis slet ikke er færdig endnu. Men jeg har skrevet ar-

at få sin frihed igen og få sit selvværd genoprettet. Så sus, at det er vores gerninger og kærligheden til andre

og kunne gå ind i den sammen med mig. Jeg har de tiklen for at skildre den lange proces det kan være at

er man først nødt til enten at komme dertil, hvor man mennesker og vores barmhjertighed over for andre,

sidste par år arbejdet meget med mig selv ,også gen- komme ud af JV og finde sig selv efter bruddet. Og for

ikke længere tror på Gud og religion, eller også se den endda de mindste, altså dyrene, der er af afgørende

nem det at heale mig selv og andre efter deres eget at vise at processen er vigtig, for at nå målet om ånde-

gamle sandhed i øjnene og se at det måske ikke er værdi for, hvor gode vi vælger at være og hvor ånde-

ønske. Det har skabt ro i min sjæl. Især fordi jeg medilig frihed. Det her var bare min måde at komme videre

den endegyldige sandhed. At der måske er flere sandlige vi er. Et mærkat som JV tror jeg ikke er nok for at

terer samtidig. Jeg har aldrig følt mig så meget i balan- på. Men det er vigtigt, når man går ud af JV og alt ser

heder. At Gud måske i virkeligheden ikke har udstødt være et godt menneske. Ellers var der vel ikke så mance,

som jeg føler mig nu. Og jeg tror især den kommer sort ud, at vide at der er lys for enden af tunnelen. Man

en, men at det kun er en menneskeskabt organisation ge sager omkring incest osv. inden for. Der er brodne

gennem roen og ligevægten indvendig. Jeg er efterføl- kan både finde sig selv og sin Gud igen, hvis man øn-

der har udstødt en, på grund af deres egen fortolkning kar alle vegne uanset tro og mærkater. Efter at jeg er

gende blevet meget interesseret i det alternative, hvilsker det. Og der er selvfølgelig mange flere mulighed

af Bibelen. Samtidig med skyldfølelserne kan det også begyndt at se organisationen med nye øjne og ikke enket

giver mig en ekstra dimension i mit liv, som både for at komme videre end dem jeg har nævnt. Det var

8 være svært at føle sig rigtig fri, hvis ens angst for dø- gang mener de har belæg for alle deres regler ud fra

skaber glæde og nye værdier for mig. Samtidig med at bare min historie.

9


Hvordan genkender du en sekt?

Selvom der er i tusinder af religiøse grupperinger og

sekter i hele verden, er de typiske sekter ikke nødvendigvis

svære at kende. Du skal dog være opmærksom

at praktisk talt ingen sekter vil betegne sig

selv som sekter, så du skal i stedet være opmærksom

på hvad du ellers kan kende dem på. Og heldigvis

er det ikke så svært. Sekter har nemlig en række

fællestræk, både i deres struktur, deres mål og deres

måde at hverve medlemmer på, så her følger en kort

gennemgang af nogle helt typiske træk.

Sådan hverver de dig

Hvervningen foregår typisk i flere trin. For det første

udser et eller to sektmedlemmer sig et muligt nyt

medlem. Da oplagte emner er mennesker i krise, gennemgår

nogle sekter dagligt avisernes dødsannoncer

hvorefter de besøger en af de efterladte. Andre står

fx på Strøget og holder øje med mennesker der ser

stressede, trætte, nedtrykte eller usikre ud. Er man

opmærksom på kropssproget, er det ganske let at

udpege et egnet nyt sektmedlem.

Dernæst tager de kontakt, typisk ved at tilbyde dig

tests, bøger, samtale eller andre gratis goder, og de

er glade, har ofte vidt åbne øjne og store pupiller, og

de søger permanent øjenkontakt. Disse ting er nemlig

tegn som ofret (en værdiladet betegnelse, men

hvis du ikke af de øvrige artikler i bladet har anet at vi

har en vis skepsis over for sekter, er det på tide at vi

toner rent flag) ubevidst opfanger og reagerer på.

Bruddet med Den gamle Verden

Før eller siden kommer det til et brud med den verden

man vendte ryggen. Undervejs påtager man

sig små og store opgaver for sekten, hj ælper fx

med rengøring, madlavning, klargøring til ritualer

osv., og lærer fagsproget. Netop sproget er med til

at adskille ofret fra den ydre verden, og i kombination

med en stærk kritik af de udenforstående,

opbygger man efterhånden et stærkt og naturligt

tilhørsforhold til sekten. Ofret er kun meget sjæl-

Af Ruben Fønsbo

er man også økonomisk afhængig af sekten. Visse

sekter kræver endvidere at medlemmerne optager

lån, påtager sig store mængder arbejde osv. for at

finansiere fx byggeri eller sektlederens interesser,

som ofte er af forbløffende verdslig art.

Isolation

Efter at man har vendt verden ryggen, uddybes konflikterne.

Man får ofte at vide at en fare lurer, enten

fra udenforstående eller fra fremmede magter,

og kun sektens medlemmer kan undgå denne fare.

Det gøres ved at følge bestemte ritualer, spiseregler,

mønstre eller forskrifter, og alle disse ting tjener to

formål, nemlig at øge afstanden til verden udenfor og

Struktur og fastholdelse

Alle sekter har et hierarki. Der er ingen tvivl om hvem

der bestemmer, og oftest er det en enkelt leder eller

guru som har halvgudestatus. Det er også næsten

altid en mandlig leder, og analyserer man sekter, ser

man at de ofte centrerer sig om lederens seksuelle

ønsker. Det betyder at kvinder i mange sekter er

brugsgenstande; i enkelte endda i sådan en grad at

de tvinges til at prostituere sig for at skaffe nye medlemmer

eller penge til lederen.

Tvivler man, rammes man af lederens vigtigste

magtredskab: Skyld. Det er i forvejen ofrets trofaste

følgesvend, for de fleste sekter handler om at nå et

fjernt (og temmelig uopnåeligt) mål, og det kræver

arbejde, flid, penge, udholdenhed og tid. Desværre

er det daglige program så tætpakket med arbejde at

man ikke kan nå det hele, og det påtales konstant og

straffes af og til. Ofret har således hele tiden skyldfølelse

fordi han eller hun ikke bidrager ordentligt til

fællesskabet, og resultatet kan være straf eller udstødelse,

så man pludselig er fanget mellem to verdener;

den som man har vendt ryggen, og den som

har vendt én ryggen. Udstødes man, er man nemlig

helt alene.

Skylden tjener også det formål at den overdøver

tvivl, så hvis man af og til synes at den ydre verden

alligevel virker tiltrækkende, følges tanken med det

samme af skyldfølelse over at ville stikke af; en flugt

som jo psykologisk begrundes i skyldfølelse over ikke

at gøre sit arbejde i sekten ordentligt.

Love Bombing

Ingen plads til tvivl

Det væsentligste kendetegn, hvis du ellers stadig

ikke er sikker, er at der ikke er plads til tvivl i sek-

Reagerer du positivt, udsættes du for det der i fagter.

Man har fulgt en række dogmer og teorier og

sproget kaldes en Love Bombing; dvs. en overvæl-

vendt verden ryggen, og herefter er der ikke mudende

mængde kærlighed, varme og imødekommenlighed

for at omgøre sin beslutning. Der stilles ikke

hed. Uanset hvor overvældende det er, får det også

spørgsmål ved lederens autoritet, ved arbejdet, ved

ofret til at føle sig som noget specielt og elsket, og

sult og søvnmangel eller ved andre ting; tvivl er gan-

det skaber varme gensidige følelser.

Nogle sekter er ikke så forfærdeligt svære at kende ...

ske enkelt ikke tilladt. Skal man sammenligne sekter

med traditionelle systemer som fx kristendommen,

Forholdet styrkes

har de etablerede religioner masser af plads til både

Ofret inviteres indenfor hos sekten; fx i mødesal, fæl- dent alene; opstår der fx tvivl eller spørgsmål, kan

at sætte ofret i en tilstand hvor det er svært at tæn- debat og tvivl; det er endda tilladt at kritisere eller

les hus eller lignende, og modtages med stor hjerte- disse behandles med det samme, så man ikke får

ke eller tvivle.

håne, og det gælder ikke i sekter. I det hele taget

lighed. Vælger man at komme igen efter første be- mulighed for at reflektere over de faktiske forhold

gælder at det som mange til at begynde med ser som

søg, sker der en hurtig udvikling i omgangsformen; i sekten.

Ofret har ikke længere noget privatliv, og de fleste det gode, smukke og stærke ved sekter, nemlig sam-

man deltager i snakke, samvær og måske enkelte ce-

ting sker efter en plan eller et skema. Påskuddet menholdet, enheden, sikkerheden og overskueligheremonier,

man hører en del nye ord, og man oplever Bruddet med den gamle verden fejres typisk med

kan være hvile, meditation eller uddannelse, men den, også med tiden bliver netop det der hæmmer,

at den verden man kommer fra, beskrives i negative ritualer, bønner, musik, sang, dans eller andre fest-

det egentlige formål er at lukke den ydre verden nedbryder og ødelægger glæden ved fællesskabet.

vendinger. Traditionelle værdisæt erstattes med nye. ligheder, og ofte sker en rituel afbrænding eller af-

ude. De færreste sekter tillader medlemmerne at

Til gengæld finder mange glæde i de nye rammer, og levering af ens gamle ejendele som tøj, smykker,

bære ure, og det betyder at arbejds-, sove- og spi- Skulle du efter dette alligevel være i tvivl, kan du

flere beskriver sekten som en erstatningsfamilie der ur osv. Samtidig med at man overtager pligter og

setider er bestemt af andre, så man ikke længere finde yderligere oplysninger om sekter, organisatio-

giver ofret de følelser som hidtil har manglet; fx kær- ansvar i sekten, bliver man også i stigende grad

adlyder sin krops naturlige signaler. Samtidig er koner og deres virke på Dialogcentrets hjemmeside på

lighed, anerkendelse, respekt og andre følelser der økonomisk involveret, og når man forlader den

sten ofte meget proteinfattig eller utilstrækkelig, så www.dci.dk. Du kan læse mere om Dialogcentret an-

10 styrker selvværdet.

ydre verden og dermed arbejde, familie og venner,

man svækkes eller er mere psykisk sårbar.

detsteds i bladet.

11


Organisationen – vor tids guldkalv

Skrevet af støttegruppens næstformand

Tanja Friis (støttegruppen for tidligere

Jehovas vidner). Mine holdninger repræsenterer

ikke støttegruppens almene

holdning. Det er derimod bare min måde

at se Jehovas vidner på den dag i dag,

efter mange år med tvivl, angst og dårlig

samvittighed.

Beware of ”organization”. It is wholly unnecessary.

The bible rules will be the only rules you will need. Do

not seek to bind others’ conciences, and do not permit

others to bind yours. Believe and obey so far as you

can understand God’s Word today. – Skrevet af Russel

i Watchtower, September 15, 1895, side 215

Jeg synes det er sørgeligt at der er så mange X-Jehovas

Vidner som føler det er Gud der har svigtet dem

og at Gud er skyld i deres lidelser inden for JV, og synd

at de enten føler at Gud ikke længere elsker dem eller

at de ikke længere kan elske Gud.

Faktisk har Gud jo gennem Bibelen advaret mod sådanne

sekter og har aldrig støttet deres lære – Matt.

24:24 ”Falske profeter vil nemlig fremstå og gøre store

tegn og undere for at vildlede endog de udvalgte

om muligt”. Matt. 7:15,16 ”Falske profeter som kommer

til jer forklædt som får men som inderst inde

er glubske ulve. I kan kende dem på deres frugter.

Man plukker aldrig druer af tjørn eller figner af tidsler,

vel?”

Jeg må sige efter at have mødt rigtig mange ex-vidner

og hørt, hvordan de er blevet behandlet af magtsyge

ældste (præsterne i Jehovas Vidners menigheder),

som hverken har været forstående, kærlige, eller omsorgsfulde,

men snarere dømmende, bestemmende og

bebrejdende, at deres frugter har været ret tydelige.

JV har flere gange profeteret om fremtiden, og som de

falske profeter de er, har de også taget fejl. Samtidig

har de direkte gået imod de anvisninger der står i Bibelen

ved at de har gjort sig til lærere og dommere ligesom

farisæerne. Matt. 24:4 ”De binder tunge byrder på

folk” i form af love og regler.

trods af hendes arbejde som prostitueret. Kærligheden

går altså forud for regler og love.

Samtidig bør vi hver især bruge vores egen samvittighed

til at gøre det rette, men JV mener at de som organisation

skal bestemme over andres samvittighed,

hvad man må og ikke må. Selv Paulus appelerede til

den enkeltes samvittighed i menigheden, og til ikke at

være til snublen og fald for andres samvittighed – 1.

Kor. 10:28-32 ”For hvorfor skal min frihed dømmes af

en andens samvittighed?...Undgå at blive til snublen

og fald både for jøder og grækere og for Guds menighed”.

Ja, selv Paulus var mere ydmyg og mindre bestemmende

end de ældste i JV menighed i dag. Han

kendte sin plads som ”læge for hjorden”, og ikke som

fører.

Matt.23:10-13 ”Ikke lade jer kalde førere for én er jeres

fører, Messias...enhver som ophøjer sig selv vil blive

ydmyget...ve jer skriftlærde og farisæere, hyklere

for I lukker himlenes rige for folk”.

Man må sige at JV har gjort deres for at få ex-vidnerne

til at føle, at Gud har lukket porten for dem fordi

de ikke længere bekender sig til den jordiske organisation

Jehovas Vidner, men i virkeligheden burde det

være kærligheden og ikke medlemskabet af en organisation,

der er ”enhedens fuldkomne bånd”. Kærligheden

drager mennesket ved sin ægte varme. Ethvert

kristent samfund som ikke bygger på dette fundament,

bygger ikke på et ægte grundlag, og enighed

kan derfor kun opretholdes ved ukristne metoder (fra

bogen ”In Search Of Christian Freedom” af Raymond

Franz, kapitel 9).

Man må gå ud fra at JV åbenbart tvivler på at det

er muligt for en usynlig åndeskabning, altså Jesus, at

styre og lede sine efterfølgere her på jorden, uden at

have en synlig ledelse over sig bestående af en højesteret.

Jeg kan i den forbindelse ikke lade være med

at tænke på Israelitterne som havde brug for en guldkalv,

da Moses var væk for at tage imod tavlerne. Men

det var ikke ligefrem med Guds velsignelse at de lavede

den.

I Matt. 15:6-9 sagde Jesus ganske rammende til fa- Hos JV har organisationen nærmest taget pladsen

risæerne, at de var langt væk fra ham da deres lære fra Jesus, som mellemled mellem Gud og menne-

kun var menneskebud. Jesus var meget vred på fasker. Man kan sige at Vagttårnet er vokset helt op

risæerne, fordi de konstant gik og dømte folk og kun til skyerne ligesom ”Babelstårnet”. JV publikationer

så regler og principper som vigtige, men havde glemt er blevet mere vigtige at studere og tro på end selve

kærligheden bag. Det gjorde han også meget klart i Bibelen. Så selve grundlaget for troen fra starten af

forbindelse med den prostituerede som de ville stene. er nu blevet tilsidesat. JV’s hovedkontor med ufuld-

Og i Jakob 2:25 blev Rahab, som var skøge, nævnt og komne mennesker, som flere gange har trukket både

12 erklæret retfærdig som følge af hendes gerninger på profetier og regler tilbage til fordel for ”ny viden” og 13


På denne nydelige New York-adresse bor toppen af organisationen: ’The Watchtower Bible and Tract Society’,

eller på dansk, ’Jehovas Vidner’.

fortolkninger af selv samme skriftsteder, har proklameret

sig selv som ”den trofaste og kloge træl”, som

åbenbart er blevet det nye mellemled mellem Gud og

mennesker. Kun de har patent på ”sandheden”. Man

kan i hvert fald ikke kalde det ydmyghed.

Og hvad værre er, så har de magt til at bestemme,

hvem der gør ret og uret, og har smidt medlemmernes

personlige samvittighed og ansvar væk. Ud over

at dømme og ”lukke døren til riget” for dem som ikke

kan leve op til JV påtvungne samvittighed, så mangler

de også barmhjertighed over for dem der kommer

tilbage til menigheden. De skal først sidde i flere

måneder ved menighedens møder, uden at nogen

hilser på dem eller taler til dem før de af de ældste

bliver optaget igen. Det minder ikke ligefrem om den

fortabte søn, hvis far kom løbende imod ham da han

kom tilbage. Så jeg synes klart at JV organisation via

deres frugter har vist hvem de er.

han vil sige: ”Jeg har aldrig kendt jer, fjern jer fra mig,

I som øver lovløshed”.

Jeg ved godt, at der også er mange virkeligt troende

og kærlige mennesker inden for JV, også nogle af

de ældste. Så det er ikke dem jeg i denne artikel angriber.

Men det organ som styrer menighederne, og

de ældste som udfører diktatur i menighederne. Jeg

håber at der er nogle af ex vidnerne der måske gennem

denne artikel kan få følelserne tilbage til Gud,

eller som i hvert fald nu vil vide, at det ikke er Gud,

der har lukket af for dem eller smidt dem ud, men en

menneskelig organisation. Hvis Gud eksisterer har

han aldrig ønsket noget dårligt for nogen, fordi ”Gud

er kærlighed” og han tilgiver og giver af sin ufortjente

godhed. Han ser på hjertet og ikke det ”hvidkalkede

ydre”.

Bhagwan Shree Rajneesh

- eller manden med ondt i ryggen og 93 Rolls Roycer ...

En af de repræsentanter for østlig mystik som har

gjort sig mest bemærket i nyere tid, er Bhagwan Shree

Rajneesh, eller Osho, som han også kaldes. Osho

blev født i Indien i 1931 og hævdede selv at han fik sin

åndelige oplysning direkte fra Gud d. 21. marts 1953.

I 1970 præsenterede Osho for første gang sit koncept

om Dynamisk Meditation; en teknik der iflg. Osho

blandede moderne vestlig psykoterapi og traditionel

østlig meditation. Meditationen er opdelt i fem faser á

10 - 15 minutter og involverer bl.a. at trække vejret

dybt gennem næsen, at hoppe så højt man kan mens

man råber ’Hu!’, at stå heeelt stille i et kvarter og endelig

at danse eller juble i 15 minutter. Senere udviklede

han andre meditationsteknikker; bl.a. Kundalinimeditation,

som kan frigøre gamle oplevelser, traumer

og blokeringer, både i dette liv og i tidligere liv.

I 1974 grundlagde Osho en Ashram; et center for studier,

meditation og religionsudøvelse i Pune i Indien,

og mange, især fra den vestlige verden, kom på besøg

for at studere eller meditere. En del kom formentlig

også fordi man her praktiserede Oshos meget liberale

syn på sex. Osho mødte en hel del modstand fra

myndighederne i Indien, og i 1981 flyttede han og et

stort antal tilhængere til byen Antelope i Oregon. Efter

beskyldninger om bl.a. biologisk terror og valgsvindel

med det formål at få byen omdøbt til City of Osho,

blev Osho arresteret og udvist fra USA. Efterfølgende

afviste 21 lande at tage imod ham, og han vendte tilbage

til Ashram’en i Pune hvor han døde i 1990.

ycer er velkendt. Han hævdede selv at han havde alvorlige

rygproblemer, og den eneste bil der var komfortabel

nok til at minimere smerterne ved transport,

var Rolls Royce Silver Spur. Han opfordrede sine tilhængere

til at støtte ham i hans ønske om smertefri

bilkørsel; gerne, lod han forstå, så han kunne køre

i en ny bil hver dag. Det lykkedes ikke helt; da hans

samling af Rolls Roycer nåede 93 eksemplarer, fandt

han det svært at argumentere for at hver bil ikke kunne

bruges mere end en eller to gange om året. Også

hans forkærlighed for diamantbesatte dameure vakte

opsigt, og i mange af de videoklip man kan se på You-

Tube, kan det ses at hans samling er betydelig.

Osho skrev mere end 600 bøger om sin tænkning, sin

Her kan man også se ham udtale sig om en lang række

emner; gerne på en sarkastisk eller spydig måde,

og altid omgivet af tilhængere som lytter i tilbørlig an-

tro, sin meditation og sine visioner, og det siges bl.a.: dægtighed ved mesterens fødder. Det anslås at mere

’Mit budskab er enkelt, Mit budskab er et nyt menne- end 200.000 personer om året besøger hans Ashram,

ske, Homo Novus. Min tanke om det nye menneske er og hans metoder praktiseres flere steder i det ånde-

Jeg vil her til sidst sig tak til Jehovas Vidner for deres

at han er Zorba Grækeren, og han vil også være Gaulige og terapeutiske miljø i Danmark, bl.a. af terapeut

supergode bog ’Lad os ræsonnere ud fra Skrifterne’,

tam Buddha. Det nye menneske vil være Zorba Bud- og coach Jesper Smidt, Prana Leth fra Flow of Life og

Jeg er ikke imod Gud (JHVH), Jesus, eller Bibelen, men den har nemlig hjulpet mig til at finde mange af de

dhaen. Han vil være sanselig og åndelig, fysisk, fuld- Margit Madhurima Rigtrup fra Intelligent Heart.

jeg er imod Vagttårnsselskabet, som har taget Jesus’ skriftsteder jeg har brugt i denne artikel.

stændig fysisk i krop og sanser. Han vil nyde kroppen

plads, og imod en organisation som hævder at være

og alt hvad den sætter ham i stand til, og der vil stadig Oshos 10 bud lyder:

Guds talerør, og som lægger tunge byrder på folk, og

sætter ”lyset under en skæppe,” ved at de forbyder

Og i den modsatte ende af organisationen finder vi de

menige medlemmer; her to af dem på mission.

være en stor bevidsthed, et stort vidnesbyrd. Han vil

være Kristus og Epikur i samme person’.

1: Du skal ikke adlyde andres bud med mindre buddet

også kommer fra dit indre

folk at undersøge sandheden. Sandhedens lys burde

2: Der er ikke nogen anden Gud end selve livet

kunne tåle at se dagens lys. Og jeg er imod det, at en

Osho sagde selv i en tale på Den 2. Hinduistiske Ver- 3: Sandheden er inden i dig; led ikke efter den andre

organisation kalder sig for Jehovas Vidner og på den

denskongers at religion er en kunst som viser hvor- steder

måde gemmer sig bag Gud og gør Gud ansvarlig for

dan man nyder livet, og det forstod han til fulde. Ef- 4: Kærlighed er bøn

deres ukærlige handlinger, magtanvendelse, og det at

ter hans død har adskillige tidligere tilhængere for- 5: At blive Intet er indgangen til sandhed

de dømmer andre. Men man kan finde trøst i Jakob

talt om aktiviteter som involverede både fysisk vold 6: Livet er nu og her

2:13 hvor der står: ”For dommen vil være ubarmhjer-

og vidtgående sex, og i en periode var det påkræ- 7: Lev årvågent

tig mod dem der ikke har øvet barmhjertighed. Barmvet

for de kvinder som færdedes i Oshos nærhed at 8: Svøm ikke – flyd

hjertigheden triumferer over dommen”. Selv om JV

bære gennemsigtigt tøj og lade sig berøre af ham. 9: Dø hvert eneste øjeblik så du kan blive ny hvert

vil sige, ”vi har profeteret i dit navn og uddrevet dæ-

Han blev med tiden kendt som Sex-guruen, men også eneste øjeblik

14 moner i dit navn...” ja, så kunne det godt være til dem

hans nærmest legendariske forkærlighed for Rolls Ro- 10: Søg ikke. Det som er, er. Stop op og se.

15

Af Ruben Fønsbo


Fra Science Fiction til Scientology

Scientology er grundlagt af amerikaneren Lafayette

Ronald Hubbard i begyndelsen af 1950’erne. Hubbard

blev født i 1911, og efter en ret succesrig karriere som

science fiction-forfatter søgte han i 1941 ind i den amerikanske

flåde. Efter flere uheldige episoder og klager

forlod han imidlertid aktiv tjeneste i 1943.

Hans erfaringer med psykiatri har muligvis lagt grunden

til Scientology og Dianetik (en videnskab som omhandler

det metafysiske forhold mellem krop og sjæl).

Efter krigen søgte Hubbard at genoptage sin karriere

som forfatter, men skønt han frem til 1938 havde skrevet

og udgivet 138 romaner, var det svært at få gang

i karrieren igen. Først i 1949 fangede han en udgivers

interesse, og i bladet ’Astounding Science Fiction’ fik

han publiceret en artikel om Dianetik. Kort tid efter udgav

han bogen ’Dianetik, en moderne videnskab om

mental helse’. Grundtanken i dianetik er at menneskesindet

kan deles i tre, nemlig det bevidste, analytiske

sind, det ubevidste, reaktive sind og det somatiske (legemlige

ell. psykiske; i modsætn. Til det fysiske) sind.

Ved at fjerne det reaktive sind gennem en proces der

kaldes auditing, kan man gøre mennesket mere etisk,

bevidst, glad og mentalt sund. Kritikere beskriver dianetik

som en blanding af vestlig teknologi og orientalsk

filosofi, og den amerikanske forfatter og professor Jack

Williamson kaldte dianetik for ’en galnings gendigtning

af Freuds psykologi’. Hubbard selv hævdede at Dianetik

byggede bro mellem cybernetikken (styringssystemers

struktur) og den generelle semantik (betydningsvidenskab).

Meget tyder på at ordene mere er beregnet på

at imponere end oplyse, og der ligger da heller ikke nogen

tilgængelig videnskabelig forskning bag Hubbards

teorier.

skowitz og Lloyd Esbach, at de har hørt Hubbard sige at

den nemmeste måde at blive rig på, var at grundlægge

en ny religion eller en ny psykiatrisk metode.

I 1952 offentliggjorde Hubbard efter flere års studier

(ifølge ham selv) sin teori om Thetan’en. En Thetan er

et udødeligt væsen i en menneskekrop, og Thetanerne

kom oprindeligt til Jorden efter at Mælkevejens diktator

Xenu for 75 mio. år siden tvang dem og andre rumvæsener

til at flytte til Jorden. Her lænkede Xenu både

Thetanerne og de øvrige nybyggere til vulkaner på Hawaii,

hvorefter han udsatte dem for et voldsomt bombardement

med atomvåben. De traumer som det udløste,

er den direkte årsag til at mennesker (eller Thetaner

i menneskekrop) har brug for Dianetik til at hele

skaderne efter disse traumer. Helingen sker ikke på én

gang; man skal gennem en række kurser, samtaler og

terapier, og fælles for dem er at de kræver tid og penge.

Skulle man være i tvivl om hvor disse penge havner,

kan man måske finde en ledetråd i det faktum at

Hubbard ved sin død efterlod sig værdier for mindst $

600.000.000. Forinden havde Hubbard to gange været

på besøg i himlen, og i 1963 udsendte han en beskrivelse

af Himlens indretning, udseende og befolkning,

tilsat en vurdering af de moralske forhold på stedet.

Af Ruben Fønsbo

Dianetik skulle kunne lære scientologer at øge intelli-

Siden Hubbards død har Scientology levet en noget

mere afdæmpet tilværelse, bortset fra når medlemmer

gør sig bemærket i medierne. Organisationen er ikke

anerkendt som kirke i Danmark, og Landsretten og Højesteret

har flere gange dømt i sager mellem Scientology

og aviser som har udtalt sig kritisk om organisationen.

Ingen af dommene har været til Scientologys fordel;

heller ikke den som d. 24.9. 1975 (sag nr. 54/1973)

frifandt Ekstra Bladet efter at de havde kaldt Scientology

et religiøst svindlerforetagende. Om de er det, skal

gensen, styre og fjerne uønskede følelser, forhindre en vi ikke udtale os om, men for underholdningens skyld

lang række sygdomme som gigt, astma, mavesår, mi- har vi valgt at bringe et af Scientologys officielle fotos

græne, seksuelle afvigelser og endda død. Skulle det fra et arrangement d. 28.12. 1999 i Los Angeles. Ved

være tilfældet, mangler man stadig en fyldestgørende første øjekast ligner det en velbesøgt begivenhed, men

forklaring på at Hubbard forlod denne verden i 1986. ser man efter, vil man hurtigt se at billedet er manipuleret

og at der flere steder er kopieret flere deltagere

Bogen ’Dianetik’ solgte ca. 15.000 eksemplarer det før- ind. Teknisk set er det ikke fremragende, og det moralste

år og fik stort set udelukkende elendige anmeldelske aspekt skal vi lade stå upåtalt, men billedet er altså

ser, men Hubbard fulgte bogen op ved at etablere fem

kontorer for ’Dianetics Foundation’ forskellige steder i

det officielle Scientology-pressefoto af begivenheden.

USA i løbet af 1950, og hermed var grunden lagt til den Som det kan ses, har vi markeret et tilfælde af snyd

videre udvikling. Og den skete mod alle odds. Advars- med røde ringe på billedet, og vi har indtil videre opler

mod Dianetik strømmede ind fra alle sider. Fx ofdaget 8 andre tilfælde. Har du lidt tid til overs, kan du

fentliggjorde New York Times en udtalelse fra ’Ameri- nu deltage i konkurrencen om to flasker glimrende rødcan

Psychological Association’ om at Dianetik ikke var vin: Fat en lup og en kuglepen og markér de tilfælde af

understøttet af forskning og beviser, og en amerikansk snyd, du finder. Send derefter antallet til os, gerne fx

forbrugerorganisation hævdede i 1951 at Dianetik var på en kopi af siden eller på mail. Højeste antal udløser

et glimrende udgangspunkt for en kult. Sjovt nok hæv- præmien, og er der flere ens besvarelser, trækker vi

16 der flere tidligere forfatterkolleger, heriblandt Sam Mo- lod. God fornøjelse!

17


Verdens største ægteskabsbureau

Lad det være sagt med det samme: Moon-bevægelsen

handler ikke kun om massebryllup, men det er

nok det fænomen der har sikret bevægelsen størst opmærksomhed

gennem tiden. Således er de optaget i

Guinness Rekordbog som arrangører af verdens største

massebryllup. Det fandt sted i Seoul i Sydkorea d.

14.10. 2009, og her blev mere end 20.000 deltagere

viet, enten på stedet eller via tv-forbindelser til ca. 20

andre byer verden over. Størstedelen af ægtefællerne

havde ikke mødt hinanden tidligere, da alle ægteskaber

er arrangeret af Moon-bevægelsen. Bag både bevægelse

og bryllup står den nu 90-årige Sun Myung Moon.

Hans karriere som religiøs leder tog sin begyndelse i

påsken 1936 hvor Jesus viste sig for Moon og bad ham

fortsætte det arbejde som Kristus selv havde indledt,

men som var blevet afbrudt af hans korsfæstelse. Efter

nogen betænkningstid tog Moon imod opfordringen og

grundlagde ’The Holy Spirit Association for the Unification

of World Christianity’, eller Moon-bevægelsen. Bevægelsen

omtales også af og til som Tongil-familien. På

den danske hjemmeside kalder bevægelsen sig ’Unification

Movement’, men tilsyneladende er det så som

så med bevægelserne; i hvert fald rummer siden ingen

nyheder som er nyere end april 2002.

Bevægelsen arbejder på at hjælpe det faldne menneske

som ved Syndefaldet ødelagde Guds plan, som ellers

ville have sikret at mennesket voksede til fuldkommenhed.

Der findes et grundlæggende princip for hvordan

denne genoprettelse sker, og det er det, Moon arbejder

at udbrede. Principperne er beskrevet i Moons

bog ’The Divine Principles’ fra 1946, og tanken er at

Gud har tilbudt mennesket tre velsignelser. Den første

er frugtbarhed; dvs. indre harmoni og det rette forhold

til Gud. Dernæst, når det er etableret, skal mennesket

avle børn, hvorved den fuldkomne familie fremkommer.

Endelig skal denne familie vokse til den fuldkomne

gruppe, den fuldkomne nation, og til sidst den fuldkomne

verden. Foreløbig har idéerne dog kun bredt sig til

kirkens ca. 2.000.000 tilhængere på verdensplan.

billedtekst lyder fx: ’Den første ’kirke’ bygget af mudder

og emballage. Her boede Sun Myung Moon og hans

første disciple Won Pil Kim’. Den følgende tekst lyder:

’Hytten var primitiv, men trak som en magnet mennesker

til sig ...’. Samtidig fortælles beretningen om

de fortrædeligheder der ramte Moon inden det lykkedes

hans kirke at begynde sin mission for alvor, og der

etableres en slags mytologi der rummer både død, opstandelse,

disciple og direkte kontakt til Gud. Moon betragter

sig selv som den sande Messias, og bevægelsen

fokuserer i øjeblikket meget på at etablere indflydelse i

kirkesamfund og i politiske sammenhænge.

Hvervningen til Moon-bevægelsen sker ofte ved at mulige

emner inviteres på besøg i noget der i første omgang

præsenteres som et kollektiv. Her modtages de

meget venligt og har mulighed for at deltage i fx socialt

arbejde sammen med andre unge. Bliver de hængende,

indgår de i et fundraising-team som sælger blomster,

billeder osv. til velgørende formål (det er faktisk

Moon-bevægelsens top der med tak tager imod velgørenheden),

og her arbejdes hårdt, soves og spises kun

lidt, og der falder efterhånden forskellige straffe hvis

man ikke er flittig nok. Med tiden vender de nyankomne

den ydre verden ryggen, og snart er de en integreret

del af familien. Denne måde at hverve og behandle

medlemmer på har medført talrige beskyldninger for

hjernevask og vold, tvang, men disse afvises af bevægelsens

ledelse. Moon selv er ramt af flere skandaler.

Skønt han lægger meget stor vægt på familieværdier,

fik hans ældste søn misbrugsproblemer og begik siden

hustruvold. Hustruen og hendes fem børn flyttede, og

hun skrev siden en bog om sine oplevelser hvori hun og

Moons datter beskylder familien for dobbeltmoral.

Moon er i dag overordentligt velhavende, og selv om

han nyder frugterne af disciplens arbejde, skal det retfærdigvis

siges at en del af hans formue faktisk bruges

forskellige former for velgørenhed.

Moonbevægelsen har kun begrænset tilslutning i Danmark.

Af Ruben Fønsbo

Ud af sekter

Hvordan forlader man en sekt?

Hvis man stiller sig selv dette spørgsmål fordi man er

medlem af en sekt, er det sandsynligvis ledsaget af

både tvivl, skyld og angst. Er man medlem af en sekt,

er den nemlig ofte hele ens verden og ens verdensbillede,

og det at forlade den er sandsynligvis et endnu

større og sværere skridt end de skridt man tog på vej

ind i sekten.

Tvivlen er naturlig, både i og uden for sekter. Selv

blandt meget standhaftige troende inden for traditionelle

religioner er tvivlen en konstant følgesvend, og

det er sundt sådan. Tvivlen medfører tankevirksomhed,

og tankevirksomhed afstedkommer svar. Problemet i

sekter er at man ikke vil have tvivl, for det underminerer

både lederens autoritet og gruppens sammenhold.

Men tvivl er et sundhedstegn i de fleste sammenhænge.

Den er tegn på at der er noget der ikke er som det

skal være, og altså noget man skal tage alvorligt. I sekter

eller lignende lukkede samfund er det svært at finde

nogen at tale med om sin tvivl, og taler man med nogen

udenfor, grænser det til forræderi mod både gruppen

og den idé som gruppen er samlet om.

Af samme grund ledsages tvivlen meget ofte af skyldfølelse;

man er jo med til at ødelægge noget for andre.

Ofte sidder minderne om ens vej ind i sekten eller

gruppen stadig i én. Man blev hjerteligt og overstrømmende

modtaget og anerkendt, og når man så alligevel

tvivler på meningen, budskabet, sammenholdet eller

lederen, må der jo være noget galt med én. Det er der

nu næpp; man er til gengæld fanget i nogle basale psykologiske

mekanismer som sektledere forstår at udnytte

til det yderste; nemlig behovet for anerkendelse,

samvær og tilhørsforhold.

Angsten kan skyldes at man er bange for konsekvenserne

af sin tvivl. Bliver man straffet, udstødt eller hånet?

Under alle omstændigheder risikerer man at blive

udelukket fra fællesskabet, og for mange er gruppen

eller sekten det eneste fællesskab man har tilbage. Måske

har man endda solgt sine besiddelser, sagt sit arbejde

op, forladt sin uddannelse og vendt familie og

venner ryggen, så hvis man forlader gruppen, er man

pludselig helt alene. Man er oven i købet i værste fald

også arbejdsløs, hjemløs og pengeløs.

Er man i tvivl, er der flere mulige veje frem. Har man

tillid til andre i gruppen eller til lederen, kan man tage

en samtale om sin tvivl, og afhængig af svaret og hjælpens

art, kan man tage stilling til det videre forløb; dvs.

om man bliver i gruppen eller forlader den. Ofte ender

den slags samtaler dog med tab af tillid og privilegier

og med øget mistro. Man kan også tale med nogen

uden for gruppen; enten for at få vejledning eller for at

få hjælp til at komme ud. Det kan dog være en meget

stor overvindelse, da man dermed også skal erkende

det nederlag der ligger i at have truffen en forkert beslutning,

nemlig beslutningen om at lade sig involvere i

sekten. For mange er den skam som det kan medføre,

meget svær at håndtere.

Søger man på Internettet, er det også muligt at finde

støttegrupper som består af tidligere medlemmer af en

række sekter, og det er en god idé at have kontakt til

udenforstående hvis man overvejer at forlade en sekt.

Det er nemlig både fysisk og psykisk belastende fordi

ens faste omgangskreds og rutiner forsvinder, samtidig

med at man skal igen vænne sig til nye leve- og spiseregler.

Endelig opsøges mange frafaldne af medlemmer

fra sekten, og det kan være overordentligt svært at

holde fast i sin beslutning fordi man pludselig igen får

opmærksomhed, kærlighed og omsorg af dem.

Og hvad gør man så?

Er det for svært at tale med familie og venner, kan kan

kontakte professionelle organisationer; fx Dialogcentret

(se mere på www.dci.dk). Dialogcentret er ikke direkte

behjælpelige med det at forlade en sekt, men de

er formentlig den organisation herhjemme som bedst

kender det religiøse landskab. Derfor kan de hyppigt

fortælle objektivt om den organisation man er medlem

af og henvise til tidligere medlemmer eller personer der

har erfaring med at forlade sekter. Derudover har de

For mange er et brud med en sekt det samme som stor erfaring med sjælesorg og varetagelse af de pro-

et brud med en ægtefælle eller et familiemedlem, og blemer der kan opstå efter at et menneske har forladt

samtidig er det et opgør med værdier som gennem no- en sekt. Alternativt kan man altid rette henvendelse til

På organisationens hjemmeside kan man se den tidligen

tid har haft karakter af absolut sandhed. Det bety- en præst hvis man har brug for hjælp i forbindelse med

18 ge kirkes begyndelse og læse om dens trange kår. En

der at det første skridt kan være meget svært at tage. sekter eller religiøse spørgsmål.

19

Af Ruben Fønsbo


Sommerhøjskole

Som nævnt på side 2 nærmer tidspunktet for Sommerhøjskolen

sig, og igen i år har højskoleudvalget sammensat et spændende

og varieret program. Du kan se nedenfor hvad der bydes

på, og vil du være med, skal du melde dig til snarest muligt.

Tilmelding

Som noget nyt er der i år to muligheder for at tilmelde sig. Du

kan skrive til Hjortshøj-Egå-Skæring Kordegnekontor, Egå Mosevej

7, 8230 Hjortshøj, eller du kan melde dig til på Hjortshøj

kirkes hjemmeside, www.hjortshoejkirke.dk. Når du melder dig

til, bedes du oplyse hvilken del af workshop-programmet du

ønsker at deltage i. Af praktiske hensyn er deltagerantallet begrænset,

så du bedes angive både en 1.-prioritet og en 2.-prioritet.

Husk at tilmelding er bindende.

Programmet ser ud som følger:

PROGRAM

Tirsdag d. 10. august

14.00 – 14.30 Ankomst og betaling i Det Nye Sognehus

14.30 – 15.10 Velkomst og kaffebord

15.15 - 17.00 Problematikken i Palæstina - Åbningsforedrag

v. Knud Jeppesen og La Bib

17.15 – 18.00 Rundvisning i kirken og på kirkegården

v/ sognepræst Morten Skovsted

18.15 Aftensmad

19.30 – 20.30 Koncert i kirken med Kirsten og Karsten Pultz

og deres tre børn på mellem 10 og 14 år.

Familien spiller både gammel rennaissancemusik

og helt ny musik

Sommerens aktiviteter

Musikalsk legestue for børn

Vi har stadig fuld gang i vores Musikalske Legestue

hver tirsdag fra kl. 10 - 12 i Den Gamle Skole

ved siden af kirken. Sidste gang før sommerferien

er tirsdag den 15. juni, og vi begynder igen efter

sommerferien tirsdag den 31. august.

Legestuen er for alle småbørn (0 - 5 år) ifølge med

en voksen. Lige nu er vi 10 - 15 børn, der jævnligt

kommer i legestuen.

Vi synger, spiller, bevæger os, leger m.m. Hver gang

hygger vi os med at spise medbragte madpakker.

Legestuen sørger for kaffe, te og saftevand. Det er

gratis at være med.

Få flere oplysninger ved at kontakte sognemedhjælper

Michèle Nielsen, eller se kirkens hjemmeside:

www.hjortshoejkirke.dk under ”Særligt for børn”.

Torsdagscafé

Hen over sommeren er der tre Torsdagscaféer, og

de finder sted torsdag d. 3.6., torsdag d. 17.6.

og torsdag d. 1. juli, alle dage fra kl. 14.30 til

16.30. Efter sommerferien begynder vi igen torsdag

d. 2. september, og her kommer Gete Bondo Oldenborg

Maaløv og viser os en DVD og fortæller fra sin

bog, ’Getes erindringer’.

Gete er oldebarn af kong Frederik d. 7., og hun vil

underholde med spændende og tankevækende beretninger

om et jævnt og (for det meste) muntert og

(altid) virksomt liv. Du kan købe kaffe og kage. Vi vil

også synge sange, bl.a. fra Højskolesangbogen, og

alle er velkomne til at deltage i torsdagscaféerne. Vel

mødt!

Onsdag d. 11. august

Kl. 9.30 Morgensamling i kirken.

10.15 – 11.45 Mangfoldighed - et foredrag

v. Merete Voldstedlund

Vores fredagsklub for byens unge (7.-9. klasse) har god, frivillig hjælp (forældre og andre kan tilmelde

12 – 12.45

13.15

Frokost

Workshops

nu fungeret i et par måneder og vi er ved at finde formen.

Der er en pænt stor flok unge, der møder trofast

op hver uge, og vi hygger os sammen med bord-

sig Netværket for fredagsklubben på kirkens hjemmeside

www.hjortshoejkirke.dk) vil klubben fortsætte

frem til d. 11. juni for at starte op igen efter

1: Vindyrkning i Danmark

tennis, Playstation, spil, snak og slik. Undertegnede sommerferien fredag d. 27. august. Frem til som-

v. Gunnar Jacobsen

har kunnet konstatere, at den gamle forestilling om, merferien er der planer om filmaften, grill m.m. Så

2: Teaterworkshop med dans

at unge skal begynde at drikke, når de bliver konfir- mød op til fredagsklub hver fredag i sognegården

v. Elisabeth Grooth Jacobsen

3: Bibliodrama

v/ Henning Sørensen

meret, IKKE er død. Traditionen lever, desværre ikke

mindst blandt forældre, der åbenbart ikke har noget

problem med at der på sådan en fredag aften er adskillige

tilbud om fest med alkohol, joints og lignen-

fra kl. 20 - 23. Og send trygt dine børn af sted.

4. Troldmandens værksted

v. Jette Hoffmann

de, også for 7. klasserne.

16.30 – 17.30 Fællessang

Jo, præsten er lidt chokeret, men glæder sig først og

20

17.30 - 18.00

Ca. 18.00

Vi evaluerer højskoledagene

Traditionen tro slutter vi højskoledagene

af ved at spise et lækkert måltid sammen

fremmest over, at der nu også er et garanteret alkohol,

hash- og stof-frit rum for de unge. Jeg håber, at

de fortsat vil bruge det, både de kommende konfirmander

og dem, der skal i 8. klasse efter ferien. Med

21


Torsdagscaféen er i fuld gang, og vi har allerede haft et par dejlige og hyggelige arrangementer. Hen over sommeren

er der yderligere tre Torsdagscaféer, og de finder sted torsdag d. 3.6., torsdag d. 17.6. og torsdag d.

1. juli. Efter sommerferien begynder vi igen torsdag d. 2. september, og her kan du, som nævnt under aktivitetsomtalerne,

opleve Gete Bondo Oldenborg Maaløv. Vi skal også synge fra Højskolesangbogen, og organisten,

Anne, vil skabe den rigtige musikalske stemning, og du kan naturligvis købe kaffe og kage og hygge dig sammen

med andre glade cafégæster.

Sommerens caféprogram ser ud som følger:

Vi har i både Spirekor såvel som Pige-Drengekoret

haft et forygende sangligt år. Begge kor er

vokset, både medlemsmæssigt, men så sandelig

også klangligt.

3. juni: Hvad sker der, når Kubra møder Katrine eller Mustafa

møder Martin. Foredrag v. Marianne Berg, tidligere lærer

på Virupskolen, nu pædagogisk leder på Kragelundskolen

(se billede til højre).

17. juni: Tilbageblik på barndom og ungdom i 50’ernes Todbjerg

v. Lisbeth Ågård, leder af besøgstjenesten i Todbjerg.

1. juli: Sommerafslutning. Hygge og musik.

vi skal gæste lørdag den 29.maj. Vi synger hele

dagen sammen med Svenstrups Aspirantkor og

Pigekor og slutter af med at holde koncert i Svenstrup

Sognegård kl. 15.

Nyt fra FDF i Hjortshøj

FDF – Vi er fyldt med leg og fantasi

I dette og de kommende numre af kirkebladet vil du

kunne læse små afsnit, der fortæller en lille bid af,

hvad FDF er, hvad vi laver og hvad vi tror på.

I sidste nummer handlede det om leg og fantasi. I

dette nummer af kirkebladet kan du læse lidt om,

hvad FDF gør, for at børnene og de unge bliver bevidste

om det ansvar de har, for den verden vi lever

i. Dette gøres både lokalt og globalt. Globalt har

FDF en lang tradition for at have et missionsprojekt.

Projektet har til formål at samle penge ind til projekter

og informere om forholdene for de fattigste i

udviklingslande. Lige nu er missionsprojektet ’Zambia’.

Under sloganet ’Alle har ret til mad’, har projektet

forskellige indgangsvikler til at vise vigtigheden

af mad blandt de fattigste i Zambia. Missionsprojektet

er startet i 2010 og slutter af med et brag

når 12.000 FDFere mødes til sommerlejr i sommeren

2011. Læs mere på www.FDF.dk/Zambia. Lokalt har

FDF et samarbejde med lokalcentret. Samarbejdet

får børnene i FDF til at værdsætte det, at skabe glæde

for nogen de ikke kender. Hvert år op til jul laver

de yngste FDFere juledekorationer eller bager julekager.

FDFerne mødes sammen med de ældre på lokalcentret,

hvor der bliver sunget julesange, fortalt

julehistorie og FDFerne deler juledekorationer eller

julekager ud til beboerne på lokalcentret.

FDF er en børne- og ungdomsorganisation med rod i

den danske folkekirke. Formålet er at møde børn og

unge med det kristne budskab. Derudover er aktiviteterne

mangfoldige: Fællesskab, leg og fantasi, underholdning,

friluftsliv og sang. Vi holder til midt i

Hjortshøj, Virupvej 15.

Puslinge og tumlinge (0. klasse – 2. klasse)

Mandage fra 16.30-18.00

Pilte (3. klasse – 4. klasse)

Tirsdage fra 18.00-20.00

Væbnere (5. klasse – 6. klasse)

Onsdage fra 18.00-20.00

Seniorvæbnere og seniorer (7. klasse og ældre)

Onsdage fra 18.00-20.00

Ring til Morten (Del af kredsledelsen) for mere information

på tlf.: 27 21 62 53 eller skriv til springborg@fdf.dk.

Læs mere på www.FDF.dk/Hjortshoej.

Praktiske oplysninger

Der er blevet optrådt med fyraftenskoncert,

julekoncert, Luciaoptog på ARoS og Sognegårds-

Adressen er; Gammel Viborgvej 17, 9230 Svenstrup

Kirkelige handlinger:

Ved fødsler, dåb, navngivelse, vielse, begravelse og

Organist:

Anne Kragh. E-mail: organist@hjortshoejkirke.dk

indvielse. Alt sammen for fulde huse.

Nu nærmer vi os denne sæsons sidste sanglige

aktivitet. Den ligger udenbys. Korene har nemlig

et venskabskor i Svenstrup (syd for Ålborg) som

Det er måske lidt langt at køre for en Hjortshøjborger

men skal man alligevel ud at køre en tur

i det blå, ja, så kunne man da gøre et ophold i

Svenstrup ;-)

ind- og udmeldelse af Folkekirken: Kontakt kordegnekontoret

på tlf. 86 22 79 66

Hjortshøj-Egå-Skæring kordegnekontor:

Poul Erik Ettrup Larsen, Egå Mosevej 7, 8250 Egå, tlf.

86 22 79 66, fax 86 22 44 19, mand. - fre. kl. 9 - 13,

torsd. desuden kl. 15 - 17. E-mail: egaa.sogn@km.dk

Kirketjener:

Else Elmer, tlf. 25 47 02 13

E-mail: kirketjener@hjortshoejkirke.dk

Sognemedhjælper:

Michèlle Nielsen.

Træffetid mand. og tirsd. ml. 12 og 13 i Den gl. Skole.

Præster:

Tlf. 86 22 83 66.

Morten Skovsted, Skødstrupvej 2, 8530 Hjortshøj, E-mail: sognemedhjaelper@hjortshoejkirke.dk.

tlf. 86 22 02 30, mobil: 28 30 41 11.

Fri fredag. E-mail: morten@skovsted.dk

Kirkesanger:

Birgitte Stougaard, tlf. 86 78 90 38

Lise Juhl Nielsen, ljn@km.dk

Graver:

Mette Djurhuus, mette@born-djurhuus.dk

Finn Matzen, Virupvej 11, 8530 Hjortshøj.

Menighedsrådsformand:

Peder Kjærgaard, tlf. 86 22 96 68

Tlf. på kirkegården: 40 35 69 56.

E-mail: graver@hjortshoejkirke.dk

E-mail: peder.kj@pedersplads.dk

Gravermedhjælper:

Næstformand, menighedsrådet:

Torben Nielsen

22

Christian Nørby Ernstsen, tlf. 86 21 16 24,

E-mail: christian@ernstsen.dk

Kirkens hjemmeside:

www.hjortshoejkirke.dk

23


Kalender, sommeren ’10

Juni

On 2 kl. 19 MR-møde Den Nye Sognesal

To 3 kl. 14.30 Torsdagscafé Den Nye Sognesal.

Marianne Berg fortæller om integration af tosprogede børn i skolen.

Fr 4 kl. 19 Fredagsklub Den Nye Sognesal

Lø 5 kl. 11 Dåbsgudstjeneste v. Lise Juhl Nielsen

Sø 6 kl. 9.30 Hjortshøj Gudstjeneste v. Lise Juhl Nielsen

Fr 11 kl. 19 Fredagsklub Den Nye Sognesal

Sø 13 kl. 11 Hjortshøj Gudstjeneste v. Morten Skovsted

To 17 kl. 14.30 Torsdagscafé Den Nye Sognesal

Lisbeth Aagaard fortæller om at være barn på landet i 50’erne

Sø 20 kl. 9.30 Hjortshøj Gudstjeneste v. Mette Born Djurhuus

Sø 27 kl. 11 Hjortshøj kl.9.30 Gudstjeneste v. Morten Skovsted

Juli

To 1 kl. 14.30 Torsdagscafé Den Nye Sognesal. Morten Skovsted fortæller.

Sø 4 kl. 9.30 Hjortshøj Gudstjeneste v. Lise Juhl Nielsen

Sø 11 kl. 9.30 Hjortshøj Gudstjeneste v. Mette Born Djurhuus

On 14 kl. 19 MR-møde Den Nye Sognesal

Sø 18 kl. 11 Hjortshøj Gudstjeneste v. Morten Skovsted

Sø 25 kl. 9.30 Hjortshøj Gudstjeneste v. Jane Enna

August

Sø 1 kl. 11Hjortshøj Gudstjeneste v. Mette Born Djurhuus

Sø 8 kl. 9.30 Hjortshøj Gudstjeneste v. Lise Juhl Nielsen

On 11 kl. 19 MR-møde Den Nye Sognesal

Sø 15 kl. 11 Hjortshøj Gudstjeneste v. Morten Skovsted

Sø 22 kl. 11 Hjortshøj Gudstjeneste v. Morten Skovsted

Sø 29 kl. 9.30 Hjortshøj Gudstjeneste v. Lise Juhl Nielsen

September

To 2 kl. 14 Torsdagscafé med Gete Bondo Oldenborg Maaløv.

Slægtshistorie og erindringer fra et jævnt, muntert og virksomt liv.

Fr 3 kl. 19 Fredagsklub Den Nye Sognesal

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!