novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Note 4 - Ledelsesvederlag

Direktionen Bestyrelsen I alt

2012 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

Løn og andre kortfristede personaleydelser 33

Bidragsbaseret pension 8

Vederlag ekskl. omkostningsførte aktiebaserede incitamentsprogrammer 41

Omkostningsførte aktiebaserede incitamentsprogrammer 44

Vederlag i alt 85

Direktionen Bestyrelsen I alt

2011 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

Løn og andre kortfristede personaleydelser 29

Bidragsbaseret pension 6

Vederlag ekskl. omkostningsførte aktiebaserede incitamentsprogrammer 35

Omkostningsførte aktiebaserede incitamentsprogrammer 51

Vederlag i alt 86

Direktionen

Vederlaget består af basisløn, pensionsbidrag, bonusordning samt aktiebaserede incitamentsprogrammer. Ingen af

direktionsmedlemmernes basisløn overstiger 6 mio. kr. Den variable del af det samlede vederlag (kontant bonus og

aktiebaserede incitamentsprogrammer) er forholdsmæssigt stor sammenholdt med basislønnen og er afhængig af

opnåelse af individuelle mål samt virksomhedens mål for finansielle, sociale og miljømæssige resultater. Den

kontante bonus kan maksimalt udgøre fem måneders fast løn. Retningslinjer for direktionens aflønning er

godkendt af generalforsamlingen, og uddybende information kan findes på www.novozymes.com.

Ansættelseskontrakterne for medlemmerne af direktionen indeholder i øvrigt vilkår, som er sædvanlige for

direktionsmedlemmer i danske børsnoterede selskaber, herunder gensidige opsigelsesvarsler og

konkurrenceklausuler. Såfremt et direktionsmedlem opsiges af selskabet, uden at dette skyldes misligholdelse fra

direktionsmedlemmets side, opnår direktionsmedlemmet krav på kompensation, som efter omstændighederne kan

beløbe sig til maksimalt tre års basisløn og pensionsbidrag.

Bestyrelsen

Vederlaget til de enkelte medlemmer af bestyrelsen er som følger:

Vederlag

Bestyrelsesvederlag

T.kr.

Henrik Gürtler 1.250

Kurt Anker Nielsen 833

Paul Petter Aas* 69

Jerker Hartwall** -

Søren Henrik Jepsen 417

Lars Bo Køppler 417

Ulla Morin 417

Lena Olving*** 417

Agnete Raaschou-Nielsen*** 417

Jørgen Buhl Rasmussen*** 417

Walther Thygesen** -

Mathias Uhlén 417

Vederlag i alt 5.071

* Fratrådt pr. 29. februar 2012.

** Fratrådt pr. 1. marts 2011.

*** Indtrådt pr. 1. marts 2011.

Revisionsudvalg

T.kr.

-

417

-

-

-

-

-

208

208

-

-

-

833

2012

I alt

T.kr.

1.250

1.250

69

-

417

417

417

625

625

417

-

417

5.904

Bestyrelseshonoraret inkluderer ikke sociale afgifter afholdt af Novozymes.

Bestyrelsesvederlag

T.kr.

1.250

833

417

69

417

417

417

347

347

347

69

417

5.347

-

-

-

-

6

6

6

6

6

6

Revisionsudvalg

T.kr.

-

417

-

35

-

-

-

174

174

-

35

-

835

39

8

47

44

91

35

6

41

51

92

2011

I alt

T.kr.

1.250

1.250

417

104

417

417

417

521

521

347

104

417

6.182

109

More magazines by this user
Similar magazines