novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Note 15 - Andre tilgodehavender

Deposita 18

Forudbetalte omkostninger 246

Udlån 63

Andre tilgodehavender 148

Andre tilgodehavender pr. 31. december 475

Langfristede 191

Kortfristede 284

Note 16 - Varebeholdninger

Råvarer og hjælpematerialer 273

Varer under fremstilling 399

Færdigvarer 1.136

Varebeholdninger pr. 31. december 1.808

Årets omkostningsførte nedskrivninger af varebeholdninger 68

Årets tilbageførte nedskrivninger af varebeholdninger 49

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

19

87

-

89

195

-

195

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Årets vareforbrug, som indgår under Produktionsomkostninger, udgør 2.733 mio. kr. (2011: 2.546

mio. kr.).

268

361

1.112

1.741

En del af årets tilbageførsel af nedskrivninger kan henføres til, at de nedskrevne varebeholdninger er

genanvendt i produktionen.

72

50

117

More magazines by this user
Similar magazines