novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Kritiske regnskabsmæssige skøn og vurderinger - fortsat

Hensættelser og eventualforpligtelser

Ledelsen vurderer løbende behovet for hensættelser og eventualforpligtelser. I vurderingen tages der højde for

sandsynligheden for, at Novozymes bliver forpligtet til at afgive økonomiske ressourcer, samt det beløb, som

forpligtelserne forventes at blive afregnet med. Da disse vurderinger er baseret på skøn om fremtiden, er de behæftet

med stor usikkerhed og kan give anledning til ændringer i beløb i fremtidige regnskabsperioder. Yderligere

information kan findes i note 20 og 26. Den regnskabsmæssige værdi af hensættelser udgør 230 mio. kr. ultimo 2012

(2011: 250 mio. kr.).

Skat

Koncernens skat er summen af den samlede aktuelle og udskudte skat. Beregningen af koncernens samlede skat

indebærer nødvendigvis en grad af skøn og vurdering hvad angår visse poster, hvor den skattemæssige behandling

ikke kan fastslås endeligt, indtil en afgørelse er truffet hos den relevante skattemyndighed eller eventuelt gennem en

formel retslig procedure. Den endelige afgørelse kan for nogle af disse posters vedkommende medføre betydelige

gevinster, tab og/eller pengestrømme. Kompleksiteten af koncernstrukturen efter den geografiske udvidelse gør

graden af skøn og vurdering mere udfordrende. Afgørelsen af spørgsmål ligger somme tider uden for koncernens

kontrol og er ofte afhængig af effektiviteten af retslige procedurer i de relevante skattejurisdiktioner, hvor koncernen

har aktiviteter. Spørgsmål kan tage mange år at afklare, og dette er ofte tilfældet. Betalinger vedrørende

skatteforpligtelser for en regnskabsperiode er resultatet af acontobetalinger og den endelige afgørelse af

udeståender. Derfor kan der være betydelige forskelle mellem den skat, der angives i koncernresultatopgørelsen, og

de faktiske skattebetalinger. Koncernen indgår ofte i dialog med skattemyndighederne for at reducere denne risiko

og har indgået Advance Pricing Agreements for en stor del af sine koncerninterne transaktioner.

LEDELSENS VURDERINGER VED ANVENDELSE AF REGNSKABSPRAKSIS

Anvendelsen af koncernens regnskabspraksis kan indebære, at ledelsen må foretage vurderinger ud over ovenstående

skøn, som kan have en væsentlig betydning for de værdier, der indregnes i koncernregnskabet. Navnlig må ledelsen

foretage vurderinger i forbindelse med transaktioner, der har en kompliceret struktur eller juridisk form, herunder,

men ikke begrænset til følgende:

Investering i Beta Renewables S.p.A.

Selv om Novozymes ejer mindre end 20% af aktierne i Beta Renewables S.p.A., udøver koncernen betydelig indflydelse

i kraft af sin kontraktmæssige ret til at udpege medlemmer af de ledende organer, og den er bemyndiget til at

deltage i Beta Renewables' økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Derfor er denne investering klassificeret som

en associeret virksomhed.

105

More magazines by this user
Similar magazines