novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

NOVOZYMES’

ÅRSRAPPORT 2012

Novozymes’ Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet

Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves og downloades på www.report2012.novozymes.com.

Novozymes A/S | CVR-nummer: 10007127 | Novozymes’ Årsrapport 2012

Godkendt på generalforsamlingen den 28. februar 2013

Dirigent: Niels Kornerup


INDHOLD

3 BESTYRELSEN HAR ORDET

BERETNING

7 DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET

10 HOVED- OG NØGLETAL

12 SALG OG MARKEDER

20 FINANSIEL REDEGØRELSE OG BÆREDYGTIGHEDSREDEGØRELSE

36 NOVOZYMES-AKTIEN

41 VIRKSOMHEDSPROFIL

MÅL OG FORVENTNINGER

47 FORVENTNINGER TIL 2013

53 LANGSIGTEDE MÅL OG STRATEGI

LEDELSE

62 BESTYRELSE OG DIREKTION

68 NY LEDELSE

69 CORPORATE GOVERNANCE

73 RISIKOSTYRING

78 RISIKOFAKTORER

REGNSKAB & DATA

83 RESULTATOPGØRELSE

84 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

85 BALANCE

86 EGENKAPITALOPGØRELSE

87 PENGESTRØMSOPGØRELSE

88 MILJØ- OG SOCIALE FORHOLD

90 NOTER

140 VIRKSOMHEDER I NOVOZYMES KONCERNEN

141 PÅTEGNINGER

146 REGNSKAB FOR MODERSELSKABET NOVOZYMES A/S

157 OM NOVOZYMES’ ÅRSRAPPORT 2012

2


EN FREMTID I FÆLLESSKABETS TEGN

Novozymes' forretningsmodel stod sin prøve i 2012, da en række individuelle udfordringer

blev overvundet af den diversificerede forretningsportefølje og den øgede driftseffektivitet. Vi

lagde også grundstenene til nye og lovende partnerskaber, der viser, hvor vidtrækkende

vores strategiske muligheder er i vores arbejde med at udvikle bæredygtige, biologiske

løsninger til nogle af verdens mest presserende udfordringer.

Global befolkningstilvækst og økonomisk fremgang øger fortsat presset på den industrialiserede

verden, der er funderet på begrænsede ressourcer. Selv om debatten om klimaforandringer og grøn

teknologi er trådt i baggrunden som følge af bekymringer for økonomien og budgetbegrænsninger,

er der stadig behov for at gentænke morgendagen.

SAMMEN ER VI STÆRKERE

Det forløbne år var et strategisk vigtigt år for Novozymes, idet virksomheden indgik historisk mange

partnerskaber med førende globale virksomheder såsom Syngenta, Beta Renewables og BASF.

Partnerskaber er ikke nyt for Novozymes. Vores evne til at skabe og fremme tætte kunderelationer

har længe været betragtet som en konkurrencefordel, som bidrager til at gøre forretningsforhold

mindre komplekse, udveksle viden og afstemme interesser. I takt med at Novozymes' teknologiske

kapacitet er vokset, er de samfundsmæssige og økonomiske fordele ved virksomhedens biologiske

løsninger blevet tydeligere. Det har åbnet nye markeder for os og dermed skabt et voksende behov

for nye partnerskaber.

Erstatninger for kemikalier, avancerede biobrændstoffer, biologiske pesticider m.m. giver os rige

muligheder for at gentænke morgendagen. Ved at gå sammen med samarbejdspartnere i hele

værdikæden, der alle arbejder hen imod et fælles mål, kan vi rykke grænserne yderligere på det

enkelte marked og dermed potentielt tilbyde kunderne bedre biologiske løsninger hurtigere.

FÆLLES VÆKST

Novozymes går sammen med mange

forskellige interessenter i det

globale samfund om at skabe

innovation og investere i

morgendagens biobaserede,

vedvarende samfund. Jo mere vi

lærer af hinanden, jo hurtigere når

vi målet.

3


NYT LEDERSKAB

De interne partnerskaber er lige så vigtige som de eksterne, da de er afgørende for at skabe tillid og

fremme samarbejde, innovation og lederskab. Partnerskabet mellem topledelsen – med den

administrerende direktør i spidsen – og bestyrelsen er et internt partnerskab af altafgørende

betydning. 2013 bliver et forandringernes år for Novozymes, idet Steen Riisgaard, som har stået ved

roret siden 2000, hvor Novozymes blev etableret som selvstændig virksomhed, fratræder sin stilling

den 31. marts.

Steen har i de forløbne 12 år bidraget væsentligt til Novozymes' succes og efterlader sig en tung arv.

Som virksomhedens frontfigur i tæt samarbejde med resten af organisationen har Steen med stor

dygtighed fordoblet Novozymes' omsætning og antal medarbejdere, tredoblet indtjeningen og øget

markedsværdien med en faktor fem. Tallene taler for sig selv, men de siger ikke alt. Under Steens

ledelse har Novozymes' kultur blomstret, og lederskabet har været stærkt og stabilt. I dag står

Novozymes så stærk som nogensinde og godt rustet til yderligere vækst.

Med udnævnelsen af Peder Holk Nielsen, tidligere koncerndirektør for Enzyme Business, som ny

administrerende direktør mener bestyrelsen, at den har valgt den bedste kandidat til at stå i spidsen

for Novozymes' fortsatte udvikling og styrkelsen af samarbejdet med bestyrelsen, som skal bringe

virksomheden videre til næste stadie. Virksomhedens langsigtede vækstgrundlag er uændret, og den

eksisterende strategiske platform vil gøre det muligt for Peder Holk Nielsen, direktionen og

bestyrelsen fortsat at udforske og udnytte mulighederne for at skabe langsigtet værdi for

virksomheden og dens interessenter.

OPDATERING AF LANGSIGTEDE MÅL

Direktionen og bestyrelsen har opdateret Novozymes' langsigtede mål for de næste fem år. Vi stiler

fortsat mod kraftig organisk salgsvækst med høj rentabilitet og effektiv kapitaludnyttelse. Tiden er

dog inde til en opdatering nu, hvor visibiliteten i dele af virksomheden er blevet klarere, især når det

handler om bæredygtigt landbrug (BioAg), om biofarma og om enzymer til omdannelse af biomasse.

Det er også tid til at hæve barren for overskudsgrad set i lyset af de gode fremtidsudsigter, og fordi

virksomheden i de seneste par år har nået dette mål.

Novozymes har sat sig som mål at opnå en gennemsnitlig årlig organisk salgsvækst på over 10% – et

mål, vi forventer at nå i 2015 og fremover. Dette mål kan nås under forudsætning af, at

verdensøkonomien stabiliserer sig, og potentialet i de ovennævnte forretninger bliver realiseret. Vi

forventer en overskudsgrad på over 24% og et afkast af investeret kapital (ROIC) på over 22%.

Derudover har vi har opdateret vores mål for bæredygtighed, således at de afspejler vores

ambitioner på bæredygtighedsområdet og vores aktiviteter i hele værdikæden med henblik på at

sikre Novozymes' langsigtede udvikling som en international, rummelig og succesrig virksomhed.

4


2013 OG DEREFTER

Med Peder Holk Nielsen ved roret og med udgangspunkt i de opdaterede langsigtede mål vil

Novozymes i 2013 fokusere på at sikre en effektiv eksekvering af virksomhedens strategi i et

omskifteligt makroøkonomisk klima, samtidig med at det langsigtede engagement i innovation,

partnerskaber og bæredygtighed fastholdes.

Januar 2013

Bestyrelsen

Novozymes A/S

5


BERETNING

NOVOZYMES’ ÅRSRAPPORT 2012

6


NOVOZYMES – BLOT EN VIRKSOMHED SOM ALLE ANDRE?

Vi opfyldte ikke vores langsigtede mål for salgsvækst i 2012, men selv i en vanskelig global

økonomisk situation var der mange positive takter: kraftig vækst i overskudsgraden, en

række lovende partnerskaber og fortsat fokus på innovation.

2012 var et blandet år for Novozymes: udfordrende på nogle områder og lovende på andre. Ved at

arbejde proaktivt med nye forretningsmodeller og udnytte kundernes skiftende behov lykkedes det

os at lancere innovative løsninger på markedet og indgå stærke partnerskaber. Vores smidighed

blev imidlertid sat på prøve: Vi leverede en solid indtjening og fortsatte med at øge

produktiviteten, men vi var ikke i stand til at realisere vores langsigtede mål for salgsvækst, idet vi

kun nåede 4% i organisk vækst. Betyder det så, at Novozymes blot er "en virksomhed som alle

andre"?

STÆRK INDTJENING I ET VANSKELIGT MARKED

Der var to primære grunde til, at vi havde det svært i 2012: dels afmatningen i den globale BNPvækst,

dels uroen på det amerikanske bioenergimarked. Sammenlignet med 2011 faldt

ethanolproduktionen i USA med ca. 5%, blandt andet på grund af en tørke, der ramte hele

industrien. Samtidig faldt enzymindholdet pr. liter i den ethanol, der blev fremstillet. Industrien var

dog heldigvis i stand til at forsvare energiloven Renewable Fuel Standard, selv om der blev gjort

forsøg på at tilsidesætte den.

På den anden side oplevede Novozymes en markant vækst i salget inden for vaskemidler og

dyrefoder. Det viser, at vi er i stand til at vokse gennem innovation.

Alt i alt oplevede vi en vækst på 17% i resultat af primær drift og en overskudsgrad på over 24%,

hvilket var højere end vores forventninger ved årets begyndelse, og kunderne sparede ca. 48 mio.

tons CO2 ved at anvende vores produkter. Men den organiske salgsvækst lå på kun 4%, langt under

vores mål på 10%. Det skal vi gøre bedre i 2013.

SUCCES GENNEM SAMARBEJDE

Ligesom innovation, bæredygtighed og en diversificeret portefølje er centrale elementer i vores

forretningsmodel, har partnerskaber altid spillet en vigtig rolle i forhold til fremtidig vækst. To

gode eksempler i 2012 var vaskemidler og bæredygtigt landbrug (BioAg).

Salget til vaskemiddelindustrien gik fortsat særdeles godt, idet væksten lå på 14% i 2012. I de sidste

fem år har Novozymes således oplevet en gennemsnitlig årlig vækst på over 10% i dette

forretningsområde. Det skyldes i høj grad de stærke alliancer, vi har opbygget med førende aktører

rundt om i verden.

Interessen for BioAg er stigende og har ført til en række markante opkøb på området inden for det

sidste år. I august købte Bayer CropScience den amerikanske virksomhed AgraQuest for 425 mio.

dollar, og i november blev Becker Underwood købt af BASF for ca. 1 mia. dollar. Begge

transaktioner understreger det betydelige potentiale i BioAg-industrien. Vores partnerskab med

Syngenta om udvikling af JumpStart ® og det biologiske svampemiddel Taegro ® har givet vores

BioAg-forretning betydelig tyngde, og området er nu det største i BioBusiness.

7


FREMTIDIG VÆKST BASERET PÅ PARTNERSKABER

GLOBAL SAMHØRIGHED

Dialog er nøglen til håndtering af

muligheder og risici og til at dække

det biobaserede samfunds behov. Det

hjælper også Novozymes og

Novozymes' netværk af globale

interessenter med at omsætte høje

forventninger til levedygtige

produkter.

For en voksende global virksomhed er strategiske partnerskaber et vigtigt element i at nå ud til og

betjene nye kunder. Et par gode eksempler er bioenergi- og biokemikalieindustrien, hvor vi har

udnyttet vores fleksible forretningsmodeller til at skabe nye muligheder og etablere et solidt

grundlag for vækst.

Vores partnerskab med Beta Renewables er et væsentligt skridt fremad, når det drejer sig om at

kommercialisere avancerede biobrændstoffer. Ved at koble vores enzymer sammen med Beta

Renewables' teknologi til bioenergiproduktion er vi i stand til at tilbyde kunderne en unik,

nøglefærdig løsning, der på samme tid kan reducere de finansielle og teknologiske risici og øge

vores årlige salg med op til 1 mia. kr. hen mod slutningen af dette årti.

I august indgik vi en aftale med BASF og Cargill om udvikling af en industriel bioteknologisk

produktionsproces til fremstilling af akrylsyre på basis af fornybare råvarer. Akrylsyre indgår i en

lang række produkter, herunder bleer, og målet er at kunne tilbyde forbrugere verden over et

biobaseret alternativ til stort set samme pris som en kemikaliebaseret løsning.

MÅLET ER 10% ORGANISK SALGSVÆKST

Vi opbyggede stærke partnerskaber i 2012, og jeg er sikker på, at Novozymes fra 2015 vil kunne

levere tocifret vækst i samarbejde med nuværende og fremtidige strategiske partnere.

8


I mine 12 år som administrerende direktør har den gennemsnitlige organiske vækst ligget på ca. 7-

8%. Der har været op- og nedture, men vi bliver alligevel ved med at vokse, fordi vi er i stand til at

omsætte vores viden og teknologi til rentable produkter og løsninger, som udvider markedet. Det

fremgår tydeligt af vores afkast af investeret kapital (ROIC), der er steget fra 10% i 2000 til 20% i

2012, og af vores overskudsgrad, som er steget fra 16% i 2000 til 24% i 2012.

Novozymes har altid været drevet af innovation – det ligger i vores DNA. Andre vil måske forsøge at

følge i vores fodspor, men med over 6.000 medarbejdere på verdensplan, der alle bidrager til at

skabe innovation, og med en portefølje af løsninger, der effektivt kan bidrage til at løse en række

globale problemer, bliver vi aldrig en virksomhed som alle andre.

Steen Riisgaard

Administrerende direktør

9


HOVED- OG NØGLETAL

10


Novozymes Koncernen

Hoved- og nøgletal 2012-2008

Resultatopgørelse (mio. kr.)

Omsætning 11.234

Bruttoresultat 6.423

Forsknings- og udviklingsomkostninger 1.527

EBITDA 3.448

Resultat af primær drift / EBIT 2.745

Resultat af finansielle poster, netto (161)

Årets resultat 2.016

Balance (mio. kr.)

Langfristede aktiver 10.223

Aktiver i alt 15.113

Egenkapital 9.568

Langfristede forpligtelser 2.925

Investeret kapital 10.998

Rentebærende gæld, netto 1.430

Investeringer og pengestrømme (mio. kr.)

Pengestrømme fra driftsaktivitet 2.758

Køb af materielle aktiver 1.128

Nettoinvesteringer ekskl. opkøb 1.177

Frie pengestrømme ekskl. opkøb og frasalg 1.581

Opkøb af aktiviteter og virksomheder 732

Frie pengestrømme 849

2012 2011 2010 2009 2008

10.510

5.908

1.464

3.126

2.340

75

1.828

9.053

13.842

8.824

2.661

9.843

1.019

2.709

1.290

1.316

1.393

1.530

(33)

9.724

5.412

1.360

2.796

2.117

6

1.614

7.057

12.593

7.836

2.249

8.182

346

2.324

1.326

1.326

998

23

975

8.448

4.700

1.207

2.252

1.688

(67)

1.194

5.991

10.890

5.841

2.528

6.790

949

1.817

1.009

978

839

-

839

8.146

4.359

1.096

2.060

1.504

(85)

1.062

5.641

9.925

4.476

2.563

5.856

1.380

1.697

902

942

755

-

755

Nøgletal

Salgsvækst, DKK % 7

8 15

4 10

Salgsvækst, lokal valuta % 3 10 10

2 13

Salgsvækst, organisk

Forsknings- og udviklingsomkostninger

% 4

7 11

2 13

i procent af nettoomsætningen % 13,6 13,9 14,0 14,3 13,5

Bruttomargin % 57,2 56,2 55,7 55,6 53,5

EBITDA-margin % 30,7 29,7 28,8 26,7 25,3

Overskudsgrad (primær drift) % 24,4 22,3 21,8 20,0 18,5

Overskudsgrad (årets resultat) % 17,9 17,4 16,6 14,1 13,0

Effektiv skatteprocent % 22,0 24,3 24,0 26,3 25,2

Egenkapitalandel % 63,3 63,7 62,2 53,6 45,1

Egenkapitalens forrentning % 21,9 21,9 23,6 23,1 26,1

Afkast af investeret kapital (ROIC), inkl. goodwil % 19,9 21,3 22,2 20,3 19,5

Afkast af investeret kapital (ROIC), ekskl. goodwi% 21,6 23,0 23,7 21,8 21,2

WACC efter skat % 4,7 4,5 5,6 7,0 7,4

Resultat pr. aktie (EPS), udvandet* kr. 6,33 5,71 5,05 3,79 3,37

Udbytte pr. aktie (2012 foreslået)* kr. 2,20 1,90 1,60 1,15 1,05

* Omregnet for årene 2008-2010 for at afspejle 1:5-aktiesplit af selskabets A- og B-aktier.

Miljø- og socialdata

Udvikling i vandeffektivitet (i forhold til 2005) % 32

Udvikling i energieffektivitet (i forhold til 2005) % 38

Udvikling i CO2-effektivitet (i forhold til 2005) % 55

Reduktion i CO2-udledning gennem kundernes Mio.

anvendelse af vores produkter

tons 48

Antal ansatte Antal 6.041

Personaleomsætning % 8,1

Frekvens af arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer 3,0

Medarbejdertilfredshed Score 78

Udviklingsmuligheder Score 75

Touch the World Score 83

30

34

47

29

30

38

27

27

24

23

21

14

45 40 27 28

5.824 5.432 5.275 5.146

8,3 7,5 6,7 11,3

4,3 4,1 5,1 4,9

77 76 77 70

74 73 74 68

n.a n.a n.a n.a

11


SALG OG MARKEDER

Den organiske salgsvækst var 4% i 2012. Vaskemiddelenzymer og mikroorganismer var de største

bidragydere til væksten med en salgsvækst på henholdsvis 14% og 23%. I Latinamerika steg salget

13%. Vaskemiddelenzymer og foder- og andre tekniske enzymer bidrog mest til væksten i

regionen.

Det samlede salg i 2012 var 11.234 mio. kr., en stigning på 7% i forhold til 2011. Valutakurserne

påvirkede salget i positiv retning, og salget i lokal valuta steg 3%. Opkøb og frasalg havde

tilsammen en svagt negativ effekt på salgsvæksten, og salget steg 4% organisk.

ENZYME BUSINESS

Salget i Enzyme Business var 10.163 mio. kr., en stigning på 7% i forhold til 2011. Salget i lokal

valuta steg 3%. Salget af vaskemiddel- og foderenzymer var de største bidragydere til væksten i

2012. Det globale marked for industrielle enzymer steg ca. 7% til 21 mia. kr. i 2012. Novozymes

fastholdt sin markedsandel på 47%.

Vaskemiddelenzymer

Salget af enzymer til vaskemidler steg 14% i danske kroner og 12% i lokal valuta i forhold til 2011.

Den markante salgsvækst skyldes den fortsat øgede penetration af enzymer i vaskemidler i alle

prislag med henblik på at øge vaskeevnen, muliggøre vask ved lave temperaturer og erstatte

traditionelle kemikalier i vaskemiddelformuleringer. Salget af vaskemiddelenzymer til nye

vækstmarkeder bidrog betydeligt til den globale salgsvækst.

Føde- og drikkevareenzymer

Salget af enzymer til føde- og drikkevarer steg 5% i danske kroner og 1% i lokal valuta i forhold til

2011. Salget af enzymer til fremstilling af sunde fødevarer var den største bidragyder til

salgsvæksten i 2012. Salget til stivelses- og bageriindustrien var stort set uændret, mens salget til

drikkealkoholindustrien var lavere end i 2011.

12


Bioenergienzymer

Salget af enzymer til bioenergi faldt 2% i danske kroner og 9% i lokal valuta i forhold til 2011.

Ethanolproduktionen i USA er af den amerikanske Energy Information Administration anslået til at

være faldet ca. 5% i løbet af 2012 i forhold til 2011. Faldet i salget af bioenergienzymer i 2012

skyldes lavere ethanolproduktion i USA, lavere indhold af enzymer pr. produceret gallon ethanol

samt ændringer i pris- og produktmiks. I oktober 2012 lancerede Novozymes et nyt produkt til

bioenergiindustrien, Novozymes Avantec ® , som gør det muligt for producenter af majsbaseret

ethanol at øge ethanoludbyttet af den samme mængde majs med op til 2,5%. Det nye produkt har

efter en vellykket lancering haft en svagt positiv effekt på salgsvæksten i 4. kvartal.

Foder- og andre tekniske enzymer

Salget af foder- og andre tekniske enzymer steg 7% i danske kroner og 3% i lokal valuta i forhold

til 2011. Salget af enzymer til foderindustrien var den største bidragyder til væksten som følge af

fortsat øget salg af RONOZYME ® ProAct på det latinamerikanske, asiatiske og europæiske marked

samt øget salg af fytaseenzymer. Salget af enzymer til andre tekniske industrier, herunder

tekstilindustrien, var lavere end i 2011.

13


VASKEMIDLER – VÆKST PÅ ET MODENT MARKED

I 2012 opnåede Novozymes en kraftig salgsvækst på 14% inden for vaskemiddelenzymer ved at kombinere

øget markedspenetration globalt med stigende salg på nye vækstmarkeder som Asien & Oceanien,

Mellemøsten og Latinamerika.

Vores øgede markedspenetration skyldes vaskemiddelproducenternes ønske om at kunne bruge innovative

enzymløsninger til dels at forbedre deres produkters vaskeevne og dels at reducere udsvingene i deres

produktionsomkostninger.

Innovation øger markedsandelen

En bedre vaskeevne kan opnås på to måder: ved at opdage en ny enzymklasse eller ved at optimere en

eksisterende løsning. Blandt de nye enzymklasser, der er kommet til i de senere år, kan nævnes Novozymes

Mannaway ® , som er effektiv mod pletter fra fødevarer, som indeholder guargummi, som for eksempel is,

samt Novozymes XPect ® , der er effektiv mod frugtpletter. Innovation handler imidlertid først og fremmest om

at optimere eksisterende teknologier, så vaskeevnen forbedres, og vaskemiddelteknologien kommer op på et

niveau, hvor højt koncentrerede flydende vaskemidler og vaskepulvere kan vaske tøjet rent i koldt vand. Hvis

alle europæere vaskede tøj i koldt vand, ville tre store kulkraftværker blive overflødige, og kontinentets CO 2udledning

ville kunne reduceres med 12 mio. tons om året. Det er vores mål, at kunderne vil spare 75 mio.

tons CO 2-udledning i 2015 gennem anvendelse af vores produkter, herunder vaskemiddelprodukter.

Vores salgsvækst inden for vaskemidler hænger også tæt sammen med de stadigt kraftigere udsving i prisen

på buildere og oliebaserede tensider, der er centrale ingredienser i vaskemidler, samt stigende efterspørgsel

efter bæredygtige vaskemidler. Enzympriserne har ligget forholdsvis stabilt gennem tiden, og det forventer vi

også, at de vil gøre fremover. Som følge heraf afsøger kunderne mulighederne for at øge indholdet af

enzymer, så produktionsomkostningerne kan stabiliseres, samtidig med at vaskemidlernes kemikalieindhold

og miljøpåvirkning reduceres. Takket være vores innovative enzymer er vi allerede i dag i stand til at levere

løsninger, der kan nedbringe brugen af tensider og buildere, og vi forventer, at det i endnu højere grad vil

være tilfældet i fremtiden.

Middelklassen skaber væksten

Den økonomiske vækst på de nye vækstmarkeder åbner nye muligheder for at bruge enzymer i vaskemidler,

eftersom flere mennesker får råd til vaskemaskiner og kvalitetsvaskemidler. Desuden betyder mere effektive

vaskemidler, at tøjvask og opvask kan klares hurtigere – en luksus, som den hastigt voksende middelklasse

værdsætter.

Novozymes har haft stort udbytte af stærke partnerskaber med globale vaskemiddelproducenter i takt med

deres indtrængen på de nye vækstmarkeder, ligesom vi nyder godt af tætte forhold til regionale og lokale

producenter. Det har givet os en god forståelse for de særlige behov på hvert enkelt marked og sat os i stand

til at tilpasse vores enzymløsninger til alt fra grundlæggende produkter til de mest avancerede

vaskemiddelformuleringer.

En lys fremtid

Vi er overbeviste om, at innovativ teknologi, produktudvikling og stærke partnerskaber med kunderne vil

gøre det muligt at fastholde vores solide vækst inden for vaskemidler. Vi kan tilbyde

vaskemiddelproducenterne meget konkurrencedygtige og unikke løsninger. Vi erkender dog, at væksten ikke

kommer af sig selv, og at vi hele tiden skal være et skridt foran konkurrenterne. Når vi erobrer markedsandele

fra kemikalieproducenterne, må vi forvente, at de svarer igen med knivskarp konkurrence. Novozymes vil

fortsat udvikle innovative teknologier til alle markedssegmenter med det formål at forbedre vaskeevnen og

afholde kunderne fra at købe lavkvalitetsvaskemidler med færre enzymer.

Mange steder i verden står forbrugerne over for store økonomiske udfordringer, men med innovative

kvalitetsvaskemidler kan kunderne faktisk spare penge og bidrage til øget bæredygtighed, fordi produkterne

forlænger tøjets levetid og gør det muligt at vaske i koldt vand. I Novozymes ser vi det som vores opgave at

gøre det lettere, bedre og billigere for forbrugere overalt i verden at anvende bæredygtige

kvalitetsvaskemidler.

14


BIOBUSINESS

Salget i BioBusiness var 1.071 mio. kr., en stigning på 5% i danske kroner i forhold til 2011. Salget i

lokal valuta var uændret i forhold til 2011. Når der ses bort fra frasalget af Novozymes'

biofarmaaktiviteter i Sverige i 2011 og effekten af opkøbet af EMD/Merck Crop BioScience, steg

salget i BioBusiness 10% organisk.

Mikroorganismer

Salget af mikroorganismer steg 23% i danske kroner og 18% i lokal valuta i forhold til 2011. Salget

steg 17% organisk, når der justeres for opkøbet af EMD/Merck Crop BioScience i 2011. Salget af

mikroorganismer til bæredygtigt landbrug (BioAg) var den største bidragyder til væksten i 2012

som følge af en positiv salgsudvikling i Latinamerika, Europa og Asien. Salgsvæksten i

mikroorganismer skyldes i overvejende grad en eksklusivaftale om salg og marketing, der blev

indgået i 4. kvartal. Salget af mikroorganismer til spildevandsindustrien og til rengøringsmidler var

stort set uændret i lokal valuta i forhold til 2011.

Biofarma

Biofarmasalget faldt 50% i danske kroner og 53% i lokal valuta i forhold til 2011. Frasalget af

Novozymes' biofarmaaktiviteter i Sverige i slutningen af 2011 havde en betydelig negativ effekt på

salgsudviklingen i 2012. Organisk faldt salget 23% i forhold til 2011, idet en stor ordre fra en kunde

i 2011 ikke blev gentaget i 2012.

15


BIOBUSINESS BANER VEJEN FOR VÆKST

BioBusiness blev dannet i 2007 med det formål at udvikle den del af bioteknologien, som ligger uden for

enzymområdet, og udgangspunktet er Novozymes' stærke videnbase og innovationskultur. En række vigtige

fremskridt har i 2012 styrket fundamentet for kommerciel succes inden for mikroorganismer og

biofarmaceutiske ingredienser.

I maj påbegyndte vores nye fabrik i Kina den kommercielle produktion af Novozymes Hyasis ® , som er en

hyaluronsyre af farmaceutisk kvalitet til blandt andet behandling af gigt og grå stær. Fabrikken opfylder de

strengeste standarder for farmaceutisk produktion – ICH Q7 GMP – og repræsenterer en investering på over

350 mio. kr. i et marked med en anslået værdi på 1 mia. kr. årligt. Novozymes' Bacillus-baserede, ikkeanimalske

produkt er udviklet i tæt samarbejde med kunder og giver brugerne det hidtil højeste niveau af

sikkerhed, fordi det ikke indebærer de risici, som normalt er forbundet med kommercielle kilder til

hyaluronsyre.

Partnerskaber for innovation i 2012

I august indgik Novozymes partnerskab med BASF og Cargill, to globale ledere inden for hver deres respektive

områder, om udviklingen af en industriel bioteknologisk produktionsproces til fremstilling af akrylsyre baseret

på fornybare råvarer. Akrylsyre fremstilles i store mængder og indgår i en lang række produkter som for

eksempel bleer, coatings og klæbemidler. Novozymes' mikroorganismer omdanner fornybare råvarer til 3hydroxypropionsyre

(3-HP), en kemisk forløber for akrylsyre, som bidrager til at reducere afhængigheden af

begrænsede ressourcer som olie.

I oktober blev partnerskabet mellem Novozymes BioAg og Syngenta udvidet, så det foruden JumpStart ®

omfatter det biologiske svampemiddel Taegro ® , som er en bæredygtig biologisk løsning til bekæmpelse af

svampesygdomme i landbrugsafgrøder. Syngenta bliver således ansvarlig for salg, marketing og distribution,

mens Novozymes vil stå for produktion og registrering. BioAg er nu det største forretningsområde i

BioBusiness, hvad angår salg.

Parat til vækst

BioBusiness har i løbet af sine første fem år opbygget en solid forretningsplatform. Vi har udvidet vores

kompetencer, implementeret nye forretningsmodeller og målrettet vores ressourcer til de muligheder, der

passer i vores strategi. Som resultat heraf er vi overbeviste om, at BioBusiness har lagt grunden til en årlig

tocifret organisk vækst.

Store risici, store gevinster

Det har altid været en del af BioBusiness' DNA omhyggeligt at opveje store risici mod potentielle gevinster i

søgningen efter innovative løsninger, der kan ændre markeder. Vi har bevæget os ind på områder med

betydeligt potentiale, men også med betydelig risiko for fiasko, når vi har udforsket mulighederne for at

udvikle løsninger på globale udfordringer som forbedret sundhed, fødevaretilgængelighed, vandmangel og

vedvarende alternativer til olie. I mange tilfælde er vi pionerer i industrien. Kunsten har været at udnytte

vores evner, etablere nyttige partnerskaber, lære nye industrier at kende og derigennem mindske de

indbyggede risici ved at opbygge et nyt forretningsområde. Desuden er vi afhængige af partnere,

godkendelsesprocesser og markedets accept af de nye løsninger.

Vi føler os stadig frem. Vi har en pipeline fyldt med nye aktiviteter, som strategisk passer ind i Novozymes'

overordnede mål og kan sikre en velafbalanceret portefølje, når det gælder risici, fremtidig værdiskabelse og

udnyttelse af ressourcer. BioBusiness Portfolio Board arbejder aktivt på at afdække og undersøge nye

muligheder og vil fortsat opkøbe, frasælge og afslutte aktiviteter efter behov for at sikre en velbalanceret

portefølje.

16


GEOGRAFISK FORDELING AF SALGET

Salget i Europa, Mellemøsten & Afrika (Europa/MEA) steg 8% både i danske kroner og i lokal valuta

i forhold til 2011. Stigningen skyldes især øget salg af vaskemiddelenzymer og mikroorganismer.

Frasalget af Novozymes' biofarmaaktiviteter i Sverige havde en negativ påvirkning i 2012.

Salget i Nordamerika steg 1% i danske kroner og faldt 6% i lokal valuta i forhold til 2011. Salget af

vaskemiddelenzymer bidrog mest positivt til udviklingen, mens salget inden for bioenergienzymer

og biofarma var lavere i 2012 end i 2011.

FØDEVARESTANDARDER SÆTTER DAGSORDENEN

Salget i Asien steg 12% i danske kroner og 5% i

lokal valuta i forhold til 2011.

Vaskemiddelenzymer og mikroorganismer

bidrog mest til den positive udvikling, mens

salget af foder- og andre tekniske enzymer trak

ned.

Salget i Latinamerika steg 13% både i danske

kroner og i lokal valuta i forhold til 2011.

Vaskemiddelenzymer og foder- og andre

tekniske enzymer var de største bidragydere til

væksten, mens salget af føde- og

drikkevareenzymer faldt i 2012.

Inden for de seneste år er fødevaresikkerhed blevet en væsentlig kilde til bekymring hos offentligheden.

Derfor har tilsynsmyndigheder verden over indført strengere kvalitetsstandarder for at beskytte forbrugerne.

Det påvirker hele værdikæden – fra ingrediensfremstillere til mærkevareproducenter. Novozymes hjælper

aktivt kunderne med at opfylde de skærpede myndighedskrav og har således positioneret sig som

kvalitetsleder inden for enzymindustrien.

Enzymer til føde- og drikkevarer udgør Novozymes' næststørste produktområde med 28% af salget i 2012 og

er også det næststørste globale enzymmarked med en årlig værdi på over 1 mia. dollar. Selv om enzymer

anvendes bredt på tværs af produktkategorier, producenter og lande, er der stadig tale om en

nicheteknologi, hvilket gør udviklingen af forarbejdede fødevarer til en af Novozymes' vigtigste

vækstfaktorer på længere sigt.

Føde- og drikkevareproducenterne kræver i stigende grad innovative, effektive og sunde produkter, som lever

op til de skrappe myndighedsstandarder. Novozymes' enzymløsninger opfylder disse behov. For eksempel er

det påvist, at Novozymes Acrylaway ® i væsentlig grad reducerer dannelsen af det potentielt

kræftfremkaldende stof akrylamid i en lang række fødevarer som kaffe, kiks, morgenmads- og

kartoffelprodukter. Takket være vores løsninger til juiceindustrien kan producenterne levere mere attraktive

og nærende produkter og samtidig optimere udbyttet, så de kan producere mere med mindre.

17


Førende på kvalitet og opfyldelse af myndighedskrav

To nylige tiltag illustrerer, hvordan Novozymes' evne til at levere kvalitet og opfylde myndighedernes krav

bidrager til at nedsætte risikoen for forbrugerne og kundernes varemærker, indfrier myndighedernes og

kundernes forventninger og styrker virksomhedens konkurrenceevne:

I 2009 vedtog EU den såkaldte FIA-pakke (forordninger om tilsætningsstoffer, aromaer og enzymer) med det

formål at harmonisere den europæiske lovgivning om fødevareingredienser. FIA-pakken er kompleks og

kræver omfattende ny dokumentation. Ved at trække på sin knowhow, netværk og erfaring i håndtering af

kompliceret tværfagligt samarbejde med kunderne indleverede Novozymes som den første enzymproducent i

Europa dossierer til godkendelse i maj 2012, næsten tre år før fristen i marts 2015. Eftersom vi var først på

banen, har vi spillet en vigtig rolle i fastsættelsen af forventningerne til den dokumentation, der i de

kommende år skal indleveres til EU, og det har styrket Novozymes' position som kvalitetsleder inden for

enzymindustrien.

Et stigende antal fødevareproducenter forlanger, at deres leverandører tredjepartscertificeres i henhold til en

anerkendt fødevaresikkerhedsstandard. Det sikrer en uafhængig bekræftelse af, at de opfylder generelt

accepterede krav, og kan spare producenterne for selv at skulle auditere. Novozymes var tidligt ude og

opnåede FSSC 22000-certificering for en række fødevareenzymer allerede i 2010 og kan nu konstatere, at

adskillige kunder selv har indført denne standard og kræver, at andre vigtige leverandører også certificeres.

Fremtiden

Vi formoder, at myndigheder og kunder vil stille større og større krav. Skærpede krav kan naturligvis opfattes

som en risiko set fra et omkostnings- og procesorienteret synspunkt, men vi ser reguleringsændringerne som

en grundlæggende markedsudvikling, hvor en begrænset startinvestering kan give et fornuftigt udbytte. Vi

vil fortsat udnytte vores ekspertise, globale tilstedeværelse og mangeårige erfaring som international

leverandør af fødevareenzymer til at fastholde og udvikle vores førende position, når det handler om

opfyldelse af myndighedskrav og fødevaresikkerhed.

18


PRODUKTLANCERINGER I 2012

1. kvartal

2012

1. kvartal

2012

1. kvartal

2012

2. kvartal

2012

3. kvartal

2012

4. kvartal

2012

Novozymes Cellic ® CTec3: Et avanceret cellulase-/hemicellulasekompleks, der muliggør

omkostningsbesparende omdannelse af forbehandlede lignocellulosematerialer til forgærbare

sukkerarter.

Novozymes Sanferm ® Yield: Et forbedret glukoamylaseenzym, hvormed destillerierne kan opnå

forbedret gæringseffektivitet og dermed højere alkoholudbytte og kortere gæringstid.

Taegro ® : Et biologisk svampemiddel til bekæmpelse af jordbårne patogener som Rhizoctonia og

Fusarium på forskellige højværdiafgrøder (tomater, jordbær, salat mv.).

Novozymes Panzea ® : Et xylanaseenzym til dejforarbejdning i bageriindustrien. Blandt de

væsentligste fordele er en klar forbedring af brødets udseende og af bagte produkters tekstur

samt en tør, stabil dej.

Novozymes Saczyme ® Plus 2X: En forbedret blanding af glukoamylaseenzymer, som øger

udbyttet i produktionen af drikkealkohol.

Novozymes Avantec ® : Et alfa-amylaseenzym med sideeffekter af glukoamylase- og

proteaseenzym, som øger ethanoludbyttet ved produktion af majsbaseret ethanol med op til

2,5%.

19


FINANSIEL REDEGØRELSE OG

BÆREDYGTIGHEDSREDEGØRELSE

Realiseret 2012 Realiseret 2011 Forventninger til 2013*

Salg, mio. kr. 11.234 10.510

Salgsvækst, danske kr. 7% 8% 4-7%

Salgsvækst, lokal valuta 3% 10% 5-8%

Salgsvækst, organisk 4% 7% 5-8%

Res. af primær drift, mio. kr. 2.745 2.340

Vækst i res. af primær drift 17% 11% 4-7%

Overskudsgrad 24,4% 22,3% ~24%

Periodens resultat, mio. kr. 2.016 1.828

Vækst i periodens resultat 10% 13% 6-9%

Nettoinvesteringer før opkøb, mio. kr. 1.177 1.316 ~1.100

Frie pengestrømme før opkøb, mio. kr. 1.581 1.393 ~1.650

Afkast af investeret kapital (inkl. goodwill) 19,9% 21,3% ~20%

Gns. USD/DKK 579 536 560

EPS (udvandet), DKK 6,33 5,71

Udvikling i vandeffektivitet (i forhold til 2005) 32% 30% 35%

Udvikling i energieffektivitet (i forhold til 2005) 38% 34% 42%

Udvikling i CO2-effektivitet (i forhold til 2005) 55% 47% 50%

Reduktion i CO2-udledning gennem kundernes

anvendelse af vores produkter, mio. tons

48 45 50

* Forudsætter, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer fastholdes på niveauet for noteringskurserne den 18. januar resten af 2013.

I det følgende redegøres for de realiserede finansielle, miljømæssige og sociale data for året. I

"Regnskab" findes data og nøgletal, mens oversigten over Novozymes' rapportering i

overensstemmelse med retningslinjerne fra Global Reporting Initiative (GRI) findes i The Novozymes

Report 2012 på www.report2012.novozymes.com under "Supplementary ", hvor også vores

redegørelse om fremskridt i forhold til FN's Global Compact findes.

20


SALG

Det samlede salg i 2012 var 11.234 mio. kr., en stigning på 7% i forhold til 2011. Valutakurserne

påvirkede salget i positiv retning, og salget i lokal valuta steg 3%. Opkøb og frasalg havde

tilsammen en svagt negativ effekt på salgsvæksten, og salget steg 4% organisk.

OMKOSTNINGER, ANDRE DRIFTSINDTÆGTER OG RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT

Samlede omkostninger

De samlede omkostninger, eksklusive nettofinansomkostninger og skat, var 8.567 mio. kr., en

stigning på 4% i forhold til 2011.

Bruttoresultat

Bruttoresultatet steg 9% i forhold til 2011 og resulterede i en bruttomargin på 57,2%, en stigning

på 1 %-point i forhold til 2011. Justeret for opkøbseffekten i 2011 steg bruttomarginen 0,4 %point.

Fortsatte produktivitetsforbedringer, gunstige ændringer i produktmiks og den afsluttede

IFRS-justering for overtagne varebeholdninger i EMD/Merck Crop BioScience i 2011 mere end

opvejede de højere råvarepriser og højere omkostninger i forbindelse med den nye

hyaluronsyrefabrik i Kina og den nye enzymfabrik i Nebraska, USA.

Bruttomarginen for Enzyme Business var 58,2%, et fald på 0,5 %-point i forhold til 2011. Højere

råvarepriser og omkostninger relateret til den nye enzymfabrik i Nebraska, USA, var

hovedårsagerne til den lavere bruttomargin, mens fortsatte produktivitetsforbedringer og gunstige

ændringer i produktmiks til dels opvejede de højere produktionsomkostninger.

Bruttomarginen for BioBusiness var 47,7%, en stigning fra 33,3% i 2011 og fra ca. 44%, når der

justeres for den afsluttede IFRS-baserede justering i forbindelse med opkøbet af EMD/Merck Crop

BioScience i 2011.

21


Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger var 3.756 mio. kr., en stigning på 4% i forhold til 2011. Andre

driftsomkostninger set i forhold til salget udgjorde 33%, et fald på 1 %-point i forhold til 2011. En

omkostningsbevidst tilgang påvirkede fortsat driften positivt.

• Omkostninger til salg og distribution, herunder forretningsudvikling, steg 3% og udgjorde 13%

af salget

• Omkostninger til forskning og udvikling steg 4% og udgjorde 14% af salget

• Omkostninger til administration steg 4% og udgjorde 7% af salget

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter steg til 78 mio. kr. i 2012 mod 50 mio. kr. i 2011. Milepælsbetalinger inden

for BioBusiness var den primære årsag til stigningen.

Afskrivninger og amortiseringer

Afskrivninger og amortiseringer var 703 mio. kr. i 2012 mod 786 mio. kr. i 2011. Faldet i

afskrivninger og amortiseringer skyldes hovedsagelig lavere afskrivninger i biofarma som følge af

frasalget i 2011, der medførte ophør af af- og nedskrivninger. Når der ses bort herfra, var der en

svag stigning i afskrivninger og amortiseringer.

Resultat af primær drift

Resultat af primær drift steg 17% til 2.745 mio. kr. i forhold til 2.340 mio. kr. i 2011.

Overskudsgraden var 24,4% i 2012, en stigning på 2,1 %-point i forhold til 2011 og en stigning på

ca. 1,8 %-point, når der justeres for opkøbseffekt i 2011. Overskudsgraden var positivt påvirket af

øget salg og en gunstig udvikling i driftsomkostninger og valutakurser.

22


NETTOFINANSPOSTER OG ÅRETS RESULTAT

Nettofinansomkostninger

Nettofinansomkostningerne var 161 mio. kr. i 2012, en stigning på 236 mio. kr., mod

nettofinansindtægter på 75 mio. kr. i 2011. Stigningen skyldes hovedsagelig et nettotab på

valutasikring/omvurdering på 83 mio. kr. i 2012 i forhold til en gevinst på 190 mio. kr. i 2011. I

forhold til 2011 faldt nettorenteomkostningerne 15 mio. kr. til 61 mio. kr.

Resultat før skat

Resultat før skat steg 7% til 2.584 mio. kr. fra 2.415 mio. kr. i 2011.

Den effektive skatteprocent i 2012 var 22,0 mod 24,3 i 2011. Den effektive skatteprocent er i 2012

positivt påvirket af udnyttelsen af den i 2010 opnåede ”U.S. Advanced Energy Manufacturing tax

credit” relateret til den nye fabrik i Nebraska.

Årets resultat

Årets resultat var 2.016 mio. kr., en stigning på 10% i forhold til 2011. Stigningen i resultat af

primær drift samt den lavere skatteprocent havde en positiv effekt på årets resultat, mens de højere

nettofinansomkostninger havde en negativ virkning.

PENGESTRØMME OG BALANCE

Pengestrømme

Pengestrømme fra driften var 2.758 mio. kr. i 2012 mod 2.709 mio. kr. i 2011. Stigningen skyldes

primært et højere resultat for året.

Nettoinvesteringer før opkøb udgjorde 1.177 mio. kr. mod 1.316 mio. kr. i 2011.

Frie pengestrømme før opkøb var 1.581 mio. kr. i 2012, en stigning fra 1.393 mio. kr. i 2011.

Stigningen skyldes højere pengestrømme fra driften.

Balance

Egenkapitalen udgjorde 9.568 mio. kr. pr. 31. december 2012, en stigning på 8% fra 8.824 mio. kr.

ultimo 2011. Egenkapitalen blev forøget med årets resultat, hvilket dog blev delvist opvejet af især

udbetalt udbytte og køb af aktier i forbindelse med aktietilbagekøbsprogrammet. Egenkapitalen

udgjorde 63% af balancen mod 64% ultimo 2011.

Pr. 31. december 2012 var den nettorentebærende gæld 1.430 mio. kr. mod 1.019 mio. kr. ultimo

2011. Hovedårsagerne til stigningen i den nettorentebærende gæld var udbyttebetaling til

Novozymes' aktionærer på 600 mio. kr. i marts 2012, aktietilbagekøb for 832 mio. kr. i 2012 og det

strategiske partnerskab med og køb af en ejerandel af Beta Renewables i 2012.

Nettorentebærende gæld/egenkapital-andelen var 15% pr. 31. december 2012, en stigning fra 12%

pr. 31. december 2011.

23


Afkast af investeret kapital (ROIC), inklusive goodwill, var 19,9% mod 21,3% i 2011. Det lavere

afkast skyldes primært den øgede investerede kapital, især som følge af opkøbet af EMD/Merck

Crop BioScience i 2011 og det strategiske partnerskab med og køb af en ejerandel i Beta

Renewables i 2012.

Egne aktier

Den 31. december 2012 var beholdningen af egne B-aktier 12,77 mio. stk., svarende til 3,9% af

aktiekapitalen.

I perioden fra 20. januar til 29. oktober 2012 tilbagekøbte Novozymes 5.247.588 aktier til en værdi

af ca. 832 mio. kr. inden for det toårige aktietilbagekøbsprogram på 2 mia. kr., der blev påbegyndt

den 20. januar 2012. Tilbagekøbsprogrammet blev afsluttet den 29. oktober 2012 i forbindelse med

offentliggørelsen af det strategiske partnerskab med og køb af en ejerandel af Beta Renewables.

B-aktiekapitalen forventes at blive reduceret med 10.600.000 kr. fra 542.512.800 kr. til 531.912.800

kr. ved annullering af en del af beholdningen af egne B-aktier. Aktieannulleringen er betinget af

generalforsamlingens godkendelse den 28. februar 2013.

24


0B

STYRING AF LEVERANDØRKÆDEN BRINGER OS TÆTTERE PÅ KUNDERNE

Novozymes sætter kunderne i centrum for sit arbejde med styring af leverandørkæden, hvilket blandt andet

vil sige indkøb, transport og logistik samt koordinering med kunderne. For at maksimere driftseffektivitet og

bæredygtighed styrker vi dialogen med kunderne, så vi bedre kan vurdere deres behov og bringe

produktionen tættere på dem. Det giver omkostningsbesparelser og reducerer CO 2-udledningen.

Vores globale leverandørkæde er baseret på nærhedsprincippet: Vi fremstiller produkterne så geografisk tæt

på kunderne som muligt. Det giver typisk billigere transport og gør det muligt at tilpasse færdigvarerne til

kundernes behov på et sent stadie. Derudover transporterer vi flere produkter i koncentreret form, som fylder

mindre, mellem vores fabrikker.

Mindre transportvolumener

Vi har udviklet vores leverandørkædefunktioner på steder som Suzhou nær Shanghai i Kina og Blair i

Nebraska, USA, så vi kan øge leveringsfleksibiliteten og minimere transportomkostningerne. Dermed kan vi

reducere CO 2-udledningen, fordi transportafstandene mindskes.

Novozymes forventer at reducere den interne transport mellem Suzhou og Blair med 37% i 2012-2013,

svarende til ca. 300 tons CO 2, og nedbringe den samlede interne transportvolumen med op til 8% i 2013.

Vi arbejder også på at effektivisere transporten af råvarer, der indkøbes i hele verden. I et forsøg i Danmark

har Novozymes i visse tilfælde skiftet fra vej- til søtransport. Skibe med råvarer til Novozymes' produktion

sejler nu direkte til Kalundborg frem for at lægge til i København og læsse varerne på lastbiler. Det har

mindsket antallet af lastvognstransporter mellem København og Kalundborg med 800 og reduceret den årlige

CO 2-udledning med ca. 148 tons.

Mindre kompleksitet gennem dialog

Et andet vigtigt mål er at reducere kompleksiteten af vores leverancer, hvilket betyder, at vi foretager en

bedre vurdering af kundernes behov gennem øget dialog. I maj 2012 lancerede vi en ny treårig strategi, der

fokuserer på kundeforhold og kompleksitetsstyring, og som skal hjælpe os med at opfylde de globale

markedsbehov og tackle udfordringer som svingende råvarepriser og skiftende behov.

Nærmere bestemt har vi udviklet 12 initiativer med det formål at øge dialogen med kunderne og forbedre

driftseffektiviteten gennem programmer som brugertilpasning i sene stadier, ordreproduktionslinjer, mindre

varebeholdninger og planlægning af placeringen af fremtidige produktionsanlæg.

Et konkret resultat er, at vi er begyndt at gennemgå ordremønstre med faste kunder og drøfte den optimale

25


planlægning af langsigtede og gentagne ordrer. Ud fra de mønstre, der tegner sig, forsøger vi at reducere

antallet af sjatpaller, hvor der leveres færre varer pr. transport. I stedet prøver vi at samle mindre ordrer og

transportere flere varer med samme energiforbrug, hvilket giver omkostningsbesparelser og lavere CO 2udledning.

Samtidig fastholder vi fleksibiliteten til at kunne levere til tiden og sende små leverancer til

kunder, som har behov for det.

Fremtiden

I en rundspørge foretaget i 2012 var vores kunders højeste prioritet pålidelige leverancer efterfulgt af kvalitet

og dokumentation, og 75% kunne se en fordel i en partnerskabsorienteret tilgang til styring af

leverandørkæden. Novozymes arbejder derfor stadig på at reducere leveringsrisikoen og øge pålideligheden

samt optimere leverandørkæden sammen med kunderne og dermed styrke loyaliteten.

En bedre dialog med leverandørerne øger også driftseffektiviteten. I løbet af de seneste tre år har vi

implementeret et styringssystem for leverandørpræstation, hvor præstationen vurderes på basis af

kommercialitet, kvalitet og bæredygtighed med henblik på at identificere og reducere risici i den globale

leverandørbase. Vi har sat det mål for 2015, at 100% af vores leverandører med en årlig fakturering på over 1

mio. kr. skal overholde programmets forretnings-, kvalitets- og bæredygtighedsmæssige krav.

Vi vil også fortsat optimere produktions- og administrationssystemerne, blandt andet ved at sikre en mere

smidig arbejdsgang fra ordre til faktura, samtidig med at vi styrker virksomhedens strategi og vækstmål.

UDNYTTELSE AF RESSOURCER

I det følgende rapporterer vi om vores mål for energi-, vand- og CO2-effektivitet samt andre

resultater vedrørende udnyttelse af ressourcer.

Energi-, vand- og CO2-effektivitet

Energieffektivitet

Den realiserede forbedring i energieffektivitet i 2012 var 38% sammenlignet med 2005, hvilket

opfyldte målet på 38%. Forbedringen skyldes gennemførelse af en lang række energispareprojekter

med fokus på udskiftning af udstyr og optimering af energiudnyttelse. Energieffektiviteten blev

forbedret med 4 %-point fra 34% i 2011, hvilket svarer til en energibesparelse på yderligere 250.000

GJ og en estimeret omkostningsbesparelse på ca. 30 mio. kr. i 2012.

Vandeffektivitet

Forbedringen af vandeffektiviteten var 32% i 2012 sammenlignet med 2005, hvilket er lidt under

målet på 33%. Det lykkedes os ikke at reducere vandforbruget yderligere på grund af omlægning

til produkter, som kræver mere procesvand, samt forsinkelse af nogle vandspareprojekter. Alligevel

steg vandeffektiviteten med 2 %-point fra 30% i 2011. Det betyder en vandbesparelse på ca.

200.000 m 3 (og dermed en reduktion af det samlede vandforbrug til 6.446.000 m 3 ) samt en

omkostningsbesparelse på ca. 2 mio. kr.

Med henblik på at opnå en væsentlig forbedring af vores vandeffektivitet og gøre fremskridt i

retning af at nå vores mål på 40% i 2015 har vi iværksat flere vandspareprojekter med længere

tilbagebetalingstid.

CO2-effektivitet

Novozymes forbedrede sin CO2-effektivitet med 55% i 2012 sammenlignet med 2005 og overgik

dermed det langsigtede mål på 50% for 2015. Det gode resultat skyldes hovedsagelig den

strategiske beslutning i 2011 om at øge indkøbet af CO2-neutral vindmølleenergi væsentligt. I

26


Danmark køber vi nu al elektricitet fra vindmøller, hvilket udgør omkring en tredjedel af vores

samlede CO2-effektivitetsforbedring. Vi har også identificeret og gennemført energispareprojekter i

hele organisationen og øremærket de samlede omkostningsbesparelser til indkøb af CO2-neutral

energi.

Affald

Den registrerede mængde affald steg til 14.241 tons i 2012 fra 11.704 tons i 2011. Stigningen

skyldes biomasse produceret på vores nye fabrik i Blair, Nebraska, USA, som ikke kunne spredes som

gødning ligesom NovoGro ® . Det medførte også et fald i andelen af genbrugt affald til ca. 34% i

2012 fra ca. 41% i 2011.

Transport og distribution

I 2012 blev CO2-udledningen fra transport af varer til kundens første leveringssted samt fra

transport mellem produktionsstederne estimeret til 19.000 tons, en reduktion på ca. 14% i forhold

til 22.000 tons i 2011.

Dyreforsøg

Brugen af dyreforsøg blev øget med ca. 10% fra 1.119 dyr i 2011 til 1.240 in 2012. Stigningen

skyldes primært øget toksikologitestning i Enzyme Business.

Overholdelse af miljømyndighedskrav og naboklager

Novozymes bestræber sig på at overholde alle myndighedskrav og minimere antallet af klager. I

2012 registrerede vi på verdensplan 15 overskridelser af de fastsatte grænseværdier, sammenlignet

med 21 i 2011.

17I 2012 fik Novozymes 11 klager fra naboer, hvilket er en reduktion fra 18 i 2011. Klagerne kom i

de fleste tilfælde fra private borgere og var relateret til lugt- og støjgener fra nærtliggende

fabrikker.

Novozymes forsøger altid at undgå væsentlige spild, herunder spild af kemikalier til vand og jord.

Der var ingen væsentlige spild i 2012.

27


Novozymes er involveret i en sag i USA, hvor der for en del år siden blev målt høje nitratniveauer i

grundvandet omkring Novozymes' fabrik i Franklinton, North Carolina. I begyndelsen af 2008 blev

der indsendt yderligere kontrolmålinger til myndighederne, som stadig er i gang med at gennemgå

tallene og derfor endnu ikke har nået en konklusion.

INDVIRKNING PÅ KLIMAFORANDRINGER

Det er vigtigt for Novozymes at kunne positionere enzymteknologien som en del af løsningen på

klimaproblemerne. Gennem kundernes anvendelse af vores produkter opnåede vi i 2012 en

reduktion af CO2-udledning på ca. 48 mio. tons, hvilket svarer til omkring tre fjerdedele af

Danmarks samlede årlige CO2-udledning. Dette var en stigning på 3 mio. tons sammenlignet med

2011 og oversteg vores mål på 47 mio. tons. Forbedringen skyldes delvis en stigning i salget af

vaskemiddelenzymer.

For at måle vores påvirkning og forsyne kunderne med valide salgsargumenter arbejder Novozymes

løbende på at udvikle forskerbedømte miljømæssige livscyklusvurderinger. I 2012 gennemførte vi

vurderinger inden for tekstil- og akvakulturindustrien og udarbejdede en artikel med gennemgang

af miljøvurderinger for industriens brug af enzymer inden for de seneste 15 år. Endvidere har vi

leveret CO2-data om udvalgte enzymer til kunder og partnere og rådgivet dem om, hvordan de kan

ændre deres produktmiks ved at skifte til mere koncentrerede og mindre miljøbelastende

produkter.

MEDARBEJDERFORHOLD

I det følgende rapporterer vi om mål og resultater relateret til medarbejderne og arbejdspladsen.

Personaleomsætning

I 2012 var målet for personaleomsætning på mellem 4% og 9%, hvilket afspejler den aktuelle

beskæftigelsessituation og Novozymes' mål om at tiltrække og fastholde medarbejdere.

Personaleomsætningen var 8,1%, så målet blev nået.

Tilfredshed, motivation og Novozymes' værdier

Medarbejdernes tilfredshed og motivation, deres opfattelse af egne muligheder for udvikling og

evnen til efterleve vores værdier er vigtige indikatorer for medarbejdernes velbefindende og vores

evne til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Hvert år har Novozymes' medarbejdere i

hele verden mulighed for at give deres mening til kende via medarbejderundersøgelsen People's

Opinion. I 2012 var den gennemsnitlige score for "Tilfredshed og motivation" 78, hvilket er

rekordhøjt og overgår målet på 75. For virksomheder med base i Norden, som har en arbejdsstyrke

på mindst 2.000 og medarbejdere ansat i mindst to lande uden for Norden, betragtes en

medarbejdertilfredshedsscore på 75 og derover som "Top in Class" i en sammenlignende

undersøgelse foretaget af vores leverandør Ennova.

Resultatet for "Muligheder for faglig og personlig udvikling" var 75 i 2012, hvilket oversteg målet

på 74. For at styrke medarbejderudviklingen yderligere iværksatte Novozymes i 2012 nye ledelses-

og talentudviklingsprogrammer, som vil blive gennemført i endnu højere grad i 2013. Med hensyn

til vores nye værdisæt viser undersøgelsen, at medarbejderne har stor tillid til, at kolleger og ledere

efterlever Novozymes' værdier, og vores mål på 80 blev mere end nået med en score på 83.

28


Mangfoldighed og lige muligheder

Novozymes' medarbejdere ansættes på baggrund af kompetencer, og stillingerne tilbydes uden

forfordeling, udelukkelse eller præferencer. Vi har forpligtet os til at udvikle en mangfoldig

arbejdsstyrke, der fremmer innovation og en rummelig arbejdskultur.

I 2012 havde vi fortsat fokus på at udnytte det fulde potentiale i vores globale gruppe af kandidater

og efterfølgere til ledende stillinger. For at øge mangfoldigheden blandt vores ledere yderligere, så

den i højere grad afspejler sammensætningen i vores rekrutteringsbase, har vi endvidere fastsat en

række specifikke mål for køn og nationalitet for nye ledere, som rekrutteres i 2013. Læs mere om

dette i afsnittet "Mål og forventninger".

Fokus på sikkerhed

STORE FØDDER, LILLE

FODAFTRYK

Med vores forpligtelse til

bæredygtighed i hele

værdikæden har vi minimeret

det miljømæssige fodaftryk af

både vores egen og vores

kunders drift. Ved at anvende

Novozymes' biologiske

løsninger reducerede kunderne

deres CO 2-udledning med ca. 48

mio. tons i 2012.

Novozymes bestræber sig på at tilbyde et sikkert arbejdsmiljø. Frekvensen af arbejdsulykker var

historisk lav i 2012 med 3,0 pr. mio. arbejdstimer, langt under målet på under 4,0. Desværre var året

mærket af en tragisk ulykke med dødelig udgang på et af vores produktionssteder i Danmark. Efter

ulykken iværksatte vi straks en undersøgelse af årsagen og sørgede for krisehjælp til pårørende og

kolleger.

En tragisk ulykke som denne kræver ekstra opmærksomhed på sikkerhed. Derfor har alle afdelinger

identificeret processer og udstyr, som kan forårsage personskade, således at risikoen for fremtidige

tragiske ulykker er så lav som overhovedet muligt. Derudover lancerede Novozymes en ny

kampagne, "Stop and Think", som skal minde de ansatte om at tænke sig om en ekstra gang i

potentielt risikable arbejdssituationer. Endelig har Novozymes hyret eksterne konsulenter, som skal

gennemgå virksomhedens globale forholdsregler og resultater i forbindelse med arbejdsmiljø og

udpege eventuelle områder med mulighed for forbedring.

29


Sundhed, velbefindende og fravær

Novozymes ønsker at hjælpe sine medarbejdere til at træffe sunde valg ved at tilbyde forhold,

oplysninger og faciliteter på arbejdspladsen, som fremmer sund livsstil og muligheden for at øge

velværet. Øget velbefindende og lavere fravær kommer medarbejderne til gode, ikke kun ved at

reducere ubehaget i forbindelse med sygdom, men også ved at begrænse unødig stress og

overarbejde for kollegerne. Dette kommer også virksomheden til gode, eftersom lavere fravær

forbedrer arbejdsgangene og sparer omkostninger. Med en fraværsprocent på 1,9 i 2012 nåede vi

målet for året på under 3%.

Overholdelse af menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder

I 2012 gennemførte Novozymes en evalueringsproces som del af et projekt med udgangspunkt i

FN's Guiding Principles on Business and Human Rights. Resultatet af dette projekt har medført

forbedringer i vores praksis som for eksempel klarere forankring af ansvar for Novozymes'

minimumstandarder for menneske- og arbejdstagerrettigheder i organisationen samt bedre

forståelse for de regionale forskelle i opfattelsen af menneskerettigheder.

Desuden har vi ajourført vores forpligtelse med hensyn til menneskerettigheder, ligesom vi har

inkorporeret denne i vores forretningsaktiviteter som for eksempel processer i forbindelse med

fusioner og virksomhedsovertagelser. Disse forbedringer bør kunne gøre os i stand til mere

systematisk at påvise og forhindre risici med hensyn til menneskerettigheder på alle sites. I 2013 vil

vi gennemføre intern undervisning i brugen af vores Ethics Hotline og derved sikre, at alle

medarbejdere ved, hvordan de skal anmelde eventuelle overgreb på menneskerettighederne.

30


SOCIOØKONOMISK EFFEKT

I det følgende rapporterer vi om Novozymes' resultater for værdifordeling, herunder skattebidrag

og samarbejde med leverandører. Afsnittet dækker også status for vores

forretningsintegritetsprogram, vores projekt om fødevarer og energi i Mozambique samt vores

Corporate Citizenship-program.

FORDELING AF GENERERET VÆRDI

I 2012 blev 88% af Novozymes' genererede værdi givet tilbage til samfundet gennem køb af varer

og tjenesteydelser fra leverandører, lønninger og pensioner til vores 6.041 medarbejdere, skatter og

afgifter til samfundet samt udbytte og finansielle omkostninger til vores kapitalleverandører. De

resterende 12% forblev i Novozymes med det formål at udvikle virksomheden og sikre dens

konkurrenceevne og fremtidige værdiskabelse til fordeling blandt de vigtigste interessenter.

Samlet skattebidrag

I 2012 var Novozymes' skattebidrag, herunder selskabsskat samt andre skatter og afgifter, på ca.

875 mio. kr., svarende til 8% tilbagebetaling til samfundet (se diagrammet Fordeling af genereret

værdi). Herudover opsamlede og tilbageholdt Novozymes udbytteskat og kildeskat på ca. 975 mio.

kr. I 2012 var vores samlede skattebidrag således ca. 1.850 mio. kr., sammenlignet med ca. 1.900

mio. kr. i 2011. Den overordnede skattestrategi og anvendte politik for interne afregningspriser har

til formål at understøtte et positivt skattebidrag til samfundet og staten i de lande, hvor Novozymes

har aktiviteter. Se også Novozymes' holdning til skat på www.novozymes.com.

31


Leverandører

Novozymes vurderer løbende risici og identificerer muligheder gennem virksomhedens program for

ansvarligt indkøb, som blev indført i 2009. I 2012 var vores dækning på 93% af de samlede udgifter.

Vi afsluttede 11 handlingsplaner for leverandører, som ikke levede op til kravene, enten gennem

dialog eller ved at standse indkøb fra de pågældende leverandører.

Novozymes har sat et nyt mål om 100% opfyldelse af leverandørprogrammet for forretnings-,

kvalitets- og bæredygtighedsmæssig præstation for leverandører, hvor vores årlige udgifter er over

1 mio. kr. Se afsnittet "Mål og forventninger". Større leverandører, som vi har regelmæssige

transaktioner med, er nemmere at påvirke. Vi vil dog fortsat vurdere mindre leverandører og

reducere relaterede risici.

I 2012 indførte Novozymes en udvidet version af sine leverandørkrav i leverandørkontrakter over

hele verden. Gennem samarbejde med leverandørerne har vi designet ny emballage samt bidraget

til sikrere håndtering af udvalgte produkter. Der blev identificeret mere miljøvenlige alternativer til

råvarerne i vores enzymproduktion, for eksempel titanium. Endelig afholdt Novozymes en

innovationsdag for leverandørerne med det formål at etablere et tættere samarbejde med

strategiske leverandører. Se også vores redegørelse om fremskridt i henhold til FN's Global Compact

på The Novozymes Report 2012 på www.report.2012.novozymes.com under "Supplementary".

Forretningsintegritet

Vi har fortsat vores dedikerede informations- og undervisningsindsats for at sikre, at

forretningsintegritet altid har høj prioritet hos vores medarbejdere og forretningspartnere. På

globalt plan har 79% af medarbejderne nu gennemført undervisningen gennem e-læring,

sammenlignet med 71% i 2011. Vi har også afholdt lokale seminarer på vores største sites i

samarbejde med regionale finansafdelinger.

Efter opkøbet af EMD/Merck Crop BioScience i 2011 har en del af integrationsprocessen i 2012

været udarbejdelse af en spansk version af folderen Bestikkelse – nej tak! om forretningsintegritet

for at sikre, at vores nye kolleger fra EMD/Merck Crop BioScience i Argentina samt vores

forretningspartnere også forstår og opfylder vores seks principper. Folderen findes også på dansk,

engelsk, kinesisk og portugisisk.

Fødevare- og energiprojekt i Afrika

Novozymes har investeret i et projekt i Mozambique via et joint venture, CleanStar Mozambique

(CSM). Formålet er at udvikle et bæredygtigt landbrug, der skal øge fødevareproduktionen og

levere råvarer til fremstilling af ethanol som erstatning for trækul til madlavning i byerne. CSM

hjælper mindre landmænd i Sofala-provinsen med at indføre et miljøgenoprettende skovlandbrug,

som skal producere en række forskellige landbrugsprodukter. I 2012 åbnede CSM sit første anlæg til

fremstilling af madlavningsbrændstof i Sofala. Her omdannes nogle af landbrugsprodukterne til

ethanolbaseret madlavningsbrændstof, som sælges lokalt.

Ved udgangen af 2012 havde CSM over 150 medarbejdere, involverede over 1.200 mindre

landmænd og havde solgt over 3.000 komfurer, som bruger ethanolbaseret madlavningsbrændstof,

til husholdninger i byerne. Projektet bidrager på mange måder til FN's 2015-mål. For eksempel er

det med til at:

32


• Udrydde ekstrem fattigdom ved at løfte 1.200 landmænd og 150 medarbejdere og deres familier

fra et eksistensminimum til at have en indtægt, de kan leve af (mål 1)

• Forbedre mødres sundhed (mål 5) og reducere børnedødeligheden (mål 4) i ca. 3.000 hjem ved at

mindske den indendørs forurening

• Sikre et bæredygtigt miljø (mål 7) ved at fremme et skift væk fra trækul, som bidrager til

skovudryddelse

Corporate Citizenship-initiativer

I 2012 fortsatte vi udbredelsen af vores kendskab til naturvidenskab og miljømæssig ansvarlighed til

lokalsamfundene gennem vores Corporate Citizenship-program, Citizymes. Dermed bidrager vi til

en bedre grundskoleuddannelse i vores lokalsamfund (mål 2) og til et mere bæredygtigt miljø (mål

7). I 2012 nåede vores undervisning ud til ca. 26.000 personer, sammenlignet med ca. 9.800 i 2011,

hvor projektet blev lanceret. Stigningen skyldes primært vores engagement i Saskatoon,

Saskatchewan, med den canadiske organisation Agriculture in the Classroom, som har undervist ca.

10.000 børn i plantevækst og fødevareproduktion.

Omkring en tredjedel af de personer, som vi er nået ud til, kom fra Latinamerika og Asien &

Oceanien, hvor virksomheder i stigende grad forventes at yde en uddannelsesindsats, for eksempel

ved at vise, hvordan teori kan omsættes til praksis.

Dokumentation af vores socioøkonomiske effekt

Blandt de nye projekter kan nævnes

Novozymes' partnerskab med Bangladesh

University of Textiles om at undervise

fremtidige ledere af tekstilfabrikker i

bioteknologi og bæredygtighed som led i

universitetets MBA-program. Læs mere om

programmet, og se andre eksempler på vores

Citizenship-projekter på www.novozymes.com.

I 2012 udsendte Novozymes den første dokumentation af virksomhedens socioøkonomiske effekt.

Den afdækkede den socioøkonomiske effekt i USA af at introducere kødproteinekstrakt (MPE) som

alternativ til natrium i forarbejdet kød. Resultaterne viste, at der er betydelige fordele for

forbrugere og samfund, og at MPE kan være en del af løsningen på problemet med amerikanernes

alt for store indtag af salt (natrium). Med denne undersøgelse har Novozymes udviklet en ny

metode til vurdering af virksomhedens socioøkonomiske effekt og dokumentation af

salgsargumenter, som supplerer den eksisterende ekspertise inden for miljømæssige

livscyklusvurderinger.

33


LEDERSKAB INDEN FOR BÆREDYGTIGHED

Her rapporterer vi om, hvordan vores præstationer inden for bæredygtighed benchmarkes, samt

om vores præstationer i forhold til globale og regionale projekter.

Aktieanalytikere og ratingbureauer vurderer løbende virksomheder på bæredygtighedsområdet, og

vi anvender de mest relevante vurderinger til at sammenligne Novozymes med tilsvarende

virksomheder. Vi anvender især vurderingerne fra Dow Jones Sustainability Indexes og den

underliggende Sustainability Asset Management (SAM) som indikator for vores mål om at opnå

SAM's Gold Class-vurdering i Sustainability Yearbook. På baggrund af vores præstation i 2011

opnåede vi Gold Class-vurdering i SAM's Sustainability Yearbook 2012, og målet blev dermed nået.

Endvidere fastholdt vi positionen som sektorleder inden for det bioteknologiske område i Dow

Jones Sustainability Indexes på baggrund af vores præstation i 2012. Vi forbedrede vores position i

Nordic Carbon Disclosure Leadership Index ved at gå fra nr. 10 i 2011 til nr. 5 i 2012 med en score på

94. Det skyldes dels betydelige investeringer i at nedsætte CO2-udledningen/energiforbruget på

vores egne produktionsanlæg, dels at vi hjælper kunderne med yderligere at reducere deres CO2udledning.

Globale og regionale projekter

I 2012 var Novozymes involveret i en række rådgivende aktiviteter, først og fremmest FN's

bæredygtighedskonference (Rio+20). Med skarpt fokus på at levere praktisk forretningsinput og

løsninger samt at gå i dialog med de interessenter, der ønskede det, var Novozymes i stand til at:

• Deltage aktivt i Business Action for Sustainable Development (BASD) og Rio+20 Business Day

• Levere input til politiske dokumenter som Det Internationale Handelskammers Green Economy

Roadmap og WBCSD's Vision 2050 og Changing Pace-rapport

• Støtte FN Global Compacts arbejdsgruppe om Sustainable Energy for All, herunder SEFAinitiativet

(Sustainable Energy for All)

• Øge informationen om og kendskabet til vores vision om en biobaseret økonomi

SEFA-initiativet, som blev lanceret af FN's generalsekretær, er særligt interessant for Novozymes.

Målet er at realisere visionen om bæredygtig energi for alle i 2030, og både private og offentlige

aktører samt NGO'er opfordres til at deltage. Det giver Novozymes en enestående mulighed for at

positionere bioenergiteknologier som en del af løsningen, og derfor har Novozymes sat som mål, at

biobrændstoffer skal inkluderes som en "high-impact opportunity" i SEFA-initiativet i 2015. Se også

afsnittet "Mål og forventninger".

Vi øgede også vores engagement i lokale Global Compact-netværk i USA, Brasilien, Kina og Indien.

Sammen med A.P. Møller - Mærsk, Novo Nordisk, Business for Social Responsibility (BSR) og FN's

Global Compact bidrog vi til rapporten New Geographies of Corporate Sustainability, der har fokus

på de lokale bæredygtighedsdagsordener i Kina, Brasilien og Indien. Projektet øgede vores viden

om de regionale forskelle inden for bæredygtighed, som vi skal tage højde for i forbindelse med

fremtidige aktiviteter.

Opfyldelse af rapporteringskrav om bæredygtighed

I henhold til § 99a i årsregnskabsloven er det obligatorisk for store virksomheder at rapportere om

deres samfundsansvar. Som medlem af FN's Global Compact udarbejder Novozymes en redegørelse

om fremskridt (Communication on Progress), som offentliggøres på The Novozymes Report 2012

34


www.report2012.novozymes.com under "Supplementary". Sammen med den integrerede

finansielle, miljømæssige og sociale rapportering opfylder vores redegørelse om fremskridt både

kravet om rapportering om samfundsansvar og de avancerede rapporteringskriterier i Global

Compact. Herudover rapporterer vi om vores bæredygtighedsaktiviteter og opdaterer årligt vores

oversigt over væsentligheden af bæredygtighedstemaer på www.novozymes.com.

BIOBASERET ØKONOMI PÅ DEN GLOBALE SCENE

Vi er måske en forholdsvis lille virksomhed, men vi har store planer – vi ønsker at forandre verden sammen

med vores kunder. Vores teknologi er nøglen til en økonomi baseret på vedvarende ressourcer. Novozymes

arbejder ihærdigt på at opbygge en biobaseret økonomi, ikke kun gennem sine produkter og løsninger, men

også ved at deltage i de politiske processer, som er med til at forme morgendagens verden.

Hvis det skal lykkes at udvikle den globale økonomi, skal statslige organer og private virksomheder kunne

samarbejde om at fremme innovation og vækst. Derfor begynder regeringer at lytte til viden- og

innovationsbaserede virksomheder som Novozymes. Novozymes udnytter muligheden til at skabe yderligere

forandring ved at gå i dialog med politikerne og være fortaler for et biobaseret samfund, ved at dele sin

bioteknologiske knowhow og ved at præsentere nyskabende løsninger.

Muligheder skabes

Som led i den globale indsats udvælger og deltager vi i globale fora og begivenheder såsom Rio+20 og B20møder,

hvor vi ikke alene kommer i kontakt med politikere og meningsdannere inden for industrien, men

også møder kunder og partnere med henblik på at finde mulige synergieffekter.

Vores mål for 2012 var at have en positiv indvirkning på og drive nødvendige forandringer på følgende

områder:

• Afskaffelse af tilskud til fossile brændstoffer

• Fri handel med bæredygtige løsninger

• Stabile priser på CO 2

• Støtte til gennemførelse af CO 2-besparende løsninger

• Private investeringer i grøn infrastruktur

FN's konference om bæredygtig udvikling (Rio+20-konferencen) i juni 2012 var den største begivenhed inden

for bæredygtighed i de sidste 20 år. Over 55.000 mennesker fra 193 lande og mere end 1.500 virksomheder

deltog og bidrog direkte til debatten. Novozymes var repræsenteret i alle dele af konferencen, hvis slutaftale

fokuserede på en række nøgleområder, der både er afgørende for virksomhedens og den biobaserede

økonomis fremtid. Vi præsenterede vores løsninger for stats- og regeringschefer, journalister og globale

meningsdannere, ligesom vi talte med en lang række nuværende og potentielle kunder for at udforske

mulighederne for fremtidige projekter.

Risikobegrænsning gennem lydhørhed

Ved at deltage i globale begivenheder som denne og ved at mødes med interessenter fra hele verden får

Novozymes vigtig viden, som kan integreres i forretningen og de løsninger, vi tilbyder kunderne. Når vi lærer,

hvordan politikere, meningsdannere og NGO'er opfatter vores industrier, er vi bedre i stand til at forstå

værdikæden, forudse fremtidens behov og sikre vores forretning ved at udvikle nye løsninger, der opfylder

markedets skiftende behov.

Den langsigtede forpligtelse

Det er en lang proces at påvirke politiske beslutninger, og vi erkender, at det naturligt nok tager lang tid at

opbygge politisk vilje til at etablere en biobaseret økonomi. I 2013 vil vi fortsat promovere løsninger og

politikker, som fremmer bæredygtig vækst på langt sigt. Vi vil blandt andet arbejde for at sætte stærke

dagsordener inden for bæredygtighed med særlig vægt på vedvarende energi over for den nye ledelse i Kina

og den amerikanske regering. Et af vores langsigtede mål går ud på at få biobrændstoffer med som en "highimpact

opportunity" på den globale dagsorden for FN's initiativ Sustainable Energy for All i 2015.

35


NOVOZYMES-AKTIEN

I løbet af 2012 udbetalte Novozymes over 1,4 mia. kr. til aktionærerne i form af udbytte og

aktietilbagekøb. Aktiekursen havde et svært år og sluttede året med et fald på 10%.

Novozymes' aktie er noteret på NASDAQ OMX København og indgår i indekset OMX Copenhagen

20 (OMXC20). Aktien handles under symbolet NZYM B og ISIN DK0060336014. Novozymes er

registreret i Erhvervsstyrelsen med nr. 10 00 71 27.

AKTIEKURSUDVIKLING

Novozymes' aktie (kr.) 2012 2011

Kurs ultimo 159,2 177,3

Børsværdi i alt ultimo (mia.)* 51,7 57,6

Årets resultat pr. aktie, udvandet 6,33 5,71

Udbytte pr. aktie 2,2** 1,9

* Alle A- og B-aktier ganget med kursen på B-aktien

** Foreslået

Novozymes' aktiekurs faldt 10% i 2012. Til sammenligning steg OMXC20 27%, MSCI Pan Europe

Index 13% og Dow Jones Sustainability World Index 12%.

I 2012 var den gennemsnitlige daglige omsætning i Novozymes' aktie 587.031 aktier eller 93 mio.

kr. Aktien var dermed den syvende mest omsatte på NASDAQ OMX København, hvor den i 2011 var

den niende mest omsatte. Ultimo var den samlede børsværdi af Novozymes' B-aktier 43,2 mia. kr.,

og den anslåede værdi af de unoterede A-aktier var 8,5 mia. kr.

I de seneste fem år har Novozymes' aktie givet et gennemsnitligt årligt afkast til aktionærerne på

7% (9% inklusive udbytte). Dette kan sammenlignes med et gennemsnitligt femårigt afkast

eksklusive udbytte på 1% for OMXC20 og -5% for både MSCI Pan Europe Index og Dow Jones

Sustainability World Index.

36


AKTIETILBAGEKØBSPROGRAM INDLEDT OG AFSLUTTET I 2012

I 2011 blev det besluttet at indlede et nyt aktietilbagekøbsprogram med tilbagekøb af aktier for op

til 2 mia. kr. over en toårig periode begyndende i 2012. Tilbagekøbsprogrammet var betinget af, at

der ikke blev foretaget større virksomhedsopkøb. Mellem 20. januar og 29. oktober 2012

tilbagekøbte Novozymes aktier til en samlet værdi af 831.847.334 kr. Tilbagekøbsprogrammet blev

afsluttet med offentliggørelsen af det strategiske partnerskab med og opkøb af en ejerandel i Beta

Renewables.

B-aktiekapitalen forventes at blive reduceret med 10.600.000 kr. fra 542.512.800 kr. til 531.912.800

kr. ved annullering af en del af beholdningen af egne B-aktier. Aktieannulleringen er betinget af

generalforsamlingens godkendelse den 28. februar 2013.

For at sikre, at annulleringen af aktier ikke får negativ indvirkning på omsætteligheden af

Novozymes' aktie, er Novozymes' største aktionær, Novo A/S, indforstået med at holde sin relative

beholdning af B-aktier på det nuværende niveau (25,5% af aktiekapitalen) efter Novozymes'

annullering af aktier som følge af aktietilbagekøbsprogrammet.

UDBYTTE

På generalforsamlingen vil bestyrelsen foreslå en udbyttebetaling på 2,2 kr. pr. aktie for

regnskabsåret 2012. Det vil medføre en samlet udbyttebetaling på ca. 687 mio. kr. , svarende til en

udbyttesats på 34,1%. Novozymes har et mål om at øge udbyttesatsen til 35% over de kommende

1-2 år.

Udlodning (kr.)

2012 2011 2010 2009 2008

Udbytte (mio.) 687* 599* 504 358 326

Tilbagekøb af egne aktier (mio.) 832 400 0 0 0

I alt (mio.) 1.519* 999* 504 358 326

Årets resultat (mio.) 2.016 1.828 1.614 1.194 1.062

Udbyttesats

Antal udestående aktier ultimo

34,1%* 32,8% 31,2% 30,0% 30,7%

(mio.)** 312 315 315 311 310

Udbytte pr. aktie** 2,2* 1,9 1,6 1,15 1,05

* Foreslået

** Omregnet 2008-2010 for at afspejle 1:5-aktiesplit af selskabets A- og B-aktier

UDBYTTEDATOER 2013

Beslutning på generalforsamling 28. februar

Sidste handelsdag inklusive udbytte for 2012 28. februar

Første handelsdag eksklusive udbytte for 2012 1. marts

Udbyttebetaling

6. marts

37


AKTIEANALYTIKERE

Følgende selskaber dækker Novozymes-aktien:

• ABG Sundal Collier

• Alm. Brand Markets

• Carnegie

• CA Cheuvreux Nordic

• Citi

• Credit Suisse

• Danske Markets

• Deutsche Bank

• DnB NOR Markets

• Goldman Sachs

• Handelsbanken Capital Markets

• Jefferies & Company

• J.P. Morgan

• Jyske Bank

• Kempen & Co.

• Nordea Markets

• Nykredit Markets

• SEB Enskilda Equities

• Standard & Poor's

• Sydbank

• UBS

BÆREDYGTIGHEDSANERKENDELSER

Et vigtigt led i Novozymes' kommunikation med aktionærerne er at informere aktieanalytikere,

ratingbureauer og kapitalforvaltere om virksomhedens resultater på bæredygtighedsområdet.

Novozymes bestræber sig løbende på at forbedre både bæredygtighedsrapportering og -processer

og værdsætter derfor dette samspil meget. I 2012 opnåede Novozymes blandt andet:

• At blive genbekræftet som medlem af Dow Jones Sustainability World Index og Dow Jones

Sustainability STOXX Index, udnævnt til sektorleder for 11. gang og tildelt Gold Classbedømmelse

for resultaterne i 2011 i SAM Sustainability Yearbook 2012

• At blive nr. 5 i Carbon Disclosure Projects Nordic Carbon Disclosure Leadership Index 2012 med

en score på 94 ud af 100

• At blive blandt de tre førende i sundhedssektoren i Bloombergs Global Corporate Renewable

Energy Index (CREX) 2012

• Igen at blive udnævnt til en af verdens 100 mest bæredygtige virksomheder af The Global 100

Most Sustainable Corporations in the World Project

• At blive genbekræftet som medlem af ET Global 300 Carbon Index

• At blive genbekræftet som medlem af FTSE4Good Index

38


AKTIONÆRER

Novozymes' aktiekapital består af to typer aktier: A- og B-aktier. Begge har en nominel værdi af 2

kr. pr. aktie. Alle A-aktierne ejes af Novo A/S, og hver A-aktie har 10 gange så mange

stemmerettigheder som en B-aktie.

A-aktier

B-aktier

I alt

Aktiekapital (kr.) 107.487.200 542.512.800 650.000.000

Antal aktier 53.743.600 271.256.400 325.000.000

Antal stemmer 1.074.872.000 542.512.800 1.617.384.800

Stemmeandel (%) 66,5

33,5

100

Ultimo 2012 ejede Novo A/S 25,5% af den samlede aktiekapital og havde i kraft af sit ejerskab af Aaktierne

og en del af B-aktierne (29.131.400 aktier) 70,1% af stemmerne. Novo A/S er 100% ejet af

Novo Nordisk Fonden, hvorfor Novozymes indgår i Novo Nordisk Fondens koncernregnskab. Novo

A/S har hjemsted i Hellerup.

FINANSIEL KALENDER

Koncernregnskabsmeddelelse for 2012 21. januar 2013

Generalforsamling 2013 28. februar 2013

Delårsrapport for første kvartal 2013 25. april 2013

Delårsrapport for første halvår 2013 9. august 2013

Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 2013 25. oktober 2013

Koncernregnskabsmeddelelse for 2013

23. januar 2014

Ultimo 2012 havde Novozymes omkring 50.000

aktionærer, hvoraf 99% er private danske

investorer. 20 institutionelle investorer,

herunder Novo A/S, ejer ca. 55% af B-aktierne.

Udenlandske investorer ejer ca. 70% af Baktierne.

Novozymes ejer 4,7% af B-aktierne, svarende til

3,9% af aktiekapitalen.

Ud over Novo A/S ejer kun én aktionær, Baillie

Gifford & Co., mere end 5% af Novozymes'

aktiekapital pr. 31. december 2012.

39


KONTAKT INVESTOR RELATIONS

Besøg vores investorsektion på www.novozymes.com, der indeholder IR-guidelines, præsentationer,

værktøjer og downloads, koncernregnskabsmeddelelser og anden information for både private og

institutionelle investorer.

Hvis du har spørgsmål til Investor Relations, kan du kontakte:

Maarit Pokkinen

Head of Investor Relations

Tlf.: +45 4446 8682

E-mail: mpok@novozymes.com

Martin Riise

Senior Investor Relations Manager, Europa

Tlf.: +45 4446 0738

E-mail: mrsn@novozymes.com

Thomas Steenbech Bomhoff

Senior Investor Relations Manager, USA

Tlf.: +1 919 494 3483

E-mail: tsbm@novozymes.com

40


VIRKSOMHEDSPROFIL

Novozymes er verdens førende inden for bioinnovation og fremstiller en lang række

industrielle enzymer, mikroorganismer og biofarmaceutiske ingredienser. Vores biologiske

løsninger hjælper kunderne med at få mere ud af mindre, samtidig med at de sparer energi

og producerer mindre affald.

Befolkningstallet stiger, og det medfører et øget pres på naturens ressourcer. Derfor skal der

innovation til, hvis vi fortsat vil kunne opfylde vores grundlæggende behov. Novozymes' løsninger

er en del af svaret. De bruges i fremstilling af talrige produkter, hvor de forbedrer effektiviteten af

industrielle processer ved at spare energi og råvarer samt mindske spild. Resultatet er, at vores

kunder oplever højere kvalitet, lavere omkostninger og mindre miljøbelastning.

RETHINK TOMORROW

Vi bruger vores ekspertise inden for bioteknologi til at udvikle innovative løsninger, ofte i

samarbejde med kunderne. På globalt plan har Novozymes over 6.000 medarbejdere i seks

verdensdele. Over 20% af Novozymes' globale arbejdsstyrke arbejder med forskning og udvikling,

og 13-14% af salget investeres i forskning og udvikling rundt om i verden.

Vores løsninger er baseret på en unik bioteknologisk platform, der tilbyder industrier verden over

et væld af muligheder. Mikrobielle teknikker, high-throughput-screening, proteinteknologi og

gæringsteknologi er nogle af de redskaber, der danner grundlaget for vores forretning. Med

udgangspunkt i vores teknologiske platform og store indsigt i industrien samarbejder vi med

kunder om at skabe morgendagens industrielle, biologiske løsninger inden for en lang række

områder. For at sikre ejerskabet af vores biologiske løsninger har vi p.t. 7.000 tildelte patenter og

patentansøgninger, hvilket illustrerer de muligheder, der opstår, når natur og teknologi arbejder

sammen.

INDBYGGET BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed er en integreret del af vores løsninger. Vores teknologi sætter os i stand til at

tilbyde kunderne løsninger, der gør det muligt for dem at få mere ud af råvarer og energi. Det er

blevet en konkurrencefordel for os, i takt med at flere og flere kunder selv bruger bæredygtighed

som konkurrenceparameter.

For at understøtte vores ambition om at fremme bæredygtighed rundt om i verden arbejder vi tæt

sammen med interessenter på tværs af hele værdikæden: leverandører, kunder og samfundet.

Novozymes mindsker risici og udnytter leverandørernes styrke ved at kræve sikkerhed ved levering,

kvalitet og effektivitet i forhold til bæredygtighed og innovation. Vi arbejder på at øge CO2effektiviteten

ved at forbedre produktionsprocesser. Vi hjælper også kunderne med at reducere

deres CO2-udledning yderligere, når de bruger vores produkter. Alene i 2012 hjalp vi kunderne med

at mindske CO2-udledningen med ca. 48 mio. tons.

Vi forsøger at skabe den nødvendige balance mellem forretningsmæssig vækst, et renere miljø og

bedre levevilkår. I kraft af vores engagement og tilslutning til internationale aftaler og universelle

værdier er vi i stand til at identificere de problemer og udfordringer, som er relevante for vores

interessenter og for vores virksomhed. Blandt andet har vi tilsluttet os FN's Global Compact, og vi

41


støtter FN's Biodiversitetskonvention i bestræbelserne på at sætte en mere bæredygtig global

dagsorden.

Det er vigtigt for os at være en gennemsigtig og ansvarlig virksomhed. Vores tværfunktionelle

bæredygtighedsorganisation, der er ansvarlig for at fastsætte mål på bæredygtighedsområdet,

afspejler vores værdikæde og bygger på dialogen med vores mange interessenter. Læs mere om

vores langsigtede mål i "Langsigtede mål og strategi".

VERDENS FØRENDE INDEN FOR INDUSTRIELLE ENZYMER

GENTÆNK MORGENDAGEN

En voksende verdensbefolkning med øgede krav om

mad, vand, energi og andre ressourcer presser

industrien til at blive dygtigere og producere mere

med mindre. Novozymes støtter denne

transformation ved at erstatte traditionelle

kemikalier med enzymer og mikroorganismer og

derved bidrage til at reducere mængden af vand,

energi og råvarer i mange industriprocesser.

Vores største forretningssegment, Enzyme Business, stod i 2012 for 91% af den samlede omsætning.

BioBusiness, som udgjorde de resterende 9%, omfatter mikroorganismer og biofarmaceutiske

ingredienser.

Vi arbejder løbende på at udvide vores markeder ved at lancere innovative løsninger på

eksisterende markeder samt ved at udvikle helt nye anvendelsesmuligheder. Med en andel på 47%

af det globale enzymmarked fastholdt Novozymes i 2012 sin position som verdens største og

førende producent af industrielle enzymer. Det samlede salg var 11.234 mio. kr. og resultat af

primær drift 2.745 mio. kr.

42


OVER 700 PRODUKTER OG 40 FORSKELLIGE SLUTBRUGERMARKEDER OVER HELE

VERDEN

Novozymes' produkter sælges i hele verden og til en lang række industrier, herunder vaskemiddel-,

bioenergi-, landbrugs-, føde- og drikkevare-, biofarma-, spildevands-, tekstil- og papirindustrien.

Vaskemiddelenzymer anvendes i vid udstrækning til tøj- og maskinopvask, og de udgør en stor del

af Novozymes' salg. Vores løsninger forbedrer vaskemidlernes ydeevne gennem bedre pletfjernelse,

skånsom vask og generelt øget vaskeevne. Enzymer kan erstatte petrokemiske ingredienser, og

fordi de har en enestående katalytisk virkning, er enzymer særligt anvendelige i vaskemidler til vask

ved lav temperatur og i koncentrerede produkter.

Et af Novozymes' primære fokusområder er enzymer til bioenergiindustrien, som kan omdanne

stivelse (primært majs) og cellulose til forgærbare sukkerarter, der anvendes til fremstilling af

ethanol. Biobrændstoffer er et vigtigt skridt på vejen mod at imødekomme den voksende

efterspørgsel efter vedvarende energi.

Enzymer bruges også i stor udstrækning i føde- og drikkevareindustrien til at forbedre kvaliteten af

brød, øl, vin og andre produkter samt i foderindustrien til at forbedre fordøjeligheden og

næringsværdien af dyrefoder.

Derudover leverer Novozymes en række mikroorganismer til industriel anvendelse inden for

rengøring, spildevandsbehandling og landbrug, mens biofarmaforretningen har fokus på at

forbedre medicinsk udstyr samt indgivelse og formulering af lægemidler ved hjælp af unikke

rekombinante albumin- og hyaluronsyreteknologier.

TOUCH THE WORLD

Vores vision, bærende forretningsidé, forpligtelse og værdier danner et sæt samlede retningslinjer, som vi

kalder Touch the World.

• Vores vision: En fremtid, hvor vores biologiske løsninger skaber den nødvendige balance mellem

forretningsmæssig vækst, et renere miljø og bedre levevilkår

• Vores bærende forretningsidé: Rethink Tomorrow

• Vores forpligtelse: Løbende forbedre vores finansielle, miljømæssige og sociale resultater for at drive

verden mod bæredygtighed

• Vores værdier:

o Hav modet til at gå forrest – fordi du skaber fremtiden

o Vis og vind tillid – fordi intet er stærkere end gensidig tillid

o Gå sammen for at skabe nyt – fordi verden er fuld af gode ideer

o Frigør passion – fordi passion vækker drømme til live

43


INNOVATION + MARKETING = EN STÆRK PIPELINE

At kunne oversætte kundernes behov til banebrydende, salgbare løsninger er afgørende for Novozymes'

fastholdelse af sin stærke produktpipeline. For hele tiden at være et skridt foran konkurrenterne bruger vi

nytænkning til at udvikle løsninger, der radikalt ændrer industriens måde at arbejde på og hjælper kunderne

med at fremstille mere med mindre. Vi involverer også kunderne tidligt i idéudviklingsfasen, så vi kan levere

kvalitetsprodukter, der opfylder markedets behov.

I Novozymes er vi klar over, at verden er fuld af gode ideer, men de skal opdages, forbedres og realiseres på

den rigtige måde. Derfor har vi en struktureret tilgang til at fremme innovationen i virksomheden, samtidig

med at vi inddrager eksterne eksperter og kunder, så løsningerne bliver bedre, ekspertisen samles, og risiciene

mindskes.

Blandt en lang række interne værktøjer bruger vi onlinesoftware for at kunne arbejde optimalt sammen og

sociale medier til at søge bredt efter ideer til løsninger på branchespecifikke problemer, for eksempel hvordan

man erstatter et kemikalie med et enzym for at spare energi, vand og råvarer i et specifikt trin i

tekstilfremstillingsprocessen.

Gode hjerner arbejder sammen

Kolleger på tværs af Novozymes brainstormer online, hvor de introducerer og kommenterer nye ideer og

samler en prioriteret liste med løsninger, der afspejler, hvad der er behov for fra marketing og R&D. Et sådant

forløb varer typisk et par dage, hvorefter de højest prioriterede ideer defineres, og det vurderes, om

Novozymes har kompetencerne til at udvikle dem. Omkring 15-20% af ideerne går videre til næste trin, hvor

det besluttes, om de skal udvikles som nye højprioritetsprojekter, eventuelt sammen med relevante partnere,

eller om de skal skrinlægges.

Vi samarbejder også på tværs af hele innovationsværdikæden for at maksimere potentialet og mindske

risiciene ved klart at identificere behov og muligheder, der sætter os i stand til at tage skridtet fra idé til

salgbart produkt.

For eksempel integrerer Novozymes' Shandong Innovation and Business Center, der åbnede i juni 2012, R&D,

forretningsudvikling og dialog med interessenter. Her arbejder vi sammen med lokale interessenter for at

kommercialisere de bedste udviklingsprojekter i forhold til behovene på det lokale marked. Centret, der

ligger i Shandong-provinsen på Kinas dynamiske østkyst, udnytter provinsens industrielle biotekinfrastruktur,

herunder universiteter og mikrobiologiske forskningsinstitutioner. Centret trækker også på provinsens

position som kinesisk centrum for blandt andet fødevareproduktion samt tekstil-, bryggeri- og læderindustri.

Alle sammen områder, hvor vi kan tilbyde omkostningseffektive og bæredygtige løsninger.

Salgbare produkter

Radikal nytænkning handler om kreativitet og om at få den næste store idé, men den skal være både

teknologisk mulig, praktisk realiserbar og opfylde et behov. Novozymes og virksomhedens partnere skal

desuden have den nødvendige forskningskapacitet og marketingstruktur til at føre ideen ud i livet.

Et godt eksempel er Novozymes' forskningssamarbejde med Sea6 Energy, som har base i Chennai i Indien. Her

er målet at omdanne kulhydrater fra tang til sukker, der kan forgæres og blive til brændstofethanol,

finkemikalier, fødevareproteiner og gødning. Partnerskabet, der blev lanceret i januar 2012, er baseret på, at

Novozymes udvikler de enzymer, der skal bruges til omdannelsesprocessen, mens Sea6 Energy bidrager med

sin offshoreteknologi til dyrkning af tang.

Begge partnere har skudt penge i projektet, og forskningssynergien styrker forretningspotentialet.

Partnerskabet supplerer nemlig Novozymes' andre bestræbelser på at omdanne biomasse til

brændstofethanol, og Sea6 Energy er en pioner, når det gælder forgæring af sukker udvundet af tang, så de

kan bruges til at fremstille brændstof med minimal anvendelse af ferskvand. Resultatet er udvikling af et

skalerbart, bæredygtigt alternativ til fossile brændstoffer og avanceret brændstofethanol, der ikke kræver

gødning og ikke dyrkes på knappe landbrugsarealer.

44


Samarbejde med kunderne på et tidligt stadie

For at sikre, at der er et marked for nye produkter, og for at få fuldt udbytte af vores partnerskaber, er

marketing og forretningsudvikling en integreret del af innovationsprocessen, og kunderne inddrages på et

tidligt stadie i produktudviklingen. Det giver mulighed for en grundig undersøgelse af konceptet fra såvel

teknisk som kommercielt perspektiv. Med andre ord kan vi hurtigt afgøre, om et foreslået produkt har den

ønskede effekt, hvordan det påvirker miljøet, om det opfylder et kundebehov til en rimelig pris, og om der

eksisterer konkurrerende teknologier.

Samarbejde på et tidligt stadie afdækker også, i hvilken grad kunden engagerer sig i projektet, og

fremskynder kommercialiseringen af salgbare produkter. Typisk kommer 6-8 produkter årligt på markedet ud

af en pulje af væsentlige projekter.

Vi afprøver for tiden nye interne strukturer, der skal forbedre produktstrømmen i vores R&D-pipeline, så vi får

mere brugbare løsninger, og som skal bidrage til at accelerere processen fra idéstadie til lancering. Successen

af tiltagene måles ud fra nye produkters øgede kommercielle betydning samt løbende forbedring af den

interne ressourcefordeling, så ressourcerne kanaliseres over i de projekter, der er mest relevante ud fra et

markedssynspunkt.

45


MÅL OG

FORVENTNINGER

NOVOZYMES’ ÅRSRAPPORT 2012

46


FORVENTNINGER TIL 2013

FORVENTNINGER TIL 2013

Finansielle mål

• Salgsvækst på 4-7% i danske kroner

• Salgsvækst på 5-8% i lokal valuta

• Organisk salgsvækst på 5-8%

• Vækst i resultat af primær drift på 4-7%

• Overskudsgrad på ca. 24%

• Vækst i årets resultat på 6-9%

• Investeringer på ca. 1.100 mio. kr.

• Frie pengestrømme før opkøb på ca. 1.650 mio. kr.

• Afkast af investeret kapital (ROIC) på ca. 20%

Bæredygtighedsmål

• Sikre, at 95% af leverandørerne overholder vores leverandørprogram for forretnings-, kvalitets- og

bæredygtighedsmæssig præstation

• Forbedre energieffektiviteten med 42% i forhold til 2005

• Forbedre CO 2-effektiviteten med 50% i forhold til 2005

• Forbedre vandeffektiviteten med 35% i forhold til 2005

• Opnå en score på mindst 75 i "Tilfredshed og motivation" i medarbejderundersøgelsen

• Opnå en score på mindst 75 i "Muligheder for faglig og personlig udvikling" i medarbejderundersøgelsen

• Sikre, at mindst 30% af nyansatte ledere er kvinder

• Sikre, at mindst 55% af nyansatte ledere er af anden nationalitet end dansk

• Fastholde frekvensen af arbejdsulykker på under 3,0 pr. mio. arbejdstimer

• Fastholde medarbejderfraværet på under 3%

• Fastholde personaleomsætningen på over 4% og under 9%

• Opnå Gold Class-bedømmelse af SAM i Sustainability Yearbook 2014

• Muliggøre en reduktion i CO 2-udledningen på 50 mio. tons gennem kundernes anvendelse af vores

produkter

• Fastlægge og stå i spidsen for et biobrændstoftiltag under det FN-ledede initiativ SEFA (Sustainable Energy

for All)

FINANSIELLE FORVENTNINGER

2012 var et begivenhedsrigt år for Novozymes. Året var meget tilfredsstillende hvad angår

rentabilitet og indtjeningsvækst, mens salgsvæksten skuffede, på trods af at den lå inden for det

forventede spænd. For 2013 forventer vi at kunne fastholde det nuværende rentabilitetsniveau, da

vi har tillid til fortsat at kunne forbedre produktiviteten i hele forretningen. På salgssiden forventer

vi, at Novozymes' salgsvækst stiger i forhold til 2012, dog vil den stadig være under den langsigtede

målsætning.

47


Forventninger til salget

Helårsforventningen til salgsvæksten både i lokal valuta og organisk er 5-8%. På basis af

valutakurserne den 18. januar 2013 forventes salgsvæksten i danske kroner at blive 4-7%.

Salgsvæksten forventes at stige hen over året.

Inden for Enzyme Business forventer Novozymes, at alle fire forretningsområder vil bidrage til

væksten i 2013. Vækstdriverne vil også i 2013 være vaskemiddel- og foderenzymer; sidstnævnte

indgår i området foder- og andre tekniske enzymer.

Vaskemiddelenzymer forventes at blive den største bidragyder til salgsvæksten for året som helhed,

da de grundlæggende vækstdrivere inden for dette område forventes at gøre sig gældende også i

2013. Derudover vil salget af enzymer til vaskemiddelindustrien blive understøttet af et øget salg til

en vaskemiddelproducent, som stoppede sin resterende egenproduktion af enzymer i 2. halvdel af

2012.

Foderenzymer, som indgår i området foder- og andre tekniske enzymer, forventes at drage fordel

af den fortsatte globale lancering og stigende anvendelse af RONOZYME ® ProAct samt en positiv

udvikling i salget af fytaseenzymer.

Væksten i salgsområdet føde- og drikkevareenzymer forventes at blive øget, eftersom væksten vil

vende tilbage for nogle af de større industrier som stivelse og bageri, og efterspørgslen efter

enzymer til sunde fødevarekoncepter fortsat forventes at stige.

Enzymsalget til bioenergiindustrien forventes at vokse i 2013 i forhold til 2012. Salget i USA vil blive

positivt påvirket af øget penetration af det nyligt lancerede produkt Novozymes Avantec ® , som gør

det muligt for producenter af majsbaseret ethanol at øge ethanoludbyttet af den samme mængde

majs med op til 2,5%. Helårsforventningen til salget er baseret på, at den amerikanske

bioethanolproduktion i 2013 vil ligge på nogenlunde samme niveau som i 2012.

Der forventes tocifret organisk salgsvækst inden for BioBusiness med positivt bidrag fra både

mikroorganisme- og biofarmaforretningsområdet.

Salget af mikroorganismer til BioAg-industrien forventes at blive den største bidragyder til væksten

som følge at de nyligt offentliggjorte partnerskaber samt vækst i Nordamerika og på nye markeder

i Europa og Asien. Opkøbet af Natural Industries, Inc. i november 2012 vil i 2013 bidrage svagt til

salgsvæksten i både lokal valuta og i danske kroner. Der forventes moderat vækst i de øvrige

mikroorganismeindustrier.

Biofarmasalget forventes at nyde gavn af øget salg af rekombinant albumin til en voksende

kundebase, der blev etableret i 2012. Salget af hyaluronsyre forventes også at vokse, i takt med at

potentielle kunder afslutter produkttestfasen i 2013 og afgiver deres kommercielle ordrer.

48


Forventninger til indtjeningen

Resultat af primær drift forventes at stige 4-7%.

Forventningen til overskudsgrad i 2013 er ca. 24%.

Årets resultat forventes at stige 6-9%.

Ca. 75% af den forventede USD-eksponering for 2013 er afdækket på 5,61 DKK/USD mod 5,70 i

2012. Ca. 42% af den forventede EUR-eksponering er afdækket på 7,41 DKK/EUR for 2013.

Forventninger til investeringer og pengestrømme

For 2013 forventer Novozymes nettoinvesteringer på ca. 1,1 mia. kr. Ud over omkostninger til

vedligeholdelse af anlægsaktiver og investeringer i driftseffektivitet vil Novozymes investere i

fremtidig salgsvækst, herunder udvidelse af forsknings- og udviklingsfaciliteter. Der vil også blive

investeret i forbedring af energieffektiviteten, hvilket vil bidrage positivt til energibesparelser og

opnåelse af målene for bæredygtighed.

Frie pengestrømme før opkøb forventes at blive ca. 1.650 mio. kr., primært som følge af højere

resultat for året og lavere anlægsinvesteringer.

Afkast af investeret kapital forventes at blive ca. 20%.

MERE MED MINDRE

Novozymes' biologiske løsninger

hjælper med at løse ubalancen mellem

mere og mere knappe naturressourcer,

øgede omkostninger og stigende

menneskelige behov. Vi hjælper

kunderne med at producere flere

produkter af højere kvalitet med brug

af mindre energi og færre råvarer. Det

kan lade sig gøre at skabe en

biobaseret økonomi, og med vores

innovation hjælper vi verden godt på

vej mod målet.

49


Valutakurser ultimo

Forventningerne er baseret på, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer forbliver uændret året

igennem i forhold til spotkurserne pr. 18. januar 2013.

(Kr.)

EUR USD JPY CNY

Gennemsnitskurs for 2012 746 579 7,28 91,80

Noteringskurs 18. januar 2013 746 560 6,23 90,05

Estimeret gennemsnitskurs for 2013* 746 560 6,23 90,05

Udvikling i estimeret kurs for 2013 i forhold til 0% -3% -14% -2%

gennemsnitskurs 2012

Alt andet lige forventes en 5% ændring i USD at påvirke resultat af primær drift med 60-80 mio. kr.

på årsbasis.

Produktpipeline

Novozymes har en stærk pipeline for produktlanceringer og forventer at lancere flere nye

produkter i 2013 end i 2012. Disse produktlanceringer vil understøtte Novozymes' langsigtede

vækst.

FORVENTNINGER TIL BÆREDYGTIGHED

Som det er tilfældet for vores langsigtede mål, afspejler vores forventninger til bæredygtighed

hensynet til hele værdikæden og til vores vigtigste interessenter. Derfor adresserer vores

forventninger følgende kategorier: leverandører, Novozymes, kunder og samfund. Selv om vi tager

hele værdikæden i betragtning, er størstedelen af vores forventninger dog koncentreret om interne

tiltag.

Bæredygtig forsyningskæde

I tråd med vores nye langsigtede mål om at opnå 100% tilslutning til vores leverandørprogram for

forretnings-, kvalitets- og bæredygtighedsmæssig præstation i 2015 er vores mål for 2013 at sikre,

at 95% af alle leverandører med en 12-måneders rullende fakturering på over 1 mio. kr. skal

overholde kravene.

50


BÆREDYGTIGHED I

HELE VÆRDIKÆDEN

Vores fokus på

bæredygtighed i hele

værdikæden har

betydning for vores

relationer med

leverandører, kunder

og samfundet som

helhed. Herved er vi

med til at forbedre

levevilkår, miljø og

den måde, vi selv

driver forretning på.

Novozymes

Inden for Novozymes vedrører vores forventninger ressourceudnyttelse, udvikling af arbejdspladsen

og lederskab inden for bæredygtighed.

Ressourceudnyttelse og effekt på klimaforandringer

Vi har valgt 2005 som basisår for vores effektivitetsmål i forhold til ressourcer. 2013-målene for

forbedring af ressourceeffektiviteten er 42% for energi, 35% for vand og 50% for CO2. CO2-målet

er baseret på udledning fra Novozymes' egne produktionsanlæg og fra energiforsyningsselskaber.

Udvikling af arbejdspladsen

Novozymes arbejder på at sikre en arbejdsstyrke bestående af tilfredse og motiverede

medarbejdere gennem fastsættelse af mål for medarbejdertilfredshed og motivation. I 2013 er

målet en score på mindst 75 i vores medarbejderundersøgelse for både "Tilfredshed og motivation”

og "Muligheder for faglig og personlig udvikling”.

For yderligere at fremme en mangfoldig og rummelig arbejdsplads har vi sat nye mål for

mangfoldighed på ledelsesniveau. Andelen på ledelsesniveau af kvinder og personer af anden

nationalitet end dansk er p.t. lavere end i organisationen som helhed og ligger også relativt

konstant. Derfor er vores mål for 2013, at mindst 30% af alle nyansatte ledere skal være kvinder, og

55% skal være af anden nationalitet end dansk. Ledere defineres her som ansatte, som mindst tre

medarbejdere refererer til.

Ud over disse mål ønsker vi at fastholde frekvensen af arbejdsulykker på under 3,0 pr. mio.

arbejdstimer og fravær på under 3% i 2013. Målet for personaleomsætning er fastsat med en øvre

og en nedre grænse og afspejler den aktuelle beskæftigelsessituation og Novozymes' mål om at

tiltrække og fastholde medarbejdere. Vi anser det for ønskværdigt, at personaleomsætningen i

2013 ligger på over 4% og under 9%.

51


Lederskab inden for bæredygtighed

Novozymes lægger stor vægt på at måle indsatsen på bæredygtighedsområdet op mod

sammenlignelige virksomheders. Dette afspejles i vores mål for 2013 om at opnå en Gold Classvurdering

i SAM's Sustainability Yearbook 2014. Selv om vi har valgt Dow Jones Sustainability

Indexes og SAM's vurdering som målestok, er en række alternative vurderinger lige så værdifulde.

Kunder

Vi ønsker at hjælpe kunderne med at få mere ud af verdens ressourcer og nedbringe deres

produkters miljømæssige fodaftryk igennem hele deres livscyklus. Vi har derfor fastsat et mål om en

reduktion af CO2-udledningen på 50 mio. tons gennem vores kunders anvendelse af vores

produkter i 2013.

Samfund

Som et logisk led i vores bestræbelser på at styrke samfundets gradvise bevægelse i retning af

bæredygtige løsninger og nå vores nye langsigtede mål har vi sat et mål for 2013 om at stå i spidsen

for indførelsen af et biobrændstoftiltag under det FN-ledede initiativ SEFA (Sustainable Energy for

All). Mere specifikt vil det kræve, at Novozymes tager en ledende rolle med henblik på at samle alle

relevante parter med tiltag inden for biobrændstoffer under, hvad der er defineret som et initiativ

under SEFA.

52


LANGSIGTEDE MÅL OG STRATEGI

Novozymes' vision er en fremtid, hvor vores biologiske løsninger skaber den nødvendige

balance mellem forretningsmæssig vækst, et renere miljø og bedre levevilkår.

Vores integrerede forretningstilgang afspejles i vores langsigtede mål. Ud over ambitionerne for

salgsvækst og finansielt afkast ønsker vi at udnytte vores ressourcer så effektivt som muligt,

reducere vores miljømæssige fodaftryk og fortsat være førende inden for bæredygtighed.

LANGSIGTEDE MÅL

Pr. 21. januar 2013 har vi opdateret både vores langsigtede finansielle mål for de kommende fem år

og vores mål for bæredygtighed. De finansielle mål har været uændrede siden 2009. Nu har et

klarere billede af Novozymes' fremtidige vækstfaktorer og indtjening imidlertid givet anledning til

en justering af de langsigtede finansielle mål. De nye mål, som er angivet herunder, forudsætter, at

Novozymes ikke foretager større opkøb.

Vi har også ændret vores langsigtede mål for bæredygtighed, så de afspejler Novozymes'

engagement i hele værdikæden. De nye mål, som er integreret i vores forretningsstrategi og

konkrete forretningsinitiativer, understreger vores involvering og samarbejde med

forretningspartnere og andre interessenter.

Læs mere om de langsigtede finansielle mål og mål for bæredygtighed i afsnittet "Strategisk

opdatering".

FORRETNINGSSTRATEGI

Vores mål er at etablere nye,

rentable forretningsområder og

optimere udnyttelsen af vores egne

og naturens ressourcer ved at drive

innovation, udvide

forretningsmuligheder og forbedre

både vores egen og vores kunders

produktivitet.

53


1BNOVOZYMES' LANGSIGTEDE MÅL

Finansielle mål

• Gennemsnitlig organisk salgsvækst på over 10%

• Overskudsgrad på over 24%

• Afkast af investeret kapital (ROIC) på over 22%

Målet for den gennemsnitlige organiske salgsvækst forventes at kunne nås fra 2015 og fremover

efter en optrapning fra det nuværende niveau.

Målene er baseret på følgende antagelser:

• Verdensøkonomien stabiliserer sig

• Biobrændstofmarkedet i USA bevæger sig i retning af E15

• Novozymes sælger enzymer til mindst 15 biomasseomdannende fabrikker senest i 2017 med

optrapning i 2015-2016

Mål for bæredygtighed

• Sikre, at 100% af leverandørerne overholder Novozymes' leverandørprogram for forretnings-,

kvalitets- og bæredygtighedsmæssig præstation i 2015

• Muliggøre en reduktion i CO2-udledningen på 75 mio. tons i 2015 gennem anvendelse af

Novozymes' produkter

• Forbedre vandeffektiviteten med 40% i 2015 i forhold til 2005

• Forbedre energieffektiviteten med 50% i 2015 i forhold til 2005

• Forbedre CO2-effektiviteten med 50% i 2015 i forhold til 2005

• Øge energiforsyningen fra vedvarende og CO2-neutrale energikilder til 50% i 2020

• Blive anerkendt som verdensførende inden for bæredygtighed

• Blive en foretrukket arbejdsgiver på verdensplan, som tiltrækker talentfulde medarbejdere fra

hele verden til en mangfoldig og rummelig arbejdsplads

• Stå i spidsen for medtagelse af biobrændstoffer som "high-impact opportunity" i FN's initiativ

Sustainable Energy for All i 2015

54


VIGTIG UDVIKLING INDEN FOR BIOENERGI

Novozymes er verdens førende leverandør af enzymteknologi til konventionelle biobrændstoffer. Gennem

innovation og strategiske partnerskaber spiller vi også en afgørende rolle, når det gælder kommercialisering

af avancerede biobrændstoffer, som fremstilles af restprodukter fra landbruget og andre affaldsprodukter.

Produktionen af konventionelle biobrændstoffer i USA, som er Novozymes' største bioenergimarked, er steget

voldsomt inden for de sidste 10 år og udgør nu 10% af landets benzinforbrug til transport. Væksten i den

amerikanske bioenergiindustri er imidlertid fladet ud de sidste par år, da forhøjelsen af den øvre grænse for

ethanolindholdet i benzin fra 10% til 15% kun langsomt vinder indpas på markedet. Desuden har udsving i

majspriserne lagt pres på ethanolproducenternes indtjening og dermed givet bioinnovation en central rolle i

forhold til at producere mere med mindre.

Vores seneste produkt, Novozymes Avantec ® , som blev lanceret i oktober 2012, gør det nu muligt for

producenterne at presse 2,5% mere ethanol ud af majsen. En typisk amerikansk ethanolfabrik bruger årligt

ca. 900.000 tons majs af foderkvalitet til at producere 100 mio. gallon (380 mio. liter) ethanol. Med Avantec

kan fabrikken spare 22.500 tons majs og producere samme mængde ethanol. Hvis alle ethanolfabrikker i USA

anvendte Avantec, ville de tilsammen kunne spare 3 mio. tons majs svarende til en årlig bruttobesparelse på

ca. 5 mia. kr.

Spændende udvikling inden for avancerede biobrændstoffer

Med indvielsen af de første kommercielle produktionsanlæg i Kina og planlægning af flere fabrikker i Europa

og USA i 2013 blev 2012 et vigtigt år for de avancerede biobrændstoffer. I oktober tog Novozymes endnu et

vigtigt skridt i forhold til at fremme kommercialiseringen af avancerede biobrændstoffer ved at indgå et

strategisk partnerskab med Beta Renewables, en førende leverandør af teknologi til biobrændstofproduktion.

Formålet er i fællesskab at kunne garantere produktionsomkostninger og -processer.

Løsningen er enestående, idet den reducerer både de finansielle og de teknologiske risici ved kundernes

projekter og hjælper med at sætte skub i masseproduktionen inden for denne industri. Novozymes forventer,

at Beta Renewables over de næste 3-5 år vil kunne vinde kontrakter på 15-25 nye fabrikker, hvilket vil øge

Novozymes' årlige omsætning med op til 1 mia. kr. Disse første kommercielle anlæg er et vigtigt skridt i

retning af at påvise, at markedet er levedygtigt.

Samtidig lancerede vi en ny enzymløsning, Novozymes Cellic ® CTec3, som yderligere reducerer

omkostningerne og øger udbyttet ved produktion af avancerede biobrændstoffer, så prisen for at producere

en liter ethanol af biomasse er på niveau med prisen på konventionel ethanol og benzin.

Risikominimering i en politisk reguleret industri

I modsætning til de fleste andre industrier, som Novozymes er involveret i, er transportbrændstofindustrien

strengt reguleret. Den amerikanske bioenergiindustri er reelt opstået som et politisk initiativ med det formål

at udnytte nationale landbrugsressourcer til at øge energisikkerheden, reducere CO 2-udledningen og støtte

den økonomiske udvikling i landdistrikterne. Disse tre faktorer gør sig gældende i hele verden, mens den

politiske støtte varierer afhængigt af den regionale og geopolitiske udvikling.

I 2012 blev en række både nye og eksisterende reguleringstiltag på bioenergiområdet debatteret. Som følge

af en omfattende tørke kom den amerikanske energilov Renewable Fuel Standard (RFS) under pres, da en

række delstater anmodede den amerikanske miljøstyrelse, EPA, om at sænke iblandingskravet til indholdet af

biobrændstof i benzin. Alle anmodninger blev dog afvist. Vi forventer, at iblandingskravet vil blive udfordret

igen i 2013, men har tillid til, at branchen fortsat vil bakke op om RFS og promovere de positive resultater,

den har medført.

I Kina skete der fremskridt, idet den Nationale Udviklings- og Reformkommission annoncerede, at den senest i

2015 vil øge produktionen af bioenergi med 5 mio. tons om året. Det er en kraftig stigning i forhold til de

1,75 mio. tons, der blev fremstillet i 2011. Samtidig foreslog Europa-Kommissionen at begrænse de

55


konventionelle biobrændstoffer til 5% og at give et større incitament til produktion af avancerede

biobrændstoffer. Endelig brød den verdensomspændende debat om brugen af landbrugsressourcer til

energiproduktion atter ud i lys lue, da de globale priser på landbrugsvarer endnu en gang viste store udsving i

årets løb.

Novozymes arbejder aktivt på tværs af regioner og i tæt samarbejde med industripartnere, vigtige

meningsdannere, NGO'er og mellemstatslige organisationer for at fremme en nuanceret offentlig debat og

sikre, at politiske beslutninger baseres på videnskabelige data. Formålet er at sikre en langsigtet bæredygtig

udvikling. Vi investerer også løbende i innovation for at fremme teknologien, minimere den politiske risiko og

sikre kommerciel levedygtighed. Yderligere oplysninger om vores holdning til bioenergi kan ses på

www.novozymes.com.

2012 – et glimt af fremtiden

Udviklingen i 2012 illustrerer det, som Novozymes er bedst til: at levere innovative løsninger, som øger både

bæredygtigheden og levedygtigheden af kundernes forretninger. Novozymes beskæftiger omkring 150

videnskabsfolk og forskere samt et særligt dedikeret forretningsteam, som udelukkende fokuserer på

innovation inden for bioenergi. Vi ved, at bioenergiindustrien altid vil være politisk reguleret, hvilket skaber

både muligheder og udfordringer. Vi vil fremover løbende forbedre vores enzymteknologi for at øge udbyttet

i den konventionelle ethanolindustri, ligesom vi løbende vil reducere omkostningerne ved de avancerede

biobrændstoffer og arbejde for at få biobrændstoffer med som "high-impact opportunity" på den globale

dagsorden for FN's tiltag "Sustainable Energy for All" i 2015.

STRATEGI

Novozymes er en business-to-business-virksomhed, der leverer biologiske løsninger. Vi konkurrerer

på vores forståelse af kundernes forretningsmæssige behov og på vores evne til at skabe

omkostningsbesparende og innovative biologiske løsninger på basis af vores indsigt. Vores mål er at

drive verden mod bæredygtighed sammen med vores kunder ved at udnytte jordens ressourcer

bedre med henblik på at dække behovet for fødevarer, foder, brændstoffer og andre

forbrugsvarer. Vores forretning bygger på bioteknologi, enzymer og mikroorganismer, og det er

vores mål at blive markedsførende alle de steder, hvor vi vælger at drive forretning. Vi arbejder ud

fra princippet om den tredelte bundlinje og har derfor forpligtet os til løbende at forbedre vores

finansielle, miljømæssige og sociale resultater.

Vores strategiske dagsorden har tre spor: at drive innovation, udvide forretningsmuligheder og

forbedre produktivitet.

Drive innovation

Som verdens førende udvikler og producent af industrielle enzymer driver vi industrien fremad ved

at gentænke, hvordan og hvor enzymer kan anvendes. Vi anser bæredygtighed for at være en

integreret del af vores forretning og en væsentlig drivkraft for styrkelse af langsigtede

kunderelationer. Vores løsninger dækker behovet for at forbedre industrielle processer og

produkter og gør det muligt for vores kunder at producere mere med mindre. Vi er dybt engageret

i forskning og udvikling, som vi hvert år allokerer 13-14% af vores omsætning og over 20% af vores

globale arbejdsstyrke til. Vi er også en af verdens mest aktive patentansøgere inden for vores

område med p.t. 7.000 udstedte patenter og patentansøgninger. Vores innovation driver

toplinjevæksten, som gør os i stand til både at øge forretningen på eksisterende markeder og

komme ind på nye markeder.

56


Udvide forretningsmuligheder

Novozymes har som mål at udnytte fundamentet i enzymteknologien til at udforske biologiske

forretningsmuligheder, også inden for andre områder. Biologiske løsninger som mikroorganismer

og andre proteiner end enzymer vil også kunne dække behovet for sikre og

omkostningsbesparende løsninger, forbedre industriprocesser og reducere forbruget af råvarer,

vand og energi. Vi er førende på en række områder, hvor vi har en konkurrencefordel som følge af

vores teknologiske platform og organisationsmæssige kompetencer, og vores løsninger er til gavn

for hele samfundet. Vi bestræber os på at omdanne muligheder til større forretningsområder, som

kan understøtte vores langsigtede vækst og afkast.

Forbedre produktivitet

Novozymes har som mål at levere vedvarende afkast af vores innovationsarbejde ved løbende at

forbedre udnyttelsen af både vores egne og naturens ressourcer i hele virksomheden og specielt i

vores produktionsprocesser. Vi anvender avancerede teknologier til at forbedre både effektiviteten

i vores gæringsprocesser, de stammer, der producerer vores enzymer, og enzymernes ydeevne.

Derved kan vi øge udbyttet af eksisterende anlæg og samtidig mindske vores forbrug af råvarer,

vand og energi, hvilket resulterer i en fleksibel produktionsstruktur, der forbedrer overskudsgraden,

afkastet og vores miljømæssige fodaftryk.

STRATEGISK OPDATERING

Novozymes' strategi og finansielle mål har været uændrede siden 2009. Direktionen og bestyrelsen

bekræfter, at Novozymes vil fortsætte strategien med at levere bæredygtig vækst gennem

innovation, markedstilstedeværelse og driftseffektivitet. Ledelsen har imidlertid besluttet at

opdatere de finansielle mål som følge af den forbedrede visibilitet for fremtidige salgs- og

indtjeningsmuligheder.

Tidligere medtog Novozymes ikke fremtidigt salg af enzymer til omdannelse af biomasse i sine

langsigtede mål. Nu er der imidlertid bedre visibilitet med hensyn til vækstmuligheder inden for

dette nye område. Derudover er visibiliteten forbedret for adskillige projekter i pipelinen for salg af

mikroorganismer til BioAg-industrien og løsninger til biofarmaindustrien. Hvad angår indtjeningen

har vi i de sidste par år overgået vores hidtidige langsigtede mål for overskudsgrad, og vi forventer

at kunne fastholde det nuværende niveau.

Salgsvækst

Novozymes forventer vækst inden for alle industrier i den femårige periode med salg af

vaskemiddelenzymer blandt de største vækstdrivere. Salget af enzymer til biomasseomdannelse og

salget til biofarmaindustrien forventes langsomt at geare op i 2013 og 2014 og bidrage væsentligt

til salgsvæksten i 2015. Herved vil Novozymes kunne nå en gennemsnitlig organisk salgsvækst på

over 10% i 2015 og fremover. Målet for salgsvækst er baseret på den antagelse, at

verdensøkonomien stabiliserer sig og ikke oplever større udsving.

57


Omdannelse af biomasse

Novozymes' langsigtede mål forudsætter, at selskabet sælger enzymer til mindst 15

biomasseomdannende fabrikker senest ved udgangen af 2017. De første fabrikker til produktion af

cellulosebaseret ethanol bliver indviet i 2013-2014. Herefter forventes det, at flere aktører vil

påbegynde opførelse af fabrikker.

Novozymes samarbejder med Beta Renewables, som forventes at skrive kontrakt på design og

planlægning af 15-25 fabrikker til produktion af cellulosebaseret ethanol inden for de kommende

3-5 år. Da Novozymes er den foretrukne leverandør af enzymer til Beta Renewables, forventes det,

at disse kontrakter vil generere et enzymsalg for Novozymes, så snart de pågældende fabrikker går

i drift cirka to år senere, og at disse kontrakter om 5-7 år vil bidrage med op til 1 mia. kr. årligt til

Novozymes' enzymsalg.

Novozymes samarbejder desuden med andre partnere om udvikling af teknologi til produktion af

cellulosebaseret ethanol og andre metoder til omdannelse af biomasse til forgærbare sukkerarter til

produktion af biokemikalier og andre materialer. Disse partnerskaber forventes også at medføre

salg af enzymer hen imod slutningen af den femårige periode.

Overskudsgrad

Novozymes' nye langsigtede mål for overskudsgrad er over 24%. Dette niveau forventes at være

opnåeligt, samtidig med at vi fastholder den ønskede fleksibilitet i forretningen med hensyn til at

forfølge muligheder for langsigtet vækst.

Afkast af investeret kapital (ROIC)

Det langsigtede mål for afkast af investeret kapital, inklusive goodwill, på over 22% er uændret.

Målet er ambitiøst, men opnåeligt. Afkastet af investeret kapital er faldet gennem de seneste par år

som følge af opkøb, men i takt med at investeringsniveauet nærmer sig normalen, og salget

samtidig stiger, forventer Novozymes at nå målet og fastholde et niveau på over 22%.

Novozymes forventer fortsat at kunne opnå produktivitetsforbedringer inden for både Enzyme

Business og BioBusiness. Dette er vigtigt for at kunne opveje stigende råvarepriser og nå målene for

overskudsgrad og afkast af investeret kapital.

Innovation

Novozymes' fremtidige succes afhænger af innovation, og selskabet vil derfor fortsat allokere 13-

14% af salget til forskning og udvikling. Fokus vil altid ligge på at investere i projekter, der kan

sikre fremtidig vækst for Novozymes og være til gavn for kunderne. Novozymes foretager p.t.

ændringer i interne strukturer med henblik på at forbedre produktflowet i forsknings- og

udviklingspipelinen i retning af bedre kvalificerede løsninger og kortere gennemløbstid fra idé til

marked. Måleenheden for denne indsats er øget kommerciel effekt af nye produkter.

58


Investeringer

I de seneste år har Novozymes foretaget relativt store investeringer med henblik på at være gearet

til fremtidig vækst inden for både Enzyme Business og BioBusiness. Vi forventer, at et

investeringsniveau på ikke over 8% set i forhold til salget vil være tilstrækkeligt til fremover at sikre

en salgsvækst på 10%. Viser der sig vækstmuligheder, der kræver en forudgående investering, vil

Novozymes tillade, at investeringerne stiger til over det fastsatte mål. Udvidelser af forsknings- og

udviklingsfaciliteter er ikke inkluderet i 8%-målet.

Opkøb og partnerskaber

Novozymes er til stadighed interesseret i virksomheder og teknologier, der passer strategisk til

selskabets overordnede målsætninger, og som kan fastholde balancen i porteføljen med hensyn til

risiko, fremtidig værdiskabelse, markedsadgang og ressourceudnyttelse. Novozymes er altid på

udkig efter nye muligheder og vil fortsat foretage opkøb og frasalg af aktiviteter, når det er

nødvendigt for at sikre balance i porteføljen.

Strategiske partnerskaber er et væsentligt led i at nå ud til og servicere nye kunder. Novozymes vil

fortsat søge efter forretningspartnere, som kan komplementere selskabets styrker og bringe dets

teknologi på markedet.

Bæredygtighed

Bæredygtighed er en integreret del af Novozymes' forretning. Novozymes' teknologi gør kunderne

i stand til at optimere udnyttelsen af råvarer og energi. Det er blevet en konkurrencefordel for os, i

takt med at flere og flere kunder selv bruger bæredygtighed som konkurrenceparameter.

For at understøtte ambitionen om at fremme bæredygtighed rundt om i verden arbejder

Novozymes tæt sammen med virksomheder på hele værdikæden: leverandører, kunder og

samfundet. Novozymes mindsker risici og udnytter leverandørernes styrke ved at kræve sikkerhed

ved levering, kvalitet og effektivitet i forhold til bæredygtighed og innovation. Vi arbejder på og

investerer i at øge vores CO2-effektivitet ved at forbedre egne produktionsprocesser og ved at

reducere kundernes CO2-udledning, når de bruger vores produkter. Novozymes er medlem af Dow

Jones Sustainability World Index og Dow Jones Sustainability STOXX Index. En lang række eksterne

interessenter har anerkendt Novozymes som en af verdens førende virksomheder inden for

bæredygtighed.

Målene for bæredygtighed er blevet opdateret for at afspejle Novozymes'

bæredygtighedsambitioner og aktiviteter i hele værdikæden og for at sikre den langsigtede

udvikling af Novozymes som en international, rummelig og succesrig virksomhed.

59


TRE NYE BÆREDYGTIGHEDSMÅL

Novozymes' langsigtede mål fokuserer i stigende grad på den eksterne virkning af vores indsats på

bæredygtighedsområdet. Derfor har vi tilføjet tre nye bæredygtighedsmål:

• Vi arbejder på, at alle leverandører skal overholde vores program for forretnings-, kvalitets- og

bæredygtighedsmæssig præstation i 2015. Målet vil bidrage til at øge bæredygtighedseffekten

af Novozymes' partnerskaber

• For yderligere at styrke vores position som en foretrukket arbejdsgiver har vi udvidet vores

ansættelsesmål med det formål at trække på en global pulje af kandidater og derved sikre, at vi

bliver en mere rummelig arbejdsgiver. En mangfoldig og balanceret arbejdsstyrke er af

afgørende vigtighed for at fremme innovationsevner og indsigt i globale forhold

• Vi ønsker, at FN skal anerkende biobrændstoffer som et "high-impact opportunity"-område i sit

initiativ Sustainable Energy for All (SEFA), der har som formål at gøre bæredygtig energi

tilgængelig på verdensplan senest i 2030 gennem tiltag inden for alle samfundssektorer. Om

initiativet bliver en succes afhænger af de mange nøgleaktørers engagement, så Novozymes og

andre interessenter må samarbejde om at udbrede kendskabet til potentialet i biobrændstoffer

60


LEDELSE

NOVOZYMES’ ÅRSRAPPORT 2012

61


BESTYRELSE OG DIREKTION

Bestyrelsen og direktionen har forskellige kompetencer for at sikre den bedst mulige ledelse

af virksomheden. Medlemmerne har bred international ledelseserfaring, solid ekspertise

inden for bioteknologi og indgående kendskab til Novozymes' forretning.

BESTYRELSEN

* Disse bestyrelsesmedlemmer anses ikke for uafhængige i henhold til definitionen i de danske

Anbefalinger for god selskabsledelse.

HENRIK GÜRTLER*

Født 1953. Administrerende direktør, Novo A/S. Bestyrelsesformand siden 2000. Valgt for et år ad

gangen.

Ledelseshverv

Formand:

Københavns Lufthavne A/S

COWI Holding A/S

Medlem:

Novo Nordisk A/S

Særlige kompetencer:

Indgående kendskab til Novozymes' forretning samt ekspertise i at lede og arbejde i en

international biotekvirksomhed

62


KURT ANKER NIELSEN*

Født 1945. Bestyrelsesnæstformand siden 2000. Formand for Revisionskomiteen. Valgt for et år ad

gangen.

Ledelseshverv

Formand:

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Medlem:

Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk A/S

Vestas Wind Systems A/S

Veloxis Pharmaceuticals A/S

Formand for revisionskomiteen:

Vestas Wind Systems A/S

Veloxis Pharmaceuticals A/S

Medlem af revisionskomiteen:

Novo Nordisk A/S

Særlige kompetencer:

Ekspertise inden for kapitalmarkeder, økonomi og regnskab

samt indgående kendskab til Novozymes' forretning

63


AGNETE RAASCHOU-NIELSEN

Født 1957. Bestyrelsesmedlem siden 2011. Medlem af Revisionskomiteen. Valgt for et år ad gangen.

Ledelseshverv

Formand:

Brdr. Hartmann A/S

JØP Pension

Næstformand:

Danske Invest

Medlem:

Danske Invest Management A/S

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Arkil Holding A/S

Solar A/S

Schouw & Co. A/S

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

Medlem af revisionskomiteen:

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Særlige kompetencer

Ekspertise inden for forretningsudvikling og opkøb, makroøkonomi og immaterialret

JØRGEN BUHL RASMUSSEN

Født 1955. Koncernchef, Carlsberg A/S. Bestyrelsesmedlem siden 2011. Valgt for et år ad gangen.

Ledelseshverv

Formand:

JSC Baltika Breweries

Medlem:

Carlsberg Breweries A/S

DI's udvalg for erhvervspolitik

Særlige kompetencer:

Opkøb, international forretningsdrift og ledelse, navnlig inden for salg, marketing og branding

64


LENA OLVING

Født 1956. Viceadministrerende direktør og COO, Saab AB (Sverige). Bestyrelsesmedlem siden 2011.

Medlem af Revisionskomiteen. Valgt for et år ad gangen.

Ledelseshverv

Medlem:

SJ AB

Medlem af revisionskomiteen:

SJ AB

Særlige kompetencer:

Ekspertise inden for finans og regnskab, bred erfaring med forsyningskæde, procesoptimering og

produktion

MATHIAS UHLÉN

Født 1954. Professor, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, og DTU. Bestyrelsesmedlem siden

2007. Valgt for et år ad gangen.

Ledelseshverv

Formand:

Atlas Antibodies AB

Antibodypedia AB

Næstformand:

Affibody AB

Medlem:

Swetree Technologies AB

Bure Equity AB

Særlige kompetencer:

Bred erfaring med forskning og bioteknologi

LARS BO KØPPLER

Født 1962. Tekniker. Medarbejderrepræsentant. Bestyrelsesmedlem siden 2010. Valgt for fire år ad

gangen.

SØREN HENRIK JEPSEN

Født 1947. Leder, Regulatory Affairs. Medarbejderrepræsentant. Bestyrelsesmedlem siden 2005.

Valgt for fire år ad gangen.

ULLA MORIN

Født 1954. Laborant. Medarbejderrepræsentant. Bestyrelsesmedlem siden 2001. Valgt for fire år ad

gangen.

Ledelseshverv

Medlem:

Novo Nordisk Fonden

65


DIREKTIONEN

STEEN RIISGAARD

Født 1951. Administrerende direktør.

Ledelseshverv

Formand:

Verdensnaturfonden (WWF) i Danmark

ALK-Abelló A/S

Næstformand:

Egmont International Holding A/S

Rockwool International A/S

Medlem:

CAT Science Park A/S

Medlem af revisionskomiteen:

ALK-Abelló A/S

BENNY D. LOFT

Født 1965. Koncerndirektør og CFO.

Ledelseshverv

Næstformand:

Bygningsfonden Den Blå Planet

Medlem:

DONG Energy A/S

Xellia Pharmaceuticals AS

Medlem af revisionskomiteen:

DONG Energy A/S

PEDER HOLK NIELSEN

Født 1956. Koncerndirektør, Enzyme Business.

Ledelseshverv

Medlem:

Hempel A/S

LEO Pharma A/S

Beta Renewables S.p.A.

Medlem af revisionskomiteen:

Beta Renewables S.p.A.

66


PER FALHOLT

Født 1958. Koncerndirektør, Forskning & Udvikling.

Ledelseshverv

Formand:

DTU

Medlem:

DHI Group

ARTs Biologics A/S

THOMAS NAGY

Født 1963. Koncerndirektør, Stakeholder Relations og COS.

Ledelseshverv

Medlem:

Danish-American Business Forum

American Chamber of Commerce i Danmark

THOMAS VIDEBÆK

Født 1960. Koncerndirektør, BioBusiness.

Ledelseshverv

Medlem:

Evolva AG

67


NY LEDELSE

BESTYRELSEN I NOVOZYMES UDNÆVNER PEDER HOLK NIELSEN TIL NY

ADMINISTRERENDE DIREKTØR PR. 1. APRIL 2013

Bestyrelsen i Novozymes har udnævnt Peder Holk

Nielsen til ny administrerende direktør pr. 1. april

2013. Peder Holk Nielsen afløser den nuværende

administrerende direktør, Steen Riisgaard, der efter

12 år som administrerende direktør og 33 år i Novo

Industri/ Novo Nordisk fratræder sin stilling som

planlagt.

Peder Holk Nielsen, 56, er i dag koncerndirektør med

ansvar for Enzyme Business, en stilling han har haft

siden 2007. Igennem sin karriere hos Novozymes og

Novo Industri/ Novo Nordisk har Peder Holk Nielsen

bestredet en række ledende stillinger indenfor

forretningsudvikling, forskning, kvalitetssikring og

salg og markedsføring. Peder Holk Nielsen har en

kandidatgrad og en Ph.D. i kemi fra Danmarks

Tekniske Universitet samt en HD i international

forretningsledelse fra Copenhagen Business School.

Andrew Fordyce indtræder i direktionen pr. 1. april, 2013

Novozymes vil få en ny direktion den 1. april, 2013. Alle koncerndirektørerne fra den nuværende direktion vil

fortsætte i den nye direktion, hvor Andrew Fordyce, 49, vil indtræde som nyt medlem. Andrew Fordyce er i

dag Vice President, Sales and Customer Solutions. Siden sin start i virksomheden i 1993 har Andrew Fordyce

haft en række stillinger indenfor salg, forskning og produktion i både Danmark, Schweiz og USA. Andrew

Fordyce har en Ph.D. i kemi fra University of Texas, Austin.

Den 1. april, 2013 vil direktionen bestå af følgende medlemmer med nye ansvarsområder:

Administrerende direktør: Peder Holk Nielsen

Business Development: Koncerndirektør, Thomas Videbæk

Business Operations: Koncerndirektør, Andrew Fordyce

Supply Operations: Koncerndirektør, Thomas Nagy

Research & Development: Koncerndirektør og CSO, Per Falholt

Corporate Functions: Koncerndirektør og CFO, Benny D. Loft

68


CORPORATE GOVERNANCE

Bestyrelsen og direktionen har opfyldt deres hovedansvarsområder og fik også i 2012 en

positiv vurdering.

Novozymes forsøger til stadighed at sikre åbenhed og gennemsigtighed og at give interessenterne

relevant indsigt i virksomheden og den måde, den ledes på. Til det formål er der over en årrække

udviklet effektive ledelsessystemer, som løbende justeres, så de afspejler ændringer i lovkrav, ny

forretningsudvikling og interessenternes forventninger.

Struktureringen af Novozymes' Corporate Governance udgør en hjørnesten i ledelsessystemerne.

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG ANSVARSOMRÅDER

Novozymes har i henhold til dansk lovgivning et tostrenget ledelsessystem, der består af en

bestyrelse og en direktion uden personsammenfald. Ansvarsfordelingen mellem bestyrelse og

direktion er klart fastlagt og beskrevet i Bestyrelsens forretningsorden og Retningslinjer for

direktionen, der findes på www.novozymes.com.

I henhold til Novozymes' vedtægter skal der på den årlige generalforsamling vælges 4-8

bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har p.t. seks generalforsamlingsvalgte medlemmer, som vælges

for et år ad gangen, og som ikke kan vælges eller genvælges, efter at de er fyldt 70. Kandidater

indstilles på baggrund af en vurdering af blandt andet kompetencer, mangfoldighed,

uafhængighed og, for eksisterende medlemmers vedkommende, tidligere indsats. Desuden sidder

der i bestyrelsen tre medarbejderrepræsentanter, som vælges for fire år ad gangen.

Bestyrelsen står til regnskab over for virksomhedens aktionærer for den måde, virksomheden driver

forretning på. Bestyrelsen skal derfor sammensættes således, at medlemmernes samlede

kompetencer til enhver tid sætter den i stand til at inspirere, vejlede og føre tilsyn med

virksomhedens udvikling og ansvarsfuldt tage hånd om og løse de udfordringer og problemer,

virksomheden står over for.

De fornødne kompetencer er defineret i en kompetenceprofil, der angiver forskellige personlige

egenskaber, færdigheder og erfaring. De enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer er beskrevet

i afsnittet "Bestyrelse og direktion".

Bestyrelsens hovedansvarsområder er:

• Sikring af den optimale ledelses- og organisationsstruktur

• Overvågning af den finansielle, sociale og miljømæssige præstation samt direktionens daglige

ledelse af virksomheden

• Fastlæggelse af virksomhedens overordnede ledelse og strategiske udvikling

Opgaverne i denne forbindelse er vist i diagrammet Et år med bestyrelsen.

69


Der er etableret et formandskab i henhold til selskabets vedtægter og bestyrelsens

forretningsorden. Det består af to medlemmer – formand Henrik Gürtler og næstformand Kurt

Anker Nielsen – og skal bistå bestyrelsen i spørgsmål vedrørende aflønning og udnævnelse af

medlemmer af direktionen samt føre tilsyn med direktionens daglige ledelse af virksomheden og

rapportere tilbage til bestyrelsen. Formandskabet har også ansvaret for at planlægge og forberede

bestyrelsesmøder, forberede materiale til indstilling af kandidater til bestyrelsen og komme med

anbefalinger til aflønning af bestyrelsesmedlemmer.

Desuden har bestyrelsen nedsat en Revisionskomite. Nærmere oplysninger om Revisionskomiteen

findes på www.novozymes.com.

70


CHARTRE OG ANBEFALINGER

Ved fastlæggelsen af ledelsesprincipperne i Novozymes har bestyrelsen fulgt Anbefalinger for god

selskabsledelse, som er en del af de oplysningsforpligtelser, der gælder for selskaber, som er noteret

på NASDAQ OMX København. Anbefalingerne findes på www.corporategovernance.dk. En

detaljeret gennemgang af Novozymes' holdninger til de enkelte anbefalinger findes i den

lovpligtige Corporate Governance-rapportering i henhold til § 107b i årsregnskabsloven under

"Corporate governance" på www.novozymes.com.

I henhold til anbefalingerne skal virksomheder redegøre for eventuel manglende efterlevelse af

anbefalingerne. Novozymes efterlever 72 af de 79 anbefalinger. Undtagelserne er:

• Der er ikke nedsat en vederlagskomite eller en nomineringskomite. Disse ansvarsområder er

omfattet af charteret for formandskabet (anb. 5.10.7 og 5.10.8)

• Vederlagsinformation for selskabets direktion gives på et samlet og ikke individuelt niveau.

Novozymes er af den opfattelse, at information på individuelt niveau er fortrolig og privat og

ikke øger informationsniveauet over for aktionærerne. Vi anser de givne oplysninger for at være

tilstrækkelige til at bedømme direktionens vederlag. Der oplyses dog om den højeste gage – se

note 4 i koncernregnskabet (anb. 6.2.3)

• Vederlagspolitikken for direktionen indeholder ikke en specifik klausul om tilbagebetaling af

variable lønandele, der er udbetalt på grundlag af fejlbehæftede oplysninger, da Novozymes

anser de danske lovregler for tilstrækkelige på dette område (anb. 6.1.8)

• Den nuværende direktion har ret til en fratrædelsesgodtgørelse på maksimalt tre års fast

grundløn og pensionsbidrag, dvs. eksklusive variable lønandele. Dette maksimum overstiger p.t.

ikke to års samlet vederlag. Novozymes har besluttet ikke at ændre de nuværende kontrakter,

men ved indgåelse af fremtidige kontrakter vil den maksimale fratrædelsesgodtgørelse udgøre

to års fast grundløn (anb. 6.1.9)

• Novozymes' bestyrelse forbeholder sig ret til i visse tilfælde at afvise overtagelsestilbud uden

forelæggelse for aktionærerne. Dette skyldes de begrænsninger, som følger af Novo Nordisk

Fondens vedtægter samt Novozymes' ejerstruktur (anb. 1.4.1 og 1.4.2)

Vi handler også i henhold til rammerne i Touch the World, hvor virksomhedens værdier og

forpligtelser beskrives. Vi har desuden forpligtet os til at følge principperne i FN's Global Compact

og FN's Biodiversitetskonvention.

BESTYRELSENS SELVEVALUERING

Bestyrelsen afholdt otte møder i 2012. Mødeprocenten var 95.

Som led i at sikre, at Novozymes til stadighed har velfungerende ledelsessystemer, foretager

bestyrelsen og direktionen hvert år en vurdering af, hvorvidt hovedansvarsområderne er blevet

opfyldt. Ligeledes bliver de to ledelsesorganers præstation og kvaliteten af deres indbyrdes

samarbejde gennemgået og vurderet.

I 2012 blev evalueringen gennemført af en ekstern konsulent, og den var positiv. Der blev kun

fundet få områder, som kan forbedres. Der var generelt bred tilfredshed med planlægningen,

indholdet og gennemførelsen af møder. Den generelle opfattelse var, at indlæg og drøftelser på

møderne var af høj kvalitet, og at direktionen har været meget lydhør over for bestyrelsens

tilkendegivelser. Bestyrelsen og direktionen planlægger at skærpe fokus på risikoanalyse og planer

for at mindske risici.

71


Revisionskomiteen afholdt fire møder i 2012. Alle medlemmer var til stede ved alle møder.

Revisionskomiteen udfører ligeledes en årlig evaluering af sin egen præstation, og de eksterne

revisorer bliver også bedt om at vurdere, om komiteen har opfyldt kravene i Revisionskomiteens

charter. Vurderingen af præstationen i 2012 var igen positiv og bekræftede, at chartret er opfyldt.

Hvert år vurderer Revisionskomiteen behovet for en intern revisionsfunktion i Novozymes. Baseret

på den positive vurdering af selskabets interne kontrolmiljø og anbefaling af Revisionskomiteen har

bestyrelsen besluttet, at en intern revisionsfunktion ikke er nødvendig.

ANDRE OPLYSNINGER, SOM VEDRØRER BESTYRELSEN

Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne kræves, at aktionærer repræsenterende

mindst 2/3 af det samlede antal stemmer i selskabet er repræsenteret på generalforsamlingen, og at

mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede

stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget.

Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til at lade selskabet løbende erhverve egne aktier

i et omfang, således at den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke

på noget tidspunkt overstiger 10% af selskabets aktiekapital, jf. selskabslovens § 198. Købsprisen

må ikke afvige med mere end 10% fra børskursen på NASDAQ OMX København på

erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen gælder indtil den 1. marts 2017.

Et af bestyrelsens ansvarsområder er at foretage en årlig vurdering og sikring af, at fastholdelsen af

A- og B-aktiestrukturen er optimal. Det er fortsat bestyrelsens vurdering, at dette er den bedste

måde at sikre Novozymes' langsigtede udvikling på til gavn for selskabets aktionærer og andre

interessenter.

Novozymes har indgået en række partnerskabsaftaler, der kan opsiges af den anden part i tilfælde

af betydelige ændringer i Novozymes' ejerforhold eller kontrollen med virksomheden. Herudover

indeholder enkelte af kontrakterne bestemmelser, der indskrænker Novozymes' licens til at

anvende specifikke teknologier i sådanne situationer.

Novozymes har indgået kontrakter, hvorunder ledende medarbejdere kan kræve godtgørelse i

forbindelse med, at de opsiger deres stilling eller afskediges, eller hvis stillingen overflødiggøres

som følge af overtagelse.

72


RISIKOSTYRING

Novozymes' ledelsessystemer har til formål at understøtte vækst- og udviklingsmuligheder.

Samtidig skal de bidrage til at begrænse risici og sikre, at gældende love og regler på det

miljømæssige, sociale og finansielle område bliver overholdt.

Risici kan i nogen grad begrænses ved at sikre korrekt intern adfærd, men eftersom risici ofte er

relateret til eksterne faktorer, er processen i forhold til at identificere og styre risici integreret i

Novozymes' ledelsessystemer på alle niveauer.

IDENTIFIKATION AF RISICI OG MULIGHEDER

Novozymes definerer risici som "begivenheder eller tendenser, der kan forhindre virksomheden i at

opnå de overordnede mål, herunder finansielle mål og bæredygtighedsmål, eller negativt påvirke

vores omdømme eller vores fremtidige resultater". Novozymes søger at identificere risici så tidligt

som muligt. Så snart de er identificeret, stræber vi efter så vidt muligt at begrænse dem, ligesom vi

løbende overvåger risici.

Gennem hele værdikæden vurderer Novozymes nøje, hvad der sker i virksomhedens omgivelser

med henblik på at identificere tendenser og udviklinger, der kan påvirke koncernens forretning

positivt eller negativt. Formålet er at sikre, at Novozymes er i stand til at reagere på forandringer i

omgivelserne, enten ved at udnytte nye muligheder eller ved at håndtere risici i tide.

MULIGHEDER OG RISICI I KIKKERTEN

Styring af risici er en løbende proces

hos Novozymes. Vi ser både indad og

udad for at få øje på

forretningsmuligheder og risici og

opnå maksimal effekt gennem en

kombination af dybtgående

undersøgelse, analyse, konstruktiv

dialog, balanceret gennemgang af

vores muligheder og rettidig

respons.

73


Involvering af interessenter

At involvere vores interessenter er en effektiv metode til at identificere risici, muligheder og nye

tendenser og samtidig leve op til vores ambition om at være en åben og gennemsigtig virksomhed.

Vi prioriterer forståelse og indfrielse af vores interessenters forventninger højt.

Hvert år deltager vi i en lang række møder med vores interessenter, herunder investorer, politiske

beslutningstagere, kunder, naboer og NGO'er, for derigennem at få kendskab til relevante

problemstillinger og tendenser, der kan give os værdifuldt input til vores strategiske udvikling.

Den dialog, vi fører med interessenterne, giver os også mulighed for at fremme vores holdninger,

løsninger osv. Vi ønsker at sikre, at dette sker på en respektfuld måde, så vi værner om vores

omdømme. Derfor har vi udarbejdet en række principper for, hvordan vi kan bidrage til at påvirke

vores interessenter på en etisk forsvarlig måde. Vi har for eksempel implementeret en

ledelsesstandard, som definerer god forretningspraksis for vores samspil med myndigheder,

beslutningstagere og politiske partier.

Vores Sustainability Development Board (SDB) er et eksempel på, hvordan vi systematisk anvender

input fra vores interessenter. SDB består af direktører fra samtlige nøglefunktioner og har ansvaret

for at udvikle vores strategi og mål for bæredygtig udvikling, så Novozymes hele tiden spiller en

ledende rolle inden for bæredygtighed. For at kunne levere kvalificeret støtte til den strategiske

beslutningstagning og forfølge en ambitiøs bæredygtighedsstrategi modtager SDB systematiske

rapporter fra undersøgelser, der identificerer og vurderer tendenser, som kan have væsentlig

indflydelse på forretningen, og som er relevante for Novozymes' interessenter. På baggrund heraf

udvælger SDB de hovedtendenser, der skal følges op på. Dette sker ud fra en vurdering af deres

relevans og betydning for Novozymes' forretningsstrategier, både hvad angår muligheder og risici.

SDB rapporterer direkte til Novozymes' direktion, som vurderer og godkender

bæredygtighedsmålene og -strategien før bestyrelsens godkendelse.

Risikovurderinger

Novozymes udfører jævnligt risikovurderinger inden for forskellige dele af organisationen, ofte i

samarbejde med eksterne partnere, for eksempel forsikringsselskaber, så vi hele tiden har et

opdateret, afbalanceret billede af de forretningsmæssige risici. Vi vurderer desuden vores

produktionssteders sociale og miljømæssige påvirkning, som efterfølgende holdes op imod eksterne

risikoanalyser og nye tendenser inden for bæredygtighedsrisikovurdering.

Som led i disse processer fastsætter vi mål for at forbedre præstationen inden for de vurderede

områder. Hvis der påvises risici eller afdækkes manglende opfyldelse, sikrer systemerne, at der

træffes yderlige forholdsregler ved at inkludere manglerne i ledelsens gennemgang på forskellige

niveauer, alt efter hvor alvorlige de er.

Langsigtede scenarier

I forbindelse med strategiprocessen benytter direktionen langsigtede scenarier som led i en årlig

evaluering af mulighederne og begrænsningerne for fremtidig vækst. Grundlaget for denne

evaluering er rapporter om langsigtede scenarier for hvert forretningsområde. Scenarierne bruges

også til at vurdere effekten af større beslutninger og til at vurdere den potentielle effekt af

væsentlige risici. Eftersom disse scenarier anvendes som grundlag for strategiske beslutninger,

suppleres rapporterne med udførlige beskrivelser, følsomhedsanalyser og risikobeskrivelser, og for

ekspansionsprojekter og større investeringsforslag inkluderes et estimat af investeringens

nutidsnettoværdi.

74


En del af dette scenariearbejde omfatter identifikation af potentielle flaskehalse for fremtidig

vækst, for eksempel behov for udvidelse af produktionskapacitet og adgang til ressourcer såsom

vand. En del af disse scenarier, som præsenteres for direktionen, tager udgangspunkt i risici og

muligheder, som er identificeret i risikostyringsprocessen.

RISIKOSTYRINGSPROCES

Ud over ovennævnte risikoidentifikationstiltag har Novozymes en formel proces til løbende

kortlægning, vurdering og reduktion af risici. Alle forretningsenheder og direktører rapporterer

systematisk nye risici og eventuelle ændringer i tidligere identificerede risici. Denne proces ledes af

vicefinansdirektøren og sikrer topledelsens bevågenhed på risici samt involvering og ejerskab i hele

organisationen.

De rapporterede risici samles og kortlægges på baggrund af sandsynlighed og mulige konsekvenser.

Risici vurderes og klassificeres ud fra deres indvirkning på både økonomi og omdømme, da

rapporteringen dækker såvel finansielle som ikke-finansielle risici.

Formålet med Novozymes' risikostyring er at sikre en proaktiv styring af de vigtigste risici, hvilket

medfører, at der så vidt muligt gøres en aktiv indsats for at reducere både sandsynlighed og

uønskede konsekvenser.

Hvert halvår rapporteres risici til Corporate Financial Planning & Analysis, som foretager en

vurdering og udarbejder en liste over de omkring 15 vigtigste risici. Disse rapporteres derefter til

direktionen, og passende foranstaltninger for at mindske disse risici vedtages og implementeres. Ca.

10 af de vigtigste risici set ud fra et økonomisk eller omdømmemæssigt perspektiv fremlægges også

for og diskuteres med bestyrelsen to gange om året.

Den systematiske og analytiske tilgang til risikostyring giver Novozymes et klarere overblik over

risici og et stærkere beslutningsgrundlag for såvel investering, ressourcer og nødvendige

forholdsregler i forbindelse med koncernens risikoprofil.

Mindskelse af risici

Novozymes mindsker risici på mange forskellige måder og på mange forskellige niveauer. Nogle

risici kan mindskes gennem adfærd, andre gennem processer, procedurer eller specifikke

handlinger.

Adfærd

Øverst i ledelsessystemet beskriver værdisættet Touch the World virksomhedens vision, bærende

forretningsidé, forpligtelse og værdier. Touch the World er således et udtryk for Novozymes'

forretningsfilosofi, ligesom det udstikker retningslinjerne for, hvordan vi driver virksomhed og

handler socialt ansvarligt. Ved at overholde disse principper fremmer vi korrekt adfærd og mindsker

risikoen for uredelighed. For at sikre, at Novozymes lever op til værdierne i Touch the World,

gennemføres hvert år en undersøgelsesproces, som evaluerer hver forretningsenheds bestræbelser

på at støtte og overholde principperne i Touch the World. Novozymes opfyldte sit mål for 2012 i

forhold til at måle virksomhedens evne til at efterleve Touch the World i hele organisationen.

75


Vores principper om forretningsintegritet er et eksempel på, hvordan ønsket adfærd fremmes i

organisationen gennem obligatorisk uddannelse. Vi arbejder også på at indføre disse principper

uden for organisationen; vi informerer således vores leverandører, agenter m.fl. om principperne og

opfordrer dem til at overholde dem. Systemer til at vurdere vores partneres præstation i forhold til

vores principper er implementeret, og vi måler vores fremskridt i forhold til vores langsigtede

bæredygtighedsmål om 100% leverandøroverholdelse af vores leverandørprogram for forretnings-,

kvalitets- og bæredygtighedsmæssig præstation.

Vores forretningsintegritetsprincipper kan ses på www.novozymes.com under "Business integrity".

Procedurer

Risici kan også relatere sig til fejl i interne procedurer, som kan føre til fejlinformation,

fejlbehæftede produkter mv. Novozymes bestræber sig på at minimere disse proceduremæssige

risici gennem omfattende brug af kvalitetsstyringssystemer og ISO-certificeringer. Disse systemer

indbefatter generelle politikker og standarder samt omfattende krav til kontrol og handlinger,

både når det gælder overordnede procedurer og specifikke krav i forhold til lokation,

forretningsområde og funktion.

For at sikre, at kvalitetsstyringssystemerne bliver overholdt, gennemfører vi en lang række interne

kvalitetsauditeringer. Resultatet kommunikeres til de relevante ledelsesniveauer.

Rettidig og korrekt rapportering

Novozymes lægger stor vægt på rettidig, gennemsigtig og korrekt rapportering, som udgør kernen

i en troværdig virksomhed og er en væsentlig forudsætning for at kunne opretholde en ligeværdig

dialog med interessenterne.

Novozymes' risikostyring og interne kontroller vedrørende regnskabsaflæggelsen er tilrettelagt

med henblik på:

• Aflæggelse af et internt regnskab, som giver mulighed for at måle, evaluere og følge op på

Novozymes' resultater

• Aflæggelse af et eksternt regnskab, der er i overensstemmelse med International Financial

Reporting Standards som godkendt af EU og andre yderligere oplysningskrav til årsrapporter for

børsnoterede selskaber, og som giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation

Novozymes' interne kontroller og risikostyringssystemer opdateres løbende og er udformet med

henblik på at opdage og eliminere fejl og mangler i både regnskab og procedurer. Da der imidlertid

altid må anses at være en indbygget risiko for uretmæssig brug af aktiver, uventede tab osv., kan

de interne kontroller og risikostyringssystemer kun give rimelig og ikke absolut sikkerhed for, at

alle væsentlige fejl og mangler opdages og korrigeres.

De interne kontroller og risikostyringssystemer omfatter også de miljømæssige og sociale data, som

medtages i Novozymes' Årsrapport.

76


En uddybende beskrivelse af Novozymes' risikostyring og interne kontroller vedrørende

regnskabsaflæggelsesprocessen kan findes på www.report2012.novozymes.com 1 , og denne udgør

den lovpligtige Corporate Governance-rapportering, som er påkrævet i henhold til § 107b i

årsregnskabsloven.

Regnskabsprocessen og de interne kontroller, der understøtter den, overvåges af

Revisionskomiteen. Som et led i denne overvågning rapporteres alle tilfælde af besvigelser og

sager, som har givet anledning til bekymring, til Revisionskomiteen, uanset om sagerne er rejst via

whistleblower-systemet (Ethics Hotline) eller direkte af interne eller eksterne personer.

I 2012 blev der rapporteret 13 tilfælde af besvigelser mod fire i 2011. Samtlige 13 tilfælde førte til

afskedigelse af de involverede medarbejdere, mens fem tilfælde blev politianmeldt. Alle tilfælde

vedrørte tyveri eller uretmæssig brug af Novozymes aktiver.

Specifikke handlinger

Der vil altid være risici, som ikke kan undgås ved at gennemføre de sædvanlige foranstaltninger,

men hvor indsatsen skal tilpasses og planlægges i forhold til størst mulig virkning. Der er som regel

tale om risici, der enten har en meget speciel karakter, som er betydelige i omfang eller kan have

store konsekvenser.

Nedenfor beskrives de primære risikofaktorer for Novozymes, og hvad der gøres for at mindske

disse risici.

1 http://report2012.novozymes.com/Material/Statutory+report+on+corporate+governance+2012

77


RISIKOFAKTORER

Novozymes er udsat for en lang række risikofaktorer. Vi stræber efter så tidligt som muligt at

identificere og begrænse enhver risiko, der kan påvirke vores finansielle, miljømæssige eller sociale

resultater.

I dette afsnit beskrives en række kritiske risici, der er identificeret i værdikæden, samt de tiltag, som

Novozymes har sat i værk for at begrænse dem. Der er her tale om de væsentligste risici, som er

forelagt bestyrelsen. Dog er udvalgte oplysninger udeladt af kommercielle eller

konkurrencemæssige hensyn.

Nogle af de beskrevne risici vedrører muligheder, som i øjeblikket udforskes aktivt.

Hver risiko er tildelt en farvekode, der angiver Novozymes' vurdering af risikoen, efter at den er

forsøgt begrænset:

Høj risiko og store konsekvenser

Lav risiko og store konsekvenser eller høj risiko og begrænsede konsekvenser

Lav risiko og begrænsede konsekvenser

Finansielle risici er ikke inkluderet her, men beskrives i note 34 i koncernregnskabet.

FORSYNINGS- OG LEVERANDØRRISICI

Energiforbrug og -priser

Novozymes' produktion kræver relativt store mængder energi, hvorfor udsving i energipriserne

påvirker produktionsomkostningerne. Risikoen for en negativ effekt af stigende energipriser styres

gennem løbende optimering af produktionsprocessen, blandt andet ved brug af genteknologi, samt

ved delvis afdækning af energipriser for en fremtidig periode. På længere sigt opvejes denne risiko

ofte af den positive indflydelse på salget, når energipriserne stiger, da det så bliver økonomisk mere

attraktivt for vores kunder at erstatte oliebaserede ingredienser med enzymer og bruge

energibesparende enzymer i deres produktion.

For yderligere at begrænse denne risiko har Novozymes sat et mål for forbedring af

energieffektiviteten pr. kilo produkt med 50% i 2015 i forhold til 2005.

Råvareforbrug og -priser

En væsentlig andel af Novozymes' råvarer kommer fra landbrugsprodukter, og udsving i prisen på

disse råvarer påvirker derfor produktionsomkostningerne. Novozymes forsøger at mindske risikoen

for en negativ påvirkning af omkostningerne ved at optimere produktionsprocessen ved brug af

blandt andet genteknologi samt ved at sikre størst mulig fleksibilitet i brugen af råvarer. Råvarer

købes i mange tilfælde på 12-måneders kontrakter, så risikoen for pludselige prishop mindskes.

78


Styring af leverandørkæden

Novozymes lægger vægt på at integrere bæredygtighed og risikostyring i udvælgelsen og

evalueringen af vores nøgleleverandører, da valget af de forkerte leverandører kan indebære en

risiko for at skade vores omdømme. Vi anvender derfor et avanceret styringssystem for

leverandørpræstation, hvor bæredygtighed er et parameter, som evalueres på linje med

kommercielle og kvalitetsmæssige aspekter. I stedet for udelukkende at bero på leverandørernes

selvevaluering supplerer Novozymes' indkøbere med medieresearch, dialog og kritisk indsigt.

Systemet hjælper med at evaluere og sammenligne leverandørerne i forhold til risiko og

muligheder, ligesom det giver overblik over den globale leverandørpulje. Systemet er desuden

udformet, så det hjælper indkøbsfunktionen med at identificere de leverandører, som typisk udgør

den største risiko. Kritiske leverandører bliver bedt om at besvare yderligere spørgsmål, bliver

auditeret, eller der bliver udarbejdet handlingsplaner for dem.

INNOVATIONSRISICI

Innovation

Novozymes bestræber sig på at fastholde positionen som markedsleder ved løbende at lancere nye,

forbedrede løsninger af høj kvalitet, som opfylder kundernes behov. Vores projekterede salg

afhænger ikke af enkeltstående, store produktlanceringer, da vi hele tiden har flere nye produkter i

pipelinen. Manglende innovation kan imidlertid øge risikoen for, at Novozymes' mål for salgsvækst

påvirkes negativt. Dette stiller store krav til vores forsknings- og udviklingsfunktion, fordi der hele

tiden skal være en lind strøm af nye produkter på vej. Novozymes anvender 13-14% af salget til

forskning og udvikling for at sikre tilstrækkelige ressourcer til fremtidig innovation.

Patentstrategi

Vores teknologi er vores forretningsgrundlag, og vi fører en aktiv patentstrategi, hvor nye

opfindelser beskyttes så tidligt som muligt. Det forhindrer, at nye produkter, processer m.m.

kopieres. Med 7.000 udstedte patenter eller patentansøgninger har Novozymes en omfattende

patentportefølje, som vi aktivt værner om for at undgå og standse krænkelser fra konkurrenternes

side. Samtidig holder vi hele tiden øje med konkurrenternes aktiviteter, så vi sikrer, at Novozymes'

innovation ikke krænker eksisterende patenter. På den måde kan vi spare ressourcer og

omkostninger til produktudvikling ved at gribe tidligt ind.

I 2012 arbejdede vi konstant på at sikre patentrettigheder i Kina, da vi har set en stigende risiko i

forbindelse med håndhævelse af immaterielle rettigheder i det kinesiske retssystem.

MARKEDSRISICI

Biobrændstoffer

I modsætning til de fleste andre industrier, hvor Novozymes er aktiv, er

transportbrændstofindustrien politisk reguleret, og salget til denne industri hænger nøje sammen

med udviklingen i lovgivningen. I USA, som er vores største marked for biobrændstoffer, påvirkes

vores salg for eksempel kraftigt af ændringer i grænserne for blandingsforholdet og/eller den

amerikanske energilov Renewable Fuel Standard.

79


Den amerikanske biobrændstofindustri er reelt opstået som et politisk initiativ med det formål at

udnytte lokale landbrugsressourcer til at øge energisikkerheden, reducere CO2-udledningen og

støtte den økonomiske udvikling i landdistrikterne. De tre faktorer gør sig gældende i hele verden,

mens den politiske støtte varierer afhængigt af den regionale og geopolitiske udvikling.

Salget til denne industri kan også påvirkes af den igangværende debat om, hvorvidt det er

bæredygtigt at anvende landbrugsressourcer til energiproduktion.

Novozymes arbejder aktivt på tværs af regioner og i tæt samarbejde med industripartnere, vigtige

meningsdannere, NGO'er og mellemstatslige organisationer for at fremme en nuanceret offentlig

debat og sikre, at politiske beslutninger baseres på videnskabelige data. Formålet er at sikre en

langsigtet bæredygtig udvikling.

Kundekoncentration

Salget til de fem største kunder udgør ca. 28% af det samlede salg. Et mindre antal kunder står

dermed for en stor del af Novozymes' omsætning, hvilket betyder, at vi bliver påvirket af

udviklingen i disse kunders markedsforhold. For at mindske risikoen for udsving i salget har vi fokus

på hele tiden at have mange nye produkter på vej, så vi kan støtte kundernes markedsudvikling.

Novozymes har også et tæt samarbejde med de største kunder og opbygger langsigtede

kunderelationer, som blandt andet omfatter fælles udviklingsprojekter og fælles

produktionsplanlægning.

ANDRE RISICI

Omdømme

Novozymes' omdømme er en vigtig faktor i hele forretningen – fra kontakter og partnerskaber med

kunder til forhold til myndigheder og rekruttering af nye medarbejdere. Novozymes forsøger at

fastholde et godt omdømme gennem åbenhed og gennemsigtighed i vores kommunikation, både

internt og eksternt. Herudover arbejder vi løbende på at reducere risikoen for, at der opstår

situationer, som kan skade Novozymes' omdømme. Gældende lovgivning skal til enhver tid

overholdes, og Novozymes har forpligtet sig til at sikre en høj standard i alle aktiviteter og til at

drive forretning på en ansvarlig måde. For eksempel underviser vi løbende alle medarbejdere i vores

forretningsintegritetsprincipper.

Novozymes lægger stor vægt på at have en positiv indflydelse på det omkringliggende miljø. Vi

forsøger derfor at drive forretning på en måde, så vores miljøpåvirkning udgør en del af løsningen

på de aktuelle miljøproblemer. Vores mål for væsentlige reduktioner i såvel CO2-udledning som

vand- og energiforbrug afspejler vores bestræbelser på at realisere denne ambition.

Data- og IT-sikkerhed

Den løbende udvikling af IT-teknologien og anvendelsen af elektroniske værktøjer medfører en

øget risiko for udefra kommendes tyveri af data. I 2012 opgraderede Novozymes sin ITsikkerhedsopsætning

og indførte undervisningsprogrammer for medarbejderne, så de kender til

potentielle trusler og den bedste måde at sikre fortrolig information på.

80


Global organisation og skatteforhold

Novozymes opererer på mange markeder via salgsselskaber og distributører, mens produktionen er

begrænset til få lande. Dette medfører en række transaktioner mellem koncernens selskaber.

Novozymes følger OECD's principper ved fastsættelsen af interne afregningspriser på disse

transaktioner. Interne afregningspriser kan imidlertid være komplicerede og indebærer derfor en

skatterisiko, ikke mindst fordi det område er udsat for politisk bedømmelse i hvert enkelt land.

Novozymes indgår ofte i dialog med skattemyndighederne for at reducere denne risiko og har

indgået Advance Pricing Agreements (APA) med skattemyndighederne i de lande, hvor koncernen

har sine mest omfattende interne transaktioner såsom USA og Kina. For Novozymes giver sådanne

aftaler forudsigelighed i relation til beskatning og nedbringer risikoen for, at vi bliver involveret i

den løbende debat om afregningspriser, der foregår flere steder i verden. En væsentlig del af

koncernens interne transaktioner er dækket af APA-aftaler.

81


REGNSKAB &

DATA

NOVOZYMES’ ÅRSRAPPORT 2012

82


Novozymes Koncernen

Resultatopgørelse

Note 2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Omsætning 1, 2 11.234

Produktionsomkostninger 3, 6 4.811

Bruttoresultat 6.423

Salgs- og distributionsomkostninger 3, 6 1.421

Forsknings- og udviklingsomkostninger 3, 6 1.527

Administrationsomkostninger 3, 4, 5, 6 808

Andre driftsindtægter, netto 7 78

Resultat af primær drift (EBIT) 2.745

Finansielle indtægter 8 22

Finansielle omkostninger 9 183

Resultat før skat 2.584

Skat af årets resultat 10 568

Årets resultat 2.016

Årets resultat fordeles således

Aktionærer i Novozymes A/S 2.015

Minoritetsinteresser 1

2.016

10.510

4.602

5.908

1.376

1.464

778

50

2.340

208

133

2.415

587

1.828

1.826

2

1.828

Foreslået udbytte pr. aktie kr. 2,20 kr. 1,90

Resultat pr. aktie (EPS) 19 kr. 6,42 kr. 5,79

Resultat pr. aktie, udvandet (EPS udvandet) 19 kr. 6,33 kr. 5,71

83


Novozymes Koncernen

Totalindkomstopgørelse

Note 2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Årets resultat 2.016

Valutareguleringer

Dattervirksomheder og minoritetsinteresser (68)

Udskudt skat (2)

Valutareguleringer i alt (70)

Pengestrømsafdækning

Reguleringer til dagsværdi (6)

Omklassificering til finansielle omkostninger (2011: Indtægter) 51

Udskudt skat (8)

Pengestrømsafdækning i alt 37

Anden totalindkomst (33)

Årets totalindkomst 1.983

Årets totalindkomst fordeles således

Aktionærer i Novozymes A/S 1.982

Minoritetsinteresser 1

1.983

1.828

116

(6)

110

(58)

(130)

6

(182)

(72)

1.756

1.753

3

1.756

84


Novozymes Koncernen

Balance

AKTIVER

Note 31. dec. 2012 31. dec. 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Immaterielle aktiver 11 2.672

Materielle aktiver 13 7.084

Udskudte skatteaktiver 14 224

Investering i associeret virksomhed 27 52

Andre tilgodehavender 15 191

Langfristede aktiver i alt 10.223

Varebeholdninger 16 1.808

Tilgodehavender fra salg 17 2.080

Tilgodehavende skat 18 138

Andre tilgodehavender 15 284

Øvrige finansielle aktiver 45

Likvide beholdninger 535

Kortfristede aktiver i alt 4.890

Aktiver i alt 15.113

PASSIVER

Aktiekapital 19 650

Andre reserver 432

Overført overskud 8.473

Minoritetsinteresser 13

Egenkapital i alt 9.568

Udskudte skatteforpligtelser 14 1.036

Hensatte forpligtelser 20 140

Øvrige finansielle forpligtelser 21 1.749

Langfristede forpligtelser i alt 2.925

Hensatte forpligtelser 20 90

Øvrige finansielle forpligtelser 21 286

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.044

Skyldig skat 18 76

Anden gæld 22 1.124

Kortfristede forpligtelser i alt 2.620

Forpligtelser i alt 5.545

Passiver i alt 15.113

2.221

6.557

275

-

-

9.053

1.741

1.971

167

195

48

667

4.789

13.842

650

465

7.694

15

8.824

905

152

1.604

2.661

98

258

745

37

1.219

2.357

5.018

13.842

85


Novozymes Koncernen

Egenkapitalopgørelse

Egenkapital pr. 1. januar 2012 650

Aktie- Valutakurs- Penge- Overført I alt Minoritets- Egenkapital

kapital reguleringer strøms- overskud interesser i alt

afdækning

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

498

(33)

7.694

Årets resultat 2.015

Øvrig totalindkomst (70) 37

Årets totalindkomst (70) 37 2.015

Køb af egne aktier (832)

Salg af egne aktier 156

Udbytte (600)

Aktiebaseret aflønning 69

Skat af egenkapitalposter (29)

Egenkapitalbevægelser -

(70) 37 779

Egenkapital pr. 31. december 2012 650

Egenkapital pr. 1. januar 2011 650

428

391

4

149

8.473

6.634

Årets resultat 1.828

Øvrig totalindkomst 107 (182)

Årets totalindkomst 107 (182) 1.828

Køb af egne aktier (400)

Salg af egne aktier 165

Udbytte (504)

Aktiebaseret aflønning 83

Skat af egenkapitalposter (112)

Egenkapitalbevægelser - 107 (182) 1.060

Egenkapital pr. 31. december 2011 650

Tilhørende aktionærerne i selskabet

498

(33)

I overført overskud er indeholdt foreslået udbytte på 687 mio. kr. for 2012.

Vedrørende egne aktier og gennemsnitligt antal aktier henvises til note 19.

7.694

8.809

2.015

(33)

1.982

(832)

156

(600)

69

(29)

746

9.555

7.824

1.828

(75)

1.753

(400)

165

(504)

83

(112)

985

8.809

15

1

1

(3)

(2)

13

12

3

3

3

15

86

8.824

2.016

(33)

1.983

(832)

156

(603)

69

(29)

744

9.568

7.836

1.828

(72)

1.756

(400)

165

(504)

83

(112)

988

8.824


Novozymes Koncernen

Pengestrømsopgørelse

2012 2011

Note Mio. kr. Mio. kr.

Årets resultat 2.016

Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt 31 1.337

Betalt skat (393)

Renteindbetalinger 15

Renteudbetalinger (77)

Pengestrømme før ændring i driftskapital 2.898

Ændring i driftskapital

Stigning i tilgodehavender (265)

Stigning i varebeholdninger (85)

Stigning/(fald) i leverandører af varer og tjenesteydelser og andre forpligtelser 211

Kursreguleringer (1)

Pengestrømme fra driftsaktivitet 2.758

Investeringer

Køb af immaterielle aktiver (54)

Salg af materielle aktiver 5

Køb af materielle aktiver (1.122)

Aktiverede renter vedrørende køb af materielle aktiver (6)

Opkøb og frasalg af virksomheder og aktiviteter 32 (732)

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (1.909)

Frie pengestrømme 849

Finansiering

Låntagning 797

Indfrielse af lån (683)

Køb af egne aktier (832)

Salg af egne aktier 156

Refunderbar skat -

Betalt udbytte (603)

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (1.165)

Nettopengestrømme (316)

Urealiseret gevinst/(tab) på valuta og finansielle aktiver,

som indgår i likvide reserver 22

Likviditetsforskydning, netto (294)

Likvide reserver pr. 1. januar 624

Likvide reserver pr. 31. december 33 330

1.828

1.649

(518)

16

(72)

2.903

(34)

(62)

(88)

(10)

2.709

(34)

8

(1.274)

(16)

(1.426)

(2.742)

(33)

550

(562)

(400)

165

95

(504)

(656)

(689)

(11)

(700)

1.324

624

Uudnyttede garanterede kreditfaciliteter udgjorde 3.000 mio. kr. pr. 31. december 2012. Alle 3.000 mio.

kr. udløber efter 4 år.

87


Novozymes Koncernen

MILJØMÆSSIGE OG SOCIALE FORHOLD

Miljømæssige forhold

Ressourceudnyttelse 2012 2011

Ressourceforbrug

Vand 35 1.000 m 3

6.446 6.073

Energi 36 1.000 GJ 4.078 3.929

Råvarer 1.000 tons 445 421

Emballage 1.000 tons 17 15

Effektivitetsforbedring sammenlignet med 2005

Vand % 32 30

Energi % 38 34

CO 2 % 55 47

Note

Spildevand

Volumen 37 1.000 m 3

Biomasse

Biomasse, volumen 38 1.000 m 3

4.376 4.308

551 479

Affald

Affald 39 tons 14.241 11.704

Genanvendelsesprocent af total affaldsmængde 39 % 33,6 41,1

Luftemissioner

Ozonlagsnedbrydende stoffer, HCFC kg 880 986

CO 2 40 1.000 tons 379 390

Miljøeffektpotentialer

Drivhuseffekt 41 1.000 tons CO 2-ækv. 381 392

Ozonlagsnedbrydning 42 kg CFC 11-ækv. 48 105

Overholdelse af miljøkrav mv.

Vilkårsoverskridelser antal 15 21

Væsentlige spild antal - -

Naboklager antal 11 18

Forsøgsdyr

Enzyme Business antal 822 580

BioBusiness antal 418 539

Effekt på klimaforandringer

Effekten af anvendelsen af Novozymes' produkter

Estimeret CO 2-reduktion som følge af kundernes anvendelse

af Novozymes' produkter og processer mio. tons 48 45

88


Novozymes Koncernen

MILJØMÆSSIGE OG SOCIALE FORHOLD

Sociale forhold

Medarbejderstatistik

Medarbejdere, total 43 antal 6.041 5.824

Kvinder 43, 44 % 35,4 35,3

Mænd % 64,6 64,7

Personaleomsætning 45 % 8,1 8,3

Gennemsnitsalder år 40,5 39,9

Anciennitet år 9,0 8,9

Fravær 46 % 1,9 1,9

Udstationering antal 84 90

Uddannelsesomkostninger

Gennemsnitlige omkostninger pr. medarbejder DKK 6.002 5.907

Omkostninger som procent af personaleomkostninger i alt % 1,2 1,2

Arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser

Arbejdsulykker med dødelig udgang antal 1 0

Arbejdsulykker med fravær 47 antal 29 40

Heraf arbejdsulykker, der er livstruende antal 1 0

Arbejdsbetingede lidelser 48, 49 antal 7 11

Frekvens af arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer 3,0 4,3

Frekvens af arbejdsbetingede lidelser pr. mio. arbejdstimer 0,7 1,2

Socioøkonomiske forhold

Processer og teknologi

Nye produkter antal 6 6

Aktive patentfamilier antal 1.165 1.137

Undervisning og overholdelse af regler

Styring af leverandørpræstation % 93 91

Fuldført undervisning i forretningsintegritet % 79 71

Besvigelsessager 50 antal 13 4

Corporate Citizenship

Regionale flagskibsprojekter antal 13 7

Underviste personer antal 26.035 9.791

Note

89


Novozymes Koncernen

Oversigt over noter

Rapporteringsgrundlag

Anvendt regnskabspraksis for koncernen

Anvendt regnskabspraksis for miljø- og socialdata

Kritiske regnskabsmæssige skøn og vurderinger

Finansielle noter

1 - Forretningssegmenter

2 - Omsætning

3 - Personaleomkostninger

4 - Ledelsesvederlag

5 - Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

6 - Af- og nedskrivninger

7 - Andre driftsindtægter, netto

8 - Finansielle indtægter

9 - Finansielle omkostninger

10 - Skat af årets resultat

11 - Immaterielle aktiver

12 - Nedskrivningstest på goodwill

13 - Materielle aktiver

14 - Udskudt skat

15 - Andre tilgodehavender

16 - Varebeholdninger

17 - Tilgodehavender fra salg

18 - Tilgodehavende/skyldig skat

19 - Aktiekapital

20 - Hensatte forpligtelser

21 - Øvrige finansielle forpligtelser

22 - Anden gæld

23 - Aktiebaseret aflønning

24 - Fremmed valuta i balancen

25 - Derivater - regnskabsmæssig afdækning mv.

26 - Forpligtelser og eventualforpligtelser

27 - Joint ventures og associeret virksomhed

28 - Transaktioner med nærtstående parter

29 - Offentlige tilskud

30 - Køb af aktiviteter og virksomheder

31 - Poster uden likviditetseffekt

32 - Pengestrømme fra opkøb og frasalg af virksomheder og aktiviteter

33 - Likvide reserver

34 - Finansielle risikofaktorer

Noter vedrørende miljø- og socialdata

35 - Vand opdelt på primær kilde

36 - Energi opdelt på primær kilde

37 - Renset spildevand til vanding

38 - Samlet biomassevolumen fordelt på produkt

39 - Total mængde affald fordelt efter bortskaffelsesmetode

40 - CO 2-emission fordelt på scope og kilde

41 - Drivhuseffekt, CO 2-ækvivalenter

42 - Ozonlagsnedbrydning, CFC 11-ækvivalenter

43 - Medarbejderstatistik

44 - Andel af kvinder fordelt på jobklasser

45 - Jobskabelse

46 - Fravær fordelt på jobklasser

47 - Konsekvens af arbejdsulykker

48 - Konsekvens af arbejdsbetingede lidelser

49 - Type af arbejdsbetingede lidelser

50 - Besvigelsessager

90


ANVVENDTT

REGNNSKABSPRAKKSIS

Koncernnregnskabet

for Novozymmes

er aflaggt

i overenssttemmelse

mmed

Internatiional

Financcial

Reportinng

Standards ds (IFRS), somm

er godkenddt

i EU, samtt

yderligere danske kravv

til

regnskabsaflæggelsse.

Novozymes

aflæggerr

koncernreggnskab

efterr

alle IFRS-staandarder,

deer

var

gældendde

pr. 31. deecember

2012.

Koncerneens

regnskabbsår

er 1. jannuar

– 31. deecember

2012.

Koncernnregnskabet

er udarbejddet

med udggangspunkt

i going conccern

efter deet

historiske

kostprispprincip,

dog med undtagelse

af derivater

(afleddte

finansiellle

instrumennter),

som måles

til

dagsværrdi.

EFFEKTT

AF NY REEGNSKABSSREGULERING

Standardder

og tilføjelser

udsteddt

af IASB meed

ikrafttræædelsesdato

eefter

31. deccember

20122

eller ikke

godkenddt

af EU og dderfor

ikke implementeeret,

omfatteer:

ÅÅrlige

forbeedringer

af IFFRS'er

(20099-2011)

IIFRS

9 "Finannsielle

instruumenter"

IIFRS

10 "Konncernregnskkaber"

IIFRS

11 "Fællesledede

arrangementter"

IIFRS

12 "Oplysningsforppligtelser

veddrørende

andele

i andree

virksomhedder"

IIFRS

13 "Måling

af dagsværdi

"

TTilføjelser

til

IAS 19 ”Perrsonaleydelsser”

TTilføjelser

til

IFRS 7/IAS 332

"Oplysninnger

– Modrregning

af finansielle

akktiver

og finaansielle

fforpligtelserr"

TTilføjelser

tiil

IFRS 10, IFFRS

11 og IFRS

12 ”Koncernregnskaaber,

Fælless

ledede

aarrangemennter

og Oplyysning

om iinvolvering

i andre virkksomheder:

oovergangsveejledning”

RRevideret

IAAS

28 "Andele

i associereede

virksomhheder

og joiint

ventures"

TTilføjeler

til IAS 1 "Præsentation

af anden totalindkomst"

Implemeenteringen

aaf

disse vil mmedføre

yderrligere

notesspecifikationner

og omklassificeringeer,

men

ikke givee

væsentligee

ændringerr

i indregning

og målingg.

VÆSENNTLIG

REGNSKABSPRRAKSIS

Konsoliddering

Koncernnregnskabet

omfatter reegnskabet

foor

Novozymees

A/S (modeerselskabet)

og alle de

virksomhheder,

hvorii

koncernen besidder meere

end 50% % af stemmeretten

eller på anden mmåde

har

en besteemmende

indflydelse

elller

lignende de facto-koontrol

(datteervirksomhedder),

samt jooint

venturess.

Koncernnregnskabet

er aflagt påå

grundlag aaf

regnskabeer

for moderrselskabet

ogg

dattervirksomhederrne

ved sammmenlægningg

af regnskabsposter

meed

ensartet indhold

og mmed

efterfølggende

eliminnering

af intterne

transaaktioner,

inteerne

aktiebeesiddelser

ogg

mellemværender

samt ureealiserede

kooncerninternne

fortjenester

og tab. SSamtlige

reggnskaber,

deer

indgår i

konsolidderingen,

er udarbejdet i overenssteemmelse

med

koncernenns

regnskabsspraksis.

91


Koncernnens

andel i jjoint

venturres

konsolideeres

efter pro

rata-metooden

ved at iindregne

deen

forholdssmæssige

anndel

af joint ventures’ akktiver,

forpligtelser,

indttægter

og omkostninger

linje for

linje.

Investeringer

i assoccierede

virkssomheder

indregnes

og måles efter indre værdiss

metode. Effter

indre

værdis mmetode

indreegnes

investteringer

i asssocierede

virrksomheder

med den foorholdsmæsssige

ejerandeel

af virksommhedernes

reegnskabsmææssige

indre værdi opgjoort

med udggangspunkt

i

dagsværrdien

af de identificerbaare

nettoakttiver

samt gooodwill

på anskaffelsesttidspunktet.

Efter

anskaffeelsestidspunktet

regulerres

investerinnger

i associeerede

virksoomheder

med

Novozymees’

andel

af virksoomhedernes

resultat for året med frradrag

eller ttillæg

af ureealiserede

avvancer

eller tab på

transakttioner

mellem

Novozymes

og den asssocierede

virksomhed.

VVed

opgørelsen

af åretss

resultat

for assoccierede

virkssomheder

err

virksomheddernes

regnsskabspraksiss

tilpasset i ddet

omfang ddet

er

nødvenddigt

for at sikre

overensstemmelse

mmed

den reggnskabsprakssis,

som Konncernen

anveender.

Virksommhedsovertaggelser

Ved oveertagelse

af nnye

virksomhheder

indreggnes

de enkkelte

virksommheders

aktivver,

forpligttelser

og

eventualforpligtelseer

til dagsvæærdi

på overttagelsestidsppunktet.

Gooodwill

reguleres

indtil 12

månedeer

efter overttagelsesdageen,

når der ssker

ændringger

i købsveederlaget

eftter

overtageelsen,

og

når dagssværdien

af de overtagnne

identificeerbare

aktiveer,

forpligtellser

og eventualforpligteelser

viser

sig at haave

en andenn

dagsværdii

end opgjorrt

på overtaggelsestidspunktet.

Nyerhhvervede

virksomhheder

indreggnes

fra ansskaffelsestidsspunktet,

ogg

sammenliggningstal

korrrigeres

ikkee.

Omregnning

af fremmmed

valuta

Koncernnregnskabet

præsenterees

i danske kroner

(DKK) . Transaktioner

i fremmmed

valuta ommregnes

til den funktionelle

valuta efterr

transaktionnsdagens

kurser.

Monetæære

poster i fremmed vaaluta

omregnees

til den funktionelle

vvaluta

efter bbalancedageens

valutakuurser.

Regnskkaber

for uddenlandske

dattervirksomhederr

omregnes ttil

danske krroner

ved annvendelse

af balancedaggens

valutakurser

for

balancepposter

og geennemsnitligge

valutakurrser

for resultatopgørelssens

poster.

Goodwill

opstået veed

erhvervelsse

af nye virksomheder

betragtes soom

et aktiv ttilhørende

de

nye udenlandske

daattervirksomheder

og ommregnes

til ddanske

kroner

ved anvenndelse

af

balanceddagens

valuttakurser.

Realisereede

og urealiserede

valuutakursgevinnster

og -tabb

indregnes i Finansielle indtægter eeller

Finansieelle

omkostninger

bortseet

fra urealisserede

tab oog

gevinster vedrørende afdækning af

fremtidige

pengestrrømme,

somm

indregnes uunder

Andenn

totalindkoomst.

Derudoover

indregnnes

følgendee

kursdiffereencer,

der omregnes

til balancedageens

valutakuurser,

under Anden

totalindkomst:

OOmregning

af udenlanddske

dattervirksomheders

nettoaktivver

ved regnnskabsårets

bbegyndelse

OOmregning

af udenlanddske

dattervirksomheders

resultatoppgørelse

fra gennemsnittlige

vvalutakurserr

til balanceddagens

valuttakurser

OOmregning

af langfristeede

koncernmellemværeender,

der betragtes

somm

et tillæg til

nnettoaktiverrne

i dattervvirksomhedeerne

DDagsværdireegulering

veedrørende

finansielle

forrpligtelser,

dder

opfylder betingelserrne

for

aafdækning

aaf

nettoaktivver

i udenlandske

dattervirksomhedder

92


Aktiebasseret

aflønnning

Koncernnen

har etabbleret

aktiebaseret

incitaamentsprogrrammer

omffattende

egeenkapitalorddninger

og kontaantordningeer.

Dagsværdien

af de yydelser,

somm

medarbejderne

levererr

som modyddelse

for tilddeling

af

aktieopttioner,

opgøøres

ud fra værdien

af de

tildelte akktieoptioner.

.

Dagsværdien

af aktiebaseret

aflønning

på ttildelingstidsspunktet

inddregnes

somm

en

personaleomkostninng

over den periode, hvoor

aktieoptionerne

er optjent.

Ved målingen aff

dagsværrdien

tages dder

højde foor

det antal mmedarbejdeere,

der forveentes

at opnnå

endelig reet

til

optionerne,

samt deet

antal optioner,

medarrbejderne

foorventes

at ffå.

Ved hver periodeafslutning

regulerees

der for deette

skøn, således

at der kun sker inddregning

af det antal opptioner,

der er opnået

eller forventes

opnåået

endelig rret

til.

Værdienn

af egenkappitalafregneede

ordningeer

modposteeres

på egennkapitalen.

VVærdien

af

kontantafregnede

oordninger,

soom

modpostteres

under Anden gældd,

reguleres ved hver

periodeaafslutning

tiil

dagsværdi,

og efterføllgende

værddiregulering

af dagsværdi

indregness

under

finansielle

poster i rresultatopgøørelsen.

Offentligge

tilskud

Offentligge

tilskud til

forsknings-

og udviklinngsomkostniinger

indreggnes

under AAndre

driftsindtægter,

netto, i ttakt

med projekternes

ffærdiggørelsse.

Tilskud tiil

investeringger

i materieelle

aktiver

modregnes

i kostpriisen

af det tilskudsberetttigede

aktivv.

Segmentoplysningeer

Der givees

i regnskabbet

oplysningger

om konccernens

forreetningssegmmenter

på enn

måde, der er i

overenssstemmelse

mmed

den inteerne

rapporttering

til besstyrelsen

og direktionenn.

Derudover

indeholdder

regnskabbet

oplysninnger

om geoografisk

fordeling.

Leje

Omkostnninger

vedrøørende

operrationel

leasing/leje

indrregnes

lineæært

i resultattopgørelsen

over

lejeperiooden.

Forpliggtelser

vedrørende

uopssigelige

aftaaler

oplyses i noterne.

Hoved- oog

nøgletal

Nøgletal

er hovedsaageligt

udarbbejdet

i overrensstemmeelse

med Denn

danske

Finansannalytikerforeenings

"Anbbefalinger

ogg

nøgletal 2010".

Omsætnning

Omsætnningen

omfaatter

salg af varer og relaterede

tjennesteydelser,

, kommissionnsindtægterr

og

royaltiess

med fradraag

af returvaarer,

mængdderabatter

oog

kontantraabatter.

Salgget

indregnees

ved

ejendommsrettens

overgang,

såfrremt

indtæggten

kan opggøres

pålideligt

og forveentes

modtaaget.

Koncernnen

har indggået

enkelte aftaler, hvoor

samarbejddspartnere

foorestår

salgeet

til tredjemmand,

og

fortjeneesten

deles mmellem

koncernen

og samarbejdspartnerne

ud ffra

en på forrhånd

fastsat

fordelingsnøgle.

Sallget

indregnnes

ud fra opplysninger

omm

samarbejddspartnerens

realiseredee

salg, og

der indregnes

et tilggodehavendde/forpligtelsse

til fordeling

af fortjennesten,

som endeligt oppgøres

og

afregness

én gang omm

året.

Koncernnen

har indggået

kommisssionsaftaler

med agenteer,

som forestår

salget til

tredjemannd

mod at

modtagee

kommissioon

af det reaaliserede

salgg.

Salget inddregnes,

når det er realisseret.

I det oomfang,

det er tilladt

og sandsynligt,

at vvarer

returnneres,

indreggnes

en forpligtelse

herttil.

Forskninngs-

og udviklingsomkoostninger

Forskninngsomkostniinger

omkosstningsføres,

, når de afhooldes.

Udvikklingsomkosttninger,

der anvendes

til løbennde

optimeriing

af produuktionsproceesser

vedrøreende

eksisteerende

produukter

eller uudvikling

93


af nye pprodukter,

hvvor

manglennde

myndighhedsgodkendelse,

kundeegodkendelser

og andree

usikkerhhedsfaktorerr

betyder, att

udviklingsoomkostningeerne

ikke oppfylder

kriterrierne

for inddregning

i

balancenn,

omkostningsføres,

nåår

de afholdees.

Andre driftsindtægtter,

netto

Andre driftsindtægtter,

netto ommfatter

indtæægter,

der ikke

er produktrelateredde.

Dette ommfatter

forskninngs-

og samaarbejdsaftaleer,

offentligee

tilskud sammt

salg af licenser,

patennter

mv. og aandre

nettoinddtægter

af sekundær

kaarakter

i forhhold

til konccernens

hoveedaktiviteterr.

Under dennne

post

indregnees

ligeledes engangsinddtægter,

nettto

vedrørende

erstatninnger,

udlicennsering

mv.

Koncernnen

har indggået

forskelliige

udlicenseeringaftaler

og forskninngsprojekterr/-samarbejder,

som

kan invoolvere

strakssbetalinger

oog

milepælsbbetalinger,

ssom

kan stræække

sig oveer

flere år. AAftalerne

kan ogsåå

indeholde visse fremtiidige

forpliggtelser.

Indtæægter

indreggnes

kun, nåår

ledelsen vvurderer,

at de vææsentlige

risiici

og gevinsster

ved ejerskabet

er ovvergået

til kooncernen,

og

når koncernen

ikke

længeree

deltager i ledelsen

af eeller

har fakttisk

kontrol over de solggte

aktiver, eeller

når forppligtelsen

er blevet

opfyldt. Diisse

vurderinnger

er af affgørende

viggtighed

for ffastsættelse

af tidspunkttet

for

indregning

og for klassificering

af indtægt som Salg/Anndre

driftsindtægter

i heenhold

til

ovenståeende

definittioner.

Skat

Skat af åårets

resultat,

der bestårr

af årets akttuelle

skat, fforskydning

i udskudt skkat

samt eveentuelle

reguleringer

til tidligere

år, indrregnes

i resuultatopgørellsen,

undtaggen

i det ommfang

den kaan

henføres

til poster indregnet

unnder

Anden totalindkommst

eller direekte

på egennkapitalen.

UUdskudt

skat målles

efter denn

balanceorienterede

gæældsmetode

og omfatter

alle midlerrtidige

forskkelle

mellem regnskabs- oog

skattemææssige

værdiier

af aktiver

og forpligttelser.

Der inndregnes

ikkke

udskudtt

skat af gooodwill,

medmmindre

den eer

skattemææssigt

afskrivvningsberettiget.

Udskuddt

skat

måles ogg

indregnes endvidere ttil

dækning aaf

den genbbeskatning

af

underskudd

i sambeskattede

udenlanndske

dattervvirksomhedeer,

der vurdeeres

at blive aktuel ved afhændelse af aktierne eller på

grund aff

udløsning af genbeskaatningen.

Skkatteværdienn

af fremførbare

skattemmæssige

undderskud

indgår i opgørelsen af den udskkudte

skat, såfremt

det eer

sandsynliggt,

at undersskuddene

kaan

udnyttess.

Udskudtt

skat måles efter gældeende

skatteregler

og meed

den skatteesats,

der foorventes

at vvære

gældendde,

når de mmidlertidige

fforskelle

udlignes.

Ændringer

i udskkudt

skat somm

følge af æændringer

i skattessatserne

indrregnes

i resuultatopgørelsen,

undtaggen

i det omffang

den kaan

henføres ttil

poster

indregneet

under Annden

totalinddkomst

ellerr

direkte på egenkapitallen.

Novozymmes

A/S og ddanske

datteervirksomheder

er sambeskattet

med

de danskee

selskaber i Novo A/S

Koncernnen.

Skatten for de enkeelte

selskabeer

er fuldt udd

fordelt på basis af denn

forventedee

skattepligtige

indkoomst.

Immaterrielle

aktiverr

Immaterrielle

aktiverr

bortset fra goodwill måles

til kostppris

med fradrag

af akkuumulerede

aaf-

og

nedskrivvninger.

Gooodwill

afskrivves

ikke.

94


Omkostnninger

i forbbindelse

medd

større IT-pprojekter

til uudvikling

af software til intern brugg

aktiverees,

såfremt de

afholdes mmed

henblikk

på udvikling

af nye og forbedrede systemer.

Afskrivnninger

foretaages

lineærtt

over den foorventede

brrugstid

af akktiver

med bbestemmelig

levetid

som følgger:

FFærdiggjorte

IT-udviklinngsprojekterr

afskrives ovver

brugstiden.

De bogfførte

udviklinngsaktiver

aafskrives

oveer

3-5 år

EErhvervede

patenter, vaaremærker,

llicenser

samtt

knowhow afskrives ovver

brugstideen.

PPatenter

og varemærker

afskrives oover

brugstidden,

der typiisk

vil være iidentisk

medd

ppatentperioden,

og licennser

afskrivees

over aftaleperioden.

BBogførte

patenter,

varemærker,

llicenser

og kknowhow

affskrives

overr

7-15 år

Enkelte aktiver afskrives

over enn

kortere tiddshorisont

ennd

ovenfor aanført

eller efter

produkttionsintensitetsmetodenn.

Materielle

aktiver

Materielle

aktiver mmåles

til kosttpris

med fraadrag

af akkkumulerede

aaf-

og nedskkrivninger.

Låneomkostninger

i forbindelsee

med opførelse

af størree

investeringger

aktiveres.

Afskrivnningerne

foreetages

lineæært

over denn

forventedee

brugstid aff

aktiver medd

begrænsett

levetid

som følgger:

BBygninger:

112-50

år

PProduktionssanlæg

og mmaskiner:

5-25

år

AAndre

anlægg,

driftsmateeriel

og inveentar:

3-18 åår

Aktivernnes

scrapværrdi

og brugsstid

vurderess

årligt og reeguleres

om nødvendigtt

ved hver baalancedag.

NEDSKKRIVNING

AAF

IMMATTERIELLE

OOG

MATERRIELLE

AKTTIVER

Goodwill

Goodwill

testes for vværdiforringgelse

årligt, eller når der

er indikatioon

af, at akttivet

er

værdiforringet.

Til brug for nedskrivvningstestenn

bliver aktivver

gruppereet

på det lavveste

niveau, , hvortil der er

separatee,

identificerrbare

pengestrømme,

beenævnt

somm

pengestrømmsfrembringgende

enhedder.

Hvis

genindvvindingsværddien

for denn

pengestrømmsfrembringgende

enhedd

er lavere end

den bogfførte

værdi aff

enheden, eer

nedskrivningen

allokeeret

først somm

en redukttion

af gooddwill

og så prro

rata i

henholdd

til den boggførte

værdi af de andree

aktiver. Genindvindinggsværdien

err

den højestee

af

dagsværrdien

med frradrag

af salgsomkostninger

og nyttteværdien.

Nytteværdieen

er nutidsvværdien

af

forventeede,

fremtidige

pengesttrømme

fra aaktivet

eller den pengesstrømsfrembbringende

ennhed,

som

aktivet ttilhører.

Hvis gennindvindingssværdien

forr

den pengestrømsfrembbringende

enhed

igen bbliver

højere end den

bogførtee

værdi, tilbageføres

inddregnede

needskrivningeer

på goodwwill

ikke efterrfølgende.

Materielle

aktiver oog

immaterieelle

aktiver mmed

begrænnset

levetid

Koncernnen

gennemgår

løbendee

de bogførtte

værdier foor

materiellee

aktiver og immaterielle

aktiver

med beggrænset

leveetid

for at kllarlægge,

omm

der er indikation

af, aat

disse aktivver

skal nedsskrives.

Hvis sådan

en indikaation

foreliggger,

bliver ggenindvindinngsværdien

estimeret till

fastsættelse

af en

mulig needskrivning.

95


Hvis gennindvindingssværdien

forr

et aktiv er estimeret till

at være mindre

end deen

bogførte værdi,

bliver deen

bogførte værdi nedskkrevet

til genindvindinggsværdien.

Nedskrivvninger

tilbaageføres

kunn

i den udstrrækning,

de underliggende

forudsæætninger

og skøn

ændres.

Varebehholdninger

Varebehholdninger

mmåles

til kosttpris

efter FIFO-principppet

eller netttorealisationnsværdi,

hvor

denne er

lavere.

I kostprisen

for Vareer

under fremmstilling

og Færdigvarer

indgår direekte

produkktionsomkosttninger

som råvaarer

og hjællpematerialeer

med tillægg

af energi oog

direkte løøn

i produkttionen

og indirekte

produkttionsomkostninger

som personaleommkostningerr

samt vedliggeholdelse

oog

afskrivninnger


produkttionsanlæg

mmv.

Varebehholdninger,

hhvor

den forrventede

salgspris

med ffradrag

af evventuelle

færdiggørelsesomkoostninger

ogg

omkostninger

til effekktuering

af salget

(nettoorealisationsvværdien)

er laveree

end den boogførte

værrdi,

nedskrivees

til nettoreealisationsvæærdien.

Finansieelle

aktiver/fforpligtelserr

Koncernnen

opdeler sine finansieelle

aktiver/fforpligtelserr

i følgende kategorier: Finansielle

aktiver/fforpligtelserr

til dagsværrdi

over resultatopgørelssen,

Udlån oog

tilgodehaavender,

Regnskaabsmæssig

afdækning

saamt

Finansieelle

forpligteelser.

Finansieelle

aktiver/foorpligtelser,

der måles ttil

dagsværdi

over resultatopgørelseen,

er den deel

af

derivateerne,

som ikkke

kan klassiificeres

som regnskabsmmæssig

afdæækning,

for eksempel

vedhængende

renteer

på valutasswaps

og tiddsværdien

aff

valutaoptiooner.

Udlån og tilgodehhavender

er ikke-aafledte

finannsielle

instruumenter

medd

faste eller bestemmeliige

indbetalinger,

som ikke

er

noteret på et aktivt marked. Uddlån

og tilgoodehavenderr

er fordelt ppå

balanceposterne

Tilgodehhavender

fraa

salg, Andree

tilgodehavvender

og Likvide

beholdninger.

Posterne

måless

til

amortiseeret

kostpriss

eller en lavvere

nettoreaalisationsvæærdi

svarendee

til den pålyydende

værdi

med

fradrag af hensætteelser

til imøddegåelse

af ttab.

Regnskaabsmæssig

afdækning

består

af posiitive

og negative

dagsvæærdier

af deerivater,

somm

er

indeholddt

i henholddsvis

balanceeposten

Øvrige

finansielle

aktiver ogg

balanceposten

Øvrige

finansielle

forpligtelser.

Derivateer,

der indgåås

til afdæknning

af risikoo

på aktiver samt forpliggtelser,

målees

til dagsvæærdi


balanceddagen,

og væærdiregulerringer

indreggnes

i Finanssielle

indtæggter

eller Finnansielle

omkostnninger.

Derivateer,

der indgåås

til afdæknning

af fremtidige

pengeestrømme,

mmåles

til daggsværdi


balanceddagen,

og væærdiregulerringer

indreggnes

under AAnden

totalindkomst.

Indtægtter

og omkostninger

veddrørende

pengestrømsaffdækning

ovverføres

fra Anden totalindkomst

ved realisation

af deet

sikrede ogg

indregnes i Finansiellee

indtægter eeller

Finansielle

omkostnninger.

Derivateer

indregness

på afregninngsdagen,

mmens

øvrige ffinansielle

innstrumenterr

indregnes ppå

handelsddagen.

Finansieelle

forpligteelser

er fordeelt

på balancceposterne

ØØvrige

finannsielle

forpliggtelser,

Leveerandører

af varer og tjenesteyydelser

samtt

Anden gæld.

Finansielle

forpligtelser

måles til amortiserett

kostpris.

96


Egenkappital

Egne akktier

Kostpris og salgsproovenu

vedrørende

egne aktier indreegnes

i Overfført

resultat på egenkappitalen.

Selskabeets

beholdning

af egne aaktier

besidddes

blandt aandet

med hhenblik

på affdækning

aff

medarbeejderes

udnyyttelse

af tilddelte

aktieooptioner.

Udbyttee

Foreslåeet

udbytte, dder

forventess

udbetalt foor

regnskabssåret,

er indeholdt

i Oveerført

overskkud

i

egenkappitalopgørelsen

indtil goodkendelse

ppå

generalfoorsamlingenn.

Hensattee

forpligtelsser

Hensattee

forpligtelsser

indregnes,

når konceernen

som føølge

af en tiddligere

begivenhed

har en retlig

eller fakktisk

forpligttelse,

og dett

er sandsynligt,

at indfriielse

af forpligtelsen

vil medføre et forbrug

af økonoomiske

ressoourcer.

Henssatte

forpligttelser

måles til nutidsvæærdien

af de forventede krævede

omkostnninger

til at indfri forpligtelsen.

Forudbeetalinger

Forudbeetalte

omkosstninger

undder

Andre tillgodehavendder

indeholdder

betalte oomkostningeer

vedrørennde

efterfølgende

regnskabsår

såsoom

husleje, fforsikringsprræmier,

abonnementer

og renter.

Forudbeetalte

indtæggter

under AAnden

gæld indeholder indbetalingger

vedrørennde

efterfølggende

regnskabsår

såsom oomsætning

oog

renter.

Forudbeetalinger

mååles

til kostpris.

Pengestrømsopgøreelse

Koncernnens

pengesttrømsopgøreelse,

der opsstilles

efter dden

indirektte

metode, vviser

pengesttrømme

fra driftss-,

investerinngs-

og finannsieringsaktivitet

samt kkoncernens

llikvide

reservver

ved åretts

begyndeelse

og slutnning.

Pengestrømme

fra ddriftsaktiviteet

opgøres soom

årets ressultat

reguleeret

for posteer

uden

likviditetseffekt,

bettalte

finansielle

poster, betalte selskkabsskatter

ssamt

ændrinng

i driftskappital.

Pengestrømme

fra investeringsaaktivitet

omfatter

betaliinger

i forbindelse

med køb og salg af

virksomhheder

og miinoritetsaktier

samt immmaterielle

ogg

materielle aktiver.

Pengestrømme

fra ffinansieringssaktivitet

ommfatter

optagelse

af lån, , afdrag på rrentebærende

gæld,

betalingg

af udbytte, , provenu fraa

aktiekapitaludvidelserr

samt køb oog

salg af eggne

aktier ogg

andre

værdipaapirer.

Likvide rreserver

omffatter

likvidee

beholdninger

med fradrag

af korttfristet

bankkgæld,

som fforfalder

på anforrdring.

97


ANVVENDTT

REGNNSKABSPRAKKSIS

FOOR

MILLJØ-

OOG

SOCIALDAATA

Anvendtt

regnskabsppraksis

for mmiljø-

og sociialdata

er uæændret

i forhold

til sidstte

år. Miljø- og

socialdata

i årsrappoorten

er opggjort

på grunndlag

af datta

for moderrselskabet

ogg

samtlige

datterseelskaber

ved sammenlæggning

af posster

med enssartet

indhoold

opgjort eefter

samme metoder,

medminndre

andet nnævnes

eksplicit

i det eftterfølgende.

. De udvalgtte

parametree

er baseret på en

vurderinng

af, hvad NNovozymes

vvurderer

somm

ansvarligt, , relevant ogg

værdifuldtt

for sine

interesseenter,

når inndsatsen

for bæredygtigghed

skal mååles.

Disse daata

har efterr

vores overbbevisning

også støørst

relevans for vores nøøgleinteresseenter.

Årets oppkøbte

eller frasolgte sittes

og datterrselskaber

føølger

sammee

regnskabspprincipper

soom

den

finansielle

rapportering,

medmindre

andet nævnes.

Oplysninnger

om Novvozymes'

bruug

af GRI-indikatorer

finndes

online under Suppllementary.

Miljø- ogg

socialdata er en integreret

del af Novozymes' Årsrapport og er omfatttet

af den lovpligtige

revision, , som den geeneralforsammlingsvalgtee

revisor udføører.

MILJØ

Data forr

miljø dækkker

aktiviteteer,

der baserret

på en sammlet

miljømæssig

vurdering

kan havve

væsentliige

påvirkninger

på miljjøet.

Den miljømæssige

vurdering fooretages

på årsbasis og omfatter

mindst 997%

af Novoozymes'

sammlede

mængdde

af den målte

miljøpaarameter.

Sittes

med aktiviteter,

der ikkee

vurderes att

have en vææsentlig

påviirkning,

meddtages

ikke. Dette inkludderer

salgskkontorer,

forskninngslaboratorrier

samt sitees

med begræænset

blandding

af produkter

og laggeraktivitet.

Ressourcceforbrug

i fforbindelse

med konstruuktionsarbejjde

relaterett

til nye prodduktionsanlææg

medtagees

ikke, meddmindre

resssourceforbruuget

(vand oog

energi) err

registreret ved hjælp af

målere,

som måller

ressourceeforbrug

på Novozymes'

lokaliteter. . Ressourcefoorbrug

i forbbindelse

meed

produkttionsforsøg

ppå

nye anlæg

medtages.

Mindre fforbrug

af vvand,

energi og spildevaand

kan bereegnes

eller eestimeres.

Vand

Vand ommfatter

drikkkevand,

induustrivand

ogg

udefra leveeret

damp.

Drikkevaand

er vand af drikkekvalitet.

Industrivvand

er blanndt

andet vaand

fra søer og egne brøønde,

som ikkke

er af drikkkekvalitet,

men er

velegnett

til visse inddustrielle

proocesser,

for eeksempel

til brug i kølettårne.

De rapporterede

mæængder

angives

på basiss

af den målte

tilførsel aaf

vand til Noovozymes

ogg

omfatteer

både forbrrug

til produuktion

og anndre

processser.

De rappoorterede

dammpmængdeer

omregnees

til flydendde

vand og eer

derfor ressultat

af en beregning.

98


Energi

Energifoorbruget

ommfatter

både forbrug til pproduktion

og andre prrocesser.

Internt pproduceret

eenergi

måless

som mænggden

af forbbrugt

brændstof

omregnnet

til energi

baseret

på nedree

brændværrdi

og vægtffylde

undtaggen

i USA, hvvor

lovkrav ffor

rapporteering

af CO2 påbyder

anvendeelse

af øvre bbrændværdi.

Brændstoffforbrug

ommfatter

alle foormer

for brrændstof,

deer

anvendees

til at geneerere

elektricitet,

varme og damp påå

stedet. Bræændstofforbbrug

inkludeerer

ikke

brændsttof

til transpport.

Eksterntt

producerett

energi omffatter

eksterrnt

producerret

elektriciteet,

varme ogg

damp tilføørt

Novozymmes.

De rappporterede

mmængder

er bbaseret

på mmåleraflæsniinger

med undtagelse

af

damp,

som kann

beregnes.

CO2

Den rapporterede

CCO2-emissionn

beregnes ppå

basis af innternt

og ekssternt

produuceret

energgi

samt

transporrt

af produkkter

fra Novoozymes.

CO2 fra iinternt

prodduceret

energi

beregnes på basis af mængden aaf

forbrugt bbrændstof

veed

hjælp

af lokalee

omregninggsfaktorer.

CO2 fra eeksternt

prooduceret

eneergi

beregnees

med udgaangspunkt

i åårligt

fastsattte

lokale

omregningsfaktorerr

fra kraftvæærkerne

ellerr

deres organisationer.

Hvis der ikke foreliggger

omregnningsfaktoreer,

anvendes der årligt faastsatte

omrregningsfakttorer

fra

de danskke

myndigheeder

og leveerandører.

Transportrelateret

CCO2-emissionn

beregnes ppå

basis af de

principperr,

der er beskkrevet

i Greeenhouse

Gas (GHG)-protokollen.

De rappporterede

mængder

omfatter

CO2-eemission

fra transport fraa

samtlige

primæree

enzymprodduktionsstedder

til kundeen,

hvor Novvozymes

betaler

fragtenn.

Transport mellem

produkttionssteder

eer

også omfaattet.

CO2-emmission

prodduceret

på eksterne

lagrre

er ikke ommfattet.

Emissionnsdata

stammmer

enten ddirekte

fra leeverandørernne

eller bereegnes

ud fra afstand og

emissionnsfaktorer

frra

GHG-protokollen.

Udrregningen

sker

på basis af brændstoofforbrug,

aafstand

og

vægt. Deen

brændstoofbaserede

mmetode

anvendes,

når ddet

er muligtt.

Effektivvitetsindeeks

De tre effektivitetsforbedringsinndikatorer

(ffor

vand, ennergi

og CO22)

måler den vægtede suum

af

effektiviitetsforbedringen

for Ennzyme

Business

og BioBuusiness,

hvorr

ressourcefoorbruget

forr

hvert

forretninngssegmentt

bestemmerr

dets vægtnning

i beregnningen.

Effektivitetsforbbedringen

innden

for

hvert forretningsseggment

bereggnes

som den

relative foorbedring

i eeffektivitet

i forhold til dden

beregneede

effektivitet

for basissåret

(2005).

De vandd-,

energi- ogg

CO2-mænggder,

der er anvendt i beeregningen,

svarer til dee

mængder, der er

rapporteeret

som vanndforbrug,

eenergiforbruug

og CO2-emmission,

medd

fradrag af energi, der er

produceeret

af et forrsyningsselskkab

på basis af Novozymmes'

biomasseaffald.

For sites erhverrvet

i 2005

eller sennere

justeress

basislinjeindekset

svareende

til dataa

rapportereet

for det førrste

hele år i

Novozymmes'

ejerskab.

Frasolgte sites fjerness

fra indekseet

for hele peerioden.

Nyoopførte

sitess

99


medtagees

det førstee

kvartal efteer

kvalificeriing.

Transpoortrelateret

CCO2-emissionn

indgår ikkke

i

indeksett.

Råvareer

og embaallage

Råvarer omfatter materialer,

deer

indgår dirrekte

eller inndirekte

i prooduktionsprrocessen.

Emmballage

omfatteer

alle produkter

af et hvvilket

som helst

materiale

og en hvilken

som heelst

art, der aanvendes

til indeslutning,

beskyttelse,

hånndtering,

levvering

og beevaring

af vaarer

fra prodducenten

til brugeren

eller forbrugeren.

Spildevvand

Spildevaand

måles soom

den mænngde,

der uddledes

fra Noovozymes,

eller

beregnees

på basis aff

vandforbrug.

Biomassse

Biomasse

måles eller

beregnes uud

fra den mmængde

(vollumen

eller v

udbringes

fra Novozzymes

i formm

af flydendee

gødning (NNovoGro

gødninggsprodukt

mmed

et højeree

tørstofindhhold

(NovoG

® vægt), der pproduceres

oog

) eeller

oparbejdet

til et

Gro 30 eller kkompost).

Affald

Affald bbestår

af denn

registreredde

mængde affald fordeelt

på farligt og ikke-farlligt

affald saamt

bortskafffelsesmetodde.

Bortskafffelsesmetode

omfatter ddeponering,

, forbrændinng,

genbrug og andet.

Mængdeen

af genbrugt

affald svvarer

til den mængde, soom

genbrugges

internt eeller

sendes ttil

et

eksterntt

genbrugsannlæg.

Luftemmission

af oozonlagsnedbrydendde

stoffer

Luftemisssion

af ozonlagsnedbryydende

stofffer

måles somm

forbrugett

af CFC, HCFFC

og haloneer.

Miljøefffektpotentialer

Miljøeffektpotentialet

for drivhhuseffekt

og ozonlagsneedbrydning

bberegnes

påå

baggrund aaf

data

offentligggjort

af denn

amerikansske

miljøstyrrelse,

EPA (Ennvironmentaal

Protectionn

Agency), oog

Montreaalprotokolleen

fra FN's mmiljøprogramm,

UNEP.

Overhooldelse

af miljøkrav

Miljøvilkkårsoverskriddelser

måless

som det anntal

overskriddelser

i rappporteringsåreet,

der vurdeeres

ikke

at overhholde

miljøviilkår

eller myyndighedskrrav.

Overskridelser

i forbbindelse

medd

de årlige

kontrolmmålinger

af sspild

rapporrteret

i tidliggere

år medttages

ikke, dda

de ikke affspejler

resultaterne

i

rapporteeringsåret.

Væsentlige

spild mååles

som antal

spild af keemikalier,

ollie

mv. til vand,

luft eller

jord og ommfatter

både onnsite-

og trannsportrelaterede

spild. VVæsentlighed

vurderes i forhold til bbåde

omfanget

af

spildet oog

påvirkninngen

af miljøøet.

Mindre udslip, som vvurderes

ikkke

at have virkning

på mmiljøet,

medttages

ikke.

Naboklaager

opgøress

som antallet

af registrerede

miljørrelaterede

klager,

primæært

relaterett

til lugt

og støj.

Forsøggsdyr

Denne ppost

omfatteer

antallet aff

forsøgsdyr medgået till

samtlige pååbegyndte

innterne

og ekksterne

forsøg fooretaget

forr

Novozymess.

Tallene ommfatter

forsøøgsdyr,

der aanvendes

bååde

af Novozzymes

og

af eksterne

forsøgslaboratorier

i forbindelse

med forsøøg,

der er bestilt

af Novoozymes.

EFFEKTT

AF ANVEENDELSE

AAF

NOVOZYYMES'

PROODUKTER

Reduktioon

af CO2-emmission

som følge af kunndernes

anvvendelse

af NNovozymes'

produkter bberegnes

ud fra NNovozymes'

åårligt

opdateerede

livscykklusvurdering

af virksommhedens

proodukter.

Dissse

vurderinnger

udarbejjdes

og opdaateres

af Noovozymes

ogg

er genstandd

for forudsætninger

ogg

skøn.

100


SOCIALLE

OG SOCCIOØKONOOMISKE

FOORHOLD

Antal mmedarbejddere

Antallett

af medarbeejdere

opgøres

med udggangspunkt

i kontraktmæssige

forpligtelser,

ekssklusive

medarbeejdere

på orrlov

uden lønn,

vikarer, sttudentermeddhjælpere,

mmidlertidigt

ansatte, konnsulenter

og ph.d. .-studerendee.

Ved opggørelse

af anntallet

af fuldtidsmedarbbejdere

indrregnes

medaarbejdere

meed

en

arbejdsttidsprocent

ppå

95% ellerr

derover.

Jobklasssificeringger

Topledeelse

omfatterr

den adminnistrerende

ddirektør,

konncerndirektøører,

direktører

og

funktionnschefer.

Leddelse

omfattter

mellemleedere

og speecialister.

Akkademikere

omfatter

medarbeejdere

med akademisk uuddannelse

og teamledeere.

Adminisstrative

omfatter

administrativt

personale.

Faglærtee,

laboranterr

og teknikere

omfatter faglærte meedarbejderee,

laboranterr

og

teknikerre.

Procesoperatører

ommfatter

operaatører

og ufaglærte

meddarbejdere.

Personnaleomsættning

Procenteen

af medarrbejderomsæætning

måless

som medarbejderomsæætning

i forhhold

til det

gennemmsnitlige

antaal

fastansattte

medarbejdere.

Personaleomsætningen

måles soom

antallet af fastansattte

medarbejdere,

der har

forladt kooncernen

i

de foreggående

fire kkvartaler

(ekksklusive

meedarbejdere

i frasolgte eenheder,

derr

er overført til det

nye selskkab).

Det gennemsnitlige

antal fastannsatte

medaarbejdere

oppgøres

som eet

gennemsnnit

af antal faastansatte

medarbeejdere

ultimmo

hvert kvarrtal.

Vækst i medarbeejderantal,

, organiskk

Den organiske

væksst

i antal medarbejdere

måles som aantal

medarbbejdere

ultimmo

regnskabbsåret

med fraddrag

af antaallet

af medaarbejdere

prrimo

regnskaabsåret

og eefterfølgendde

fradrag aff

antallet

af medaarbejdere,

deer

er overtagget

ved opkøøb,

og tillægg

af antallett

af medarbeejdere

på sites,

der er

frasolgt i løbet af reegnskabsårett.

Vækst i medarbeejderantal,

, opkøb

Vækstenn

i antal meddarbejdere

vved

opkøb mmåles

som anntal

medarbejdere

overttaget

ved oppkøb

af

nye virkssomheder.

Alder oog

anciennnitet

Alder ogg

ancienniteet

opgøres soom

summen af medarbeejdernes

sammlede

anciennnitet

i hele åår


rapporteeringsdatoen

divideret mmed

antallett

af medarbeejdere.

Fraværr

Fravær oopgøres

somm

tabt tid vedd

medarbejddernes

sygdoom,

herundeer

graviditettsbetinget

syygdom,

arbejdsuulykker

og arbejdsbetinggede

lidelserr.

Fraværsprocenten

berregnes

som aantal

registrrerede

fraværsddage

i forhoold

til det sammlede

antal normalarbeejdsdage

på ét år med frradrag

af ferrie-

og

helligdage.

Udstationering

Når Novvozymes-meddarbejdere

eer

midlertidigt

allokerett

til opgaver inden for Novozymes,

mmen

uden

for det land,

hvor dee

normalt err

ansat, for een

periode ppå

mere endd

seks månedder,

anses dee

for at

være uddstationeret.

101


Uddannnelsesomkkostningerr

Uddannelsesomkosttninger

omfaatter

omkosstninger

til eeksterne

kursser

og seminnarer

omregnet

til

danske kkroner

efterr

gennemsnittlige

valutakkurser.

Uddaannelsesomkkostninger

vvises

også somm

procent

af persoonaleomkosttninger

i alt.

Arbejdsulykker

Arbejdsuulykker

defineres

som antal

anmelddte

ulykker mmed

eller uden

dødelig uudgang,

somm

er sket i

forbindeelse

med elleer

under arbbejdets

udførelse,

og somm

har resulteeret

i mindstt

én dags fraavær

ud

over tilskadekomstddagen.

Arbejdsbetingedde

lidelser

Arbejdsbbetingede

lidelser

defineres

som antal

lidelser fforårsaget

aff

eksponerinng

for risikoffaktorer

som følgge

af arbejdeet

og anmelldt

som arbeejdsbetingedde

i overenssstemmelse

mmed

national

lovgivning.

Konsekkvenser

aff

arbejdsulykker

og arbejdsbeetingede

lidelser

Konsekvvenserne

af aarbejdsulykkker

med fravvær

og arbejjdsbetingede

lidelser mååles

ved registrering

af arbejddssituationeen,

efter at resultatet

af hændelsen er blevet staabilt,

herundder

om

medarbeejderen

er vendt

tilbagee

til sit oprinndelige

job, ssamt

antal kkalenderdage

med fravæær.

Frekveens

af arbeejdsulykkeer

og arbejjdsbetingeede

lidelseer

Frekvenssen

af arbejddsulykker

mmed

fravær oog

arbejdsbeetingede

lideelser

beregnes

pr. millionn

arbejdsttimer.

Antal nnye

produkkter

Antallett

af nye proddukter

omfatter

produktter

med nyee

eller forbeddrede

egensskaber

lanceret

i

regnskabsåret.

Antal aaktive

pateentfamilier

Antallett

af aktive paatentfamilieer

opgøres ultimo

regnskkabsåret

somm

antallet aff

opfindelserr,

for

hvilke deer

er én elleer

flere aktive

patentansøgninger/uddstedte

pateenter.

Styringg

af leveraandørpræsstation

Denne inndikator

er eet

vægtet geennemsnit

aaf

tre indikattorer,

der måler,

hvor mmange

leveraandører

(i

procent) ) der er omfattet

af leveerandørevaluueringssystemet,

hvor mmange

handlingsplaner

dder

er

udarbejddet

for leverrandører,

deer

ikke overhholder

Novozymes'

standdarder

for ansvarligt

inddkøb,

samt anttallet

af færrdigbehandlede

sager omm

misligholddelse.

Medarbbejdere

unndervist

i fforretningsintegritet

Procent af medarbeejdere,

der har

fuldført uundervisningg

i forretninggsintegritet

inden for deen

seneste

undervissningsperiodde.

I lige år ( (for eksempeel

2012) svarrer

undervisnningsperioden

til det finnansielle

rapporteeringsår.

I ullige

år svarer

undervisningsperiodenn

til de seneste

24 måneeder,

eftersoom

undervissningen

i dette

tilfælde dækker bådde

undervisnning

af samtlige

medarbbejdere

i det

foregående

(lige) årr

og af nye mmedarbejderre

i rapporteeringsåret.

Besvigelser

Antallett

af besvigelssessager,

der

er indrappporteret

til Revisionskommiteen

i rappporteringsåreet.

Den

interne fforretningspprocedure

fooreskriver,

att

alle tilfældde

af besvigeelser,

der oppdages,

skal

indrappoorteres

til Reevisionskommiteen.

Regionnale

flagskkibsprojektter

Regionaale

flagskibspprojekter

er igangværennde

Corporaate

Citizenshhip-projekterr.

Formålet mmed

disse

projekteer

er at fremmme

videnskaabelig

forstååelse

og miljjøbevidsthedd

gennem Novozymes'

engagemment

i lokalssamfundenee,

for eksemppel

gennem videndelingg

til støtte foor

opfyldelsee

af

samfunddets

behov.

102


Undervviste

persooner

Det samlede

antal ppersoner,

somm

Novozymees

når ud til – direkte ogg

indirekte – via sine Corrporate

Citizen-aaktiviteter

mmed

henblik på at fremmme

videnskabbelig

forståeelse

og miljøøbevidsthed.

.

103


Novozymes Koncernen

Noter

Kritiske regnskabsmæssige skøn og vurderinger

REGNSKABSMÆSSIGE SKØN

Udarbejdelsen af koncernregnskabet i overensstemmelse med IFRS kræver, at ledelsen foretager skøn og

antagelser, der påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og de bogførte værdier for aktiver, forpligtelser,

indtægter, udgifter og lignende. Skøn og underliggende antagelser baseres på historiske erfaringer og andre

faktorer, som vurderes at være rimelige under de givne forhold, og resultaterne heraf danner grundlag for

vurderingen af den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser, som ikke umiddelbart fremgår af andre

kilder. De faktiske resultater kan afvige fra disse skøn.

Skøn og underliggende antagelser revideres løbende. Ændringer i de regnskabsmæssige skøn kan være

nødvendige, hvis der sker ændringer i de forhold, de var baseret på, eller som følge af nye oplysninger eller

yderligere erfaring. Sådanne ændringer bogføres i den periode, hvor skønnet revideres.

Centrale antagelser om fremtiden og centrale kilder til regnskabsmæssige skøn, hvor der er en væsentlig risiko

for, at der skal foretages væsentlige justeringer af de regnskabsmæssige værdier af aktiver og forpligtelser inden

for de næste 12 måneder, beskrives nedenfor.

Nedskrivningstest

Den årlige nedskrivningstest af goodwill er opgjort ud fra den enkelte pengestrømsfrembringende enheds

nytteværdi ved hjælp af metoden for tilbagediskonteret cash flow. Opgørelsen er baseret på årligt reviderede

budgetter og langtidsprognoser godkendt af ledelsen. De centrale parametre i forbindelse med

nedskrivningstest er forventet salgsvækst, forventet EBITDA, forventet markedsvækst, omkostningseffektivitet,

udnyttelse af synergi, udvikling af nye aktiviteter og forventet vækstrate for pengestrømme i terminalperioden.

Alle disse parametre bygger i sagens natur på en række skøn. På grundlag af disse parametre og af erfaringer

knytter der sig ingen væsentlig usikkerhed til den regnskabsmæssige værdi af goodwill, som udgør 811 mio. kr.

ultimo 2012 (2011: 835 mio. kr.). Yderligere information findes i note 12.

Brugstid for immaterielle aktiver

Den forventede brugstid afspejler den periode, hvor koncernen forventer at få økonomisk udbytte af de

immaterielle aktiver. De væsentligste immaterielle aktiver er patenter, varemærker, licenser samt knowhow, der

afskrives over 7-15 år. Brugstiden revideres med jævne mellemrum under hensyntagen til forventede fremtidige

begivenheder, som kan påvirke den, såsom ændringer i patenters dækning og teknologiske ændringer. I den

aktuelle markedssituation knytter der sig ultimo 2012 ingen væsentlig usikkerhed til den regnskabsmæssige

værdi af patenter, varemærker, licenser samt knowhow, som er 1.759 kr. (2011: 1.318 mio. kr.).

Kostpris for varer under fremstilling og færdigvarer

Varer under fremstilling og færdigvarer måles til kostpris inklusive indirekte produktionsomkostninger.

Omkostningerne bliver vurderet løbende for at sikre optimal beregning af råvareforbrug, lønomkostninger,

kapacitetsudnyttelse, cost drivere samt andre relevante faktorer. Ændringer i parametrene kan have indflydelse

på bruttomarginen og den samlede værdiansættelse af varer under fremstilling og færdigvarer.

Den regnskabsmæssige værdi af varer under fremstilling og færdigvarer er 1.535 mio. kr. (2011: 1.473 mio. kr.),

hvoraf indirekte produktionsomkostninger ultimo 2012 udgør 581 mio. kr. (2011: 557 mio. kr.).

Hensættelse til imødegåelse af tab

Hensættelse til imødegåelse af tab på tilgodehavender fra salg er baseret på en landespecifik kreditvurdering fra

eksterne kreditvurderingsvirksomheder. Herudover indeholder hensættelserne også ledelsens vurdering og

gennemgang af de enkelte tilgodehavender baseret på den enkelte kundes kreditværdighed og den aktuelle

økonomiske udvikling. Såfremt kundernes økonomiske situation ændrer sig i fremtiden, kan det give anledning

til yderligere nedskrivningsbehov i fremtidige regnskabsperioder. Den regnskabsmæssige værdi af hensættelser

til imødegåelse af tab udgør ultimo 2012 153 mio. kr. (2011: 164 mio. kr.).

104


Novozymes Koncernen

Noter

Kritiske regnskabsmæssige skøn og vurderinger - fortsat

Hensættelser og eventualforpligtelser

Ledelsen vurderer løbende behovet for hensættelser og eventualforpligtelser. I vurderingen tages der højde for

sandsynligheden for, at Novozymes bliver forpligtet til at afgive økonomiske ressourcer, samt det beløb, som

forpligtelserne forventes at blive afregnet med. Da disse vurderinger er baseret på skøn om fremtiden, er de behæftet

med stor usikkerhed og kan give anledning til ændringer i beløb i fremtidige regnskabsperioder. Yderligere

information kan findes i note 20 og 26. Den regnskabsmæssige værdi af hensættelser udgør 230 mio. kr. ultimo 2012

(2011: 250 mio. kr.).

Skat

Koncernens skat er summen af den samlede aktuelle og udskudte skat. Beregningen af koncernens samlede skat

indebærer nødvendigvis en grad af skøn og vurdering hvad angår visse poster, hvor den skattemæssige behandling

ikke kan fastslås endeligt, indtil en afgørelse er truffet hos den relevante skattemyndighed eller eventuelt gennem en

formel retslig procedure. Den endelige afgørelse kan for nogle af disse posters vedkommende medføre betydelige

gevinster, tab og/eller pengestrømme. Kompleksiteten af koncernstrukturen efter den geografiske udvidelse gør

graden af skøn og vurdering mere udfordrende. Afgørelsen af spørgsmål ligger somme tider uden for koncernens

kontrol og er ofte afhængig af effektiviteten af retslige procedurer i de relevante skattejurisdiktioner, hvor koncernen

har aktiviteter. Spørgsmål kan tage mange år at afklare, og dette er ofte tilfældet. Betalinger vedrørende

skatteforpligtelser for en regnskabsperiode er resultatet af acontobetalinger og den endelige afgørelse af

udeståender. Derfor kan der være betydelige forskelle mellem den skat, der angives i koncernresultatopgørelsen, og

de faktiske skattebetalinger. Koncernen indgår ofte i dialog med skattemyndighederne for at reducere denne risiko

og har indgået Advance Pricing Agreements for en stor del af sine koncerninterne transaktioner.

LEDELSENS VURDERINGER VED ANVENDELSE AF REGNSKABSPRAKSIS

Anvendelsen af koncernens regnskabspraksis kan indebære, at ledelsen må foretage vurderinger ud over ovenstående

skøn, som kan have en væsentlig betydning for de værdier, der indregnes i koncernregnskabet. Navnlig må ledelsen

foretage vurderinger i forbindelse med transaktioner, der har en kompliceret struktur eller juridisk form, herunder,

men ikke begrænset til følgende:

Investering i Beta Renewables S.p.A.

Selv om Novozymes ejer mindre end 20% af aktierne i Beta Renewables S.p.A., udøver koncernen betydelig indflydelse

i kraft af sin kontraktmæssige ret til at udpege medlemmer af de ledende organer, og den er bemyndiget til at

deltage i Beta Renewables' økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Derfor er denne investering klassificeret som

en associeret virksomhed.

105


Novozymes Koncernen

Noter

Note 1 - Forretningssegmenter

Novozymes' forretningssegmenter afspejler den måde, hvorpå aktiviteterne er opdelt og styret. De fleste produktionsfaciliteter

er fælles for hele Enzyme Business, hvorfor aktiviteterne betragtes som integrerede. Omsætningen i Enzyme Business kan derfor

ikke opdeles i yderligere aktiviteter. Bruttoresultatet er den primære parameter, som ledelsen anvender til at vurdere

segmenternes opnåede resultater.

Enzyme Business udvikler og producerer industrielle enzymer til en bred vifte af industrier. BioBusiness består af to aktiviteter:

mikroorganismer og biofarma. Mikroorganismer udvikler og producerer mikrobiologiske løsninger til forskellige industrier samt

enzymatiske pesticider, samt biogødning og biologisk udbytteforbedring til landbrugsindustrien. Biofarma udvikler og producerer

rekombinante ingredienser og teknologier til farmaceutiske virksomheder og producenter af medicinsk udstyr.

Produktionsomkostningerne er direkte fordelt. Funktionerne vedrørende salg og distribution, forskning og udvikling samt

administration anses som fælles for begge segmenter, og derfor samles omkostningerne vedrørende disse funktioner under

Corporate-funktionen. Salg mellem segmenterne er fratrukket i det sælgende selskabs omsætning og udgør 28 mio. kr. for 2012

(2011: 16 mio. kr.).

2012 2011

Enzyme Bio- Enzyme Bio-

Resultatopgørelse Business Business Corporate I alt Business Business Corporate I alt

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

Omsætning 10.163 1.071

- 11.234

Produktionsomkostninger 4.251 560

- 4.811

Bruttoresultat 5.912 511

- 6.423

Salgs- og distributionsomkostninger 1.421 1.421

Forsknings- og udviklingsomkostninge 1.527 1.527

Administrationsomkostninger 808 808

Andre driftsindtægter, netto 78 78

Resultat af primær drift / EBIT 2.745

Investeringer

Immaterielle aktiver 26

Materielle aktiver 903

Investeringer i alt 929

Afskrivninger

Immaterielle aktiver 36

Materielle aktiver 363

Afskrivninger i alt 399

Nedskrivninger

Immaterielle aktiver -

Nedskrivninger i alt -

Driftsaktiver

Varebeholdninger 1.633

Tilgodehavender fra salg 1.936

11

85

96

43

51

94

-

-

175

144

17

140

157

87

123

210

-

-

-

-

54

1.128

1.182

166

537

703

-

-

1.808

2.080

9.489

3.921

5.568

29

962

991

37

371

408

-

-

1.603

1.859

1.021

681

340

2

210

212

45

74

119

30

30

138

112

-

-

-

1.376

1.464

778

50

3

118

121

106

123

229

-

-

-

-

106

10.510

4.602

5.908

1.376

1.464

778

50

2.340

34

1.290

1.324

188

568

756

30

30

1.741

1.971


Novozymes Koncernen

Noter

Note 1 - Forretningssegmenter - fortsat

Geografisk fordeling

Omsætning

Danmark 106

Øvrige Europa, Mellemøsten & Afrika 4.032

Nordamerika 3.716

Asien & Oceanien 2.200

Latinamerika 1.180

Omsætning i alt 11.234

Immaterielle og materielle aktiver

Danmark 4.646

Øvrige Europa, Mellemøsten & Afrika 81

Nordamerika 2.685

Asien & Oceanien 1.953

Latinamerika 391

Immaterielle og materielle aktiver i alt 9.756

Anlægsinvesteringer

Danmark 378

Øvrige Europa, Mellemøsten & Afrika 20

Nordamerika 576

Asien & Oceanien 173

Latinamerika 35

Investeringer i alt 1.182

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Koncernen driver virksomhed i fire geografiske områder: Europa/MEA, Nordamerika, Asien &

Oceanien samt Latinamerika.

Note 2 - Omsætning

Vaskemiddelenzymer 3.780

Føde- og drikkevareenzymer 3.186

Bioenergienzymer 1.748

Foder- og andre tekniske enzymer 1.449

Mikroorganismer 944

Biofarma 127

Omsætning i alt 11.234

112

3.707

3.691

1.958

1.042

10.510

4.010

74

2.288

1.967

439

8.778

358

39

648

250

29

1.324

Den geografiske fordeling sker ud fra placeringen af koncernens omsætning, immaterielle og

materielle aktiver samt anlægsinvesteringer. Den geografiske fordeling af omsætningen registreres

som værende til det land, hvor kunden er hjemmehørende. For en række strategiske kunder leveres

der centralt til anviste lokationer, og den endelige modtager er ikke kendt. Den geografiske fordeling

af omsætningen kan derfor indeholde væsentlige ændringer årene imellem, såfremt leveringsstedet til

de strategiske kunder ændres.

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

3.325

3.033

1.782

1.349

767

254

10.510

Heraf udgør salget til de fem største kunder i % af omsætningen 28% 28%

107


Novozymes Koncernen

Noter

Note 3 - Personaleomkostninger

Lønninger 2.400

Pensioner 226

Andre omkostninger til social sikring 183

Andre personaleomkostninger 137

Aktiebaseret aflønning 99

Personaleomkostninger i alt 3.045

Indregnet i resultatopgørelsen i følgende poster:

Produktionsomkostninger 1.093

Salgs- og distributionsomkostninger 690

Forsknings- og udviklingsomkostninger 798

Administrationsomkostninger

Indregnet i aktiver som:

455

3.036

Forskydning i lønandel indregnet i varebeholdninger 9

Personaleomkostninger i alt 3.045

Geografisk fordeling:

Danmark 1.710

Øvrige Europa, Mellemøsten & Afrika 194

Nordamerika 678

Asien & Oceanien 333

Latinamerika 130

Personaleomkostninger i alt 3.045

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

2.246

209

172

139

111

2.877

1.043

622

766

445

2.876

1

2.877

1.627

243

601

292

114

2.877

Gennemsnitligt antal medarbejdere i koncernen 5.950 5.751

Gennemsnitligt antal medarbejdere i R&D-afdelingen 1.371 1.204

Andel af medarbejdere uden for Danmark

i % af samlet antal medarbejdere 57% 57%

Geografisk fordeling af medarbejdere, se note 43.

108


Novozymes Koncernen

Noter

Note 4 - Ledelsesvederlag

Direktionen Bestyrelsen I alt

2012 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

Løn og andre kortfristede personaleydelser 33

Bidragsbaseret pension 8

Vederlag ekskl. omkostningsførte aktiebaserede incitamentsprogrammer 41

Omkostningsførte aktiebaserede incitamentsprogrammer 44

Vederlag i alt 85

Direktionen Bestyrelsen I alt

2011 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

Løn og andre kortfristede personaleydelser 29

Bidragsbaseret pension 6

Vederlag ekskl. omkostningsførte aktiebaserede incitamentsprogrammer 35

Omkostningsførte aktiebaserede incitamentsprogrammer 51

Vederlag i alt 86

Direktionen

Vederlaget består af basisløn, pensionsbidrag, bonusordning samt aktiebaserede incitamentsprogrammer. Ingen af

direktionsmedlemmernes basisløn overstiger 6 mio. kr. Den variable del af det samlede vederlag (kontant bonus og

aktiebaserede incitamentsprogrammer) er forholdsmæssigt stor sammenholdt med basislønnen og er afhængig af

opnåelse af individuelle mål samt virksomhedens mål for finansielle, sociale og miljømæssige resultater. Den

kontante bonus kan maksimalt udgøre fem måneders fast løn. Retningslinjer for direktionens aflønning er

godkendt af generalforsamlingen, og uddybende information kan findes på www.novozymes.com.

Ansættelseskontrakterne for medlemmerne af direktionen indeholder i øvrigt vilkår, som er sædvanlige for

direktionsmedlemmer i danske børsnoterede selskaber, herunder gensidige opsigelsesvarsler og

konkurrenceklausuler. Såfremt et direktionsmedlem opsiges af selskabet, uden at dette skyldes misligholdelse fra

direktionsmedlemmets side, opnår direktionsmedlemmet krav på kompensation, som efter omstændighederne kan

beløbe sig til maksimalt tre års basisløn og pensionsbidrag.

Bestyrelsen

Vederlaget til de enkelte medlemmer af bestyrelsen er som følger:

Vederlag

Bestyrelsesvederlag

T.kr.

Henrik Gürtler 1.250

Kurt Anker Nielsen 833

Paul Petter Aas* 69

Jerker Hartwall** -

Søren Henrik Jepsen 417

Lars Bo Køppler 417

Ulla Morin 417

Lena Olving*** 417

Agnete Raaschou-Nielsen*** 417

Jørgen Buhl Rasmussen*** 417

Walther Thygesen** -

Mathias Uhlén 417

Vederlag i alt 5.071

* Fratrådt pr. 29. februar 2012.

** Fratrådt pr. 1. marts 2011.

*** Indtrådt pr. 1. marts 2011.

Revisionsudvalg

T.kr.

-

417

-

-

-

-

-

208

208

-

-

-

833

2012

I alt

T.kr.

1.250

1.250

69

-

417

417

417

625

625

417

-

417

5.904

Bestyrelseshonoraret inkluderer ikke sociale afgifter afholdt af Novozymes.

Bestyrelsesvederlag

T.kr.

1.250

833

417

69

417

417

417

347

347

347

69

417

5.347

-

-

-

-

6

6

6

6

6

6

Revisionsudvalg

T.kr.

-

417

-

35

-

-

-

174

174

-

35

-

835

39

8

47

44

91

35

6

41

51

92

2011

I alt

T.kr.

1.250

1.250

417

104

417

417

417

521

521

347

104

417

6.182

109


Novozymes Koncernen

Noter

Note 4 - Ledelsesvederlag - fortsat

Beholdninger af aktier og aktieoptioner

Følgende medlemmer af bestyrelsen og direktionen besidder aktier og aktieoptioner i Novozymes A/S:

Aktier

Aktier

pr. 1. jan.

2012 Købt i året Solgt i året

Kurt Anker Nielsen 49.845 -

-

Søren Henrik Jepsen 280 146 -

Ulla Morin 2.080 -

-

Agnete Raaschou-Nielsen 430 -

-

Bestyrelsen i alt 52.635 146 -

Steen Riisgaard 58.575

Benny D. Loft 2.260

Per Falholt -

Peder Holk Nielsen -

Thomas Videbæk -

Thomas Nagy 500

Direktionen i alt 61.335

Aktieoptioner, inklusive tildelte aktier

Optioner

pr. 1. jan.

2012

Steen Riisgaard 710.110

Benny D. Loft 310.335

Per Falholt 310.335

Peder Holk Nielsen 310.335

Thomas Videbæk 302.865

Thomas Nagy 328.135

Direktionen i alt 2.272.115

-

189.120

64.900

189.120

184.570

184.570

812.280

Tilgang i

året

-

-

-

-

-

-

-

-

189.120

64.900

189.120

184.570

185.070

812.780

Udnyttet i

året

-

189.120

64.900

189.120

184.570

184.570

812.280

Yderligere oplysninger om aktiebaserede incitamentsprogrammer findes i Note 23.

Aktier pr.

31. dec.

2012

49.845

426

2.080

430

52.781

58.575

2.260

-

-

-

-

60.835

Optioner

pr. 31. dec.

2012

710.110

121.215

245.435

121.215

118.295

143.565

1.459.835

Markedsværdi

Mio. kr.

7,9

0,1

0,3

0,1

8,4

9,3

0,4

-

-

-

-

9,7

Markedsværdi

Mio. kr.

49,2

8,3

18,2

8,3

8,1

10,1

102,2

Bestyrelsens medlemmer besidder ingen aktieoptioner. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer besidder

dog et begrænset antal aktieoptioner i Novozymes A/S som følge af koncernens aktieoptionsordninger for

medarbejderne.

110


Novozymes Koncernen

Noter

Note 5 - Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

Revision 8

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed -

Skatterådgivning 6

Andre ydelser 3

Honorar til den generalforsamlingsvalgte revisor 17

Note 6 - Af- og nedskrivninger

Indregnet i resultatopgørelsen i følgende poster:

Produktionsomkostninger 414

Salgs- og distributionsomkostninger 24

Forsknings- og udviklingsomkostninger 79

Administrationsomkostninger 20

Af- og nedskrivninger vedrørende materielle aktiver 537

Indregnet i resultatopgørelsen i følgende poster:

Produktionsomkostninger 79

Salgs- og distributionsomkostninger 16

Forsknings- og udviklingsomkostninger 69

Administrationsomkostninger 2

Af- og nedskrivninger vedrørende immaterielle aktiver 166

Af- og nedskrivninger 703

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

8

-

6

2

16

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Ingen nedskrivninger er foretaget på knowhow i 2012 (2011: 30 mio. kr. i produktionsomkostninger).

Note 7 - Andre driftsindtægter, netto

Indtægter og tilskud vedr. forskningsprojekter/-samarbejder 34

Andre driftsindtægter, netto 27

Gevinst/(tab) ved salg af aktiviteter 17

Andre driftsindtægter, netto 78

445

24

75

24

568

112

10

92

4

218

786

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

49

23

(22)

50

111


Novozymes Koncernen

Noter

Note 8 - Finansielle indtægter

Renteindtægter 13

Valutagevinst vedrørende derivater, netto -

Øvrige valutakursgevinster, netto -

Aktiebaseret aflønning og kursregulering af værdipapirer 9

Finansielle indtægter 22

Note 9 - Finansielle omkostninger

Renteomkostninger 80

Andre finansielle omkostninger 23

Andel af tab i associeret selskab 3

Øvrige valutakurstab, netto 83

Aktiebaseret aflønning og kursregulering af værdipapirer -

Aktiverede renteomkostninger (anvendt rentesats 3,8% p.a. (2011: 3,9%)) (6)

Finansielle omkostninger 183

Note 10 - Skat af årets resultat

Aktuel skat af årets resultat 525

Ændring i udskudt skat 75

Regulering vedr. tidligere år (32)

Skat i resultatopgørelsen 568

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

18

161

29

-

208

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

110

20

-

-

19

(16)

133

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Opgørelse af effektiv skatteprocent:

Selskabsskattesats i Danmark 25,0% 25,0%

Ikke-fradragsberettigede omkostninger, netto 0,5% 0,6%

Afvigelse i udenlandske skattesatser (0,3)% (0,7)%

Øvrige reguleringer (3,2)% (0,6)%

Effektiv skatteprocent 22,0% 24,3%

112

487

69

31

587


Novozymes Koncernen

Noter

Note 11 - Immaterielle aktiver

Kostpris pr. 1. januar 2012 270

Valutakursregulering -

Køb af aktiviteter og virksomheder -

Årets tilgang 21

Årets afgang (71)

Overført til/(fra) andre poster 5

Kostpris pr. 31. december 2012 225

Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2012 247

Valutakursregulering -

Årets afskrivninger 9

Årets afgang (71)

Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2012 185

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2012 40

Kostpris pr. 1. januar 2011 269

Valutakursregulering 1

Køb af aktiviteter og virksomheder -

Årets tilgang -

Årets afgang -

Kostpris pr. 31. december 2011 270

Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2011 236

Valutakursregulering 1

Årets afskrivninger 10

Årets nedskrivninger -

Årets afgang -

Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2011 247

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2011 23

Der er ikke foretaget nedskrivninger i 2012 (2011: 30 mio kr.).

Erhvervede

Færdiggjorte it- patenter, vare- IT-udviklingsudviklings-

mærker, licenser projekter under

projekter og knowhow Goodwill udførelse I alt

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

1.896

(15)

600

11

-

-

2.492

578

(2)

157

-

733

1.759

1.048

(9)

1.047

-

(190)

1.896

535

(2)

178

30

(163)

578

1.318

835

(31)

7

-

-

-

811

-

-

-

-

-

811

529

(28)

360

-

(26)

835

16

-

-

-

(16)

-

835

45

-

-

22

-

(5)

62

62

11

-

-

34

-

45

45

113

3.046

(46)

607

54

(71)

-

3.590

825

(2)

166

(71)

918

2.672

1.857

(36)

1.407

34

(216)

3.046

787

(1)

188

30

(179)

825

2.221


Novozymes Koncernen

Noter

Note 12 - Nedskrivningstest på goodwill

Koncernen har foretaget en nedskrivningstest af den regnskabsmæssige værdi af goodwill pr. 31.

december 2012. Nedskrivningstesten afdækkede ikke behov for nedskrivning (2011: 0 mio. kr.).

Goodwill fordeles på tre pengestrømsfrembringende enheder, som repræsenterer det niveau,

ledelsen overvåger goodwill på: enzymer, mikroorganismer og biofarma. De enkelte segmenter og

pengestrømsfrembringende enheder er beskrevet i note 1.

Genindvindingsværdien for alle pengestrømsfrembringende enheder er fastlagt på basis af

nytteværdiberegninger. Til disse beregninger anvendes risikojusterede fremskrivninger af

pengestrømme baseret på finansielle budgetter og forretningsplaner, der dækker en

budgetperiode på 18 år og er godkendt af ledelsen. Pengestrømme efter den 18-årige

budgetperiode er ekstrapoleret ved hjælp af de estimerede vækstrater, som er anført nedenfor.

Disse vækstrater overskrider ikke de gennemsnitlige langsigtede vækstrater for de markeder, hvor

de pengestrømsfrembringende enheder opererer.

De anvendte finansielle budgetter og forretningsplaner dækker en periode på mere end fem år for

at afspejle de forventede pengestrømme fra vækstområder korrekt. Vækstområder inden for

mikroorganismer og biofarma forventes at frembringe betydelige pengestrømme efter 2017, og

Novozymes har i de seneste år investeret i fremtidig vækst inden for disse aktiviteter. Disse

investeringer forventes at give økonomiske fordele i en lang periode.

Nøgleforudsætningerne for nedskrivningstesten er baseret på ledelsens forventninger til

virksomhedens udvikling og vækst, som til dels er baseret på tidligere erfaringer.

Følgende nøgleforudsætninger anvendes til udførelse af nedskrivningstesten. De forventede

positive pengestrømme for enzymer i 2013 overskrider væsentligt værdien af goodwill allokeret til

denne pengestrømsfrembringende enhed. Derfor er der ikke anvendt yderligere forudsætninger til

at bestemme, om der er anledning til at foretage nedskrivning for denne

pengestrømsfrembringende enhed.

2012 Enzymer Mikroorganismer Biofarma

Goodwill, mio. kr. 171

465

175

Forventet gennemsnitlig salgsvækst,

budgetperiode

n/a 5-7% 10-14%

Forventet salgsvækst i pengestrømme,

terminalperiode

n/a 2,0% 0,1%

Diskonteringsfaktor før skat n/a 6,5% 6,5%

2011 Enzymer Mikroorganismer Biofarma

Goodwill, mio. kr. 177

484

174

Forventet gennemsnitlig salgsvækst,

budgetperiode

n/a 6-9% 10-15%

Forventet salgsvækst i pengestrømme,

terminalperiode

n/a 2,0% 0,7%

Diskonteringsfaktor før skat n/a 5,1% 5,1%

Yderligere nøgleforudsætninger omfatter forventninger til markedsvækst, EBITDA-margin,

omkostningseffektivitet, synergiudnyttelse og udviklingsaktiviteter.

Ledelsen mener ikke, at sandsynlige ændringer i de nøgleforudsætninger, som genindvindingsværdierne

er baseret på, vil medføre nedskrivning af goodwill.

114


Novozymes Koncernen

Noter

Note 13 - Materielle aktiver

Kostpris pr. 1. januar 2012 4.011

Valutakursregulering (33)

Køb af aktiviteter og virksomheder -

Årets tilgang 51

Årets afgang (38)

Overført til/(fra) andre poster 501

Kostpris pr. 31. december 2012 4.492

Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2012 1.764

Valutakursregulering (16)

Årets afskrivninger 155

Tilbageførte afskrivninger på årets afgang (30)

Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2012 1.873

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2012 2.619

Kostpris pr. 1. januar 2011 3.665

Valutakursregulering 45

Køb af aktiviteter og virksomheder 44

Årets tilgang 29

Årets afgang (60)

Overført til/(fra) andre poster 288

Kostpris pr. 31. december 2011 4.011

Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2011 1.612

Valutakursregulering 19

Årets afskrivninger 184

Tilbageførte afskrivninger på årets afgang (51)

Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2011 1.764

Produktions- Andre anlæg, Materielle

Grunde og anlæg og driftsmateriel aktiver under

bygninger maskiner og inventar opførelse og I alt

forudbetalinger

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

6.279

(31)

2

472

(6)

740

7.456

3.876

(19)

290

(4)

4.143

3.313

5.470

86

10

215

(369)

867

6.279

3.741

62

290

(217)

3.876

1.103

(11)

-

89

(40)

77

1.218

695

(8)

92

(36)

743

475

1.153

16

3

88

(227)

70

1.103

769

13

94

(181)

695

1.499

(20)

-

516

-

(1.318)

677

677

1.700

66

-

958

-

(1.225)

1.499

12.892

(95)

2

1.128

(84)

-

13.843

6.335

(43)

537

(70)

6.759

7.084

11.988

213

57

1.290

(656)

-

12.892

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2011 2.247 2.403 408 1.499 6.557

I ovennævnte køb af materielle aktiver er inkluderet renter på 6 mio. kr. (2011: 16 mio. kr.), som også indgår i

pengestrømsopgørelsen under investeringsaktiviteter.

115

6.122

94

568

(449)

6.335


Novozymes Koncernen

Noter

Note 14 - Udskudt skat

Udskudt skat pr. 1. januar (630)

Valutakursregulering (3)

Opkøb af aktiviteter og virksomheder (35)

Skat vedrørende resultatopgørelsen (78)

Skat af egenkapitalposter (66)

Udskudt skat pr. 31. december (812)

Udskudte skatteaktiver 224

Udskudte skatteforpligtelser (1.036)

Udskudt skat pr. 31. december (812)

Immaterielle og materielle aktiver 88

Varebeholdninger 376

Fremførbare underskud og genbeskatningssaldo 25

Aktieoptioner 68

Forpligtelser og andet 169

726

Modregning (502)

Udskudt skat pr. 31. december 2012 224

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

(422)

6

(28)

(26)

(160)

(630)

275

(905)

(630)

Udskudte Udskudte skatteskatteaktiver

forpligtelser I alt

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

(1.168)

(129)

-

-

(241)

(1.538)

502

(1.036)

(1.080)

247

25

68

(72)

(812)

-

(812)

Forfalden efter mere end 12 måneder (730)

Ikke indregnet andel af fremførbare underskud, tax credit, mv. (heraf

52 mio. kr. med udløb i 2032) 81

Immaterielle og materielle aktiver 75

Varebeholdninger 277

Fremførbare underskud og genbeskatningssaldo 36

Aktieoptioner 115

Forpligtelser og andet 246

749

Modregning (474)

Udskudt skat pr. 31. december 2011 275

Udskudte Udskudte skatteskatteaktiver

forpligtelser I alt

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

(1.018)

(145)

-

-

(216)

(1.379)

474

(905)

Forfalden efter mere end 12 måneder (592)

Ikke indregnet andel af fremførbare underskud, mv. (heraf 9 mio. kr.

med udløb i 2017) 38

Udskudte skatteaktiver vedrørende fremførbare skattemæssige underskud er indregnet i det omfang,

underskuddene forventes at kunne realiseres i form af fremtidige skattemæssige overskud.

116

(943)

132

36

115

30

(630)

-

(630)


Novozymes Koncernen

Noter

Note 15 - Andre tilgodehavender

Deposita 18

Forudbetalte omkostninger 246

Udlån 63

Andre tilgodehavender 148

Andre tilgodehavender pr. 31. december 475

Langfristede 191

Kortfristede 284

Note 16 - Varebeholdninger

Råvarer og hjælpematerialer 273

Varer under fremstilling 399

Færdigvarer 1.136

Varebeholdninger pr. 31. december 1.808

Årets omkostningsførte nedskrivninger af varebeholdninger 68

Årets tilbageførte nedskrivninger af varebeholdninger 49

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

19

87

-

89

195

-

195

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Årets vareforbrug, som indgår under Produktionsomkostninger, udgør 2.733 mio. kr. (2011: 2.546

mio. kr.).

268

361

1.112

1.741

En del af årets tilbageførsel af nedskrivninger kan henføres til, at de nedskrevne varebeholdninger er

genanvendt i produktionen.

72

50

117


Novozymes Koncernen

Noter

Note 17 - Tilgodehavender fra salg

Tilgodehavender fra salg 2.181

Hensættelse til imødegåelse af tab (153)

2.028

Tilgodehavender fra nærtstående virksomheder 52

Tilgodehavender fra salg pr. 31. december 2.080

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

2.082

(164)

1.918

53

1.971

Bevægelser på hensættelse til imødegåelse af tab:

Pr. 1. januar 164

133

Hensættelser i året 61

74

Realiserede nedskrivninger i året (8)

(12)

Tilbageførte hensættelser (64)

(31)

Hensættelse til tab pr. 31. december 153 164

Omkostningen er indeholdt i Salgs- og distributionsomkostninger.

Aldersfordelingen af forfaldne nettotilgodehavender (ikke nedskrevne) er følgende:

Forfaldsperiode:

Op til 30 dage 238

Mellem 30 og 90 dage 41

Mellem 91 og 365 dage -

Forfaldne nettotilgodehavender pr. 31. december 279

Note 18 - Tilgodehavende/skyldig skat

Pr. 1. januar 130

Valutakursregulering 2

Opkøb af aktiviteter og virksomheder -

Skat vedrørende resultatopgørelsen (490)

Skat af egenkapitalposteringer 27

Betalt i året, netto 393

Tilgodehavende skat, netto pr. 31. december 62

Tilgodehavende skat 138

Skyldig skat (76)

Tilgodehavende skat, netto pr. 31. december 62

Heraf forfalden efter mere end 12 måneder -

209

32

1

242

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

146

-

(21)

(561)

48

518

130

167

(37)

130

-

118


Novozymes Koncernen

Noter

Note 19 - Aktiekapital

Aktiekapital

Nominel værdi

A-aktiekapital 107

B-aktiekapital 543

Aktiekapital pr. 31. december 650

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

2012 2011

Stk. Stk.

Antal aktier

A-aktier a 2 kr./stk. 53.743.600 53.743.600

B-aktier a 2 kr./stk. 271.256.400 271.256.400

Aktier i alt pr. 31. december 325.000.000 325.000.000

Hver A-aktie giver ret til 20 stemmer, mens en B-aktie giver ret til 2 stemmer.

Bestyrelsen foretager en årlig vurdering af, om fastholdelsen af A- og B-aktiestrukturen er optimal.

Det er fortsat bestyrelsens vurdering, at det er den bedste måde at sikre Novozymes' langsigtede

udvikling på, og at den derfor er til gavn for selskabets aktionærer og andre interessenter.

2012 2011

Stk. Stk.

Aktier i omløb

Antal pr. 1. januar 315.084.570 314.707.510

Køb af egne aktier (5.247.588) (2.455.000)

Salg af egne aktier 2.388.384 2.832.060

Antal aktier i omløb pr. 31. december 312.225.366 315.084.570

107

543

650

119


Novozymes Koncernen

Noter

Note 19 - Aktiekapital - fortsat

Antal egne aktier - B-aktier

Antal pr. 1. januar 9.915.430

Årets tilgang 5.247.588

Årets afgang (2.388.384)

Antal pr. 31. december 12.774.634

2012 2011

Stk. Stk.

10.292.490

2.455.000

(2.832.060)

9.915.430

2012 2011

% %

Procent af aktiekapitalen

Procent af aktiekapitalen pr. 1. januar 3,1% 3,2%

Årets tilgang 1,6% 0,8%

Årets afgang (0,8)% (0,9)%

Procent af aktiekapitalen pr. 31. december 3,9% 3,1%

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Resultatgrundlag for indtjening pr. aktie 2.015 1.826

2012 2011

Stk. Stk.

Gennemsnitligt antal aktier:

Gennemsnitligt antal aktier 313.981.216 315.156.775

Regulering for aktieoptioner 4.299.368 4.799.444

Gennemsnitligt antal udvandede aktier 318.280.584 319.956.219

120


Novozymes Koncernen

Noter

Note 20 - Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser pr. 1. januar 250

Valutakursregulering (3)

Køb af aktiviteter og virksomheder -

Årets tilgang 30

Tilbageført i året (31)

Årets forbrug (16)

Hensatte forpligtelser pr. 31. december 230

Langfristede 140

Kortfristede 90

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Hensatte forpligtelser omfatter poster vedrørende forpligtelser til genetablering af lejemål ved

fraflytning, betingede købsvederlag, miljøforpligtelser, verserende retssager samt andre mindre

forhold.

Novozymes er forpligtet til at genetablere lejemål, når de afsluttes og fraflyttes. De nøjagtige beløb

er usikre, da den endelige afregning afhænger af en grundig gennemgang af lejemålet og

forhandlinger med udlejer på fraflytningstidspunktet. Omkostningerne forventes afholdt ved

lejemålenes ophør om minimum 2 år og maksimalt 15 år. Tidspunktet er dog i sagens natur usikkert.

Betinget vederlag vedrører opkøb af aktiviteter og virksomheder og forventes afregnet løbende over

en periode på op til 5 år, dog med hovedparten inden udgangen af 2014.

Herudover dækker hensatte forpligtelser en række mindre forhold, herunder andre langfristede

personaleydelser, returvareforpligtelse mv. Forpligtelserne forventes afholdt over en længere

årrække.

232

(2)

15

37

(20)

(12)

250

Miljøforpligtelser vedrører forventede omkostninger til sikring af, at Novozymes'

produktionsfaciliteter ikke påvirker miljøet negativt. Der er hensat til de estimerede omkostninger

vedrørende konstaterede forhold, som forventes afholdt, enten når konkrete tiltag iværksættes, eller

når grundene fraflyttes. De forventede omkostninger og tidspunkter er i sagens natur usikre.

Novozymes er involveret i en række igangværende retstvister, og der hensættes til de estimerede

omkostninger baseret på den foreliggende vurdering af sagernes udfald. Sagerne forventes primært

afklaret i 2013 og 2014.

152

98

121


Novozymes Koncernen

Noter

Note 21 - Øvrige finansielle forpligtelser

Kreditinstitutter 1.944

Derivater 70

Øvrige finansielle forpligtelser 21

Øvrige finansielle forpligtelser pr. 31. december 2.035

Langfristede 1.749

Kortfristede 286

Kreditinstitutterne skal betales inden for følgende perioder fra balancedagen:

Mindre end 1 år 243

Mellem 1 og 2 år 4

Mellem 2 og 3 år 490

Mellem 3 og 4 år 5

Mellem 4 og 5 år 5

Efter 5 år 1.197

Kreditinstitutter pr. 31. december 1.944

Gælden fordeler sig på følgende valutaer:

CNY -

DKK 205

EUR 1.706

Andre 33

Kreditinstitutter pr. 31. december 1.944

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

1.666

176

20

1.862

1.604

258

152

562

5

488

5

454

1.666

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

46

600

961

59

1.666

Lån i kreditinstitutter udløber 2013-2029. Rentesatser er i intervallet 1,2-5,2% for gæld i DKK og EUR.

Variable lån rentetilpasses i løbet af 2013.

Grunde og bygninger med en bogført værdi på 317 mio. kr. er stillet til sikkerhed for kreditinstitutter.

Note 22 - Anden gæld

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Skyldige personaleomkostninger 558 536

Periodeafgrænsningsposter 87 92

Aktiebaseret aflønning 27 32

Anden gæld 452 559

Anden gæld pr. 31. december 1.124 1.219

122


Novozymes Koncernen

Noter

Note 23 - Aktiebaseret aflønning

Novozymes har etableret aktiebaserede incitamentsprogrammer for direktion, ledende og øvrige

medarbejdere. Formålet med disse programmer har været at sikre fælles mål hos ledelse, medarbejdere og

aktionærer. Tildelingen af incitamentsprogrammer har været og er afhængig af opfyldelse af resultat- og

værdiskabelsesmål samt opnåelse af mål for bæredygtighed. På tidspunktet for tildelingen er der ingen

forskel på udnyttelseskurs og aktiekurs.

I 2011 blev der etableret et aktietildelingsprogram for i alt 699.300 båndlagte aktier for direktionen.

Programmet er et treårigt aktiebaseret program for perioden 2011-2013 med frigivelse i januar 2014.

Antallet af tildelte aktier er baseret på forventet økonomisk profit og udbytte og vil blive tilpasset en gang

årligt. Dagsværdien på tildelingstidspunktet var 108 mio. kr., som vil blive omkostningsført over den

treårige periode, under forudsætning af at målet for akkumuleret økonomisk profit bliver nået.

Programmet er baseret på opnåelsen af akkumuleret økonomisk profit i den treårige periode. Anvendelsen

af økonomisk profit som mål for programmet skal sikre, at Novozymes’ direktion fokuserer på at opnå

virksomhedens langsigtede forventninger.

Novozymes etablerede i 2011 et aktietildelingsprogram for ledende medarbejdere for perioden 2011-2013

med forventet tildeling af et antal båndlagte aktier hvert år. I 2012 blev der tildelt 204.350 aktier (2011:

202.395) til ledende medarbejdere baseret på dette program. Programmet er baseret på opfyldelsen af

specifikke finansielle og ikke-finansielle mål. De i 2012 tildelte aktier bliver frigivet i januar 2016 (2011:

januar 2015).

I perioden 2003-2012 har der været etableret aktieoptionsprogrammer med ret til at erhverve en aktie a

nominelt 2 kr. pr. aktieoption. Tildelingen var baseret på den enkelte medarbejders grundløn samt

opnåelsen af en række forretningsmæssige mål, herunder både finansielle og ikke-finansielle, fastlagt af

bestyrelsen for de enkelte år. Aktieoptionerne har en optjeningsperiode på fire år og derefter en

udnyttelsesperiode på fem år. For at kunne udnytte optionerne kræves det, at medarbejderen er ansat på

udnyttelsestidspunktet, dog med undtagelse af personer, der er gået på pension, efterløn eller er blevet

opsagt.

Herudover har Novozymes et aktiekøbsprogram under bruttolønsordningen, hvor medarbejdere har købt

aktier til den officielle handelskurs. I 2012 udgør de samlede indregnede personaleomkostninger i

forbindelse med dette program 25 mio. kr. (2011: 24 mio. kr.). Disse er inkluderet i note 3. I alt er 157.737

aktier overført til medarbejderne.

Der har været følgende udvikling i antallet af udestående aktieoptioner (eksklusive aktietildelinger):

2012 2011

Gns.

Gns.

udnyttelsesudnyttelses-

Antallet kurs pr. Antallet af kurs pr.

optioner option i kr. optioner option i kr.

Udestående pr. 1. januar 9.290.020

80 12.376.360

75

Tildelt 32.871 132 28.095 159

Udnyttet -2.435.985 65 -2.941.345

58

Fortabt -35.045

92 -105.265

92

Udløbet -95.550

40 -67.825

36

Udestående pr. 31. december 6.756.311

86 9.290.020

80

Den vægtede gennemsnitlige børskurs på udnyttelsestidspunktet var 163 kr. i 2012 (166 kr. i 2011). Af de

6.756.311 udestående optioner (2011: 9.290.020) kunne 4.463.805 udnyttes (2011: 3.467.455), pr. 31.

december og for disse optioner er den vægtede gennemsnitlige udnyttelseskurs 84 kr. (2011: 75 kr.).

123


Novozymes Koncernen

Noter

Note 23 - Aktiebaseret aflønning - fortsat

De udestående aktieoptioner har følgende karakteristika:

Antal

Gns.

udnyttelseskurs

pr. Restløbetid

optioner option i kr. i år

Udestående program 2003 -

-

-

Udestående program 2006 768.365 69

2

Udestående program 2006 3.575 80

2

Udestående program 2007 1.487.259 99

3

Udestående program 2007 98.440 117

5

Udestående program 2007 22.195 119

3

Udestående program 2008 2.138.831 78

4

Udestående program 2008 64.880 83

5

Udestående program 2008 27.160 81

4

Udestående program 2009 2.062.835 89

5

Udestående program 2009 16.420 106

5

Udestående program 2010 20.005 135

6

Udestående program 2011 25.650 159

7

Udestående program 2012 20.696 163

8

Udestående pr. 31. december 6.756.311

2012 2011

86

3

Antal af

Gns.

udnyttelseskurs

pr. Restløbetid

optioner option i kr. i år

776.830

30 -

939.045

69

3

3.575

80

3

1.681.785

99

4

98.440 117

6

25.945 119

4

3.495.385

78

5

64.880

83

6

40.275

81

5

2.098.765

89

6

16.420 106

6

23.025 135

7

25.650 159

8

- - -

9.290.020

Dagsværdien af de modtagne ydelser beregnes på basis af dagsværdien af de tildelte aktier og

aktieoptioner. Alle værdier beregnes på basis af Black-Scholes-modellen. Den vægtede gennemsnitlige

dagsværdi af de optioner, der blev tildelt i 2012, var 19 kr. pr. option (2011: 34 kr.). Dagsværdien af tildelte

aktier i 2012 var 31 mio. kr. (2011: 139 mio. kr.), som vil blive omkostningsført over den treårige periode.

Dagsværdien på tildelingstidspunktet er beregnet på basis af den gennemsnitlige udnyttelseskurs (som er 0

for tildelte aktier), bindingsperioden og følgende væsentlige antagelser:

2012 2011

Forventet fremtidigt udbytte pr. aktie, kr. 7,9 5,5

Volatilitet, % 21,9 24,1

Årlig risikofri rente, % 0,6 1,6

Vægtet gns. børskurs på tildelingstidspunkt, kr. 163 159

Herudover forventes optionerne at blive udnyttet et år efter optjeningsperioden eller på optionens

udløbsdato, hvis denne ligger inden for et år. Volatiliteten estimeres ud fra den historiske volatilitet over

det seneste år. Den risikofrie rente er baseret på danske statsobligationer med en løbetid svarende til

optionens forventede restløbetid.

De fleste programmer er egenkapitalafregnede, og der er ikke indregnet en forpligtelse for disse. For

tildelinger i lande, hvor besiddelse af udenlandske aktier ikke er tilladt, foretages der kontantafregning af

aktieoptionernes værdi, og i 2012 er der indregnet en forpligtelse på 27 mio. kr. (2011: 32 mio. kr.). Den

indre værdi af kontantbaserede programmer, som kan udnyttes udgør 16 mio. kr. (2011: 13 mio. kr.).

Der er for 2012 indregnet 99 mio. kr. i resultatopgørelsen for aktiebaseret aflønning (2011: 111 mio. kr.),

hvoraf 69 mio. kr. vedrører egenkapitalafregnede programmer (2011: 83 mio. kr.).

80

124

4


Novozymes Koncernen

Noter

Note 24 - Fremmed valuta i balancen

Afdækning af aktiver og passiver i fremmed valuta (transaktionsrisiko)

Tabellen herunder viser koncernens finansielle aktiver og forpligtelser i fremmed valuta pr. 31. december

2012, opgjort som summen af hvert koncernselskabs aktiver og passiver i anden valuta end

koncernselskabets egen valuta. Derudover vises de indgåede derivater, der anvendes til afdækning af

disse aktiver og passiver.

Valutakurs

pr. 31.

Indgåede Netto- december 2012

Mio. kr. Valutarisiko derivater valutarisiko (for 100 enheder)

AUD (71)

BRL 105

CHF (575)

CNY 44

EUR 755

GBP (189)

JPY 67

MXN 41

SEK (27)

USD 2.714

ZAR 47

Andre 20

2.931

78

-

370

-

(1.761)

181

(73)

(13)

25

(3.266)

-

(2)

(4.461)

7 587,80

105 277,05

(205) 617,58

44 90,79

(1.006) 746,04

(8) 913,20

(6) 6,57

28 43,53

(2) 87,14

(552) 565,91

47

18

(1.530)

66,49

Transaktionsrisiko er mulighed for gevinst/tab på transaktioner, der på balancedagen er uafsluttede, som

følge af efterfølgende ændringer i valutakurs. Gevinst/tab bliver indregnet i resultatopgørelsen.

125


Novozymes Koncernen

Noter

Note 25 - Derivater - regnskabsmæssig afdækning mv.

Regnskabsmæssig afdækning af fremtidige pengestrømme mv.

Tabellen herunder viser de derivater, som koncernen har indgået med henblik på at afdække valutarisikoen, renterisikoen eller

prisrisikoen på fremtidige pengestrømme. Dagsværdireguleringen er bogført direkte på egenkapitalen og vil blive resultatført, i takt med

at de finansielle kontrakter realiseres. Undtaget er valutakursreguleringen samt vedhængende renter på valutaswaps til afdækning af

renterisiko, idet disse ikke kvalificerer sig til afdækning af pengestrømme og derfor bogføres direkte i resultatopgørelsen.

2012 2011

Kontraktbeløb Dagsværdi Kontraktbeløb Dagsværdi

Mio. kr. til aftalekurser 31. december til aftalekurser 31. december

Valutaterminskontrakter (omsætning)

EUR 926

USD 1.278

2.204

Renteswaps

DKK/DKK - (2011: betalte fast 2,95% / modtog variabel 1,00%) -

EUR/EUR - betaler fast 3,06% / modtager variabel 0,78% (2011: 1,82%) 112

EUR/EUR - betaler fast 3,58% / modtager variabel 0,78% (2011: 1,82%) 112

224

Valutaswaps

EUR/DKK - (2011: betalte fast 4,27% / modtog variabel 1,00%) -

-

Forwards

Elprisaftale - betaler gennemsnitligt 300 kr./MWh (2011: 352 kr./MWh) 77

Olieprisaftale - (2011: betalte gennemsnitligt 671 USD/MT) -

77

Valutaterminskontrakter forfalder i perioden januar 2013 - december 2013 (2011: januar 2012 - december 2013), mens rente- og

valutaswaps forfalder i perioden juli 2015 - juli 2019 (2011: marts 2013 - juli 2019). Der er indgået elkontrakter fra januar 2013 - december

2014 (2011: januar 2012 - december 2013) og oliekontrakter (2011: januar 2012 - juni 2012).

Ved udgangen af 2012 har koncernen via terminskontrakter afdækket de fremtidige pengestrømme i USD med 76% for 2013 (2011: 100%

for 2012 og 50% for 2013) og i EUR med 42% for 2013 (2011: ingen afdækning).

2.505

(6)

(12)

(18)

-

(9)

(20)

(29)

-

-

(11)

-

(11)

(58)

-

2.573

2.573

307

112

112

531

250

250

99

8

107

3.461

126

-

(55)

(55)

(6)

(7)

(13)

(26)

(7)

(7)

(13)

-

(13)

(101)


Novozymes Koncernen

Noter

Note 25 - Derivater - regnskabsmæssig afdækning mv. - fortsat

Regnskabsmæssig afdækning af dagsværdi

Tabellen herunder viser de derivater, som koncernen har indgået med henblik på at sikre valutarisikoen på finansielle aktiver og passiver,

der giver anledning til valutakursreguleringer i resultatopgørelsen, samt derivater, der ikke længere kvalificerer sig til afdækning af

pengestrømme. Gevinst eller tab ved regulering til markedsværdi ultimo året er bogført i resultatopgørelsen.

2012 2011

Kontraktbeløb opgjort Dagsværdi Kontraktbeløb opgjort Dagsværdi

Mio. kr. til aftalekurser 31. december til aftalekurser 31. december

Valutaterminskontrakter

AUD (78)

CAD 2

CHF (370)

EUR 52

GBP (181)

JPY 73

MXN 13

SEK (25)

USD 3.266

2.752

Valutaterminskontrakter forfalder i perioden januar 2013 - april 2013 (2011: januar 2012 - oktober 2012).

(2)

-

1

-

(1)

2

-

1

32

33

(68)

(26)

-

-

(201)

-

14

(96)

2.299

1.922

For valutaterminskontrakter udgjorde gevinsten 65 mio. kr. (2011: 15 mio. kr.) sammenholdt med en gevinst på de afdækkede poster på

65 mio. kr. (2011: 15 mio. kr.).

Øvrige oplysninger

Derivaterne bliver ikke handlet på et aktivt marked baseret på noterede priser, men er individuelle kontrakter. Dagsværden af derivaterne

er fastsat ved hjælp af værdiansættelsesmetoder, hvortil markedsbaserede data såsom valutakurser, rentesatser, elpriser og oliepriser

anvendes (Niveau 2).

Den regnskabsmæssige værdi for finansielle instrumenter fordelt på kategorier er:

Udlån og tilgodehavender 2.844

Regnskabsmæssig afdækning (aktiv) 45

Finansielle forpligtelser 3.461

Regnskabsmæssig afdækning (forpligtelse) 70

Finansielle aktiver/forpligtelser, der måles til dagsværdi over resultatopgørelsen er uvæsentlige.

2

1

-

-

2

-

-

-

(32)

(27)

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

127

2.746

48

2.990

176


Novozymes Koncernen

Noter

Note 26 - Forpligtelser og eventualforpligtelser

Forpligtelser

Lejeforpligtelser til betaling inden for følgende perioder fra balancedagen:

Inden 1 år 55

Mellem 1 og 2 år 43

Mellem 2 og 3 år 27

Mellem 3 og 4 år 22

Mellem 4 og 5 år 18

Efter 5 år 74

Lejeforpligtelser pr. 31. december 239

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Heraf udgør forpligtelser pr. 31. december 2012 til nærtstående selskaber 22 mio. kr. (2011: 29 mio. kr.)

Ovenstående lejeforpligtelser vedrører uopsigelige operationelle leasingaftaler, primært erhvervslejemål.

I koncernen er der i resultatopgørelsen indregnet følgende vedrørende

operationel leasing og leje 95

Øvrige forpligtelser

Kontraktlige forpligtelser vedrørende investeringer i anlægsaktiver mv. over for

tredjemand 157

Andre garantier

Andre garantier og forpligtelser til nærtstående selskaber 125

Andre garantier og forpligtelser 461

Verserende rets- og voldgiftssager

Novozymes er involveret i en patentsag, hvor Novozymes hævder, at Genencor Inc. (et selskab i DuPontkoncernen)

har krænket Novozymes’ amerikanske patent nr. 7.713.723, der vedrører visse alfa-amylaser til

anvendelse inden for biobrændstof- og stivelsesindustrien. I 2012 har dommeren ændret juryens afgørelse

fra 2011, som var til Novozymes' fordel. Novozymes har appelleret afgørelsen og forventer en ny afgørelse

i 2013. I sagens natur er det for nuværende ikke muligt at forudsige sagens finansielle betydning for

Novozymes.

Endvidere er Novozymes part i visse retssager, og det er ledelsens opfattelse, at forløbet og udfaldet af disse

sager ikke vil have væsentlig indflydelse på koncernens økonomiske stilling. Under Hensatte forpligtelser er

der indregnet en forpligtelse, såfremt der forventes at være en tabsrisiko.

Kontraktsforhold

Flere af de samarbejdskontrakter, som Novozymes er part i, vil kunne opsiges af modparten i tilfælde af

væsentlige ændringer i forholdene omkring ejerskab af eller kontrol over Novozymes. Derudover indeholder

enkelte kontrakter bestemmelser, som i sådanne situationer indskrænker Novozymes' licenser til

nærmere beskrevne former for teknologi.

128

59

44

35

22

20

87

267

97

373

137

424


Novozymes Koncernen

Noter

Note 27 - Joint ventures og associeret virksomhed

Novozymes A/S har interesser i tre joint ventures. To af disse er to grundejerforeninger, som er

fællesledede virksomheder med Novo Nordisk A/S. Novozymes A/S ejer 50% af grundejerforeningerne,

som har hjemsted i Danmark, og hvis formål er drift og vedligeholdelse af fælles

anlæg. Novozymes A/S' andel af aktiver og forpligtelser er vist nedenfor:

Langfristede aktiver 47

Kortfristede aktiver 48

Aktiver i alt pr. 31. december 95

Langfristede forpligtelser 65

Kortfristede forpligtelser 30

Forpligtelser i alt pr. 31. december 95

Årets resultat -

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Koncernen har i 2012 etableret en fællesledet aktivitet med Beta Renewables S.p.A. Formålet med den

fællesledede aktivitet er at markedsføre, demonstrere og garantere løsninger til cellulosebaserede

biobrændstoffer baseret på Novozymes' og Beta Renewables S.p.A.'s teknologier. Pr. 31. december

2012 var der ingen fælles aktiver eller forpligtelser med Beta Renewables S.p.A. Se note 30 for

yderligere oplysninger.

Investering i associeret virksomhed er udelukkende relateret til Beta Renewables S.p.A. Koncernen

ejer 9,95% af aktierne i selskabet, som er hjemmehørende i Italien.

Novozymes A/S har ikke påtaget sig nogen væsentlige eventualforpligtelser i forbindelse med

selskabets andele i joint ventures.

43

43

86

61

25

86

-

129


Novozymes Koncernen

Noter

Note 28 - Transaktioner med nærtstående parter

Novozymes A/S er underlagt bestemmende indflydelse af Novo A/S, som ejer 70,1% af stemmerne i

Novozymes A/S. De resterende aktier ejes af en bredt sammensat aktionærkreds. Det øverste

moderselskab i koncernen er Novo Nordisk Fonden (registreret i Danmark).

Som nærtstående parter anses Novo Nordisk Fonden og dens dattervirksomheder, dvs. Novo Koncernen

og Novo Nordisk Koncernen, medlemmer af disse enheders øverste ledelse og ledelsen i Novozymes A/S

samt disse personers nære familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori

førnævnte personkreds har kontrol eller fælles kontrol.

Alle aftaler vedrørende disse transaktioner er baseret på listepriser ved salg til uafhængige parter, hvor

sådanne listepriser eksisterer, ellers er prisen den anslåede markedspris. Flertallet af aftalerne

genforhandles løbende. Koncernen har haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

Salg af varer, materialer og tjenesteydelser

Salg af varer og materialer:

- Novo Nordisk Koncernen 2

Salg af serviceydelser:

- Novo Nordisk Koncernen 90

Salg af varer, materialer og tjenesteydelser 92

Køb af varer, materialer og tjenesteydelser

Køb af varer og materialer:

- Novo Nordisk A/S

Køb af serviceydelser:

80

- NNIT A/S 42

- Novo Nordisk A/S 46

- NNE Pharmaplan A/S 87

Køb af varer, materialer og tjenesteydelser 255

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Der har ikke været væsentlige transaktioner med Novo Nordisk Fonden eller med ledelsen i

Novozymes A/S, Novo A/S, Novo Nordisk Fonden eller Novo Nordisk Koncernen bortset fra normalt

ledelsesvederlag. Ledelsesvederlag fremgår af note 4.

Tilgodehavender

- Novo Nordisk Koncernen 52

Tilgodehavender pr. 31. december 52

Finansielle forpligtelser

- Novo Nordisk A/S 21

Finansielle forpligtelser pr. 31. december 21

Leverandører af varer og tjenesteydelser

- NNIT A/S 9

- Novo Nordisk A/S 108

- NNE Pharmaplan A/S 16

Leverandører af varer og tjenesteydelser pr. 31. december 133

Note 29 - Offentlige tilskud

1

72

73

69

36

58

105

268

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

I regnskabsåret har koncernen modtaget offentlige tilskud til forskning og udvikling på 9 mio. kr.

(2011: 24 mio. kr.).

Offentlige tilskud indeholder blandt andet tilskud fra EU, Højteknologifonden og det amerikanske

energiministerium til støtte af diverse forskningsprojekter.

53

53

21

21

5

35

26

66

130


Novozymes Koncernen

Noter

Note 30 - Køb af aktiviteter og virksomheder

2012 2012 2011

Beta Natural EMD/Merck

Renewables Industries Crop

Mio. kr. S.p.A. Inc. BioScience

Antaget dagsværdi af erhvervede aktiver og forpligtelser er som følger:

Immaterielle aktiver 510

Materielle aktiver -

Kapitalandele i associeret virksomhed 55

Varebeholdninger -

Varedebitorer og andre tilgodehavender 104

Likvider -

Hensatte forpligtelser -

Finansielle og andre forpligtelser -

Erhvervede nettoaktiver 669

Købsprisen er som følger:

Kontant 669

Betinget købsvederlag -

Købspris i alt 669

Goodwill -

Pengestrømme ved køb:

Kontant betaling 669

Fratrukket overtagne likvider i erhvervede virksomheder -

Pengestrømme ved køb 669

Beta Renewables S.p.A.

De forfaldne, kontraktlige varedebitorer var 78 mio. kr. brutto på overtagelsesdatoen, hvoraf 12 mio. kr.

blev vurderet til ikke at kunne inddrives. Opkøbsomkostninger på 39 mio. kr. er blevet ført på Salgs- og

distributionsomkostninger med 1 mio. kr. for 2011 og 38 mio. kr. for 2010.

90

-

-

-

6

-

-

37

59

63

3

66

7

63

-

63

1.047

57

-

89

101

25

15

109

1.195

1.555

-

1.555

360

1.555

(25)

1.530

Den 5. november 2012 indgik Novozymes i en fællesledet aktivitet med Beta Renewables S.p.A., inklusive en

investering i 9,95% af aktierne i Beta Renewables S.p.A. Formålet med den fællesledede aktivitet er at

markedsføre, demonstrere og garantere løsninger til cellulosebaserede biobrændstoffer baseret på

Novozymes' og Beta Renewables S.p.A.'s teknologier. Dagsværdien af de erhvervede immaterielle aktiver på

510 mio. kr. er foreløbig og afventer endelig værdiansættelse af disse aktiver.

Natural Industries Inc.

Den 30. november 2012 købte Novozymes 100% af de stemmeberettigede aktier i Natural Industries Inc.

Natural Industries Inc. fremstiller, markedsfører og distribuerer unikke biokontrolprodukter, der er baseret

på patentbeskyttet mikoorganismeteknologi. Virksomheden, der er beliggende i USA, har etableret et

landsdækkende distributionsnetværk i USA og er velpositioneret til at vokse yderligere og styrke

Novozymes' BioAg-forretning på attraktive markeder. Dagsværdien af de erhvervede immaterielle aktiver

på 90 mio. kr. er foreløbig og afventer endelig værdiansættelse af disse aktiver.

EMD/Merck Crop BioScience

Den 7. februar 2011 købte Novozymes aktierne 100% i EMD Crop BioScience USA Inc. og Merck Crop

BioScience Argentina S.A. samt immaterialrettigheder i EMD Crop BioScience Canada. EMD/Merck Crop

BioScience producerer og sælger biogødningsprodukter og er beliggende i USA og Argentina.

Virksomheden forventes at bidrage til en stærk position for den eksisterende BioAg-forretning.

Goodwill repræsenterer forskellen mellem værdien af de købte virksomheder/aktiviteter og de til de anførte

nettoaktivers allokerede værdier. Goodwill er således et udtryk for aktiver, hvis værdi ikke kan opgøres

pålideligt, herunder forventede synergier ved sammenlægning med den eksisterende forretning. Ca.

halvdelen af den beregnede goodwill forventes at være fradragsberettiget.

Siden den 7. februar 2011 har EMD/Merck Crop BioScience bidraget til omsætningen med 323 mio. kr. i den

konsoliderede resultatopgørelse. Bidraget til resultat af primær drift var midlertidig ikke væsentligt på

grund af integrationsomkostninger og IFRS-effekt på varebeholdninger. Hvis EMD/Merck Crop BioScience

havde været ejet i hele 2011, ville omsætningen og resultat af primær drift ikke havde været væsentligt

forskellige.

131


Novozymes Koncernen

Noter

Note 31 - Poster uden likviditetseffekt

Periodiserede renteindtægter og renteudgifter 61

(Kursgevinst)/kurstab på værdipapirer o.lign., netto (9)

Af- og nedskrivninger 703

Nedskrivning til imødegåelse af tab på debitorer 2

Regnskabsmæssigt tab/gevinst ved salg af aktiver 4

Urealiseret gevinst på valuta (49)

Skat

Aktiebaseret aflønning (eksklusive 25 mio. kr. i bruttoskatteordning

568

(2011: 24 mio. kr.)) 74

Ændring i hensatte forpligtelser (17)

Øvrige poster -

Poster uden likviditetseffekt i alt 1.337

Note 32 - Pengestrømme fra opkøb og frasalg af virksomheder og aktiviter

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

76

20

786

31

8

(41)

587

87

(18)

113

1.649

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Opkøb af Natural Industries Inc. 63 -

Investering i Beta Renewables S.p.A. og fællesledede aktiviteter 669 -

Opkøb af EMD/Merck Crop BioScience -

1.530

Frasalg af aktiviteter -

(151)

Transaktionsomkostninger -

47

Opkøb af aktiviteter og virksomheder 732

1.426

Note 33 - Likvide reserver

Likvide beholdninger 535

Kreditinstitutter - på anfordring (205)

Likvide reserver pr. 31. december 330

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

132

667

(43)

624


Novozymes Koncernen

Noter

Note 34 - Finansielle risikofaktorer

Novozymes' internationale aktiviteter medfører, at resultat og balance påvirkes af en række finansielle

risikofaktorer. De finansielle risici styres centralt for hele koncernen. Anvendelsen af finansielle instrumenter er

reguleret gennem finanspolitikken, som er godkendt af Novozymes' bestyrelse. Finanspolitikken bliver løbende

tilpasset markedsforholdene. Finanspolitikken fastsætter rammerne for, hvilke finansielle instrumenter der kan

anvendes til afdækning, hvilke modparter der kan indgås handler med, samt hvilken risikoprofil der skal arbejdes

ud fra. Finansielle instrumenter benyttes med henblik på at sikre eksisterende aktiver, passiver og fremtidige

nettopengestrømme.

Valutarisiko

Valutarisici opstår, fordi der ikke er balance mellem indtægter og udgifter i de enkelte valutaer, og fordi

Novozymes har flere aktiver end forpligtelser i udenlandske valutaer qua sine mange udenlandske selskaber.

Eksponeringen for resultat af primær drift er størst mod euro (EUR), amerikanske dollar (USD) og japanske yen

(JPY). En ændring på 0,5% i EUR vil, alt andet lige, resultere i en ændring i resultat af primær drift på omkring

15-20 mio. kr. (2011: 15-20 mio. kr.), mens en ændring på 5% i USD vil medføre en ændring i størrelsesordenen

60-80 mio. kr (2011: 60-80 mio. kr.). En ændring på 5% i JPY vil medføre en ændring i størrelsesordenen 5-10

mio. kr. (2011: 5-10 mio. kr.) i resultat af primært drift.

En ændring på 5% i CNY vil, alt andet lige, medføre en ændring i egenkapitalen på omkring 99 mio. kr. (2011: 85

mio. kr.), mens en ændring på 5% i CHF vil medføre en ændring i egenkapitalen på omkring 28 mio. kr. (2011: 15

mio. kr.). En ændring på 5% i USD vil medføre en ændring i egenkapitalen på omkring 27 mio. kr. (2011: 19 mio.

kr.).

Novozymes' politik er at kurssikre eksisterende nettoaktiver i udenlandsk valuta samt den forventede fremtidige

nettoeksponering fra koncernens drift. Afdækning af kursrisiko foretages gennem en kombination af lån,

terminskontrakter, swaps og optioner. Kursafdækningstransaktionerne foretages for at minimere risici og

dermed øge forudsigeligheden i koncernens økonomiske resultater.

Valutarisikoen relateret til investeringer i udenlandske datterselskaber afdækkes i det omfang, som skønnes at

være hensigtsmæssigt, og styres primært gennem optagelse af lån og indgåelse af valutaswaps. Der er p.t. ikke

lån eller valutaswaps, som bliver anvendt til afdækning af nettoinvesteringer i udenlandske dattervirksomheder.

Renterisiko

Renterisiko opstår i forbindelse med rentebærende aktiver og gæld. En rentestigning på 1 procentpoint i den

gennemsnitlige rentesats på Novozymes' rentebærende nettogæld vil ikke påvirke resultatet før skat (2011: en

positive effekt på 2 mio. kr.). I henhold til Novozymes' finanspolitik skal mindst 30% af lånene være

fastforrentet. Ultimo 2012 er 77% (2011: 71%) af låneporteføljen fastforrentet ved hjælp af finansielle

instrumenter.

I henhold til Novozymes' finanspolitik kan frie midler kun placeres i statsobligationer og ultralikvide

realkreditobligationer samt som pengemarkedsindskud.

Kreditrisiko

Kreditrisikoen opstår især på likvide midler, derivater og salg til kunder. Kreditrisikoen beregnes på grundlag af

nettomarkedsværdier og er reguleret i koncernens finanspolitik. Novozymes har indgået nettingaftaler (ISDA)

med alle banker, som anvendes til handel med finansielle instrumenter, hvilket indebærer, at Novozymes kun

har kreditrisikoen på nettoaktiverne. Pr. 31. december 2012 anses koncernens maksimale kreditrisiko for at være

2.889 mio. kr. (2011: 2.794 mio. kr.) svarende til de totale finansielle aktiver i koncernen. Pr. 31. december 2012

var den maksimale kreditrisiko relateret til én modpart 211 mio. kr. (2011: 235 mio. kr.). Kreditrisikoen på

debitorer imødegås ved en grundig løbende gennemgang af kundetype, land og konkrete forhold, jf. også

Regnskabsmæssige skøn og vurderinger. Generelt er kunderne kreditværdige. Ingen sikkerhedsstillelser for

finansielle aktier er modtaget pr. 31. december 2012.

133


Novozymes Koncernen

Noter

Note 34 - Finansielle risikofaktorer - fortsat

Likviditetsrisiko

I forbindelse med koncernens løbende driftsfinansiering, herunder refinansieringsrisiko, bestræber Novozymes

sig på at sikre et tilstrækkeligt og fleksibelt likviditetsberedskab. Dette likviditetsberedskab sikres ved placering i

kontanter, ultralikvide omsætningspapirer samt ved bindende kreditfaciliteter.

Nedenstående tabel viser det fremtidige likviditetstræk baseret på de finansielle forpligtelser pr. 31. december

2012 (som bliver betalt af finansielle aktiver). Tabellen er opdelt på betalingsperioder i henhold til den

kontraktuelle forfaldsdag. Beløbene er vist udiskonteret, så tallene kan ikke afstemmes direkte til de respektive

poster i balancen.

Inden Mellem 1 Mellem 2

Mio. kr.

Finansielle forpligtelser pr. 31.12.2012

1 år og 2 år og 5 år Efter 5 år

Øvrige finansielle forpligtelser 243 4 500 1.218

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.044 - - -

Anden gæld 452 - - -

Bruttoafregnede derivater (udbetalinger) 8 8 16 8

Nedenfor vises indbetalinger på ovenstående bruttobaserede derivater, så der gives et fyldestgørende

og reelt billede af det faktiske træk på likviditeten.

Bruttoafregnede derivater (indbetalinger) 1 1 1

Inden Mellem 1 Mellem 2

Mio. kr.

Finansielle forpligtelser pr. 31.12.2011

1 år og 2 år og 5 år Efter 5 år

Øvrige finansielle forpligtelser 152 562 498 474

Leverandører af varer og tjenesteydelser 745 - - -

Anden gæld 559 - - -

Bruttoafregnede derivater (udbetalinger) 27 261 19 12

Nedenfor vises indbetalinger på ovenstående bruttobaserede derivater, så der gives et meget fyldest-

gørende og reelt billede af det faktiske træk på likviditeten.

Bruttoafregnede derivater (indbetalinger) 10 255 9

1

5

134


Novozymes Koncernen

Noter

Note 35 - Vand opdelt på primær kilde

2012 2011

1.000 m 3

1.000 m3

Drikkevand 3.949 3.531

Industrivand 2.182 2.259

Damp 315 283

Vand i alt 6.446 6.073

Note 36 - Energi opdelt på primær kilde

2012 2011

1.000 GJ 1.000 GJ

Bygas 66 -

Dieselolie 1 -

Gasolie 21 46

Svær fuelolie 78 135

Let fuelolie -

Naturgas 557 615

Internt produceret energi i alt 723 797

Fjernvarme 171 153

Elektricitet 2.363 2.197

Damp 821 782

Eksternt produceret energi 3.355 3.132

Energi i alt 4.078 3.929

Note 37 - Renset spildevand til vanding

1

2012 2011

1.000 m 3

1.000 m3

Volumen 541 738

Note 38 - Samlet biomassevolumen fordelt på produkt

Biomasse er flydende affald fra Novozymes' produktion, som er rig på kvælstof og fosfor, og som derfor kan

anvendes som gødning. I stedet for at bortskaffe denne biomasse som affald, distribueres det som et produkt,

NovoGro®, til landmænd, som anvender det som organisk gødning på deres marker og derved reducerer behovet

for at købe kommercielle gødningsstoffer. Når en del af biprodukterne fra produktionen genanvendes som

gødning, nedsættes den mængde biprodukt, der skal håndteres som affald, tilsvarende. Det reducerer ikke bare

omkostningerne til affaldshåndtering, men også miljøbelastningen.

2012 2011

1.000 m 3

1.000 m3

Volumen, NovoGro ®

333 295

Volumen, NovoGro 30 145 140

Volumen, kompost 73 44

Biomasse i alt 551 479

135


Novozymes Koncernen

Noter

Note 39 - Total mængde affald fordelt efter bortskaffelsesmetode

2012 2011

Tons Tons

Forbrænding 2.442 2.593

Deponering 6.728 3.980

Genbrug 4.791 4.806

Andet 280 325

Affald, total 14.241 11.704

Den registrerede affaldsvolumen i 2012 var 14.241 tons i forhold til 11.704 tons i 2011. Stigningen skyldes biomasse

produceret på den nye fabrik i Blair, USA, som ikke kunne distribueres som gødning (NovoGro og lignende). Det

medførte også et fald i genbrugsprocenten for affald fra ca. 41% i 2011 til ca. 34% i 2012.

Note 40 - CO 2-emission fordelt på scope og kilde

Den rapporterede CO 2-emission opdeles efter scope (område) og kilde. I henhold til definitionerne i GHGprotokollen

defineres emissionen af drivhusgasser efter scopes som følger:

Scope 1: Al direkte drivhusgasemission.

Scope 2: Indirekte drivhusgasemission fra forbrug af indkøbt elektricitet, fjernvarme og damp.

Scope 3: Anden indirekte drivhusgasemission, for eksempel fra udvinding og produktion af indkøbte materialer og

brændstoffer, transportydelser, der er købt hos et transportselskab og ikke foretages i egne eller leasede

køretøjer, mv.

Den rapporterede scope 3-emission omfatter emission fra transport af varer fra det primære produktionssted til

det første leveringssted og transport mellem produktionsstederne.

2012 2011

1.000 tons 1.000 tons

Bygas 4 -

Gasolie 2 3

Svær brændselsolie 6 11

Naturgas 29 32

CO 2 - scope 1 41 46

Fjernvarme 9 8

Elektricitet 239 245

Damp 71 69

CO 2 - scope 2 319 322

Skib 5 7

Lastbil 9 9

Fly 5 6

CO 2 - scope 3 19 22

CO 2-emission i alt 379 390

136


Novozymes Koncernen

Noter

Note 41 - Drivhuseffekt, CO 2-ækvivalenter

Global Warming Potential (GWP) er effekten af hver type drivhusgas på drifhuseffekten. Emissionen af CO2ækvivalenter

beregnes ved at gange mængden af udledt drivhusgas med den relevante GWP-faktor.

2012 2011

1.000 tons 1.000 tons

CO 2-emission i alt 379 390

Ozonlagsnedbrydende stoffer, HCFC 2 2

CO 2-ækvivalenter i alt 381 392

Note 42 - Ozonlagsnedbrydning, CFC 11-ækvivalenter

2012 2011

kg kg

CFC -

51

HCFC 48 54

CFC11-ækvivalenter i alt 48 105

Note 43 - Medarbejderstatistik

2012 2011

Antal Antal

Kvinder 2.140 2.056

Mænd 3.901 3.768

Medarbejdere i alt 6.041 5.824

Fuldtidsmedarbejdere 5.689 5.501

Deltidsmedarbejdere 352 323

Medarbejdere i alt 6.041 5.824

Danmark 2.580 2.530

Øvrige Europa, Mellemøsten & Afrika 279 270

Nordamerika 1.120 1.015

Asien & Oceanien 1.710 1.666

Latinamerika 352 343

Medarbejdere i alt 6.041 5.824

Topledelse 168 171

Ledelse 950 890

Akademikere 1.824 1.690

Administrative 572 581

Faglærte, laboranter og teknikere 1.137 1.112

Procesoperatører 1.390 1.380

Medarbejdere i alt 6.041 5.824

137


Novozymes Koncernen

Noter

Note 44 - Andel af kvinder fordelt på jobklasser

2012 2011

% %

Topledelse 17,9 18,1

Ledelse 29,7 29,3

Da der er særligt fokus på andelen af kvinder på ledelsesniveau, oplyses andelen af kvinder

kun for topledelse og ledelse og ikke for øvrige jobklasser.

Note 45 - Jobskabelse

2012 2011

Antal Antal

Nettovækst i medarbejderantal, organisk 217 219

Fratrædelser 453 452

Note 46 - Fravær fordelt på jobklasser

2012 2011

% %

Topledelse, ledelse, akademikere samt administrative 1,1 1,1

Faglærte, laboranter, teknikere samt procesoperatører 2,9 3,0

Fravær er opdelt på grupperede jobklasser i forhold til, om det udførte arbejde primært er

kontorarbejde, og er derfor ikke oplyst pr. jobklasse.

Note 47 - Konsekvens af arbejdsulykker

Retur til oprindeligt job 27

Retur til andet job i samme afdeling -

Uden job eller førtidspensioneret 1

Sagen endnu ikke afsluttet 1

Arbejdsulykker i alt 29

2012 2011

Antal Antal

Samlet antal fraværsdage inden for samme år 490 636

For sammenligningstallene er sager, der ved udgangen af 2011 endnu ikke var afsluttet, opdateret med den viden,

vi har ved udgangen af 2012. De afledte fraværsdage er ligeledes opdateret.

138

39

1

-

-

40


Novozymes Koncernen

Noter

Note 48 - Konsekvens af arbejdsbetingede lidelser

Retur til oprindeligt job 1

Retur til andet job i samme afdeling 2

Overført til andet job i anden afdeling 1

Uden job eller førtidspensioneret 1

Sagen endnu ikke afsluttet 2

2012 2011

Antal Antal

Arbejdsbetingede lidelser i alt 7 11

Samlet antal fraværsdage inden for samme år 153 11

For sammenligningstallene er sager, der ved udgangen af 2011 endnu ikke var afsluttet, opdateret med den viden,

vi har ved udgangen af 2012. De afledte fraværsdage er ligeledes opdateret.

Note 49 - Typer af arbejdsbetingede lidelser

Ergonomirelaterede 1

Hudsygdomme 1

Cancer 1

Luftvejsrelaterede -

Enzymallergi 4

Øjenrelaterede -

Arbejdsbetingede lidelser i alt 7

Note 50 - Besvigelsessager

Afskedigelse 8

Afskedigelse og politianmeldt 5

Antal besvigelsessager i alt 13

5

6

-

-

-

2012 2011

Antal Antal

1

2

-

3

4

1

11

2012 2011

Antal Antal

139

4

-

4


Novozymes Koncernen

Virksomheder i Novozymes Koncernen

Koncernselskaber

Hjemsted Aktivitet Aktiekapital/ Kapitalandel

indbetalt kapital (%)

Novozymes Biologicals Argentina S.A. Argentina > ARS 12.000 100

Novozymes BioAg S.A. Argentina > ARS 700.000 100

Novozymes Australia Pty. Ltd. Australien > AUD 500.000 100

Novozymes Biopharma Holdings AU Ltd. Australien * AUD 30.000.001 100

Novozymes Biopharma AU Ltd. Australien * AUD 78.684.909 100

Novozymes Belgium BVBA Belgien > EUR 18.600 100

Novozymes Latin America Ltda. Brasilien § o > BRL 23.601.908 100

Novozymes BioAg Productos Para Agricultura Ltda. Brasilien o > BRL 7.454.860 100

Novozymes Biologicals Brasil Participações Ltda. Brasilien * BRL 8.640.000 100

Novozymes BioAg Limited Canada o > # CAD 4.079.799 100

Novozymes Biologicals Investment Inc. Canada * CAD 100 100

Novozymes A/S Danmark § o > # * DKK 650.000.000 -

Novozymes Adenium Biotech A/S Danmark * DKK 600.000 100

Novozymes Bioindustrial A/S Danmark * DKK 1.100.000 100

Novozymes Bioindustrial China A/S Danmark * DKK 729.700.000 100

Novozymes Biopharma DK A/S Danmark > # * DKK 611.000 100

Novozymes Biologicals Holding A/S Danmark * DKK 600.000 100

Novozymes Bioindustrial Holding A/S Danmark * DKK 500.000 100

Novozymes Biologicals France S.A.S. Frankrig > EUR 650.000 100

Novozymes France S.A.S. Frankrig > EUR 45.735 100

Novozymes Netherlands BVBA Holland > EUR 18.000 100

Novozymes Hong Kong Ltd. Hongkong * HKD 768.285.140 100

Novozymes Biopharma Hong Kong Co. Ltd. Hongkong * HKD 551.386.045 100

Novozymes South Asia Pvt. Ltd. Indien o > # INR 1.550.000.020 100

Novozymes Italia S.r.l. Italien > EUR 10.400 100

Novozymes Japan Ltd. Japan > # JPY 300.000.000 100

Novozymes (China) Biotechnology Co. Ltd. Kina § o > CNY 859.058.400 100

Novozymes (China) Investment Co. Ltd. Kina > # CNY 816.449.373 100

Novozymes (Shenyang) Biologicals Co. Ltd. Kina > CNY 31.793.578 100

Suzhou Hongda Enzyme Co. Ltd. Kina § o > CNY 356.744.150 96

Novozymes (China) Biopharma Co. Ltd. Kina o > CNY 327.242.564 100

Novozymes Malaysia Sdn. Bhd. Malaysia > MYR 6.666.414 100

Novozymes Mexicana, S.A. de C.V. Mexico > MXN 338.100 100

Novozymes Mexico, S.A. de C.V. Mexico > MXN 35.224.200 100

Novozymes Switzerland AG Schweiz > CHF 5.000.000 100

Novozymes Switzerland Holding AG Schweiz * CHF 3.000.000 100

Novozymes Singapore Pte. Ltd. Singapore * SGD 59.071.000 100

Novozymes Spain S.A. Spanien > EUR 360.607 100

Novozymes Biopharma UK Ltd. Storbritannien o > # GBP 22.535.113 100

Novozymes UK Ltd. Storbritannien > GBP 1.000.000 100

Novozymes Biopharma Sweden AB Sverige * SEK 28.001.000 100

Novozymes South Africa (Pty) Ltd. Sydafrika > ZAR 100 100

Novozymes Korea Limited Sydkorea > KRW 300.000.000 100

Novozymes Enzim Dis Ticaret Ltd. Sirketi Tyrkiet > TRY 21.000 100

Novozymes Deutschland GmbH Tyskland > EUR 255.646 100

Novozymes BioAg, Inc. USA o > # USD 1 100

Novozymes Biologicals, Inc. USA o > # USD 3.000.000 100

Novozymes Biologicals, Ltd USA > USD 10.000 100

Novozymes Biopharma US, Inc. USA > USD 1 100

Novozymes Blair, Inc. USA * USD 1 100

Novozymes, Inc. USA # USD 1.000 100

Novozymes North America, Inc. USA § o > # USD 17.500.000 100

Novozymes US, Inc. USA * USD 115.387.497 100

Novozymes Austria GmbH Østrig > EUR 36.337 100

§ ISO 14001-certificerede fabrikker. Herudover er alle væsentlige selskaber ISO 9001-certificerede.

o Produktion

> Salg & Marketing

# Forskning & Udvikling

* Holdingselskaber mv.

140


LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1.

januar – 31. december 2012 for Novozymes A/S.

Koncernregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt

af EU, og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Herudover udarbejdes

koncernregnskabet og årsregnskabet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav

for børsnoterede selskaber. Ledelsesberetningen er også udarbejdet i overensstemmelse med

danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, og at koncernens

interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge årsrapporten, er tilstrækkelige.

Koncernregnskabet og årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af

koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt

af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for

regnskabsåret 2012.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i

koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og koncernens og

selskabets finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer,

som koncernen og selskabet står over for.

Det er vores opfattelse, at Novozymes A/S følger principperne i AA1000 AccountAbility, og at

miljø- og sociale data er aflagt i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bagsværd, den 21. januar 2013

Direktion

Steen Riisgaard

Administrerende direktør

Benny D. Loft

Bestyrelse

Henrik Gürtler

Formand

Søren Henrik Jepsen

Peder Holk Nielsen

Kurt Anker Nielsen

Næstformand

Lena Olving

Per Falholt

Agnete Raaschou-

Nielsen

Mathias Uhlén

Thomas Nagy

Jørgen Buhl

Rasmussen

Ulla Morin

Thomas Videbæk

Lars Bo

Køppler

141


DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til aktionærerne i Novozymes A/S

PÅTEGNING PÅ REGNSKABER SAMT MILJØ- OG SOCIALE DATA

Vi har revideret koncernregnskabet, årsregnskabet samt miljø- og sociale data for Novozymes A/S

for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012. Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter

resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og finansielle noter, herunder anvendt finansiel

regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet, samt pengestrømsopgørelse og finansielle

reserver og totalindkomstopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet udarbejdes efter

International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet udarbejdes

efter årsregnskabsloven. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes herudover i

overensstemmelse med danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Miljø- og sociale data

er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabspraksis for miljø- og sociale data.

LEDELSENS ANSVAR FOR REGNSKABER SAMT MILJØ- OG SOCIALE DATA

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab, der giver et retvisende billede i

overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og

danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber samt for at udarbejde et årsregnskab, der giver

et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske oplysningskrav for

børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen

anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ledelsen er endvidere ansvarlige

for at udarbejde miljø- og sociale data i overensstemmelse med regnskabspraksis for miljø- og

sociale data.

REVISORS ANSVAR

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet, årsregnskabet og miljø- og

sociale data på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med

internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette

kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad

af sikkerhed for, om koncernregnskabet, årsregnskabet og miljø- og sociale data er uden

væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb, data og

oplysninger i koncernregnskabet, årsregnskabet samt miljø- og sociale data. De valgte

revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig

fejlinformation i koncernregnskabet, årsregnskabet samt miljø- og sociale data, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant

for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende

billede, samt overvejer intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af miljø- og

sociale data, som er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabspraksis for miljø- og sociale

data. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter

omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens

interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af

regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en

vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet, årsregnskabet samt miljø- og

sociale data.

142


Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for

vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

KONKLUSION

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter

og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med

International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for

børsnoterede selskaber.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for

regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og

danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Det er vores opfattelse, at miljø- og sociale data er udarbejdet i overensstemmelse med

regnskabspraksis for miljø- og sociale data.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen bestående af

beretningen, mål og forventninger og ledelse. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg

til den udførte revision af koncernregnskabet, årsregnskabet samt miljø- og sociale data. Det er

på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i

overensstemmelse med koncernregnskabet, årsregnskabet samt miljø- og sociale data.

Bagsværd, 21. januar 2013

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Mogens Nørgaard Mogensen Torben Jensen

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor

143


DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM

NOVOZYMES’ BÆREDYGTIGHEDSRAPPORTERING

FOR 2012 OG EFTERLEVELSE AF AA1000

ACCOUNTABILITY-PRINCIPPERNE

TIL NOVOZYMES’ INTERESSENTER

Vi er af Novozymes A/S blevet engageret til med moderat grad af sikkerhed (review) at vurdere

Novozymes’ efterlevelse af AA1000 AccountAbility-principperne.

Med hensyn til revision af miljømæssige og sociale data på side 88-89, 98-103 og 135-139, henviser

vi til den uafhængige revisors erklæring på side 142-143.

LEDELSENS ANSVAR

Det er ledelsens ansvar at efterleve AA1000 AccountAbility-principperne om involvering,

væsentlighed og lydhørhed.

REVISORS ANSVAR

Som revisor er det vores ansvar, på baggrund af vores arbejde, at konkludere samt give

anbefalinger vedrørende karakteren samt graden af Novozymes’ efterlevelse af AA1000

AccountAbility-principperne.

Vores team af eksperter besidder kompetencer inden for vurdering af ledelsessystemer i relation til

bæredygtighed. Vi har i 2012 ikke udført opgaver for eller leveret ydelser til Novozymes eller andre

kunder, der ville være i konflikt med vores uafhængighed, ej heller har vi været ansvarlige for

udarbejdelsen af nogen del af Novozymes’ årsrapport. Vi anser os hermed for at være uafhængige,

som defineret i AA1000-assurancestandarden (AA1000AS (2008)), og vi anser vores team for at være

kvalificeret til at udføre denne uafhængige erklæringsopgave.

OMFANG, STANDARDER OG ANVENDTE KRITERIER

Vi har planlagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med AA1000AS (2008) og anvendt

kriterierne i denne til at udføre en Type 1-opgave.

Vi har arbejdet mod at opnå en moderat grad af sikkerhed for (review), at Novozymes efterlever

AA1000 AccountAbility-principperne.

METODE, TILGANG, BEGRÆNSNING SAMT OMFANG

Vores metodiske tilgang har haft til formål at opnå bevis for ledelsens engagement vedrørende

AA1000 AccountAbility-principperne og for implementeringen af systemer og procedurer, der

understøtter principperne.

Vores arbejde har, baseret på en vurdering af væsentlighed og risiko, inkluderet: Forespørgsler samt

interview med bestyrelsesformanden, medlemmer af direktionen, ledere og personale i Enzyme

Business, BioBusiness, Corporate Communication såvel som Sustainability Development-afdelingen

vedrørende Novozymes’ efterlevelse af samt engagement i forhold til AA1000 AccountAbilityprincipperne,

tilstedeværelsen af systemer og procedurer til understøttelse af efterlevelsen af

principperne samt forankring af principperne i koncernen.

144


KONKLUSION

Baseret på vores review, er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at Novozymes

efterlever AA1000 AccountAbility-principperne.

OBSERVATIONER OG ANBEFALINGER

Vi er i henhold til AA1000AS (2008) forpligtet til at inkludere observationer og anbefalinger til

forbedringer i relation til efterlevelse af AA1000 AccountAbility-principperne.

INVOLVERING

Vi ser fortsat en stærk forpligtelse til ansvarlighed på tværs af Novozymes i kraft af de systemer og

processer, der er på plads for at understøtte interessentinvolvering på koncernniveau. Vi

anerkender den systematiske tilgang til interessentinvolvering og det nye ledelsessystem til

involvering af interessenter, som er under udvikling. Systemet skal understøtte effektiviteten og

den interne koordinering i involveringen af interessenter.

Vi har ingen væsentlige anbefalinger vedrørende involvering.

VÆSENTLIGHED

Vi noterer os, at Novozymes fortsætter med at styrke og dokumentere sine processer med hensyn til

væsentlighedsvurderinger – for eksempel med hensyn til de årlige processer fra opsamlingen af

tendenser til fastsættelse af mål. Med hensyn til forståelsen for de bæredygtighedsemner, der er

vurderet vigtige for interessenter, samt har en påvirkning på Novozymes, bemærker vi den nye

væsentlighedsmatrix, som kan findes på www.novozymes.com.

Vi har ingen væsentlige anbefalinger vedrørende væsentlighed.

LYDHØRHED

At forstå og reagere på interessenternes behov og bekymringer er centralt for Novozymes, og det

fremgår af de former for kommunikation, der anvendes til at indgå i dialog med forskellige typer af

interessenter.

Vi anbefaler, at Novozymes fortsat udvikler kommunikationen på www.novozymes.com omkring en

biobaseret økonomi ved at adressere de forudsætninger og potentielle dilemmaer, der er

forbundet med denne dagsorden, for at øge gennemsigtigheden og balancen i kommunikationen

til interessenter.

Bagsværd, den 21. januar 2013

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Mogens Nørgaard Mogensen Torben Jensen

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor

145


ÅRSREGNSKABET FOR NOVOZYMES A/S

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

RESULTATOPGØRELSE

BALANCE

EGENKAPITALOPGØRELSE

NOTER

NOTE 1 – NETTOOMSÆTNING

NOTE 2 – PERSONALEOMKOSTNINGER

NOTE 3 – ANDRE DRIFTSINDTÆGTER

NOTE 4 – FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER

NOTE 5 – IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

NOTE 6 – MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

NOTE 7 – FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

NOTE 8 - ANDRE TILGODEHAVENDER

NOTE 9 – AKTIEKAPITAL

NOTE 10 – KREDITINSTITUTTER

NOTE 11 – SEGMENTOPLYSNINGER

NOTE 12 – EVENTUALFORPLIGTELSER OG VERSERENDE RETSSAGER

NOTE 13 – JOINT VENTURES OG ASSOCIERET VIRKSOMHED

NOTE 14 – TRANSAKTIONER MED NÆRTSTÅENDE PARTER

NOTE 15 - PENGESTRØMSOPGØRELSE

146


ANVVENDT

REGNSSKABSPRAKSSIS

FORR

NOVOOZYMEES

A/S

Årsregnsskabet

for NNovozymes

AA/S

er aflagt i overenssteemmelse

med

Årsregnskkabsloven

(regnskaabsklasse

D) samt de af NNASDAQ

OMMX

Københaavn

A/S stilleede

krav til regnskabs-afflæggelse

for børsnoterede

selskaber.

Anvvendt

regnskkabspraksis

eer

uændret i forhold til sidste år.

Da Novoozymes

A/S' anvendte reegnskabspraksis

kun adskiller

sig fra koncernenss

regnskabsppraksis,

som følgger

IFRS, på få poster, err

nedenfor kkun

anført den

anvendtee

regnskabsppraksis,

somm

adskiller

sig fra koncernens.

FFor

øvrige poster

henvisses

til koncerrnens

anvenndte

regnskaabspraksis.

Genereelt

om indrregning

ogg

måling

I resultatopgørelsenn

indregnes iindtægter,

i takt med, aat

de indtjennes.

Ligeledees

indregnes

værdiregguleringer

aaf

finansiellee

aktiver og fforpligtelserr,

der måles til dagsværddi

eller amorrtiseret

kostpris. . I resultatoppgørelsen

indregnes

ligeeledes

alle oomkostningeer,

der er afhholdt

for at oopnå

årets

indtjeninng,

herundeer

af- og neddskrivninger.

.

Aktiver indregnes i balancen, nåår

det er sanndsynligt,

at fremtidige økonomiskee

fordele vil tilflyde

selskabeet,

og aktivets

værdi kann

måles påliddeligt.

Forpligtelser

indrregnes

i balaancen,

når de

er

sandsynlige

og kan måles pålideeligt.

Ved føørste

indregnning

måles aaktiver

og foorpligtelser

ttil

kostpris.

Efterfølggende

måless

aktiver og forpligtelser

som beskreevet

for hver

enkelt regnskabspost

nnedenfor.

Ved indrregning

og mmåling

tages

hensyn til forudsigeligge

tab og risici,

der fremmkommer,

indden

årsregnsskabet

aflæggges,

og somm

be- eller affkræfter

forrhold,

der ekksisterede

påå

balancedaggen.

BALANNCE

Immatterielle

anllægsaktiveer

Regnskaabspraksis

foor

immaterieelle

anlægsaktiver

følgerr

koncernens

praksis, boortset

fra gooodwill,

der afskrives

over brrugstiden,

dog

maksimaalt

20 år.

Finansielle

anlæggsaktiver

Kapitalaandele

i datttervirksomheeder

indregnnes

til kostpris

inkl. transaktionsomkkostninger

oog

måles

efterfølggende

til inddre

værdi. I bbalancen

inddregnes

undder

posten " Kapitalandeele

i

dattervirksomhederr"

den forhooldsmæssige

ejerandel aff

virksomheddernes

regnskabsmæssigge

indre

værdi, oopgjort

med udgangspunkt

i dagsvæærdien

af dee

identificerbbare

nettoakktiver


anskaffeelsestidspunktet

med fraadrag

eller tillæg

af ureaaliserede

kooncerninternne

avancer elller

tab og

med tillææg

af resterrende

værdi af positiv foorskelsværdi

(goodwill). Hvis dattervvirksomhedeer

har en

underbaalance,

og mmoderselskabbet

har en reetlig

eller fakktisk

forpligttelse

til at dække

virksoomhedens

underbaalance,

indreegnes

en hennsættelse

heertil.

Nettooppskrivningenn

af kapitalandele

i datteervirksomheeder

indregnnes

under eggenkapitalenn

som

reserve ffor

nettoopsskrivning

eftter

den indre

værdis meetode.

Reservven

reducerees

med

udbytteudlodningerr

til moderviirksomhedenn

og regulerres

med andre

egenkapiitalbevægelsser

i

dattervirksomhederrne.

I resultatopgørelsenn

indregnes dden

forholdssmæssige

anndel

af resultat

efter skaat

for året mmed

fradrag af afskrivninng

af goodwwill

under "Inndtægter

aff

kapitalandeele

i dattervvirksomheder".

Goodwill

afskrives liineært

over 15 år.

Udbyttte

Foreslåeet

udbytte, dder

forventess

udbetalt foor

regnskabssåret,

vises ssom

en særskkilt

post undder

egenkappitalen.

147


Novozymes A/S

Resultatopgørelse

Note 2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Nettoomsætning 1 6.249

Produktionsomkostninger 2 3.184

Bruttoresultat 3.065

Salgs- og distributionsomkostninger 2 696

Forsknings- og udviklingsomkostninger 2 1.095

Administrationsomkostninger 2 509

Andre driftsindtægter 3 1.261

Resultat af primær drift 2.026

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder 7 443

Finansielle indtægter 4 219

Finansielle omkostninger 4 233

Resultat før skat 2.455

Skat af årets resultat 482

Årets resultat 1.973

Forslag til resultatdisponering

Udbytte til aktionærerne 687

Henlæggelser til reserve for nettoopskrivning efter

den indre værdis metode -

Overført overskud 1.286

1.973

5.868

2.983

2.885

698

1.041

442

1.095

1.799

373

305

120

2.357

573

1.784

599

-

1.185

1.784

Foreslået udbytte pr. aktie kr 2,20 kr. 1,90

148


Novozymes A/S

Balance

AKTIVER

Note 31. dec. 2012 31. dec. 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Færdiggjorte IT-udviklingsprojekter 40

Erhvervede patenter, licenser og knowhow 257

Goodwill 2

IT-udviklingsprojekter under opførelse 62

Immaterielle anlægsaktiver 5 361

Grunde og bygninger 1.088

Produktionsanlæg og maskiner 932

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 235

Materielle anlægsaktiver under opførelse 286

Materielle anlægsaktiver 6 2.541

Kapitalandele i dattervirksomheder 4.283

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 2.329

Finansielle anlægsaktiver 7 6.612

Anlægsaktiver i alt 9.514

Råvarer og hjælpematerialer 114

Varer under fremstilling 253

Fremstillede færdigvarer 565

Varebeholdninger 932

Tilgodehavender fra salg 776

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 2.936

Tilgodehavende selskabsskat 131

Andre tilgodehavender 8 212

Tilgodehavender 4.055

Værdipapirer 45

Likvide beholdninger 225

Omsætningsaktiver i alt 5.257

Aktiver i alt 14.771

24

289

2

45

360

1.122

926

190

267

2.505

3.896

41

3.937

6.802

125

255

437

817

677

4.102

-

99

4.878

-

488

6.183

12.985

149


Novozymes A/S

Balance

PASSIVER

Note 31. dec. 2012 31. dec. 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Aktiekapital 9 650

Nettoopskrivning efter den indre værdis metode -

Egne aktier (2.543)

Overført overskud 10.568

Foreslået udbytte 687

Egenkapital i alt 9.362

Udskudt skat 244

Andre hensatte forpligtelser 71

Hensatte forpligtelser i alt 315

Kreditinstitutter 10 1.727

Langfristede gældsforpligtelser i alt 1.727

Kreditinstitutter 105

Leverandører af varer og tjenesteydelser 520

Gæld til tilknyttede virksomheder 1.809

Skyldig skat 324

Anden gæld 609

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.367

Gældsforpligtelser i alt 5.094

Passiver i alt 14.771

Noter vedrørende:

Segmentoplysninger 11

Eventualforpligtelser og verserende retssager 12

Joint ventures og associeret virksomhed 13

Transaktioner med nærtstående parter 14

Pengestrømsopgørelse og finansielle reserver 15

650

-

(1.867)

9.274

599

8.656

-

65

65

1.584

1.584

112

336

1.425

178

629

2.680

4.264

12.985

150


Novozymes A/S

Egenkapitalopgørelse

Egenkapital pr. 1. januar 2012 650

Nettoopskrivning

efter den indre

Aktie- værdis Egne Overført Foreslået

kapital metode kapitalandele overskud udbytte I alt

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

-

(1.867)

Årets overskud

Udbytte:

265

1.708

Betalt udbytte (624)

Betalt udbytte vedrørende egne aktier 24

Foreslået udbytte, brutto (714) 714

Foreslået udbytte vedrørende egne aktier

Egne aktier:

26 (26)

Køb af egne aktier (832)

Salg af egne aktier 156

Valutakursregulering af investering i dattervirksomheder mv. (73)

Værdiregulering af derivater 45

Øvrige reguleringer (265)

302

Egenkapital pr. 31. december 2012 650

- (2.543) 10.568 687

Egenkapital pr. 1. januar 2011 650

-

(1.632)

Årets overskud

Udbytte:

(566)

2.350

Betalt udbytte (520)

Betalt udbytte vedrørende egne aktier 16

Foreslået udbytte, brutto (618) 618

Foreslået udbytte vedrørende egne aktier

Egne aktier:

19 (19)

Køb af egne aktier (400)

Salg af egne aktier 165

Valutakursregulering af investering i dattervirksomheder mv. 99

Værdiregulering af derivater (188)

Øvrige reguleringer 566

(564)

Egenkapital pr. 31. december 2011 650

- (1.867) 9.274 599

Vedrørende egne aktier og gennemsnitligt antal aktier henvises til koncernregnskabets note 19.

9.274

8.176

599

504

151

8.656

1.973

(624)

24

-

-

(832)

156

(73)

45

37

9.362

7.698

1.784

(520)

16

-

-

(400)

165

99

(188)

2

8.656


Novozymes A/S

Noter

Note 1 - Nettoomsætning

Geografisk fordeling:

Danmark 96

Øvrige Europa, Mellemøsten & Afrika 3.860

Nordamerika 1.110

Asien & Oceanien 768

Latinamerika 415

Nettoomsætning i alt 6.249

Note 2 - Personaleomkostninger

Lønninger 1.438

Pensioner - bidragsbaserede 136

Andre omkostninger til social sikring 26

Andre personaleomkostninger 115

Personaleomkostninger i alt 1.715

For oplysning vedrørende vederlag til direktion og bestyrelse se note 4 i koncernregnskabet.

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

108

3.480

1.251

678

351

5.868

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

1.368

130

23

126

1.647

Gennemsnitligt antal medarbejdere i Novozymes A/S 2.556 2.477

Note 3 - Andre driftsindtægter

Royalty indtægter fra tilknyttede virksomheder 1.210

Andre driftsindtægter 51

Andre driftsindtægter 1.261

Note 4 - Finansielle indtægter og omkostninger

Renteindtægter vedrørende dattervirksomheder 137

Renteomkostninger vedrørende dattervirksomheder 23

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

1.061

34

1.095

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

107

26

152


Novozymes A/S

Noter

Note 5 - Immaterielle anlægsaktiver

Kostpris pr. 1. januar 2012 272

Årets tilgang 22

Årets afgang (73)

Overført til/(fra) andre poster 5

Kostpris pr. 31. december 2012 226

Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2012 248

Årets afskrivninger 11

Af- og nedskrivninger vedr. afgang (73)

Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2012 186

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2012 40

Note 6 - Materielle anlægsaktiver

Kostpris pr. 1. januar 2012 2.132

Årets tilgang 13

Årets afgang (48)

Overført til/(fra) andre poster 30

Kostpris pr. 31. december 2012 2.127

Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2012 1.010

Årets afskrivninger 70

Af- og nedskrivninger vedr. afgang (41)

Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2012 1.039

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2012 1.088

Færdiggjorte Erhvervede IT-udviklings-

IT-udviklings- patenter, licenser projekter

projekter og knowhow Goodwill under udførelse I alt

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

555

-

-

-

555

266

32

-

298

257

2

-

-

-

2

-

-

-

-

2

45

22

-

(5)

62

62

874

44

(73)

-

845

514

43

(73)

484

Produktions- Andre anlæg, Materielle

Grunde og anlæg og driftsmateriel anlægsaktiver

bygninger maskiner og inventar under opførelse I alt

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

3.523

41

(45)

106

3.625

2.597

125

(29)

2.693

932

682

41

(41)

56

738

492

40

(29)

503

235

267

211

-

(192)

286

286

153

361

6.604

306

(134)

-

6.776

4.099

235

(99)

4.235

2.541


Novozymes A/S

Noter

Note 7 - Finansielle anlægsaktiver

Kapital- Tilgodeandele

i havender hos

datter- tilknyttede

virksomheder virksomheder I alt

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

Kostpris pr. 1. januar 2012 4.431 41

Årets tilgang 1 2.291

Årets afgang -

(3)

Kostpris pr. 31. december 2012 4.432 2.329

Værdiregulering pr. 1. januar 2012 (535)

Resultat efter skat 443

Modtaget udbytte (68)

Valutakursregulering (73)

Øvrige reguleringer 84

Værdiregulering pr. 31. december 2012 (149)

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2012 4.283 2.329

Kapitalandele i dattervirksomheder er angivet i oversigten over koncernselskaber i koncernregnskabet.

Note 8 - Andre tilgodehavender

Forudbetalte omkostninger 65

Derivater 45

Andre tilgodehavender 102

Andre tilgodehavender pr. 31. december 212

4.472

2.292

(3)

6.761

(535)

443

(68)

(73)

84

(149)

6.612

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

154

25

48

26

99


Novozymes A/S

Noter

Note 9 - Aktiekapital

For oplysning om aktiekapital samt egne aktier henvises til koncernregnskabets note 19.

Note 10 - Kreditinstitutter

Langfristet gæld til kreditinstitutter, der forfalder efter fem år, udgør 1.197

Note 11 - Segmentoplysninger

For oplysning om segmenter henvises til koncernregnskabets note 1.

Note 12 - Eventualforpligtelser og verserende retssager

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

454

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Eventualforpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser forfalder til betaling inden for følgende perioder fra balancedagen:

Inden 1 år 22

Mellem 1 og 2 år 17

Mellem 2 og 3 år 4

Mellem 3 og 4 år 2

Mellem 4 og 5 år -

Efter 5 år 16

Eventualforpligtelser pr. 31. december 61

Ovenstående leje- og leasingforpligtelser vedrører uopsigelige operationelle aftaler.

I Novozymes A/S er der i resultatopgørelsen indregnet følgende vedrørende

operationel leasing og leje 56

Øvrige eventualforpligtelser

Kontraktlige forpligtelser vedr. investeringer i anlægsaktiver mv.

over for tredjemand 106

Andre garantier og forpligtelser over for nærtstående selskaber 338

Andre garantier og forpligtelser over for tredjemand 358

Verserende rets- og voldgiftssager

For oplysning om verserende sager henvises til koncernregnskabets note 26.

20

17

13

2

-

-

52

51

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

141

324

317

155


Novozymes A/S

Noter

Note 13 - Joint ventures og associeret virksomhed

For oplysning om joint ventures og associeret henvises til koncernregnskabets note 27.

Note 14 - Transaktioner med nærtstående parter

Novozymes A/S har i 2012 solgt for DKK 77 mio. (2011: DKK 69 mio.) til Novo Nordisk Koncernen og købt

for DKK 196 mio. (2011: DKK 185 mio.). Pr. 31. december 2012 har Novozymes A/S tilgodehavender hos

Novo Nordisk Koncernen for DKK 9 mio. (2011: DKK 14 mio.) og gæld for DKK 99 mio. (2011: DKK 22 mio.).

For oplysning om transaktioner med nærtstående parter i øvrigt henvises til koncernregnskabets note 28.

Note 15 - Pengestrømsopgørelse

For oplysning om pengestrømme henvises til pengestrømsopgørelsen i koncernregnskabet.

156


NOVOZYMES' ÅRSRAPPORT 2012

Novozymes' Årsrapport 2012 integrerer finansielle data og bæredygtighedsdata. Vi har

gennem mange år arbejdet med integreret rapportering, da det afspejler den måde, vi

driver forretning på.

Ud over denne danske pdf-version findes Novozymes' Årsrapport 2012 på engelsk på

www.report2012.novozymes.com, suppleret af en række videoer, der perspektiverer og giver

indsigt i Novozymes' præstation i 2012. Desuden har vi indarbejdet funktionen "My Report", som

giver dig mulighed for at sammensætte din egen udgave eller en tilpasset pdf-udgave af rapporten,

som kan downloades. Vi håber, at du finder denne funktion nyttig, uanset om du ønsker at udskrive

rapporten eller bare gemme den på din egen computer. Ovennævnte hjemmeside er dedikeret til

Novozymes' Årsrapport 2012 og anden information, der er relevant for vores aktionærer og

investorer og andre, som har interesse i Novozymes.

Alle fotos i onlinerapporten viser Novozymes-medarbejdere fra forskellige dele af verden og

afspejler således både vores globale tilstedeværelse og mangfoldighed. Det er medarbejderne, der

gør Novozymes til verdens førende inden for bioinnovation.

RAPPORTERING OG REVISION

PwC har revideret det konsoliderede regnskab, moderselskabets regnskab og miljømæssige og

sociale data. PwC har også har gennemgået og vurderet rapporten på grundlag af AA1000

Assurance Standard (2008).

Revisionen omfatter finansielle, miljømæssige og sociale data. Online er disse sider mærket

"Audited by PwC". Se også erklæringerne i rapporten.

PwC har ikke revideret de dele af rapporten, som findes online under menupunkterne "Report",

"Outlook", "Management" og "Supplementary ". "Supplementary" indeholder vores redegørelse

om fremskridt i forhold til Global Compact, vores rapportering i forhold til Global Reporting

Initiative (GRI) samt detaljerede bæredygtighedsdata fra vores aktiviteter i Argentina, Brasilien,

Canada, Kina, Danmark, Indien, Storbritannien og USA.

Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards

(IFRS), årsregnskabsloven samt NASDAQ OMX København A/S' supplerende krav til

regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Desuden er rapporten udarbejdet som et led i

Novozymes' rapportering i overensstemmelse med GRI G3 Guidelines for Sustainability Reporting.

UDSAGN OM FREMTIDEN

Novozymes' Årsrapport 2012 indeholder udsagn om fremtiden, herunder de finansielle

forventninger til 2013, der i deres natur er forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket kan

medføre væsentlige afvigelser i forhold til det forventede. Usikkerhedsfaktorerne udgøres blandt

andet af uforudsete bevægelser på de internationale aktie-, rente- og valutamarkeder,

markedsdrevne prisnedsættelser på Novozymes' produkter samt lancering af konkurrerende

produkter inden for Novozymes' kerneforretninger. Se "Risikostyring".

157


REDAKTION

Redaktør Julia Bedingfield, Corporate Communications

jubd@novozymes.com | tlf. +45 4446 1724

Finans Jens Breitenstein, Finance

jlb@novozymes.com | tlf. +45 4446 1087

Jan Paulsen, Finance

jpau@novozymes.com | tlf. +45 4446 3208

Investor Relations Thomas Steenbech Bomhoff, Investor Relations

tsbm@novozymes.com | tlf. +1 919 494 3483

Bæredygtighed Mette Gyde Møller, Sustainability Development

mgmq@novozymes.com | tlf. +45 4446 0434

Assistance Tanja Bengtsson, The Innovation Office

tbss@novozymes.com | tlf. +45 4446 1239

Tekst Redaktionen fra Novozymes, med Corporate Communications i

spidsen

Foto Niclas Jessen

Video Kenneth Aukdal, Novozymes

Design og web Bysted A/S

Redigering, korrekturlæsning

og dansk oversættelse

Borella projects

© Novozymes A/S

Novozymes A/S | Krogshøjvej 36 | 2880 Bagsværd

158

More magazines by this user
Similar magazines