novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Kritiske regnskabsmæssige skøn og vurderinger

REGNSKABSMÆSSIGE SKØN

Udarbejdelsen af koncernregnskabet i overensstemmelse med IFRS kræver, at ledelsen foretager skøn og

antagelser, der påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og de bogførte værdier for aktiver, forpligtelser,

indtægter, udgifter og lignende. Skøn og underliggende antagelser baseres på historiske erfaringer og andre

faktorer, som vurderes at være rimelige under de givne forhold, og resultaterne heraf danner grundlag for

vurderingen af den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser, som ikke umiddelbart fremgår af andre

kilder. De faktiske resultater kan afvige fra disse skøn.

Skøn og underliggende antagelser revideres løbende. Ændringer i de regnskabsmæssige skøn kan være

nødvendige, hvis der sker ændringer i de forhold, de var baseret på, eller som følge af nye oplysninger eller

yderligere erfaring. Sådanne ændringer bogføres i den periode, hvor skønnet revideres.

Centrale antagelser om fremtiden og centrale kilder til regnskabsmæssige skøn, hvor der er en væsentlig risiko

for, at der skal foretages væsentlige justeringer af de regnskabsmæssige værdier af aktiver og forpligtelser inden

for de næste 12 måneder, beskrives nedenfor.

Nedskrivningstest

Den årlige nedskrivningstest af goodwill er opgjort ud fra den enkelte pengestrømsfrembringende enheds

nytteværdi ved hjælp af metoden for tilbagediskonteret cash flow. Opgørelsen er baseret på årligt reviderede

budgetter og langtidsprognoser godkendt af ledelsen. De centrale parametre i forbindelse med

nedskrivningstest er forventet salgsvækst, forventet EBITDA, forventet markedsvækst, omkostningseffektivitet,

udnyttelse af synergi, udvikling af nye aktiviteter og forventet vækstrate for pengestrømme i terminalperioden.

Alle disse parametre bygger i sagens natur på en række skøn. På grundlag af disse parametre og af erfaringer

knytter der sig ingen væsentlig usikkerhed til den regnskabsmæssige værdi af goodwill, som udgør 811 mio. kr.

ultimo 2012 (2011: 835 mio. kr.). Yderligere information findes i note 12.

Brugstid for immaterielle aktiver

Den forventede brugstid afspejler den periode, hvor koncernen forventer at få økonomisk udbytte af de

immaterielle aktiver. De væsentligste immaterielle aktiver er patenter, varemærker, licenser samt knowhow, der

afskrives over 7-15 år. Brugstiden revideres med jævne mellemrum under hensyntagen til forventede fremtidige

begivenheder, som kan påvirke den, såsom ændringer i patenters dækning og teknologiske ændringer. I den

aktuelle markedssituation knytter der sig ultimo 2012 ingen væsentlig usikkerhed til den regnskabsmæssige

værdi af patenter, varemærker, licenser samt knowhow, som er 1.759 kr. (2011: 1.318 mio. kr.).

Kostpris for varer under fremstilling og færdigvarer

Varer under fremstilling og færdigvarer måles til kostpris inklusive indirekte produktionsomkostninger.

Omkostningerne bliver vurderet løbende for at sikre optimal beregning af råvareforbrug, lønomkostninger,

kapacitetsudnyttelse, cost drivere samt andre relevante faktorer. Ændringer i parametrene kan have indflydelse

på bruttomarginen og den samlede værdiansættelse af varer under fremstilling og færdigvarer.

Den regnskabsmæssige værdi af varer under fremstilling og færdigvarer er 1.535 mio. kr. (2011: 1.473 mio. kr.),

hvoraf indirekte produktionsomkostninger ultimo 2012 udgør 581 mio. kr. (2011: 557 mio. kr.).

Hensættelse til imødegåelse af tab

Hensættelse til imødegåelse af tab på tilgodehavender fra salg er baseret på en landespecifik kreditvurdering fra

eksterne kreditvurderingsvirksomheder. Herudover indeholder hensættelserne også ledelsens vurdering og

gennemgang af de enkelte tilgodehavender baseret på den enkelte kundes kreditværdighed og den aktuelle

økonomiske udvikling. Såfremt kundernes økonomiske situation ændrer sig i fremtiden, kan det give anledning

til yderligere nedskrivningsbehov i fremtidige regnskabsperioder. Den regnskabsmæssige værdi af hensættelser

til imødegåelse af tab udgør ultimo 2012 153 mio. kr. (2011: 164 mio. kr.).

104

More magazines by this user
Similar magazines